Plaatselijk Nieuws Winkelweektarief AGENDA No. 45. Jaargang 5. ZATERDAG 14 NOVEMBER 1953. Verschijnt elke Zaterdag. HO T NS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van du blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5^88 - 231f Adv.-prijs: 115 m.m. (d contant) f 1.50. Iedere m.m. meer f 0.0b VERGADERING VAN DE ARJOS Donderdag 29 October kwam de Arjos bijeen onder voorzitterschap van de heer Fr. Stam. Deze opende de vergadering met het doen zingen van Psalm 118 1, las hierna een gedeelte uit Romeinen 13 en ging voor in gebed. In zijn openingswoord heette hij ver volgens ^lle aanwezigen hartelijk wel kom. Hij 'wekte de leden met aandrang op tot het maken van een goede voorstu die voor de vergaderingen. Het eerste gedeelte van de bijeenkomst stond in het teken van de verhouding tus sen Oost en West. Mej. M. Schuppert leverde over dit on derwerp een verdienstelijke inleiding. Hierop volgde een goede bespreking, waarvan hier een korte samenvatting volgt. Het ligt in de geest van de na-oorlogse tijd om 'het koloniale beleid van Neder land t.o.v. Indië zo zwart mogelijk af te schilderen. Wenst men hieraan niet mee te doen, dan wordt men als hopeloos ouderwets beschouwd. We mogen inderdaad niet verhelen, dat er door Nederland t.o.v. zijn koloniën ge zondigd is. Men denke slechts aan het feit, dat de Nederlandse schatkist gedu rende veertig jaren met een bedrag van 800 millioen aan Indische baten werd ver rijkt. Dit was het gevolg van het optre den der conservatieve partij, die tot plm. 1870 de boventoon voerde in de koloniale politiek. Omstreeks deze tijd won de gedachte veld, dat Indië niet geëxploiteerd mocht worden ten bate van het moederland, doch dat dit laatste de ontwikkeling tot zelfstandigheid van zijn koloniën had te bevorderen. De antirevolutionaire partij heeft van af haar oprichting in 1879 dit denkbeeld voorgestaan. In art. 21 van haar Program van Beginselen, zoals dit in 1934 werd gewijzigd, sprak zij uit: „Voor zoveel het koloniale vraagstuk aanbelangt, stelt zij den eis, dat onze staatkunde gedragen worde door het beginsel ener zedelijke roeping. De regering richte haar actie op steeds betere verzorging der stoffelijke welvaart, op verbetering der sociale ver houdingen en op de autonome ontwikke ling der inlandse bevolking". Op de grondslag van dit beginsel, het beginsel van de verantwoordelijkheid voor de Indische volken, hebben de di verse AR voormannen zegenrijk werk mogen verrichten. Zo kwam onder het kabinet-Kuyper in 1903 de decentralisatiewet tot stand, waar bij in Indië plaatselijk zelfbestuur werd ingevoerd met gekozen vertegenwoordi gers. In hetzelfde jaar werd bepaald, dat de Indische baten niet langer aan Neder land ten goede mochten komen. Deze lijn zette zich voort in de instel ling van de Volksraad in 1918, welk hoog College in 1927 mede-wetgever werd. De geleidelijke opvoeding van Indië tot zelfstandigheid werd verstoord door de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog. Hoe het drama van de Indonesische kwestie na de oorlog verlopen is, weten wij allen. Helaas is de houding van de opvolgen de Nederlandse regeringen in dezen weinig fraai geweest. Indonesië is prijsgegeven aan de revolutie, in strijd met de verant woordelijkheid van Nederland voor dit gebiedsdeel. De revolutie brengt altijd het tegendeel, van wat zij voor ogen spiegelt. Zij belooft rijkdom, zij brengt de grootste ellende. Van de band tussen Nederland en In donesië is nu nog slechts de Nederland- i Indonesische Unie overgebleven. Zij heeft echter weinig wezenlijke betekenis. Indonesië holt intussen voort op de weg der revolutie. De AR hebben het verkeerde na-oorlog- se beleid niet kunnen verhinderen. Steeds i duidelijker blijkt echter dat de AR poli- i tiek de juiste was. De politiek, die uitging van de grondstelling: „Tegen de revolu tie het Evangelie!" De vergadering werd na de pauze voortgezet met de bespreking van het po litieke maandoverzicht, dat op goede wijze door de heer W. Aanstoot werd ver zorgd. Gesproken werd over de belang rijkste nationale en internationale ge beurtenissen van de laatste weken. De voorzitter dankte tenslotte de aan wezigen voor hun belangstelling en voor •hun medewerking aan de bespreking. Gezongen werd gezang 28 1, waarna mej. M. Schuppert voorging in dankge bed. ALS DE KLOK WAARSCHUWT Met een blijspel van die naam heeft OCH Woensdagavond ter gelegenheid van de Overijsselse dankdag voor een vrijwel uitverkochte zaal, haar eerste uitvoering in het nieuwe seizoen gegeven. De heer Herm. Koopman opende de avond met een kort welkomstwoord en deelde mgde, dat dit toneelstuk van een heel ander genre was, dan de stukken wel ke OCH in het afgelopen seizoen heeft opgevoerd. Dat dit inderdaad het geval was bleek wel uit de opvoering. Kapitein Brouwer (de heer J. Ooster- ikamp) heeft zich met zijn echtgenote (mevr. J. MaatsOfferijns) en zijn doch ter Babbet (mej. A. Harting) op een kas teel gevestigd in de buurt van Leeuwar den. Het dienstmeisje der familie Brou wer, Wietske (mej. M. Bosman) deelt haar mevr. op een avond mede, dat het in het kasteel spookt. Bovendien zijn er reeds drie personen vermoord. Een van deze drie was een zoon van de vroegere kasteelheer. De andere zoon is, naar men zegt, naar het buitenland vertrokken. De vrouw des huizes voelt zich na dit ver haal allerminst op haar gemak. De poort wachter Sinne (de heer A. Bouwhuis) doet kapt. Brouwer besluiten met zijn knecht Wij herinneren onze adverteerders en verdere Holtense zakenmensen nog eens aan onze circulaire over het adverteren volgens het speciaal winkelweektarief. Voor 21 en 28 November a.s. berekenen wij speciale prijzen mits de annonces tij dig worden ingezonden. Voor nadere inlichtingen wende men zich tot de redactie Holterberg 13, tel. 234, Kolweg 17, tel. 356, of tot de admi nistratie, Kolweg 19. Voor onze abonné's komen wij Zater dag 28 November a.s. met een adver- tentieprij s vraag. Oude Lolke (de heer J. Krikking) dit mysterie op te lossen. Sinne, die mede deelt, dat, als er iemand moet sterven de klok waarschuwt, door een gewicht te la ten vallen, verzwijgt echter ook iets. Dit is voor Kapt. Brouwer aanleiding om Sin ne van de moorden te verdenken. Een bijzondere figuur is dokter' van Gendt (de heer D. Muller), die Babbet het hof maakt. Zijn hooghartige spraak werkt echt op de lachspieren van het publiek. Door het feit, dat Casper (de heer J. Holterman) de in het buitenland gewaande zoon van de vroegere kasteel heer plotseling ten tonele verschijnt, volgt de ontknoping spoedig en blijkt, dat niet Sinne, doch dokter Van Gendt de moor denaar is. Het publiek heeft van dit spannende stuk zeer genoten en OCH kan ook, dank zij het goede spel van haar leden op een geslaagde avond terugzien. In de aanvang van de avond had de heer Koopman de bijzondere oplettend heid van het publiek gevraagd en in de pauze bleek waarom want toen werd aan een viertal personen uit de zaal gevraagd wie de moordenaar zou zijn en om welke redenen. De heer Fr. Russ gaf het juiste antwoord en werd hiermede winnaar van een mooie taart. Met een kleine verloting werd de avond besloten. Juffrouw Jo nam afscheid van hei Christelijk Kleuteronderwijs. Woorden van grote waardering en dank en een prachtig cadeau van de ouders. Mej. A. M. Wegsla- pel tot hoofd benoemd. Wegens voorgenomen huwelijk heeft mej. Jo Jansen in de jaarvergadering van de Chr. Kleuterschool-vereniging, die j.l. Vrijdagavond in het gebouw „Rehoboth" werd gehouden, afscheid genomen van de Chr. Kleuterschool, de school waaraan zij sinds de oprichting werkzaam was en waaraan zij steeds met nauwgezette plichtsbetrachting en grote liefde haar beste krachten heeft gegeven, aldus de voorzitter, de heer G. Blom, in zijn woord van afscheid, dat gesproken werd na afhandeling van de .huishoudelijke agenda. De heer Blom opende deze zeer goed bezochte jaarvergadering met gebed, na dat gezongen was Psalm 84 3 en gele zen Psalm 127. Na een kort woord van welkom sprak de voorzitter een openingswoord, waarin dankbaar gewag werd gemaakt van de zegeningen Gods in het afgelopen jaar. Dank werd gebracht aan allen, die mee werkten aan het welslagen van de ba zar. aan de ouders en begunstigers voor hun jaarlijks terugkerende bijdrage, aan de kerkeraad der Ned. Herv. Kerk voor de bijdrage voor elk kind, dat de Chr. Kleuterschool bezocht, aan de kerkeraad der Geref. Kerk voor het beschikbaar stellen van de lokaliteiten en voor de driemaandelijkse collecte en de gemeen telijke overheid voor de subsidie, waar voor men als bestuur zeer erkentelijk is. Verder werden woorden van dank ge sproken tot Mevr. Aanstoot ,voor het schoonhouden van de lokalen en tot Me vrouw F. Schuppert, die iedere dag zorg de voor een kopje koffie en thee voor de beide onderwijzeressen. Hierna werd door de secretaris, de heer Egb. Koopman, het jaarverslag uit gebracht, waarna door de penningmeester, de heer A. Rietman, financieel verslag werd gegeven over het afgelopen boek jaar. Beide verslagen stemden tot te vredenheid. De commissie voor kascontrole, die be stond uit de heren J. Maneschijn en H. J. Hartsuiker, had boeken en bescheiden in orde bevonden en de penningmeester werd decharge verleend. Tot leden van de nieuwe kascontrole- commissie werden benoemd de heren H. J. Hartsuiker en Joh. Veldhuis. De aftredende bestuursleden, de hereD Egb. Koopman en A. Rietman, werden met grote meerderheid van stemmen her kozen. Zij namen beiden hun functie weer aan en dankten voor het wederom in hen gestelde vertrouwen. JMeevaller voor de penningmeester. In de pauze - waarin getracteerd werd op chocolademelk en sprits - was er ge legenheid om het juiste aantal erwten te raden in een fles. Voor de gelukkige winnaar was er een schemerlamp be schikbaar gesteld, die vervaardigd 'werd door Mevr. WiggcrsAanstoot. Het aan tal erwten in de fles bedroeg 1973. Geen der aanwezigen had het juiste aantal ge raden, doch de heer J. Wiggers was er met 2001 het dichtst bij. Hij stelde de lamp wederom ter beschikking van het bestuur om ze bij opbod te verkopen. Verschillende heren kochten de lamp en betaalden de koopprijs, waarna ze werd teruggegeven. Zodoende kon de lamp 5 keer worden verkocht en bracht hierdoor met inbegrip van de kwartjes van het erwten raden het mooie be drag op van bijna f40, Nadat de heer J. Oosterkamp de lach spieren flink in beweging had gebracht met zijn komische voordracht „Mienreize noa Duutslaand" en de heer Js. Beldman op zeer verdienstelijke wijze een eigen gemaakt gedicht „De Kleuterschool, be stuur en onderwijzeressen" had gedecla meerd, werd afscheid genomen van Mej. J. Janssen. Een avond als deze, aldus de heer Blom, vervult ons met weemoed, nu wij afscheid moeten nemen van U, juffrouw Jo, die 4 jaar onze school hebt geleid op lie U eigen vlotte manier en grote lief de voor het werk. Daarbij waren voor U de eerste moeilijke jaren, vooral in het begin, toen de kleuterschool uit „Irene" gesplitst werd en U bij ons bleef. Wijf zijn er U zeer dankbaar voor. Ik geloof niet, dat ik teveel zeg, ook U, ouders, te danken voor de steun, die gij toen van hun mocht ontvangen. Gij zijt een grote stimulerende kracht voor onze kleuter school geweest. Wij wisten altijd wat wij aan U hadden. Met Uw blijmoedig optimisme en wijs heid hebt ge de harten der kinderen ge wonnen en getracht hen iets bij te bren gen van de grote liefde van Jezus, de grote Kindervriend. Wij hopen als ouders, dat Uw moeite, aan onze kinderen ge daan, vruchten zal afwerpen, die tot bloei mogen zijn van Christus' kerk. Ook de onderwijsmethode hebben wij geheel aan U overgelaten en we kunnen niet anders zeggen dan dat ge het voor treffelijk hebt opgebouwd. We zeggen U hartelijk dank en wensen niets anders, dan dat Uw opvolgsters ,jn hetzelfde voetspoor verder zullen gaan. Wij zullen U moeten missen, maar wij gunnen U van harte ook het geluk van het huwelijk, dat, zo God wil, 16 Nov. a.s. zal worden gesloten. We wensen U met Uw man gezegende levensjaren en God zegene U voor het werk, dat U aan onze kinderen hebt gedaan. Namens de ouders werd hierna door de dames Schuppert-Keuning en Ebrecht- Kolkman een schitterende electrische pen dule aangeboden, waarbij Mevr. Schup pert in enkele woorden de dank der moeders vertolkte. Ook de heer Van Lin- denberg sprak een dankwoord, waarin hij wees op twee hoogstbelangrijke dingen, n.l. liefde en trouw, die beide door Mej. Janssen aan liet Christelijk kleuteronder wijs werden betoond. Mej. Janssen dankte, mede namens haar aanstaande man, de heer M. Faber, voor dit fraaie cadeau en voor de steun, die zij bij het mooie, doch vaak moeilijke werk, steeds in zo ruime mate mocht ondervinden van zeer velen. Ik zal aan deze periode van mijn leven steeds met genoegen terugdenken en de Christelijke kleuterschool in Holten zal ik nooit ver geten. In 't bijzonder dank ik Mej. A. wegstapel, met wie ik steeds op buiten gewoon prettige wijze heb samengewerkt en gaarne wens ik mijn vriendin Ali en de nieuwbenoemde onderwijzeres, Mej. Dakc, bij het kleuterschoolwerk voor de toekomst Gods onmisbare zegen toe, zo besloot Mej. Janssen. Mej. Wegstapel tot hoofd benoemd. We prezen ons gelukkig, aldus de heer Blom, dat we een goede opvolgster had den en ons bestuur heeft dan ook geen moment geaarzeld met het benoemen van Mej. Wegstapel tot hoofd van onze kleu terschool, een besluit, waarmee, naar wij verwachten, de ouders en leden gaarne accoord zouden gaan (spontaan applaus). Nadat Mej. Wegstapel met enkele woor den dank had gezegd voor haar benoe ming tot hoofd, werd door de heer Blom de nieuw benoemde onderwijzeres, Mej. G. Dake uit Hengelo (O.), aan de ver gadering voorgesteld, waarbij de wens werd uitgesproken, dat het werk van Mej. Dake tot eer van Gods Naam en tot bloei van de school mocht worden, u. Moge het U beiden gegeven zijn vele jaren deze taak te vervullen en moge ook mede door Uw arbeid en beleid het Chr. kleuteronderwijs in Holten groeien en bloeien, zo besloot de heer Blom. Opvoeding thuis en op school. Mej. Wegstapel, die over bovengenoemd onderwerp een inleiding hield, wees al lereerst op de hulpbehoevendheid van het pas geboren kind, waarin God toch reeds veel gaven en krachten heeft gelegd, ja zelfs alles wat het in zijn latere leven, van node heeft. God heeft in dat kind een bron van zegeningen gegeven. Willen nu al die gaven tot een goede ontwikke ling komen, dan moet daar in de al lereerste plaats de opvoeding zijn, die het kind in de goede zin van het woord opvoedt. Wat is opvoeding eigenlijk? Wij ontvingen het volgende tele gram van de grote kindervriend uit Spanje: Holtens Nieuwsblad, Holten. Ben zo juist met mijn Pieter mannen en mijn trouwe schimmel in Rotterdam aangekomen. Hoop ook Uw plaats zo spoedig moge lijk te bezoeken. Zie gaarne uitgebreide adver tenties van de winkeliers in Uw blad, teneinde ter plaatse mijn in kopen te kunnen doen. SINT NICOLAAS. Wij kunnen de winkeliers slechts adviseren aan het verlangen van Sinterklaas te voldoen, opdat alle cadeautjes plaatselijk gekocht wor den. Ook smaakvolle étalages kun nen wonderen doen. Volgens prof. Waterink is opvoeding de leiding, die aan de wordende mens ge geven moet worden, opdat hij in staat zal zijn, zijn taak als mens te vervullen, zoals God dat van hem vraagt. Wat doet de opvoeding veel, ja eigenlijk alles. Wat zou er van een kind worden, dat geen hulp, leiding en verzorging kreeg? Daar om is de taak van het opvoeden een mooi, maar moeilijk werk. Des te meer, omdat niet één kind aan het ander gelijk is. Welk opvoedingsdoel we nastreven, hangt af van onze levensbeschouwing, want deze bepaalt immers wat we zien als het hoogste goed. Wie meent, dat het stoffelijke het hoogste goed is, zal zijn kinderen opvoeden tot materialisten. Het hoogste doel is dan stoffelijke welvaart. Sommige opvoeders willen hun kinde ren alleen bekwamen voor dit aardse leven, anderen alleen voor het hierna maals. Beide opvattingen zijn éénzijdig. Het doel van de opvoeding is juist, dat wij beide moeten doen, n.l. het vormen van mensen Gods, maar tevens volkomen toegerust voor de aardse taak. Het goede gezin, waar vader en moe der blijmoedig en nauwgezet hun taak vervullen, is van onschatbare betekenis voor de opvoeding. Opvoeden is zorgen met liefde en verstand, bij de ontwikke ling van de jonge mens: lichamelijk zo wel als geestelijk, om hem te leiden tot het doel van zijn leven. Bij de opvoeding op school gaat het evenals in het gezin, in de eerste plaats om de geestelijke opvoeding. Het is een voorrecht, wanneer we onze kinderen al vroeg mogen vertellen uit de Kinder bijbel, want hierdoor krijgen ze verder kennis van hun hemelse Vader en leren ze Hem liefhebben. Hoe intens kunnen, vooral de grotere kinderen bij ons, luisteren naar de ver halen, die we op kinderlijke manier uit de Kinderbijbel vertellen. Wat kunnen zij het met kinderlijk geloof aanvaarden en in de praktijk van toepassing bren gen. Is dat niet soms beschamend voor ons. Wij willen vaak zo graag het hoe en het waarom weten, terwijl een kind het aanneemt zoals het is. Wat is dat een grote zegen, ouders, als Uw kind thuis en op school, zó opgevoed mag worden. Nadat Mej. Wegstapel nog had stilge staan bij de zedelijke, sociale, verstande lijke en aesthetische opvoeding, besloot zij haar mooie inleiding als volgt: Ge lukkig ouders, dat wij mogen weten, dat wij dit werk niet alleen behoeven te doen. U niet als ouders, wij niet als onderwijzeressen. Deze taak, het opvoe den van kinderen, kunnen wij niet vol brengen in eigen kracht, maar alleen in biddend opzien tot Hem, Die over ons waakt en ons leven bestuurt. Slechts zo mogen wij hopen, dat ons onderwijs, hoe gebrekkig ook, mag mee werken tot heil van onze kleuters. Slotwoord van de heer Kroon. Voordat de heer Kroon een slotwoord sprak, richtte hij zich in een korte toe spraak tot Mej. Janssen, waarin hij wees op de prettige samenwerking, die er steeds is geweest tussen het kleuter- schoolpersoneel en het personeel van de School met de Bijbel. Vervolgens sprak de heer Kroon een slotwoord naar aanleiding van 't Schrift- gedeelde Spreuken 22 vers 6: „Leer de jongen de eerste beginselen naar de eis zijns wegs". Het is, aldus spr., niet eenvoudig, als ge van God kinderen hebt ontvangen. Ge Vrijdag 13 Nov. 7.30 uur in Irene: Ouderavond School met de Bijbel. Vrijdagavond 13 November, 7.45 uur: Gebouw „Rehoboth": Propaganda- avond Chr. Nationaal Vakverbond. Vrijdag 13 Nov.: Filmavond in café M. Kalfsterman. Ver. „Jong Holten", nam. 7.30 uur. Zaterdag 14 en 28 Nov.: Verwerping en schieten, bij T. Koopman, Larenseweg. Zaterdag 14 Nov.: Uitvoering accor deonver. „D.S.V." in Amicitia, aanv. 7.30 uur. Zaterdag 14 Nov., v.m. 11 uur krans- legging op de Canadese Begraafplaats. Zaterdagavond 14 Nov.: Verwerping en schieten bij bakker Beldman, Marke- loseweg (zie annonce). Dinsdag 17 Nov.: Vergadering Holtense Handelsver. met de Lichtcommissie en bedrijfsleiding G.E.B. in hotel Holter man. 's Avonds 7.30 uur. Dinsdag 17 Nov.Zitting Dr Tromp Vis ser, contr. geneesheer Algem. Zieken fonds. Vooruit even op te geven. (Te lefoon 224). Woensdag 18 Nov.: Openbare aanbeste ding vernieuwing v. d. Borchstraat, voorm. 11 uur ten Gemeentehuize (zie officiële mededeling). Woensdag 18 Nov.: Filmavond van de Auto. en Motorclub „De Holterberg", in zaal Vosman. Toegang vrij (zie an nonce). Donderdagavond 19 Nov.: Herdenking 80-jar. bestaan Geref. J.V. in de Geref. Kerk. Spreker: Prof. Mr Dr I. A. Die penhorst van Amsterdam (zie an nonce). Donderdagavond 19 November: Parkge bouw Rijssen: Amsterdamse Toneel vereniging met het toneelspel in 4 be drijven „Circus Knie" (zie adv.). Vrijdag 20 Nov., 3 uur en 8 uur, gebouw Amicitia: Exclusieve Iduna Founda tion Show. Na afloop van de show Demonstratie Meister Zig-zag naaima chine (zie annonces). Vrijdag 20 Nov.: Vergadering Herv. Mannenver. in Irene, om 7.30 uur n.m. Vrijdag 20 Nov.: Bakkerij Hartsuiker na 1 uur gesloten. Dinsdag 24 Nov.: Lezing met film Be drijf sver. Dijkerhoek in café „Het Bonte Paard" door de heer F. Wagter, ass. R.V.D., over de pluimveehouderij, 7.30 uur. Donderdagavond 26 Nov.Feestavond in het gebouw „Rehoboth" in verband met 80-jar. bestaan Geref. J.V. „Pred. 12 la". Aanvahg half acht. IIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIH kunt ze maar niet aan hun lot overla ten, met de schijnbaar ruime opvatting, dat ge hun leven niet dwingen wilt in één bepaalde kerkrichting, en dat ze la ter zelf maar moeten kiezen. De Bijbel ziet dat heel anders. Daar worden ouders getekend, met hun kinderen saamgevoegd tot één verbond. Binnen dat verbond zegt de Heer geluk toe en stelt Hij Zijn eisen. Zo beveelt God in Psalm 78, dat de va ders hun kinderen Gods getuigenis en daden bekend maken, opdat ook die kin deren op God hun hoop zouden stellen en Zijn geboden bewaren. Spr. 22 vers 6 wil zeggen: Breng het kind aan het be gin van zijn levensweg, door aanhoudende oefening het juiste inzicht bij omtrent zijn roeping tegenover God. Het is de hoge en edele opdracht van God, dat wij auders onze kinderen deze levensvisie en levenswijding mogen geven. En daarbij zult gij U van alle daartoe passende mid delen bedienen. Niet slechts1 in huis, doch ook in de school. Juist in de school zult gij verlangen, dat met het leren van deze beginselen ernst wordt gemaakt, waar deze eis primair, nummer één is. God kent geen leerplicht, derhalve be gint deze eis niet van ernst te worden op zesjarige leeftijd. Neen, hoe jonger we hen tot het rechte levensbegrip helpen brengen, hoe beter. En daarom moogt ge blij zijn met Uw kleuterschool en mogen we God ootmoedig smeken of Hij met Zijn Heilige Geest wil zijn in onze kleu terschool, opdat ook dit onderwijs moge dienen tot verheerlijking van Zijn naam, tot eeuwig heil van onze kinderen en daardoor van ons. Nadat de heer Blom een woord van dank had gesproken tot de heer Kroon voor zijn slotwoord, werd, deze geslaag de jaarvergadering door de heer Joh, Aanstoot met dankgebed gesloten, nadat gezamenlijk nog gezongen was het beken de lied: „Dankt, dankt nu allen God". GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau der Rijkspolitie, Oranjestraat 55, Holten. Tel. 352. Gevonden: 1 capuchon; 1 kinderarm bandje; 1 paar kinderwanten; 1 alpino muts; 1 paar dames glacé handschoe nen. Verloren: 1 dasspeld; 1 grolse want. Ongeveer een half jaar geleden is door iemand een gietijzeren waterpomp ge plaatst bij de werkplaats van E. Ach terkamp, wonende te Holten, Larense weg no. 18. Achterkamp verzoekt inlich tingen van de eigenaar met welk doel deze pomp daar is neergezet.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1953 | | pagina 1