PLUIMVEEHOUDERIJ Kindje verkouden? AGENDA No. 42. Jaargang 5. ZATERDAG 24 OCTOBER 1953. Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dü blad bedraagt 1.15 p. kwartaal j 9 te Holten Teief "k548S- 2SJ, Adv.-prijs: 115 m.m.(acontant) f 1.50.lederen Hoogst belangrijk voor de kleine bedrijven. Een vierde deel van 't inkomen komt van de kippen. In zaal „Vosman" heeft Vrijdagavond de hoofdassistent Rijkspluimveeconsu- lent, de heer G. J. W. Beest uit Almelo zulks bij verhindering van de Rijks- I pluimveeconsulent, de heer Ir. Hoogen- doorn een lezing gehouden over: De mogelijkheden van de prac- tische kippenhouderij. Dat de kippenhouderij voor 'n groot deel van de ingezetenen van onze ge meente belangrijk is, bleek duidelijk uit de flinke belangstelling, die voor de lezing bestond; een- feit, waarover de voorzitter van de Holtense Bedrijfsver eniging, de heer Joh. Holterman, zijn grote vreugde uitsprak. Een samenspreking tussen de Bedrijfs verenigingen van Holten en Dijkerhoek en de besturen der C.B.T.B. en de afd. O.L.M. heeft tot resultaat gehad, dat deze lezing wordt gehouden en het ligt in de bedoeling om in de toekomst ge regeld samen te werken op het gebied der practische bedrijfsvoorlichting. Nadat de heer Holterman een woord van welkom had gesproken, waarbij hij zich in 't bijzonder richtte tot de spreker de heer Beestman en de heren M. Bouw- huis, directeur der Coöp. Landbouw- vereniging, en A. J. Snijders, hoofd der Lagere Landbouwschool, werd 't woord gegeven aan de heer Beestman, die be gon met te wijzen op het grote belang van de pluimveehouderij in 't bijzonder voor de kleine bedrijven, waarvan er in Overijssel zeer veel zijn. Blijkens de overzichten van het Land bouw Economisch Instituut (L.E.I.) put ten de kleine bedrijven voor niet min der dan 25 pet. hun inkomsten uit de kippenhouderij. De pluimveehouderij is de laatste ja ren behoorlijk goed geweest, wat spr. aantoonde met de volgende cijfers: 1947-48 gemidd. eierprod. per kip 172 Winst per kip f 9.40 1948-49 gemidd. eierprod. per kip 174 Winst per kip f 7.58 1949-50 gemidd. eierprod. per kip 176 Winst per kip f 8.26 1950-51 gemidd. eierprod. per kip 185 Winst per kip f 5.24 1951-52 gemidd. eierprod. per kip 192 Winst per kip f 5.98 De gegevens over 1952-53 zijn nog niet bekend, maar de vooruitzichten lij ken behoorlijk gunstig. Ook wat de eier- afzet betreft lijkt de toestand gunstig. Duitsland nog steeds onze beste afnemer heeft onlangs de invoerrech ten verlaagfl van 15 tot 5 pet. Engeland nam in Augustus j.l. 7.5 millioen af en verder gingen er enkele kleine zendin gen naar Spanje en Frankrijk. Willen we onze pluimveehouderij lo nend houden, dan is exporteren gebie dende eis. We moeten er naar streven om de kostprijs van het ei zo laag mo- gelijk te houden, terwijl de kwaliteit zo hoog mogelijk opgevoerd moet wor den. De kwaliteit liet in de afgelopen zomer nogal eens te wensen over. Er waren heel veel goede, maar ook bar slechte. Als gevolg van slechte eieren (met bloed doorlopen) verspeelden we de leverantie aan de Amerikaanse be zettingstroepen in Duitsland. Hier treft de pluimveehouder geen schuld, doch de exporteur. Wat moeten we nu doen om een goede kwaliteit ei te krijgen? Laten we voorop stellen, dat 't rapen van 100 pet. schone eieren zo niet een onmogelijkheid, toch een hoge uitzonde ring is. Om zo veel mogelijk schone eieren te rapen moet het in de hokken droog zijn en natuurlijk moeten ook de nesten steeds schoon en droog worden gehou den, waarbij 't tevens aanbeveling ver dient om de eieren enige keren op een dag uit te halen. Waar een bevrucht ei eerder aan be derf onderhevig is dan een onbevrucht, late men de haan weg, indien men toch enkel maar kippen houdt om de eieren. Men hoort nog wel eens beweren, dat de kippen minder leggen indien er geen haan wordt gehouden, maar dit is vol gens spreker absoluut niet waar. Verzorging. Komende tot de verzorging van de pluimveestapel zeide de heer Beestman, dat ook op dit terrein nog veel te ver beteren valt. Het gebeurd nog maar al te vaak dat de kippen de drinkwater emmer leeg vinden. Voeren is van zeer groot belang, aldus spr., maar van niet minder, zo niet van groter belang is het water, vooral wanneer de kippen volop aan de leg zijn. Een ëi bestaat voor niet i minder dan 70 uit water! Ook aan de voerbakken mankeert zo hier en daar nog al het een en ander, ook wat de reinheid betreft. Nog maar al te vaak treft men in de hokken voer bakken aan die in de varkenshokken geen dienst meer konden doen. Vaak zijn deze bakken een verzamel plaats van allerlei ongerechtigheden. Beperkingen. Uitvoerig stond de heer Beestman ver volgens stil bij de beperkingen, die door de regering op verzoek van de Stichting v. d. Landbouw sinds 1 October 1953 werden ingevoerd. Uitbreiding van de pluimveestapel is sinds 1 Oct. j.l. niet meer mogelijk. Buiten de pluimveehouders en boeren gingen er steeds meer mensen, bijv. bak kers en smeden, toe over om een groot aantal kippen te houden. In de eerste plaats werden de kleine boeren hiervan de dupe en waar t.z.t. zeker moeilijk heden gerezen zouden zijn, drong de Stichting v. d. Landbouw aan op be perking. Het is nu zo dat ieder gezinshoofd 50 kippen mag houden, van 25 are tot 20 h.a. cultuurgrond 200 kippen per h.a. met een maximum van 600 kippen. Boven 20 h.a. cultuurgrond mag het aantal hoogstens totaal 100 stuks bedragen. Er zullen zich nu gevallen voordoen dat bijv. op een bedrijf met 2 of 3 h.a. cultuurgrond meer dan 600 kippen wor den gehouden en zeker zal dit het geval zijn op de specifieke pluimveebedrijven. In deze gevallen kan men zich richten tot het Bedrijfsschap voor Pluimvee en mogelijk krijgt men dan vergunning tot het houden van kippen boven het aantal wat in de betreffende verordening werd vastgesteld. Andere koers varen. Gezien het enorme overschot van 300 millioen eieren in het voorjaar zullen we, aldus spr., met onze pluimveestapel een andere koers moeten varen. Er wordt voor dit overschot slechts met veël moeite afzetgebied gevonden. Het is te verwachten, dat in het a.s. voorjaar een aantal leggende kippen moet worden opgeruimd. We moeten zorgen voor vroege jonge hennen, waarvan we op tijd grote eieren kunnen rapen. De winst moet gemaakt worden voor nieuwjaar. Tal van vragen. Na de pauze werden verschillende vra gen gesteld over-het mesten van piep kuikens, legnesten (gezelschapsnesten), potstallen enz., welke door de heer Beest man op duidelijke wijze werden beant woord. De gezelschapsnesten voldoen in de practijk uitstekend en zijn heel een voudig te maken. Men timmert een kist van pl.m. 1.20 m. lang, 1 meter breed en 75 c.m. diep, waarin een laag haksel van roggestro of fijne houtkrulletjes van pl.m. 20 a 30 cm. Vooral geen haverstro, want de haverdoppen zetten zich vast op het natte ei en zijn slechts heel moeilijk te verwijderen, waarbij dan altijd nog een geel vlekje achterblijft, wat helemaal niet weg te krijgen is. Men make de bodem van een gezel schapsnest niet van hout, doch van hor rengaas. Het grote voordeel van deze nesten is dat men zelden of nooit vuile eieren raapt, omdat de eieren direct weg zakken in het losse haksel. Nadat de heer Holterman een harte lijk woord van dank had gesproken tot de heer Beestman voor zijn leerzame en duidelijke lezing, volgde sluiting der ver gadering. Ouders U.L.O.-school kozen Oudercommissie Onder leiding van het hoofd, de heer J. Sinnema, werd vorige week Vrijdag avond de eerste ouderavond gehouden van de openbare u.l.o.-school in het gymnastieklokaal der Dorpsschool. Na een kort welkomstwoord heeft de heer Sinnema verschillende onderwijs kwesties behandeld en de talrijk opge komen ouders een indruk trachten te geven van de inhoud van het uitgebreid lager onderwijs. Hij wees er daarbij op, dat de leerlin gen van de eerste klas tal van nieuwe vakken krijgen en meer huiswerk dan zij op de lagere school gewend waren. De talen vormen de hoofdvakken en deze tellen derhalve zwaar. Kinderen met een wiskunde-knobbel kunnen in de hogere klassen worden klaargemaakt voor het diploma B. Vlijt- en gedragscijfers, zoals die op sommige scholen bij elk vak gegeven worden, wilde heer Sinnema niet geven, omdat dit heel moeilijk is -te beoordelen. Voor de leerlingen der tweede klas zijn er enkele moeilijkheden met Frans en Duits, omdat de kinderen, van andere scholen komend, op sommige scholen Duits en op andere Engels gehad heb ben, maar de heer Wittermans is bezig hen bij te werken en dat zal zeker luk ken. In de 3e klas ligt dit niet meer zo moeilijk. Voor het A-diploma wordt een van de beide, öf wiskunde öf handelskennis- boekhouden gevraagd. Wil men b.v. doorleren, dan wordt op vele scholen wiskunde gevraagd. De heer Sinnema wilde derhalve hoewel dit niet meer de methode is de beslissing over het examen doen in een van de beide vakken uitstellen tot Februari vóór het examen. Tot zolang zullen beide gegeven worden. De meeste kinderen vinden wiskunde een moeilijk vak. Zij zijn er in de laag ste klassen meestal nog niet rijp voor. Later gaat dit meestal wel beter. Overblijven der leerlingen. De gevolgde methode, dat een leraar blijft bij de kinderen, die hun boterham opeten, bevalt goed. Er zal echter ge tracht worden hiervoor een apart lo kaal te krijgen, waar in een tafel gedekt kan worden met serviesgoed en melk ge schonken kan worden, zodat men een gezamenlijke maaltijd gebruikt. Met de Zuivelfabriek „De Vrijheid" zal een ac- coord worden aangegaan voor warm drinken. Er wordt de gebruikelijke stilte in acht genomen en na een half uur zijn de kinderen vrij. Ouderavond-Feestavond. De heer Sinnema zeide verder zich voorgesteld te hebben, dat de ouder- avon'd in de toekomst tevens een feest avond voor de leerlingen zal zijn, waarbij zij zelf actief worden ingeschakeld. Hij hoopt daar het komend voorjaar mee te beginnen, als de oudercommissie hieraan haar goedkeuring hecht, b.v. in de maand Maart a.s. Voor de toekomst staan schoolreisjes met b.v. kamperen op het programma, maar er zal eenvoudig begonnen worden. Daarom is het gewenst zo gauw mo gelijk te gaan sparen. Het geld blijft dan staan en daarna kan men dan eens een langere reis ondernemen. Ook wil hij met de leerlingen de natuur in, want daar is hier, zo zeide de heer Sinnema, gelegenheid voor. Men kan b.v. verder een schoolvereni ging oprichten, met diverse clubjes voor natuurkunde-beoefening, schaken e.d. Met algemene instemming werd dan ook besloten om het sparen met 20 cent per week te beginnen. Financiën Oudercommissie. Een probleem: de financiën der ouder- commisie, want die moet toch wel enige armslag hebben, terwijl de bijdrage der gemeente niet zo erg groot is. De aanwezigen konden zich er mede verenigen, dat in een gesloten enveloppe een bijdrage zal worden gevraagd, waar bij gedacht wordt aan pl.m. een gulden gemiddeld. Wat de bibliotheek betreft, zal voor lopig gebruik gemaakt worden van de plattelandsbibliotheek. Een regeling dienaangaande is in voorbereiding. Voor de personeelsbibliotheek, waar van ook de leerlingen gebruik kunnen maken, is van het gemeentebestuur machtiging ontvangen. Zij bevat meer boeken met speciale onderwerpen. Oudercommissie gekozen. Voordat tot. de verkiezing van een oudercommissie werd overgegaan, was reeds een korte pauze gehouden, waar in de aanwezigen door Mevr. Pel en de overige helpende dames thee met een biscuitje werd aangeboden. Aan deze verkiezing zelf ging een voorbereidende bespreking vooraf, waar bij het vooral ging om de samenstelling der commissie, opdat zij zoveel mogelijk een afspiegeling zou zijn van de verte genwoordigers der scholen, waarvan de leerlingen afkomstig zijn, en waarbij vooral ook de ouders der buitenleerlingen vertegenwoordigd zouden zijn. Na enige discussie werd hierover in principe overeenstemming bereikt, zodat tot stemming- kon worden overgegaan. Het vaststellen van de uitslag kostte nogal enige tijd, omdat 71 stemmen wa ren uitgebracht en de commissie zou bestaan uit 9 personen. Toen de commissie van stemopneming met haar taak gereed was, bleek dat de volgende leden gekozen waren: Dorp: W. Beijers, P. Dijkstra, A. Westerik; Espelo: J. W. Boode; Okkenbroek: J. Klein Lankhorst; Dijkerhoek: G. H. Bos man; Loo-Bathmen: F. A. Tuitert; Mar- kelo: B. J. Leferink; Rijssen: H. Bies- ters. Deze heren geen der aanwezige da mes kreeg helaas een kans namen de benoeming aan, zodat na afloop de func- tis nog even werden verdeeld. Deze wer den na gehouden stemming als volgt verdeeld: Voorzitter: W. Beijers; Secre taris: A. Westerik; Penningmeester: G. H. BosmanAlgem. secundusP. Dijkstra. Aan het slot van de bijeenkomst bracht de heer Sinnema de aanwezigen dank voor hun opkomst, in het bijzonder de dames voor hun theeschenkerij. DE HEER G. WISSINK VOORZITTER HOLTENSE HANDELSVERENIGING. In een goed bezochte vergadering heb ben de leden van de Holtense Handels vereniging in Hotel Vosman onder lei ding van de vice-voorzitter, de heer G. Wissink, hun belangen besproken en door de verkiezing van de heer J. H. W. Slotman hun bestuur weer gecomple teerd. Doordat de heer H. J. Wansink we gens zijn gevorderde leeftijd in de loop van dit jaar bedankte als voorzitter, moest in deze vacature voorzien wor den. De vergadering benoemde de heer Wissink als zijn opvolger. Deze heeft in zijn openingswoord de grote verdienste geschetst van de heer Wansink, die momenteel in het zieken huis te Deventer vertoeft, de dank uit gesproken voor al hetgeen deze voor de vereniging heeft gedaan en hem een spoedig algeheel herstel toegewenst. Een schrijven van het Gemeentebe stuur voor de wenselijkheid van een ver plichte vacantieregeling, waartoe de win kelsluitingswet de mogelijkheid opent, lokte een algemene discussie uit. .Na. een toelichting van de zijde van het bestuur werd diens voorstel om de regeling van de plaatselijke overheid te accepteren aanvaard. Het Bestuur zal met enkele groepen, welke in de afgelopen jaren de vacanties nog niet onderling regelden, besprekingen voeren om tot een bevre digende oplossing te komen, t.w. de alge mene invoering van een week vacantie. Verder werd besloten tot het houden van een winkelweek van Zaterdag 28 No vember tot en met 5 December. De offi ciële opening zal plaats vinden op Maan dag 30 November met muzikale mede- werking van de muziekver. H.M.V. Welke attracties aan deze winkelweek verbonden zullen worden zal nog nader worden bekend gemaakt, omdat de plan nen nog niet geheel konden worden uit gewerkt. Bij de rondvraag kwamen bezwaren naar voren betreffende het verlenen van ventvergunningen aan de groenteman van elders, die aanvankelijk een dag per week onze plaats bezocht, maar nu reeds vergunning heeft voor twee dagen. Hier omtrent zullen nadere inlichtingen bij het gemeentebestuur worden ingewon nen. Ook de ëlectr. stroomtarieven waren weer het onderwerp van verschillende klachten, welke door het bestuur onder zocht zullen worden. Ten slotte werd besloten een nadere bespreking met de burgemeester aan te vragen over het verwerpen van Specu laas en krentenbrood, waarvoor het vo rige jaar een bevredigende regeling kon worden getroffen. Dan rug, keel en borstje inwrijven met BESTUURDERSBOND BESPRAK WINTERPROGRAMMA. De Bestuurdersbond van het N.V.V. hield Woensdagavond in café „Het An ker" van de heer J. Maats een goed be zochte vergadering van de bestuurders der afdelingen, waarbij ook de bezoldigd bestuurder, de heer Witteveen uit Am sterdam tegenwoordig was. Tevens wa ren een tweetal afgevaardigden van de Markelose bestuurdersbond voor het leggen van contacten aanwezig. Bij de bespreking van het winterpro- gramma werd besloten dit jaar geen gebruik te maken van het Ned. Volks toneel, omdat dit eerst op Zaterdag 3 April naar Holten kan komen, maar om een cabaretgezelschap te laten optreden. Het hoofdbestuurslid, de heer J. J. A. Berger zal, zo mogelijk in samenwerking met de afdeling van de Bond voor Staats- pensionnering, worden uitgenodigd hier een spreekbeurt te vervullen over de oudedagsvoorziening. Ten slotte werd uitvoerig met de heer Witteveen van gedachten gewisseld over de aangekondigde loonsverhoging van 5 welke door velen niet voldoende werd geacht, omdat nog tal van arbei ders op het platteland zich met een mini mumbeloning tevreden moeten stellen en dit percentage voor hun gezinnen on voldoende uitkomst biedt. Aan het slot bracht de voorzitter, de heer Beijers, het hoofdbestuurslid en de aanwezigen dank voor hun opkomst en sprak hij het vertrouwen uit dat. men de propaganda krachtig ter hand zal nemen. VERGADERING „HOLBATHEO". De Paardenfokvereniging Holbatheo hield Woensdagavond in café „Het Bon te Paard" een druk bezochte vergade ring onder voorzitterschap van de heer W. Starink uit Bathmen. De vergade ring was bedoeld om wat propaganda te maken voor de warmbloedfokkerij en met dit doel werd een zestal films ver toond over dit onderwerp. In de pauze werden de prijzen uit gereikt van de fokdag, welke onlangs in Dijkerhoek gehouden werd. Wij hopen in het volgend nummer op deze vergadering terug te komen. EEN KANJER VAN EEN SNOEK. De heer H. J. Oolbekkink, wonende in de Oranjestraat alhier, 'n groot lief hebber van de hengelsport, mocht een dezer dagen het genoegen smaken in de Schipbeek een snoek aan de haak te slaan, welke ruim 7 pond woog. Het heeft veel moeite gekost om deze knaap op de wal te krijgen en toen dat einde lijk met behulp van een collega-henge laar gelukte, liet de haak los, maar de snoek lag op de wal en kreeg natuurlijk geen kans om weer in zijn element te rug te keren. De heer Oolbekkink zal de kop van de snoek laten prepareren, natuurlijk om de gedachte aan visserslatijn bij even tuele toehoorders weg te nemen. Zaterdag 24 Oct. 8 uur: Bal in Amici- tia. (Zie annonce.) Zaterdagavond 24 Oct.: Bal bij Hotel G. Müller. (Zie annonce.) Zondag 25 October 7.15 uur Ned. Herv. Kerk: Bijzondere herdenking 100-jarig bestaan C.J.M.V. (Zie annonce.) Dinsdag 27 Oct. 7.30 uur: Praatavond voor leden en niet-leden van O.L.M. in café „Het Bonte Paard" te Dijker hoek. Dinsdag 27 Oct. 7.30 uur in hotel Hol terman: Ledenvergadering Schietver eniging „De Eendracht". Dinsdag 27 Oct. 7.30 uur in „Irene": Ds J. H. Grolle uit Utrecht spreekt op de Ned. Herv. Gemeente-avond over: „Staat de kerk de Joden in de weg om Jezus te vinden?" Donderdag 29 Oct. 7.30 uur in „Irene": Ds Grolle spreekt voor de Vrouwen verenigingen over: „Het leven en werk van de vrouw in de staat Is raël". (Zie annonce.) Vrijdag 30 Oct. 7.30 uur in hotel Holter man: Vergadering van de afd. Holten van de Ned. Bond van Plattelands vrouwen. Mej. Dr. E. Hengeveld spreekt over: „Gezondheidszorg voor de vrouw". Woensdag 4 Nov. (Dankdag) 7.30 uur: Uitvoering Zangvereniging „Holtens Gemengd Koor" in Amicitia. Vrijdag 6 Nov.: Filmvoorstelling N.R.V. in Amicitia. Vertoning van de kleu renfilm „Romantisch Frankrijk". Zaterdag 7 Nov. 7.30 uur in „Irene": Grote filmvoorstelling. BURGERLIJKE STAND. Ondertrouwd: Hendrik Jan Lammer- tink, 28 jr., Markelo en Dina Stappen belt, 27 jr., Holten. Gehuwd: Jan Wilmerink, 25 jr. en Gerritjen Temmink, 23 jr., beiden wo nende te Holten. VERHUIZINGEN. Vertrokken: B. Symons van Holter- berg 26 naar Apeldoorn. R. Hoogland van Hoiterberg 72 naar Weesp. J. W. G. Renard en gezin van Hoiterberg 42 naar Gilze en Rijen. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 9 uur Ds Knip- scheer, 10.30 uur (Bed. H. Doop) Ds Knipscheer. In beide diensten collecte voor de Protestantse Kerk in Indo nesië. 19.15 uur Ds v. Andel uit Borne (Jeugddienst). Bijzondere dienst van wege het 100-jarig bestaan van de C.J.M.V. Dijkerhoek. 10 uur Ds Israël. Collecte voor de Protestantse Kerk in Indo nesië. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor het verenigingsgebouw „Rehoboth". TWEE BELANGRIJKE AVONDEN. Men schrijft ons: Een van de meest belangrijke proble men van onze tijd is wel het vraagstuk betreffende de nieuwe staat Israël. Het geeft ons te denken, hetgeen de laatste jaren is geschied. Het volk der Joden, in de oorlogsjaren zo vreselijk behandeld, vraagt wederom onze aandacht, nu daar in Palestina een nieuwe staat is ont staan. Wij kunnen daaraan voorbijgaan, doch daar zijn we niet klaar mee. Vooral niet als kerk. Het is dan ook niet zó maar, dat op de Gemeente-avond van de Hervormde Ge meente op Dinsdag 27 October te half 8, hierover gesproken zal worden door Ds J. H. Grolle, Secretaris van de Hervorm de Raad voor Kerk en Israël. Ds Grolle, die sedert enige jaren be last is met dat werk, heeft vorige jaar een reis gemaakt naar en door Pales tina en heeft daar verscheidene gesprek ken gevoerd. Op deze gemeente-avond zal door hem gesproken worden over 't onderwerp: Staat de kerk de Joden in de weg om Chx-istus te vinden? Ds Grolle zal zijn gesprek toelichten met een filmstrook, zodat het geheel nog meer voor ons gaat leven. Het staat vast, dat het een zeer goede avond zal wor den. Tevens zal er gelegenheid zijn te spre ken over onze gemeente. De tweede avond, die van groot be lang is, is op Donderdag 29 October. De Hervormde Vrouwenvereniging or ganiseert dan een avond, waarbij di verse zuster-verenigingen zijn uitgeno digd. Ook dan zal Ds Grolle spreken en wel over het onderwerp: „Het leven en werk van de Vrouw in de staat Israël". Een filmstrook wordt vertoond. Dit onderwerp zal stellig de belang stelling van veel dames trekken en het is dan ook te hopen, dat alle vereni gingen, die een uitnodiging hebben ont vangen, om half acht present zijn. Wie eens 'n avond heeft meegemaakt, waar Ds Grolle sprak, weet dat het een boeiende, leerzame bijeenkomst zal zijn, waarop met dankbaarheid kan worden terug gezien.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1953 | | pagina 1