40 jaar Zondagsschoolonderwijs Plaatselijk Nieuws iiNiiiiiiiiiiiifflfflffliiiifflfflngiiiHMiffliii AGENDA No. 41. Jaargang 5. ZATERDAG 17 OCTOBER 1953. Verschijnt elke Zaterdag. HDLTENS NIEUWSBUD sprijs van dn blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal Uitgave van "g°5^ Nieuwsblad Adv.-prijs115 m.m. a contantf 1.50. Iedere n De jubilerende Zondagsschool. Men schrijft ons: De Zondagsschool te Espelo, die in de loop der jaren onder de lezers van dit blad een algemene bekendheid heeft ver kregen, heeft in Juli van dit jaar 40 jaar bestaan. Wij hebben toen, in overleg met enkele vrienden, de zaak maar laten rus ten, temeer omdat de dagschool haar gou den jubileum vierde in Juni. Toch werd er, niet door ons, maar van de zijde der ouders, uitgesproken dat het feit van het 40-jarig bestaan maar niet zo onopge merkt mocht worden gepasseerd. Daarom is besloten, om op Vrijdag 23 October de herdenking op enigszins fees telijke wijze, met leerlingen, oud-leerlin gen en ouders en vrienden te vieren. Een rijke geschiedenis van 40 jaar ligt achter ons. Wij kunnen er in dit artikel tje niet veel van zeggen, maar we willen het ook nu weer uitspreken, dat we, naast de dank van de Here voor zoveel zege ningen, zo grote dank verschuldigd zijn aan zoveel trouwe vrienden. Om er nu maar één te noemen, we denken nog tel kens terug aan wijlen de heer E. Krik- kink, die ons van de aanvang af steeds met wijze raad ter zijde stond. Hij was de eer ste, met wie we in aanraking kwamen op Hemelvaartsmorgen van het jaar 1913, en we vonden in hem een man, aan wie we zolang hij leefde een oprechte vriend hadden. We noemen hem nu, maar dat wil niet zeggen, dat hij de enige was. Gelukkig niet: overal en steeds waren er ook andere broeders en vrien den, die ons met vele vriendelijkheid ont vingen en hielpen. Wat hebben we, na ons Zondagsschooluur, een kopjes thee en koffie gedronken, eerst bij Biesters en nu al jaren bij Vukkink. In dit verband ver geten nu ook niet te noemen de welwil lendheid van heren predikanten en ker- keraad van Holten en hen te danken voor de vriendelijkheid, waarmede ze ons steeds tegemoet kwamen. Terugziende op dit alles, is in ons hart grote dankbaar heid in de eerste plaats van God, de Ge ver aller Zegeningen, en verder aan allen, in wier belangstelling en liefde we ons mochten verheugen en die ons bij ons werk tot grote steun waren. Op Vrijdag 23 October hopen we dan met vele vrien den in dankbare stemming bijeen te zijn. Het Zondagsschoolpersoneel EEN LEVEN STAAT OP HET SPEL. Maandagavond werd in het gebouw „Irene" alhier een propagandafilm ver toond, getiteld „Een leven staat op het spel", uitgaande van de vereniging „De Macht van het Kleine" te Heemstede. Te ruim 8 uur werd de avond geopend door ds M. J.. W. Knipscheer, Ned. Herv. predikant alhier. Vervolgens sprak de heer Haverman, propagandist van boven genoemde vereniging, een kort maar krachtig propagandawoordi en leidde met enkele woorden, de film in. De vereniging heeft ten, doel de bestrijding van de epi lepsie, een ziekte, waaraan ruim 10.000 landgenoten lijden en plm. 10 millioen mensen op de hele wereld. In de volks mond is de ziekte beter bekend als „val lende ziekte", hoewel deze benaming on juist is. Het merendeel der patiënten va'lt n.l. niet, slechts bij' enkelen zijn deze symptomen, waar te nemen. De film, die was' opgenomen, in techni color, was zeer duidelijk en belichtte vele facetten van het zo zegenrijke werk. O.a. zag men hoe met 'n vernuftig apparaat de hersenen werden gefotografeerd, door het liquor, dit is. een vocht dat de herse nen. omspoelt, gedeeltelijk af te tappen en daarvoor in de plaats lucht te laten stromen, waardoor het beeld op de foto's zichtbaar wordt en afwijkingen opge spoord kunnen, worden. Verder bracht de camera de toeschouwers in de operatie zaal, laboratoria, ziekenzalen etc. Kort om het hele leven in de inrichting werd nu eens op ernstige, en. dan weer op humoristische wijze voorgeschoteld. Ne derland mag trots zijn zulk een model inrichting te bezitten. In de pauze kon het aanwezige publiek werkstukken, die door patiënten van de inrichting vervaardigd waren, gaan be zichtigen en desgewenst kopen. Tevens werden, enige vragen, uit het publiek op vlotte en. verhelderende wijze door de heer Haverman, beantwoord. Ook bracht Heihuizen, gij kleine buurte Ver van stad en dorp vandaan, Waar ik 't levenslicht aanschouwde Gij trekt mij nog altoos aan. Op de grens van Hellendoorn, Met Holten, dan als 't dichtste bij Was het wonder dat ons kind'ren 't Lezen wel wat moeilijk zij? Ver van school en. kerk gelegen, Nu ook van een. Zondagsschool; Alles moeilijk te bereiken, Maar groeit saam' met Espelo. Espelo vierde, wij ook met hen 't Vijftig jaar bestaan der school, Maar Heihuizen mag gedenken Veertig jaren Zondagsschool. En zoals Heihuizen, juichtte Met de school van Espelo, Zo gedenkt Espelo ook samen Met de Helhuizer Zondagsschool. Ja, het is al veertig jaren, Dat Bosch en. Volkers bij ons kwam. Om bij vader te informeren; Of een Zondagsschool hier slagen kan. Vader bood zijn medewerking, En het kwam dra voor elkaar Al de kinderen der buurtb Ja, het waren er twaalf maar. 't Jachthuisje bij Biester deed het Zo als Zondagsschool eerst fijn, Maar het aantal kinderen steeg dra En het bleek al gauw te klein. Onder 's Heeren rijken zegen, Rees het kindertal nog steeds, En men, sloeg de handen samen, En een nieuw gebouw verrees. Uitbouw bracht opnieuw verruiming, Naar behoefte aangepast; En zo toeft nog heden dage Jezus daar als blijde gast. Laat de kind'ren tot Mij komen! Ouders, neen, verhindert niet; Wil nog heden blij aanvaarden, Wat de Heiland u nog biedt. Laat ons dankbaar dan gedenken Wat de Heer hier heeft gedaan. Dank aan Volkers en zijin helpers, Die thans in zijn voetspoor gaan. Moog' dan 's Heren zegen rusten, Op dat hier begonnen werk, 't Is een zegen voor de kind'ren., 't Maakt voor 't verdere leven sterk, 't Schenkt een, zegen in dit leven, Over dood en graf ook heen, 't Onderwijs, dat daar gegeven Wijst op Jezus, Hem alleen. H. Krikkink .deze dank aan dé collectanten voor hun moeilijk, doch zegenrijk werk, dat ver richt wordt voor de vereniging. De ver eniging kan dank zij hun werk bouwen en uitbreiden. Daardoor is er plaats voor mensen van alle gezindten die moeten worden geholpen. Het werk van de ver eniging is specifiek interkerkelijk. Door het kleine, uw gave, is haar „Macht" zo groot. Te ongeveer 10 uur sloot ds R. A. Hoog kamp, Geref. predikant alhier, de bijeen komst met een kort woord en dankge bed. De ruim 15© bezoekers hebben door deze film een goede kijk gekregen, op het werk dat mede door hun bijdrage tot zulk een grote bloei kwam. Het was jammer, dat er deze avond niet meer ouderen aanwezig waren,. Voor de vele aanwezige kinderen was de film o.i. wel wat te zwaar, gezien de vele medische en psy chische aspecten. VLIEGEN-INVASIE. Bij verschillende bewoners van de Pastoriestraat doet zich een vliegen- invasie voor. Toen de gem.-architect, de heer Jac. Louwerse, Donderdagavond wat van de vliering wilde halen, bleek dat millioenen vliegen daar een ver blijfplaats hadden gezocht. Grote klom- ten van deze insecten hingen in de kap aan gordingen en wanden. Bij de be strijding van deze invasie door middel van een brandend D.D.T. middel ver oorzaakten deze ongenode gasten zo'u lawaai en gegons, dat het leek of men aan het zandstralen was. Door alle kie ren en reten kwamen de diertjes in de woning, zodat zij veel arbeid en onge rief veroorzaakten. Naar schatting be draagt de oogst wel een vat vol vliegen. Ook in andere woningen aan deze straat en in de toren van de Ned. Herv. Kerk doet zich dit verschijnsel voor. Ter voorkoming van een overwinte ring lijkt ons een verdelgingsactie wel noodzakelijk. AFVAARDIGING NAAR HET LOONCONGRES. Als afgevaardigden naar het buiten gewoon looncongres, dat door het NVV Zaterdag 17 October in de Prins Bern- hardhal van de Jaarbeursgebouwen te Utrecht wordt gehouden, zijn de vol gende afdelingsbestuurders aangewe zen: D. Schöppers (ABVA), G. Runne- boom (ANAB), G. L. Scholten (Transp.- arb.), H. Kettelarij (Vervoerspers. Spoor wegen), W. Beijers (Bestuurdersbond). Er zijn voor dit congres, dat pl.m. 5000 bezoekei's zal bevatten, door de Spoor wegen extra treinen ingelegd, waarvan er één vertrekt uit Enschede, via Hen gelo, Almelo en Deventer. PRAATAVONDEN VAN DE O.L.M. Het bestuur van de plaatselijke afde ling der O.L.M. heeft in zijn jongste vergadering een schema opgesteld voor te houden praatavonden, waarbij een deskundige van het hoofdbestuur aan wezig zal zijn voor het houden van een korte inleiding. De eerste avond wordt gehouden op Donderdag 22 Oct. in de school te Es pelo, des avonds 7.30 uur, waarbij de adjunct-secretaris, de heer A. W. Kreu- len, aanwezig zal zijn. Op Dinsdag 27 Oct. is Dijkerhoek aan de beurt, waar om 7.30 uur de secreta ris van de O.L.M., Ir van der Wal, in café „Het Bonte Paard" aanwezig zal zijn. Midden November komt er een avond in het Dorp, waar de voorzitter, Ir. Baas uit Hengelo, een inleiding hoopt te hou den. Het doel van deze avonden is de ac tuele landbouwvraagstukken te bespre ken. Ook niet-leden zijn van harte wel kom. Na afloop dezer avonden zal het bestuur onder ogen zien of het moge lijk is deze praatavonden in de andere buurtschappen voort te zetten. VOEDING EN OPFOK VARKENS STAPEL. Van Koopmans Meelfabrieken N.V. te Leeuwarden ontvingen wij de derde her ziene druk van het boekje „Voeding en Opfok van de Varkensstapel". Het is een keurig verzorgde, met een aantal duidelijke foto's verluchte uit gave, waarvan de inhoud gebaseerd is op de nieuwe inzichten van die zijde met betrekking tot de voedingsleer voor var kens, waarbij naast de voeding ook aan- dacht is geschonken aan de verzorging en huisvesting. Het geheel geeft een overzicht van de periodieke voeding enz., waarin voor de verschillende tijdstippen in de opgroei wordt gewezen op hiervoor bestemde speciale samenstellingen van biggen- en varkensmeelsoorten. Bij elke samen stelling is rekening gehouden met de ver eiste hoeveelheden vitaminen en mine ralen en deze zijn zodanig gekozen, dat de gewenste aminozuurverhouding zo goed mogelijk wordt benaderd. Achtereenvolgens vermeldt het een be schrijving over de voeding van drachtige en zogende zeugen, van de biggen ge durende de gehele opfok, met en zonder gebruik van droogstraallampen, van de biggen in de eerste weken na het afwen nen, en van jonge mestvarkens van 30 tot 60 kg. tot het bacon-gewicht en zwaarder. Behalve een uitvoerig voeder schema bevat het boekje nog een arti kel, gewijd aan de loopvarkens bestemd voor de fokkerij en volgt er nog een be schrijving over de voor. en nadelen van de nat- en droogvoedermethode. Naar het ons voorkomt een alleszins bruikbare handleiding, waarvan de in houd is getoetst aan onder deskundige leiding gehouden uitgebreide proeven en dat op aanvraag gratis verkrijgbaar is. ARBEIDERSTONEEL VERENIGING OPGERICHT. Met medewerking van de N.V.V. Be stuurdersbond is alhier opgericht een arbeiderstoneelvereniging, welke o.m. hoopt mede te werken aan de gezellige avonden of propaganda-bijeenkomsten van de leden der gezamenlijke vakorga nisaties. De toneelclub zal de naam dra gen van Arbeiderstoneelvereniging „Voor ons pleizier" (V.O.P.). Tot voorzitter is gekozen de Heer W. A. Hendriksen, welke ook de artistieke lei ding zal opnemen, terwijl tot secretaris en penningmecstercssc zijn aangewezen de heer S. de Vries en mevr. J. Kolk manPronk. De club hoopt t.z.t. een beroep te doen op de leden van het N.V.V. en andere geestverwanten om als donateur toe te treden. Men hoopt binnenkort het eerste toneelstuk in studie te nemen. VERKEERSMAATREGELEN GEVAARLIJK KRUISPUNT DORPS STRAAT—STATIONSSTRAAT— LARENSEWEG. Van gemeentewege is men begonnen met de eerste werkzaamheden, welke moeten leiden tot verbetering van de ver keerssituatie op de gevaarlijke kruising DorpsstraatStationsstraatLarense- weg. De toegang tot de Stationsstraat en de Larenseweg zal door de verbreding van de trottoirs zodanig worden vernauwd, dat de bestuurders van voertuigen ge dwongen worden hun vaart sterk te ver minderen en heel rustig deze straten in of uit te rijden. Vooral aan de zijde van de winkel van Gebr. Dikkers wordt het tegeltrottoir aanzienlijk verbreed. Men is thans bezig de trottoirs in de Stations straat enigszins uit te leggen. In deze straat en op de Larenseweg komen op een afstand voor de kruising met de Dorpsstraat oranje-flikkerlichten te staan, die de weggebruikers moeten waarschuwen, dat zij een gevaarlijke oversteekplaats naderen, waarmee men hoopt te bereiken, dat het verkeer het hier inderdaad kalm aan zal doen. Ten slotte komen op de hoeken van de trottoirs op dit kruispunt ijzeren hek ken met kettingen en oversteek-plaatsen voor de voetganers, zodat men maar niet meer op een willekeurige plaats de weg over kan steken om de andere zijde van de straat te bereiken. De weggebruikers zullen aan de nieu we situatie nog wel even moeten wen nen, maar wij geloven, dat dit complex van maatregelen de veiligheid van het verkeer ter plaatse belangrijk zal be vorderen. HOOFDPIJN! -em Mijnhardt Hoofdpijnpoeders. Doos 50 ct. Mijnhardt Hoofdpijntabletten Koker 80 ct. Opbrengst collecte De collecte Reclasseringsdag 1953 heeft alhier opgebracht de som van 78,13. Onrechtmatig gebruik gemeentegrond •Op de zitting van het Kantongerecht te •Almelo van Vrijdag j.l. zijn'enkele in woners onzer gemeente veroordeeld we gens overtreding van het in de algemene politieverordening opgenomen verbod tot het wederrechtelijk in gébruik hebben van gemeentegrond. Er werden boeten opgelegd variërende van 5,tot 7,50. CHR. JONGE BOEREN. De leden van de afd. Holten van de Chr. Jonge Boeren- en Tuinders Org. kwamen Maandagavond in het gebouw Rehoboth in vergadering bijeen onder voorzitterschap van de heer W. Aan stoot, die de vergadering opende met gebed na het zingen van Ps. 19 1 en het lezen van Pred. 12 1-8. Na een kort woord van welkom, in 't bijzonder tot de heer W. Rietberg, ass. Rij kslandbouwvoorlichtingsdienst, werd het woord gegeven aan de heer Riet berg, die een lezing hield over de ver bouw van aardappelen, bieten, haver, gerst, rogge en mais. Uitvoerig stond spreker stil bij de verschillende rassen en ziekten, grondsoort en bemesting. Er werden naar aanleiding van deze leerzame lezing tal van vragen gesteld, die door de heer Rietberg op duidelijke wijze werden beantwoord. De heer Rietberg sloot deze goed be zochte vergadering met dankgebed, na dat de heer Aanstoot hem had dank ge zegd voor het houden van zijn lezing. FOKKEN EN MESTEN VAN VARKENS Op uitnodiging van de Firma Chr. A. Müller spreekt Donderdagavond 22 Oct. om half acht in zaal Vosman de heer Janssen, bedrijfsleider van een groot varkensfok- en mestbedrijf te Echt (L.). De heer Janssen zal een lezing houden over het hoogst belangrijke onderwerp: „Fokken en mesten van varkens". Op het bedrijf, waar de heer Janssen de leiding heeft, worden bij het fokken en mesten van varkens geheel andere voedernormen toegepast als hier het ge val is. De resultaten die worden bereikt zijn echter zeer goed te noemen. We raden de fokkers en mesters aan om deze lezing bij te wonen. VISKRAAM BLIJFT. De viskraam, die door de fa. Kornet en van Duren in de afgelopen zomer op Smidsbelt werd geëxploiteerd, zal ook in de toekomst geopend blijven. Er zal van Dinsdags t.m. Zaterdags worden verkocht van voorm. 11 uur tot. 's avonds 7 uur. We twijfelen niet of zeer vele ingezetenen (er zijn maar wei nig mensen, die niet van een visje hou den) zullen het besluit van de fa. Kor net en van Duren met vreugde begroe ten, en zeker niet in het minst zij, die gewoon zijn om 's avonds, van het werk komende, en passant een zoute of een zure te „pikken". Men lette ook op de advertentie in dit nummer. OUD-PLAATSGENOOT OOGST IN CANADA SUCCES ALS ZANGER. De heer G. Landeweerd, beter bekend als „Gert van Platvoet", die enige jaren geleden naar Canada emigreerde, heeft daar naast z'n goede humeur ook z'n goede stem behouden. In een zangwedstrijd, uitgeschreven onder het motto „Spotlight on talent", werd de tweede prijs van 100 dollar ge wonnen door het Scandinavische kwar- tae, in welk kwartet de heer Lande weerd de tenorpartij zingt. Bij de wedstrijd voor solisten wist de heer Landeweerd beslag te leggen op de derde prijs. Deze zangwedstrijd, gehou den ter gelegenheid van het jaarlijkse militaire bal, werd door de radio uit gezonden. Vrijdag 16 Oct. 7.30 uur in hotel Vos man: Lezing Ir. Hoogendoorn, Rijks- pluimveeconsulent, over Pluimvee houderij. Uitgaande van Bedrijfsver enigingen O.L.M. en C.B.T.B. Zaterdag 17 Oct., vanaf 7 u. n.m. Schiet wedstrijd en trekking der verloting ten bate van de Prot. Kleuterschool in Amicitia (zie annonce). Dinsdag 20 Oct. 7.30 uur: Ledenverga dering van de afd. Holten Partij van de Arbeid in café „De Waag" van de heer K. ter Horst. Woensdag 21 Oct. 7.30 uur: Vergadering van de besturen der N.V.V. Bestuur dersbond in café „Het Anker" van de heer J. Maats. Woensdag 21 Oct. 7.30 uur: Filmvoor stelling in café „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek voor de Paardenfokver- eniging „Holbatheo" over de paarden fokkerij. Uitreiking medailles fokdag. Donderdag 22 Oct., 7.30 uur, zaal Vos man: Lezing door de heer Jansen, be drijfsleider van het Varkensmest- en Fokbedrijf te Echt, over het belang rijke onderwerp: „Fokken en mesten van varkens". Donderdag 22 Oct. 7.30 uur: Vergade ring Herv. Vrouwenvereniging in ge bouw Irene. Donderdag 22 Oct. 7.30 uur in café „Het Bonte Paard": Lezing voor de leden van de afd. Dijkerhoek van de Ned. Bond voor Plattelandsvrouwen door Dokter van der Bijl uit Markelo over: „Slapen en dromen". Donderdag 22 Oct. 7.30 uur: Praat avond voor leden en niet-ledén van de O.L.M. in de school te Espelo. (Zie bericht.) Donderdag 22 Oct. 8 uur: Herdenking 100-jarig bestaan C.J.M.V. in Irene. (Zie advertentie.) Zaterdag 24 Oct. .8 uur: Bal in Amici tia. (Zie annonce.) Dinsdag 27 Oct. 7.30 uur: Praatavond voor leden en niet-leden van O.L.M. in café „Het Bonte Paard" te Dijker hoek. (Zie bericht.) Woensdag 4 Nov. (Dankdag) 7.30 uur: Uitvoering Zangvereniging „Holtens Gemengd Koor" in Amicitia. Last van Zeanweo? Mijnhardt's Zenuwtabletten helpen U er overheen. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 9 uur (Bed. H. Av.) en 10.30 uur (Bed. H. Av. en Dankz.) Ds Israël; 7 uur Ds Knip scheer. Dijkerhoek. 10 uur (Bed. H. Av. en Dankz.) Ds Knipscheer. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds Hoogkamp. (In beide diensten is de derde collecte bestemd voor Kas Art. 13 K.O., Emer. predikanten, predikantsweduwen en -wezen). GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: vulpen; Baco-sleutel; zak mes; damesmantel; kinderzakdoekje; hondje; kralen ketting. Verloren: wieldop van auto; pr. glacé handschoenen; zwart leren motorwant; bruin kinderjasje. Inlichtingen dagelijks aan 't Groeps- bureau der Rijkspolitie, Oranjestr. 55, Holten, Telef. 352. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Anne Lucette, dv. B. J. Wis- sink en D. Lammerts, Holten. Ondertrouwd: Pieter Veenstra, 25 jr., Kuinre en Hanna Wilhelmina Schöp pers, Holten. Johan Rietberg, 34 jr. Holten en Adriana Josina de Ronde, 27 jr., Vinkeveen en Waverveen. VERHUIZINGEN. Ingekomen: D. J. Bulsink en gezin van Grootegast naar Tuinstraat 4. J. D. Jansen en gezin van Bandung naar PIol- terberg 26. E. P. Braun en gezin van Bandung naar Holterberg 26. R. Jepma van Franeker naar Oranjestr. 2. J. Rietberg van Rijssen naar Beuse- berg 45. Vertrokken: J. Jansen Manenschijn, geh. met G. Roessink, van Dijkerhoek 25 naar Laren (Gld.). E. W. Teeselink, geh. met H. Stegink, en 1 kind, van Holterbroek 72 naar Alphen a. d. Rijn. J. E. Koymans en gezin van Holter berg 26 naar Amersfoort.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1953 | | pagina 1