Plaatselijk Nieuws Barnes! Vooral ma AGENDA Snuif en wrijf No. 40. Jaargang 5. ZATERDAG 10 OCTOBER 1953. Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBUD sprijs van dü blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal 9 te Holten Telef"k 548.3 - 2SJf Adv.-prijs: 115 m.m.(dcontant) f 1.50.lederen MODE-SHOW TROK VEEL BELANGSTELLING. Er bestond voor de herfst-show, die de fa. E. Wonnink Maandagavond in Amicitia hield, zo'n grote belangstelling, dat in allerijl overal in de zaal de ta feltjes moesten worden weggenomen om de vele bezoeksters toch maar in de gelegenheid te stellen dit jaarlijks mode evenement het was de 3e show, die de firma organiseerde bij te wonen. Ook nu was de zaal smaakvol inge richt en had men haar door kleedjes en tapijten langs de wanden en met bloe men en herfstbladeren een harmoniëren de aankleding gegeven. De talrijke extra lampen gaven het geheel een zeer fees telijke aanblik. Een keur van japonnen, mantels, deux- pièces, cocktailjurkjes, avondjaponnen en zelfs enkele bontjassen meer dan tachtig nummers werden door de vijf mannequins met veel gratie voorgedra gen, welke via de microfoon door Mevr. J. Kint-Couperus uit Rijssen werden ge- introduceerd, die bij elk stuk, dat ge toond werd, weer zo'n prettige toelich ting wist te geven. Deze smaakvolle en modieuse herfst- en winterkleren wer den, zoals Mevr. Kint in haar openings woord opmerkte, niet getoond door stop naald-figuren, die elke kleding goed staat, maar door doorsnee figuren, met draagbare en gangbare maten, waardoor het getoonde meer met. de werkelijkheid overeenkomt. Er werden dan ook voor ieder figuur draagbare japonnen en mantels getoond, zodat hier, ook wat de prijzen betreft, voor elck wat wils te zien was. Als nieuwe stoffen werden geannon ceerd Sibeline, een harige stof, mohair, alpalaine en een nieuwe variatie teddy jasjes van z.g. krulteddy. Wat hun coupe betreft vertoonden de vele swaggers, welke werden getoond een rechte rug in plaats van een ruime klokkende rug. Er werden veel jersey- en Kübler- japonnen getoond. Eenvoudige maar zeer smaakvolle japonnetjes wisselden de zeer begerenswaardige en aangesloten man tels af. De dure Rodierjas van speciale stof zal in Holten wel niet zo gemakke lijkaftrek vinden. Maar daartegenover stonden zeer chique jassen van een heel wat mindere prijs. Veel aandacht trok de langharige sibeline swagger met chique kraag en sluiting, en de roest bruine swagger (cognackleur) met vlot te kraag. Jersey- en tweka-japonnetjes in moderne kleuren en de Teddyjasjes iets voor St. Nicolaas hadden veel be-, kijks. Veel aandacht trok o.a. de Kübler- japon no. 48 met ruit en ingebreide kraag. En zo zou men kunnen door gaan. Het was allemaal even aantrek kelijk en met de tassen en sieraden van de fa. H. J. Bouwhuis en de hoedjes van de fa. Böckering uit Rijssen vormden de getoonde modellen zeer smaakvolle com binaties. De kapsels der mannequins wa ren verzorgd door onze plaatsgenoot de heer Joh. van Geenhuizen. Een apart genre vormden de aan het slot vertoonde avondjaponnen en bont jassen. De dames, die zo 'hun best ge daan hadden, dit alles op zo'n charmante wijze te tonen, ontvingen aan het slot van de avond een hartelijk applaus. Zon der twijfel hebben de talrijke bezoek sters zeer genoten van deze geslaagde show, die tevens weer een belangrijk op voedend element in zich borg. STOFWOLKEN BEDREIGEN DE BEWONERS BIJ DE VIADUCT. Sedert enkele dagen zijn arbeiders bezig met het zandstralen van de via duct. Droog fijn wit zand wordt onder hoge druk met enorme kracht op het ijzerwerk gespoten om dit te ontdoen van roest en vuil. Het wordt daarna in de menie gezet om de invloed van cor rosie te bestrijden. Voor de omwonenden is deze bewer king van de viaduct niet zo aangenaam, want grote wolken stof worden de ge hele dag de lucht in geblazen en deze stofdeeltjes dringen, ook al worden deu ren en ramen angstvallig gesloten gehou den, door alle kieren en spleten de hui zen binnen, zodat er zoals nu geschiedt tegen deze plaag practisch geen be scherming mogelijk is. Men vraagt zich dan ook af of hier tegen niet wat te doen is en of een betere afscherming van dat deel van de via duct, dat men onderhanden neemt, niet mogelijk is. Vooral ook in het belang van de onverpakte etenswaren moet ge tracht worden hier zo spoedig mogelijk beschermende maatregelen te treffen. Voorts worden door 't sissend lawaai van de zandstraal de paarden verschrikt, zodat ongelukken te vrezen zijn. Het ver dient aanbeveling, dat hier iemand aan wezig is om de paarden bij de teugel te pakken of althans de voerman te helpen bij het passeren van de viaduct. DANSLESSEN, Door de gediplomeerde en erkende dansleraar, de heer H. Bron uit Hen gelo, zullen te beginnen vanaf Donder dag 15 October a.s. in hotel Holtermhn danslessen worden gegeven, waarvoor men zich nog kan opgeven. Wij verwijzen naar de annonce in dit nummer. BENOEMD IN ÖÏENGELO. Onze plaatsgenoot, de heer W. Riet berg, assistent bij de Rijkslandbouw- voorlichtingsdienst, is met ingang van 1 Novembe-f a.s. benoemd tot specialist voor de veevoeding bij dezelfde dienst, ter standplaats Hengelo. Tot zijn opvolger alhier is benoemd de heer H. Berkhof van Vriezenveen. IN VEENENDAAL BENOEMD. Onze oud-plaatsgenoot, de heer Joh. Rietberg, thans onderwijzer aan de Chr. V.G.L.O. school te Rijssen, is met ingang van 1 Januari a.s. benoemd tot onder wijzer aan de Chr. U.L.O. school te Vee- nendaal. Hamea-Gelei voor Uw banden LEZING VOOR DE DIJKERHOEKSE PLATTELANDSVROUWEN. De afdeling Dijkerhoek van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen kwam de vorige week Dinsdag in café „Het Bonte Paard" in een ledenvergadering bijeen. De presidente Mevr. M. Reilink-Kers sprak een welkomstwoord, in het bij zonder tot Mevr. A. Kampen-Kwant, die na een langdurige ziekte deze vergade ring weer kon bezoeken. Er werden verschillende ingekomen stukken behandeld en c.ursusen bespro ken en o.m. medegedeeld, dat de platte landsbibliotheek thans weer geopend is. Hierna sprak Mevr. M. Meengs-Heiler- sig uit Markelo over het Onderwerp: „De veranderde taak van de huisvrouw". Spreekster schetste in het kort, hoe de huisvrouw van voor vijftig jaar haar taak niet verder zag dan in haar huis houden en het opvoeden der kinderen. Thans is het tijdperk aangebroken dat de vrouw naast haar man in het volle leven staat. Ze volgt verschillende cursussen, en neemt plaats in het bestuur van het Groene Kruis, Consultatiebureau, de Ge zinsverzorging enz. De blik van de plat telandsvrouw wordt dan ook steeds rui mer en men mag winst plukken zonder enig verlies te boeken. Het verenigings leven verrijkt het leven van de platte landsvrouw. Spreekster eindigde door te zeggen: De taak der hedendaagse huis vrouw is: de wereld in ruimer verband en zin te zien. Hierna bedankte de presidente Mevr. Meengs voor de boeiende causerie en wenste allen verder een wel thuis. LEZING OVER DE PLUIMVEE HOUDERIJ. Nu alle belemmeringen ten aanzien van de pluimveehouderij zijn weggeno men, breidt zich deze tak van het land bouwbedrijf sterk uit. En geen wonder, zij is immers een der peilers, waarop het gemengde zandbedrijf rust en daar komt bij, dat deze bedrijfstak uitstekend beoefend kan worden op de minder goede cultuurgrond. Op een beperkte oppervlakte kan men een behoorlijke toom kippen houden en bij goed materiaal, goede huisvesting en verzorging is dit momenteel een lonend bedrijf. Daar de huisvesting, voeding en ver zorging vaak nog verbeterd kan worden, hebben de besturen van de bedrijfsver enigingen en de afdelingen van de C.B. T.B. én O.L.M. besloten hierover door een deskundige een lezing te doen hou den. De Rijkspluimveeconsulent Ir J. Hoogendoorn is bereid gevonden hierover op Vrijdag 16 October a.s., des avonds 7.30 uur in hotel Vosman het een en ander te vertellen. Deze lezing is voor ieder belangstel lende gratis toegankelijk en wij willen ieder die pluimvee houdt dan ook gaarne aanraden deze avond bij te wonen, daar men hiermede ongetwijfeld zijn voordeel kan doen. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Week van 2 t.m. 8 October 1953. Gevonden: 1 kleine herdershond, 1 dop benzinetank, 1 parelsnoer, 1 armband, 1 regenjas, 1 knipmes, 1 doos met vee koeken, 1 vulpen, 1 zaklantaarn, 1 pad- vindersriem. Verloren: 1 electrische pomp, 1 da- mesportemonnaie (bruin m. inh.), 1 beursje (zeehondenleer) met inh. Inlichtingen op het. Groepsbureau der Rijkspolitie, Oranjestraat 55, Holten. Telef. 352. GESLAAGD VOOR GEMEENTE ADMINISTRATIE. Onze plaatsgenoot, de heer H. Faber, 3e ambtenaar ter secretarie alhier, slaag de Maandag te 's-Gravenhage voor 't di ploma gemeente-administratie (G.A. I). GROTER AANTAL SLACHTINGEN. In het gemeentelijk abattoir werden over het 3e kwartaal een groter aantal varkens geslacht dan in het voorgaande kwartaal, n.l. 1143 tegen 522 in het 2e kwartaal. Het overige aantal slach tingen bedroeg: 1211 (1115) runderen, 37 (30) kalveren, 11 (35) nuchtere kal veren. Tussen haakjes zijn de slachtingen in het 2e kwartaal. ARJOS KOOS NIEUWE VOORZITTER De Aniti Revolutionaire Jongeren Stu dieclub vergaderde! Donderdagavond in 't gebouw „Rehoboth" onder presidium van haar voorzitter de heer H. Beltman. Nadat gezongen was ps. 97 vers 1, las de voorzitter Openbaringen 15 vers 14 en ging daarna voor in gebed. Na een woord van welkom, in het bij zonder tot enkele oud-leden en enkele gasten, las mej. D. Hasewinkel de notu len die als gelezen zijnde werden vastge steld. Vervolgens gaf de heer F. Stam GJzn de politieke rondblik, waarbij hij de voor naamste politieke gebeurtenissen dei- laatste maande zowel op nationaal als internationaal niveau de revue liet pas seren. Hoofdpunten uit het overzicht van de heer Stam zowel als uit de bespre king waren: de troonrede, de ontmoeting van jongeren uit de christelijke politieke partijen in Nederland met de Jonge Union der Chr. Democratische Unie uit Duits land, de opstand in Atjeh, het verdrag tussen de V.S. en Spanje, het uitloven van 100000 dollar voor een onbeschadig de MiG, enz. Na de pauze waarin getracteerd werd op een kopje thee met een koekje werd de vergadering heropend met 'it zingen van „Wilt heden nu treden". Vervolgens werd overgegaan tot het stemmen van een nieuwe voorzitter:, waarbij met grote meerderheid van stem men gekozen werd de heer Fré Stam GJzn. Verder moesten nog twee bestuursva- catures vervuld worden en 'werd na stemming en herstemming gekozen als alg. adjuncte mej. D. Dijkink Jd. en als bibliothecaris de heer H. de Zwaan. Alle drie gekozenen werden bereid gevonden hun functie te aanvaarden. Hierna sprak de scheidende voorzitter de heer H. Beltman een hartelijk woord van afscheid. Hij dankte de leden harte lijk voor het grote vertrouwen, dat men hem steeds geschonken had, alsmede voor de prettige wijze, waarop men hem steeds tegemoet was getreden. Zonder jullie spontane medewerking zou het werk veel moeilijker voor mij zijn geweest sprak de heer Beltman, ik heb het voorzitterschap der ARJOS in dertijd aanvaard op voorwaarde dat het niet langer dan een jaar zou duren. Het is inmiddels drie jaar geworden doordat het ARJOS-werk mij lief werd. Ook dank te de voorzitter, mede namens, zijn vrouw, hartelijk voor de vele blijken van be langstelling die op hun huwelijksdag door de ARJOS werden getoond. Tenslotte spoorde de voorzitter de leden aan om 't ARJOS-werk in grote getrouwheid en liefde voort te zetten en beëindigde zijn afscheidswoord met het enigste gedicht van dr Kuyper „Voor mij, één zucht be heerst mijn leven". Hierna, leidde de heer Beltman meit enige hartelijke woorden de nieuwe voor zitter in, en verzocht de leden ook de heer Stam hetzelfde vertrouwen en de steun te geven die hij steeds had mogen ondervinden. Met een handdruk gaf daar na de aftredende voorzitter de hamer aan de nieuwe voorzitter over. Deze begon met enkele hartelijke woor den de scheidende voorzitter te bedan ken voor het zeer vele werk dat hij in het belang der ARJOS verricht heeft. Gij waart de stuwende kracht, die we nog zo moeilijk kunnen missen, en we hopen dan ook dat we U nog vaak als gast op onze ARJOS mogen begroeten. Moge het U en Uw vrouw in uw verdere leven welgaan onder Gods rijke zegen zo besloot de heer Stam. Vervolgens richtte de nieuwe voorzit ter zich tot de vergadering en dankte voor het vertrouwen dat men in hem wilde stellen. Hij vond het moeilijk dit vertrouwen niet teleur te stellen, maar wilde zijn bes te krachten graag inzetten voor de ARJOS. Na gehouden rondvraag werd deze ver gadering door de heer H. Beltman met dankgebed gesloten na het zingen van ps. 89 vers 8. Leden van de A.N.A.B. bijeen- De vorige week Vrijdag vergaderde de afdeling Holten van de Algemene Ned. Agrarische Bedrijfsbond in het Stations koffiehuis van de heer M. Kalfsterman onder voorzitterschap van de heer H. Soer. Na diens welkomstwoord werden de ingekomen stukken behandeld waarbij o.m. een schrijven in behandeling kwam over de op 13 December a.s. in Utrecht te houden bondsvergadering waarvoor voorstellen kunnen worden ingediend bij de Federatie te Zwolle. Besloten werd een voorstel te doen om van de monster nemers 2 pet contributie te heffen van het verdiende loon, indien zij maar een deel van de week als zodanig werkzaam zijn en dus geen volle werkweek hebben. In een ingekomen schrijven werd nog eens de aandacht gevestigd op het fonds voor bijzondere sociale doeleinden en het N.V.V. tbc-fonds. Uit het eerstgenoemde fonds kan een tegemoetkoming worden gevraagd in de navolgende gevallen: a. uitzending op medisch advies van leden of hun vrouwen naar rusthuizen; b. uitzending van kinderen naar ge zondheids- en vacantiekolonies; c. voor het verstrekken van extra-voe ding, maar dan alleen op advies van de dokter: d. aanschaffing van invaliden-wagen tjes; e. aanschaffing van hoorapparaten; f. in zeer bijzondere gevallen, afzonder lijk door het hoofdbestuur te bepalen. De tegemoetkomingen kunnen aan een lid slechts één keer per jaar worden verstrekt, terwijl in het algemeen de te gemoetkoming gebaseerd zal zijn op de duur van het lidmaatschap. Nimmer wor den de volledige kosten vergoed. Uit het N.V.V. tbc-fonds kan uitkering worden gevraagd voor leden en hun vrou wen en kinderen, die lijdende zijn aan tbc. Dit brengt de verplichting mee zich bij het tbc consultatiebureau te laten in schrijven. De uitkeringen bestaan uit kos ten van extra voeding, reiskosten naar de patiënt of gedeeltelijke verpleegkosten van de patiënt, voor kleding en bij op name van de vrouw voor een hulp in de huishouding. Bij de verdere besprekingen werd een kascontrolecommissie gekozen bestaande uit de heren Kettelarij, Nijland en Prins. De periodiek aftredende bestuursleden de heren H. Soer en H. Meerman werden met meerderheid van stemmen herkozen, terwijl als nieuw bestuurslid werd geko zen de heer H. Koopman. Uit het verslag van de penningmeester bleek, dat er in het begin van het boek jaar een nadelig saldo was, maar dat dit thans in een voordelig saldo is veran derd. Een voorstel om de penningmeester voor het extra werk in verband met de sociale voorzieningen een vergoeding te geven werd z.h.s. aanvaard. Deze bracht dank voor het in hem gestelde vertrouwen maar zal eerst met het bestuur de finan ciële mogelijkheden onderzoeken alvo rens dit aanbod te aanvaarden. De vergadering werd hierna door de voorzitter met dank voor de opkomst ge sloten. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 9 uur en 10.30 uur Ds Knipscheer (in beide diensten Voorber. H. Avondmaal)19 uur Ds Israël. In alle diensten collecte inwen dige zending. Dijkerhoek. 10 uur Ds Israël. (Voorb. H. Av.). Collecte Inwendige Zending. Geref. Kerk. 9.30 uur (Bed. H. Avond maal) en 3 uur (Bed. H. Avondmaal en Dankzegging) Ds Hoogkamp. Uitslag Puzzlerit „Rergruitelrs" Aan de puzzlerit dit Zaterdag 3 Octo ber door de Landelijke Rij vereniging „Bergruiters" werd gehouden hebben 24 ruiters deelgenomen. Een viertal deelnemers t.w. de gebr. Aaltink, G. Bolink en B. Stegeman raak ten de juiste koers kwijt en gaven op. De volledige uitslag luidt als volgt: 1 G. J. Prins 11 strpnt. 2 F. Veltkamp 11 strprut. 3 M. Bolink 16 strpnt. 4 Joh. Bronsvoort 19 strpnt. 5 J. Jansen 25 strpnt. 6 H. J. Beldman 30 strpnt. 7 G. Beldman 31 strpnt. 8 D. Harting 36 strpnt. 9 T, Beldman Jr 44 strpnt. 1 1(0 W. Hulsman 60 strpnt. 11G. Hulsman 65 strpnt. 12 H. J. Bosschers 79 strpnt. 13 P. Harting 85 strpnt. 14 H. Pieffers 94 strpnt. 15 G. Bolink 101 strpnt. 16 Js Kolkman 118 strpnt. 17 G. Keizer 149 strpnt. 18 J. A. Ulf- man 153 strpnt. 19 Jhr. van Coeverden 156 strpnt. 20 B. Kruimelaar 215 straf- punten. De prijzen die bestonden uit gebruiks- en kunstvoorwerpen, werden 's avonds door de voorzitter van „De Bergruiters", de heer H. Beldman, in feestzaal „.Vos man" met een gepast woord uitgereikt. •Zaterdag 10 October is er voor leden van „De Bergruiters" een, samengestelde wedstrijd hoogstwaarschijnlijk in de Beu- seberg. Deze samengestelde wedstrijd is tevens een goede training met het oog op de cross in Zuidwolde en alle leden wor den dan ook Zaterdagnamiddag aan de start verwacht. Op Zaterdag 17 October zal worden deelgenomen aan de cross country te Zuidwolde (Dr.) waar de voor zitter, de heer Beldman, een prachtige wisselbeker zal moeten verdedigen. De jaarlijkse cross country van >„De Bergruiters" zal worden gehouden op Zaterdag 21 November. Canadese Minister bezocht Holten Donderdag, in het late middaguur, heeft de Canadese minister voor de oud strijders, luitenant-kolonel Hugues La- pointe, na zijn aankomst op Schiphol, waar hij uit Engeland arriveerde, een bezoek gebracht aan de Canadese begraafplaats op de Holterberg. Kolonel Lapointe was o.m. vergezeld van kolonel Chambers van de Canadese Oorlogsmonumentencom missie en van de Canadese Militaire At taché in Den Haag, kolonel Johnston. Op de begraafplaats werd het gezel schap opgewacht door de Commissaris der Koningin in deze provincie, ir. J. B. G. M. Ridder de van der Schueren, de loco-burgemeester, de heer M. Teeselink, de gemeente-secretaris, de heer S. Sik- kes en de secretaris van de plaatselijke afdeling van het Ned. Ooriogsgravenco- mité, de heer J. Kroon. Ook was ter be groeting aanwezig de deskundige van de Imperial War Graves Commission te Brussel, de heer B. N. W. MacLeod uit Velp. De minister heeft een krans gelegd bij het gedenkteken en vervolgens de gra ven bezichtigd van de gevallenen. Hij heeft zich daarbij laten voorlichten over het nieuwe monument, dat men in plaats van het houden kruis, voor het einde van het volgend jaar op de begraafplaats hoopt op te richten. Kolonel Lapointe zeide zeer getroffen 4e zijn door de prachtige lig ging en de keurige verzorging van deze dodenakker. Hij zal Vrijdag de begraafplaatsen te Groesbeek en Bergen op Zoom bezoeken. Tijdens de tocht van Schiphol naar Hol ten deed zich nog een klein incident voor. De wagen van kolonel Johnston werd} getroffen door een steen, welke blijkbaar was opgeworpen door de zware Cadillac van de minister en die de ge hele voorruit verbrijzelde. Er deden zich echter geen ongelukken voor. Zaterdag 10 Oct.: Herfstbal in Amici tia (zie annonce). Maandag 12 Oct.Grote najaarsmarkt te Rijssen (zie annonce). Maandag 12 Oct.: Filmavond in „Irene" van de afd. Holten van „De Macht van het Kleine". 8 uur kleurenfilm „Een leven staat op het spel". Woensdag 14 Oct.: Cursus welsprekend heid in hotel Holterman. Donderdag 15 Oct.: Aanvang danslessen in hotel Holterman en tot en met deze datum gelegenheid tot aangifte voor deze lessen (zie annonce). Vrijdag 16 Oct. 7.30 uur in hotel Vos man: Lezing Ir. Hoogendoorn, Rijks pluimveeconsulent, over Pluimvee houderij. Uitgaande van Bedrijfsver enigingen O.L.M. en C.B.T.B. Zaterdag 17 Oct., vanaf 7 u. n.m. Schiet wedstrijd en trekking der verloting ten bate van de Prot. Kleuterschool in Amicitia (zie annonce). Donderdag 22 Oct., 7.30 uur, zaal Vos man: Lezing door de heer Jansen, be drijfsleider van het Varkensmest- en Fokbedrijf te Echt, over het belang rijke onderwerp: „Fokken en mesten van varkens". Uw verkoudheid van neus, keel of borst weg met BURGERLIJKE STAND. Gehuwd: G. Roessink, 26 j.. Laren (Gld.) en J. Jansen Manenschijn, 26 j., Holten. VERHUIZINGEN. Ingekomen: J. M. Wilmerink, van De venter naar Molenbelterweg 18. C. H. Rietdijk en gezin, van Vries naar Molen belterweg 15. J. C. Neurdenburg van Almelo naar Holterberg 35 H. Fa ber, van Balk naar Burg. v. d. Borch- straat 10. Vertrokken: V. U. van Bronckhorst en gezin, van Holterberg 26 naar Hen gelo. H. A. Schot van Holterberg 26 naar Hengelo. Jonge veehouders trokken lering uit de fokveedag De bestuurscommissie van de Kalver- opfokclub uit de plaatselijke afdelingen van de C.J.B.T.O. en de B.O.O. had Woensdagavond in hotel Holterman een vergadering belegd voor de leden dezer jongerenorganisaties om de uitslagen van de op 24 September j.l. gehouden fokvee dag met betrekking tot de inzendingen van de club aan een bespreking te onder werpen. Ook de fokveedagcommissie en bestu ren van de beide fokverenigingen, als mede de adviserende leden der jongeren organisaties waren voor dit doel uitge nodigd. 'Het was een druk bezochte vergade ring, welke onder leiding stond van de voorzitter van genoemde bestuurscom missie, de heer B. G. Cats, die een. korit openingswoord sprak. Op deze fokveedag werden de inge zonden kalveren van de club aan een voorkeuring onderworpen door een jury bestaande uit de leden der club. Voor de afdeling roodbont trad voor deze avond als rapporteur op de heer Joh. Boode en voor de afdeling zwartbont, de heer G. M. Brinks. Beiden gaven een uit voerige uiteenzetting van de wijze waar op de jury de kalveren had beoordeeld, waarbij gelet werd op exterieur, produc- tie-afstamming, voorbrengen, toilet en voedingstoestand. Zo kon het voorkomen, dat voor kal veren, die uit hoofde van exterieur en productie hoog werden aangeslagen, dus voor goede „soortige" dieren, itoch niet het hoogst aantal punten werd behaald, om dat aan het voorbrengen en toiletteren nog het een en ander haperde. De bedoe ling van de opfokclubs is onder meer de jonge boeren op te leiden voor deze fok- veedagen. Het verschil in beoordeling door de ads. keurmeesters en de juryleden der fokveedag bedroeg gemiddeld 0.34 pot. per kalf. Het hoogste aantal punten dat behaald kon worden 65. Nadat uit de vergadering verschillende opmerkingen waren gemaakt en vragen gesteld, werden aan de volgende inzen ders de prijzen, bestaande uit medailles, uitgereikt. Afdeling roodbont: Rubriek I, E. Stam Gzn., 52 punten, la med. van de fokvereniging „Holten en omstreken". Rubriek II, J. Boode Mzn, 51 punten, la med. van „Jong Holten". Rubriek III, G. J. Meijer, 41 punten, 2a med. van de V.V.M. Rubriek IV, J. W. Hulsman, 45 punten, la med. kalveropfokclub „De Toekomst". Afdeling Zwartbont: Rubriek V, B. G. Cats, 62 punten, lb med. van de Coöp. Zuivelfabriek „De Vrijheid". Rubriek VI, A. J. Ribbink, 59 punten, la med. van de Fokvereniging „Fries- Hollandse". Rubriek VII, Joh. Lubbersen, 42 pun ten, 2a med. van de C.J.B.T.O. Rubriek VIII, H. B. Lubbersen, 47 pun-

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1953 | | pagina 1