Plaatselijk Nieuws Geslaagde Fokveedag in Kalfstermansweide Nationale Reclasseringsdag AGENDA Snuif en wrijf IVOROL: t„„den Wit,ade„, FHS No. 38. Jaargang 5. ZATERDAG 26 SEPTEMBER 1953. Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dii blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5488 - 284 Adv.-prijs115 m.m. d contantf 1.50. Iedere m.m. meer f 0.06 Het was Donderdag een goede dag voor de veehouderij in Holten. De door de fok- vereniging van het roodbonte- en zwart bonte veeslag en de afdelingen van de B.O.O. en C.J.T.B., met hun kalveropfok- club, georganiseerde fokveedag boekte niet alleen een record aantal inzendin gen, ook de belangstelling voor dit jaar lijks evenement op 't gebied van de run derfokkerij was deze keer misschien wel mede dank zij het prachtige weer bijzonder groot. Kalfstermansweide bood dan ook de aanblik van een flinke veetentoonstelling toen de burgemeester, Mr W. H. Enklaar de fokveedag met een korte toespraak opende. Hij noemde de fokveedag een goede traditie, die niet onbelangrijk bij draagt tot verbetering van de rundvee houderij. Het. is goed om telken jare te laten zien wat men gefokt heeft, want dit vormt een stimulans om de kwaliteit van de veestapel op te voeren. De burgemeester werd ingeleid met een kort woord van de voorzitter der fokveedagcommissie, de heer H. Kloos terboer, die het hoofd van de gemeente bedankte voor zijn grote belangstelling bij al het gebeuren op het gebied van de landbouw en de jury en vooral ook inzenders dank bracht voor him aanwe zigheid en deelname, welke deelname niet alleen veel moeite en tijd, maar dikwijls ook nog veel kosten met zich brengt. Voorts bracht hij dank aan de organisa ties, die de fokveedag subsidiëren en me dailles beschikbaar stellen en aan de manufacturiers voor de kosteloze be schikbaarstelling van de vele linten. De keuring. De jury, bestaande uit de heren M. Kippers te Markelo, H. H. Post te Al- bergen, F. Tuitert te Laren voor de af deling roodbont en de heren A. Bonthuis te Almelo, J. G. H. Holsbrink te Almelo voor de afdeling zwartbont, met als al gemeen arbiter de heer H. W. Nieuwen- huis, ass. veeteeltconsulent te Zwolle, had een zeer moeilijke taak. Er werd in drie ringen gekeurd, maar niettemin duurde het nog tot bijna 3 uur voordat de ruim 250 inzendingen waren afge werkt. Zij was na afloop unaniem van oor deel, dat de inzending deze keer veel rui mer was, maar dat de gemiddelde kwali teit daaronder niet heeft geleden. Vooral in de jongere klassen pinken en kal veren waren meer „soortige" dieren aanwezig. De rubrieken der oudere die ren vertoonden in de kop een goede kwa liteit maar onderaan kon het veel beter, niet alleen wat de kwaliteit, maar ook wat de productie betreft. In sommige ru brieken was het merkbaar dat de jonge dieren afstammen van stieren, waarvan bekend is dat ze het voor dc fok goed doen, o.a. van de preferente stieren. De k.i. wijst hier op gunstige resultaten. Bij de zwartbonten was het verschil tussen volbloed en niet-volbloed nog al vrij groot. In de afdeling roodbont ging „Grada 7" van de heer W. J. ten Den met de hoogste eer strijken. Zij werd kampioen van de melkgevende en droogstaande koeien en melkgevende vaarzen. Bij de zwartbonten was het „Saakje 5" van de heer P. G. Cats, die de hoogste titel won en kampioen werd van al haar zwartbonte zusters. Jong enthousiasme. Wat deze fokveedag verder zo aan trekkelijk maakte was de prachtige col lectie kalveren van de kalveropfokclub der beide jongerenorganisaties, ruim veertig in getal, die aan een voorkeuring door een zestal jongelui onderworpen werd, voordat de jury haar oog er over liet gaan. Het waren voor de roodbonte afdeling Joh. Boode, J. Meijerink en H. Rietberg en voor de zwartbonten G. M. Brinks, H. Beldman Gzn. en H. B. Lub- bersen. Er werd hier gekeurd op exte rieur, productie afstamming, voorbren gen, toiletteren en voedingstoestand. Met jeugdig enthousiasme hebben deze adspi- rant-keurmeesters zich van hun taak ge kweten. De inzendingen houden de beste beloften in voor het volgend jaar. De jury noemde deze belangstelling van de jongeren een gelukkig verschijn sel en was van oordeel, dat de adspirant- keurmeesters het dan ook niet zo gek hebben gedaan. Men moet dit zien als een aankweken en stimuleren van de lief hebberij voor de fokkerij en om hen op te leiden tot keurmeester. Bij de roodbonten was het „,Dinie" van de heer E. Stam Gzn., die het hoog ste aantal punten behaalde op alle onder delen, bij de zwartbonten Tecla IV, uit de stal van de heer P. G. Cats, die niet minder dan 62 punten verwierf. Beide dieren waren verreweg de besten van deze inzendingen. De heer H. J. Bouwhuis verleende met zijn geluidsinstallatie weer goede dien sten. In ons volgend nummer hopen we de volledige uitslag van deze fokveedag op te nemen. ZONDAGSSCHOOLCONFERENTIE TE HOLTEN. Zaterdagmiddag, 19 September, kwa men er 80 Zondagsschoolmensen uit het district Deventer samen te Holten in het gebouw „Irene" om contact met elkaar te hebben en zich te verdiepen in een theologische moeilijkheid, waarna ook nog een meer met de praktijk samen hangend probleem aan de orde werd ge steld. Het aanvangsuur was gesteld op half drie. De Hervormde Zondagsschool al hier zorgde voor de goede ontvangst en presenteerde de gasten 's middags thee en tegen zes uur bood zij een broodmaal tijd met koffie aan. De vergadering stond onder leiding van de districts voorzitter, de heer J. Nijkamp te Deventer. Ds de Geeter, pre dikant der Hervormde Gemeente te De venter, leidde het aan de orde gestelde probleem: „de onsterfelijkheid der ziel" in. Voor de Zondagsschoolmensen was dit een belangrijk onderwerp. Niet om de kinderen voor een dergelijke moeilijkheid te zetten, maar om zelf een achtergrond te zien voor hun Bijbelse verkondiging! Vele mensen menen, aldus de spreker, dat het Bijbels is, te geloven, dat wan neer het sterfuur aanbreekt, het dode li chaam hier blijft en tpt ontbinding over gaat, maar dat de ziel voortleeft, geschei den van het lichaam. In het Oude Tes tament lezen we vrijwel niets over het leven na dit leven. God is de God van het leven, heeft een Verbond met Zijn Volk gesloten. Hij zorgt voor Zijn Volk en zegent hetmaterieel. Dood is een vreugdeloos weg zijn. De troost voor het volk van het Oude Verbond is, dat Gods Volk niet kan ondergaan. Het individu sterft zonder uitzicht. Gods Volk blijft! Soms breekt er een gedachte door als in Jesaja 26 19 en Daniël 12 2. In het Nieuwe Testament is de dood de vijand. We kunnen dood zijn terwijl we nog le ven. Dit is leven zonder God. Jezus over wint de dood, omdat Hij de zonde over wonnen heeft. Jezus is de Eersteling. Er is in de Bijbel geen sprake van onsterfe lijkheid. Dit probleem interesseert de Bijbel v/einig, ja is hem volkomen vreemd. Het gaat om de geborgenheid in Jezus Christus. Bijbels is volgens spreker: „Hoe is van God uit de mens in Christus gesteld". We kunnen eigen lijk veel beter spreken over de opstan ding der doden. Pluis de Bijbel na! Je vindt geen precies beeld over het leven na de dood. Laat dit rusten. In de Chris telijke gemeenten zijn heidense gedach ten ingeslopen, met name van de Griekse philosophen. Wij klemmen ons vast aan het Woord van de Heiland: „Ik bewaar alle dingen tot de voleinding der we reld". De gestorvene, gelovend in Jezus, is bij de Heer, bij Jezus. Laat dit geheim een geheim blijven, dat geëerbiedigd wordt. Fantaseer niet, maar blijf staan voor deze verborgenheid, die ons niet verder is geopenbaard. De Eindverwach- ting is belangrijk! Deze boodschap moet de Zondagsschool doorgeven. Zij is Bij bels! De verwachting van het Nieuwe Rijk. Met de hemelvaart houdt het werk van Christus niet op. Hij komt terug, op de wolken des hemels en zal de doden opwekken. Een eeuwig leven met Chris tus, dat blijft ons verlangen en onze verwachting. Na deze inleiding over de onsterfelijk heid der ziel, sprak de heer B. H. Brou wer, te Holten, enige tijd over de Kerst feestviering. Het was zijn bedoeling om door een korte inleiding alle afdelingen even voor dit probleem te stellen, opdat een vruchtbare bespreking kon volgen, wat dikwijls weer nieuw licht laat vallen op dit traditionele feest. Ds de Geeter leidde de discussies over zijn onderwerp. Tijdens de broodmaaltijd stonden bij toerbeurt sprekers van de aanwezige Zondagsscholen op, om te ver tellen hoe ze kerstfeest vierden met hun leerlingen. De heer Brouwer kreeg nog gelegenheid hierover een laatste woord te zeggen. Het districtsbestuur regelde met de vergadering nog enige zakelijke aange legenheden. De volgende bijeenkomst werd gesteld op 23 Januari 1954 te De venter. Om ongeveer kwart voor zeven konden de aanwezigen „Irene" verlaten. LANDHUIS AANGEKOCHT. Door bemiddeling van de beëdigd ma kelaar, de heer J. D. Vincent, is door de heer J. M. Metzger alhier aangekocht het landhuis „Crito" op de Holterberg. „DE BERGVLIEGERS". Op Zaterdag 12 Sept. 1953 hield de P.V. „De Bergvliegers" een wedvlucht vanaf Roermond. Afstand 124 km. De prijs van deze vlucht was een taart (f 5.die beschikbaar was gesteld door de heer L. Pagrach en gewonnen door de,heer W. v. d. Pluym. De duiven waren gelost om 10 min. over 12. Aankomst eerste duif 2.16.14 uur. Aankomst laatste prijswinnende duif 2.24.55 uur. De uitslag luidt als volgt: 1, 2, 3, 4 en 6 W. v. d. Pluym, 5 H. J. Aaftink. De stand na twee vluchten is: 1. W. v. d. Pluym 102.6 punten (le kampioen) 2. J. Rosman-Schuppert 20.6 pnt. (2e kampioen)3. J. Haan 19.8 pnt. (3e kampioen); 4. H. J. Aaftink 16.5 pnt.; 5. W. Aaftink 15 pnt.; 6. H. J. ten Velde 15 pnt. Overal in den lande worden de reclas- seringsdagen gehouden om deze tijd, voor of na 27 September. Ook hier in Holten. Een Comité van aanbeveling, bestaan de uit de heren Burgemeester Mr W. H. Enklaar, de 3 predikanten: Ds Israël, Ds Hoogkamp en Ds Knipscheer, en de heer W. Beijers, en een Werkcomité, ge vormd door de heren A. Westerink en H. C. van Leeuwen, Oranjestraat, staan gereed, zeer binnenkort U in de gelegen heid te stellen, Uw gave in de U aan geboden collectebus te deponeren. Want daar doet U aan mede! Zouden we ons niet ontfermen over de uit het lood geslagen zwakkelingen? Zouden we hem of haar nog niet een kans, een le venskans willen geven? Wij gaan die mensen toch niet hooghartig en met een sappige glimlach van eigen braafheid en voortreffelijkheid voorbij, zoals eenmaal in de parabel de priester en de leviet tegenover de ongelukkige voorbij gingen Neen, vol bewogenheid bieden we gaar ne onze hulp, strekken onze armen zich naar de ongelukkigen uit en vol liefde storten we ons pemiinkje, blij het nog te kunnen doen. Minstens een gulden, wie 't „doen kan", maar niemand stuurt de collectant voorbij. 40 jaar lang wordt deze reclasserings dag reeds gehouden: 't is dus heden een jubileum gave. Blijmoedig te geven, redding te bren gen aan wat weg dreigt te zinken, is een sociale plicht, Het is „Nederlands", het is Christelijk! En moge de opbrengst van de te hou den collecte alhier dusdanig zijn, dat we er bij kunnen voegen: „En het is Hol tens!" WAT MAAKT GIJ VAN UW LEVEN? Over dit onderwerp sprak Maandag avond in hotel „Vosman" de heer C. v. d. Ruyt, leider van het Twents Instituut voor Welsprekendheid en toegepaste Psychologie. Spreker begon met er op te wijzen, dat de mens van nature wil streven naar harmonie en geluk in het leven, doch dat bij zovelen iets aan het levensgeluk ontbreekt door de vele levensproblemen, moeilijkheden en remmingen, waarvoor de mens zich gesteld ziet. Eén van de oorzaken noemde spreker de onrust der tijden, de voortschrijdende techniek, waardoor de mens a.h.w. zich zelf verloren heeft en slaaf is van de maatschappij, inplaats van een vrij en gelukkig mens. De heer v. d. Ruyt ging verder in op de vele angsten, die de mens kent, waar onder de spreekangst een belangrijke plaats inneemt. Hoewel de mens geleerd heeft een masker te dragen, om daardoor zijn ware gevoelens te verbergen, moet hij dit masker toch afwerpen als hij zijn gevoelens onder woorden wil brengen. Spreker ging hier nog dieper op in en toonde aan dat vooral in de kinderjaren veel „brokken" gemaakt worden door de opvoeders, ouders zowel als onderwijzend personeel, hoewel met de beste bedoe lingen en grote liefde voor het kind be zield. Met enkele kleine voorbeelden werd duidelijk gemaakt hoe tè grote liefde van de moeder het kind belemmeren kan in zijn zelfstandigheid, zowél als een voorbeeld waarin het kind een minder waardigheidsgevoel kreeg, door regelma tig herhaalde negatieve uitlatingen als „daar ben jij te dom voor" enz. enz. De heer v. d. Ruyt ging daarna in op de vraag: „Hoe staan wij tegenover de medemens?" en toonde aan waarom het zo noodzakelijk is, dat wij leren onze ga ven en talenten te gebruiken, niet alleen voor ons eigen nut en voordeel, doch ook voor het welzijn van de gemeenschap, waarin wij geplaatst zijn. Na uiteengezet te hebben op welke wijze wij door het leren spreken in het openbaar, onze persoonlijkheid en zelf vertrouwen kunnen versterken, besloot de heer v. d. Ruyt zijn leerzame causerie met de woorden, die H.M. Koningin Ju liana sprak tot de jeugd: „Alle leven is sterker dan dood. Leven is liefde. Broederliefde laat het aardrijk voortbestaan. Goddelijke liefde leidt de mensheid naar haar hogere bestemming en bestuurt het al". Na een korte pauze liet de heer v. d. Ruyt enkele belangstellenden uit het kleine doch zeer aandachtige publiek aan het woord, waarbij zo nu en dan harte lijk gelachen werd. Door deze „spreek beurten" werd evenwel overduidelijk aan getoond, hoe noodzakelijk het is voor Holten, dat een dergelijke cursus gehou den wordt. De heer G. Kappert (oud-cursist) uit Rijssen, sprak op buitengewoon vlotte wijze een slotwoord en hij wekte de Hol tenaren in 't bijzonder bestuursleden van verenigingen en organisatoren op tot deelname aan deze cursus. De eerste les zal gehouden worden op Woensdag 30 Sept. a.s. in hotel „Holter- man". Belangstellenden zijn op deze eerste les van harte welkom. RAADSVERGADERING. De gemeenteraad komt op Donderdag 1 October 1953, des avonds 7.30 uur bijeen voor de behandeling van de vol gende agenda: 1. Ingekomen stukken en mededelingen. 2. Voorstel tot aanwijzing van een plaatsvervangende wethouder voor de duur van de ziekte van de heer J. Wegstapel. 3. Behandeling bezwaarschrift tegen een aanslag hondenbelasting 1953. 4. Voorstel tot wijziging van de bouw verordening. 5. Voorstel tot toekenning van een te gemoetkoming in reiskosten ex arti kel 13 der lager onderwijswet 1920. 6. Voorstel tot beëindiging van de pacht van gronden in het complex Boskamp met de heer A. J. Lensink en tot het aangaan van een nieuwe huur- en pachtovereenkomst niet deze. 7. Voorstel tot wijziging van de ge meentebegroting voor 1953. 8. Rondvraag. DIPLOMA GEMEENTE-ADMINISTRATIE. De heer H. Faber, die op 1 October a.s. alhier in functie zal treden als 3e ambtenaar ter secretarie, slaagde dezer dagen voor het schriftelijk deel van het diploma G.A. I. HOND LIEP VOOR DE MOTOR. Op de Larenseweg had ter hoogte van Vorkink in het Larensebroek Dinsdag namiddag een ongeval plaats, waarvan het echtpaar L. uit Lochem het slacht offer werd. Toen de heer L. met zijn vrouw als duo-passagiere per motor uit de richting Lochem kwam rijden, liep plotseling een hond voor de motor. L. raakte hierdoor de macht over het stuur kwijt en sloeg tegen het wegdek. Zowel de heer L. als zijn vrouw lie pen hierbij verwondingen op, terwijl Dr Mulder uit Laren, die spoedig ter plaat se was, bij mevrouw L. een hersenschud ding constateerde. Zij wérd naar het zie kenhuis te Zutphen overgebracht. PLOEGBAAS BOSSCHERS MET PENSIOEN. Op 1 October a.s. zal de heer H. J. Bosschers, le ploegbaas bij de Dienst van Weg en Werken der Ned. Spoorwegen, alhier, de dienst met pensioen verlaten. Na een meer dan veertigjarige trouwe plichtsvervulling draagt hij de verzor ging van de spoorbaan aan zijn opvolger over. De heer Bosschers kwam in 1913 in Dijkerhoek aan de spoor als wegwerker. Hij diende achtereenvolgens te Rijssen, Wijhe en Holten, in welke laatste plaat sen hij aanvankelijk wachter was. In Maart 1949 werd hij ploegbaas en in 1953 volgde zijn aanstelling tot le ploeg baas. Op 8 Augustus 1953 vierde de heer Bosschers zijn 40-jarig jubileum, aan welk feit wij, wegens onbekendheid daar mede, toen geen aandacht hebben be steed. Het is toen wel gebleken, dat hij bij zijn superieuren hoog stond aange schreven als een secuur werker, aan wie men de verzorging van de baan zeer goed kon toevertrouwen. De heer Bosschers zal op 30 Septem ber a.s. in een vergadering van de afd. Holten van de Vereniging van Vervoers- personeel afscheid nemen van het spoor wegpersoneel. PUZZLE-RIT TE PAARD. Door de Landelijke Rijvereniging „Bergruiters" wordt Zaterdagmiddag 13 October a.s. een puzzlerit te paard gehouden. De af te leggen route zal pl.m. 8 kilo meter bedragen, terwijl de snelheid waar. mee gereden moet worden zo zal zijn, dat ook met koudbloedpaarden aan deze rit kan worden deelgenomen. Het belooft evenals het vorige keer weer een hoogst interessante rit te worden, waarvoor on getwijfeld weer veel belangstelling zal bestaan. Aan de deelnemers het bestuur zou ook graag dames aan de start zien wordt overgelaten of men het paard wil zadelen. Er zijn eventueel zadels en zelfs paar den beschikbaar. De start heeft plaats om 2 uur bij de manege aan de Borkeldse- weg. De deelname is vrij. Als prijzen zijn enkele kunstvoorwerpen beschikbaar ge steld. Vrijdag 25 Sept.: Heropening Platte landsbibliotheek 3.30 tot 4 uur en van 7.30 tot 8 uur. Zaterdag 26 Sept.: Laatste dag tentoon stelling Belgische schilders tot 's av. 9 uur op de raadzaal. Dinsdag 29 Sept.: Zitting Dr Tromp Visser, controlerend geneesheer van het Alg. Ziekenfonds. Vooruit even opgeven. Dinsdag 29 Sept. 7.30 uur: Vergadering van het Verenigd College in het Ge bouw van Salland te Wijhe. Woensdagavond 30 Sept., 7.30 uur: Aan vang Cursus „Spreken in het Open baar" in hotel „Holterman". (Zie an nonce en bericht onder „Wat maakt gij van Uw leven"). Donderdag 1 Oct.Aanvang van de nieu we cursus Holtense Naai. en Hand- werkschool (zie annonce). Donderdag 1 Oct.: Aanvang E.H.B.O.- cursus voor beginners, 7.30 uur nam., in lokaal O.L. Dorpsschool. Zaterdagnamiddag 3 Oct., 2 uur: Puzzle rit te paard van de „Bergruiters". Maandag 5 Oct.Herfst- en najaarsshow Fa. E. Wonnink in Amicitia (zie an nonce). Maandag 5 Oct.Aanvang verkoop loten 521e Staatsloterij (zie annonce). Vrijdag 9 Oct.: Excursie van de Boe rendochtersvereniging naar het Vor mingscentrum der Ned. Herv. Kerk „Den Alerdinck". Vertrek 8 uur per rijwiel. Maandag 12 Oct.: Filmavond in „Irene" van de afd. Holten van „De Macht van het Kleine". 8 uur kleurenfilm „Een leven staat op het spel". Uw verkoudheid van neus, keel of borst weg met BURGERLIJKE STAND. Geboren: Gerhard, zv G. J. Kasten- berg en J. W. Aaftink, Binnenstraat 6. Levenloos kind van H, Landeweerd en G. Hulsman, Look 96. Levenloos kind van J. Rosman en G. Schuppert, Pastoriestraat 37. Gehuwd: H. ter Avest, 25 j., Wierden, en J. Beltman, 22 j., Holten. BEVOLKING. Ingekomen: J. E. Tulier van Olst naar Deventerweg 7. Joh. Arends en gezin van Djakarta naar Holterberg 42. J. G. Hoogeboom van Haarlem naar Hol terberg 52. G. H. Kers van Hellen- doom naar Holterbroek 29. Vertrokken: A. E. Paauwe van Dorps straat 8 naar Rijssen. J. ter Avest geb. Beltman van Kolweg 15 naar Holten. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 uur Ds Israël. In beide diensten col lecte voor Noodlijdende Kerken en personen. Dijkerhoek. 10 uur Ds Knipscheer. Collecte voor Noodlijdende Kerken en personen. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor het Geref. Jeugdcen trum. KERKELIJKE VERKIEZING. In een bijeenkomst van manslidmaten der Geref. Kerk, die Zondagnamiddag na de kerkdienst werd gehouden, werd tot ouderling gekozen de heer G. W. Riet man (aftr. de heer P. v. d. Meulen). GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Week van 18 t.m. 26 September 1953. Inlichtingen: Groepsbureau der Rijks politie, telef. 352. Gevonden: 1 paar nylons; 1 hamer; 1 t.b.c.-bewijs met schets; 1 zakkamme tje; 1 kinderschepje; 1 paar zw. rubber laarzen; 1 velg opsluitring; 1 dop ben zinetank; 1 schroevendraaier. Komen aanlopen: 1 paard (ruin). Verloren: 1 bril; 1 portemonnaie met inh.1 roggepik; 1 bankbiljet; 1 kinder jasje. KRENTEBROOD VAN ANDERHALVE METER. Het gezin van de heer H. Dikkers (Dorpsstraat) werd de vorige week ver blijd met de geboorte van een dochtertje en ter gelegenheid van deze blijde in- komste ontving de gelukkige vader van het personeel, werkzaam in winkel, bak kerij en op kantoor een krentebrood van anderhalve meter lengte. HAND- EN NAAIWERKSCHOOL. Belanghebbenden maken wij attent op de advertentie in dit blad, betreffende de nieuwe knip- en naaicursussen, welke worden georganiseerd door het Bestuur van de Holtense Naai- en Handwerk- school. De cursussen vangen aan in de eerste week van October.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1953 | | pagina 1