Plaatselijk Nieuws Dijkerhoek en omgeving offerden voor hun brandweer Belastingvermindering een hall milliard AGENDA No. 37. Jaargang 5. ZATERDAG 19 SEPTEMBER 1953. Verschijnt elke Zaterdag. HO T NS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van du blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting ,JSoltens Nieuwsblad" te Holten. Teief. ks^s-m, I Adv.-piys: 1—15 m.m. (acontant) f 1.50. Iederem.m. meer f 0.06 MOTORSPUIT OFFICIEEL AAN GEMEENTE OVERGEDRAGEN. Door een grote mate van offervaar digheid en gemeenschapszin heeft de buurtschap Dijkerhoek een goed ge outilleerde brandweer gekregen, terwijl het er een ogenblik op leek, dat de ge hele brandweer aldaar zou verdwijnen. Sedert 1930 beschikte men aldaar over een motorspuitje, dat van 1915 dateerde, dat in 1929 werd gereviseerd, maar tot voor korte tijd altijd goede diensten had bewezen, wanneer in de buurtschap en omgeving de rode haan kraaide. Een korps van 10 flinke kerels had er tot nu toe voor gezorgd, dat het „museumstuk", zoals het al eens werd genoemd, op gang bleef en de overi gens sporadisch voorkomende bran den met behoorlijk succes konden wor den bestreden. Aan alle dingen komt een end en zo ook aan de motorspuit van Dijkerhoek, en toen dan ook de vraag kwam om een nieuwe of in elk geval tweedehandse motorspuit, vroeg het gemeentebestuur advies aan de brandweerinspectie, wel ke adviseerde geen motorspuit meer aan te schaffen en de Dijkerhoekse brandweer uitsluitend met een slangen wagentje voor de drinkwaterleiding uit te rusten. Brandweertechnisch bezien wilde zij de zaak vanuit Holten bedie nen en liever een tankwagen aanschaf fen, waarmede men ook in de water- arme streken van de gemeente groot nut zou kunnen doen. Deze degradatie van haar brandweer ploeg heeft de buurtschap Dijkerhoek niet genomen. De buurtvereniging „De Schoolkring Dijkerhoek" werd inge schakeld en in een minimum van tijd had men zo'n bedrag bij elkaar ge bracht, dat een behoorlijke tweedehands motorspuit kon worden aangeschaft. De overdracht van deze spuit aan het gemeentebestuur, dat na dit prachtig initiatief zorgde voor een trekker en een behoorlijke garage, had Donderdag avond in tegenwoordigheid van tal van genodigden plaats. Vóór de officiële overdracht gaf de brandweer een demonstratie met de mo torspuit, welke voor deze gelegenheid met slingers en guirlandes versierd was, bij de Dijkerhoekse school. Behalve de burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, wet houder Teeselink, de gemeentesecretaris, de heer S. Sikkes, waren tegenwoordig verschillende raadsleden, de commandant van de brandweer, de heer W. Beijers, de gemeen te-architect, de heer Jac. Lou- werse, de brandweer van Holten, het be stuur van de Schoolkring Dijkerhoek en de collectanten, welke zorgden, dat de riioney op tafel kwam, en tal van belang stellenden. Met hun Kronenburgpomp met Ford motor gaven de Dijkerhoekse brandweer lieden een keurige demonstratie, waarbij de toeschouwers konden constateren, dat deze motorspuit, al is zij dan ook uit de tweede hand, een behoorlijke hoeveelheid water kan geven. Dijkerhoek en omge ving kunnen met vertrouwen de toekomst tegemoet zien. Als er water is, dan kan de brandweer bij- brand handelend optre den. De officiële overdracht van de spuit had plaats in café „Tiet Bonte Paard", waar het gezelschap zich na de demon stratie en de bezichtiging Van de garage, naar toe begaf. Hier sprak de voorzitter van de buurt vereniging, de heer G. II. Wanders, het gezelschap toe en gaf hij een uiteenzet ting van de gang van zaken, zoals wij die hierboven reeds in ruwe trekken ge schetst hebben. In het bijzonder heette hij welkom de collectanten uit verschil lende delen van Dijkerhoek en omgeving, die vandaag 'op een prachtig resultaat van hun werk kunnen terugzien. Wat hier vandaag in Dijkerhoek geschiedt, is - al dus de heer Wanders - een unicum niet alleen in de geschiedenis van de gemeente Holten, maar waarschijnlijk in die van het hele land. Waar nog meer zal het voorkomen, vroeg spreker zich af, dat- enkele buurtschapsleden de koppen bij elkaar steken met het plan het gemeente bestuur een brandspuit cadeau te doen, die een slordige f2500,- kost. Natuurlijk moet deze blijlc van burgerzin gezien worden tegen een zekere achtergrond en zit hier een stukje historie aan verbon den. Het mag gerust gezegd worden, dat onze brandweer op een uitstekende 'staat van dienst terug kan zien 'ondanks het verouderde materiaal. Nu alles Idaar is, het nieuwe brandspuithuisje, dat er zijn mag en de auto, die men de brandweer ter beschikking heeft gesteld, mogen we constateren, aldus de heer Wanders, dat de gemeente het goed met ons gemaakt heeft. Nu aan onze "bemoeiingen>als buurt vereniging een einde gekomen is, wilde spr. niet eindigen dan na 'een woord van grote dank te hebben gebracht aan allen, die op de lijsten hebben getekend en in het bijzonder aan hen, die zich op eniger lei wijze voor het bereiken van dit prach tige resultaat ingespannen liebben. Spr. droeg, met enkele hartelijke ^oor den tenslotte de spuit over aan de bur gemeester in de hoop, dat men dit ge schenk op de juiste wijze zal weten te waarderen. Burgemeester Enklaar wees er in zijn antwoord, bij het aanvaarden van dit ge schenk op, dat men hier twee handelingen heeft verricht. Ie. het overdragen van de spuit en in de tweede plaats het geven van een tastbaar bewijs van burgerzin. Spr. was nog het meest blij met dit be wijs van burgerzin en Icon zich voorstel len, dat men in Dijkerhoek thans met een gevoel van rechtmatige trots kon zeg gen: dat hebben wij door eendrachtig sa mengaan tot stand gebracht. Spr. reve leerde de voorgeschiedenis en wees er op, dat het gemeentebestuur na dit prach tig initiatief gedaan heeft wat thans ge daan is: het beschikbaar stellen van trek ker en garage. Dijkerhoek heeft ons in staat gesteld ons te equiperen en zelfs de brandweerinspectie heeft na bezichti ging van deze motorspuit gezegd, dat de heren Broekhuis en Koopman een zeer goede keus gedaan hadden. Dit alles is thans tot stand gebracht, doordat we ieder ons aandeel hebben genomen. Men heeft hier zelf de koe bij de horens gevat en spr. dankt de buurtvereniging en de brandweer dan ook voor deze spuit. De brandweer heeft liefde voor haar werk en toonde een onverdroten ijver onder leiding van haar commandant, de heer Broekhuis. De burgemeester dankte voor de motorspuit en voor de hartelijke ont vangst. i De heer Wanders zeide in zijn dank woord tot de burgemeester, dat hij blij (was, dat deze zaak tenslotte toiet tot tweespalt aanleiding heeft gegeven, zoals het een ogenblik leek. Nadat een consumptie was aangeboden door de gastheren, zeide wethouder Tee selink zeer verheugd te zijn over deze gang van zaken. Hij was oorspronkelijk geen voorstander voor een spuit voor Dij - kerhoek, gezien het advies van de inspec tie, maar hij was nu blij, dat door deze offervaardigheid de zaak zo'n goede wen ding had genomen. De commandant van de brandweer, de heer W. Beijers, complimenteerde Dij kerhoek met haar aanwinst. Hij had zich bij de besprekingen niet achter liet advies van de inspectie geplaatst. Niet omdat dit brandweer-technisch niet juist was, maar omdat men deze zaak psychologisch niet juist gezien had. Als men zich van de me dewerking van de medemens wil verze keren, dan moet men hem niet degrade ren, maar promoveren. Men wilde een ploeg van brandweerlieden, die haar grote verdienste duidelijk bewezen had, degra deren tot een ploeg met een slangenwa gentje voor de waterleiding. Dijkerhoek heeft dat niet genomen en daardoor is men gekomen tot deze mooie bijeenkomst. Spr. bood mede namens de Hol tense brandweerlieden een standpijp voor de waterleiding aan en zeide: de inwoners van Dijkerhoek en omgeving hebben U geholpen, zorgt dat gij hen bij brand niet teleur zult stellen. De brandweer in Dij kerhoek werd op 16 Juli 1930 opgericht en zij kan op een uitstekende staat van dienst terugzien. Spr. hoopte op een even prettige samenwerking als tot nu toe het geval was. Brandmeester Broekhuis bracht tenslot te namens de brandweer dank aan allen, die de uitrusting tot dit peil hebben op gevoerd en nadat de heer Wanders de aanwezigen en in het bijzonder de brand weercommandant, de heer Beijers, nog dank had gebracht voor hun medewer king, sloot men liet officiële deel van deze samenkomst en bleef men nog enige tijd gezellig bijeen. Dijkerhoek slaapt al sedert enige maanden rustiger nu het weet over een behoorlijke brandspuit te beschikken. Het is niet dc gewoonte van Holtens Nieuwsblad om zich bezig te houden met de Troonrede en de Millioenennota, welke telkenjare op de derde Dinsdag van Sep tember ter kennis van het Nederlandse volk worden gebracht. Als wij er deze keer wel een ogenblik aandacht voor vragen dan moet daarvoor wel een bij zondere reden zijn. Die reden is gelegen in de bijzonder optimistische geluiden, welke wij deze keer uit de mond van onze Koningin heb ben kunnen beluisteren en welke staan aangetekend in de millioenennota van de Minister van Financiën, n.l. de voorstel len der regering tot belastingverminde ring. Wij kennen uit de achter ons liggende jaren na de bevrijding geen onderwerp, dat de gemoederen meer heeft bezig ge houden dan de hoge bedragen, welke telkenjare aan de fiscus moeten worden geofferd. Geen zaak is in de ontelbare gesprekken welke, vooral oppolitiek terrein, zijn gevoerd, meer het onder werp van discussie geweest dan de be lastingen. Geen materie heeft ons onder ling meer verdeeld gehouden dan de of fers, welke wij wellicht in ongelijke mate hebben moeten bijdragen om ons land er weer boven op te helpen. In de voorstellen van de regering tot een aanzienlijke verlaging van de belas tingdruk, vooral voor de middengroepen en kleine bedrijven, zien wij een kans tot herstel van betere onderlinge verhoudin gen, tot de terugkeer van een grotere mate van verdraagzaamheid tussen de verschillende bevolkingsgroepen en tot verhoging van de levensvreugde van ons volk. Als zij door de beide kamers der sta- ten-generaal worden aanvaard, dan zal dit naar wij stellig geloven een nieuw tijdperk inluiden in de historie van ons volk. Voor ons ligt een zeer verzorgde bro chure, ons toegezonden door de afdeling Perszaken van het Ministerie van Finan ciën, die, verlucht met talrijke duidelijke foto's, op populaire wijze een beknopt beeld geeft van de financiële huishou ding van de staat. „Wat de Overheid doeten wat het U kost" is de titel van deze brochure, welke tegen betaling van 22 cent verkrijgbaar is bij de post kantoren, in de boekhandel en bij de kioskondernemingen, dan wel recht streeks kan worden aangevraagd bij de Staatsdrukkerij en Uitgeverij, Fluwele- burgwal 18 te 's-Gravenhage. Zij geeft, en daar gaat het ons. in dit korte praatje om, een duidelijk overzicht van het enorme bedrag, dat de regering wil prijs geven om enig soulaas te bie den aan de zware financiële druk waar onder velen van ons volk op dit ogen blik leven en dat wij hieronder laten volgen. Moge onze volksvertegenwoordi ging bereid gevonden worden haar op die weg te volgen. Onze lezers geven wij gaarne in overweging zich deze brochure aan te schaffen. Voorgestelde bel.verlaging Vermin dering in mill. gld. Verschillende belastingtegemoet komingen aan het bedrijfs leven 211 Verlaging inkomsten, en loon belasting 175 Afschaffing omzetbelasting op schoeisel en huisbrand 26 Verlaging suikeraccijns 35 Verlaging pers. belasting 24 Afschaffing resp. verlaging van schoolgelden20 Verdubbeling kinderaftrek 16 Afschaffing „super"-weeldebel. (reeds ingegaan)10 Totaal der bel.vermindering 517 HOOFDPIJN! <- -«F Mijnhardt Hoofdpijnpoeders. Doos 50 Cfc Mijnhardt Hoofdpijntabletten Koker 80 Ct TOCH NOG FLINKE DEELNAME AAN FOKVEEDAG. Het is met tal van evenementen op allerlei gebied zo, dat de deelname vaak moeilijk op gang komt, maar dat men op de dag zelve toch zeer tevreden kan zijn over de betoonde belangstelling. Zo is het ook met de fokveedag, welke Dins dag 24 Sept. a.s. in onze gemeente door de boerenjongerenorganisaties en fok- verenigingen zal worden gehouden. De organisatoren verwachten pl.m. 120 roodbonte en ruim 80 zwartbonte fok- dieren, hetgeen een zeer bevredigend aantal genoemd kan worden. Bovendien komt er een groot aantal kalveren van de opfokclubs, waarover men elders in dit nummer nog iets kan lezen. Als keurmeesters zullen optreden voor de afdeling roodbont de heren M. Kip pers, Marlcelo, H. H. Post, Albergen, en F. Tuitert, Laren (Gld.); voor de afde ling zwartbont de heren J. H. Holsbrink, Almelo, J. Bonthuis, Almelo, terwijl als algemeen arbiter zal optreden de heer H. W. Nieuwenhuis, assistent veeteelt consulent te Zwolle. KONIJNENZIEKTE. Dc Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening heeft zich tot de burgemeesters gewend met het dringend verzoek eventuele gevallen van de konij nenziekte (myxomatose) onverwijld ter kennis van zijn Ministerie te willen bren gen. Dit houdt in, dat ieder, die zieke of dode konijnen aantreft, verzocht wordt dit onmiddellijk ter kennis van de bur gemeester te brengen. PLATTELANDSBIBLIOTHEEK OPENT HAAR DEUREN WEER. Met ingang van Vrijdag 25 September zal de Plattelandsbibliotheek haar boe kerij weer openstellen en dit vervolgens elke Vrijdag doen van 3.304 uur en van 7.308 uur. Lezen is zich ontwikkelen. Men late deze prachtige gelegenheid de komende winter niet voorbijgaan om zich geestelijk te verrijken door het lezen van een ge zellig of leerzaam boek. De kosten be hoeven voor niemand een bezwaar te zijn om hiervan te profiteren. SCHILDERSTENTOONSTELLING IN DE RAADZAAL. De Belgische schilders Jos de Maegd uit Brussel, Jean Jac. Galliard uit Brus sel (inmiddels vertrokken), Jac. Godde- ris uit Antwerpen, R. Liard uit Luik en Rik Slabbinck uit Brugge, zullen zoals wij reeds in ons vorig nummer hebben gemeld, van 19 tot en met 25 Septem ber a.s. een tentoonstelling van hun al hier vervaardigde werken in de raadzaal van het gemeentehuis houden. De ten toonstelling zal geopend zijn van 1012 uur en van 1417 uur, 's Zondags van 1417 uur. De officiële opening, waarvoor ver schillende autoriteiten en personen zijn uitgenodigd, heeft heden (Vrijdagmid dag) plaats gehad. Deze tentoonstelling, zo lezen we in de talrijk verzonden uitnodigingen, staat staat onder de hoge bescherming van Z.E. de heer E. Graeffe, ambassadeur van België, de heer Dr R. van Waard, voorzitter der Ned. Reisvereniging, die de officiële opening verrichtte, en de he ren Mr W. H. Enklaar, burgemeester van Holten, A. J. Goldstein, voorzitter, en J. P. Nagelhout, vice-voorzitter der V.V.V., en de heren G. Muller, J. M. Metzger, W. ten Berge, G. Mensink, G. A. Mulder en H. B. Vosman, de hotel houders, welke de heren kunstschilders in het kader van het plan Nagelhout onderdak verschaften. De Belgische kunstenaars hebben in de korte tijd van hun verblijf tal van mooie doeken en aquarellen gemaakt, die een aardige collectie vormen en zeker een bezoek aan deze intieme expositie de moeite waard maken. Wij kunnen onze lezers dan ook van harte aanbevelen er een uurtje aan te wagen en deze schil derkunst eens in ogenschouw te komen nemen. Tal van bekende plekjes in onze ge meente zal men hierbij terstond her kennen, maar er zij nook werken onder, die men weer uit een heel andere oog hoek moet bekijken en die een visie geven op de geheel andere kijk van de kunste naar op de wereld rondom hem. Er zijn uitbeeldingen waar men eerst wat vreemd tegenover staat, maar die bij langere bestudering beginnen te leven en de bezoeker als het ware beginnen aan te trekken, zodat hij onwillekeurig nog eens terugstapt om het doek nog eens wat nauwkeuriger te bekijken. Ook bevinden zich enkele portretten in deze collectie, die over het algemeen zeer goed geslaagd zijn. Duidelijk spreekt uit deze werken, hoe iedere kunstenaar zijn eigen stijl heeft en geen enkele van de vijf dezelfde op vattingen omtrent kleur en compositie huldigt. Zijn we goed ingelicht dan komt er, zoals wij reeds schreven, inderdaad een korte beschouwing over deze tentoon stelling in de uitzending van Zaterdag middag in „De artistieke staalkaart" voor de Vara-microfoon. De doeken en aquarellen zijn te koop, al zullen de hoteliers, die de schilders herbergden, de eerste keuze hebben. Dat komt hen voor hun sympathieke geste dan ook zeker toe. Juist om hieraan bekendheid te geven en hen en de overige Holtense bevolking te danken voor haar gastvrijheid, heb ben de heren schilders het plan opgevat om deze expositie te arrangeren. BUS KON NIET STOPPEN EN RAMDE VIADUCT. Drie plaatsgenoten, Mevr. M. Jansen- Wesseldijk, de heer J. Haverslag, een jongen en de heer J. W. Hoogstra van elders, zijn Zondagmorgen, toen zij voor het stoplicht bij de Viaduct stonden te wachten, aan een groot gevaar ontsnapt toen een Duitse autobus van de Gronause autobus-ondernemer Friedrich Thim door een defect aan de remmen niet kon stoppen. Toen deze bus bij de tuin van de heer Goldstein de bocht om kwam, wilde de bestuurder voor het rode stoplicht rem men, waarbij de kruiskoppeling brak en hij de bus niet tot stilstand kon brengen. Niet zeker is of een andere Duitse bus op dat moment weer begon te rijden of even te voren nog juist het stoplicht ge passeerd was. Vast staat, dat de be stuurder het grote gevaar voor de op de rijweg staande mensen heeft ingezien en getracht heeft de bus de tuin rechts van de weg te doen binnen rijden. Door het geraas waarmede dit ge paard ging, hebben de wachtende per sonen hun rijwielen en bromfiets in de steek gelaten en zijn opzij gesprongen, zodat zij nog juist de bolderende bus konden ontwijken. Deze reed het stoplicht omver, raakte de lichtmast en ramde tenslotte de via duct. De echtgenote van de heer Jansen is nog iets met de bus in aanraking ge weest haar kleren werden althans enigs zins beschadigd. De passagiers uit Gronau zijn met de schrik vrij gekomen en hebben hun reis met een toeringcar van de O.A.D. voort gezet. Het mag een wonder heten, dat de zware bus bij haar capriolen over het verhoogde muurtje naast het trottoir niet is omgeslagen en dat geen slacht offers zijn te betreuren. De beide rijwie len werden zwaar en de bromfiets wat minder zwaar beschadigd. De bestuurder bezat een grote tegen woordigheid van geest, anders waren er zeker grotere ongelukken gebeurd. Vrijdag 18 Sept.: Opening van de ten toonstelling van de werken der Bel gische schilders in de raadszaal ten gemeentehuize, nam. pl.m. 3.30 uur. Zaterdagmiddag 19 Sept.: Oriënterings- rit L.R. „Bergruiters". Zondagavond 20 Sept. 7.30 uur: Jeugd dienst in de Ned. Herv. Kerk. (Zie annonce) Maandag 21 Sept. 7.30 uur: Bestuurs vergadering N.V.V. Bestuurdersbond. Maandag 21 Sept. 7.30 uur: Ledenverga dering afd. Holten Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in hotel Holter- man. Woensdag 23 Sept. 8 uur: Ledenverga dering Boerendochtersvereniging in hotel Holterman. Donderdag 24 Sept.: Fokveedag en keu ring van kalveren der Kalveropfok- clubs. (Zie annonce.) Donderdag 24 Sept. 8 uur: Vergadering Herv. Vrouwenvereniging in Irene. Vrijdag 25 Sept.: Heropening Platte landsbibliotheek 3.30 tot 4 uur en van 7.30 tot 8 uur. Dinsdag 29 Sept.: Zitting Dr Tromp Visser, controlerend geneesheer van het Alg. Ziekenfonds. Vooruit even opgeven. Dinsdag 29 Sept. 7.30 uur: Vergadering van het Verenigd College in het Ge bouw van Salland te Wijhe (zie adv.). Donderdag 1 Oct.: Aanvang E.H.B.O.- cursus voor beginners, 7.30 uur nam., in lokaal O.L. Dorpsschool. Onrustig, gejaagd? Mijnhardt's Zenuwtabletten sterken en kalmeren Uw zenuwen. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Albertus, zv. H. W. Pieffers en G. H. Achterkamp, Beuseberg 4. Lina Johanna, dv. H. J. Dikkers en A. L. Pakkert, Dorpsstraat 35. Ondertrouwd: G. D. A. Klein Teese link, 28 jr., Neer dorp 13 en G. Rensink, 25 jr., Dijkerhoek 85. P. van-der Linden, 26 jr., Wageningen en A. G. Bouwhuis, 27 jr., Pastoriestraat 4. G. J. Aaftink, 28 jr., Oranjestraat 43 en J. W. Krikkink, 28 jr., Dijkerhoek 46. Gehuwd: H. J. Bieleman, 28 jr. en H. J. Dollekamp, 27 jr. H. Beltman, 33 jr., Markelo en A. van der Meulen, 30 jr. G. Stoffer, 27 jr., Diepenveen en E. Rozendom, 24 jr. Overleden: F. J. Dijkman, 83 jr., wed. van E. Schutte, Dijkerhoek 62. LOOP DER BEVOLKING. Ingekomen: A. v. d. Velde van Wier den naar Neerdorp 73. G. Harbers van Rijssen naar Zwartepad 4. Vertrokken: G. J. van Zon van Oran jestraat 13 naar Hellendoorn; A. J. C. Kemper van Espelo. 9 naar Denekamp. A. Beltman geb. van der Meulen van Kolweg 15 naar Markelo. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. 8.30 en 10.30 uur Ds Israel; 7.30 uur (Jeugddienst) Ds Knipscheer. Collecte voor Noodlijdende kerken en personen. Dijkerhoek. 10 uur Ds Knipscheer. Collecte voor Noodlijdende kerken en personen. Géref. Kerk. 10 en 3 uur Ds Milo, emer. pred. te Almelo. VOOR HET GROENE KRUIS. Vier Dijkerhoekse meisjes: Jannie Reilink, Dini Pinkert, Dika Bosman en Anneke Veneklaas, hebben met het schoolfeest in Dijkerhoek zich zeer ver dienstelijk gemaakt voor het Groene Kruis. Zij kwamen met een versierde groep uit, die het opschrift droeg: „Steunt Holtens Groene Kruis, Brengt hulp in ieders huis." De collecte, welke zij hielden, heeft f 16.50 opgebracht. Een lofwaardige daad, waarvoor haar veel dank toekomt. DUIM BIJNA AFGEKNELD. Toen de heer H. J. Nijland van de Bor- keld dezer dagen met een tweetal paar den een rol moest halen, steigerden zijn dieren voortdurend, met het gevolg, dat zijn duim, die door de leidsels omwonden was, bijna werd afgerukt. Hij moest zich onder behandeling van dokter Gerritsma stellen, die de wonde enkele dagen heeft behandeld. GESLAAGD VOOR COUPEUSE. Dezer dagen slaagde voor 't diploma Coupeuse onze plaatsgenote, mejuffr. I. Klein Velderman, Kolweg. VOORGOED VRIJGESTELD. Aan de dienstplichtige der lichting 1951 J. W. Haverslag is voorgoed vrij stelling verleend wegens persoonlijke on misbaarheid. Aan de dienstplichtige der lichting 1952 G. H. Schooien op de Borkeld is voorgoed vrijstelling van de dienstplicht verleend wegens kostwinnerschap.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1953 | | pagina 1