Uit liet plaatselijk parlement U.L.O.-school opende haar poorten. AGENDA No. 35. Jaargang 5. ZATERDAG 5 SEPTEMBER 1953. Verschijnt elke Zaterdag. OLTENS NIEUWSBLAD dit blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal tg te Holten Teief "k si,ss - zsj, Adv.-prijs: 115 m.m. a contant) f 1.50. Iedere r Er komt een Rode Kruis Postzegel-actie met een grote Rode Kruis Postzegel-prijsvraag. Bestelbiljetjes en prijsvraagformulieren zullen door de afdeling van het Rode Kruis per post aan de ingezetenen worden toegezonden. Publieke tribune was veel te klein. Verandering in het college van B. en W. Bouw van zes woning wetwoningen. Benoeming hand werkonderwijzeres aan de openbare U.L.O. school. - Verordening tot bescherming van de waakhond niet geaccepteerd. Geen plaats bleef er Dinsdagavond onbezet op de publieke tribune in de raadzaal en velen, die deze belangrijke zitting van de vroedschap bijwoonden, moesten met een staanplaats genoegen nemen. Het was goed te merken dat slechts enkelen er weet van hadden, hoe of het met de benoeming van twee wet houders zou gaan. Gewoonlijk vinden de verschillende politieke partijen elkaar bij de voorbesprekingen, die aan deze be noeming voorafgaan, zodat de zaak veel al bekeken is voordat tot stemming wordt overgegaan. Ook nu was door de C.H.U., A.R. en de com. V.V.V.Alg. Bel. nog overeenstemming bereikt, doch voordat het zo ver was zijn vele en moeizame besprekingen gehouden en zijn wij goed ingelicht, dan zijn deze partijen pas Za terdagavond tot een compromis geko men. Een compromis, dat de oudste wet houder, de heer B. J. Veneklaas Slots, zijn plaats aan de rechterhand van de Voorzitter kost, welke plaats in de ko mende vijf jaren zal worden ingenomen door de heer J. Wegstapel (Alg. Bel.), die deze plaats niet onwennig zal voor komen, gezien het feit, dat deze ere plaats door hem in 't verleden reeds werd bezet. De heer M. Teeselink werd als wet houder herkozen. Bij eerste stemming werden op de heer Wegstapel 7 en op de heer A. Jansen 3 stemmen uitgebracht. Bij de stemming voor een tweede wet houder kreeg de heer M. Teeseling 5 stemmen, de heer Jansen 3 stemmen en de heer Veneklaas Slots 1 stem, terwijl én der heren het stembriefje blanco in leverde. Volgens art. 56 van de Ge meentewet was de heer Teeselink door deze uitslag benoemd, omdat geen re kening wordt gehouden met blanco stem men. ,,In het heetst van het gevecht", zo als de Voorzitter het later uitdrukte, is ons dit wetsartikel ontgaan, en zodoende werd een tweede stemming gehouden, waarbij 7 stemmen werden uitgebracht op de heer Teeselink en 3 op de heer Jansen. Voordat tot de wethohdersbenoeming werd overgegaan, werden de nieuwe raadsleden beëedigd en na dit plechtige moment richtte burgemeester Mr Enk laar zich tot de leden, om hen geluk te wensen met hun benoeming. Op Alkmaar's stadhuis, aldus de Voor zitter, staat een spreuk van Vondel, die luid: „Indien 't gemeen U roept, bezorg het als Uw eigen". De oude raad verstond dit en ik twij fel er niet aan of de nieuwe raad zal ze ker de voetsporen van de voorgangers drukken. Het is een grote verdienste van de raad geweest, dat los van partijbelang in de allereerste plaats de gemeentebelan gen werden gediend. Ik hoop dat gij, leden van de nieuwe raad, aan het einde van Uw zittings periode met voldoening hierop terug moogt zien. Gaarne herdenk ik deze avond de heer J. Wegstapel, die in het ziekenhuis te Deventer moest worden opgenomen en ik weet mij de tolk van U allen, als ik de wens uitspreek dat de heer Wegsta pel de voor hem bestemde zetel zo spoe dig mogelijk mag innemen. Veel dank verschuldigd aan Wethouder Veneklaas Slots. In onze laatste B. en W.-vergadering, zo richtte de Voorzitter zich tot de schei dende wethouder, de heer Veneklaas Slots, hebben wij reeds van hart tot hart gesproken en het is mijn overtuiging dat in deze vergadering niet veel meer ge zegd moet worden. Gij hebt U in de achterliggende jaren doen kennen als een bekwaam wethou der en acht jaar hebt gij U op voorbeel dige wijze van Uw verantwoordelijke taak gekweten. Gij waart trouw aan Uw woord en ook trouw in Uw vriendschap. Trouw hebt gij de U opgedragen taak vervuld met achterstelling van eigen belangen. De gemeente Holten is U zeer veel dank verschuldigd, zo besloot burgemeester Enklaar. De heer Veneklaas Slots sprak woor den van dank tot de Voorzitter voor zijn hartelijke en welgemeende woorden en dankte verder de gemeente-secretaris, de heer Sikkes, de heer Teeselink, de leden van de Raad en al het personeel in ge meentedienst voor de medewerking en vriendelijkheid, die steeds werd betoond. Ik heb gemeend voor de functie van 2c wethouder te moeten bedanken. Een 2e plaats werd mij aangeboden, doch ik heb deze geweigerd. Het feit, dat ik deze avond als wethouder afscheid moet nemen wordt mij door een enkeling aan gedaan. Ook wethouder Teeselink sprak en kele woorden van afscheid tot de heer Veneklaas Slots, met wie steeds op pret tige wijze werd samengewerkt. De strijd om de wethouderszetels, aldus de heer Teeselink, is fel geweest. Laten we ho pen, dat ze geen schade heeft berokkend aan de goede geest en samenwerking, die onze raad steeds heeft gekenmerkt. Benoeming van de leden van de commissiën van bijstand in het be heer van het Electriciteitsbedrijf en van het Keurings-, Waag- en Slachthuisbedrijf. Lichtbedrijf. Voorzitter: Mr W, H. Enklaar. Als leden van deze commissie werden benoemd de heren B. J. Veneklaas Slots, G. Landeweerd en H. Soer. Slachthuiscommissie Voorzitter wethouder M. Teeselink. Als leden van deze commissie werden benoemd de heren G. J. Aaftink en H. Klein Velderman. Wegencommissie Voorzitter wethouder J. Wegstapel. Als leden van deze commissie werden benoemd de heren A. Jansen en J. Riet berg. Ingekomen stukken en mededelingen. Een herziening van het uitbreidings plan brengt tevens met zich een herzie ning van het rioleringsplan. De kosten van dit plan worden door het Ing. Bureau van Ned. Gemeente begroot op f 1000. De heer Landeweerd vond dit nogal een hoog bedrag en vroeg of plaatselijk geen oplossing gevonden kon worden. Volgens de Voorzitter is dit niet mo gelijk en z.h.st. werd het gevraagde cre- diet van f 1000 verleend. Voorstel tot het vaststellen van een verordening tot bescherming van de waakhond. De Groepscommandant van de Rijks politie in deze gemeente en de dieren arts, de heer G. S. E. Vegter, hebben op verzoek van B. en W. een onderzoek in gesteld naar de hokken der waakhon den, waarbij is gebleken, dat ook in deze gemeente de toestanden voor deze dieren voor verbetering vatbaar zijn. De heer Wansink (V.V.D.) verklaarde voor een goede behandeling en een goed hok voor de waakhonden te zijn, doch tegen overname van de Model-verorde ning, welke de Ned. Vereniging tot be scherming van dieren heeft ontworpen, t.a.v. de waakhonden heeft hij bezwaren. Niet tegen de strekking van deze model verordening, maar wel tegen de eisen, die gesteld worden t.a.v. de hondenhokken. Het bouwen van een hok zoals in deze verordening omschreven, kan door ver schillende waakhondenhouders niet be taald worden. De heer Landeweerd heeft de model verordening gelezen en met de Ned. Ver eniging tot bescherming van dieren zegt spreker gaarne op de bres te willen staan voor lotsverbetering van de waakhon den. De oplossing is heel eenvoudig vol gens spreker: Laat de honden loslopen. De Voorzitter: Een loslopende hond kan niet meer worden aangemerkt als een bedrijfshond en er zal dus meer be lasting van betaald moeten worden. De heer Landeweerd: Ik vraag mij af of de toestanden werkelijk zo vreselijk zijn. We moeten de mensen niet onnodig op hoge kosten drijven. De Voorzitter: Verschillende mensen hebben het er naar gemaakt. De heer Dikkers (C.H.U.)Een waak hond moet een behoorlijk hok hebben, doch een goede behandeling is van even groot belang. De heer Aaftink: Wanneer er werke lijk wantoestanden zijn moet er ingegre pen worden, maar dit kan best buiten een duur hok. Ook de heer Veneklaar Slots en de heer Rietberg verklaarden zich tegen de verordening. Wanneer deze verordening zal worden aangenomen vallen er bekeu ringen bij de vleet. Nadat nog enkele leden zich er tegen hadden verklaard, namen B. en W. hun voorstel terug om het te herzien en aan te passen aan de wensen van de raad. Er zal nader overleg worden gepleegd met de groepscommandant der Rijkspoli tie, de heer Petter. Zes woningwetwoningen in het complex Boskamp. Gaarne was de raad bereid om de no dige eredieten te verlenen voor het bou wen van zes woningwetwoningen in het complex Boskamp naar een ontwerp van de gemeente-architect de heer Louwerse. De heer Jansen (Arb.) betreurde het dat in deze woningen geen keldertje komt. Het is bij de meesten burgermen sen gebruikelijk, dat een kleine winter voorraad aardappelen wordt opgeslagen, doch de toekomstige bewoners van deze huizen krijgen hiervoor geen kans. In het schuurtje had volgens de heer Jan sen zonder veel kosten een klein, kel dertje gebouwd kunnen worden. De Voorzitter: Dit zou verhoging van de bouwkosten als gevolg hebben en dus zou de huur nog hoger worden. De huur prijs is al reeds f 6.75. Het kost al „knip ogen" genoeg om de huur binnen te krij gen en er zijn mensen, die spijt hebben dat ze zo'n duur huis hebben geaccep teerd. B. en W. zullen deze aangelegenheid nog eens met de gemeente-architect op nemen en als in redelijkheid aan de wen sen van de raad kan worden voldaan zal dit zeker gebeuren. Op een vraag van de heer Soer wan neer de aanbesteding zal plaats hebben, antwoordde de Voorzitter, dat dit op zijn vroegst in October a.s. zal zijn. Benoeming handwerkonderwijzeres. Tot handwerkonderwijzeres aan de openbare ULO-school werd benoemd Mevr. H. H. Verloop-O vervelde te De venter. Drie van de 10 stemmen werden uitgebracht op no. 1 van de voordracht Mej. M. A. Pakkert te Holten. De heer Soer deelde na de stemming mede, dat hij zeker op Mej. Pakkert ge stemd zou hebben als de inlichtingen ge lijk waren geweest. Wij hadden gaarne een plaatsgenote deze betrekking gegund maar het verschil was te groot.. Rondvraag. Bij de rondvraag vestigde de heer Ve neklaas Slots de aandacht op verschil lende zandwegen, die er hopeloos bij lig gen. Spr. zou de 2e groep werklozen zo snel mogelijk op de wegen willen inzet ten. De klachten, die men over de wegen hoort, zijn nog vele. De Voorzitter: Van de klachten trekt U zich in de allerlaatste plaats iets aan. Als voorzitter van de wegencommissie hebt U meer gedaan dan eigenlijk van U verlangd mocht worden. Het werk aan de wegen en fietspaden kwam in gedrang door de verharding van wegen. De 2e groep van 50 werklozen uit Deventer is uitermate welkom en ook voor deze groep hebben wij nog geruime tijd nuttig werk op wegen en fietspaden. De heer Aaftink vestigde nog de aan dacht op het struikgewas langs de ver schillende wegen. Het is van het grootste belang dat dit met wortel en tak wordt opgeruimd. Op een desbetreffende vraag van de heer Soer. deelde de Voorzitter mede, dat nog geen nadere gegevens bekend zijn over het zwembad. Het wachten is op het rapport van het Economisch Techn. Instituut. De gemeente Enschede is ge negen 5 h.a. heide en bos in het Twen- haarsveld aan de gemeente Holten te verkopen. Dinsdag, 1 September 1953, zal in de annalen onzer plaatselijke ge schiedenis als een belangrijke dag worden opgetekend voor de huidige jonge generatie en, naar te hopen is, voor de komende geslachten. Op die dag opende de nieuw gestichte openbare u.l.oi- school haar poorten voor 69 jongens en meisjes uit onze plaats en omgeving aanvankelijk hadden zich er 72 opgegeven om zich voor het leven te bekwamen en een algemene ontwikkeling op te doen, welke feitelijk geen mens in de huidge samenleving meer kan ont beren. Drie bekwame leerkrachten heb ben deze moeilijke, maar bovenal be langrijke taak op hun schouders ge nomen en spoedig zullen zij contact met de ouders der leerlingen opne men om een goede verstandhouding tussen school en huis te bevorderen. Het is begrijpelijk, dat het gemeente bestuur, dat zich verantwoordelijk weet voor het welzijn van zijn ingezetenen, deze belangrijke gebeurtenis niet onop gemerkt voorbij wilde laten gaan en het heeft dan ook aan de vooravond van de opening der school daaraan een officieel tintje gegeven, door de ouders en tal van officiële personen voor een bijeenkomst uit te nodigen. Officiële opening. Deze bijeenkomst had Maandagmiddag plaats in het gymnastieklokaal der o.l. Dorpsschool, welke zodra de nieuwe la gere school klaar is, u.l.o. school zal wor den. Tot dat tijdstip worden de drie klas sen in de kleuterschool en het gymnas tieklokaal ondergebracht. Behalve het dagelijks bestuur, enkele raadsleden, en tal van ouders, waren bij deze officiële opening aanwezig de In specteur van het Lager Onderwijs in de inspectie Deventer, de heer A. L. Dubel, mevr. Dubel en Mevr. Enklaar, de leden- der u.l.o.-commissie, de schoolarts Dr Bense, de heer Kruitbosch, hoofd der openbare u.l.o. school te Deventer en afgevaardigde van het hoofdbestuur der u.l.o.-vereniging, de hoofden der lagere scholen, de heer H. J. Westerik als af gevaardigde van de kerkeraad der Herv. Gem., hoofden van genabuurde u.l.o.- scholen, en last not least de drie leer krachten der school, de heren Sinnema, Wittermans en Pel. In zijn toespraak tot de aanwezigen wees de burgemeester Mr W. H. Enk laar op het historisch ogenblik, nu men stond voor de officiële opening van de openbare u.l.o.school, die morgen van start zou gaan. Wij konden niet zeggen tegen de heer Sinnema en zijn beide collega'shier hebt U de banken en het materaal en begin nu maar, daar is deze stap te belangrijk voor, vandaar dat B. en W. gemeend hebben deze opening een officieel tintje te moeten geven. Er valt de laatste jaren een groeiende belangstelling te constateren om elders u.l.o.-onderwijs te ontvangen. Dit brengt grote financiële lasten en morele bezwa ren mee en het is daarom de verdienste van de u.l.o.-commissie geweest, dat zij bij het gemeentebestuur en de raad aan de bel getrokken heeft om hier plaatse lijk een u.l;o.school te krijgen. Vele jongeren kunnen op de boerderij geen levenstaak meer vinden. Er moet worden uitgezien naar ander werk en daarbij kan het u.l.o.-onderwijs niet ge mist worden. Het opent de deur voor ambitieuse jonge mensen en daarom ge loof aldus de burgemeester, dat de u.l.o.-school in een grote behoefte zal voorzien in onze gemeente. Tot voor kort bestond hier alleen lager onderwijs, daar aan is toegevoegd het lager landbouw onderwijs. De ouders, die hun kinderen verder willen laten leren, stonden niet alleen voor tal van moeilijkheden en fi nanciële bezwaren, voor de kinderen zijn aan het trein- en busreizen morele ge varen verbonden en nu blijft de jeugd onder de hoede der ouders. Zich tot de Inspecteur van 't l.o. wen dend, bracht spreker de heer Dubel har telijk dank voor diens medewerking bij de totstandkoming van de school. Wij kunnen ons op U verlaten en wij wisten dat wij op Uw compas veilig konden va ren, aldus Mr Enklaar. De leden van de u.l.o.-commissie bracht spreker dank voor het initiatief en de omkleding van het verzoek met doeltreffende argumenten. Hij zwaaide hen lof toe voor de naarstige wijze, waar op zij hun doel hebben nagestreefd. Er is van hen wel enig geduld gevraagd voordat de school tot stand kwam, maar zij zien hun werk thans met succes be kroond. Spr. bracht ook dank aan de Kerke raad der Herv. Gemeente, die wegens plotselinge verhindering van Ds Knip- scheer vertegenwoordigd werd door de heer H. J. Westerik. Wij weten ons ge dragen door Uw sympathie, wil daar voor onze dank aanvaarden. Tot de hoofden der lagere scholen zeide spr., dat hij hoopt, dat zij hun kin deren met een gerust hart naar deze school zullen zenden en tot de school arts Dr Bense zeide spreker, dat men zijn adviezen op hoge prijs heeft gesteld en dat men hoopt tot verantwoorde hygiëni sche toestanden te komen. De heer Kruitbosch bracht de bur gemeester dank voor het advies van de u.l.o.-vereniging op de vraag omtrent de levensvatbaarheid van de school en hij bracht hem dank voor zijn blijken van belangstelling. Tot de heren Sinnema, Wittermans en Pel zeide Mr. Enklaar: U bent de hoofd rolspelers, want van U hangt het af wat er van de u.l.o.-school zal worden. Spr. hoopte dat zij met enthousiasme aan hun moeilijke taak zouden beginnen en de school zullen maken tot een, die een goede naam verkrijgt in deze streek. In de pauze werd door de meisjesleer lingen der school thee geserveerd voor de aanwezigen, en had men gelegenheid eens goed te kijkennaar het keurige meubilair, stoelen en tafeltjes, die voor deze school zijn aangeschaft. Mening van de Inspecteur. Na de thee sprak de inspecteur van het lager onderwijs, de heer Dubel, woor den van dank voor de ontvangen uitno diging, welke hij met zijn echtgenote gaarne had aanvaard en gaf hij een be langrijk inzicht in de omvang en de be tekenis van het u.l.o.-onderwijs. De voorgeschiedenis dezer school heeft nog al wat voeten in de aarde gehad en de oprichting daarvan is hij tamelijk aar zelend tegemoet getreden. Niet omdat het Holten was, maar wel om de vraag of het. aantal leerlingen wel voldoende groot zou zijn om er werkelijk een u.l.o. school van te maken. De vraag naar u.l.o.-scholen is over het algemeen wel verzadigd en het komt dan ook niet zo 'vaak voor, dat nog een u.l.o.-school tot stand komt. U.l.o.-onderwijs kan pas ge dijen, als het aantal leerkrachten ten- Maandag 31 Aug. t.m. 5 Sept.: Winkel fa. P. L. Rügenbrink wegens vacantie gesloten. Maandag 31 Aug. t.m. Zaterdag 5 Sept. Vacantie Bakkerij B. J. Slotman, Oran jestraat (zie annonce). Vrijdag 4 Sept.: School- en Volksfeest in Dijkerhoek. Dinsdagen 7 en 21 Sept.: Zitting Dr. Tromp Visser, controlerend genees heer van het Alg. Ziekenfonds. Voor uit even opgeven. Maandag 7 Sept.: Uiterlijke datum op gave deelname Fokveedag. Donderdag 10 Sept.: Herfstmarkt, Fok veedag en Braderie te Markelo. Des avonds Lampionoptocht. Donderdag 10 Sept., 8 uur: Vergadering Herv. Vrouwenvereniging in Irene. Donderdagavond 10 Sept.: Aanv. Dans club „Müller". (Zie annonce.) Maandag 14 t.m. Woensdag 16 Sept.: Vacantie Drogisterij „De Vijzel". Zaterdagmiddag 19 Sept.: Oriënterings- rit L.R. „Bergruiters". Donderdag 24 Sept.: Fokveedag en keu ring van kalveren der Kalveropfok- clubs. minste drie, maar bij voorkeur vier is. Het is geen discrimminatie van de plat telands u.l.o.'s als hij nog even staat met een lichte aarzeling. Maar er is geen aanleiding, dat ik mij over deze school niet verheug, aldus de inspecteur, de be slissing lag ten slotte bij de raad van Holten. De school is er dan ook op vol komen wettige wijze gekomen. U.l.o.-scholen zijn in hoge mate streek scholen en zij verrichten een hele be langrijke functie. Deze samenkomst be tekent, dat hier een nieuwe streekschool ontstaat, gevoed door Holten en om geving. Spr. wil gaarne het gemeentebestuur feliciteren met deze school en het een pluim op de hoed steken voor de voort varendheid en de snelle wijze, waarop zij tot stand gekomen is. Zich tot de heer Sinnema en de andere leerkrachten wendend, zegt hij te ho pen, dat zij hier spoedig een school met een goede naam en goede sfeer zullen weten te vormen. De heer Kruitbosch complimenteerde het gemeentebestuur mede namens het hoofdbestuur der u.l.o.-vereniging en hoopte met de heer Sinnema en collega's in goede harmonie te mogen samenwer ken. De heer A. P. de Jonge sprak als woordvoerder van de plaatselijke u.l.o.- commissie woorden van voldoening en dankbaarheid. Voldoening voor de grote medewerking, welke werd ontvangen en dat het beoogde doel is bereikt. Hij dank te burgemeester en wethouders en de raadsleden en wenste hen geluk met deze school, waarvan hij hoopte dat zij zal leiden tot de maatschappelijke welstand harer leerlingen. Men is wel eens onge duldig geweest, maar alles is toch van een leien dakje gegaan. De heer H. J. A. Koldeweij bood na mens de afdeling van Volksonderwijs bloemen aan en gelukwensen. Hij bracht dank aan het gemeentebstuur en wens te ook de ouders geluk. Als vader van een der leerlingen sprak de heer Beijers woorden van erkente lijkheid tot het gemeentebestuur, de Ulo-commissie en de inspecteur. Spr. wees er op, dat Holten in de jaren 1918- 1921 ook al een vorm van Ulo heeft ge kend, maar dat dit door gebrek aan levensvatbaarheid ten onder is gegaan. Hij wekte de ouders op er voor te zor gen, dat deze school wel levensvatbaar heid krijgt en bracht de hoofden der naburige Ulo-scholen dank voor de zorg aan de Holtense scholieren besteed. De heer Sinnema spreekt. Het hoofd der nieuwe Ulo, de heer J. Sinnema, bracht tenslotte het gemeen tebestuur dank voor zijn benoeming. Hij en zijn collegae zijn er zich van bewust een zware taak op hun schouders te

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1953 | | pagina 1