Uit het Plaatselijk Parlement Plaatselijk Nieuws A&-cmn,etnen,Ug.e.td AGENDA No. 34. Jaargang 5. ZATERDAG 29 AUGUSTUS 1953. Verschijnt elke Zaterdag. De abonnementsprijs van dii blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal HOLTENS NIEUWSBLAD Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 548S - Adv.-prijs1—15 m.m. (a contantf 1.50. Iedere m.m. meer f 0.06 Lening van anderhalve ton. Ruimte gevonden voor enkele klassen der openbare en bijzon dere school. Hete strijd op het ijsfront in de Holterberg. Af scheid van de heren Derksen, Landuwer en Meijerman. Vrijdagavond kwam de raad voor de laatste keer bijeen in de samenstelling, zoals zij vier jaar geleden werd gekozen en in deze vergadering werd afscheid genomen van de raad als geheel en in 't bijzonder van de heren Derksen, Lan duwer en Meijerman, die in de nieuwe raad geen zitting zullen hebben. Burgemeester Enklaar richtte zich met een korte toespraak tot de raad en dankte voor de medewerking en vrien delijkheid, die hij in de afgelopen vier jaar in zo ruime mate mocht ondervin den. Op een avond als deze, zo zeide de Voorzitter, hangt dezelfde sfeer in deze raadszaal als tijdens de vergadering, die wij in de laatste dagen van het jaar ge woonlijk plegen te houden en die ik zou willen noemen onze Oudejaarsver- gadering. Aan het einde van deze vierjarige zittingsperiode breng ik U, leden van de raad, wethouders en de gemeente-secre taris, de heer Sikkes, gaarne mijn op rechte en welgemeende dank voor de steun, die ik bij 't uitoefenen van mijn ambt steeds heb mogen ondervinden. Ik ben U allen zeer erkentelijk en dank baar voor de wijze, waarop U zich van uw taak steeds hebt gekweten. Het politieke stempel is voor geen uwer een bezwaar geweest om U dienst baar te stellen voor het algemeen be lang. Er heeft in onze vergaderingen altijd een bijzonder prettige stemming geheerst. We waren het niet altijd eens, maar nooit heerste er een afbraakstem ming. Voor het begin van deze laatste vergadering sprak ik hierover ook nog met de secretaris, de heer Sikkes, die verklaarde ook steeds weer getroffen te worden door de goede geest, die Holtens raad kenmerkt. Drie leden van uw raad, te weten de heren Derksen, Landuwer en Mijerman, moeten hun zetels beschikbaar stellen en gaarne wil ik tot hen nog enkele woor den in 't bijzonder richten. Gij moogt, mijne heren, op deze afscheidsavond terugzien op een goede periode. Gij hebt in de achterliggende jaren de belangen van onze gemeente gediend op een wijze als van U verwacht werd. We kunnen niet in de toekomst kijken, doch mocht U nogeens in de raad terugkeren, dan hoop ik van harte, dat gij er dezelfde geest moogt terugvinden en dezelfde prettige sfeer als die, welke in de afge lopen zittingsperiode hier heerste en ik spreek de wens. uit, dat de nieuw ge kozen leden die in deze vergadering nog enkel belangstellende zijn, zullen mede werken aan het bestendigen van de goede samenwerking. U, scheidende raadsleden wens ik gaarne voor de toe komst het beste. Een woord van afscheid tot de wet houders zou ik nog even willen uitstel len, aldus de Voorzitter, omdat ik nog niet weet wie of na 1 September a.s. aan mijn rechter- en linkerhand zullen zit ten. Voor de trouw, die ik van U beide tot nog toe mocht ondervinden, zeg ik U gaarne dank. Van de drie scheidende leden was het de heer Landuwer, die het eerst het woord voerde. Hij dankte de Voorzitter, die steeds weer met woord en daad klaar stond en sprak ook woorden van dank tot de heren wethouders, tot de collega raadsleden, tot de gemeente secretaris, tot de pers, tot de gemeente bode en de gemeente-ontvanger. Ook de heren Meijerman en Derksen richtten zich met enkele hartelijke woorden tot allen met wie in de afge lopen jaren werd samengewerkt. Voor dit afscheid werd de agenda, die slechts enkele punten bevatte, afge werkt en het was de heer Jansen, die bij de behandeling van het eerste punt „Goedkeuring notulen vorige vergade ringen" aanmerking maakte op de no tulen van de op 28 Januari 1953 gehou den vergadering. Volgens deze notulen zou de heer Jansen gezegd hebben, dat men de heer van Geenhuizen Sr. wel kon passeren indien er voor gemeente rekening sigaren gekocht moesten wor den, omdat 't geen speciaalzaak betreft. Ik heb gezegd, aldus de heer Jansen, dat men evengoed de sigaren kon halen bij de heer van Geenhuizen als bij een ander, omdat we hier in Holten toch geen speciaalzaak hebben, waaraan voorkeur moet worden gegeven. Ingekomen stukken. Hierbij waren o.m. de volgende goed keuringsbesluiten van Ged. Staten: a. Aanvaarding (schenking) van een stukje tuingrond van de fa. Klein Vel- derman. b. Ruiling grond met de heer G. S. E. Vegter (hoek Ko'ninginnelaan en Raal- terweg). c. Wijziging uitbreidingsplan (part. wijziging zomerhuisjes terrein Tant). Er was verder een schrijven binnen gekomen van de bewoners van de Tuin tjesstraat, waarin verzocht werd om aansluiting op de riolering. Mocht dit op korte termijn niet mogelijk zijn, dan zou men toch wel gaarne zien, dat er zo danige maatregelen werden getroffen, dat er een einde komt aan de huidige ongewenste toestand. Volgens de Voorzitter heeft deze kwestie de volledige aandacht van B. en W. en ook de gemeente-architect heeft er zijn aandacht aan geschonken. De bewoners moeten echter bedenken, dat het hier uiteindelijk geen zaak voor 't gemeentebestuur betreft. De gemeente is gaarne tot helpen bereid, doch men moet dit toch niet zien als een plicht onzerzijds, doch enkel als een blijk van bereidwilligheid. Op dit moment werd nog geen oplos sing gevonden voor de moeilijkheden, die het gevolg zijn van het feit, dat een perceel grond van de heer Joh. Aaftink, waar de bewoners van de Tuintjesstraat voorheen hun w.c. tonnetjes konden le digen, voor de bouw van een nieuwe school werd aangekocht. Afvoer van de faecaliën naar de rio lering van de Dorpsstraat gaat niet, aangezien de percelen in de Tuintjes straat te laag liggen. Laten we er echter voor waken aan deze huizen grote kos ten te maken, want in de toekomst zul len ze toch afgebroken worden. Mededelingen. Blijkens mededeling van de Voorzit ter zal op 1 September gestart worden met de nieuw gestichte openbare Ulo school, waarvan de officiële opening zal plaats hebben op Maandag 31 Aug. a.s. B. en W. zijn van mening, dat van deze opening geen aparte drukte moet worden gemaakt, doch zouden willen volstaan met een kleine eenvoudige plechtigheid om zo dit belangrijke feit even uit te heffen boven het leven van iedere dag. Geen reinigingsrechten. De raad beschikte gunstig op een be zwaarschrift van de heer A. J. Podt tegen de aanslag reinigingsrechten. Vol gens adressant kan hij zijn huisvuil e.d. kwijt op de mestvaalt van de heer A. M. Tuitert, bij wie hij inwoont. Volgens de heer Soer moet men erg voorzichtig zijn bij het behandelen van dergelijke bezwaarschriften en de con sequenties ervan niet uit het oog ver liezen. Er zullen wel meer zulke geval len zijn. Voorzitter: Er zal alleen dan onthef fing worden verleend als men onder één dak woont met een landbouwer-vee- houder, die minstens een paard of een koe heeft. Schoolklassen in „Rehoboth", Ned. Herv. consistorie en voormalig kleu terschooltje. Het is, aldus de Voorzitter, een hele puzzle geweest om enkele klassen van de Ulo, de O.L. school en de Chr. school onder dak te krijgen, doch dank zij de medewerking van de kerkeraden der Geref. en Ned. Herv. Kerk en de Com missie voor Volksonderwijs zijn thans de benodigde lokaliteiten beschikbaar gekomen. B. en W. stellen voor om per week aan huur te betalen: Voor de consistorie der Ned. Herv. Kerk f 6.50; voor het voormalig kleuterschooltje achter de O.L. Dorpsschool f 7.50; voor een afdeling van het gebouw „Rehoboth" f 9.65. De heer Soer zei geen bezwaar te hebben tegen de voorgestelde bedragen als zodanig, maar wel tegen de verhou ding. In het voormalig kleuterschooltje kunnen twee klassen worden onderge bracht en in het gebouw „Rehoboth" maar één. In dit licht gezien klopt de verhouding niet. Volgens de Voorzitter heeft men in „Rehoboth" meer ruimte en moet men verder niet uit het oog verliezen, dat dit gebouw nieuw is. Er is waterlei ding en de toiletten zijn naar de eisen des tijds. Het gebouw ziet er tip top uit. Met de Rehoboth-commissie werd af gesproken, dat beschadigingen vergoed zullen worden, waarbij een krasje niet als een beschadiging zal worden aange merkt. De heer Soer: Het is best mogelijk, dat er in „Rehoboth" meer ruimte is, doch het is en blijft een zaal waarin men npoit 2 klassen kan onderbrengen, wat wél mogelijk is in het kleuterschool tje, omdat dit is onderverdeeld in twee lokalen. Ook de heer Derksen wees op 't voor deel dat twee klassen zijn onder te brengen. Zou dit niet mogelijk zijn, dan zou nog een vierde gebouw gehuurd moeten worden. De heer Teesselink: Het spijt mij heel erg, Voorzitter, dat over deze kwestie zo gesproken wordt. Ik had ook veel lie ver gehad, dat we deze tijdelijke ge bouwen niet nodig zouden zijn. Het kost de gemeente weer extra geld, doch in het belang van onze kinderen zullen we ons dit gaarne getroosten. Spr. zou de bedragen graag lager gezien hebben. Van het onderhandelen met de Reho- bothcommissie had wethouder Teesse link blijkbaar weinig genoegen beleefd, want zo verklaarde hij„Ik was er beu van". De heer Soer: Ik had graag voor het kleuterschooltje f 8.50 gehad, doch ik merk wel, dat ik geen steun krijg, daar om trek ik mijn bezwaren tegen 't voor stel van B. en W. in. Het voorstel van B. en W. werd hier na z.h.st. aangenomen. Geldlening. Een voorstel van B. en W. om met de Bank voor Ned. Gemeenten een geld lening aan te gaan tot een bedrag van f 150.000 tegen een rente van ZVz pet., werd eveneens zonder hoofdelijke stem ming aangenomen. De lening zal moeten worden afgelost in 40 jaar. IJsmisère. Door de heer Soer werd bij de „Rond vraag" geïnformeerd naar de „ijsoorlog", die deze zomer is ontbrandt in de Holter berg. Spr. vindt dit zeer onaangenaam en hij hoopt dat de „strijdende" partijen elkaar zullen vinden. Volgens de Voorzitter betreft het geen 2 gevallen, zoals de heer Soer meende, doch één. Met de gerant van het thee huis „De Holterberg" heeft men door on derhandelingen een „oorlog" kunnen voorkomen, doch de eigenaar van hotel ,,'t Lösse Hoes", de heer Metzger, en de heer Roessink, die vlak bij 't Lösse Hoes een ijsbar tevens limonadeschenkerij heeft geopend, voeren een fel duel. Het vorige seizoen is het met de standplaat sen-verhuur zeer tot genoegen verlopen, doch het zit deze zomer fout. Deze hele onverkwikkelijke geschiede nis had m.i. voorkomen kunnen worden als de heren Metzger en Roessink over leg gepleegd hadden. Op een vraag van de heer Soer of als nog niet ingegrepen kan worden, deelde de Voorzitter mede, dat alleen maatrege len genomen kunnen worden indien de openbare orde verstoord of het verkeer in gevaar gebracht wordt. De aanvrage van de heer Roesink heeft indertijd ter inzage gelegen. Voordat tot het bouwen van deze ijsbar werd overgegaan is aan alle voorschriften en bepalingen voldaan. De heer Landeweeïd kwam nog even terug op hetgeen in de vorige vergade ring door hem gezegd werd over de kam- peerverordening. Mijn bezwaren, aldus de heer Lande- weerd, gingen niet tegen de verordening als zodanig, maar tegen de moeilijkhe den, die daaruit voor de mensen kunnen voortvloeien. Van de noodzaak van de kampeerverordening ben ik niet alleen overtuigd, doch ik ben voor deze ver ordening dankbaar. Tijdens een bespre king, die de Voorzitter arrangeerde met de heren van de Ned. Kampraad, is veel wat niet duidelijk was, opgehelderd en Werden bezwaren opgelost. De Voorzitter sloot hierna de openbare vergadering, waarna de raad nog pl.m. een uur in vertrouwelijke zitting bijeen bleef. In deze zitting, waarvoor ook de nieuwe raadsleden, de heren E. Dikkers, H. Klein Velderman en D. J. Wansink, en de gemeente-architect, de heer Louwerse, waren uitgenodigd, werd door de heer Rentjes, planoloog-architect te Hengelo (O.) een toelichting gegeven op zijn ont werp inzake belangrijke wijziging van het uitbreidingsplan in onderdelen voor het dorp Holten. FEEST IN DIJKERHOEK. In de buurtschap Dijkerhoek zal Don derdag en Vrijdag a.s. weer het traditio nele School- en Volksfeest worden ge vierd in de weide bij het café „Het Bonte Paard". De feestelijkheden beginnen Donder dagavond met een gezellige avond in de grote tent. De Toneelclub „De Oale Mölle" brengt deze avond voor het voet licht het prachtige toneelspel „De ruwe bolster". Vrijdagmorgen zal het feest zijn voor de schooljeugd. Eerst heeft op 't school plein de keuring plaats van versierde wagentjes, bogen, fietsen, mandjes etc. en daarna marcheert de jeugd onder de vrolijke tonen van „H.M.V." naar de feestweide bij café kloosterboer, waar de verschillende spelletjes worden ge houden. Vrijdagmiddag worden ook de verschil lende volksspelen gehouden, waarvoor ongetwijfeld weer zeer veel belangstel ling zal bestaan. Men kan zich voor deelname aan deze volksspelen tot en met Maandagavond opgeven bij de Volksfeestcommissie en in 't café Kloosterboer. REUZE KRENTEBROOD. Het gezin van de heer H. Beldman aan de Markcloseweg, dat eind vorige week verblijd werd met de geboorte van een zoon, ontving in verband met deze blijde gebeurtenis van de Landelijke Rij- vereniging „Bergruiters" (waarvan de gelukkige vader voorzitter en instructeur is) een grote krentewegge van 1.40 m. lang. LAATSTE HERINNERING! Abonné's op Holtens Nieuwsblad buiten de Gemeente Holten worden beleefd verzocht hun abonnementsgeld (ƒ2.30) voor het tweede halfjaar vóór 4 September te willen voldoen op giro rekening No. 175587 van de Coöp. Boe renleenbank te Holten. Bij het over maken everi vermelden: „Abonnements geld Holtens Nieuwsblad". Mocht de overschrijving op 4 Sept. nog niet in ons bezit zijn, dan ontvangt men een postkwitantie, welke nu met de verhoogde posttarieven geen 20 ct., maar 30 ct. inningskosten bedraagt. Voorkomt deze onkosten en stort Uw abonnementsgeld vóór 4 September per giro op de Coöp. Boerenleenbank. Vertrouwende op aller welwillende medewerking. ADM. HOLTENS NIEUWSBLAD. MOEDERCURSUS. Het Bestuur van het Groene Kruis verzoekt ons er aan te willen herinne ren, dat er te beginnen op Donderdag, 17 September a.s., door Zuster Engelkes, districtsverpleegster van het Prov. Groene Kruis een moedercursus zal wor den gegeven. De lessen zullen waarschijn lijk plaats vinden in de zaal van het Sta tionskoffiehuis van de heer M. Kalfster- man elke Donderdagmiddag van 23.30 uur. De cursus bestaat uit 9 a 10 les sen, die zeer in het belang zijn van aan staande moeders. Aangezien het aantal aanmeldingen nog niet voldoende is het aantal deelneemsters moet pl.m. 25 bedragen wordt verzocht zich zo spoe dig mogelijk op te geven bij de wijkver pleegster, zuster I. J. Ronner, Kerk straat, alhier. TEXTIEL-DIPLOMA. Onze plaatsgenoot Joop Wissink slaag de dezer dagen te Rotterdam voor het z.g. textielbrevet, afd. verkoop en etale- lerénI. Heren- en jongenskleding, H. Bedrijfskleding en III. Herenmodearti kelen. NIEUWE VERBINDING WATER LEIDINGNET. In verband met de onlangs gerezen bezwaren met de drinkwatervoorziening bij verschillende hoger gelegen percelen, die als gevolg van de warmte en de droogte en het daardoor ontstane over matig watergebruik geen of onvoldoende drinkwater hadden, heeft de Waterlei ding Mij. „Overijssel" getracht hiervoor een oplossing te vinden door het leggen van een nieuwe buis van de Rijksstraat weg bij K. Tant langs de autoweg naar het opjaagstation op de Holterberg. Men hoopt hiermede te voorkomen, dat de be zwaren zich in de toekomst zullen her halen. BRAND BIJ DE V.V.M. Zaterdagmiddag van de vorige week werd een begin van brand gemeld in een aanbouw aan het melkontvangstation van de V.V.M. in de Look. In de daarin opgeslagen balen turfstrooisel was op onverklaarbare wijze vuur gekomen, zo dat enkele balen flink lagen te gloeien. Terwijl de brandweer werd gewaar schuwd, hadden omwonenden en helpers reeds enkele planken losgetrokken en de niet-brandende balen versleept, zodat de brandweermannen de gloeiende balen, welke inmiddels reeds met emmers water waren overgoten, uit het hok konden slepen. Het gehele geval liep goed af, doordat de rookontwikkeling tijdig werd opgemerkt en terstond krachtdadig werd opgetreden. Kordaat optreden van bewo ners en buren kan soms veel onheil voor komen. De schade bleef tot een minimum beperkt. BRIGADE-GENERAAL GIBSON BEZOCHT CANADESE BEGRAAF PLAATS. De bevrijder van Deventer, de Cana dese brigade-generaal T. G. Gibson, heeft de vorige week Vrijdag, vergezeld van zijn echtgenote en twee zoons en in ge zelschap van de burgemeester van De venter, Mr H. W. Bloemers, en diens echtgenote een bezoek gebracht aan de Canadese begraafplaats op de Holter berg. De generaal bracht een bezoek aan Deventer. De hoge bezoekers werden namens het gemeentebestuur ontvangen door onze burgemeester, waarna generaal Gibson en burgemeester Bloemers kransen leg den aan de voet van het monument ach ter op de steeds keurig verzorgde be graafplaats. Generaal Gibson bracht nog een be zoek aan de graven om zich te over tuigen of nog bekenden van hem hier in Holten begraven liggen. Na afloop van dit bezoek werd de gasten in hotel „Hoog Holten" door het gemeentebestuur de koffie aangeboden. Maandag 31 Aug.: Laatste dag voor aangifte Moedercursus van 't Groene Kruis. Maandag 31 Aug. half acht: Aangifte cursisten voor de opleiding van het Middenstandsdiploma 1954 bij de cursusleider W. Müller, BK 16, Hol ten. Donderdag 3 Sept.: Gezellige feestavond in Dijkerhoek. Vrijdag 4 Sept.: School- en Volksfeest in Dijkerhoek. Dinsdagen 7 en 21 Sept.: Zitting Dr. Tromp Visser, controlerend genees heer van het Alg. Ziekenfonds. Voor uit even opgeven. Maandag 14 t.m. Woensdag 16Sept.: Vacantie Drogisterij „De Vijzel". Maandag 31 Aug.: Officiële opening openbare u.l.o. school, nam. 4 uur in het gymnastieklokaal. Zondag 30 Aug.: Groot concours-hip- pique te Bathmen. Aanvang 1 uur (zie annonce). Dinsdag 1 Sept.Raadsvergadering, nam. 7.30 uur. Maandag 31 Aug. t.m. 5 Sept.: Winkel fa. P. L. Rügenbrink wegens vacantie gesloten. Maandag 31 Aug. t.m. Zaterdag 5 Sept. Vacantie Bakkerij B. J. Slotman, Oran jestraat (zie annonce). Dinsdag 1 Sept.: Van 3—6 uur opgave voor deelname aan Naai- en Kniples- sen in 't café Kloosterboer te Dijker hoek. Maandag 31 Aug.: Laatste dag voor op gave deelname volksspelen in Dijker hoek. Van 7.30—8.30 uur afhalen gra tis toegangsbewijzen. Gezellige Feest avond bij Kloosterboer. Maandag 31 Aug.: Concert van „H.M.V." op het Molenplein in Dijkerhoek. Aan vang 8 uur. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Johanna, dv R. Battels en J. M. Pril, woonwagenkamp Holten. Geert, zv H. Beldman en H. Bosch, Look 8. Ondertrouwd: G. Stoffer, 27 j„ Diepen veen, en E. Rozendom, Rietmolenstr. 8. Gehuwd: J. Reinaardus, 29 j„ Vries, en J. W. Oolbekkink, 22 j. G. Kosters, 34 j„ Hellendoorn, en G. Koopman, 36 j. H. Aanstoot, 24 j., en H. A. Meijerink, 23 j. G. H. Overmeen, 25 j., en H. Paalman, 20 j. G. J. Meijerman, 25 j., en G. W. Aalpol, 22 j. G. Harbers, 29 j., Rijssen, en J. H. Haarman, 26 j. BEVOLKING. Ingekomen: J. Ph. Kater van Amster dam naar Kerkstraat 14. K. Smit van Harderwijk naar Oranjestraat 21. J. Blanken van Wierden naar Beuseberg 118. J. M. Wittermans van Oldehove naar Larehseweg 46. Vertrokken: H. M. Bacas en gezin van Holterberg 42 naar 's-Gravenhage. A. J. de Ronde van Beuseberg 45 naar Vin- keveen en Waverveen. R. de Groot van Neerdorp 73 naar Vorden. G. Kos ters geb. Koopman van Beuseberg 159 naar Hellendoorn. M. Paalman van Waagweg 2 naar Gorssel. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 uur Ds Knipscheer; 10.30 uur Ds Knipscheer (Bed. H. Doop). Dijkerhoek. 10 uur de Eerw. Heer Braune uit Goor. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds Hoogkamp. In beide diensten is de 3e derde col lecte bestemd voor de Hulpbehoeven de Studenten. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau der Rijkspolitie te Holten, Oranje straat 55. Gevonden: 1 rijwieltas (enkel)1 hoofddoek; 1 motorbril; 1 colbertjasje. Verloren: 1 sjaaltje; 1 ceintuur; 1 schoudertas met inhoud. FIETSENDIEF GESNAPT. De Rijkspolitie heeft Dinsdagmorgen een zekere F. J. L. uit Enschede aan gehouden, verdacht van diefstal van een licht motorrijwiel, dat hij diezelfde mor gen in deze stad zou hebben ontvreemd. L. liep tegen de lamp doordat de benzine op was en zijn vreemde houding, welke argwaan wekte. De politie werd gewaar schuwd, die hem toen arresteerde. OFFICIëLE OPENING U.L.O. SCHOOL De nieuwe openbare u.l.o. school, wel ker lessen op 1 September zullen aan vangen, zal Maandagmiddag a.s., des na middags 4 uur in het gymnastieklokaal der o.l. Dorpsschool officieel geopend worden. Behalve een der beide ouders van de ruim 70 leerlingen wegens plaatsgebrek kunnen niet alle ouders ge nodigd worden heeft het gemeente bestuur de u.l.o.-commissie en tal van autoriteiten op onderwijsgebied voor deze plechtigheid uitgenodigd. Zoals men weet, zullen de lessen voorlopig, in af wachting van de bouw van de nieuwe o.l. Dorpsschool, in het kleuterschooltje en in het gymnastieklokaal gegeven wor den.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1953 | | pagina 1