Paordenfokdog „Hoïbatheo" maakt© uitstekende indruk A&anne.tne.n,t&ge.£d Plaatselijk Nieuws AGENDA No. 33. Jaargang 5. ZATERDAG 22 AUGUSTUS 1953. Verschijnt elke Zaterdag. I NIEUWSBLAD Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Teïef. K 5J.8S - 2SJ1 Adv.-prys: 1—15 m.m. (acontant) f 1.50. Iedere m. HOLTENS De abonnementsprijs van dü blad bedraagt 1.15 p. kwartaal BURGERLIJKE STAND. Geboren: Gerritdina Johanna, dv. Joh. Vincent en H. J. Kooijmans, Iiolter- broek 35. Arend Johan, zv. P. Win terman en J. Pannekoek, Neerdorp 56. Ondertrouwd: J. W. Lubbersen, 28 j., Bathmen en M. Boode, 27 j. BEVOLKING. Ingekomen: F. Groenewoudt, van Em- men naar Holterberg 49. Vertrokken: D. P. Lapré, van Holter berg 42 naar 's Gravenhage. P. La-: pré, van Holterberg 42 naar 's Graven hage. M. C. Th. iteisinger, van Mo- lenbelterweg 2 naar Doetinchem. H. H. Wacht, van Kerkstraat 22 naar Hoogkerk. J. van der Borch en echtg. van Holterberg 66 naar Arnhem. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: Kinderjurkje; sleutel met plaatje; eind touw; broche; portemon- naie met inhoud; ballpoint pen; trai ningsbroek; veldfles; half pond koffie. Verloren: Damesportemonnaie; jasje (khaki); oude tas met gereedschappen; gouden kettinkje; snoer zwarte kralen. Inlichtingen: Bureau der Rijkspolitie te Holten. Abonné's op Holtens Nieuwsblad buiten de Gemeente Holten worden beleefd verzocht hun abonnementsgeld 2.30) voor het tweede halfjaar vóór 1 September te willen voldoen op giro rekening No. 175587 van de Coöp. Boe renleenbank te Holten. Bij het over maken even vermelden: „Abonnements geld Holtens Nieuwsblad". Mocht de overschrijving op 1 Sept. nog niet in ons bezit zijn, dan ontvangt men een postkwitantie, welke nu met de verhoogde posttarieven geen 20 ct., maar 30 ct. inningskosten bedraagt. Voorkomt deze onkosten en stort Uw abonnementsgeld vóór 1 September per giro op de Coöp. Boerenleenbank. Vertrouwende op aller welwillende medewerking. ADM. HOLTENS NIEUWSBLAD. De vereniging „Hoïbatheo" organiseer de Woensdag j.l. op het terrein nabij café „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek weer een uitstekend geslaagde paardenfokdag. Omstreeks 70 paarden werden in de ring gebracht van het Gelderse en Groningse type, maar uit het aangevoerde mate riaal bleek wel, dat de Groningse fok- richting in deze streek overheersend is. Voor de middag hadden de keuringen plaats, die evenals vorig jaar weer heel wat tijd in beslag namen en na een korte pauze volgde een aardige demonstratie van een- en tweespannen fokmerries voor boerenwagens en werden een aantal on der het zadel voorgereden. De fokdag werd in de loop van de mor gen geopend door de voorzitter van „Hoï batheo", de heer W. Starink te Bathmen, die deelnemers en juryleden alsmede de bezoekers hartelijk welkom heette. Aan de koffietafel heeft de heer Starink de juryleden, de heren J. y. d. Wal uit Zwolle, B. van 't Oever en Z. Holtland uit Kamp'en, J. Scholten uit Diepenveen, A. J. Ganzeboom, burgemeester van Raalte en N. Rodenburg te Dijkerhoek bedankt voor de nauwgezette vervulling van hun dikwijls uitermate moeilijke taak en ook de heer H. J. Bouwhuis, die met de geluidsinstallatie aanwezig was, de erkentelijkheid der vereniging betuigd voor de goede verzorging van de uitsla gen, enz. De belangstelling ging uiteraard uit naar de jongere dieren, om daaruit af te leiden of de fokkerij zich in de goede richting ontwikkelt, hetgeen naar wij vernamen over het algemeen wel het ge val is. Vooral de enters en tweejarige kunnen in dit opzicht reeds wat laten zien. Een goede ontwikkeling kan slechts ontwikkelen langs hele geleidelijke ba nen. Het is echter goed, dat door de fok- dagen van „Hoïbatheo" de belangstelling geanimeerd en gestimuleerd wordt. Slechts door een gezamenlijke krachts inspanning kunnen in de toekomst be langrijke resultaten worden bereikt, zo werd ons verzekerd. Tot kampioen van de fokdag werd voor het Groningse type uitgeroepen de pre miemerrie „Limona", eig. G. J. Rietberg te Dijkerhoek en tot reserve-kampioen de premiemerrie „Kelphine" van M. Boode, Espelo. Bij het Gelders type werd kam pioen de tweejarige merrie „Pimosa", eig. H. Deten, Dijkerhoek, en reserve kampioen de wat oudere merrie „Oliena Vos", eig. W. Scholthof, Kring van Dordth, Gorssel. Als prijzen waren talrijke bekers, kran sen, takken en medailles beschikbaar ge steld door instellingen en particulieren uit Holten en Bathmen. De heer Starink heeft de schenkers daarvoor hartelijk dank gebracht. De prijzen zullen later worden uitgereikt: De uitslagen waren als volgt: Rubriek 1, merrieveulens: Geld. type: la. „Sterria", eig. A. Roeterdink, Loo, Bathmen; lb. „Lazora", eig. F. G. Soe- ters, Bathmen. Gron. type: la. „San- nista", eig. A. Stegeman, Bathmen; lb. „Sterami", eig. Wed. G. H. Stegeman; 2a. „Sebea", eig. G. W. Reilink, Loo, Bathmen; 2b. „Sunhilde", eig. M. Boode, Espelo, Holten; 3a. „Socarda", eig. R. Bannink, Bathmen; 3b. „Soderna", eig. G. A. Niemeijer, Lettele, Diepenveen; j 3c. „Sirmona", eig. G. J. Rietberg, Dij kerhoek. Rubriek 2, hengstveulensGron. type 1. N.N., eig. H. Deten, Dijkerhoek; 2. I N.N., eig. E. Aaltink, Dijkerhoek; 3. N.N., eig. F. E. Klein Velderman, Okken- broek; 4. N.N., eig. Fa. Koldewee en Nieuwenhuis, Schalkhaar; eerv. verm. N.N., eig. M. Boode, Espelo. Rubriek 3, 1-jarige merries: Geld. type 2a. „Riedera", eig. Wed. A. J. Wib- belink, Loo, Bathmen. Gron. type: 2a. „Rolphine", M. Boode, Espelo; 2b. „Roderna", eig. G. A. Niemeijer, Lettele, Diepenveen; 2c. „Rinetta", eig. A. Roe terdink, Loo, Bathmen. Rubriek 4, 2-jarige merries: Gron. type: la. „Pimosa", eig. H. Deten (kam pioen) lb. „Priscilla", eig. G. J. Vene klaas, Dijkerhoek; 2a, „Sirta", eig. G. A. van Leusen, Oxe, Colmschate; 2b. „Raie- ny", eig. E. Aaltink, Dijkerhoek; 3. „Prinses Olga", eig. G. A. van Leusen, Oxe, Colmschate. Rubriek 5, 3-jarige en oudere merries, Geld. type, zonder veulen: 1. „Oliena Vos", eig. W. Scholthof, Kring van Dorth (res. kampioen)2. „Nasie Vos", eig. M. Harmelink, Leo, Bathmen. Rubriek 6, 3-jarige en oudere merries, Geld. type, zogende: 1. „Nazora", eig. F. G. Soeters, Loo, Bathmen; 2. „Lannie", eig. G. J. Nikkels; 3. „Jelma", eig. F. Klein Haar, Loo, Bathmen. Rubriek 7, 3-jarige en oudere merries, Gron. type, zonder veulen: la. „Inerla", j eig. J. van Santen, Nieuw-Heetenlb. „Mondia", eig. W. E. Daggenvoorde, Let- I tele; 2a. „Jardina", eig. H. Beldman, j Holterbroek, Holten; 3. „Ophine", eig. I D. J. H. Schoneveld, Bathmen. Rubriek 8, 3-jarige en oudere merries, Gron. type, zogende: la. „Ebea", eig. G. W. Reilink, Loo, Bathmen; 2a. „Karina", eig. A. Roeterdink, Loo, Bathmen; 2b. „Jugenia", eig. M. Harmelink, Loo, Bath men; 2c. „Hetwich", eig. Fa. Koldewee I en Nieuwenhuis, Schalkhaar; 3a. „Lucie Vos", eig. F. E. Klein Velderman; 3b. „Marinda", eig. D. J. H. Schoneveld, Dor- therbroek, Bathmen. Rubriek 9, Premiemerries 3 jaar en ouder: Gron. type: la. „Limona", eig. G. J. Rietberg, Dijkerhoek; lb. „Hannis- ta", eig. A. Stegeman, Bathmen; lc. „Kelphine", eig. M. Boode, Espelo; 2. „Larida", eig. H. Deten, Dijkerhoek; 3a. „Ledie", eig. H. J. Nijland, Schalkhaar; 3b. „Joderna", eig. G. A. Niemeijer, Let tele; 3c. „Olgetta", eig. A. Hengeveld, Loo, Bathmen. Rubriek 10, Ster- en kroonmerries, Gron. type: la. „Korrij", eig. E. Aaltink, Dijkerhoek; lb. „Halera", eig. Wed. G. H. Stegeman, Dijkerhoek; 2a. „Lestina", eig. H. W. Smale, Schalkhaar; 2b. „Ne- monica", eig. G. J. Flierman, Heeten; 3. „Kolidola", eig. Fa. Koldewee en Nieu wenhuis, Schalkhaar. Rubriek 11, merries met minstens 2 afstarhmelïngenla. „Kelphine", eig. M. Boode, Espelo; lb. „Ladira", eig. H. De ten, Dijkerhoek; 2a. „Karina", eig. A. Roeterdink, Loo, Bathmen; 2b. „Hale ra", eig. Wed. G. H. Stegeman, Dijker hoek; 3a. „Ebea", eig. G. W. Reilink, Loo, Bathmen; 3b. „Marinda", eig. D. J. H. Schoneveld, Bathmen. Uitslagen demonstraties Een-span fokmerries voor boerenwa gen: 1. „Kelphine", eig. M. Boode, Es pelo; 2. „Nansie Vos", eig. M. Harme link, Bathmen; 3. „Nemiea", bruin, eig. G. J. Flierman, Heeten; 4. „Ledie", eig. H. Nijland, Schalkhaar; 5, „Kolidola", eig. Fa. Koldewee en Nieuwenhuis, Schalkhaar; 6. „Inerla", eig. J. van San ten, Nieuw-Heeten; eerv. verm. „Pimo sa", eig. H. Deten, Dijkerhoek, en „Het wich", eig. Fa. Koldewee en Nieuwen huis, Schalkhaar. Tweespannen fokmerries alsvoren: I. „Mannista", A. Stegeman, en „Kel phine", M. Boode; 2. „Kolida" en „Het wich", Fa. Koldewee en Nieuwenhuis, Schalkhaar; 3. „Pimosa" en „Ladira", eig. H. Deten, Dijkerhoek. Fokmerries onder de zadel: 1. „Olget ta", eig. A. Hengeveld, Bathmen; 2. „Nansie", eig. M. Harmelink; 3. „Juge- ni", eig. M. Harmelink, Loo, Bathmen. AFSCHEID RAADSLEDEN. De gemeenteraad komt heden, Vrijdag 21 Aug., 's avonds 7.30 uur, ten gemeen tehuize bijeen ter behandeling van de volgende agenda: 1. Notulen van de openbare verga deringen van 28 Januari, 31 Maart, 9 April, 27 April, 18 Mei en 12 Juni 1953. 2. Ingekomen stukken en mede delingen. 3. Bezwaarschrift tegen een aanslag Reinigingsrecht 1953. 4. Voorstel tot de huur van verschil lende lokaliteiten voor het onderwijs aan de O.L. Dorpsschool en de Bijzon dere Lagere School. 5. Voorstel tot het aangaan van een geldlening per 1 October a.s., groot 150.000.—. 6. Rondvraag. 7. Afscheid van de niet-terugkerende leden. DE DUIVEN VLOGEN WEER. Zaterdag 15 Aug. waren de duiven om half 10 te Libramont gelost. Afstand 272 km. De wedvlucht had een snel verloop en binnen 13 minuten waren de eerste negen, die in aanmerking kwamen voor een prijs, er uit. Het was van der Pluijm, die het eerst constateerde en wel met een voorsprong van 7 minuten op no. 2. De eerste duif kwam binnen 14.09.21; laatste prijswinnende duif om 14.22.46 uur. De uitslag luidt als volgt: 1 en 9 W. v. d. Pluijm; 2 J. Haan; 3 J. Nijenhuis; 4, 6 en 7 G. Steunenberg; 5 H. J. Aaf- tink; 8 H. J. ten Velde. Om het kampioenschap wordt dit jaar bijzonder gestreden. De heer H. J. Aaftink, die steeds aan de kop stond, is door v. d. Pluijm op de 2e plaats ge drongen. Van der Pluijm heeft deze plaats te danken aan de voorsprong, die hij Zaterdag had met zijn eerste duif. Het zou ons niet verwonderen of G. Steunenberg, die de laatste vluchten van zich laat spreken, komt Zaterdag op kop. Met spanning wachten we op de laatste vlucht van Zaterdag 22 Aug. Losstation: Arlon. Afstand: 292 km. Hier volgt de stand na 5 vluchten: 1. W. v. d. Pluijm 252.3 P- 2. H. J. Aaftink 244.7 P- 3. G. Steunenberg 227.4 P- 4. L. Gazan 191.7 P- 5. J. Aaftink Jzn. 162.7 P- 6. J. Haan 161.5 P- 7. H. J. ten Velde 154.6 P- 8. J. Schoneveld 140.2 P- 9. J. Nijenhuis 106.1 P- 10. A. Meerman 71.2 P- PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 uur Ds Israël. In beide diensten collecte voor het Kerkkoor. 's Avonds 7.30 uur Ds Lentz van Hel- lendoorn (Jeugddienst). Dijkerhoek. 10 uur Ds Knipscheer. Collecte voor het Kerkkoor. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds Dragt van Haren. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de Evangelisatie in Bra bant, Limburg en België. JEUGDDIENST. Zondagavond a.s. om half acht zal in de Ned. Herv. Kerk alhier een Jeugd dienst worden gehouden, waarin zal voor gaan Ds. H. A. Lentz van Hellendoorn. Ds. Lentz zal spreken over het onder werp „Doet God dat?" Ter afwisseling is er zang en muziek. Men lette ook op de advertentie in dit nummer. RIJDEND BIJBELHUIS BEZOCHT HOLTEN EN DIJKERHOEK. Voor pl.m. f500,- aan Bijbels enz. verkocht. Voor de Bij beltentoonstelling, die door het Ned. Bijbelgenootschap is onderge bracht in een grote autobus, die door de Ned. Spoorwegen gratis ter beschikking is gesteld, bestond in onze gemeente goede belangstelling. Maandagvoormiddag werd pen bezoek gebracht aan de buurtschap Dijkerhoek en 's namiddags maakte het „Rijdend Bij belhuis" een rondgang door 't dorp, waar bij enkele dames-leden van de Hervormde en Geref. Vrouwenvereniging Bijbels ver kochten. 's Avonds stond de grote bus op het pleintje tussen Soer en Kevelam aan de Larenseweg en tal van ingezetenen be zochten de tentoonstelling van oude ge schriften, Bijbels in vele talen en braille schrift. Door studenten in de theologie (die hun vacantie opofferden ten bate van dit onderdeel van het NBG-werk) werd een duidelijke toelichting gegeven op het geen te bezichtigen was. In totaal werd voor een bedrag van on geveer 500 gulden aan Bijbels en andere uitgaven van het Bijbelgenootschap ver kocht. Een opbrengst die, zo vertelde ons één van de studenten, de verwachtingen had overtroffen en waarvoor men zeer dankbaar was. SUCCES BIJ HET ONDERWIJS. Naar wij vernemen slaagden van de openbare ULO-school te Kollum, hoofd de heer J. Sinnema, 16 van de 17 leer lingen, waaronder 4 met een diploma B. POSTZEGEL-ACTIE RODE KRUIS. Het Ned. Roode Kruis heeft bij de wa tersnoodramp, welke ons land op 1 Febr. j.l. getroffen heeft en waarvan de gevol gen thans bij lange na niet zijn opgehe ven, een bedrag van 1.000.000 gulden uit eigen middelen beschikbaar gesteld voor deze ramp. Dit bedrag was echter bedoeld voor de andere vele taken, welke het Roode Kruis te vervullen heeft. Om het te helpen zijn financiën weer aan te vullen, heeft de regering beslo ten tot uitgifte van een serie Roode Kruis postzegels, waarvan de bekende toeslag ten bate zal komen van het Roode Kruis. De verkooptermijn loopt van 24 Aug. tot en met 23 Oct. a.s. De pegels zijn geldig tot en met het jaar *1954. De plaatselijke afdeling van liet Roode Kruis zal er voor zorgen, dat alle inge zetenen in de gelegenheid zijn om zich zegels aan te schaffen cn daarmede ons Roode Kruis aan dc nodige financiën te helpen. In een volgend nummer zullen wij hierover uitvoerige mededelingen doen. OPENLUCHTUITVOERING „RATO". De gymnastiekvereniging „Bato" gaf Donderdagavond onder grote belangstel ling de openluchtuitvoering, welke in de maand Juli wegens de regen moest wor den uitgesteld. Ook nu was het weer niet ideaal voor het optreden in de openlucht, maar de uitvoering kon thans met een korte onderbreking worden afgemaakt. Zij had plaats onder leiding van de gym- nastiekleider der vereniging, de heer W. Knapen uit Nijverdal, op Kalfstermans- weide, waarbij veel toeschouwers, waar onder ook nog tal van zomergasten, aan wezig waren. Na een kort inleidend woord voor de microfoon van de voorzitter van „Bato", de heer W. Gel tink, werd een aardig pro gramma in een vlot tempo afgewerkt, waarbij een gedeelte van de nummers wel wat te lijden had van de gladheid van het terrein. Op de muziek van radio Bouwhuis volgde eerst de massale opmars, waarbij leden, adspiranten en kleuters in hun keurige costuums een prachtig défilé maakten. Vervolgens kwamen de kleuters aan de beurt met hoepeloefeningen, de kleine jongens-wedstrijden, paardoefeningen voor jongens en partnerwedstrijden voor jon gens, welke door een regenbui werden verstoord. Zeer fraai waren de knots- oefeningen voor meisjes, de grondgym- nastiek der heren en het werk aan de ringen door de dames. Er volgden toen standen voor klein en groot, springkast heren, hoge brug voor de dames, een rhythmische oefening, waaraan wegens de vacantie door slechts een viertal dames kon worden deelgenomen. Ter gelegen heid van het festival van HMV was dit b.v. een zeer mooie oefening. Het ter rein was verlicht met een viertal schijn werpers. Deze uitvoering had plaats in het ka der van het VVV-vacantieprogramma en de voorzitter van „Holtens Belang" bracht de gymnasten dan ook hartelijk dank voor hun medewerking daaraan. Hij bracht ook dank aan de bezoekers voor hun op komst. De heer W, Geltink bracht in zijn slot woord dank aan alle medewerkenden voor de geslaagde avond. SUCCES OP HONDEN TENTOONSTELLING. Onze plaatsgenoot, de heer B. J. Slot man, heeft op de Internationale Honden tentoonstelling en kampioenschappen te Doetinchem een mooi succes behaald met .zijn New Foundlander „Johanna van Olde- veen". Zij werd eerste in de afdeling uit muntend en behaalde tevens het kam pioenschap in haar afdeling. DRUKKER KERMISMARKT. De Kennismarkt vertoonde Donderdag hetzelfde drukke beeld van vorige jaren. Er was een grote aanvoer van biggen en schapen, terwijl ook een dertiental run deren was aangevoerd. De gezelligheid werd vooral verhoogd door de talrijke kramen, die voor elk wat wils te bieden hadden. Het aantal in schrijvingen voor vermakelijkheden was dit jaar weer veel te klein, zodat de ker mis praktisch geen betekenis had. Voor de kinderen was er een draaimolentje. De man met de luchtballonnen heeft zeker goede zaken gemaakt, want wij zagen ten minste heel wat kinderen met een grote ballon aan een touwtje. 's Avonds werd er in verschillende café's gedanst, waarbij het echter niet bij zonder druk was. De aanvoer bedroeg 230 biggen van f 42.50-f 50,- per stuk. Handel vlot, pl.m. 88 schapen. Oude schapen f50,- tot f 75,- en lammeren van f30,- tot f60,- per st. Weinig handel. 8 neurende koeien van f800,- tot f 1000,- en 5 guste koeien van f600,- tot f700,-. Maandag 17 tot Zaterdag 22 Aug.: H. Smit, Burg. v. d. Borchstraat, wegens vacantie gesloten. Maandag 17 t.m. Zaterdag 22 Aug.: Hor logerie enz. H. J. Bouwhuis wegens vacantie gesloten. Maandag 31 Aug.: Laatste dag voor aangifte Moedercursus van 't Groene Kruis. Maandag 31 Aug. half acht: Aangifte cursisten voor de opleiding van het Middenstandsdiploma 1954 bij de cursusleider W. Müller, BK 16, Hol ten. Donderdag 3 Sept.: Gezellige feestavond in Dijkerhoek. Vrijdag 4 Sept.: School- en Volksfeest in Dijkerhoek. Dinsdagen 7 en 21 Sept.: Zitting Dr. Tromp Visser, controlerend genees heer van het Alg. Ziekenfonds. Voor uit even opgeven. Maandag 14 t.m. Woensdag 16 Sept.: Vacantie Drogisterij „De Vijzel". MOEDERCURSUS. Het bestuur van de vereniging „Het Groene Kruis" verzoekt ons mede te delen, dat bij voldoende deelname, te be ginnen op Donderdag 17 September a.s., door Zuster Engelkes, districtsverpleeg ster van het Provinciale Groene Kruis, tussen 2-2.30 uur een moedercursus zal worden gegeven, welke uit 9 a 10 lessen zal bestaan. Het aantal deelneemsters moet ongeveer 25 bedragen. Gegadigden voor deze cursus, welke voor aanstaande en jonge moeders van zeer veel nut is, worden verzocht zich bij voorkeur op te geven aan de wijkverpleegster, zuster I. J. Ronner in de Kerkstraat, en wel vóór 1 September a.s. GEBREK AAN DRINKWATER. Tal van hoger gelegen percelen, aan gesloten aan de drinkwaterleiding, zijn Vrijdag en Zaterdag van de vorige week na de middag geruime tijd verstoken ge weest van water. Verschillende bewoners hadden nog bijtijds, de drukvermindei ing bemerkend, wat water om te drinken kunnen uitzetten. De oorzaak van dit euvel moet gezocht worden in het buitengewoon warme weer en de droogte, waardoor velen - bij de toch reeds grote afname van water voor het schrobben en andere Vrijdag- en Za terdagwerkzaamheden - ook nog in de tuin aan het sproeien waren, daarbij niet beseffend, dat zij daarmede anderen van het onmisbare water verstoken hielden. Zo kon men het in onze plaats zien ge beuren, dat een deel van de bewoners in de tuin aan het sproeien was, terwijl anderen nog een laatste poging deden een restje water uit hun kraan op te vangen. Blijkens mededelingen van het pomp station der Waterleiding Maatschappij „Overijssel" te Hoge Hex el, werd daar uit alle macht gepompt om water aan te voeren, maar werd onderweg teveel af genomen. Aan de bron stonden de leidin gen onder zo'n hoge druk, dat men a.h.w. bang was voor breuk. Wij vragen ons af of het - indien deze toestand zich zou herhalen - niet ge wenst is het publiek te waarschuwen door een auto met luidspreker rond te laten gaan. Hierdoor kan veel ongerief wor den voorkomen, want niet alleen, dat het gemis van water buitengewoon vervelend is, het eerste water, dat na het leeglo pen der buizen wordt aangevoerd, is bo vendien roestwater en niet erg geschikt voor consumptie en huishoudelijk ge bruik. Door een gezamenlijke, snelle ;:c- tie in iedere plaats, is het hierboven ge schetste ongerief te voorkomen. VOETBAL HET BRUINE MONSTER GAAT WEER ROLLEN. Blijkens een mededeling van de afd. Twente van de KNVB ligt het in de be doeling de voetbalcompetitie in deze af deling op 19 en 20 September te be ginnen. Zij verzoekt de verenigingen hiermede rekening te houden. Wij hopen, dat dit ook voor onze plaatselijke voetbalvereniging een aan leiding mag zijn nu eens flink uit de hoek te komen door tijdig enige elftal len te formeren en thans reeds te trai nen. Tot alle. sportlievende jongelui zou den wij de oproep willen richten: Sluit U aan bij HVC; maakt er zo mogelijk een Zaterdagmiddag- en Zondagclub van en geeft daarmede blijk, dat de voetbalsport nog een levend begrip is in onze plaatselijke samenleving. Een gezonde sportbeoefening komt uw li chaam ten goede. Het is een uitsteken de gelegenheid ook uw geest te trainen. „Mens sana in corpore sano" (een gezonde geest in een gezond lichaam), zegt het spreekwoord. Laat dit ook in onze plaats van toepassing zijn.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1953 | | pagina 1