V.V.V. Vacantieprogramma Plaatselijk Nieuws Treinverbinding ondergaat weer verbetering. AGENDA Abonnementsgeld. N.R.V.-reis No. 32. Jaargang 5. ZATERDAG 15 AUGUSTUS 1953. Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD 7 7 7 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" .r x T 7 spnjs van du blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal te Holten Teief k5488-234 Adv.-pnjs: 115 m.m.(acontant) f 1.50.lederen H.G.K. ZONG IN HET VACANTIE PROGRAMMA. Holtens Gemengd Koor zong Zater dagavond op Kaitstermansweide haar hoogste lied, zoals wel eens populair ge zegd wordt. Er had echter wemig aan gemankeerd of dit nummer in 't V.V.V.- vacantieprogramma was niet doorge gaan. Door de bouw van de directiekeet voor de Dienst van Openbare Werken kan de muziektent niet gebruikt worden en daar om rekende H.G.K. er op, dat de V.V.V. een podium zou laten maken. Daar de V.V.V. zich echter uitsluitend bepaald tot het samenstellen van het vacantie programma, maar daaraan geen daad- werüelijke steun verleend behoudens haar bijdrage in de kosten van de diri gent stond het koor zonder verho ging. Het is alles nog best in orde gekomen. H.G.K. zong haar mooiste liederen en oogstte daarmede telkens een welver diende bijval van de niet grote, maar wel aandachtig luisterende, schare. Hoewel enkele keren wat gestoord door passerende treinen en het lawaai der melkfabriek, klonken heel liefelijk het „Villanella Alia Napolitana" van Bal- dassare Donati, „Het Russisch Vesper koor" van Bortnianki en wat speelser de koorfantasie van Simon Stratmg met de liedjes van de zee. Verder de compo sitie van Robert Stolz „Alt der Heide blühen die letzsten Rosen", „Wohl auf" van Servirius, en „Sterrenpracht" in het walstempo van Johann Strauss en „Avondstond" van Otto de Vaal. Met onze nationale hymne werd dit vo caal concert onder leiding van de heer J. H. Warmink besloten. De penningmeester der V.V.V., de heer W. ten Berge, vond aan het slot, dat door de duisternis wat spoedig inviel, nog even gelegenheid de zangers voor hun lied en de zomergasten voor hun aanwezigheid te bedanken. HET „RIJDEND BIJBELHUIS" KOMT. Het bestuur van de afdeling Holten van het N.B.G, verzoekt ons het volgen de te melden: Op Maandag 17 Augustus a.s. komt het „Rijdend Bijbelhuis" in Holten. Dit is een autobus, die door de Spoorwegen beschikbaar is gesteld en door het Ne derlands Bijbelgenootschap ingericht is tot bijbeltentoonsteling en bijbelwinkel. Men is er in geslaagd im in de betrek kelijk kleine ruimte zeer veel beziens waardigs en interessants uit te stallen, terwijl er in de winkelafdeling een zo grote verscheidenheid van bijbeluitgaven in verschillende talen en formaten ver krijgbaar is, als men zelden of nimmer aantreft. Om ongeveer 10 uur 's morgens zal de wagen komen te staan in Dijkerhoek bij de molen. 's Namiddags is er een rondrit door andere delen van de gemeente, waarbij tevens gecolporteerd zal worden. 's Avonds van zeven tot tien uur komt de wagen te staan aan de Larenseweg op het plein bij de heer Kevelam. Daar is dan gelegenheid om de ten toonstelling te bezichtigen. De toegang is geheel vrij. Het publiek zowel in Dijkerhoek als in Holten wordt vriendelijk uitgenodigd de tentoonsteling te bezoeken. GESLAAGD. De heer F. Groenewoudt, onderwijzer aan de o.l. Dorpsschool, sedert 1 Augus tus, slaagde voor de hoofdakte. PAARDENFOKDAG IN DIJKERHOEK De warmbloedpaardenfokkerij in deze contreien houdt weer haar jaarlijkse wapenschouw in Dijkerhoek. De Vereni ging „Holbatheo", welke haar leden telt onder de gemeenten Holten, Bathmen, Diepenveen en Raalte en omgeving, orga niseert n.l. op Woensdag 19 Augustus a.s. op een der terreinen van café „Het Bonte Paard" een fokdag, waarop weer een keur van veulens, enters, merriën enz. zullen worden aangevoerd. Het zijn de heren J. v. d. Wal uit Zwolle, van den Oever en Holtland uit Kampen en de heer J. Nijhuis uit En schede, welke als juryleden zullen op treden, terwijl waarschijnlijk Dr Nieu- hoff uit Hardenberg, de secretaris van de afd. Overijssel der V.L.N., weer als arbiter fungeert. Dit laatste is echter nog niet geheel zeker, omdat Dr Nieu- hoff dezer dagen nog niet wist of hij zich zal kunnen vrij maken. De voormiddag wordt besteed aan de keuring der pl.m. 70 aan te voeren fok- paarden, terwijl daarna, zonder noe menswaardige tussenpauze het concours rijden met de één- en tweespannen zal plaats vinden en verschillende fokmerries onder de zadel zullen worden voorge reden. De fokdag is bedoeld om het prima materiaal van de leden en hun jongste aanwinsten ook aan de niet-fokkers te tonen en daarmede de animo voor de warmbloedpaardenfokkerij, welke ook in deze streken gestadig toeneemt, nog wat te stimuleren en -te verhogen. Er wacht de bezoekers dus een dag met prima paardenmateriaal, dat zeker eens op z'n gemak bekeken dient te worden. Waar de rogge en de haver van het land is en het werk niet meer zo staat te dringen als gedurende de afgelopen maanden, is het voor onze landbouwers zeker de moeite waard om eeiis op de fiets te stappen en de paardenfokdag in Dijker hoek te bezoeken. Een annonce in dit nummer verschaft hen nog enkele nade re inlichtingen. „ZOMERAVOND COCKTAIL". „Vrij en Blij" (in vacantiestemming) oogstte daverend succes. Meer dan duizend bezoekers w.o. vele zomergasten hebben Woensdag avond in het „Sportdal", dat over een groot deel van de Noordzijde feeëriek was verlicht, genoten van een afwisse lend programma, dat het bekende Radio ensemble „Vrij en Blij" bracht. De voorzitter van de „Supportersver eniging H.M.V.", de heer J. Wiggers, richtte zich met een kort woord van welkom tot het ensemble, de vele bezoe kers en tot burgemeester Mr W. H. Enklaar, die bereid werd gevonden een kort openingswoord te spreken. Burgemeester Enklaar richtte zich hierbij in 't bijzonder tot de vele zomer gasten, waarbij hij wees op het prach tige natuurschoon in de gemeente Hol ten en hij roemde het initiatief en de durf van de besturen der Supportersvereni ging en H.M.V., die een gezelschap als „Vrij en Blij" uitnodigden voor het geven van een openluchtconcert. Naast het fraaie natuurschoon ver langt de vacantieganger ook naar ont spanning en het is daarom toe te jui chen dat H.M.V. en de Supportersvereni ging een avond als deze hebben georga niseerd, aldus de burgemeester. Na deze korte toespraak van de bur gemeester gaf Wessel Dekker „Vrij en Blij" een seintje en meteen klonk de her kenningsmelodie over het Sportdal, die gevolgd werd door tal van vrolijke num mertjes, waarvan wij noemen: Mejuf frouw Specht, Wandellied, Suikerbossie, Sarie Marijs, Speelt Pappa met z'n spoortje. Als finale werd gespeeld het pittige nummertje „Hoor de muzikanten". Aan het programma werkten verder mede de zanger Henk Dorel, die de ver schillende nummers op humoristische wijze bracht, en Piet Ekel als imitator en voordrachtkunstenaar (Bart van de Mallum). De imitaties van de heer Ekel waren kostelijk, 't Was dat men de imi tator op het podium zag, maar anders zou men werkelijk denken dat men de stemmen hoorde van Prins Bernhard (opening Jaarbeurs), Dr Posthumus Meijes (De Spoorwegen spreken), Dr P. H. Ritter (reportage opening Staten-Ge- neraal), Dr v. d. Mandele (Buitenlands overzicht A.V.R.O.). Na de pauze verscheen Piet Ekel, in boerencostuum gestoken, voor de 2e maal op het podium. Zij, die gewoonlijk naar de „Bietenbouwers" luisteren, moeten di rect hebben gemerkt dat het „Bart van de Mallum" was die deze avond in het Sportdal een voordracht hield in het Gooise dialect. Ook van dit optreden van de heer Ekel werd zeer genoten. De heer Wiggers sprak een kort slot woord en dankte met enkele woorden „Vrij en Blij" voor het rijkgevariëérde programma, dat het ensemble bracht, H.V.C. voor. het beschikbaar stellen van het terrein, het personeel van het G.E.B. voor het aanbrengen van verlichting en illuminatie; de fa. K. ter Horst voor het beschikbaar stellen van het podium en een groot aantal stoelen en H.M.V. voor het marsconcert, waarmede deze in alle opzichten geslaagde avond werd ge opend. Dank zei de perfect werkende geluids installatie van „Radio Bouwhuis" hebben alle bezoekers de zang, muziek en het gesproken woord zeer goed kunnen horen. CINEY HOLTEN. De wedstrijd Ciney had Zaterdag een traag verloop. De duiven waren om kwart voor 11 gelost met N.O. wind. Aankomst lê duif 15.27.30 uur. Aan komst laatste prijswinnende duif 16.29.59 uur. De utslag is als volgt: 1 en 15 G. Steunenberg; 2 en 13 J. Nijenhuis; 3 J. Aaftink Jzn.4 en 5 H. J. ten Velde; 6, 10 en 12 L. Gazan; 7 en 8 H. J. Aaf tink; 9 en 14 W. v. d. Pluym; 11 J. Scho- neveld. Van de eerste 2 duiven van elke lief hebber worden de punten genoteerd voor het kampioenschap. Het tussen haakjes vermelde is de stand van vorige week. Thans is de stand na 4 vluchten: 1 (1) H. J. Aaftink, 216.5 punten; 2 (5) L. Gazan, 191.7 pt.3 (2) W. v. d. Pluym, 177.7 pt.; 4 (7) G. Steunenberg, 174.6 pt.; 5 (6) J. Aaltink Jzn., 162.7 pt.; 6 (4) J. Schoneveld, 140.2 pt.7 (10) H. J. ten Velde, 133.6 pt.8 (3) J. Haan, 126.pt.; 9 (8) A. Meerman, 71.2 pt.; 10 J. Nijenhuis, 70.6 pt. Er volgen nog 2 vluchten en dus zal H. J. Aaftink wel weten wat hij nog in moet korven, wil hij zich aan de kop handhaven. J. Nijenhuis, die nog niet op de ranglijst voorkwam, heeft Zater dag een goede beurt gemaakt en plaatste zich direct bij de eerste 10. A.s. Zaterdag is het lossingsstation Libramont. Afstand 272 km. In dit programma, dat nu al weer tal van weken op de voorpagina van onze krant prijkt, zong Zaterdag der vorige week „Holtens Gemengd Koor" en gaf het radio-ensemble „Vrij en Blij" j.l. Woensdag haar druk bezochte popu laire avond in het Sportdal. Nadere bij zonderheden over deze uitvoeringen kan men elders in dit nummer vinden. Zoals de papieren thans op tafel lig gen is voor de komende week alleen nog maar bekend de Openbare uitvoering van de Gymnas tiekvereniging „Bato" op Donderdag 20 Augustus des avonds 7 uur op Kalfster- mansweide, in het centrum van 't dorp. Bato telt meer dan 300 leden en adspi- ranten, waarmede zij een keurige uit voering kan geven. Haar optreden moest de vorige maal door de regen worden uitgesteld. Aan de leden maken wij bekend, dat Bij de invoering van de komende winterdienstregeling, welke op 4 Oct. a.s. ingaat, zal de Zaterdagse stoptrein Deventer-Almelo (vertrek Deventer om 17.58 uur en stoppende te Holten 18.12) op alle werkdagen gaan rijden, aldus heeft de Directie der Ned. Spoorwegen ons naar aanleiding van een destijds gedaan verzoek thans meegedeeld. Hiermede wordt weer een nieuwe schrede gezet op de weg naar verbete ring van onze spoorwegverbindingen met Oost en West, wij mogen wel zeg gen: met alle delen des lands. Want niet alleen, dat deze stoptrein van be lang is voor hen, die in Deventer op de kantoren en fabrieken werken en voor wie de trein van 16.53 uit Deventer te vroeg is, zij is eveneens van belang voor de verbindingen met het Westen. Men vertrekt om half vijf uit Amsterdam en is reeds om twaalf minuten over zes in Holten. Bovendien wordt weer een be tere verbinding verkregen met Rijssen, Wierden en Almelo. In Maart en April van dit jaar vóór de invoering van de zomerdienst regeling verzochten wij de Directie der N.S. de sneltrein 235 (Deventer ver trek 17.53) en de exprestrein 28 (Almelo vertrek 21.26) in Holten te laten stop pen ter verkrijging van betere verbin dingen met deze steden. Bovendien vroegen wij de dienstregeling van en kele treinen in de richting Rijssen zo te stellen, dat in deze plaats de sneltrein naar het Westen kon worden genomen. Dit zou in elk geval vooral belangrijk zijn voor hen die vroeg in Den Haag moeten zijn. De Directie antwoordde ons toen, dat zij tot haar leedwèzen niet aan ons ver zoek kon voldoen, daar door het toe voegen van nog meer stoppingen het snel- en exprestrein-karakter aan eerst genoemde treinen ontnomen zou wor den. Het publiek, dat van deze treinen gebruik maakt, zou dit haars in ziens terecht als een bezwaar tegen de beoogde snelle verbindingen tussen het Oosten en het Westen des lands gaan ondervinden, terwijl, zo schreef de Directie, naar haar stellige verwach ting het aantal reizigers voor Holten, dat hiermede gediend zou worden, dit onvoldoende zou compenseren. Ook op ons voorstel, het reizen via Rijssen zon der bijbetaling, meende zij niet te kun nen ingaan. Het verheugt ons zeer, dat de Directie der N.S. thans wederom blijk geeft o.m. met de belangen der Holtense ge meenschap rekening te willen houden, door het inleggen van deze verbinding op 4 October a.s. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Gerritje, dv. F. G. Nijen huis en G. Altena, Pastoriestraat 25. Hendrika, dv. G. J. Aanstoot en Z. Krikkink, Espelo 92. Ondertrouwd: Joh. Wolters, 28 jr., Markclo en M. W. Groteboer, 25 jr. H. J. Bieleman, 28 jr. en H. J. Dolle- kamp, 27 jr. G. Harbers, 29 jr., Rijs sen en J. H. Haarman, 26 jr. G. Joh. Meijerman, 25 jr. en G. W. Aalpol, 22 jr. G. H. Óvermeen, 25 jr. en H. Paalman, 20 jr. T. Verveda, 25 jr. en D. Nijkamp, 26 jr. J. Wilmerink, 25 jr. en G. Temmink, 23 jr. H. Aan stoot, 24 jr. en H. A. Meijerink, 23 jr. Gehuwd: H. Hartkamp, 34 jr. en F. M. ten Velde, 23 jr. BEVOLKING. Ingekomen: F. Portier en gezin, van Semarang naar Holterberg 26. H. M. Bacas en gezin, van Djacarta naar Hol terberg 42. D. B. Lapré en gezin, van Bandung naar Holterberg 42. M. Otten, van Bathmen naar Oranje straat 5. Vertrokken: J. Nijenhuis, van Laren seweg 25 naar Hilversum. de generale repetitie zal plaats vinden op Woensdagavond. Tijd en plaats zal nog nader worden bekend gemaakt, naar welke aankondiging zij gelieven uit te zien. Op Donderdagmorgen 20 Aug. wordt op Kalfstermansweide ook de Kermis- markt gehouden. Deze markt met haar aanvoer van runderen, biggen en schapen en haar kramerijen zal ook voor de vacantie- gangers een aardige attractie vormen. De schapenmarkt wordt van ouds ge houden om de Ned. Herv. kerk. De vacanties spoeden al weer ten einde en deze aankondiging zal dan ook waarschijnlijk voor dit jaar wel de laatste zijn. Wij danken de hotelhou ders, pensions-, kampeerboerderijen- en kampeerterreinhouders voor hun mede werking ons blad aan de zo talrijke zomergasten te hebben uitgereikt. GEZINSVERZORGING. De Commissie voor de Gezinsverzor ging schrijft ons: Zoals U ongetwijfeld bekend is, heeft de Diaconie der Geref. Kerk en Herv. Diaconie ruim l1/2 jaar geleden de Ge zinsverzorging ter hand genomen in sa menwerking met de Burgerlijke Ge meente. Ieder gezin, hetwelk in de gemeente Holten woonachtig is, kan hier gebruik van maken. Het laatste halfjaar was er zoveel aanvraag, dat er wel werk was voor drie Gezinsverzorgsters, waaruit wel blijkt, dat van dit prachtige werk dank baar gebruik wordt gemaakt. Het geholpen gezin behoeft maar een gering bedrag in de werkelijke kosten bij te dragen. Het Rijk en de Gemeente steunen dit werk door middel van subsidies. Deze stellen als voorwaarde, dat het bedrijfsleven zelf ook een vrijwilige bij drage doet, b.v. in de vorm van donaties. De Commissie voor Gezinsverzorging beveelt dit zeer bij U aan. Toont dat ge hierin meeleeft, zodat wij binnenkort onze 2e Gezinsverzorgster aan kunnen stellen. Geef U op als donateur (min. contri butie f 1.per jaar). Deze bijdrage zal door een dames comité tussen 17 en 29 Aug. bij U wor den afgehaald. De Commissie. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Inlichtingen: Bureau der Rijkspolitie te Holten. Gevonden: 1 snoer imitatie parels; 1 bruine jongens slipover1 ballpoint1 bruine lederen padvindersriem1 blauw geribt jasjes met ritssluiting; 1 broche; 1 zonnebril; 1 R.K. kerkboekje; 1 acte- tas met inhoud. Verloren: 1 plastic kindertasje; 1 kin derbrilletje; 1 zw. lederen herenporte- monnaie met. inh.1 rood gebreid wollen damesvest; 1 dubbele rijwieltas met in houd; 1 Marokkaans lederen handtas met inhoud; 1 blauwe capuchon; 1 jon gensjasje en 1 zwembroek; 1 blauw top pertje en 1 capuchon; 1 zonnebril. DERTIGSTE GROTE RIJSSENSE MARKTVERLOTING. Men zou haast zijn ogen willen uit wrijven bij het zien van het getal dertig voor de. grote Rijssense Marktverloting, welke dit jaar weer op tijd kan starten. En toch is het geen vergissing. Deze verloting zou men dus 't zesde lustrum van een belangrijk jaarlijks ge beuren mogen noemen. Want dit is het in ieder geval. De grote Rijssense markt verloting heeft nu reeds dertig jaren achtereen grote belangstelling op zich verenigd. Alleen in de oorlogsjaren is de traditie onderbroken, maar nadien floreert de verloting weer als nimmer tevoren. De Rijssense Marktverloting heeft zich een bijzondere faam verworven en pleegt immer gepaard te gaan met een grote serie attractieve bijkomstigheden, als onderlinge fopperijen enz. Maar de hoofdprijs, die heel vaak in de naaste buurt valt, „liegt er niet om". Dat is maar even een vette koe, ter waarde van pl.m. 1000.en de andere prij zen mogen er ook zijn. Er is een hele serie prijzen aan deze verloting ver bonden. Velen kunnen dus geluk heb ben. De verkoop van loten is inmiddels weer aangevangen. De trekking heeft plaats op 12 October a.s. Er is dus nog even tijd. Wie nu alvast koopt, kan de verleiding niet weerstaan om straks, als de loten schaars worden, nog een lot te nemen. Het actieve bestuur, dat reeds zovele jaren op de bres staat voor het wel slagen van de verloting, zal aan deze lustrumverloting zeker alle zorg be steden. Zonder twijfel staat ook deze dertig ste verloting onder goed gesternte. En voor de volgende 30 jaren: Ga zo voort en veel succes! Zaterdag 15 en Zondag 16 Aug.School- en Volksfeest Larensebroek. Maandag 17 Aug.: Komst van het „Rij dend Bijbelhuis". (Zie annonce.) Maandag 17 Aug.: Verkoop afbraak bij de Coöp. Melkfabriek „De Vrijheid". (Zie annonce.) Maandag 17 tot Zaterdag 22 Aug.: H. Smit, Burg. v. d. Borchstraat, wegens vacantie gesloten. (Zie annonce.) Maandag 17 t.m. Zaterdag 22 Aug.: Hor logerie enz. H. J. Bouwhuis wegens vacantie gesloten. Maandag 17 t.m. Zaterdag 22 Aug.: Jan Smit, Burg. v. d. Borchstr., wegens vacantie gesloten. Dinsdag 18 Aug.: Zitting Dr Tromp Visser ten kantore Ziekenfonds van 4.30 tot 5.30 uur. Woensdag 19 Aug.: Aanbesteding van bouw transformator huis je om 11 uur ten gemeentehuize. Woensdag 19 Aug.: Paardenfokdag te Dijkerhoek in de weide van café „Het Bonte Paard" van de vereniging „Hol batheo". (Zie annonce). Donderdag 20 Aug.: Kermisbal in Ami- citia. (Zie annonce.) Donderdag 20 Aug. 's avonds 7 uur: Openbare demonstratie van de gym nastiekvereniging „Bato" in Kalfster mansweide. (Zie vacantieprogramma.) Donderdag 20 Aug. 8 uur: Contact avond Herv. Vrouwenvereniging in „Irene". Maandag 31 Aug. half acht: Aangifte cursisten voor de opleiding van het Middenstandsdiploma 1954 bij de cursusleider W. Müller, BK 16, Hol ten. Donderdag 3 Sept.: Gezellige feestavond in Dijkerhoek. Vrijdag 4 Sept.: School- en Volksfeest in Dijkerhoek. Abonné's op Holtens Nieuwsblad buiten de Gemeente Holten worden beleefd verzocht hun abonnementsgeld 2.30) voor het tweede halfjaar vóór 1 September te willen voldoen op giro rekening No. 175587 van de Coöp. Boe renleenbank te Holten. Bij het over maken even vermelden: „Abonnements geld Holtens Nieuwsblad". Mocht de overschrijving op 1 Sept. nog niet in ons bezit zijn, dan ontvangt men een postkwitantie, welke nu met de verhoogde posttarievén geen 20 ct., maar 30 ct. inningskosten bedraagt. Voorkomt deze onkosten en stort Uw abonnementsgeld vóór 1 September per giro op de Coöp. Boerenleenbank. Vertrouwende op aller welwillende medewerking. ADM. HOLTENS NIEUWSBLAD. Op Maandag 27 Juli verzamelde een groep van 38 N.R.V.-ers zich in Den Haag, Haarlem, Castricum en Alkmaar, om in de prachtige moderne reiswagen van de bekende O.A.D. een 6-daagse autotocht naar Twenthe, de Achterhoek van Gelderland, de Veluwe en het Teu- toburgerwoud in Duitsland te gaan ma ken. Het duurde niet lang of de gehele groep was, zoals gewoonlijk, één grote familie en toen wij dan ook in Holten (O.) aankwamen en wij in Hotel „Hol- terman" met grote gastvrijheid ontvan gen werden, was hiermede de grondslag gelegd voor een geslaagde vacantie. Na het uitstekende diner in ons hotel maakte de leider een avondwandeling naar de Holterberg en bezichtigden wij het mooie autobusstation van de O.A.D. met de moderne restauratie. Dinsdag maakte ons gezelschap de prachtige auto tocht over Laren (G.), Lochem, Laag- Elten en na vanaf de Elterberg 't prach tige uitzicht over Duitsland en de rivier de Rijn in ogenschouw te hebben geno men reden wij door het Montferland naar 's Heerenberg, om de wandeling over de wallen van het kasteel „Bergh" te maken. Na de lunch ging het over Terborg, Dinxperlo, Varsseveld en Aalten naar Winterswijk, waar één van onze deelne mers in de gelegenheid werd gesteld een vluchtig bezoek bij een oude vriend af te leggen. Over Groenlo, Borculo reden wij weer naar Holten en lieten wij ons, na deze zeer goed bestede dag het diner in ons hotel goed smaken. Direct na het eten gingen wij met de auto de Holterberg op en was een kenner van de berg, de heer H. Stokkers, zo vriendelijk met ons een wandeling in de omgeving van de Diepe Hel te maken. Woensdag reden wij naar de Hoge Ve luwe en bezochten het Natuurreservaat en het Jachtslot „St. Hubertus" Na de rondleiding wandelden wij langs de vij ver en na de karpers gevoerd te hebben, stapten wij in onze reiswagen en reden naar het restaurant „De Koperen Kop" om koffie te drinken. Na deze prettige onderbreking ging het op Harderwijk aan, waar wij nog even een wandeling maakten. Na de lunch reden wij over Garderen

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1953 | | pagina 1