V.V.V. Vdcantieprogramma «Voorelkwatwlls» Plaatselijk Nieuws „De Vrijheid" onderging een belangrijke uitbreiding n AGENDA No. 31. Jaargang 5. ZATERDAG 8 AUGUSTUS 1953. Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWS De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5Jf8S - 28Jf Adv.-prijs115 m.m. d contant1.50. Iedere m.m. meer f 0.06 Bijna vlag in top voor record melkaanvoer. Het bezit aan industrie is in onze agra rische gemeente niet bijster groot en bedriegen de voortekenen niet, dan zal het industriële potentieel in de naaste toekomst ook niet in belangrijke mate toenemen. Van de zijde van de rijks- en provinciale overheid wordt de industrie vestiging in onze aan natuurschoon zo rijke omgeving niet gestimuleerd, omdat men bang is, dat daardoor ernstige scha de zal worden toegebracht aan dit na tuurschoon en aan het specifieke platte landskarakter van de bevolking en van de kant van de industrie zelf bestaat weinig neiging zich in een plaats als de onze te vestigen, indien daar geen nieu we industrieflats of althans bestaande gebouwen voor het onderbrengen van een bedrijf aanwezig zijn. Niettemin blijft men van de zijde van het gemeente bestuur pogingen doen om bestaande fa brieken of toekomstige fabrikanten te bewegen zich alhier te vestigen. Behalve de Coöp. Fabriek van Melk producten „De Vrijheid", het constructie bedrijf van de fa. Kooiman en Zonen in de Beuseberg en het zich tot een lichte industrie ontwikkelende constructiebe drijf van de heer H. Klein Velderman aan de Rijssenseweg alhier hier wor den de bekende sneeuwploegen vervaar digd'zouden wij geen bedrijf kunnen noemen, dat op de naam industrie aan spraak zou kunnen maken, tenzij men nog zou willen noemen het gemeentelijk abattoir, waar jaarlijks omstreeks 10.000 stuks vee geslacht wordt, en het daar mede ten nauwste verbonden darmen- bewerkingsbedrijf van de fa. J. J. Gode schalk. Het fabriekscomplex van „De Vrij heid" heeft de afgelopen winter en in het voorjaar een belangrijke verbouwing ondergaan en wij stellen ons voor, dat zij, die de stapels materialen en het puin- afval gedurende enkele maanden aan de Stationsstraat hebben zien liggen, zich hebben afgevraagd, wat hier eigenlijk tot stand kwam. Aangezien de verbouwing niet officieel in gebruik zou worden genomen, was de directeur, de heer P. Dijkstra, die mo menteel met zijn echtgenote een reis door Canada en Amerika maakt om aldaar het gezin van zijn zoon en schoondochter te bezoeken en ook zakenrelaties aan te knopen, voor zijn vertrek zo vriendelijk ons de veranderingen in de fabriek te la ten zien en daarvan iets te vertellen. Vergroting kaasfabriek en bouw tanklokaal. Onder architectuur van onze plaatsge noot, de heer L. C. van de Bovenkamp, heeft de kaasfabriek een belangrijke uit breiding ondergaan en heeft men, omdat men gelijkvloers geen mogelijkheden had in verband met het beperkte grond oppervlak, aan de achterzijde boven de fabriek een tanklokaal opgetrokken, waarin de melkaanvoer van een dag in grote cylindrische tanks kan worden op geslagen. Voorts zijn in de fabriek be langrijke technische verbeteringen aan gebracht door het vervangen van het leidingnet door roestvrije stalen buizen enz. Deze verbouwing is niet tot stand ge komen in een drang tot modernisering van het bedrijf zonder meer, maar zij betekende het inlopen van een achter stand en het aanpassen van het bedrijf aan de zich wijzigende omstandigheden, zo vertelde de heer Dijkstra. Bijna de vlag op de fabriek. De melkaanvoer is met 10 toegeno men het landelijke gemiddelde be draagt 70 en men heeft bijna de vlag op de fabriek kunnen zetten, want op Zaterdag 30 Mei bedroeg de dag- aanvoer, op een paar honderd liter na, 50.000 liter melk. Door het koude en droge weer liep de melkgift na deze dag snel terug, zodat men deze mijlpaal niet heeft kunnen bereiken, maar alles wijst er op, dat in het komende jaar het mo ment zal komen, dat het bereiken van deze mijlpaal enigszins feestelijk kan worden gevierd. De oorzaak van deze verhoogde melk aanvoer moet naar de mening van de di recteur voornamelijk worden toegeschre ven aan het t.b.c.-vrijmaken van de rund vee-beslagen, waardoor kwalitatief en kwantitatef betere dieren worden aan geschaft. Maar bovendien moest de productie aan de gewijzigde inzichten worden aan gepast. De samenwerking in Ysalacta- verband brengt mee, dat de samenwer kende fabrieken zich moeten kunnen toe leggen op die productie boter, kaas, melkpoeder enz. welke op een ge geven moment het best in de markt lig gen, zonder dat belangrijke veranderin gen of omschakelingen in het productie apparaat behoeven plaats te vinden. In de kaasfabriek, welke oorspronke lijk maar twee bakken bevatte, kan men nu in 8 bakken pl.m. 33.000 liter melk tot kaas verwerken. Het perslokaal nu verplaatst en de pekelruimte kon door deze uitbreiding aangepast worden aan de capaciteit van een productie van 4 a 5 dagen, vormende een hoeveelheid van 16 a 20.000 kg. kaas. In de opslagruimte boven deze lokalen kan nu de productie van 3 weken wor den opgeslagen tot een hoeveelheid van 60 ton kaas. Hier ondergaat de kaas haar laatste bewerking en liggen de Edam mertjes, de volvette goudgele Goudse ka zen, de komijne- en de z.g. broodkazen in lange rekken verleidelijk uitgestald. De kaasbereiding, trouwens de gehele zui- velproductie, vraagt veel vakmanschap, die de fabriek in haar personeel in uit stekende mate bezit en de directeur is dan ook kennelijk trots op zijn kaas, waarvan nog onlangs op de tentoonstel ling „De Melkweg" de prima kwaliteit uitdrukkelijk naar voren is gekomen. Het zou ons niet verwonderen als de kleine Pieter Teunis in Canada thans smult van de heerlijke kaas, die Opa en Oma van de Fabriek „De Vrijheid" uit Holten zeer zeker om te proeven hebben meegebracht. Het bufferen van de melk. In het tanklokaal, dat achter aan de fabriek is opgetrokken, staan enorme tanks van zeer licht metaal, waarin 60.000 liter kan worden gebufferd, zoals deze bewaring in vaktermen wordt ge noemd. Naast de bestaande roomtanks, welke van zeer zware kwaliteit zijn en van binnen geheel zijn geëmailleerd, zijn er nog de grote opslagvaten voor de wei, het afvalproduct van de kaas, dat nog een behoorlijke voedingswaarde bezit voor het jongvee. In totaal kunnen hier 110.000 liter melk en wei worden op- Deze uitbreiding was vooral noodza kelijk, omdat de gehele bewerking in de fabriek stil moest staan als er een be langrijk defect optrad. Men kon dan met de melkontvangst niet doorgaan, omdat men geen opslagmogelijkheid bezat voor zulke grote dagaanvoeren. Thans vormt een storing geen beletsel meer, omdat de melk van een dag in het tanklokaal kan worden opgeslagen. Ook de capaciteit van de melkpoeder makerij is met 50 vergroot. Roestvrije stalen buizen. In de fabriek, waarin de melk, door middel van centrifuges van het .aller nieuwste type, wordt ontroomd, heeft men de vertinde koperen buizen thans geheel vervangen door roestvrije stalen buizen. Bij de analysering van de boter werd hoe ongelofelijk zulks voor de leek ook moge klinken daarin een uiterst gering percentage koper aangetroffen en aangezien deze er nu eenmaal niet in hoort, moest men er toe overgaan alle leidingen door roestvrij staal te ver vangen. Wat bij zo'n rondgang door de fabriek steeds weer opvalt is de uiterste hygiëne, welke hier wordt betracht. De verbou wing is daarbij wel even een handicap geweest, maar thans kan men weer on gestoord op volle capaciteit werken. v De groei neemt toe. De toenemende betekenis van de fa briek, ook voor de plaatselijke gemeen schap, wordt het duidelijkste gedemon streerd door de toename van het aantal arbeidskrachten gedurende het bewind van de tegenwoordige directeur. Toen de heer Dijkstra voor omstreeks 30 jaar zijn functie hier aanvaardde, wa ren er 8 personen aan de fabriek werk zaam, thans bedraagt dit aantal 32. Thans staat nog op het programma de verbouwing van de stalruimte en het maken van een schaftlokaal met kleed- en toiletgelegenheid. De fabriek zal door deze uitbreidingen een voorbeeld worden voor tal van an dere bedrijven. MOND- EN KLAUWZEER ENTING. Men meldt ons: Verschillende veehouders hebben tot nu toe nagelaten hun rundvee tegen mond- en klauwzeer te laten vaccineren in de periode van 1 Januari tot 1 Juli 1953, zodat bij verkoop geen verklarin gen kunnen worden afgegeven tot de volgende entperiode, die waarschijnlijk niet vóór 15 Februari 1954 begint. De Gezondheidsdienst voor Dieren in Overijssel deelt mede, dat een onthef fing van deze bepaling voor deze be- drijven nader beoordeeld zal worden, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan. Ie. Het bedrijf moet alsnog vóór 15 Aug. a.s. volledig zijn geënt. 2e. Vóór 12 Augustus a.s. dient een schriftelijk verzoek bij de Gezondheids dienst, Veemarkt 10, te Zwolle te wor den ingediend om alsnog voor Mond en Klauwzeerverklaringen in aanmer king te kunnen komen. Tevens moet in dit schrijven worden vermeld waarom niet eerder werd geënt. Ter bevordering van eventuele toekenning kan dit ver zoek mondeling ten kantore van de Ge zondheidsdienst te Zwolle worden toe gelicht. Aan het vacantieprogramma werkten sedert Vrijdagavond van de vorige week mee de Landelijke Rij vereniging „De Bergruiters", die op deze avond een hippische demonstratie van het beste gehalte te zien gaven en het Maandag avond, wegens de minder gunstige weersomstandigheden van Vrijdag, nog eens dunnetjes overdeden, en de Mar- kelose Boerendansers, die in de kam peerboerderij „Zomervreugd" Woens dagavond voof kinderen van de Am sterdamse Speeltuinvereniging „Merca tor" optraden, en welke avond voor het publiek toegankelijk was. Verslagen van deze evenementen vindt men el ders in dit blad. Het volgende optreden in het kader van het V.V.V. vacantieprogramma zal nu plaats vinden op Zaterdagavond om 8 uur. Dan geeft de Zangvereniging Hol tens Gemengd Koor op Kaifstermans- weide een concert onder leiding van de heer J. H. Warmink. Het terrein is gelegen aan de Station straat in het centrum van het dorp. Het programma wordt des avonds be kend gemaakt. Op Dinsdag 11 Aug. zal een tweede wandeling (rondleiding) plaats vinden door de domeinen van het Staatsbos beheer in gezelschap van de bosbouw kundig ambtenaar der Boswachterij Haarle, de heer A. G. Teerink te Nij- verdal. De wandeling begint des nam. 2.30 uur bij steen 46 aan de autoweg Holten- Nijverdal op de grens van de gemeente Holten en is bedoeld om de wandelaars nader in contact te brengen met de na tuur en het landschap op de Holterberg. Men moet er op bedacht zijn, dat het aanvangspunt van de wandeling pl.m. 4.5 tot 5 krn. gelegen is uit het centrum van het dorp Holten. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. Nadere inlichtingen kan men verkrij gen op het V.V.V.-bureau in de Dorps straat (naast café Maats), waar ook wandelkaarten van Holten verkrijgbaar zijn. Hier kan men zich opgeven om per autobus naar het punt van aanvang der wandeling te gaan. Woensdag 12 Aug. optreden van het radio-gezelschap „Vrij en Blij" met zang van Henk Dorel in het Sportdal. Voor nadere bijzonderheden hierover- wordt verwezen naar een elders in dit blad opgenomen bericht. Met de Gymnastiekvereniging „Bato" met haar meer dan 300 leden en adspi- ranten zijn onderhandelingen gaande voor een openbare uitvoering in het Sportdal op Zaterdag 15 Augustus a.s. of een andere geschikte dag. Hieromtrent volgen nog nadere mede delingen. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Johannes, zv. C. Spakman en J. C. Wolters, Boxkeld 18. Beren- dina, dv. M. Scholman en J. Beltman, Beuseberg 14. Ondertrouwd: G. Kosters, 34 jr., Hel- lendoorn en G. Koopman, 36 jr., Holten. Overleden: D. Ebrecht, 91 jr., wed. v. G. H. Paalman. B. J. Willems, 71 jr., wedn. van J. Kattelaar. BEVOLKING. Ingekomen: A. J. Paalman, van Hil versum naar Pastoriestraat 23. A. G. Bouwhuis, van Ede naar Pastoriestr. 4. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau der Rijkspolitie, Oranjestr. 55, telef. 352. Gevonden: 1 doublé schakelarmband; 1 gummi regenjas1 boodschappentas 1 compas met vergrootglas en spiegel; 1 sweater; 1 herenzakhorloge; 1 dames handschoen; 1 tasje met rijwielgereed- schap; 1 beige jas. Verloren: 1 dop van benzinetank; 1 jongensportemonnaie met inh.1 groen windjack (gerold in blauwe trui)1 zwarte gummi-regenjas1 plastic dames handtas; 1 ceintuur. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 uur Ds Israël. Dijkerhoek. 10 uur Dr van Veen van Amsterdam. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds de Vries van Oldeboorn (Fr.). In beide diensten is de derde collecte bestemd voor kerkbouw te Akkrum- Oldeboorn. PAARD TE SNEL VOOR WIELRIJDER. De heer T. Geesink, die Maandag avond op het stalen ros z'n krachten kwam meten met „Lyda" van M. Bo- link, kreeg geen schijn van kans. Hele maal geen schande als men weet, dat dit paard op topsnelheid meer dan 50 km. per uur loopt, 't Pleit voor de heer Gee sink, dat hij zo dapper volhield in deze ongelijke strijd. De luxe doos sigaretten, die beschikbaar was gesteld door win kelier Jo Slotman, werd door Bolink gewonnen. Geesink won de troostprijs, die „De Bergruiters" beschikbaar had den gesteld. De voetbalwedstrijd voor paarden was weer een buitengewoon attractief nummer. Niet alleen voor het publiek, doch ook voor de edele viervoeters, die zichtbaar genoegen hadden aan 't spel. met de enorme grote pushbal. De heren G. Keizer met „Prins" en J. Struik met „Henny" gaven schitte rende staaltjes van vrijheidsdx'essuur en ook het Franse ruiterspel „Le Jeu de rose" viel in de smaak. Beide avonden werd het programma besloten met een kampvuur, waarbij mej. Adrie Harting, begeleid door de heer Ep Steunenberg (guitaar) een 3- tal cowboy-nummers zong. De heer A. J. Goldstein sprak beide avonden een kort woord namens V.V.V., waarbij hij zich in 't bijzonder richtte tot de gasten. Zowel Vrijdagavond als Maandag avond gaf de heer Wigg'ers via de ge luidsinstallatie van Radio Bouwhuis 'n duidelijke explicatie op het program ma, waardoor deze demonstratie in 't bijzonder voor de vele vacantiegas- ten aan aantrekkelijkheid won. ^MAWWWWWWWWWW Onder dit motto brengt Woens dagavond 12 Aug. a.s. het bekende Radio-ensemble II f'o.l.v. WESSEL DEKKER een Vrolijk Zomerayondprogramma in het Sportdal Voor U zingen Henk Dorel en Bert van *t Hol. Extra medewerker aan dit pro gramma Plet Ekel, imitator-. Entree: f 1.50 p.p., in voorverk. f. 1.25 p.p. Kinderen f 0.50. Zitplaatsen (beperkt aantal) 10 c. p.p. Voorverkoopadressen: Bureau VVV. (serre café Maats), fa.Gebr. Wansink, fa. Gebr. Schuppert, fa. H. J. Beltman, fa. A. Fransen, fa. Jo Slotman, fa. Wonnink, kapper Drent, kapper Geen huizen Jr., Hotel „Holterman", fa. Gebr. Veldhuis. Dijkerhoek: G. Kampen. Van plm. 7.15—8 uur marsmu ziek van „H.M.V." op 't terrein. Feeërieke verlichting. Rijwielstalling op het terrein. WM¥AWWVVWWWWMA<V EEN VROLIJK ZOMERAVOND PROGRAMMA VAN „VRIJ EN BLIJ". Verschillende keren hebben we in „Holtens Nieuwsblad" reeds melding ge maakt van het op reden van het bekende radio-ensemble „Vrij en Blij" op Woens dagavond a.s. in het „Sportdal". Als we zeggen „het bekende radio- ensemble" dan zeggen we niets teveel, want dit gezelschap geniet inderdaad gro te bekendheid. De lichte muziek, die Wessel Dekker en zijn gezelschap brengt, wordt zeer gewaardeerd en als „Vrij en Blij" in de aether is, staat bij de meeste radiobezitters het toestel aan. We kennen tal van luisteraars, die meteen als de post de radiogids bezorgt, er bij zijn om te kijken of „Vrij en Blij" in de komen de week nog musiceert. „Vrij en Blij" is opgericht door de diri gent Wessel Dekker in het voorjaar van 1946 en speelde kort na de oprichting reeds voor de NCRV, wat tot heden nog geregeld gebeurt. Na de bevrijding werd ons land over stroomd met import-muziek (jazz, swing etc.) en het Nederlandse lied in al zijn eenvoud kwam in de verdrukking. In deze periode kwam „Vrij en B.ij" en voorzag in een behoefte. Het ensemble maakte voor de gramo- foonplatenindustrie (Decca en Phi ips) tal van opnamen en de platen, die een vaste kern van afnemers vinden, worden overal gespeeld. Vooral door de Belgische Radio Omroep. Henk Dorel en Bert van 't Hof zijn de zangers en vooral eerstgenoemde oogst steeds veel bijval met z'n humoristische nummers en jodelzang. „Vrij en Blij" treedt niet alleen in Nederland op voor jubilerende zang- en muziekverenigingen etc., doch reeds vele malen concerteerde het gezelschap in Zaterdag 8 Aug.: Openbare zanguitvoe ring van H.G.K, (Zie V.V.V. Vacantie programma.) Zaterdag 8 Aug.: Speciale Verkoop bij Fa. E. Wonnink. (Zie annonce.) Van 8 t'.m. 15 Aug.: Gelegenheid tot op gave Dansclub bij hotel G. Müller, Deventerweg. (Zie annonce.) Maandag 10 t.m. Zaterdag 15 Augustus: Vacantie Smederij Broekhuis, Dijker hoek. Maandag 10 t.m. Zaterdag 15 Augustus H. Hartsuiker wegens vacantie geslo ten. Maandag 10 t.m. Zaterdag 15 Augustus Wed. B. J. Slotman en Bulsink wegens vacantie gesloten. Maandag 10 t.m. Zaterdag 15 Augustus de Smeden W. Maats en E. J. Weste- rik wegens vacantie gesloten, alsmede het filiaal Dijkerhoek van de Coöp. Landbouwvereniging „Holten". Maandag 10 t.m. Zaterdag 15 Augustus T. Koopman (De Spar), Larenseweg, wegens vacantie gesloten. (Zie adv.) Maandag 10 tot Zaterdag 15 Aug. Kan toor gemeente-ontvanger gesloten. (Zie officiële publicatie.) Maandag 10 tot Zaterdag 15 Aug. Wed. B. J. van Zon, Oranjestraat 13, wegens vacantie gesloten. (Zie annonce.) Woensdag 12 Aug.: „Vrij en Blij" met zang van Henk Dorel. (Zie annonce.) Woensdag 12 Aug.: Vóór deze datum aanvragen mond- en klauwzeerver- klaring indienen. (Zie bericht.) Zaterdag 15 en Zondag 16 Aug.School- en Volksfeest Larensebroek. Maandag 17 t.m. Zaterdag 22 Aug.: Hor logerie enz. H. J. Bouwhuis wegens vacantie gesloten. (Zie annonce.) Maandag 17 t.m. Zaterdag 22 Aug.: Jan Smit, Burg. v. d. Borchstr., wegens vacantie gesloten. Dinsdag 18 Aug.: Zitting Dr Tromp Visser ten kantore Ziekenfonds van 4.30 tot 5.30 uur. Woensdag 19 Aug.: Aanbesteding van bouw transformatorhuisje om 11 uur ten gemeentehuize, (zie annonce). Woensdag 19 Aug.: Paardenfokdag te Dijkerhoek in de weide van café „Het Bonte Paard" van de vereniging „Hol- batheo". Donderdag 20 Aug. 8 uur: Contact avond Herv. Vrouwenvereniging in „Irene". Maandag 31 Aug. half acht: Aangifte cursisten voor de opleiding van het Middenstandsdiploma 1954 bij de cursusleider W. Müller, BK 16, Hol ten. Illllllllllll België, waarvoor altijd enorme belang stelling bestaat. Het repertoire bestaat voor het groot ste deel uit Nederlandse muziek van het goede soort. „Vrij en Bij" heeft een ge heel eigen repertoire van originele lied- jes. Aan het programma van Woensdag avond zal verder nog worden medege werkt door de imitator Piet Ekel, die de geluiden van verschillende dieren en machines natuurgetrouw nabootst. Al met al een programma, dat er zijn mag en dat zeer zeker honderden naar het „Sportdal" zal trekken. De avond zal met een kort woord wor den geopend door burgemeester Mr. W. H. Enlclaar. HMV zal van pl.m. 7.15 uur tot 8 uur marsmuziek spelen op het terrein, dat schitterend zal worden geïllumineerd. Voor verdere bijzonderheden verwijzen we naar de advertentie op de voorpagina. HOOIBERG IN BRAND. Donderdagmiddag om half vijf ging plotseling de fluit van de Coöp. Fabriek van Melkproducten „De Vrijheid", welke met twee langgerekte stoten waarschuw de, dat er brand was. Er stond een hooiberg in brand van de beer A. J. Kevel am aan de Larenseweg en deze had de belendende wagenloods in brand gezet, zodat er ernstig gevaar dreigde voor de woning van de heer E. Wegstapel aldaar. Met hevige knallen sprongen de golfplaten van de loods uit elkaar en plotseling ging ook een deksel van een benzinevat met een hevige knal de lucht in. De fluit had nauwelijks gegaan of de brandweer was ter plaatse en tastte het vuur met drie stralen op de waterleiding aan. De Gebr. Steunenberg hadden met een tuinslang reeds het dak van de woning van de heer Wegstapel nat gemaakt. Het gevaar was nu spoedig geweken; De wa genloods was gauw geblust, maar de fel brandende hooiberg moest eerst van alle kanten gedoofd Worden, om daarna ge heel uit elkaar getrokken te woorden, waarmede de brandweer weer voor een vervelend lcarw7ei stond. Tegen 9 uur kon zij inrukken. Pl.m. 15 voer hooi w;as met behulp van enkele vrijwilligers geheel omgezet en geblust. De burgemeester was bij het begin van de brand aanwezig om zich van de toe stand te overtuigen. De brand is waarschijnlijk ontstaan doordat kinderen met vuur speelden. De schade wordt waarschijnlijk slechts gedeeltelijk door verzekering gedekt.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1953 | | pagina 1