Plaatselijk Nieuws Uit het plaatselijk parlement „VRIJ en BLIJ" V.V.V. Vacantieprogramma AGENDA No, 30. Jaargang 5. ZATERDAG 1 AUGUSTUS 1953, Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS De abonnementsprijs van du blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5Jf8S - 23Jt Adv.-prijs115 m.m. d contant1.50. Iedere m.m. meer 0.06 V.V.V. WANDELTOCHT. Voor de Dinsdagmiddag onder auspi ciën van de V.V.V. georganiseerde wan deltocht door het domein van 't Staats bosbeheer onder leiding van de bosbouw kundig ambtenaar, de heer A. G. Tee- rink te Nijverdal, bestond een grote be langstelling. Ruim vijftig personen arriveerden met auto's en per rijwiel en een speciale bus van de O.A.D. uit Holten en Nijverdal bij steen 46 op de grens van Holten en Hellendoorn, van waaruit de rondleiding aanving. De heer Teerink voerde het gezelschap door bos en heide over de prachtige ter reinen, welke deel uitmaken van de bos- wachterij „Haarle", welke 1100 ha. be slaat. De wandelaars hebben daarbij bij zonder genoten van de schoonheid en ongereptheid van de natuur en van het prachtige panorama, dat zich hier aan de westelijke helling van de berg uit strekt, waarbij de torens van Deventer, dat op ruim 20 km. afstand gelegen is, duidelijk te onderscheiden waren. Wat deze rondleiding zo bijzonder' in teressant maakte was de deskundige toe lichting, welke de heer Teerink het ge zelschap telkens gaf en waarbij tal van vragen door hem werden beantwoord. De heer Teerink vertelde o.a. van het ontstaan der bossen in de dagen, dat de gronden nog tot de marke Holten, Hei huizen en Noetsele behoorden, van het werk van het Staatsbosbeheer, dat hier zijn ontstaan vond in het verschaffen van nuttig werk aan de talrijke werk lozen in de crisisjaren van voor de laat ste oorlog en bovendien gericht is op verbetering van de houtteelt en bodem structuur en wees het gezelschap op tal van bijzonderheden, die de wandelaar normaal ontgaan. Het bestuurslid van de V.V.V., de heer W. Beijers, dankte aan het einde van de wandeling de heer Teerink namens het gezelschap en het V.V.V.-bestuur voor zijn sympathieke en belangeloze mede werking en het gezelschap voor zijn deelname aan deze geslaagde rondleiding, welke waarschijnlijk nog herhaald zal worden. MOTORSPORT. De heer H. J. Stokkers behaalde Zon dag ter gelegenheid van een oriënterings- rit van de Motorclub te Diepenheim een 3e prijs, terwijl de heren A. Bouwhuis en D. Muller Woensdag j.l. resp. een 2e en 3e prijs verwierven bij 'n oriënterings- rit van de Rijssense Motorclub. WIELERSPORTSUCCESSEN De jeugdige Holtense renners hebben in de Ronde van Haaksbergen welke Za terdagmiddag van de vorige week gehou den werd weer opmerkelijke successen geboekt. In de wedstrijd voor nieuwelin gen over 32 ronden (lengte 1250 m) ein digde Willy Lammers als 5e en Henk Brinks als 7e. HOOIBERG Na een kort onweer, dat Maandagmid dag over het Holterbroek en de Beuse- berg trok werd de brandweer vanaf café „De Wippert" gealarmeerd voor blik seminslag met brand in een hooiberg op het erf van de heer W. Landuwer. Het hemelvuur was langs een staal draad in de berg geslagen, welke van bin nen brandde. Aangezien geen water aan wezig was, werd na kort beraad besloten de berg met een auto om te trekken, waardoor de kap welke niet meer vast gezet kon worden van de berg kon wor den verwijderd. Deze operatie lukte wonder wel, waar na de brandweer geassisteerd door de be woners en tal van buren en andere hel pers een deel van het hooi konden af gooien, totdat de hooiberg geheel .ge sloopt was. Plm. 12 a 13 voer hooi gingen verloren. De schade wordt door verzeke ring gedekt. P.y. DE BERVLIEGERS Zaterdag 17 Juli organiseerde de P.V. haar le wedvlucht vanaf Venlo met jonge duiven. Afstand 103 km. 1 en 3 J. Haan, 2, 5 en 17 J. Schone- veld, 4 en 15 Joh. Veldhuis, 6 en 14 A. Mfeerman, 7 W. v. d. Pluym, 8 en 19 G. Steunenberg, 9, 10, 11 en 20 L. Gazan, 12 en 13 J. Aaftink Jzn., 16 H. J. ten Velde, 18 H. J. Aaftink. Een medaille, beschikbaar gesteld door de fa H. J. Aaftink en Zn. werd gewon nen door J. Haan. Op Zaterdag 25 Juli haar 2e vlucht van af Roermond. Afstand 124 km. De duiven waren gelost om 12.20 uur. Aankomst le duif 1.33.52 uur. Aankomst la,atste prijswinnende duif 1.47.46 uur. De uitslag luidt als volgt: 1, 8, 10, 11 en 13 L. Gazan, 2, 3, 4, 5 en 19 H. J. Aaftink, 6 J. Rosman en J. Schup- pert, 7, 15 en 16 W. v. d. Pluym1, 9 J. Aaf tink Jzn., 12, 17 en 18 J. Schoneveld, 14 H. J. ten Velde, 20 J. Haan. De prijs, die beschikbaar was gesteld door de fa Veldhuis (duivenvoer), werd gewonnen door H. J. Aaftink. De stand is als volgt: 1 L. Gazan 91.8 pnt.; 2 H. J. Aaftink 78.2 pnt.; 3 J. Schoneveld 74.2 pnt.; 4 W. v. d. Pluym 59.8 pnt.; 5 J. Aaftink Jzn. 54.6 pnt.; 6 J. Haan 51.8 pnt.; 7 J. Ros manSchuppert 30.1 pnt.; 8 A. Meerman 19.9 pnt.; 9 Joh. Veldhuis 29.3 pnt.; 10 H. J. ten Velde 27.3 pnt.; 11 G. Steunen berg 26 pnt. ENGELS PASPOORT Van een alhier op het Erve Rietberg in de Beuseberg kamperende groep van 17 Engelse padvinders heeft er een zijn jacquet (blauwe jas) verloren waarin zijn buitenlands paspoort geborgen was. Het kledingstuk is vermoedelijk verloren op de weg van het kamp tot aan het Thee huis „de Holterberg". Bij het vinden van dit kledingstuk wordt gaarne spoedige aangifte verwacht bij de Rijkspolitie of op het gemeentehuis, aangezien het ge mis van de pas voor belanghebbende moeilijkheden kan meebrengen voor zijn terugreis. Het bekende Radio-ensemble, waarnaar iedereen graag luistert. Woensdagavond 12 Aug. a.s. komt Wessel Dekker met dit vrolijke gezelschap in het „SPORTDAL". Ds. J. JEBBINK 45 JAAR PREDIKANT Het zal Zondag a.s. 45 jaar geleden zijn, dat onze oud-pnedikant der Ned. Herv. Kerk, Ds. J. Jebbink, thans eme ritus en geestelijk verzorger van het rusthuis „De Klokkenbelt" te Almelo, het predikambt in de Ned. Herv. Kerk aanvaardde. Ds. Jebbink werd 9 Februari 1884 te Doetinchem geboren, bezocht het ste delijk gymnasium in zijm geboorte plaats en studeerde vervolgens eerst een jaar aan de Gemeentelijke Univer siteit te Amsterdam en daarna aan de Rijks Universiteit te Utrecht. In Sep tember 1907 werd cand. Jebbink door het Provinciaal Kerkbestuur van Zee land toegelaten. In de loop der jaren heeft Ds. Jeb bink vele bestuursfuncties vervuld en zitting gehad in tal van colleges. Zo was hij o.a. lid van het classicaal be stuur van Zwolle, praetor van de ring Ommen, secretaris van de zendings commissie in de classis Zwolle, scriba- quaestor van het classicaal bestuur van Heerenveen, praeses van bet clas sicaal bestuur van Deventer, eerst se cretaris en naderhand voorzitter van de zemdingscommissie in de classis De venter en praetor van de ring Deven ter. Van de hand van (Ds. Jebbink verschenen enkele preken in de serie z.g. „Groene preken". Ds. Jebbink heeft hier gestaan van April 1930 tot November 1948 en heeft zowel op kerkelijk als op maatschappe lijk gebied veel goed werk gedaan. Bij gestaan door de heer A. Westerik en anderen heeft hij in het bijzonder het jeugdwerk gestimuleerd en werd in zijn ambtsperiode overgegaan tot de stichting van het jeugdgebouw „Irene", dat in 1934 in gebruik werd genomen. Voorts kwam o.m. de uitgave van de Kerkbode tot stand. Ds. Jebbink was lange tijd voorzit ter van de vereniging „Het Groene Kruis" alhier en bekleedde nog ver schillende andere functies. pe gedachten van velen onzer Her vormde Gemeente zullen Zondag ze ker uitgaan naar de beminde oud- leraar en herder en zijn echtgenote, die na het vertrek uit Holten ernstig ziek geworden is. Wij wensen van onze kant de jubilaris nog wel geluk met deze gedenkwaardige dag. DE VIERDAAGSE VOLBRACHT. Onze plaatsgenoot, de heer B. Stok kers, heeft voor de zesde maal de Vierdaagse te Nijmegen volbracht en daarmede het zilveren kroontje be haald. De heer J. A. Slotman B.J.zn. heeft als militair aan deze bekende wandel tocht deelgenomen en haar uitge lopen. GESLAAGD. Onze plaatsgenoot, de heer J. A. Bouwhuis G.J.zn., slaagde dezer da gen voor het middenstandsdiploma al gemene handelskennis en werd opge leid door het lesinstiluut J. ter Weer te Hengelo. Onze plaatsgenoot, de beer J. E. Tuller, slaagde te Deventer voor het middenstandsdiploma. De heer M. Achterkamp slaagde dezer dagen voor het diploma Schildersgezel. AUTO VERBRAND. In de nacht van Donderdag op Vrij dag j.l. is de personen-auto (merk Ad- Ier) van de her A. v. d. V. (ober van hotel ,,'t Lösse Hoes") onder aan de Motieweg door kortsluiting in brand geraakt en geheel uitgebrand. De heer v. d. V. kon bijtijds de autoi verlaten en bekwam geen letsel. GEVONDEN Gevonden: 1 muts, 1 ceintuur, 1 scha kelarmband, 1 zwembroek, 1 handdoek, 1 handschoen, 1 damesportemonnaie met inh., 1 sierspeldje, 1 armband, 1 regen jas, 1 postduif. Verloren: 1 regenjas, 1 damespolshor loge, 1 plastic regencape, 1 ceintuur, 1 belastirigkaart, 1 damesregenmanïtel en een kort, rib-fluwelen jasje, 1 dubbele fietstas, 1 regencape en blauwe paspoort, 1 kinderschoentje, 1 gestreepte sjaal, 1 moltondeken. BURGERLIJKE STAND Geboren: Hendrik Jan zv J. W. Paal man en Joh. Diepenbroek, Beuseberg 60 Janna Albertha dv J. W. Stevens en H. J. Klein Teeselink, Espelo 83a. Ondertrouwd: H. Hartkamp, 34 jr., Wijhe en F. M. ten Velde, 23 jr., Holten. Overleden te Deventer: A. Kolkman, 47 jr., Dijkerhoek 71. BEVOLKING Ingekomen: E. A. Kemper van Denekamp naar Es pelo 9 H. Hartkamp van Wiijhe naar Oranjestraat 6 Ch. Chr. Reisinger van Wageningen naar Molenbeltweg 2 C. W. van Belzen van Sint Maartensdijk (Z) naar Oranjestraat 13. Vertrokken: H. G. ter Schegget van Burg. v. d- Borchstraat 10 naar Lochem J. Teese link en echtg. van Dijkerhoek 62 naar Hardenberg. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 uur Dr van Veen van Amsterdam. Collecte voor Inwendige Zending. Dijkerhoek. 10 uur Ds Israël. Collecte voor Inwendige Zending. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds Schiebaan van De Krim. UITSTEL VAN EERSTE OEFENING. Aan de dienstplichtige der lichting 1953 E. Stam in de Look, is in afwach ting van de beslissing van zijn ver zoek om vrijstelling voorlopig uitstel van eerste oefening verleend. Langdurig debat over de kampeerveror- deming. Spoed achter de woningbouw. Winkels 's Maandagsmiddags weer open. Een verzoek van bet bestuur van de Holtense Handels Vereniging had als ge volg dat de raad Donderdagavond in spoedeisende vergadering bijeenkwam. Dit verzoek betrof het openstellen van de winkels op Maandagnamiddag voor de maanden Juli en Augustus. De midden stand, aldus de voorzitter, stelt er veel prijs op dat haar verzoek spoedig wordt behandeld omdat gedurende de maand Augustus nog veel gasten hier verblij ven terwijl het openstellen van de win kels voor trekkers ook van groolt be lang is: De Kamer van Koophandel heeft geen bezwaar tegen de openstelling. Z.h.st. besloot de raad om de verorde ning ex. art 4 eerste lid der Winkelslui tingswet 1951 te wijzigen en mogen in gaande Maandag a.s. de zakenmensen hun winkel de gehele dag geopend hebben voor wat betreft de maand Augustus. De personeelsvraagstukken die zich in verband met deze wijziging voordoen moet de Handelsvereniging zelf maar op lossen, aldus de voorzitter en indien het niet anders kan moet de baas zelf maar in de bres springen. Woningbouw moet voortgang hebben Naar aanleiding van een schrijven van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) informeerde de heer Soer in hoe verre of B en W gevorderd waren met de woningbouwplannen voor 1953. De voorzitter deelde hierop mede, dat B en W al het mogelijk doen om deze wo ningen zo spoedig mogelijk klaar te krij gen doch men ondervindt tegenslag door dat er geen tijdelijk tekenaar is te krij= gen. De gemeente architect de heer Lou- werse, heeft de handen vol aan het we genherstelplan en komt -aan het ontwer pen van de woningwetwoningen niet toe. De heer Soer: Laten we dan voor deze keer nog maar weer gebruik maken van de diensten van een particulier architect en deze huizen bouwen volgens een oud plan. De woningbouw mag in geen geval stagneren. Een oud plan zal toch ook zeker niet het volle pond kosten. De architect die woningen bouwt volgens een reeds eerder gebruikt bestek en tekening is hierbij gebonden aan de voorschriften van de wederopbouw en voor zulke gevallen is een aparte honorarium regeling vastge steld aldus de voorzitter, doch B en W komen niet met een voorstel om een par ticulier architect in te schakelen omdat bij het benoemen van een gemeente archi tect en het aanstellen van een tijdelijk te kenaar door de raad uitdrukkelijk is ge zegd, dat men de verschillende werken nu in eigen beheer zou uitvoeren. Ook wet houder Teeselink zou, indien enigszins mogelijk, de woningbouw in eigen hand willen houden en alleen dan een parti culier architect willen nemen als de bouw van de gemeentewoningen zou stagneren. Ook de heer Wegstapel stuit het tegen de borst dat de gemeente deze woning bouw niet in eigen hand kan houden doch als er geen andere weg is dan moet men toch met een particulier architect in zee gaan want deze woningen moeten ge bouwd worden. B en W kregen tenslotte van de raad vrijheid van handelen en zullen met de gemeente architect, de heer Louwerse, na der overleg plegen. Nadat de raad bijna drie kwartier in besloten zitting was geweest om te han delen over punt 2 van de agenda „Benoe ming handwerkonderwijzeres openbare U.L.O. school" deelde de voorzitter mede dat dit punt werd aangehouden tot de volgende vergadering. De in ons vorige nummer aangekondigde rondleiding door de domeinen van het Staatsbosbeheer is een prachtige wande ling geworden, waarvan de ruim vijftig deelnemers zeer hebben genoten. Een kort verslag vindt men elders in dit no. Het vervolg van het programma luidt als volgt: Heden, Vrijdagavond, om half 8, geeft de Land. Rijvereniging „De Bergruiters" een hippische demonstratie op Kalfster- mansweide in het centrum van het Dorp. De Muziekvereniging H.M.V. verleent haar medewerking aan dit programma, door de ruiters met muziek af te halen van de Rijssenseweg bij Slotman. In verband met het behalen van het kampioenschap van Overijssel door het le achttal onlangs te Olst, zal een offi ciële huldiging van de ruiters plaats vin den, waarbij ook het dagelijks bestuur onzer gemeente tegenwoordig zal zijn. De entree bedraagt f 1.per persoon (belasting inbegrepen). Kinderen betalen half geld. Men zie verder de aanplak biljetten. Op Woensdag 5 Aug. geven de Marke- lose Boerendansers een uitvoering op het terrein achter de kampeerboerderij „Zo- mervreugde" Van mej. J. Wegstapel aan de Larenseweg voor een aldaar kampe rende jeugdgroep, die zelf ook enkele de monstraties geven. Deze avond is tegen een kleine vergoeding ook toegankelijk voor het publiek. De voorstelling begint pl.m. 8 uur. Het optreden van de Markelose Boe rendansers is vooral voor de vreemde lingen een bijzondere attractie, zodat wij hen adviseren deze mooie avond vooral niet te missen. Zaterdagavond 8 Aug. 8 uur geeft de Zangvereniging „Holtens Gem. Koor" op Kalfstermansweide een concert onder leiding van de heer J. H. Warmink. Het terrein is gelegen aan de Stations straat in het centrum van hetdorp. Dp Dinsdag 11 Aug. zal een tweede wandeling (rondleiding) plaats vinden door de domeinen van het Staatsbosbe heer in gezelschap van de bosbouwkun dig ambtenaar van de Boswachterij Haarle, de heer A. G. Teerink te Nijver dal. De wandeling begint des nam. 2.30 uur bij steen 46 aan de autoweg Holten-Nij- verdal op de grens van de gem. Holten en is bedoeld om de wandelaars nader in contact te brengen met de natuur en 't landschap op de Holterberg. Men moet er op bedachtzijn, dat het aanvangspunt van de wandeling pl.m. 4.5 tot 5 km. gelegen is uit het centrum van het dorp Holten. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. Nadere inlichtingen kan men verkrij gen op het V.V.V.-bureau in de Dorps straat (naast café Maats), waar ook wandelkaarten van Holten verkrijgbaar zijn. Hier kan men zich opgeven om per autobus naar het punt van aanvang der wandeling te gaan. Woensdag 12 Aug. optreden van het radio-gezelschap „Vrij en Blij" met zar.g van Henk Dorel in het Sportdal. Men zie de annonce in dit nummer. Men verzoekt ons de aandacht te ves tigen op de inhuldiging van het Burge meestersechtpaar te Markelo op Don derdag 6 Augustus a.s. Het programma ziet er als volgt uit: 1 uur: Aankomst bij café „De Poppe". Daar worden welkomstwoorden gespro ken door het werkcomité. Door Dini Hak- kert wordt aan mevrouw de Beaufort- Sickinge een bouquet veldbloemen aan geboden, terwijl, geflankeerd door de tweeling van Aanstoot, 'n gedicht wordt uitgesproken. Daarna stelt de stoet zich op, voorafgegaan door twee herauten in speciale kledij, gevolgd door de Motor club. Hierachter komt de Landelijke Rij vereniging, gevolgd door de kleedwagen met volgwagens. Om 2 uur stelt de Markelose Fanfare bij de splitsing Larenseweg en Holterweg zich aan het hoofd van de stoet en on der de vrolijke tonen der muziek gaat dé optocht naar het Gemeentehuis. Hier volgen muziek en kinderzang, uitzending van een korte raadsvergadering en voorts zullen de Markelose Boerendansers pl.m. 4.30 uur een demonstratie geven. Mevr Kottel enberg-Meenderink zal namens de gehele burgerij een welkomst woord spreken. Aanwijzing waarnemende hoofden van openbare lagere scholen Voorgesteld worden: O.L. Dorpsschool: de heer A. P. de Jonge. O.L. school Dijkerhoek: de heer H. A. Pessink. O.L. school Espelo: mejuffrouw E. v. d. Ridder. U.L.O. school: de heer J. M. W&tter- mans. Aangezien het hoofd der O.L. Dorps school, de heer Brouwer, met de hoogste klassen tijdelijk zal worden gehuisvest in de consistorie der N.H. Kerk, lijkt het B en W wenselijk dat een waarnemend hoofd wordt aangewezen. Ook voor de andere scholen achten B en W dit wen selijk. De heer Soer vindt het niet in orde, dat het hoofd van de school elders wordt gehuisvest en vooral is dit lastig wanneer men voor schooltijd even het hoofd wil spreken. Volgens de voorzitter zal dit best meevallen, want de heer Brouwer blijft tot enkele minuten voor dat de school begint en zal ook in het zgn. speel kwartier bij de dorpsschool zijn. Z.h.st. ging de raad hierna met het voor stel van B en W accoord. De voorzitter sprak bij de behandeling van dit punt een hartelijk woord van dank aan het adres van de Kerkvoogdij der Ned. Herv. Kerk voor het beschik baar stellen van de consistorie. Voorstel aan de raad tot wijzi ging van de verordening op de heffing van een wegen- en riool belasting. Bij raadsbesluit van 23 Mei 1952 werd bovengenoemde verordening gewijzigd, welke wijziging behelsde de mogelijkheid van verhoging van de aanslag wegens 'n rioolaansluiting voor die percelen, welke in 1951 op het gemeente-riool zijn aange sloten en welke zijn gelegen buiten het grondgebied van het waterschap „De Schipbeek". Voor de afvoer van dit riool water moest namelijk-vergunning van dit waterschap worden verkregen, welke ver gunning word verleend o.m. onder voor waarde, dat de gemeente aan het water schap jaarlijks een bedrag moest betalen, gelijk aan het totaal van de aanslagen in de waterschapslasten, welke het water schap zelf zou hebben geheven, wanneer deze percelen binnen het grondgebied van dit waterschap zouden zijn gelegen. Bovengenoemde wijziging had tot doel om dit bedrag door middel van een ver hoogde aanslag voor rioolaansluiting op de eigenaren van deze percelen te verha len maar Ged. Staten en de minister van Binnenlandse Zaken maken hiertegen be zwaar omdat de in de verordening inge voegde bepaling niet het bedrag der be lasting vermeldt. B en W stellen daarom voor het besluit van 23 Mei 1952 in te trekken en de ver ordening opnieuw te wijzigen, waarbij 't thans geldende bedrag wegens water schapslasten voor gebouwde percelen (Burg. v. d. Borchstraat tot Koopman) wordt genoemd. (Vervolg op pag. 2.) Vrijdag 31 Juli: Demonstratie L.R.V. De Bergruiters met Pushbalwedstrijd op paarden om 7.30 uur. Maandag 3 Aug.: Laatste dag briefjes inleveren roggeverkoop H. Willems, Deventerweg. Maandagavond 3 Aug. om half acht in feestzaal „Vosman": Gezellige avond voor clientele B. J. Slotman i.v.m. 25- jarig huwelijksfeest. Maandag 3 t.m. Zaterdag 8 Augustus: W. Beldman, Markeloseweg, gesloten wegens vacantie. (Zie annonce.) Dinsdag 4 Aug.Laatste dag briefjes in leveren haververkoop M. Boode B.Jzn., Neerdorp 66. Dinsdag 4 en Dinsdag 18 Aug.: Zitting Dr Tromp Visser ten kantore Zieken fonds van 4.30 tot 5.30 uur. Woensdag 5 Aug. om 2.30 uur: Demon stratie met haverruiters bij de heer J. A. Kolkman (Erve Flierman), Beu seberg 29, Woensdag 5 Aug. om 8 uur: Ledenver gadering M. en A. clubs „De Holter berg" in café Vruggink. Zaterdag 8 Aug.: Openbare zanguitvoe ring van H.G.K. (Zie V.V.V. Vacantie programma.) Maandag 10 t.m. Zaterdag 15 Augustus: Vacantie Smederij Broekhuis, Dijker hoek. Maandag 10 t.m. Zaterdag 15 Augustus H. Hartsuiker wegens vacantie geslo ten. Maandag 10 t.m. Zaterdag 15 Augustus Wed. B. J. Slotman en Bulsink wegens vacantie gesloten. Maandag 10 t.m. Zaterdag 15 Augustus de Smeden W. Maats en E. J. Weste rik wegens vacantie gesloten, alsmede het filiaal Dijkerhoek van de Coöp. Landbouwvereniging „Holten". Maandag 10 t.m. Vrijdag 14 Aug.H. W. ten Velde, Oranjestraat 6, wegens va cantie gesloten. Maandag 10 t.m. Zaterdag 15 Augustus T. Koopman (De Spar), Larenseweg, wegens vacantie gesloten. (Zie adv.) Woensdag 12 Aug.: „Vrij en Blij" met zang van Henk Dorel. Zaterdag 15 en Zondag 16 Aug.Schoo1- en Volksfeest Larensebroek. Woensdag 19 Aug.: Paardenfokdag te Dijkerhoek in de weide van café „Het Bonte Paard" van de vereniging „Hol- batheo".

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1953 | | pagina 1