WELKOM VREEMDELING V.V.V. Vacantieprogramma Grote Ruiterdemonstratie L.R. „De Bergruiters" „Vrij en Blip Holten begroette haar Schutterskoning No. 29. Jaargang 5. ZATERDAG 25 JULI 1953. Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWS De abonnementsprijs van dü blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5Jf8S - 234 Adv.-prijs115 m.m. (d contantf 1.50. Iedere m.m. meer f 0.06 Naarmate de zomer nadert, zien wij, Holternaren, met stijgende belangstel ling uit naar de vreemdelingen, die tel ken jare onze hotels, pensions, kampeer boerderijen en -terreinen bevolken. Wij lezen in de krant, dat de V.V.V. haar propaganda-actie is begonnen en zijn steeds nieuwsgierig of het aantal zomergasten weer zo groot zal worden als voorgaande jaren. Wij moeten- helaas constateren, dat 't aantal mensen, dat onze plaats als oord voor vacantie uitkiest, de laatste jaren niet is toegenomen. Maar wij horen, dat het elders ook zo is en waarschijnlijk de reizen naar het buitenland de oorzaak zijn van de mindere belangsteling voor de toeristencentra in eigen land. En wij verzoenen ons met het feit van deze kleine teruggang en nemen ons voor de actie te verdubbelen om de vreemdelin gen toch naar hier te halen. Want Holten heeft de vreemdeling veel te bieden aan natuurschoon. Het is in dat opzicht rijk gezegend, met haar prachtig heuvelland, haar schitterende vergezichten met bos en heide en het af wisselend landschap. Ieder landweggetje en ieder doorkijkje is dikwijls een open baring. En hoewel wij, bewoners van deze streek, dat allemaal niet meer zo zien, moet het voor de mensen uit de stad en van de vlakke akkerbouw- en weidegebieden toch wel iets zeer bijzon ders en aantrekkelijks zijn. Men kan hier prachtige wandelingen en fietstochten maken en onbekommerd genieten van de natuur. Wij missen echter een belangrijke fac tor in de vacantie-beleving, n.l. 'n natuur bad. Holten is arm aan water en daar om is het buitengewoon kostbaar zo'n bad aan te leggen en te exploiteren. Maar het zal er komen, daar zijn we in ons hart allemaal van overtuigd. Wel stroomt op 5 km. naar het zuiden de Schipbeek, maar de badinrichting daar in ligt voor het baden en zwemmen niet ideaal. Men zegt: „Holten is ook wat stil en er is weinig amusement". 'Maar sinds enkele jaren spannen de plaatselijke ver enigingen, onder de coördinerende lei ding van de V.V.V.zich in om de zomer gasten wat afleiding en verstrooiing te bezorgen. Zo was er Woensdagavond een openluchtspel in de Holterberg. Zo kan men Dinsdagavond een wandeltocht on der deskundige leiding maken en geven „De Bergruiters" Vrijdagavond een zeer interessante demonstratie op het gebied van paardensport. De bijzonderheden kan men vinden op een andere plaats in dit blad. Omtrent de overige aantrekkelijkhe den van onze plaats en omgeving wil het V.V.V.-bureau in de Dorpsstraat U wel gaarne inlichten. De Holtense bevolking is naar haar Saksische aard zeer gemoedelijk en elke vreemdeling zeer ter wille. Zij houdt van een praatje en wil U gaarne inlichten. Vandaar ook, dat er gezelschappen zijn, welke jaar op jaar in onze plaats terug komen. Zij zijn gaan houden van ons natuurschoon en van onze bevolking. Wij kunnen U een vacantieverblijf in onze dreven van harte aanbevelen, voor al als het uw bedoöeling is rust te zoe ken na een jaar van ingespannen studie of arbeid. Wij roepen U uit naam van de gehele bevolking gaarne toe: „Welkom, vreem deling, geniet met volle teugen van Uw vacantie!" AFSCHEID O.L. DORPSSCHOOL. Gistermiddag kwamen de leerlingen der O.L. Dorpsschool, die de school voorgoed verlaten, in het gymnastieklo kaal samen met het onderwijzend perso neel en de oudercommissie. Het hoofd der school, de heer B. H. Brouwer, sprak enige tijd tot hen en wees hen er onder meer op dat, wanneer ze iets willen be reiken, ze zich geheel moeten inzetten om het gestelde doel te benaderen. Met wilskracht en volharding kan er veel ge beuren. Sport en spel moet nu op de tweede plaats komen. Hij wekte hen op om getrouw en oprecht hun werk te doen en zei, dat ze zich bewust moesten zijn, dat de maatschappij alleen goed kan functionneren, als de kleinste schakels van de grote ketting hecht genoeg blij ken te zijn. Hebt eerbied voor 's lands wetten en de regering. Denkt aan de be langen van je naaste en toont eerbied tegenover je ouders. Dit laatste is niet alleen een gebod, doch houdt tevens een belofte van Godswege in, aldus de spre ker. Met klem verzocht het schoolhoofd de leerlingen die naar andere scholen gaan, om t.z.t. hun rapporten te tonen, onverschillig of ze goed of slecht zijn. Vanzelfsprekend wil het onderwijzend personeel graag weten hoe het de leer lingen later gaat, zei de heer Brouwer, en gaf daarna de getuigschriften met de rapporten. Hierna overhandigde de voor zitter der oudercommissie, de heer H. Soer, de scheidende jeugd een blijvende herinnering aan de O.L. Dorpsschool. De hoogste klas ontving een woordenboekje. De overigen hadden een zangbundel of een atlas gekozen. De leerlingen scheid den met een handdruk en een tractatie, waarna ze de school verlieten. Een mijl paal in hnn jonge leven. De ouderen bleven nog even bijeen om te spreken over de schoolreisjes voor 1954. De heer Brouwer bracht verslag uit over de gehouden enquête. Er werd besloten om het volgend jaar in ongeveer dezelfde geest iets te organiseren, daar ook al bleek uit het onderzoek, dat de deelname aan de reisjes nog zal stijgen. Hierna werd afscheid genomen van de heer L. J. Pel, die na de zomervacantie niet meer als onderwijzer aan de Dorps school terugkomt wegens benoeming aan de nieuwe Ulo. De heer Brouwer wenste hem namens de aanwezigen ze gen op zijn arbeid toe in de nieuwe werk kring. De tijd van een tweetal jaren is wel wat kort om aan een school ver bonden te zijn, aldus spreker, maar daar het een promotie en een financiële ver betering betekent, gunnen we U dit toch gaarne. Hij bedankte de heer Pel voor de goede verstandhouding, die er altijd geheerst heeft en zei, dat het contact nog wel niet direct verbroken zal wor den, daar de tegenwoordige en de nieu we werkkring letterlijk aan elkaar gren zen. De heer Soer bedankte de scheidende onderwijzer namens de ouders voor alles wat hij in 't belang van het kind gedaan heeft in de afgelopen jaren. Sommige leerkrachten gevoelen zich aangetrokken tot de allerlaagste klassen van een school en anderen gevoelen meer voor de rij pere jeugd. Spreker hoopt dat de heer Pel zijn taak met zegen mag verrichten aan de nieuwe school en biedt hem na mens personeel en oudercommissie een boekwerk aan. De heer Pel biedt de aanwezigen thee met lekkernijen aan en brengt dank voor de goede woorden en beste wensen, tot hem en de zijnen gericht. Het leven van de onderwijzer, aldus de heer Pel, heeft zijn ups en downs als elk ander leven. Wie met kinderen omgaat komt telkens weer voor verrassingen te staan, aange name en onaangename. Veel hangt er af van de goede verstandhouding tussen school en huis. Wanneer men thuis de waarde beseft van opvoeding en onder wijs zal men de school zoveel mogelijk moeten steunen. De heer Pel bedankte voor het hem aangeboden boekwerk over de muziek, dat voor hem een waardevol bezit zal zijn en hem zal herinneren aan zijn jaren, doorgebracht aan de Dorps school. Bezoekt allen VRIJDAGAVOND 31 Juli a.s. de van de in KALFSTERMAN'S WEIDE Stationsstraat) Een buitengewoonprogramma dat van begin tot einde boeit Openingsparade. Springconcours (tijdrace). Voetbalwedstrijd voor paarden. V rijheids dressuur. Jeu de rose (Frans ruitersxjel). Met de vijand op de hielen (Kozakken lief en leed). Bij het kampvuur (cowboy-nummer met zang). SCHITTERENDE VERLICHTING. Entree 1.00 p. p. Kinderen 50 ct. AANVANG HALF ACHT. UITSTAPJE COöP. LANDBOUWVERENIGING. Ruim 140 leden-afnemers van de Coöp. Landbouwvereniging „Holten" maakten Woensdag onder leiding van de voorzit ter en directeur een uitstapje naar Arnhem en Harderwijk. Met drie comfortabele bussen van de O.A.D. reed men 's morgens eerst naar De Posbank te De Steeg, waar koffie werd gedronken en men genoot van het prachtige uitzicht over de zeer wijde omgeving. In Arnhem werd een bezoek gebracht aan het Openluchtmuseum, waar veel te bezichtigen valt en aan Burgers Dieren park. Verder werd een bezoek gebracht aan de ere-begraafplaats op de Grebbeberg en reed men over Bennekom, Ede, Voort huizen en Putten naar Harderwijk, waar een boottocht werd gemaakt ter bezich tiging van de inpolderingswerkzaam heden voor de Zuid-Oostpolder. Na een smakelijk middagmaal in hotel „IJssel- meer" werd de terugtocht aanvaard en werd nog even een bezoek gebracht aan hotel te Winkel in Teuse. Omstreeks 12 uur arriveerde het gezelschap zeer voldaan weer in eigen plaats. VERGADERING ARJOS. De Anti-Revolutionaire Jongeren Stu dieclub hield Donderdagavond der vorige week haar zomervergadering in gebouw Rehoboth. De leiding berustte bij de heer H. Beltman. Na samen gezongen te hebben Psalm 75 1, las de voorzitter Psalm 75 en ging daarna voor in gebed. In een kort openingswoord werden de aanwezigen hartelijk welkom geheten. Hierna las de secretaresse, mej. D. Hasewinkel, de notulen. Vervolgens werd gesproken over het deelnemen aan de provinciale studiecon ferentie, jaarvergadering en toogdag, die gehouden zullen worden op 27-29 Aug. op de Besthumerberg in Ommen. Ver schillende leden gaven zich reeds op. De heer B. Dijkink kwam nu aan het woord met een politiek overzicht over de periode van 28 Mei tot heden. Daar in dit tijdvak heel wat gepasseerd is, voor al in het internationale politieke leven, gaf de heer Dijkink alleen de voornaam ste gebeurtenissen weer, waarbij hij zich uiteraard nog steeds moest beperken. Er was dan ook ruimschoots stof tot bespreking. Bij de discussie kwam o.a. ter sprake de val van Beria, de houding van president Syngman Rhee van Zuid- Korea bij de wapenstilstandsbespreking, en de terechtstelling van het echtpaar Rosenberg. Nadat pauze gehouden was, werd het tweede deel der vergadering gevuld met hersengymnastiek aan de hand van een aantal politieke vragen, die door de leden om de beurt gesteld werden. Dit bleek weer een uiterst leerzame en aangename tijdsbesteding te zijn. De volgende Arjosvergadering zal op 21 Augustus gehouden worden. Gezongen werd nog de Avondzang, waarna de heer B. Dijkink voorging in dankgebed. De voorzitter sloot de vergadering. WOENSDAGAVOND 12 AUGUSTUS OPENLUCHTCONCERT in het „SPORTDAL" met zang van HENK DOREL. GESLAAGDEN. Voor het eindexamen Meisjesvak school slaagden te Almelo Mientje Mul ler Pd. en Minie Derksen. Sientje Koopman Td. slaagde te Goor voor 't einddiploma Landbouwhuishoud- school en Gerrie Arfman slaagde te Al melo voor het diploma Machineschrijven. Al deze jonge dames onze hartelijke gelukwensen. VOOR DE KAS VAN H.M.V. De lijst, die wij in ons vorig nummer plaatsten van zakenmensen, die in ver band met het Zomeravondfestival een financiële bijdrage schonken aan H.M.V. moet nog worden aangevuld met: Fa. H. J. Bouwhuis, Oranjestraat. JONGERENREIS ESPELO. Men verzoekt ons mede te delen, dat de deelname open staat voor de Jonge renreis van Espelo op Vrijdag 14 Aug. a.s. naar Zuid-Limburg. Het betreft een dagreis met bezoek aan Valkenburg, Geuldal, misschien bezichtiging van een kolenmijn, Drielandenpunt enz. Aangifte moet vóór of op 10 Augustus geschieden bij de heren B. Volkerink of H. Mark voort. BLIKSEM IN NOODBOERDERIJ. Bij het korte onweer, dat van een paar flinke slagen vergezeld ging, is Zondag morgen de bliksem ingeslagen in de noodboerderij van de heer J. A. Kölling. Het hemelvuur kwam via het dak een der slaapkamers binnen, waar wonder boven wonder niemand werd getroffen. Stro van het dak werd naar binnen ge sleurd. De bliksem verliet de woning zonder brand te veroorzaken. GESLAAGDEN. Onze plaatsgenoot, de heer C. C. Rei- singer slaagde als no. 2 op de Molenaars- school te Wageningen voor molenaar. G. J. Arfman en G. Beldman slaagden te Deventer voor het Mulo-diploma A. Mej. J. Achterkamp en de beer G, J. Hulsman van hier, leerlingen van de Avond-Ulo te Rijssen, slaagden voor het Mulo-diploma A. Mej. Fransje Bos slaagde te Deventer met mooie cijfers voor het diploma Steno-Engels. FEEST IN 'T LARENSE BROEK. Het Larensebroek gaat op 15 en 16 Augustus school- en volksfeest vieren met talrijke volksspelen, waarvoor men zich blijkens een annonce in dit nummer kan opgeven. De gecostumeerde stoelen dans belooft iets aparts te worden. Ook is er een sterrit voor motorrijders. EEN JAAR VRIJGESTELD. De dienstplichtige der lichting 1953, E. J. Keuterman in het Holterbroek, is voor een jaar vrijgesteld van de dienst plicht wegens persoonlijke onmisbaar heid. De vaeanties zijn deze week pas goed begonnen en duizenden en nog eens dui zenden zijn er op uitgetrokken om te gaan genieten van zee en strand, van bos en heide, de watersport en alle an dere mogelijkheden, welke er voor het doorbrengen van een prettige vacantie zijn. Ook onze hotels, pensions, kampeer boerderijen en terreinen herbergen tal loze vreemdelingen en wij gaan daarom voort onze krant te zenden aan al deze inrichtingen, opdat onze zomergasten kennis kunnen nemen van hetgeen door de V.V.V. en de plaatselijke verenigingen te hunnen gerieve wordt gearrangeerd. „De Eendracht". De Schuttersfeesten van de Schietver- vereniging zijn het vorige weekend goed geslaagd. Van de rondgang met muziek door de schutterskoning kan men een verslag lezen elders in dit nummer. Het openluchtspel „Zingani" door de Ontspanningsclub „Ó.C.H." was een éclatant succes, nog nimmer waren er zoveel vreemdelingen onder de Feest- bomen om van dit avondspel te genieten. Ook hiervan leest men elders in dit no. Het eerste wat thans op het program ma staat is: Een wandeling (rondleiding) door de domeinen van het Staatsbosbeheer in de Holterberg op Dinsdag 28 Juli a.s. in ge zelschap van de bosbouwkundig ambte naar van de Boswachterij Haarle, de heer A. G. Teerink te Nijverdal. De wandeling begint die avond om 7.30 uur bij steen 46 aan de Autoweg Holten-Nijverdal op de grens van de ge meenten Holten en Hellendoorn cn is bedoeld om de wandelaars nader in con tact te brengen met de natuur en het landschap op de Holterberg. De heer Teerink hoopt de tochtgeno ten iets te vertellen over verschillende aspecten van het landschap en het moet niet uitgesloten worden geacht, dat de wandelaars kennis kunnen maken met het in de bossen levend reewild. Men moet er op bedacht zijn, dat het aanvangspunt van de wandeling pl.m. 4.5 tot 5 km. gelegen is uit het centrum van het dorp Holten. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. Nadere inlichtingen kan men verkrij gen op het V.V.V.-bureau in de Dorps straat (naast café Maats), waar b.v. ook wandelkaarten van Holten verkrijg baar zijn. Op Vrijdag 31 Juli des avonds half 8, geeft de Landelijke Rijvereniging „De Bergruiters" een hippische demonstratie op Kalfstermansweide in het centrum van het Dorp. Op het programma staan zeer bijzon dere attracties, o.a. voetbal te paard, een z.g. Pushbalwedstrijd (de bal is zo hoog als de ruiters); springconcours; snelheidswedstrijdenvrijheidsdressuur (men lette eens op wat men door geduld en liefde met een paard bereiken kan) een intermezzo bij het kampvuur, met zang van mej. R. Landeweerd (sopraan) en een „Jeu de rose", Frans ruiterspel. De Muziekvereniging H.M.V. verleent haar medewerking aan dit programma, door de ruiters met muziek af te halen van de Rijssenseweg bij Slotman. De entree bedraagt f 1.per persoon (belasting inbegrepen). Kinderen betalen half geld. Men zie verder de aanplak biljetten. Op Zaterdagavond 8 Augustus, des avonds 8 uur, geeft de Zangvereniging „Holtens Gemengd Koor" op een nader te bepalen plaats een vocaal concert on der leiding van haar dirigent, de heer J. H. Warmink. Nadere bijzonderheden over dit optre den worden in een volgend nummer be kend gemaakt, evenals eventuele wijzi gingen of aanvullingen in het V.V.V.- V acantieprogramma. Woensdag 12 Augustus a.s. optreden van het radio-gezelschap „Vrij en Blij" met zang van Henk Dorel. Er bestond Zaterdagavond van de vo rige week overal grote belangstelling, toen de heer H. Stokkers, die 's middags bij de schietwedstrijden in het Sportdal tot Koningsschutter was uitgeroepen, met zijn echtgenote naast zich, onder de tonen van de muziekvereniging H.M.V., in een open landauwer door het dorp reed. Velen trokken met de stoet mee. De Schietvereniging „De Eendracht" organiseerde Vrijdags en Zaterdags een schuttersfeest met talrijke wedstrijden en bij het vogelschieten mocht het de heer Stokkers gelukken de grote houten vogel van de paal te schieten. De burgemeester, Mr W. H. Enklaar, loste het eerste schot en daarna nam de strijd een aanvang, waarbij een vijftig tal schutters elkaar bekampten om de eer van het Koningsschap. Deze kamp was zeer spannend, vooral omdat volgens de bestaande traditie de houten vogel in een bepaalde volgorde en naar bepaalde onderdelen beschoten mocht worden. De eerste schutter, welke succes had, was de heer B. Ebrecht, die de kop van de vogel afschoot en daarmede de eerste prijs veroverde. Vervolgens sneuvelden de beide vleugels door de heren V/. ten Berge en H. Stokkers (de koning) en schoot de heer Ebrecht de staart van de romp. Nu ging het er maar om, wie de romp van de paal zou schieten. Door boord van de grote loden kogels hield de romp het nog lang uit, maar eindelijk gelukte het de heer Stokkers hem naar beneden te halen. Een luid gejuich ging op. De koning der schutters kon worden binnengehaald. Inmiddels werd ook op de andere banen: de hazenbaan, vrije banen, wind- buksbanen en fladderbaan, druk gescho ten en konden de prijzen worden vast gesteld, welke later door de voorzitter werden uitgereikt. Des avonds had de intocht en huldi ging van de koning plaats, waarbij men vertrok vanaf hotel Muller aan de De- venterweg. Hier werd deze door de voor zitter reeds voorlopig toegesproken. In Amicitia had de officiële huldiging plaats en de voorzitter van de schietvereniging, de heer Joh. van Geenhuizen, complimen teerde de koning en zijn echtgenote met het behaalde succes. Spr. zeide, dat men deze oude traditie, welke in verval is geraakt, in ere hoopt te herstellen. De schutters van „De Een dracht" zijn Koningsgetrouw, maar ook en vooral trouw aan ons Vorstenhuis. Daarom deed het spreker zo'n groot ge noegen, dat de koning getooid was met een grote oranjesjerp. Spr. bracht dank aan de talrijke mede werkers: de burgemeester voor zijn toe stemming voor de schietwedstrijden; de politie voor de zorg voor de veiligheid; de voetbalvereniging voor het terrein; de heer Vixseboxse voor het gebruik van de landauer; de pikeur, de heer H. Wan- sink, voor zijn rijden; en verder H.M.V., de heren W. ten Berge, W. Kettelarij en de firma H. J. Bouwhuis; en in het bij zonder de secretaris, de heer H. Klein Velderman; voor hun diensten aan de vereniging bewezen. De heer van Geenhuizen besloot zijn toespraak met het uitreiken der prijzen aan de verschillende deelnemers. De ko ning kreeg een draagmedaille en blijft tot het volgend jaar in het bezit van een wisselprijs, een mooie verzilverde plaat, waarmede hij omhangen was. De heer W. Beijers bedankte namens de V.V.V. de schietvereniging voor de organisatie van dit schuttersfeest en wees op de betekenis van de program ma's der plaatselijke verenigingen voor het vreemdelingenverkeer. De koning liet daarna, volgens een be staand gebruik, een vat bier aanrukken, zodat de aanwezigen vrij drinken had den en men bleef nog geruime tijd in een zeer gezellige stemming bijeen. De verdere uitslagen waren als volgt: Fladderschieten1. G. J. Aaftink Jszn. 2. H. Klein Velderman; 3. G. Jansen; 4. G. J. Aaftink Jzn.5. G. J. Broekhuis 6. F. L. Tromop. Hazenbaan (buks)1. H. Wessels te Rijssen; 2. J. Löhr; 3. G. J. Aaftink Jzn.; 4. F. J. Sluiter; 5. G. D. A. Klein Teese- link; 6. H. Klein Velderman. Vrije baan (buks)1. E. H. W. Gus- sinkloo te Westendorp; 2. H. Klein Vel derman; 3. A. J. Lensink; 4. H. Wes sels te Rijssen; 5. F. J. Schuppert; 6. J. W. Meijerman. Windbuksbaan1. F. J. Schuppert; 2. H. Klein Velderman; 3. H. Wessels te Rijssen; 4. G. Jansen; 5. M. Faber; 6. A. Pauwe. Deze prijzen bestonden uit geldbedra gen in procenten van de opbrengst. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. 8.30 en 10.30 uur Ds Israël. Dijkerhoek. 10 uur Eerw. Heer Jan sen van Deventer. Geref. Kerk. 10 uur Ds Muns van Ro- terdam-Zuid en 3 uur Ds Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de Chr. Kleuterschool. BURGERLIJKE STAND. Gehuwd: J. Teeselink, 26 jr. en E. F. A. Schutte, 28 jaar. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: Muts; bruin vest; groene ceintuur van regenjas; kentekenbewijs en rijbewijs; schakelarmband; zwem broek witte handdoekhandschoen damesportemonnaie met inhoud; doublé speldje. Verloren: Gabardine regenjas; dames horloge; bruine lage herenschoen; plas tic regencape; gele ceintuur; belasting- kaart van bromfiets. Komen aanlopen: een big. Inlichtingen Groepsbureau der Rijks politie, Oranjestraat, Holten. TIJDELIJKE KRACHT G.E.B. Tot tijdelijke administratieve kracht (tevens meter-opnemer) ten kantore van het G.E.B. is benoemd de heer H. Slot, Stationsstraat, alhier.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1953 | | pagina 1