Bouw nieuw© O.L Dorpsschool aanbesteed Uit het plaatselijk parlement AGENDA De Sterken voor de Zwakken No. 24. Jaargang 5. ZATERDAG 20 JUNI 1953. Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWS De abonnementsprijs van du blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting ,Jloltens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5J/88 - ZSlf Adv.-prijs115 m.m. d contant1.50. Iedere m.m. meer f 0.06 Door het Gemeentebestuur is Woens dagmorgen aanbesteed de bouw van de nieuwe o.l. Dorpsschool en van de daar bij behorende hoofdonderwijzerswoning, naar de ontwerpen van resp. onze plaats genoten, de heer L. C. van de Boven- kamp en de gemeente-architect, de heer Jac. Louwerse. De uitslag van deze aan besteding vindt men elders in dit blad. Door de welwillende medewerking van de heer Van de Bovenkamp, die de school ontwierp en van de heer G. Blom, die bovenstaand perspectief tekende, zijn wij in staat onze lezers enigszins een beeld te geven van de prachtige school, welke in de nieuw ontworpen dorpskern zal verrijzen. Zoals uit bovenstaande tekening blijkt wordt het een fraai gebouw van twee verdiepingen, eenvoudig van lijn, maar door deze eenvoud van grote voornaam heid. Het schoolgebouw wordt voorzien van een ruime speelplaats en flinke rij wielstalling. Het complex wordt aan de noordzijde begrensd door de Tuintjes straat, welke voorlopig, totdat het stra tenplan in de nieuwe dorpskern -.gereed zal zijn, de toegangsweg naar de school zal vormen. De 9 leslokalen zijn alle ge projecteerd op het zuiden en hebben uit zicht op de Zuurberg. Door drie dubbele deuren op de te kening duidelijk te zien komt men via de vestibule in een hall van 23 x 9 m. Hieraan is de naam hall-school ontleend. Grenzend aan deze hall treft men be neden 4 leslokalen aan en aan de noord zijde zie de tekening de toiletten voor jongens aan de ene en voor de meisjes aan de andere kant, alsmede de met doorslaande deuren afgesloten gar derobes. De toiletten zijn ook van bui tenaf bereikbaar. Midden voor de hall is een bordes aan gebracht, 86 cm. boven het vloerpeil van de hall, welke dienst doet als po dium, van waar men rechts en links naar boven kan voor het bereiken van de om loop op de bovenverdieping. Vanaf het bordes zijn te bereiken het vertrek voor het personeel, de kamer van het hoofd en het leermiddelenvertrek met enige kasten enz. Aan dit bordes zullen waarschijnlijk ook enige verlichte vitrines worden aangebracht voor het tentoonstellen van archeologische vond sten enz. Onder het bordes bevinden zich de kel ders met voorruimte voor de berging van stoelen en banken voor de ouderavonden en dergelijke. Van die voorruimte komt men in de kelder der centrale verwar ming en kolenkelder, met buitentrap. Vanaf de omloop boven komt men in de vijf leslokalen der bovenverdieping en in de garderobes en toiletten, welke boven die van de benedenverdieping ge legen zijn. Alle leslokalen hebben aan twee kan ten een belichting en een oppervlakte van 7i/2 x 71/2 M. De school wordt opgetrokken van paarse klinkers in het plint en verder van geel genuanceerde Waalsteen. De vloeren worden van holle baksteen op de begane grond, van beton op de ver dieping, terwijl ook het dak van beton wordt. De vloeren van de hall, de gar derobes, toiletten en omloop worden van tegels. In de gevels worden stalen ra men aangebracht, gedeeltelijk met schok- betonomlijsting en voorzien van draai ramen en uitzetramen. De speelplaats krijgt een oppervlakte van pl.m. 900 M2, met enkele toegangs hekken en een stalling voor pl.m. 80 rij wielen. De hoofdonderwijzerswoning komt op hetzelfde terrein aan de zuid oostzijde. De hall-school biedt grote voordelen, wegens de samenkomsten, welke in de grote hall gehouden kunnen worden, wel ke men nu niet kan houden. Naar wij vernemen is van de zijde van het Ministerie wan Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen de toestemming tot de bouw voor de aannemingssom ver kregen. Het zal voor het onderwijzend perso neel een lust zijn om in een dergelijke ruime en zonnige school onderwijs te kunnen geven. Benoeming onderwijzer O.L. Dorps school. In 1953 dertien nieuwe woningen, waarvan zeven voor particulieren. Herziening Uit breidingsplan nu bijna in kannen en kruiken. In de vergadering van de raad der ge meente die Vrijdagavond onder voorzit terschap van burgemeester Mr. W. H. Enklaar werd gehouden, werd als onder wijzer aan de O.L. Dorpsschool benoemd (met ingang van een nader vast te stel len datum) de heer F. Groenewoudt te Klazienaveen (Dr.), zulks inplaats van de heer L. J. Pel, die onlangs werd benoemd tot onderwijzer aan de Ulo-school, die 1 Sept. a.s. zal worden geopend. Mede op de voordracht stonden de heren A. Bruinsel te Baarn en P. Göbel te Harfsen. De heer Groenewoudt werd met algemene stemmen benoemd. Bij de ingekomen stukken was o.m. 'n schrijven van de heer J. M. Witteman te Oldehove (Fr.), waarin deze mededeelde, dat hij de benoeming tot onderwijzer aan de Ulo-school had aangenomen, en- enkele goedkeuringsbesluiten van Ged. Staten betreffende verhuur van enkele perceeltjes gemeentegrond. Bij het punt „Mededelingen" deelde de Voorzitter een en ander mede over de herziening van het uitbreidingsplan in onderdelen voor het Dorp en bracht hij dank aan de architect, de heer Rein- tjes te Hengelo, die met voortvarendheid aan het plan heeft gewerkt. Met de muziekvereniging H.M.V. zijn onderhandelingen gevoerd over de plaats van de muziektent in de nieuwe dorps kern en hierover werd volledige over eenstemming bereikt. Het nieuwe plan zal nu zo spoedig mogelijk aan de Plano logische Dienst worden voorgelegd en hopelijk zal dan aan de Raad binnen af zienbare tijd in een officieuse zitting een voorlopige uiteenzetting worden ge geven. Met de Prov. Drinkwaterleiding-Mij. is contact opgenomen betreffende het aansluiten van de z.g. onrendabele ge bieden. De plannen verkeren nog in een beginstadium, doch er wordt in ieder ge val toch aan gewerkt. Rondvraag. In Goor en Rijssen, aldus de heer Soer (P.v.d.A.), houdt men aanbestedingen van een groot aantal woningen en spr. zou graag vernemen hoe de zaken er hier voor staan. Volgens de Voorzitter heeft de wo ningbouw hier even gestagneerd, omdat men niet wist hoe of het met het uitbrei dingsplan af zou komen, maar nu deze zaak is bekeken, zal met de meeste spoed worden doorgewerkt. De gemeen te-architect, die tot nog toe de handen meer dan vol had, is opgedragen een ontwerp te maken. Het bouwvolume voor 1953 is totaal 13 woningen en 7 hiervan zullen door particulieren wor den gebouwd. De heer Soer vroeg verder of voorge nomen vestiging van een kleine indus trie van de baan ging omdat de onder nemer moet bijdragen in de kosten van de electriciteitskabel. De betrokken on dernemer beweert, dat in de koopprijs van de grond de kabel was inbegrepen. Spr. weet niet of dit inderdaad met deze ondernemer is afgesproken, maar afge zien daarvan is hij van mening, dat de gemeente moet zorgen, dat er een kabel gelegd wordt. Volgens de Voorzitter bleef deze klei ne industrie niet uit, omdat er geen ka bel aanwezig is, doch er is een andere reden waarom deze vestiging tot nog toe achterwege bleef. Het leggen van deze kabel komt zeer binnenkort aan de orde in de Lichtcom- missie, doch B. en W. zijn van mening, dat in de aanleg van de kabel door be langhebbenden moet worden bijgedra gen en feitelijk niet alleen in de aanleg van deze kabel, doch ook in de kosten van bestrating en riolering. Wethouder Teeselink (C.H.): De be trokken klein-industrieel kan wel den ken, dat de kabel bij de overeengekomen grondprijs is inbegrepen, maar hierover is bij de verkoop van de grond met geen woord gesproken. De heer Rietberg (C.H.): Een indus trieterrein zonder electrische kabel is niets waard. Er zal een kabel gelegd moeten worden. De heer Jansen (P.v.d.A.) was het met de heer Rietberg volkomen eens en hij zou de kabel zo spoedig mogelijk wil len leggen. In verband met het bouwen van de nieuwe hall-school informeerde de heer Derksen naar de mogelijkheid van in schakelen van de plaatselijke zaken mensen bij de levering van gordijnen en meubels en de heer Jansen zou wel graag zien dat de plaatselijke firma's een kans kregen bij het leveren van de vloerbedekking. Bij het inrichten van de Lagere Landbouwschool zat, wat het leggen van de vloerbedekking betreft, de zaak volgens spr. scheef. Men had dit door een plaatselijke firma moeten laten doen en de gemeente had zo iets buiten het bestek moeten houden om het zelf aan te besteden. De Voorzitter: Wanneer men iets aan besteedt buiten bestek is de architect niet verantwoordelijk en mist men des kundig toezicht. De heer Jansen: Ik heb in onze plaat selijke firma's wel zoveel vertrouwen, dat ik dit best aandurf. Volgens de heer Soer moet alles in het bestek opgenomen worden omdat de architect er dan van meeplukt. Daar gaat het om, doch niet om het toezicht. Een architect heeftverstand van hout en steen, maar niet van linoleum en gordijnen. Ook wethouder Teeselink (C.H.) zou de plaatselijke zakenmensen zoveel mogelijk willen inschakelen bij de ver schillende leveranties en ook de Voor zitter zegt de plaatselijke middenstand graag wat te gunnen, als de zaak er maar niet duurder door wordt. Wat-'de vloerbedekking in de nieuwe hall-school betreft deelde de Voorzitter mede dat deze van plastic wordt, zodat deze plaatselijk niet geleverd kan wor den. Het leggen van een plasticvloer is specialistenwerk. De heer Jansen: Deze specialisten kunnen de plaatselijke leveranciers ook wel laten komen. De heer Jansen informeerde tenslot te nog naar de kwaliteit van de nieuwe schoolbanken, die enige tijd geleden werden aangeschaft voor de O.L. Dorpsschool. Wanneer het allemaal waar is wat spr. hierover hoorde, dan is het niet best gesteld met dit mate riaal. Nadat de Voorzitter had meegedeeld, dat hem geen klachten hadden bereikt over deze banken, werd deze vergade ring die door de heren Landeweerd en Meijerman niet werd bijgewoond gesloten. UITSLAG AANBESTEDING HALL-SCHOOL EN HOOFD ONDERWIJZERSWONING. Bij de Woensdagmorgen ten gemeen tehuize door Burgemeester en Wethou ders gehouden openbare aanbesteding van de 9-klassige hall-school onder ar chitectuur van de heer L. C. van de Bo venkamp en de hoofdonderwijzerswoning onder architectuur van de heer Jac. Louwerse, gemeente-architect, werd als volgt ingeschreven Hall-school: perceel I, massa zonder schilderwerk: Fa. L. J. Haarman, Raalte f 214.000; Gebr. t. Hove, Enter f 209.700; Gebr. ten Brinke, Enter f209.000; E. Knapen, Raalte f 209.000H. Reefman, Raalte f 207.000W. Romp, Enschede f 205.600W. J. Ekkelenkamp, Vrooms- hoop f203.600; Dijkink, Markelo f195.800; Gebr. Pas, Rijssen f193.000; Fa. J. W. Markvoort, Rijssen f 190.000 Mensink en de Wilde, Nijverdal f 188.500 Bruggink en Zn., Borne f185.800; W. J. Nuyts, Enschede f 185.200A. Meerman en J. Voordes, Holten f182.465; H. G. Verwolt, Hengelo f 182.200Fa. H. Koop man en Zn., Holten f 181.864; G. Toepoel, Huissen f 181.600J. G. W. Huiskes, Hengelo f181.000; J. Schipper en Zn., Wierden f171.830; G. J. Oude Wolbers, Borne f169.700. Begroting f168.653. Perceel II, het schilderwerk: G. Eng- berts, Almelo f 10.870A. ten Veen, Enschede f 9.690W. H. Kienhuis, Rijs sen f 9.399G. J. Gervedink Nijhuis en Zn. f9.250; Gebr. Maats, Holten f 9.214 Joh. ter Harmsel, Rijssen f 9.103Joh. Webbink, Dijkerhoek f 8.990; Fa. A. Schipper en Zn., Hólten f 8.780; J. L. Meijer, Wierden f 7.887. Begroting f 7.682. Hoofdonderwijzerswoning: Perceel I, massa zonder schilderwerk: Fa. Gebr. Rattink, Bathmen f 28.050Fa. A. Koop man en Zn., Holten f 28.036D. J. Lang kamp, Holten f27.851; B. J. Paalman f27.605; W. Romp, Enschede f25.600; W. J. Ekkelenkamp, Vroomshoop f 25.400Gebr. ten Hove, Enter f 24.500 Gebr. ten Brinke, Enter f24.500; Gebr. Kolkman, Wierden f 24.000J. Schipper en Zn., Wierden f 23.970; Gebr. Pas, Rijs sen f 23.000Fa. J. W. Markvoort, Rijs sen f23.000; Fa. H. Koopman en Zn., Holten f22.874; G. J. Oude Wolbers, Borne f 21.600H. Reefman, Raalte f 20970 (teruggetrokken)E. Knapen, Raalte f20.500 teruggetrokken). Perceel II, het schilderwerk: G. Eng- berts, Almelo f1710; Gebr. Maats, Hol ten f 1281G. J. Gervedink Nijhuis en Zn., Holten f 1271A. ten Veen, Ensche de f 1200Joh. Webbink Dijkerhoek f 1112Fa. A. Schipper en Zn., Holten f 1100; H. v. d. Berg, Markelo f1060; J. L. Meijer, Wierden f 967. Begroting percelen I en II gezamenlijk f 23.614. Hall-school en Woning samen: Perceel Imassa, zonder schilderwerkGebr. ten Hove, Enter f 234.200; Gebr. ten Brinke, Enter f 233.500W. Romp, Enschede f231.200; Th. te Wierik, Raalte f 230.000; W. J. Ekkelenkamp, Vrooms hoop f 229.000Gebr. Pas, Rijssen f 216.000Fa. J. W. Markvoort, Rijssen f 213.000Fa. H. Koopman en Zn., Hol ten f 204.738; J. Schipper en Zn., Wier- den f 195.800G. J. Oude Wolbers, Borne f 191.300. Perceel II, het schilderwerk: G. Eng- berts, Almelo f12.580; A. ten Veen, Enschede f 10.890Joh. ter Harmsel, Rijssen f 10.185Fa. A. Schipper en Zn., Holten f 9.880. De gunning is overeenkomstig het bestek in beraad gehouden. De laagste inschrijvers zijn voor de beide bouwwer ken: perceel I G. J. Oude Wolbers te Dorne met f169.700 en f21.600; per ceel II J. L. Meijer te Wierden me.t resp. f 7887 en f 967. TANDARTSASSISTENTE. Onze plaatsgenote Mej. Riki Kevelam slaagde dezer dagen te Amsterdam voor het diploma tandartsassistente. Zij is mo menteel assistente bij onze plaatselijke tandarts, de heer Steunenberg. Zaterdag 20 Juni: Laatste dag aanmel ding autotocht Ouden van Dagen. Dinsdag 23 Juni: Oriënteringsrit Motor en Automobielclub „De Holterberg". Start 7.31 uur bij café Vruggink. Dinsdag 23 Juni, 10.30 uur: Stamboek keuring Kon. Ver. „Hét Nederlandse Trekpaard" bij café „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek. Papieren meebrengen. Woensdag 24 Juni, nam. 8 uur: Briefjes inleveren hooigras G. J. ter Maat (zie annonce). Zaterdag 27 Juni a.s.: Kroningsfilm Ko ningin Elisabeth van Engeland, 7, 8 en 9 uur, in Amicitia (zie annonce). Maandag 29 Juni t.m. Zaterdag 4 Juli: Levensmiddelenbedrijf J. G. P. Muller wegens vacantie gesloten. Woensdag 1 Juli: Uitstapje Herv. Meis jesclubs „Martha" en „Jong Leven". Donderdag 2 Juli (als het regent Vrijdag 3 Juli)Schoolsportdag in het Sport- dal 8.3017 uur. Maandag 6 Juli: Autotocht Ouden van Dagen, verzamelen 12.30 uur, vertrek 13 uur. Woensdag 8 Juli: Excursie afd. Holten O.L.M. V/oensdag 8 Juli: Stroopwafelactie voor- het Federatiehuis der C.J.V.F. Donderdag 9 Juli: Excursie Jong Holten en B.D.V. Vrijdag 10 en Zaterdag 11 Juli: Avond festival van de muziekvereniging „H.M.V." in het Sportdal. Woensdag 15 JuliLaatste dag voor aan melding van leerlingen voor de lagere landbouwschool (zie annoncé). Woensdag 15 Juli: Uitstapje van de ver eniging „Schoolkring Dijkerhoek". Onder dit motto houdt de N.V.V. Be- stuurdersbond Zaterdag een collecte voor de tuberculosebestrijding. Duizenden guldens worden van over heidswege en door tal van verenigin gen op het gebied van t.b.c.-bestrijding beschikbaar gesteld voor verpleging van de patiënten, welke door deze akelige ziekte zijn aangetast. Ogenschijnlijk dikwijls gezonde men sen moeten soms jaren en jaren kuren om van hun kwaal bevrijd te worden. Langzaam wordt de ziekte echter terug gedrongen. Maar dit alles kost geld, zelfs veel geld, dat door de overheidsbijdragen ook niet allemaal gevonden kan worden. Daarom moet er door de t.b.c.-fond- sen vaak, eigenlijk al te vaak, een be roep op het publiek gedaan worden. Laat ons Zaterdag allemaal een bij drage afzonderen, als ons het busje wordt aangeboden. Wij zijn nog zo sterk, bij deze zieken vergeleken, en daarom zo rijk. En wie rijk is kan veel geven. Daar om de sterken voor de zwakken. Zij danken U bij voorbaat. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Johannes Hendrik, zv B. Pottjewijd en G. Kaman, Stationsstr. 5. Als levenloos werd aangegeven: een kind van G. J. Vincent en J. C. Beunk, Look 30. Gehuwd: J. A. Nijhuis, 27 j., en Joh. Paalman, 25 j., Rijssen. Ingekomen personen: J. Teeselink van Doetinchem naar Rijssenseweg 10. Vertrokken personen: J. H. Schulte van Waagweg 2 naar Losser. E. Beid- man van Beuseberg 77 naar Apeldoorn. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: 1 kinderportemonnaie met inhoud; 1 bankbiljet; 1 imitatie gouden armband; 1 broche; 1 hengelsnoertje. Verloren: 1 damesportemonnaie met inhoud1 broche met rode besjes1 één jarige pink. Inlichtingen op het Groepsbureau der Rijkspolitie, Oranjestraat 55, Holten. Telef. 352. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 uur Ds Knipscheer. In beide diensten collecte voor Kerk en Ziekenzorg:1 Dijkerhoek. 10! uur Ds Israël. Collecte voor Kerk en Ziekenzorg. Geref. Kerk. 10 én 3 uur Ds Hoogkamp. In beide diensien is de 3e collecte be stemd voor de Kas Art. 13 (Emer. pred., pred.we^. en -wezen). PRAKTIJK BAKKERSPATROON. Onze plaatsgenoot, de heer G. Mege- link is dezer dagen geslaagd voor het praktijkgedeelte van het diploma bak- kerspatroon ten behoeve van de Vesti gingswet. HERV. VROUWENVERENIGING „ORA ET LABORA" OP REIS. Men schrijft ons: Al was het voor huisvrouwen een wat ongewone dag Maandag! toch heeft het uitstapje naar „De Alerdinck" te Heino die dag voor de leden onver getelijk gemaakt. Het gesprek, de ontspanning, de na tuur en de prettige stemming roepen nog telkens dankbare herinneringen op. Wat is het goed om je eens te be zinnen op één van de problemen van onze tijd: het gezin en onze taak! Maar wat is het ook heerlijk om daarnaast te mogen genieten van échte ontspanning, zoals b.v. roeien en diverse spelen! Er is veel geluisterd en gesproken; er is ook veel gelachen. Het goed- samengaan van deze ernst en luim is wellicht de oorzaak van het feit, dat de leden echt dankbaar naar huis kon den gaan. Ja 't was een fijne dag! PLATTELANDSBIBLIOTHEEK WORDT TIJDELIJK GESLOTEN. Men verzoekt ons mede te delen, dat de Plattelandsbibliotheek van Juli tot en met half September gesloten zal zijn. Zij die nog boeken in hun bezit hebben wor den verzocht deze in te leveren uiterlijk Vrijdag 26 Juni a.s. van 3.304 uur en van 7.30'8 uur namiddags. GESLAAGD ALS ONDERWIJZER. Onze plaatsgenoot de heer J. Roelofs slaagde te Deventer aan de Rijkskweek school aldaar voor de akte onderwijzer.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1953 | | pagina 1