HERDENKING Uit hel plaatselijk parlement Koninklijke onderscheidingen Emmabloem-collecte? AGENDA No. 17. Jaargang 5. ZATERDAG 2 MEI 1953. Verschijnt elke Zaterdag. De abonnementsprijs van dn blad bedraagt 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 548S - 2SJf Adv.-prijs115 m.m. d contantf 1.50. Iedere m.m. meer 0.06 Telkenjare worden in ons gehele land op de vooravond van de bevrijdingsdagin een plechtig ogenblik onze zonen en dochteren herdachtdie voor onze vrijheid hun leven lieten. De tijd gaat zo snel en wij vergeten zo spoedig, te weinig staan wij stil bij de verschrikkingen van de Duitse tijd en te gemakkelijk aanvaarden wij het hedenwaarin rechtszekerheid en veiligheid weer ons deel zijn. Daarom is het goed, dat wij op één avond in het jaar ons tezamen bezinnen op wat was en wat geworden is, dat wij op één avond van het jaar tezamen eerbiedig het hoofd buigen voor hen, die de fiere woorden van Cicero hebben waar ge maakt, toen deze schreef: Liber tateus recuperemus, ant morteur Sèrvi tuti ante ponamus. Wij zullen de vrijheid weder veroveren of laat ons anders den dood boven de slavernij stellen. Op die vierde Mei willen wij doen, wat Yge Foppema zo tref fend schreef: En wij gedenken hen, die, toen het volk verslagen en machteloos scheen, de vaan der vrijheid hebben hoog gedragen door alles heen. Die t fiere wachtwoord hebben doorgegeven van mond tot mond: dat eens de tyrannie zal zijn verdreven, die 't hert doorwondt. Die tyrannie is, Gode zij dank, verdreven en wij mogen de vaan der vrijheid in onze handen houden. Wat dat zeggen wil en welke offers dat gevraagd heeft, daarop mogen wij ons Maandag bezinnen bij het monument en in de Kerk. De plicht der dankbaarheid roept ons daartoelaten wij die allen verstaan. Mr. W. H. ENKLAAR, Burgemeester van Holten. De kwestie Paalman nog niet be vredigend opgelost. Het Ambte narengerecht zal ier aan te pas moeten komen. Personeel ULO- school thans compleet. De gemeenteraad heeft zich Maandag avond in een voltallige zitting onder voor zitterschap van de burgemeester, mr W. H. Enklaar, geruime tijd bezig gehouden met een tweetal adressen van de heer J. Paalman, waarbij diens ontslag als tijde lijk slachthuisarbeider ter sprake kwam-. Hoewel de vroedschap kennelijk verlegen was met dit geval, heeft men toch niet een redelijke oplossing kunnen vinden voor deze kwestie, welke nu niet bepaald het rechtsgevoel bevredigt. Het kwam in de loop der discussie zo ver, dat de voor zitter adressant a.h.w. naar de ambte narenrechter verwees. Toen in het voorjaar van 1947 het aan tal slachtingen in het gemeentelijk abat toir met sprongen omhoog liep dit aan tal steeg van 8400 Tn 1946 tot ruim 14000 in 1947 heeft men Paalman uit het vrije bedrijf opgehaald, om in het slacht huis te komen werken, waarin hij voor de oorlog ook reeds geruime tijd werk zaam was. Mede op advies van zijn werk- gever, omdat beiden in deze werkkring meer perspectief zagen dan in het land bouwbedrijf, heeft Paalman dit werk aan vaard. Het aantal slachtingen is de laat ste jaren echter zodanig teruggelopen, dat er voor twee tijdelijke arbeiders geen werk meer is, zodat Paalman vanaf Juni van het vorige jaar is gedetacheerd bij de dienst van openbare werken van B. en W. hem met ingang van 1 Mei ontslag hebben aangezegd. In een vorig adres heeft belanghebben de gevraagd dit ontslag ongedaan te ma ken, waarop de raad een afwijzende be schikking heeft genomen. In zijn adressen aan de raad heeft Paalman thans nadere bezwaren tegen zijn ontslag aangevoerd en gevraagd om een vaste aanstelling aangezien hij daar op ingevolge het Ambtenarenreglement na drie jaar tijdelijke dienst aanspraak meent te hebben. Paalman heeft o.a. aangevoerd, dat hij niet het laatst is aangesteld aan het slachthuis, zodat hij ook niet 't eerst voor ontslag in aanmerking komt, dat men een tijdelijke kracht voor de wegen heeft aan- 1 gesteld, terwijl men hem ontslag ver leent en hem nimmer gevraagd is traetor I en wegenschaaf te leren bedienen. Bo vendien had men z.i. door een der vaste arbeiders op de wegenschaaf te zetten de aanstelling van een losse kracht kunnen voorkomen en had hij de plaats van de vaste arbeider kunnen innemen. Bij de behandeling van deze beide adressen heeft de burgemeester aange voerd, dat het bij B. en W. erg veel be zwaren ontmoet om Schooien op de trac tor te zetten. Met Schöppers vormt deze een ploeg welke allerlei vakwerkjes op knapt, welke vroeger dikwijls achterwege moesten blijven en thans in eigen be heer kunnen worden uitgevoerd. Als de wegenschaaf des zomers a.h.w. dag en nacht in actie is kan dan aan dit werk niet gedacht worden en men wil deze beide arbeiders niet uit elkaar halen. Het argument, dat Paalman niet in de eerste plaats ontslag moet hebben is bij nader inzien wel waar, de door B. en W. gegeven inlichtingen zijn in dit verband niet juist geweest, maar de tweede arbei der is bijzonder handig en heeft bepaal de eigenschappen, zodat de directeur hem niet wil missen. B. en W. willen voorts niet treden in de persoonlijke eigenschap pen van Paalman. De tweede stap waarom Paalman vraagt, is een vaste aanstelling. Deze zaak willen B. en W. op zijn juridische meritus bekijken. Wij zijn verplicht de rechtvaardigheid te betrachten, maar Paalman kan aan artikel 10 van het Ambtenarenreglement geen rechten meer ontlenen. Na drie jaar tijdelijke dienst had hij of vast aangesteld of ontslagen moeten worden. De tijd, die sindsdien is verlopen, maakt het naleven niet meer mogelijk. Evengoed als Paalman meent aanspraak te mogen maken op een vaste aanstelling, kunnen wij hem ontslag ver lenen, aldus de burgemeester. Het nalaten van deze beslissing had een beroepster mijn en deze is nu verstreken. Paalman is niet ontvankelijk in dit argument. De door hem aangevoerde uitspraak van de Centrale Raad van Beroep betrof een an der geval; daar had men geen andere keuze en was het geven van een vaste aanstelling imperatief voorgeschreven. Ik stel dit juridisch aldus de voorzitter en ben van oordeel dat geen nieuwe aspecten naar voren zijn gekomen. B. en W. menen met hun beslissing juist gehandeld te hebben en stellen voor het le schrijven voor kennisgeving aan te nemen en Paal man in zijn verzoek om een vaste aan stelling niet ontvankelijk te verklaren. Uitvoerige discussies De discussies werden geopend door de heren Soer en Landeweerd, die verklaar den, dat Paalman nooit gevraagd is om de tractor te besturen en als hij daar voor geschikt is hem een vaste aanstel ling moet worden gegeven, waarop de voorzitter aanvoerde, dat Paalman voor het werk met de schop voldoende be kwaam is, maar dat B. en W. betwijfe len of hij geschikt is voor de wegenschaaf. Bovendien is er een vaste kern van 8 man, welke onder geen enkele voorwaar de moet worden uitgebreid, omdat men in de winter het werk wel af kan en het voordeliger is in de zomer losse krachten aan te trekken. Zodra de weersomstandig heden zulks toelaten, moet de wegen schaaf bediend worden en daarvoor is Nijhuis nodig. De heer Landeweerd vroeg of hier fou ten gemaakt zijn. Deze man had op ar beidscontract moeten zijn aangesteld, aldus de voorzitter. Dit is niet geschied en als tijdelijk arbeider had hij na drie jaar ontslagen moeten worden, maar daaraan kan hij nu geen rechten meer ontlenen. De heer Aaftink wilde met het ontslag accoord gaan als B. en W. menen, dat zij in hun recht staan, maar er is nu al weer een tijdelijke kracht benoemd zon der dat een oproep is geplaatst. Deze tractorbestuurder is arbeidscontractant, aldus de voorzitter. Met hem is duidelijk afgesproken, dat hij in de winter ten alle tijde naar huis gestuurd kan worden, waarmede hij ook zelf is accoord gegaan. Dit is ook de figuur, waarmede het college de kwade schijn tegen zich heeft. De voorzitter ontkende verder de op merking van de heer Derksen, dat Paal man al eerder had kunnen worden op geleid. In Juni raakte hij overcompleet, maar toen wist men nog niet dat hij in November en December niet meer in het slachthuis nodig zou zijn. De directeur heeft nooit gewaarschuwd, dat er in deze een overcompleet bestond. Bovendien zou het geen elegant figuur geweest zijn om Nekkers of Paalman op de wegenschaaf te zetten. Naar zijn oordeel heeft Paal man geen technische knobbel, welke voor dit werk nodig is. De heer Landeweerd merkte nog op, dat deze man in het particuliere bedrijf ook ontslagen zou zijn als er geen werk voor hem was. De overheid behoeft de mensen toch niet onnodig in dienst te houden. Wethouder Teesel'nk wijst er de ver dedigers van Paalman op, dat zij de zaak van de verkeerde "kant bezien. In de slachthuiscommissie is over de persoon van Paalman gesproken, maar daar kan hij hier niet op ingaan. Het spijt hem ook wel zeer dat het met het slachthuis niet beter gaat. Op Paalman valt de slag, dat er in het abattoir niet meer geslacht wordt. De heer Soer merkte op, dat de ge meente juridisch misschien wel gelijk heeft, maar dat er ook een morele kant aan de zaak zit. Het is Paalman, toen hij in dienst van het slachthuis trad niet enkel te doen geweest om een vast baan tje, want bij de aanstelling van Rietman heeft bij voor vast arbeider ^iet meege- solliciteerd. De heer Aaftinlj: is van oordeel, dat als Paalman in zijn recht staat en er een na latigheid is geschied, dit goed gemaakt moet worden, is dit niet het geval, dan kan hij zich bij het standpunt van B. en W. neerleggen. De voorzitter wijst er nog eens op, dat men altijd gedacht heeft als ik maar eens aan de gemeente ben, dan krijg ik wel een vaste aanstelling maar op deze wijze zou Uw benoemingsrecht in onze handen komen. Paalman had zijn bond dan maar eerder in moeten schakelen. Hij heeft wel kun nen weten dat hij tijdelijk was want hij heeft nooit een uniformpet gekregen. De heer Soer merkt op, dat dit niet zo zeker is, want Paalman betaalde voor pensioen en kon zodoende menen, dat er geen kou aan de lucht was. Zolang je geen pet hebt, aldus de heer Landuwer, heb je ook geen vaste aanstel ling. Wethouder Veneklaas Slots merkt nog op, dat men Paalman niet heeft kunnen laten leren, omdat de tractor niet stil mocht staan. Wij kunnen ons niet meer losse ai'beiders veroorloven. De voorzitter wijst er nog op, dat er geen persoonlijke bekwaamheid in het geding is. De heer Rietberg vindt het een onver kwikkelijke zaak, waarin recht gedaan moet worden indien er fouten door de gemeente zijn gemaakt. Hij ziet ook een morele kant aan deze zaak. Deze man is niet als laatste aangesteld maar als een na laatste. Daarmede wordt thans geen rekening gehouden en dat is zeer scheef. Naar aanleiding van de woorden van de heer Rietberg merkt de voorzitter op, dat de tweede man werk doet, dat men an deren niet kan opdragen. Het is voor B. en W. geen prestigekwestie, maar een zaak van personeelsbeleid. De heer Landuwer meent, dat de direc teur deze man niet wil hebben, terwijl de burgemeester nog opmerkt, dat men lie ver anders gewild had. Nu een beroep op het ambtenarenreglement wordt ge daan moet de ambtenarenrechter dit maar uitzoeken. Nadat de heren Derksen en Aaftink er nog op gewezen hebben, dat de man die nu op de tractor zit, door de bekwaam heid welke hij opdoet, toch weer een Twee plaatsgenoten ontvingen een Koninklijke onderscheiding. Bij de lintjes regen, welke ter gelegenheid van de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin in ons land heeft plaats gevonden zijn enkele droppels gevallen in onze ge meente. Onze plaatsgenoot, de heer Joh. Wolters, jachtopziener in dienst van de heer J. J. ter Horst te Rijssen, ontving de ere-medaille in zilver, verbonden aan de orde van Oranje Nassau, en de heer F. Jonkman, gepensionneerd boe renarbeider, ontving deze Koninklijke onderscheiding in brons. Wij feliciteren onze plaatsgenoten van harte met dit eerbetoon en hopen, dat zij de uiterlijke kentekenen dezer onderscheiding nog vele jaren in gezondheid mogen dragen. De onderscheiding werd aan de heer Wolters uitgereikt Woensdag middag ten huize van zijn patroon, de heer J, J. ter Horst, in diens wo ning aan de Wierdenseweg, in tegen woordigheid van diens zoons, de fir manten van de firma J. J. ter Horst, en van onze burgemeester, welke de heer Wolters met zijn onderschei ding in kennis stelde. Ook de echt genote van de heer Wolters was daarbij tegenwoordig. De burge meester wees er in een korte toe spraak op, dat de heer Wolters be langrijke verdiensten heeft als mede oprichter van het ziekenfonds, van de Holtense hand- en naaiwerkschool, van diverse andere verenigingen en voor al ook als groepscommandant van de bosbrandweer, in welke functie hij altijd zeer paraat is. De heer J. J. ter Horst overhandigde zijn jachtopziener de draagmedaille, aan deze onderscheiding verbonden, en herinnerde in het bijzonder aan de goede hou ding van de heer Wolters gedurende de laatste wereldoorlog en aan wat hij in dit verband gedaan heeft. De heer Wolters vierde het vorige jaar zijn 40-jarig ambtsjubileum. Aan de heer Jonkman werd de onderscheiding Donderdagmiddag uitgereikt ten huize van zijn vroegere patrones, de Wed. G. J. Jansen op Hoffes, waar de buren bij deze korte plechtigheid aanwezig waren en waar de burgemeester met enkele vriendelijke woorden de onderscheiding aan Jonkman overhandigde. Jonkman heeft een bescheiden plaats in onze samenleving ingenomen, maar hij heeft de familie Jansen meer dan 56 jaar met grote trouw, arbeidzaamheid en plichtsbetrachting gediend en daarvoor komt hem grote dank toe, aldus de burgemeester. Jonkman vierde 3 Juni van het vorige jaar zijn 70ste verjaar dag en geniet thans een pensioentje van het landbouwpensioenfonds en een on bezorgde levensavond ten huize van de familie, waar hij onafgebroken is werk zaam geweest. Begrijpelijk, dat ook hier, evenals ten huize van de heer Ter Horst in Rijssen, de fles even op tafel kwam en de aanwezigen getracteerd werden op dit heugelijk moment. 'V Joh. Wolters F. Jonkman voorsprong krijgt, als er straks iemand vast moet worden aangesteld, doet de heer Soer de suggestie, dat Paalman het tractor besturen voor eigen rekening zal leren. U bekent, dat U fouten gemaakt hebt, aldus de heer Soer, dan hebben wij toch ook iets goed te maken. De voorzitter antwoordt hierop, dat, in dien er een vaste aanstelling moet plaats vinden, er zeker een oproep geplaatst zal worden. Ten opzichte van de weigering ener vaste aanstelling aan Paalman staat de' gemeente juridisch zeer sterk. Hij had echter eerder moeten reclameren. Het voorstel om Paalman niet ontvan kelijk te verklaren en zijn andere brief voor kennisgeving aan te nemen, wordt ten slotte zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Benoeming onderwijzers U.L.O. Na enige tijd in besloten zitting bijeen te zijn geweest, heropent de voorzitter de openbare vergadering en stelt aan de orde de benoeming van twee onderwij zers aan de U.L.O.-school. In de le vacature luidt de voordracht: 1. J. M. Witterman te Oldenhove (Fr.); 2. L. J. Pel te Holten; 3 A. W. Lindenburg, Schiermonnikoog. In de 2e vacature: 1. L. J. Pel, 2. Witterman, 3. Lindenburg. De heren Witterman en Pel blijken na gehouden stemming met algemene stem men te zijn benoemd. Bij de aanvang der vergadering had de raad er zich mede accoord verklaard, dat het cursusjaar der nieuwe school om or ganisatorische redenen met ingang van 1 Augustus in plaats van 1 September zal beginnen. De kinderen komen echter pas op 1 September op school. Het hoofd heeft dan echter de tijd het werk voor te berei den, Rondvraag Bij de rondvraag deelde de voorzitter mede, dat er overeenstemming is bereikt met de muziekvereniging omtrent de mu ziektent. De heer Aaftink vroeg wanneer de nieuwe school zal worden aanbesteed. Als de bouw op een te korte termijn moet ge schieden, zou dit wel eens extra duur kunnen zijn. De voorzitter deelde mede, dat de plan nen op het departement liggen en dat men nu bezig is met de plannen welke in Februari zijn binnengekomen. Hij ver wacht dat in Mei.de vergunning tot bou- wèn zal afkomen. De heer Derksen wees er nog op, dat de boompjes welke in de trottoirs geplant zijn, op sommige plaatsen teveel ruimte wegnemen, zodat de mensen op straat gaan lopen. De voorzitter had hier geen angst voor, maar wilde één geval nader bezien. De heer Aaftink wees tën slotte op een z.i. onvoldoende rioolafvoer bij de Herv. Pastorie en" vergravingen door kinderen in de nog niet verharde industrieweg. Denkt U nog even aan de Enkele gezinnen moeten nog bezocht worden. Dank voor Uw medewerking. Vrijdag 1 Mei: Samenspreking van de V.V.V. met de plaatselijke verenigin gen omtrent het zomerprogramma, in café Maats, om 8 uur precies. Maandag 4 Mei, 7 uurKranslegging Canadese begraafplaats. 7.30 uur ver zamelen bij de Ned. Herv. Kerk voor stille tocht naar het Monument aan de Molenbelterweg en 8.30 uur kerk dienst Ned. Herv. Kerk, voorganger Ds R. A. Hoogkamp. Dinsdag 5 Mei: Concert van de Muziek- ver. ;,H.M.V." achter de o.l. Dorps school. Aanv. 7.30 uur. Leden H.M.V. om 7.15 uur present. Dinsdag 5 HeiOriënteringsrit M. en A.- club ,,De Holterberg", 7 uur, Café Vruggink (zie bericht). Woensdag 6 Mei, 8 uur: Ledenvergade ring Buurtvereniging Schoolkring Dij- kerhoek in cafe „Het Bonte Paard". Donderdag 7 Mei, 8 uur: Vergadering Herv. Vrouwenver. in Irene. Donderdag 7 Mei, 7.30 uur: Openbare Alg. Vergadering Partij voor Vrijheid en Democratie, in Hotel Holterman (zie annonce). Donderdag 7 Mei: Demonstratie brand weer Dijkerhoek, 7.30 uur, bij J. A. Wegstapel, Oude Deventerweg. Vrijdag 8 Mei: Vergadering van de brandweren Holten en Dijkerhoek in „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek. Zaterdag 9 Mei: Feestelijke bijeenkomst 35-jarig bestaan C.J.M.V. Dorp in Irene (zie annonce). Dinsdag 12 Mei: Zomeruitstapje van de afd. Holten van de Bond van platte landsvrouwen naar de Betuwe en de Solafabrieken. Vertrek van het O.A.D.- station voorm. 7 uur. Dinsdag 12 MeiBuitengewone ledenver- vergadering van de Motor- en Auto mobielclub „De Holterberg", des av. 8 uur in het clubhuis „Café Vrug gink". 13-16 Mei: Bazar Prot. Kleuterschool.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1953 | | pagina 1