Plaatselijk Nieuws Verbond voor Veilig Verkeer No. 15. Jaargang 5. ZATERDAG 18 APRIL 1953. Verschijnt elke Zaterdag. H01TENS NIEUWSBUO fle abonnementsprijs van dü blad bedraagt f 1.15 v. Maal ~j Adv.-prijs: 1-15 m.m.( a contant) f l.SO.lederem.m.meer f 0.06 Het kleinste Ziekenfonds in Nederland vergadert. Woensdag 25 Februari jl. bevatte het Deventer Dagblad een aardig artikel over ons plaatselijk ziekenfonds. „Klein maar dapper" had de redacteur boven zijn artikel geschreven en daaronder „Kleinste ziekenfonds van Nederland in .Holten", in het artikel werd een en ander verteld over het ontstaan van het fonds en de nadruk gelegd op het feit, dat tai van kleine zieicenxonasen door het streven van hogerhand in grote fondsen zijn opgegaan, maar dat het Hoitense fonds zich altijd tegen fusie heeft verzet, in de eerste plaats werkt een klein fonds bij dezelfde verstrek kingen zeker niet duurder dan 'n groot fonds, maar het is, mits goed beheerd, wel degelijk voor zijn taak berekend. In de tweede plaats stelt het bestuur zich op het standpunt, zo staat in het artikel, dat door een fusie met andere fondsen de belangen van de leden danig in het gedrang kunnen komen. Men is nl. de mening toegedaan, dat het bestuur van een fonds, dat slechts één gemeente omvat, veel meer voor de leden kan doen dan het geval is indien een plaatselijke groep van verzekerden door één persoon in het bestuur van een overkoppelend orgaan vertegen woordigd wordt. Een derde argument is, dat de leden van een plaatselijk fonds dermate nauwe relaties met dit fonds hebben, dat zij het zuiver als een eigen bezit zien. Hierdoor is de belangstelling voor het fonds zeer groot en het is in Holten juist de saamhorigheid van de zieken fondsleden, die er voor een groot deel debet aan is, dat alles gesmeerd loopt en noch de patiënten noch de aange sloten geneesheren behoeven te moppe ren, aldus het artikel. Volledig gedekt tegen sanatoriumverpleging, Hoe best de zaken in het kleinste fonds van Nederland reilen en zeilen, wordt het best getypeerd door het feit, dat alle verzekerden volledig gedekt zijn tegen verpleging in een sanatorium voor een bedrag van f 9.50 per dag. Waarschijnlijk is dit een unicum. Dit is mogelijk geworden door het z.g. aan vullingsfonds, waarvoor slechts een extra premie van 10 cent per persoon boven 16 jaar per week betaald wordt. Uit dit aanvullingsfonds worden tevens de ziekenhuiskosten enz. over 10 dagen na 't verstrijken van de, uit de normale verzekering voortvloeiende termijn van 42 dagen bekostigd. De schrijver van het artikel somt ook moeilijkheden op, welke zich hebben voorgedaan, maar, zo zegt hij, met de medewerking van de doktoren en de eendracht onder de leden, zijn al deze moeilijkheden overwonnen en zo kon het dagelijks bestuur hem met trots zeggen, dat het kleinste Ziekenfonds van Nederland kerngezond- is en niet voor zijn grotere collega's behoeft on der te doen. Wij hopen nu maar, dat deze sym pathieke woorden ook begrepen mogen worden door de leden en dat zij in de Maandagavond te houden ledenverga dering 't bestuur weer de nodige steun in de rug zullen geven, door van hun belangstelling te doen blijken. Inlichtingenbureau V.V.V. De V.V.V. „Holtens Belang" gaat in het komende vreemdelingenseizoen, wanneer zij daarvoor een geschikte kracht kan vinden, de serre van café Maats als informatiebureau voor de vreemdelingen inrichten. In een annonce in dit nummer roept zij gegadigden op voor deze betrek king, welke enig perspectief opent voor een gepensionneerde of iemand, welke over veel vrije tijd beschikt. Kleutercursus Het Groene Kruis. Voor de Kleutercursus, welke zuster Engelkes alhier zal geven op verzoek van het Groene Kruis-bestuur, hebben zich meer dan 20 deelneemsters aan gemeld. Zij zal worden gegeven in de achterzaal van het Stations-koffiehuis van de heer M. Kalfsterman en begint op Donderdag 23 April des n.m. 2 uur tot 3.30 uur. Zij zal uit 5 lessen be staan. Indien er nog enkele deelneem sters mochten zijn, dan kunnen zij zich op Donderdag om 2 uur melden. Voor waarde is, dat men een moedercursus moet hebben meegemaakt. Muziektent krijgt een plaats op de Boskamp. De Rederijkerskamer „Bilderdijk" uit Markelo gaf een aantal jaren geleden op een avond in het Sportdal een openlucht spel, dat het met wat licht tegen de achtergrond van een groepje bomen en struikgewas heel aardig deed. Het wist de mensen te boeien en in de vrije natuur kwam dit eenvoudig spel heel aardig tot zijn recht. Aan dit voorval dachten wij, toen we enkele weken geleden schreven over de muziektent en de nieuwe dorpskern en daarbij als onze mening gaven, dat het nog niet te laat was op de Boskamp een centrum uit te sparen voor het geven van concerten en kleinere openluchtspe len. Het ging hier natuurlijk niet om een groot plein, omgeven door een groot plantsoen en geflankeerd door grote schouwburgen en openluchttheaters, maar om een aardig plein met een mu ziektent en met enige vegetatie, welke als achtergrond zou kunnen dienen voor een openluchtspel, zoals Bilderdijk dat in het Sportdal opvoerde. Het zou de cul turele verheffing van onze bevolking- zeer ten goede komen. Gelukkig is er nu een oplossing gevon den voor de muziektent. Zij zal voorlo pig op de plaats blijven waar ze nu staat en zodra de planologische omstandighe den zulks toelaten, naar de Boskamp ver plaatst worden. Tussen de muziekvereni ging „H.M.V." en het Gemeentebestuur is hierover volledige overeenstemming bereikt. De muziek zal nu wel een voor lopige plaats weten te vinden voor de concerten, welke zij de bevolking beloofd heeft te zullen geven. Benoeming aangenomen. Het pas benoemde hoofd voor de op te richten ulo-school, de heer J. Sin- nema te Kollium (Fr.), heeft zijn be noeming aangenomen. Hij zal waar schijnlijk reeds op 1 Augustus a.s. naar Holten komen, met het oog op de vele belangrijke voorbereidingen, welke voor de nieuwe school getroffen moe ten worden. Benoemd in Almelo. Onze oud-plaatsgenoot Mr R. C. Dijksterhuis, adj.-commies ter secreta rie van Franekeradeel, welke hier een tijdlang volontair was op de gemeente secretarie, is met ingang van 16 Juni benoemd tot commies bij de dienst van gemeente-werken te Almelo. De Emmabloem-collecte. In de periode van 13 t/m 26 April wordt in heel Nederland weer de Emmabloem-collecte gehouden voor tuberculosebestrijding. Het is de oudste collecte, die ons land kent: in April 1910 vond zij voor het eerst plaats. Nog steeds is de tuberculose een ge vreesde vijand van onze volksgezond heid. Dit blijkt wel uit het feit, dat in 1952 nog 15.000 nieuwe tuberculose patiënten werden geregistreerd. Maar mede dank zij de opbrengst van het Emmabloempje is het aantal sterfge vallen gedaald van -189 in 1903 tot 16 in 1951, gerekend per 100.000 in woners. De tuberculose kan en moet nóg verder worden teruggedrongen. Koop daarom ook dit jaar weer een Emma bloempje! iGeef met gulle hand Voor een t.b.c-vrij Nederland! Jaarvergadering Groene Kruis. Het Groene Kruis zal Woensdag a.s. haar jaarvergadering houden in hotel Holterman. Het rekent gaarne op een flinke belangstelling van de leden, welke nadere bijzonderheden omtrent deze vergadering kunnen vinden in een annonce in dit nummer. OPLEIDING DER BLOK. PLOEGEN B.B. Zoals bekend hebben de blokploegen voor de bescherming bevolking geduren de drie avonden instructies ontvangen van wachtmeester Limbeek, die daartoe een speciale opleiding ontvangen heeft. Dinsdagavond j.l. heeft de heer Lim beek zijn laatste voordracht gehouden. Hierbij was ook tegenwoordig de burge meester onzer gemeente, Mr W. H. Enklaar, vergezeld van de groepscom mandant der rijkspolitie, de heer R. Pet ter. Aan het einde van deze avond nam de burgemeester het woord en dankte de heer Limbeek voor zijn gehouden voordrachten, voor het houden waarvan hij zich veel moeite heeft moeten ge troosten en veel voorbereidend werk heeft moeten verrichten. U hebt getoond voor deze taak berekend te zijn, aldus de burgemeester. Ook bracht hij dank aan de blokploegleden voor hun trouwe opkomst. Wachtmeester Limbeek dankte hierna de burgemeester voor zijn vrien delijke woorden en voor de getoonde be langstelling. De blokploegleden hebben het geven van de lessen gemakkelijk ge maakt, doordat zij zo min mogelijk ver zuimd hebben. De avond tevoren heeft het pl.v. blok hoofd, de heer H. J. Beltman, namens de leden van blokploeg 1 zijn dank be tuigd aan de instructeur. PUZZLERIT VOOR DE SCHOOL- JEUGD. De Chr. Oranje-Vereniging organiseert op 30 April of 5 Mei een puzzle- rit per rijwiel voor de leerlingen van de zesde en hogere leerjaren der Hoitense scholen. Ook leerlingen van inrichtingen van voortgezet onderwijs van 13 en 14 jaar mogen meedoen. Nadere bijzonder heden volgen in het komend nummer. Het steeds toenemend drukke weg verkeer maakt het noodzakelijk, dat een ieder, hetzij jong dan wel oud, zich houdt aan de verkeersregels. Het is dan ook een belang van ons allen, wanneer telkens en telkens weer wordt gewezen op de gevaren, welke ons op de weg bedreigen. De fout van een ander kan onszelf soms noodlottig worden. Het Verbond voor Veilig Verkeer, dat de veiligheid op den weg met alle haar ten dienste staande middelen wil bevorderen, komt op Dinsdag 21 April e.k., de gehele dag naar Hol ten. Die gehele dag zal de omroepwagen van Veilig Verkeer door onze gemeen te rijden en de wegverbruikers wijzen op de verkeersfouten, welke door hen en anderen worden gemaakt. Des middags zal een filmvoorstel ling voor de hoogste klassen der la gere scholen in Amicitia plaatsvin den, terwijl des avonds aldaar voor alle belangstellenden een filmavond zai worden gehouden, welke vrij toe gankelijk zal zijn. De films, die worden vertoond, zijn niet alleen leerzaam, doch bovendien bieden zij ontspanning en verstrooi ing, omdat zij als film ook in dit op zicht aan hoge eisen voldoen. Getracht zal worden in de loop van de avond tot een plaatselijke afdeling van het Verbond voor Veilig Verkeer met een eigen bestuur alhier te ko men. Als voorlopige initiatiefnemers or ganiseren de heren R. Petter, groeps commandant vande Rijkspolitie al hier, G. J. Bouwhuis, secretaris der Motorclub, en C. G. Bal met mij deze Veilig Verkeersdag op Dinsdag aan staande. Ik hoop, dat zeer velen zullen wil len medewerken, om Dinsdag deze Veilig Verkeersdag te doen slagen. Ik nodig U allen gaarne uit tot de filmavond. Komt allen en werkt er aan mede, dat de op te richten afdeling Holten van het Verbond voor Veilig Verkeer veel kan bereiken voor de veiligheid op de weg van ons in dit opzicht zo bijzonder onveilig dorp. Gij beschermt aldus uw eigen en een anders leven. De Burgemeester van Holten, W. H. ENKLAAR. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Hendrik Jan, zv R. Reinink en G. Beldman, Holterbroek 25. Joost Herman Willem, zoon van A. Jalink en I. Dubbelman, Kolweg 14. Ondertrouwd: J. Vellema, 28 jr., Fer- werderadeel, en H. Tiekink, 21 jaar, Hol ten. Overleden: H. Schuppert, 82 jaar, we duwe van T. Ebrecht, Boskampspad 26. Ingekomen personen: A. D. Oey en ge zin van Djakarta naar Hoiterberg 71. W. van den Dungen Gonovius geb. Kuyp en gezin van Bandung naar Hoiterberg 42. H. G. Tuitert van Haarlem naar Neerdorp 47. Vertrokken personen: W. A. Leerkes van Espelo 16 naar Wijhe. H. Nijeboer van Raalterweg 12 naar Hardenberg. G. H. Kers van Holterbroek 29 naar Hellendoorn, KRENTEWEGGEN VOOR DE FAMILIE JALINK. Het gezin van de heer Jalink aan de Kolweg werd Maandag verblijd met de geboorte van een zoon en ter gelegen heid van deze blijde gebeurtenis bracht het personeel van de O.A.D., waar de heer Jalink boekhouder is, een grote krentewegge. Ook de Herv. Meisjesvereniging, waar van mevr. Jalink leidster is, liet een flinke „wegge" bezorgen. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 uur Ds van Slooten van Wierden en 10.30 uur Ds van Slooten. In beide diensten col lecte voor het jeugdwerk. Dijkerhoek. 10 uur Ds Knipscheer. Collecte voor het jeugdwerk. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds Hoogkamp. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Inlichtingen op het Groepsbureau der Rijkspolitie te Holten, Oranjestraat 55, telef. 352. Gevonden: 1 gebreide want; 15 biscuit- blikken ledig1 hoofddoek1 tentzeiltje 1 muntbiljet. Verloren: 1 wieldop Austin; 1 bruin lederen herenportemonnaie met inhoud. ALS ONDERWIJZER BENOEMD. Onze oud-plaatsgenoot, de heer J. Tee- selink Mzn., thans tijdelijk onderwijzer aan een christelijke school te Doetin- chem, is met ingang van 1 Juli a.s. be noemd tot onderwijzer aan de christelijke school te Rheezerveen, gem. Harden berg. NAAR DE BAKKERS TENTOONSTELLING. De Hoitense bakkers zullen op 28 April a.s. een bezoek brengen aan de grote bak kerijtentoonstelling te Diisseldorp. Het zal dan zeker op een broodloze dag uit draaien als de bakkers in de Pruusse zijn. SCHOOL VERKEERSEXAMENS. Dezer dagen i® liet schriftelijk ge deelte gehouden van het schoolverkecrs- examen in onze gemeente. Er namen 195 leerlingen aan deel, waarvan er 53. hun werk zonder fouten inleverden, 58 maak ten 1 fout, 35 maakten 2 fouten, er wa ren er 22 met 3 fouten, 10 met fouten, 6 met 5 fouten, 6 met 6 fouten en 2 met 8 fouten. Drie candidaatjes zullen niet aan het practisch gedeelte van het exa men kunnen deelnemen, omdat zij meer dan 8 fouten maakten. Dit praktisch examen vindt Maandag a.®. plaats. Er wordt om 8.30 uur van af twee plaatsen gestart, n.l. bij de fon tein aan de Molenhei ter weg en aan het einde van de Kolweg bij de smederij van de heer H. Klein Velderman. Er zullen 199 leerlingen aan het exa men kunnen deelnemen van de vier lagere scholen in onze gemeente. Voor de organisatie en de controle hebben zich 24 personen beschikbaar ge steld. De verkeerstechnische leiding be rust bij de groepscommandant van de rijkspolitie, adjudant Petter, terwijl de algemene leiding in handen is van de heer C. G. Bal. Men is voornemens een jeugdlidmaat schap in te stellen met een contribute van 25 cent per jaar, waarvoor een be wijs van lidmaatschap zal worden af gegeven. Als zo'n jeugdig lid zich niet aan de verkeersregels houdt, kan de lidmaat schapskaart worden ingenomen. Hierte gen staat beroep open bij de burgemees ter. De bedoeling is een jeugdverkeers- j rechtbank in te stelien, welke over derge lijke gevallen zal krijgen te beslissen. STOPLICHTEN. In verband met de werkzaamheden aan het grote viaduct zijn aldaar aan weers zijden stoplichten geplaatst. Rood licht betekent, dat men voor het licht stoppen moet, zodra het groen wordt, kan men doorgaan. De stoplichten werken auto matisch. Na verloop van een vooraf be paalde tijdsduur springt het licht, zonder menselijke bediening op een andere kleur over. Deze lichten veroorzaken een dikwijls vrij langdurig oponthoud. Voorstanders van deze verkeerslichten op de kruis.ng van Stationsstraat en Larenseweg met de Dorpsstraat, kunnen hier goed zien, dat deze lichten een ernstige belemme ring voor het verkeer zouden kunnen be tekenen. „IN HET WITTE PAARD". Door de ontspanningsclub OCH is in studie genomen het luchtig spel „In het witte paard" (lm Weisen Rössei), dat 30 April a.s. zal worden opgevoerd in een bijeenkomst van de Chr. Oranjevereni ging en 5 Mei a.s. voor het voetlicht zal worden gebracht in Amicitia, ter gelegen*- heid van de bevrijdingsdag. RONDE VAN WIERDEN. Henk Brinks en Willy Lammers zullen Zaterdag 25 April uitkomen in de „Ron de van Wierden" in een wedstrijd voor nieuwelingen, over een afstand .van 40 kilometer. Onze plaatsgenoten hebben Paasmaandag deelgenomen aan de „Ronde van Zwolle", in welke course zij een goed figuur hebben geslagen. Lammers zat te Zwolle gedurende de gehele ronde in de kopgroep, doch in de beslissende sprint werd hij geslagen, niet door gebrek aan snelheid, doch door ge brek aan wedstrijdervaring en routine. Dat onze plaatsgenoten door volhou den de nodige routine en ervaring zullen krijgen, daarvan zijn we overtuigd en in Wierden zullen ze zeker weer hun best doen om een prijs in de wacht te slepen. AGENDA 20-25 April: Afhalen goederen Protes tantse Kleuterschool. Maandag 20 April: Jaarvergadering Alg. Ziekenfonds om 8 uur (precies) in café Vruggink (zie annonce). Dinsdag 21 April: Veilig Verkeer-Actie en Filmavond in Amicitia voor oprich ting afdeling Verbond Veilig Verkeer, 7.45 uur (zie annonce). Woensdag 22 April: Ledenvergadering Groen Kruis, 7.30 uur, in hotel Hol terman (zie annonce). Woensdag 22 April 7 uur: Jaarlijkse Alg. Ledenvergadering Coöp. Boerenleen bank in hotel Vosman. Donderdag 23 April: Aanvang Kleuter cursus Groene Kruis, achterzaal Sta tionskoffiehuis M. Kalfsterman, om 2 uur n.m. (zie mededeling). Donderdag 23 April: Demonstratie Dij- kerhoekse brandweer in de Boeren- danssteeg ter hoogte van 't erve „Boe rendans", om pl.m. 7.30 uur. Donderdag 23 April, 8 uur: vergadering Herv. Vrouwenvereniging in „Irene". Vrijdag 24 April: Vergadering afd. Hol ten Plattelandsvrouwen. Lezing over bloemenschikken en uitreiking busjes Emma-eollecte, 7.30 uur. Zaterdag 25 April spreekt Johan Bode graven in het C.F.A.-programma over „Mét Plof en Plaf kris-kras door Europa", 7.30 uur (zie annonce). Dinsdag 12 Mei: Zomeruitstapje van de afd. Holten van de Plattelandsvrou wen naar de Betuwe en Sola-fabrieken. 13-16 Mei: Bazar Prot. Kleuterschool. iiiiiiiiiiiiuiiii^ VOLDOENDE KEUZE. De politieke partijen in onze gemeente hebben de grappenmakers - die cr in het verleden telkens waren - deze keer waar lijk geen kans gelaten om hun biljet blanco in de bus te werpen met de op merking „geen keuze". Er zijn Dinsdag op het hoofdstembureau vier lijsten inge leverd met 40 gegadigden voor '11 zetels, zodat men heus niet verlegen behoeft te zijn om één hokje rood te maken. De keuze van de partijen is niet zo groot, want bij deze raadsverkiezingen doen maar 5 partijen mee en niet een tiental of meer, zoals bij de Kamerverkiezingen. De VVD en Algemeen Belang komen, eveanls in 1946, met één lijst uit. De volgende lijsten zijn ingeleverd: A.R. 1. G. Landeweerd GHzn. (aftr.). 2. P. v. d. Meulen. 3'. W. Rietberg./ 4. J, Beldman. 5. G. W. Rietman. 6, R. Rei nink. Partij van de Arbeid: 1. G. J. Aaftink (aftr.). 2. A. Jansen (aftr.)i 3. H. Soer (afIr.). 4. G. Brands. 5. II. W. Krom* dijk. 6. H. J. A. Kolde we ijl G. van den Bos. 8. H. Meerman. 9. J. ten Wolt huis. 10. H. Tempelman. 11 G. J. Op laat. Alg. Belang en V.V.D.: 1. J. Wegsta- pel (A.B. aftr.). 2. D. J. Wansink HJzn.- (VVD). 3. H. Klein Velderman (AB). 4. J. II. Sprokkereef (AB). 5. Joh. Derksen (VVD aftr). 6. G. W. Baltes (AB). 7. H. W. Veneklaas (AB). 8. P. A. Muller (V VD). 9. A. Bekkernens (AB). C.H.U.: 1. B. J. Veneklaas Slots (af tredend). 2 J. Rietberg (aftr.). 3. M. Teeselink (aftr.), 4. E. Dikkers Hzn. 5. Herm. Meijerman (aftr.). 6. W. Landu- wer (aftr.). 7. A. Westerik. 8. J. Lub- bersen. 9. A. J. Pekkeriet. 10. T. Note-, boom. 11. II, J. Bolink. 12. E. J. Koop man. 13. G. W. Reijlink. 14. J. H. Bos- schers. BUURTVERENIGING GAAT WEER NAAR DUITSLAND. De buurtvereniging „Het Westeind" van^ de Dorpsstraat is voornemens in Juni of Juli a.s. een reisje te maken naar Duitsland, waar men het Sauerland hoopt te bezoeken met bussen van de OAD. Men heeft deze buitenlandse tocht gekozen, omdat reeds bewijzen van Ne derlanderschap zijn aangeschafd voor de vorige reis en deze extra kosten dus niet behoeven te worden gemaakt. f VERGADERING PLATTELANDS. VROUWEN DIJKERHOEK. De Dijkerhoekse Plattelandsvrouwen kwamen Woensdag in café „Het Bonte Paard" bijeen voor de viering van een Zeeuwse avond, onder leiding van de nieuwe presidente, Mevrouw M. Reilink- Kers. Na het gezamenlijk zingen van het Bondslied heette de presidente de aan wezige dames welkom en werd het ka rakter van deze Zeeuwse avond gedemon streerd door de aanwezigheid van enkele Zeeuwse costuums, de versiering en ver schillende gerechten, welke werden opge diend, zoals bolussen Zeeuwse balletjes enz. Mevrouw Wanders declameerde een gedicht, terwijl Mevr. Roodemberg ver slag uitbracht van de voorjaarsvergade ring van het gewest Overijssel te Rijssen. De Emmabloem-collecte werd bespro ken, terwijl plannen gemaakt werden voor een fietstocht. In verband met de verkiezing van Me vrouw M. Reilink-Kers tot presidente der afdeling, werd het secretariaat over genomen door Mevrouw J. Stevens-Pe ters.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1953 | | pagina 1