Plaatselijk Nieuws Uii hel plaatselijk parlement Geslaagde N.R.V.-Paasreis Dweilen-actie. No. 14. Jaargang 5. ZATERDAG 11 APRIL 1953. Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van du blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5Jf8S - 234 Adv.-prijs115 m.m. d contantf 1.50. Iedere m.m. meer f 0.06 De vierdaagse autoreis, welke de Ned. Reisvereniging naar onze plaats organi seerde gedurende de Paasdagen, is ook dit jaar weer bijzonder geslaagd. De bij na veertig deelnemers en deelneemsters, welke op de avond van Paasmaandag na het diner hotel Holterman verlieten, wa ren, naar wij vernamen, bijzonder tevre den over de gezellige dagen, welke zij in onze plaats doorbrachten en over het geen door middel van de autobustochten werd geboden. De nieuwste aanwinst van de OAD, een van haar meest comforta bele toerwagen®, stond het gezelschap ten dienste en over de verzorging was men zeer te spreken. Zo zijn er door deze Paasreis weer contacten verstevigd en nieuwe gelegd in het belang van het vreemdelingenverkeer in onze mooie om geving. Het gezelschap werd Vrijdagmiddag officieel ontvangen door de burgemeester, Mr. W. H. Enldaar en de Directie van de OAD in de restauratie van de heer J. Löhr, waar het hoofd van het gemeente bestuur de gasten een hartelijk welkom toeriep en zijn grote erkentelijkheid be tuigde aan het adres van de NRV en met name aan de leider, de heer J. Havenaar uit Delft, voor de inschakeling onzer plaats in het reisprogramma der vereni ging. Door de directie van de OAD werd hierna een kopje koffie aangeboden. In het Nat. Hist. Museum. De® avonds heeft de heer P. Bos in zijn natuur-historisch museum op de Holterberg het gezelschap temidden van de talrijke geprepareerde dieren, enkele uren in spanning gehouden met zijn ver halen over het dierenleven op de Holter berg en het omliggende landschap. Het was voor de gasten een belevenis de vlotte causerie over de dikwijls wondere dingen in de natuur aan te horen. Men was er dan ook zeer voldaan over. Film over Zuid-Afrika. Na een tocht naar de kop van Over ijssel en een bezoek aan het Overijsselse merengebied, had 's avonds een film vertoning over Zuid-Afrika plaats, waar bij de heer J. H. Kleine Staarmann van het Centraal Bureau der NRV een in leiding hield. Bij de aanvang sprak de heer Have naar, die ook bij de vorige gelegenhe den reeds het woord had gevoerd, een welkomstwoord, waarin hij wees op de grote betekenis van het plan van Dr. Nagelhout inzake de uitwisseling van Nederlandse en Franse kunstschilders, dat in samenwerking met de NRV tot uit voering kon worden gebracht. Voorts richtte hij zich in het bijzonder tot de heren Goldstein en Beijers als vertegen woordigers van de VVV en de heren Muller en Franke van de OAD. De lieer Kleine Staarmann wees in zijn interessante causerie over Zuid-Afri- ka op de nauwe verwantschap van haar inwoners met ons volk en op de figuur van Jan van Riebeek, die als de grond legger van dit prachtige land kan worden beschouwd. Deze richtte Kaap de Goede Hoop in als fouragepunt op de scheep vaartroute van de Oost-Indische Com pagnie en wist door de tuinaanleg de gevreesde scheurbuik onder de schepe lingen te beteugelen. Vandaar, dat hef Zuid-Afrikaanse landschap, wat de vee stapel en de plantengroei betreft, in vele opzichten nog Hollands aandoet. Spreker wees nog op de grote gevari eerdheid van haar bevolking en op het rassenprobleem, dat echter niet die zor gen baart, welke men er zich hier wel eens van voorstelt. Het land is na de laatste wereldoorlog enorm opgekomen, zodat de manier van leven erg Ameri kaan® aandoet. Uitvoerig stond de heer Kleine Staarmann nog stil bij de Zuid- Afrikaanse taal, die wel erf naief aan doet, maar dat zeker niet is. Zij is op gebouwd uit een mengsel van talen en heeft een volkomen eigen betekenis. Een viertal prachtige kleurenfilm® on derstreepte het gesprokene en toonde het land in zijn talloze facetten, waarbij o.m. de natuuropnamen in het Kruger Natio- nat Park bijzonder mooi waren. In de pauze sprak dokter Nagelhout over zijn relaties met de NRV en in het bijzonder met haar algemene voorzitter, Dr. van Waard, inzake de schildersuit wisseling, welke voor de uitvoering van het plan van grote betekenis zijn gewor den. Na de koffie gaf de heer Kleine Staar mann een uitvoerige toelichting op de prachtige documentaire, beschikbaar ge steld door de ambassade van Zuid-Afri ka, getiteld ,,'n Volk se Erfenis", waar in een beeld wordt gegeven van de grote trek der boeren, van het verraad van Dingaan, de Zoeloe-koning en waarin aan het slot een indrukwekkend overzicht wordt gegeven van de inwijding van het prachtige voorttrekkersmonument op de heuvels bij Pretoria. Spr. wees er daarbij op, dat de gods dienstige inslag dit volk, dat uit een agglomeratie van volkeren is ontstaan, maar waarin het Friese element sterk behouden is gebleven, heeft staande ge houden. De boeren vormen daarin het kernelement. Uitvoerig ging spr. nog in op de Engelse bezetting in 1806, de af schaffing van de slavernij en het naturel- lenvraagstuk, waarbij ook de Boerenoor log besproken werd. Het iand is door z'n machtige hulp bronnen thans in opkomst door een uit gebreide industrialisatie. Namens de VW bracht de heer Beijers de heer Kleine Staarmann dank voor zijn prachtige avond, welke gegeven werd en dankte hij de NRV en in het bijzonder de heer Havenaar voor de belangstelling, welke zij voor onze plaats aan de dag leggen. Ook de heer Havenaar dankte de heer Kleine Staarmann en zeide, dat men graag een consultaat van de NRV hier zal ves tigen. Hij heeft beloofd, maar dat was natuurlijk een grapje, tenminste 90.000 van de meer dan 100.000 leden der reisvereniging nog eens naar Holten te brengen. I Paasvuur bezocht. Paaszondag heeft het gezelschap het grote Paasvuur te Goor bezocht, dat door burgemeester Vlam werd ontstoken en daarna heeft men een bustocht door de omgeving gemaakt om ook elders de paasvuren te zien branden. Na een tocht door de Gelderse Achter hoek op Paasmaandag vertrok men des avonds zeer voldaan naar z'n haardste den, waarbij nog woopden van dank werden gesproken jegens de chauffeur, de heer Joh. Lammer®, welke het ge zelschap met de prachtige toeringcar. heeft vervoerd en aan het adres van ho tel Holterman en het personeel, voor de goede verpleging. PAASVUREN. De weersomstandigheden waren dit jaar voor het branden der Paasvuren niet erg gunstig. Het natte hout maakte, dat zij slechts langzaam tot volle ontbranding kwamen en de harde wind was oorzaak, dat de dikke rook dikwijls laag over de grond wegtrok. Niettemin was er voor de vuren wel een flinke belangstelling en heeft de jeugd zich wel weer vermaakt met dit oude gebruik, door het zwartmaken enz. Vooral vanaf de hoger gelegen pun ten waren weer talrijke paasvuren zicht baar. Klein en groot werden er ruim twintig ontstoken. AFDELING „VEILIG VERKEER" OP KOMST? Naar wij vernemen ligt het in het voornemen om ook in onze plaats te ko men tot de oprichting van een afdeling van het „Verbond voor Veilig Verkeer". Op Dinsdag 21 April a.s. zal met dit doel een filmavond worden gehouden in Amicitia, uitgaande van voornoemd ver bond. Gezien de ernstige problemen, welke er ook in onze gemeente liggen ten aanzien van het verkeer, menen wij onze lezers nu reeds te moeten opwekken deze avond bij te wonen. Een nadere mededeling hieromtrent zal nog volgen. VIADUCT WORDT VERNIEUWD. Het grote viaduct, welke bij de electri- ficatie van het baanvak provisorisch om hoog gebracht is, zal een reconstructie ondergaan, waarbij gedeelten van dé fun dering zullen worden gesloopt en her bouwd en de overige delen met een zand straal worden schoongemaakt. Daarbij zal, naar aanleiding van bet adres van de landbouworganisaties, dat in samenwerking met het gemeentebe stuur, aan de directie van de Ned. Spoor wegen verzonden is over het gevaar vau het grote lawaai, ook aandacht geschon ken worden aan het geluidloos maken van het viaduct. Dezer dagen wordt reeds begonnen met het maken van een onderbouw onder de helft van het viaduct om een noodbrug aan te leggen en zal slechts éénrichting- verkeer kunnen plaatvinden, waarvoor de verkeerslichten reeds zijn aangebracht. Dit werk zal enige maanden in beslag ne men, waardoor het wegverkeer ter plaat se vanuit een bepaald punt geregeld zal moeten worden. Ook de treinen zullen het viaduct langzaam moeten passeren waarvoor op de lijn z.g. A- en E-borden zullen worden geplaatst. Een suggestie om de doorgang terwille van het rijwiel- en voetgangersverkeer wat te verbreden, heeft bij de NS helaas geen weerklank gevonden. DIJKERHOEK DEMONSTREERT ZIJN SPUIT. Teneinde de bevolking van Dijkerhoek en Espelo en omgeving in staat te stellen kennis te nemen van de motorspuit, die van de door haar bijeengebrachte gelden is aangeschaft, zal de Dijkerhoekse brand weer de komende Donderdagen op ver schillende plaatsen in de buurtschappen demonstraties geven met het nieuwe ma teriaal. De eerste demonstratie zal plaats vin den op Donderdag '16 April a.®., des avonds 7.30 uur, in de Waterhoek in de buurt van de heer H. J. Rcnsen, aldaar. De volgende demonstraties zullen in de agenda van ons blad worden bekend ge maakt. De brandweerlieden verwachten na tuurlijk, dat de hele omgeving belang stelling zal hebben voor hun nieuwe aan winst. Men schrijft ons: De afdeling E.H.B.O. alhier telt mo menteel 17 gediplomeerde leden, het geen na de verplichte cursussen van 2 jaar een mooi resultaat genoemd mag worden. Van de bijdragen der leden werden cursusgelden, oefenmateriaal e.d. bekos tigd, zodat de kas er niet best voor staat. Dank zij de subsidie van de ge meente hebben wij het hoofd boven wa ter kunnen houden, maar nu er gediplo meerden zijn is er ook verband e.d. nodig. 3 Verbandposten zijn ingericht, maar ook thuis moet er wat zijn, daar bij kleine ongevallen niet altijd naar de grote pos ten gelopen behoeft te worden. De afdeling doet nu een beroep op de inwoners, te helpen de gelden hiervoor bij elkaar te krijgen. Maandag 13 April a.s. zal er in het dorp een huis-aan-huis-collecte gehouden worden. Een ieder, die f 1.geeft, ont vangt een dweil, echt een artikel voor deze schoonmaaktijd. Koopt dus allen minstens 1 dweil, uw huis wordt schoon en de E.H.B.O. kan weer vooruit. De leden, die zich nog niet opgaven om te helpen, kunnen zich Maandag om 10 uur, 2 uur of half 7 melden bij Hotel Holterman, van waar uit gestart wordt. Helpt de E.H.B.O. en koopt een dweil. VERGADERING MOTOR- EN AUTOMOBIELCLUB. De Motor- en Automobielclub „De Holterberg" hield op Dinderdag 9 April in café Vruggink haar jaarlijkse leden vergadering. In verband met droevige familie-omstandigheden van de voorzit ter, de heer J. Arfman, stond deze ver gadering onder leiding van de secreta ris, de heer G. J. Bouwhuis. Na afhandeling van de ingekomen stukken werd door de secretaris een uit voerig jaarverslag over het afgelopen verenigingsjaar 1 April 195231 Maart 1953 uitgebracht, waaraan wij ontlenen, dat de vereniging thans 58 leden telt. Vervolgens bracht de penningmeester, de heer G. M. L. Rouwenhorst verslag uit. De ontvangsten bedroegen f 324.06 en de uitgaven f 350.61. Nadelig saldo van f 26.55. Die seizoen zullen 4 Oriënteringsritten worden verreden en wel op: 5 Mei, 23 Juni, 19 Juli en 19 Augustus. Tot leden der kascommissie over het boekjaar 1953/54 werden benoemd de heren H. B. Vosman en J. Derksen. Verder werden de nieuwe statuten en huishoudelijk reglement na artikelsge- wijze behandeling goedgekeurd. Na de gebruikelijke rondvraag sloot de secretaris, onder dankzegging voor het prettige en vlugge verloop, deze verga dering. 'T ROOMRUCH SAKSISCH STUDEN TENGEZELSCHOP „'T EUVER- STICHT" OET 'T STICHT. 1453-1953. 't Is 'n alolde gewoonte, da ,,'t Euver sticht" zien 5 joaren fèsten op 'n Hol- terbarge viert, imi doarmet oetdrokldng te geven an 'n groten baand, die d'r bestoat tussen de Saksische sfudenten en 't Saksenlaand. Wa Mekka is veur de Noasmoksers van Mohammed, da 's Holten veur alle Saksen. Dit joar is 'n vreet biezunder joar veur ,,'t Euversticht", want in 'n Grös- moand is 't krek 500 joar 'elejen, da ,,'t Euversticht" op'erich wad, ten tiede van 'n groten slag biej Madfodsen. Urn dissen groten dag te gedenken, zal d'r op Zoaterdag 'n 11 den van 'n Grös- moand, 's middaags 'n boom 'eplaant wodden op 'n Holterbarge, dee veur eeuwig en ait 'n teken zal wen van Sak sische krach. Vanoet 't darp goan wiej te hope met 'n mezielc noar 'n Holterbarge en wiej hoppen en rèkenen d'r op, diï alle leuj oet Holten, dee toch allemoale Saksen bunt, metsjouwen, want dit ku'j moar ens in de 500 joar beleaven. M. A. Westei'beek van Eerten, ,,'t Euversticht" in disse tied, Schriever. DE MOTORRACES TE TUBBERGEN. De datum van 8 Augustus schijnt dit jaar een zeer gunstige datum te zijn voor de races te Tubbergen. Verleden jaar waren er tegelijk met Tubbergen races te Ulster en de kampioenschap pen van Duitsland, de bekende Hambur ger Stadtparkrennen. Hierdoor moesten de belangrijkste Duitse renners verstek laten gaan. Dit jaar is het anders. Op 8 Augustus zijn er alleen de races te Tub bergen en hierdoor is het zeker te ver klaren, dat nu al inschrijvingen en aan vragen van buitenlandse renners binnen komen. Dit is wel buitengewoon vroeg, maar ook wordt hierdoor het bewijs ge leverd, dat Tubbergen internationaal een goede naam heeft. Mac Alpine, de Australiër, die verle den jaar zorgde voor de grote spanning, heeft reeds ingeschreven en zal rijden op een 350 cc Norton en een 500 cc Norton FB. Australië heeft Mac Alpine als af gevaardigde aangewezen voor de races op het eiland Man. Australië zal dit zeker niet doen als Mac Alpine geen goede rij der is. Zijn vriend, Sid Willes, komt met hem mee naar Tubbergen en zal uitko men met een 350 cc Norton en in de 250 cc ldasse met een speciale fabrieks- Velocette. De Duitse Motorbond, de ADAC, schijnt ook iets van plan te zijn. Ze vroeg n.l. niet minder dan 25 reglementen aan en het zal zeker in de bedoeling liggen vele rijders van die bond naar Tubbergen af te vaardigen. Het zo vroeg aanvragen en inschrijven geeft voor Tubbergen hoop volle perspectieven voor de races op 8 Augustus a.s. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Aaltje Gerrigje, dv G. Boode en A. H. Brinkman, Espelo 73 Her man, zoon van J. H. Kalfsterman en G. Huzen, Dorpsstraat 70. Janny, dv H. J. Ebrecht en M. A. Aanstoot, Holter- broek 81. Hendrikus, zv J. A. ten Have en J. G. Visschers, Burg. v. d. Borchstraat 28. Ondertrouwd: A. Groteboer, 27 j., en G. J. Blankena, 23 j. H. Blankena, 25 j., en J. F. Veneklaas, 24 jaar. Gehuwd: W. van der Meulen, 25 j., en G. Aanstoot, 26 j. Overleden: J. Arfman, 23 j., zoon van J. Arfman en N. Lebbink. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Inlichtingen op het Groepsbureau der Rijkspolitie te Holten, Oranjestraat 55, telef. 352. Gevonden: 1 damesrijwiel; 1 dasklem; 1 geldstuk;, 1 vulpen; 1 alpinomuts; 1 armbandje. Verloren: 1 riem; 1 portemonnaie inh. f 15.1 rechter kinderlaars rubber. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 uur Ds Knipscheer. 10.30 uur Ds Knipscheer. Dijkerhoek. 10 uur de Eerw. Heer Adolfsen. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds Hoogkamp. In beide diensten extra collecte voor de Theol. Fac. der Vrije Universiteit te Amsterdam. Hoofd Uloschool benoemd- Dij kerhoek e.o. schenken gemeente een motorspuit. - Komt er een nieuwe dorpskern? Na een korte besloten zitting heeft de gemeenteraad Donderdagavond met algemene stemmen de heer Jelle Sinne- ma, hoofd der openbare Uloschool en GLO-schoot te Kollum (Friesland) be noemd tot hoofd van de per 1 Septem ber a.s. te openen openbare Uloschool al hier. Er zal zo gauw mogelijk contact met hem worden opgenomen, verklaarde de voorzitter, Mr. W, H. Enldaar, over de benoeming van twee onderwijzers, welke men hoopt vóór 1 Mei a.s. voor elkaar te krijgen. De raad was voltallig, toen deze be noeming aan de orde kwam. Tevoren was een goedkeuring van Ged. Staten voor de stichting van deze nieuwe dorpsschool en de ingebruikneming van de dorps school als Uloschool, bij de ingekomen stukken voor kennisgeving aangenomen en was een adres van de heer J. Paal man, tijdelijk slachthuisarbeider, waarin deze verzocht hem overeenkomstig het ambtenarenreglement alsnog een vaste aanstelling te verlenen, om prae-advies in handen gesteld van Burgemeester en Wethouders. Schenking motorbrandspuit. Met grote waardering en dankbaarheid werd vervolgens een voorstel aangenomen tot aanvaarding van de schenking van een motorspuit met toebehoren van de inwoners van Dijkerhoek en omgeving en verdere belangstellenden. In een schrijven van de buurtvereni ging „Schoolkring Dijkerhoek" werd de ze motorspuit aangeboden als een ge schenk van de buurtschappen aldaar en verdere belangstellenden, met de wens, dat de brandweer in Dijkerhoek, welke op een prachtige staat van dienst kan terugzien, tot in lengte van dagen op een goede staat van dienst kan terugzien. Verder werd daarin gevraagd om ver schillende brandkoiken uit te diepen of nieuwe aan te leggen. Wij zijn verheugd, aldus verklaarde de burgemeester, over de blijk van burgen- zin, welke hier getoond wordt. Het is echter moeilijk in een besluit vast te leggen, dat de buurtschappen tot in leng te van dagen de beschikking zullen heb ben over een goede spuit, want dan zou men over geslachten heen gebonden zijn, maar uit het feit, dat een brandspuit- bergplaats zal worden gebouwd, blijkt wel onze goede bedoeling. Wij aanvaar den dit geschenk dan ook gaarne met een bijzonder woord van dank aan de Dijker- hoekse brandweer, welke zich moeite noch kosten gespaard heeft om deze zaak voor elkaar te brengen. Als de bergplaats klaar is, zal de raad AGENDA: Zaterdag 11 April: Laatste dag voor op gave deelname Kleutercursus Groene Kruis. Zaterdag 11 April: Boomplanting op de Holterberg door het Saksisch Studen tengenootschap ,,'t Euversticht". Maandag 13 April 8 uur: Openbare lezing Wachttoren Genootschap in zaal Vos man. Maandag 13 April, 8 uur Het Toneel gezelschap Johan Kaart in het Park gebouw te Rijssen. Dinsdag 14 AprilCandidaatstelling voor de gemeenteraad van 95 uur ten gemeentehuize (burgemeesters kamer) Dinsdag 14 April: Laatste dag opgave v. Zomeruitstapje Plattelandsvrouwen n. Bloeiende Betuwe en Zeist. Bezoek aan Sola-fabrieken. Woensdag 15 April: Zeeuwse avond van de afd. Dijkerhoek van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen, 7.30 uur in „Het Bonte Paard". Donderdag 16 April: Demonstratie Dij- kerhoekse brandweer in de Waterhoek (zie bericht). Maandag 20 April: Ledenvergadering algem. ziekenfonds in café Vruggink, 7.30 uur. Dinsdag 21 April: Filmavond Verbond voor Veilig Verkeer in Amicitia. Woensdag 22 April 7 uur: Jaarlijkse Alg. Ledenvergadering Coöp. Boerenleen bank in hotel Vosman. Donderdag 23 April 2 uur: Aanvang van Kleutercursus Groene Kruis. Vrijdag 24 April 7.30 uur: Vergadering afd. Holten Plattelandsvrouwen. Cause rie van de heer J. v, d. Berg over het schikken en verzorgen van bloemen. Zaterdag 25 April spreekt Johan Bode graven in het C.F.A.-programma over „Met Plof en Plaf kris-kras door Europa". 20-25 April: Afhalen goederen Protes tantse Kleuterschool. 13-16 Mei: Bazar Prot. Kleuterschool. worden uitgenodigd voor de officiële overdracht. Er komt dan een trekker in de vorm van de oude vrachtwagen van het GEB, zodat men dan kan voordraven. Wat de kolken betreft, zo verklaarde wethouder Veneklaa* Slots op een vraag van de heer Jansen, is hier gedacht aan de bestaande brandkoiken, welke moeten worden uitgediept, terwijl eventueel ook nieuwe kunnen worden gegraven. De heer Wegstapel bracht namens de burgerij van Dijkerhoek en omgeving B. en W. dank voor hun medewerking in dezen. Op voorstel van B. en W. werd voor de financiering van diverse kapitaals uitgaven een kasgeldlening van f 100.000 aangegaan tegen een rente van 11/8 pet. Komt er een dorpskern? Bij de rondvraag sneed de heer Aaftink de vraag aan hoe het staat met de nieuwe dorpskern. Hij had gelezen in het raadsverslag van de vorige vergade ring, waarin hij niet aanwezig kon zijn, dat het uitbreidingsplan voor het dorp in de mist hing. Spreker wilde gaarne weten of men bij de herziening van het plan wel rekening gehouden heeft met de nieuw te vormen dorpskern, zoals deze door de heer Verdenius in het oorspronkelijke plan was geprojecteerd. De Voorzitter wees er op, dat de pla noloog, de heer Witteveen. het niet ver der gebracht heeft dan een schets-ont werp. Men moet niet al te royaal zijn met de grond, want deze kost nu mis schien 90 cent, maar als zij bouwrijp gemaakt is, komen daar een aantal gul dens bij. Óp het ogenblik kan hij hier moeilijk verder op ingaan. Een groot plantsoen en schouwburg zijn natuurlijk niet uitvoerbaar. Zo luxueus wilde de heer Aaftink de zaak helemaal niet aanpakken, maar men moet ook verder zien en rekenen met 50 of 100 jaar. De raad heeft zich des tijds verenigd met een kern, daarvoor is bij de bouw van een boerenleenbank gea geerd en hij zou het betreuren, wanneer er helemaal geen plein kwam, dat voor samenkomsten enz. geschikt is. Er moet nu toch wel een keer een vaste lijn zijn en hij verzocht B. en W. met zo'n nieuwe kern rekening te houden. Wethouder Teeselink zeide wel vreemd op te kijken van de vraag van de heer Aaftink. De nieuwe school komt daar en het gemeentebestuur werkt in die rich ting. Het ware beter geweest, dat de heer Aaftink bij zijn fractiegenoten had geïn formeerd, wat in de onlangs gehouden geheime zitting over deze kwestie is ge zegd. De Voorzitter wees er nog op, dat een uitbreidingsplan om de tien jaar moet worden herzien. Als de boerenleenbank en de landbouwschool hier gekomen wa ren, was er meer aanleiding geweest voor deze kernvorming als thans, maar men kan de planoloog wensen kenbaar maken en hem verzoeken een kostenbe rekening op te maken. De opdrachtge ver spreekt in elk geval het laatste woord. Het grote bezwaar van het plan Verde nius is, dat er nooit een kostenbereke ning is gemaakt. Aan de heer Witteveen

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1953 | | pagina 1