Aan allen# die het wel menen met land en volk. Plaatselijk Nieuws De Muziektent in de nieuwe dorpskern. Abonnementsgeld. De N.R.V.-iïlmavond. No. 12. Jaargang 5. ZATERDAG 28 MAART 1953. Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWS De abonnementsprijs van du blad bedraagt 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5Jf8S - 2SJt Adv.-prijs115 m.m. d contantf 1.50. Iedere m.m. meer 0.06 Onze belangstelling wordt de laatste tijd bij zoveel dingen bepaald, ik denk hierbij met name aan de watersnood en aan de Bescherming Bevolking, dat het instituut Steun Wettig Gezag in veler gedachten misschien enigszins op de achtergrond is geraakt. Dit was dan ook de reden, dat deze week het plaatselijk bestuur van Steun Wettig Gezag met de vertegenwoordi- gers van de kerken en van een aantal verenigingen om de tafel is gaan zitten, teneinde te overwegen, hoe wij aan de Nationale Reserve en de Reserve-Rij ks- politie verder uitbreiding zouden kun nen geven. Dat deze beide organen, die de over heid in tijden van nood hebben bij te staan bij de handhaving van het over heidsorgaan, zo weinig in de belang stelling staan van velen, die het wel menen met ons land en onze gemeente, is niet zoals het wezen moet. Wij leven in een tijd, die vol is van gevaren en dreigingen; wij allen hebben nu eenmaal daarvan de consequenties te aanvaarden en onze offers te brengen. Inderdaad, wij leven thans nog in een land, waarin vrede en vrijheid nog als het hoogste goed worden beschouwd. Binnen de beperkte gezichtseinder van Holten is nog een blauwe lucht en niets wijst ex-, oppervlakkig beschouwd, op, dat er onweer op komst zou zijn. Het is in deze omstandigheden, waar in de zorgen van alle dag het enige is, dat ons hart bezwaart, misschien moei lijk om ons eens te verdiepen in wat komen kan; om er ons eens een voor stelling van te maken, wat er gebeuren gaat wanneer dat, thans nog hermetisch gesloten, ijzeren gordijn wordt - opge trokken. Het zullen inderdaad allerminst op wekkende gedachten zijn, wanneer wij ons gaan realiseren, wat onze vrouwen en kinderen, onze ouders en familie, onze have en goed, wat ons zelf zal overkomen, wanneer de legermachten uit het Oosten onze landsgrenzen zullen overschrijden. Neen, dit te bedenken, zal ons van angst en afschuw vervullen. Dit betekent echter niet, dat wij daar aan maar beter niet moeten denken; dat wij als struisvogels ons hoofd in het zand moeten steken. Wanneer wij dit zouden doen, dan zal zeker komen, waarvoor wij vrezen. Wij allen, ook gij lezer, begeren toch niets liever, dan dat wij de gevaren, die ons omgeven, afwenden. Welnu, laten wij allen dan ernst maken met die vurige wens, die in ons aller hart leeft; laten wij ons dan allen, stuk voor stuk, niet ziende naar een ander, afvragen: „Waar ligt mijn taak in deze strijd voor het behoud van onze vrijheden en onze rechten?" Bedenkt dan tevens, dat met het verloren gaan van deze vrijheden en rechten alles te gronde gaat, wat voor ons aan 't leven waarde schenkt. Vooral diegenen onder de Holtense jongeren, die niet dienstplichtig zijn, mogen zich er van bewust zijn, dat op hen, even zo goed als op onze dienst plichtigen, een taak en een verantwoor delijkheid rust, waaraan zij zich niet mogen onttrekken. Ik doe een beroep op ouders en jon geren, om zich in grote ernst te bezin nen op deze plicht en deze verantwoor delijkheid. Gij moogt U daarbij door deze gedachte laten leiden, dat Uw per soonlijk belang in tijden van nood voor het algemeen belang van geen waarde is, doch dat het algemeen belang Uw enig eigen belang is. Wanneer gij derhalve slechts ons aller belang op het oog hebt, dient gij op de best denkbare wijze de belangen van U zeiven en de Uwen. Argumenten, dat gij op het bedrijf of in de zaak niet kunt worden gemist, kunnen niet gelden, omdat in tijden van nood bedrijven of zaken van geen be lang zijn. Het gaat dan om ons hoogste goed, onze gewetensvrijheid. Daarom jongeren van Holten, sluit U aan bij de Nationale Reserve of de Res.- Rijkspolitie en meldt U daartoe bij de voorzitter van Steun Wettig Gezag, de heer W. Beijers, of bij de secretaris, de heer C. G. Bal. Nog is het tijd, nog kunnen wij allen tezamen veel bereiken. Grijpt déze kans! Ouders, dringt gij er bij uw jongens op aan, dat zij ernst maken met hun plicht en hun verantwoordelijkheid. Een ieder zij voor zichzelvén ten volle verantwoord. Bedenkt daarbij, dat een afzijdig blij ven staan op U een zware verantwoor delijkheid legt. De Burgemeester van Holten, W. H. ENKLAAR. Doordat achter het gemeentehuis de uitneembare directiekeet wordt ge plaatst waarin de dienst van gemeente werken en 't bouw- en woningtoezicht een onderdak zullen vinden, is de muziektent in het middelpunt van de belangstelling komen te staan. Het Bestuur van „H.M.V." prakizeert van alles om de tent een vaste plaats te geven, want de kosten van het ver plaatsen zullen ongeveer f 1000.be dragen. Het is dus logisch, dat men direct een plek probeert te vinden waar ze kan blijven staan. Een ingezetene heeft z'n terrein al aan geboden, maar hij kan niet garanderen, dat dit terrein beschikbaar blijft en het bestuur van de muziekvereniging voelt er natuurlijk niets voor om straks nog eens zo'n grote som op tafel te moeten tellen. De plaats waar de muziektent nu staat is nooit ideaal geweest. Uit aesthetisch oogpunt hoorde zij daar niet vanwege de onogelijke entourage en ook uit muzikale overwegingen was een andere plaats verkieselijker. Het was trouwens ook niet de bedoe ling haar hier voor goed te laten staan, maar het wachten was op de ontwikke ling van de nieuwe dorpskern, met dorpsplein en plantsoen, zoals deze in het uitbreidingsplan voor het dorp wa ren geprojecteerd. Uit het feit, dat het gemeentebestuur deze plaats nog niet heeft aangewezen voor het herplaatsen van de muziektent wordt door sommigen afgeleid, dat de geprojecteerde nieuwe dorpskern er niet zal komen. Dat zou buitengewoon te betreuren zijn, tenzij elders in ons dorp het liefst zo centraal mogelijk gelegen een mooi plekje te vinden was, dat met plantsoen omzoomt, 'n waardige plaats zou vormen om muziek en zang in de vrije natuur te beluisteren. Een muziektent is voor een dorp on misbaar; zij vormt een schakel in de culturele ontwikkeling harer inwoners en zij moet een plaats hebben buiten het jachtende leven, met z'n intens ver keer en het daaraan verbonden lawaai. Haar omgeving moet door aanleg en beplanting noden tot rust en bezinning, opdat men met volle teugen van het ge- bodene kan genieten. Onze plaats heeft bovendien als een vacantieoord en centrum van vreemde lingenverkeer 'n reputatie te verliezen. Zij kan zich niet permiteren geen mooie plaats voor een muziektent te hebben. Zie maar naar de Gelderse Achterhoek, waar in bijna ieder stadje of dorp de muziektent het centrum of de achter grond vormt van een plantsoen of brink en waar de ingezetenen plegen samen te komen als de muziekvereni ging concerteert en waarvan dikwijls een weldadige rust uitgaat. Wij hebben een prachtige omgeving, maar ons dorp zelf is niet rijkelijk met mooie plekjes bedeeld en daarom had den velen gehoopt, dat in de nieuwe dorpskern zulk een plekje zou ver rijzen, verwijderd van druk straatver keer en de spoorbaan. Reeds geruimen tijd geleden is een wijziging van het uitbreidingsplan voor het Dorp afgekondigd. Grote stukken grond zijn aangekocht tussen Tuintjes straat, Pastoriestraat en het Boskamps pad, de plaats waar de nieuwe dorps kern zou worden gevormd. Deze grond zal hoofdzakelijk worden bestemd voor de plaats van de nieuwe dorpsschool en voor woningbouw. Wij geloven, dat 'het nog niet te laat is om hier ook een centrum uit te sparen voor het geven van concerten en kleinere openluchtspelen. Zij zijn willen we onze gemeente cultureel en materieel op een hoger plan brengen, even goed nodig als het brood, waar mede we ons voeden. Er is gezegd, dat de grond daarvoor te duur is. En inderdaad, de grond is hier niet goedkoop, er moet zuinig met de cultuurgrond worden omgesprongen. Maar de woningbouw gaat voort. Als deze plek volgebouwd is, zal opnieuw cultuurgrond moeten worden aange pakt. Of dit nu wat vroeger of later gebeurt maakt weinig verschil. Laten we dan nu, nu het wellicht nog mogelijk is hier een fraai centrum te vormen, deze kans niet voorbij laten gaan. Ons nageslacht zal het ons zeker euvel dui den, dat wij niet op tijd gezorgd hebben voor een dergelijke recreatieve plaats. De wijziging van het uitbreidingsplan is nog niet vastgesteld, het is dus nog niet te laat. Wij hopen, dat de gemeenteraad in zijn eerstkomende vergadering zich hier over zal uitspreken. Het is kort dag. Het vreemdelingenseizoen staat reeds voor de deur en H.M,V, heeft zich vor- genomen dit jaar eens niet naar een concours te gaan ,maar ons in de e.k. zomermaanden van haar concerten te laten genieten. Die willen de Holte naren niet meer missen, maar er moet dan een mooie plek voor de muziek tent zijn. Voor de bevordering van de cultuur en van het vreemdelingenverkeer is deze grond naar onze mening niet te duur. Agenda Raadsvergadering. De Gemeenteraad komt op Dinsdag 31 Maart a.s. des avonds 7.30 uur ten gemeentehuize bijeen, voor de behan deling van de volgende agenda: 1. Notulen van de vergaderingen van 16 en 29 December 1952 en van 14 Januari 1953. 2. Ingekomen stukken en mede delingen. 3. Voorstel tot aankoop van gronden in het complex Boskamp van de heren W. Aaftink alhier en G. ten Velde te Amstelveen. 4. Voorstel tot verpachting van een perceel bouwland, gelegen aan de Peterswaterleiding in de buurt schap Holterbroek, aan G. W. Manenschijn en cons, alhier. 5. Voorstel tot tijdelijke ingebruik- geving van perceeltjes grond. 6. Voorstel tot het garanderen van een geldlening'onder hypothecair verband van de N.V. Bouwkas Noord-Nederlandse Gemeenten. 7. Voorstel tot oninbaarverklaring van belasting. 8. Voorstel tot to -kenning van een premie voor woningsplitsing aan de heer W. Veneklaas, Look 47 alhier. 9. Voorstel tot vaststelling van een partiële wijziging van het uit breidingsplan in hoofdzaak (in de buurtschap Look). 10. Voorstel tot het aangaan van een overeenkomst tot afgraving van zand en grint van een perceel grond in de Holterberg met de heer B. W. Veldhuis te Rijssen. 11. Voorstel tot wijziging van de ver ordening ex artikel 11, lid 1 der winkelsluitingswet 1951. 12. Voorstel tot wijziging van de gemeente-begroting 1952, en van de begrotingen van gemeente en gemeente-bedrijven 1953. 13. Rondvraag. Mattheüs Passion. Woensdag, 1 April a.s., wordt in de Grote Kerk te Deventer wederom de Mattheüs Passion uitgevoerd. Voor de bezoekers wordt gezorgd voor de terugreis. Men leze de annonce in dit nummer. Gezellige Dorpsschoolavond. Door omstandigheden kan de avond, die belegd was, om tegemoet te komen aan hen, die de opvoering der operette, gespeeld op de ouderavond, niet bij konden wonen, niet doorgaan. Het door enige actieve oudleerlingen reeds ingestudeerde toneelstukje „Eeuwige vrede" wordt misschien later nog eens K.I.-stieren goed geklassificeerd. Bij de dezer dagen gehouden Voor- jaarsstierenkeuring vanwege het Ned. Rundveestamboek, werden de stieren van de K.I. stal te Dijkerhoek als volgt geklassificeerd: Peter 85 punt a.b. algem. voorkomen; Jan 81 punt b. algemeen voorkomen; Coba's Paul 79 punt b. algem. voor komen; Nero 81 punt b. algem. voor komen; Lieskes Bernard b. algem. voorkomen. De stieren Mina's Joost 15 en Gerhard 2 werden beide goedgekeurd voor de Centrale Stierenkeuring voor Gelder land en Overijssel welke op Woensdag 22 April a.s. te Zutphen gehouden zal worden. Peter, Jan, Nero en Lieskes Bernard werden eveneens aangewezen voor Zutphen. De stier Hettijs Leo, eigenaar Joh. Wansink werd voorlopig ingeschreven met b.c+. De stier Meta's Theo van stierhouderij Espelo, behaalde bmet 81 punt. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU^ LAATSTE HERINNERING. Abonné's op Holtens Nieuwsblad bui ten de Gemeente Holten worden beleefd verzocht hun abonnementsgeld (half jaar f 2.30 of voor het gehele jaar f 4.60) te willen voldoen op Girorek. 175587 van de Coöp. Boerenleenbank te Holten. Bij het overmaken even vermelden: Abonnementsgeld Holtens Nieuwsblad. Mocht de overschrijving op 1 April nog niet in ons bezit zijn, dan ontvangt men 'n postkwitantie (+20 ct. innings- kosten). Vertrouwende op aller welwillende medewerking. A dm. HOLTENS NIEUWSBLAD. Illlllllllllllillllllllllllllllllll Zuid-Afrika staat momenteel in het brandpunt der wereldbelangstelling, o.m. in verband met 't rassenprobleem, waarmee het moet worstelen. Voorts is dit land vooral door en na de laatste wereldoorlog sterk geïndustrialiseerd. Heel wat families in Nederland kunnen langzamerhand wijzen op verwanten, die nog in de jongste tijd naar Zuid- Afrika zijn geëmigreerd. Afgezien hiervan hebben wij altijd een bijzonder plaatsje behouden in ons hart, voor onze stamverwanten daar in het zwarte werelddeel, die steeds voor zulke enorme moeilijkheden hebben ge staan en er zich tot dusver zo flink doorheen hebben geslagen. Het vorig jaar, op 6 April, is het 300 jaren geleden geweest, dat onze Johan van Riebeeck met ruim een 100-tal kolonisten landde in de Tafelbaai bij Kaapstad. Ter herinnering daaraan zijn in Zuid-Afrika grote feesten gehouden en in Nederland heeft een bescheiden herdenking plaats gevonden, meer spe ciaal in Culemborg, waar van Riebeeck was geboren. In het kader van deze herdenking heeft de Nederlandse Reisvereniging overal in het land filmavonden over Zuid- Afrika gehouden, daarmede op haar eigen wijze een steentje bijdragend om de vroeger zo nauwe banden met de „Kaapprovincie" weer wat aan te halen. Hetzelfde programma zal op Zaterdag 3 April a.s. te Holten in Amicitia wor den uitgevoerd. De avond is voor een ieder toegankelijk. Zowel voor als na de pauze wordt een film vertoond, telkens ingeleid door de heer J. H. Kleine Staarman van het Centraal Bureau der N.R.V. De films, welke speciaal beschikbaar zijn gesteld door de Ambassade van die Unie van Suid-Afrika, zullen laten zien, hoe het land er thans voorstaat. Indien men thans bv. de welhaast Amerikaans aandoende steden aanschouwt en bij de opnamen van Johannesburg even be denkt, dat op diezelfde plaats een 70 jaren geleden nog maar „een kaal pad" was, dan kan het niet anders of onze sympathie moet groeien tot bewonde ring voor hetgeen de blanke in Zuid- Afrika 'heeft gepresteerd. Voor de pauze draait een serie kleuren films onder de titel „Kleurenrijk Zuid-Afrika". Deze fraaie films geven ons algemene indrukken van het Zuid-Afrikaanse land. Wij bezoeken het historische Kaapstad. Met een zweefbaan, een kabel tram, bestijgen wij de Tafelberg en vervolgens begeven wij ons naar Johannesburg en Pretoria. Intussen hebben wij echter veel spectuaculairs gezien en beleefd. Wij hebben „die ou Transvaal" bezocht,'" de enorme Victo ria watervallen gezien en zijn door het Zoeloeland getrokken, waar de bevol king zich speciaal voor ons in fantas tische kledij heeft gestoken; de vrou wen hebben voor ons gedanst en de mannen met veel plezier hun exotische krijgsdansen ten beste gegeven. Ook andere stammen, zoals Basoeto's etc. hebben hun kunstuitingen gedemon streerd. Dan gaan wij tot slot nog een uitstapje maken naar het Kruger Nati onal Park, ook wel de Kruger Wild- tuin genoemd. Dit Afrikaans paradijs, zo groot als België, doorkruisen wij over moderne wegen en in een half uur is het ons zo doende meer van de bijzonderheden der Afrikaanse wilde dieren-wereld te aanschouwen dan vele jagers en onder zoekers in vroeger dagen gedurende maanden van omzwerving in de wilder,, nis mogelijk was. Wij houden ons angstvallig aan de waarschuwing: Blijf in de wagen en op de weg en rij lang zaam, want af en toe moeten wij voor rang verlenen aan kudden olifanten, AGENDA Vrijdag 27 Maart 7.30 uur in feestzaal „De Wippert": Uitvoering van Larens Mannenkoor. (Zie annonce.) Zaterdag 28 Maart: Laatste dag voor in diening verzoeken voor standplaatsen met ijs enz. op particuliere grond bij het Gemeentebestuur. (Zie officiële publicatie.) Maandag 30 Maart 2.30 en 8 uur in Amicitia: Modeshow Fa. E. Wonnink. (Zie annonce.) Dinsdag 31 Maart, 7.30 uur: Raadsver gadering ten Gemeentehuize. Woensdag 1 April: Ouderavond O.L. Dorpsschool in Amicitia. Zaal open 7.15 uur. Aanvang 7.45 uur. Woensdag 1 April: Uitvoering van de Mattheüs Passion in de Grote Kerk te Deventer (zie annonce). Woensdag 1 April om 8 uur in de Lagere Landbouwschool: Vergadering van de Commissie Kalveropfokclubs met de besturen van B.O.O. en C.J.B.T.O. Donderdag 2 April: Plattelandsbiblio theek, uitreiking boeken. Donderdag 2 April 7.45 uur in het Sta tionskoffiehuis van de heer Kalfster- man: Ledenvergadering Jong Holten. Lezing van de heer Sprokkereef van Hengelo over: Verzorging van ons grasland. Zaterdag 4 April: Filmavond over Z. Afrika van de Ned. Reisvereniging in Amicitia. Maandag 6 April (2e Paasdag): Paas- weide bij „De Dikke Steen" (zie annonce). Paasmaandag vanaf 3 uur: Dansen bij hotel Müller, Deventerweg (zie adv.). Donderdag 9 April 8 uur in café Vrug- gink: Ledenvergadering van de Motor en Automobielclub „De Holterberg". 20-25 April: Afhalen goederen Protes tantse Kleuterschool. 13-16 Mei: Bazar Prot. Kleuterschool. zebra's e.d., die de weg oversteken. Om geen overlast te krijgen, passeren wij (telkens met een vriendelijk knikje) enige giraffen, die ons hooghartig na kijken en dan weer de een of andere leeuw, die met zijn gade aan de kant van de weg liggend, nieuwsgierig het verkeer daarop gadeslaat. Enfin, u moet een én ander zelf gaan zien. Tot slot van de avond draait een in drukwekkende documentaire, getiteld: ,,'n Volk se Erfenis". Deze film laat ons in korte trekken de geschiedenis zien van de moeilijkheden, waarmee de Voortrekkers in Suid- Afrika te kampen hebben gehad en presenteert aan het eind de inwijding van het Voortrekkersmonument bij Pretoria op 16 Februari 1949. Het wordt een bijzondere avond, die wij zeer gaarne in aller aandacht aan bevelen. Zij is gratis toegankelijk. Voor het Rampenfonds. De Landbouwhuishoudcursus alhier bracht met het verkopen van oliebollen voor het Rampenfonds f 135.bijeen. Bazar Prot. Kleuterschool. Voor de bazar van de Prot. Kleuter school, welke van 13 tot en met 16 Mei wordt gehouden, is reeds een huis aan huis circulaire rondgestuurd, met een opwekking, om allen een steentje bij te dragen voor de instandhouding van dit onderwijs. In dit week van 20 tot en met 25 April hoopt de bazarcommissie vele bijdragen bij de ingezetenen te mogen afhalen. Wij geloven niet dat hiervoor nog een sterkere aanbeveling nodig is. Ieder zal zeker een steentje bijdragen om dit Kleuteronderwijs in stand te houden. Aan een groot gevaar ontkomen. Vrijdagmorgen, toen er een zeer dichte mist hmg, moest de landbouwer, de heer H. Meijerman, de onbewaakte overweg van de z.g. vierde dijk pas seren. Daar het uitzicht door de mist werd belemmerd, trachtte hij de over weg veilig over te steken. Niets ziende en niets horende, werd het paard in beweging gezet, maar op hetzelfde moment passeerde een electrische trein met z'n enorme snelheid, die het paard aan de kop raakte en het verwondde, zodat de veearts er aan te pas moest komen. De wagenbestuurder der trein, welke een ongeluk veronderstelde, bracht de trein onmiddellijk tot stilstand, om zich van het gebeurde te overtuigen. De heer Meijerman en zijn paard waren aan een ontzettend gevaar ont komen. De trein kreeg 20 minuten ver traging.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1953 | | pagina 1