Plaatselijk Nieuws Ledenvergadering O. L. M. No. 10. Jaargang 5. ZATERDAG 14 MAART 1953. Verschijnt elke Zaterdag. HO TENS NIEUWS De abonnementsprijs van du blad bedraagt 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5488 - 284 Adv.-prijs115 m.m. d contantf 1.50. Iedere m.m. meer f 0.06 De heer J. H. Sprokkereef legt voor zittershamer der O.L.M.-afdeling neer. Veel waardering voor zijn arbeid. Lezing van de heer A. W. Kreulen. De heer J. H. Sprokkereef heeft in de Maandagavond in het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfsterman gehouden ledenvergadering van de O.L.M. het voorzitterschap van de afdeling na dat hij deze functie zes jaar heeft ver vuld neergelegd en de hamer tijde lijk, totdat zijn opvolger zal zijn aange wezen, aan de vice-voorzitter, de heer G. J. Rietberg, overgedragen. De heer Sprokkereef was, evenals de secretaris, de heer H. Vosman en de heer T. Noteboom, periodiek aftredend en reglementair niet herkiesbaar. In de vorige vergadering zagen be stuur en, leden er bezwaar in, dat voor zitter en secretaris gelijktijdig zouden aftreden. De bestuursverkiezing werd toen uitgesteld om het bestuur in de ge legenheid te stellen een reglementswij ziging voor te bereiden. Deze wijziging kwam thans aan de orde en werd terstond aanvaard. Daar bij is bepaald, dat wanneer voorzitter en secretaris gelijktijdig aftreden, de zittingsperiode van een hunner bij loting aan te wijzen met een jaar ver lengd wordt. Het lot wees aan, dat de heer Vos man nog een jaar zitting zal houden, zo dat voor de heer Sprokkereef een ander bestuurslid moest worden gekozen, evenals voor de heer Noteboom. In de eerste vacature waren candi- daat gesteld de heren A. Reilink, H. Ste vens en W. Stevens J.Wzn.; in de vaca ture Noteboom de heren G. J. Barve- link, J. W. Stevens en J. H. Veneklaas Slots. De stemming bleef overigens ge heel vrij. Toen de blief j es geopend waren, ble ken met meerderheid van stemmen ge kozen te zijn de heren A. Reilink (dorp) en J. H. Veneklaas Slots (Espelo). Zij werden met een toepasselijk woord van de voorzitter gecomplimenteerd, waarbij deze zeide, dat van beiden be kend is, dat zij de boerenstand en de organisatie een warm hart toedragen. Laatstgenoemde is onlangs afgetreden als voorzitter van Jong Holten. Aan het eind der vergadering werd de heer Sprokkereef toegesproken door de heren Noteboom en Rietberg, waarbij de laatste de scheidende voorzitter na mens de afdeling dank bracht voor het vele werk, dat deze gedurende de afge lopen zes jaar voor de boerenstand ge daan heeft. Veel bleek daarvan naar buiten, maar er is ook veel gedaan, dat binnenskamers is gebleven. Men hoopt hem nog eens weer te zien in het be stuur. De heer Sprokkereef dankte allen voor de welwillende samenwerking, welke hem het leiden der vergaderin gen gemakkelijk heeft gemaakt. Hij dankte het scheidende bestuurslid, de heer Noteboom, voor alles wat deze ge durende een veel langere periode voor de afdeling gedaan heeft. Garantieprijzen. In deze vergadering, waarin de adj.- secretaris van de O.L.M., de heer A. W. Kreulen, sprak over het onderwerp: „Wat doet onze algemene standsorgani satie voor haar leden", heeft de voor zitter nog even gewezen op de lage var- kensprijzen en de dalende prijzen in de zuivelsector. Als het zo voortgaat, zal de overheid moeten bewijzen, dat zij de garantieprijzen wil geven, welke zij bij herhaling beloofd heeft. Contributie-inning. Na voorlezing van een dankbetuiging van de burgemester voor de organisatie van de hooilevering voor de rampgebie den, werd besloten de inning der contri butie door de leden te doen geschieden, hetgeen een bezuiniging van de innings- kosten betekent, maar ook de banden versterkt met de leden. De aan te wijzen leden zullen elk vijf kwitanties ter in ning krijgen. Gevraagd werd of het niet goed zou zijn hen ook vijf namen van niet-leden op te geven om deze voor de organisatie te werven. Besloten werd nog om de runderhor- zelbestrijding op vrijwillige basis weer ter hand te nemen. Hierover zullen nog mededelingen worden gedaan in dit blad. Lezing van de heer Kreulen. De heer Kreulen wees er in de aan vang van zijn betoog op, dat de boeren een kleine groep vormen binnen het Ne derlandse volk. Om juist te zijn: zij om vatten 19.6 pet. van ons volk. De overi ge 80 pet. is zeer actief bij de beharti ging van haar belangen, zodat ook de boer, wil hij meekomen, een grote acti viteit moet ontplooien. Normaliter zijn voor het voeden van 10 millioen mensen 5 a 6 millioen bunder land nodig. De Nederlandse boer speelt het klaar om het met de opbrengst van 2Vz millioen bunder te doen en ook nog 44 pet. van de deviezen in ons land te slepen. Land- fa ouw-technisch zijn onze boeren dus wel goed bij, maar op het gebied van hun standorganisatie zijn er op elke 100 boeren nog 30 a 40, welke niet bij een organisatie zijn aangesloten. Waar ligt dit aan, vraagt spr. Zij die niet op een vergadering ko men, vragen zich af: wat doen de orga nisaties voor de boeren. Zij die hun vrije tijd opofferen om hun organisatie te dienen en de boerenstand omhoog te stoten, lachen hierom; zij weten heel goed wat door het werk der organisa ties tot stand wordt gebracht. Als er in de 50 achter ons liggende jaren geen organisatie was gewest, dan had het er in de boerenstand heel wat slechter voorgestaan als nu. Er is heel wat be reikt en er is ook veel teleurstelling ge weest. Spr. wijst op het landbouwonderwijs en het landbouwhuishoudonderwijs. Dat heeft men ons in Den Haag zeker zo maar niet op een presenteerblaadje aan geboden. De oprichting van die scholen heeft heel wat moeite gekost. Men klaagt wel eens over de hoge belastin gen, maar men moet toch ook wel eens zien naar wat er zo gaandeweg tot stand gekomen is. Op het boerenerf is ook heel veel veranderd. De meisjes, die landbouwhuishoudonderwijs volgen zijn thans bekwaam voor hun taak op de boerderij. De jongens kunnen niet meer als krullenjongen beginnen, maar heb ben een grote theoretische ontwikkeling nodig, willen ze zich staande kunnen houden op het bedrijf. Spr. wijst in dit verband op het ont wikkelend karakter van het Overijssels Landbouwblad; vakliteratuur, welke voor de boer onmisbaar is; op de lezin gen en films; op de stimulering van de culturele ontwikkeling en in het bijzon der op de kadercursussen, welke de boerenjongeren rijp moeten maken voor het bekleden van de b est uursfuncties, opdat zij de problemen in de besturen der zuivelfabrieken, aankoopverenigin gen, boerenleenbanken enz. aan kunnen. Er is nog altijd een te groot verschil tussen de inspanning en de verdiensten van de boeren op de lichte gronden en op de betere gronden. Via de grondbe lasting is een verandering te verwezen lijken. Maar er moet tijd en geld zijn om deze plannen op te stellen. Als elke boer zich bewust was wat de organisa tie voor hem doet, aldus de heer Kreu len, dan behoefden we niet te jengelen bij de regering, dan kwamen ze uit zich zelf en werden de organisaties krachti ger om de verlangens te verwezenlijken. Vooral het probleem van een juiste beroepskeuze achtte de heer Kreulen ernstig. Als landbouworganisatie zou den wij de ouders willen helpen, die met hun jongens zitten, welke geen boer kunnen worden en nu dikwijls niet het juiste beroep kiezen. De arbeider draagt dikwijls 75 ct. en meer per week bij voor zijn vakorgani saties; Als de boeren dit wilden opbren gen, kon er veel meer gedaan worden. Het komt wel heel langzaam en we werken er naar toe. Als er meer midde len zijn, kan er ook meer aandacht be steed worden aan het geestelijke en culturele leven. Wijzende op de taak van het boek- houdbureau der O.L.M., de adviezen in zake ruilverkaveling, uitbreidingsplan nen en oorlogsschadebehartiging, con stateerde spr., dat door het werk van de organisatie voor de gedupeerden van het kwelwater van het Twen te-Rijnka naal een schadeloosstelling van f 360000 werd verkregen, waarvan 30 pet. vrij van inkomsten- en vermogensbelasting. Bij een schadevergoedingsgeval in ver band met een uitbreidingsplan werd voor een gedupeerde boer een som van f 24000 meer verkregen dan de aanvan kelijke opzet. Al deze dingen komen niet geregeld in de krant, maar als de ongeorganiseer den al deze feiten zagen, zouden zij zich onmiddellijk aanmelden. Vooral als het slechter wordt, moet de organi satie zijn stootkracht kunnen tonen. De heer Kreulen stond nog uitvoerig stil bij de subsidieregeling kleine boe ren, de voorlichtingsdienst, de rechts kundige bijstand voor de leden, verze keringsadviezen, afschaffing van de ge meenteclassificatie en de electrificatie en waterleidingaanleg voor onrendabele gebieden. Nadat nog tal van vragen door de spreker waren beantwoord, bracht de voorzitter hem dank voor zijn duide lijke lezing. SCHIETVERENIGING HEEFT NIEUWE PLANNEN. In de jongste vergadering van de Schietvereniging „De Eendracht", onder voorzitterschap van de heer Joh. van Geenhuizen in hotel Holterman gehou den, is het bestuur aangevuld en zijn de plannen besproken voor 1953. Langdurig is gesproken over 't voor stel van het bestuur om toe te treden tot de Kon. Ned. Vereniging van Scherp schutters, maar bij nadere beschouwing zag men zich geen kans werkelijk ge trainde ploegen van 4 man naar de con coursen af te vaardigen. Er werd daarom besloten eerst nog eens flink te oefenen op de buksbanen en dan twee viertallen samen te stellen. Het bestuur heeft uitgezien naar een buitenbaan en het ravijn bij hotel „De Dieken", waar door militairen en politie ook geschoten is, wel geschikt bevon den. Men zal nu met de eigenaren en de plaatselijke autoriteiten gaan praten om tot de stichting van een goede baan te komen. In de vacature wegens het bedanken van de heer L. Bolink werd tot bestuurs lid gekozen de heer W. ten Berge, wel ke tot nu toe plv. baancommandant was. Bij de rondvraag werd besloten deze zomer in samenwerking met de V.V.V. een schuttersfeest te organiseren in het kader van het vacantieprogramma. Aan het schieten om de titel van Konings- schutter zullen enkele plaatsgenoten kunnen deelnemen, maar er zal ook een vrije baan en een hazenbaan komen, zo dat ieder aan dit schuttersfestijn mee kan doen. De datum zal moeten vallen van eind Juni tot uiterlijk begin Augus tus en zal nog nader worden vastge steld. PROPAGANDA-TONEELAVOND VAN VOLKSONDERWIJS. Deventernaren gaven mooi spel te zien. De afdeling van Volksonderwijs gaf Woensdagavond (Biddag) in Amicitia haar jaarlijkse propaganda-toneelavond, welke druk bezocht was. Aan deze avond werd medewerking verleend door de To neelvereniging „Ons Genoegen", onderaf deling van de buurt- en speeltuinvereni ging „Wijk 16" in Deventer. Tot aan de morgen van deze dag wist men nog niet, dat deze vereniging voor het voetlicht zou treden, zo verklaarde de voorzitter van Volksonderwijs, de heer H. J. A. Koldeweij, in zijn openings woord, want de toneelclub van Volks onderwijs in Deventer was door ziekte van een der spelers verhinderd het stuk „Hoera, petroleum" op te voeren. Men was echter zo diligent om voor een plaatsvervangster te zorgen. De heer Koldeweij wees nog even op de doelstellingen van Volksonderwijs, dat als devies voert: „Onverdeeld naar de openbare school". Zij dient op verschil lende wijzen de belangen van het open baar onderwijs en bevordert de zedelijke en geestelijke ontwikkeling der jeugd door de jongens en meisjes op te voe den tot persoonlijkheden. Zij tracht daar mede tevens de eenheid in ons volk te bevorderen. De openbare school mag zich, aldus de heer Koldeweij, in een toe nemende belangstelling verheugen, want overal stijgt het aantal leerlingen dat de openbare scholen bezoekt en ook de ver eniging neemt gestaag in omvang toe. Zij telt momenteel meer dan 166.000 leden. Hierna ging het doek op en bracht „Ons Genoegen" het spel van het boe renland in drie bedrijven van Jan Fabri- cius: „Leentje Martijn begint haar leven". Van dezelfde schrijver is het door amateurtoneelverenigingen veelvuldig opgevoerde spel „Onder één dak". De Deventernaren hebben zich bij de opvoering van dit plattelandsspel uit stekend van hun taak gekweten. Het is een echt praatstuk met weinig actie en lange dialogen, maar deze werden zo vlot gesproken en de rollen werden zo goed vertolkt, dat het publiek zich geen moment heeft verveeld en voortdurend in de ban van het spel gevangen bleef. Het stuk heeft een wat sombere inhoud, want het handelt over de dood van boer Martijn en diens nalatenschap, maar het heeft ook tal van komische momenten, welke de lach in de zaal doen opklate- ren. Vooral de rollen van Hendrikje Sloet, de dienstbode (Mw. L. Mulder-Ad miraal) en van de schoonzoon, Lammert Kamminga (de heer H. Nienhuis) zor gen voor deze effecten. Het le bedrijf speelt na de begrafenis van Jan Martijn. Leentje, zijn vrouw (Mej. B. Kelderman), die hem 46 jaar lang bijkans willoos gediend heeft, komt nu op eigen benen te staan. De kinde ren, t.w. haar zoon Gerrit, hotelhouder (de heer A. Fredriks), zijn vrouw Antje (mw. W. v. Starten-v. Laar) en Gonne Kamminga-Martijn (mej. D. Kleintije) en haar man willen haar om beurten bij zich innemen. Op de achtergrond spreekt daarbij de verdeling van de erfenis. Maar het blijkt, dat moeder Martijn niet zo'n doetje is als het zich liet aanzien en dat zij eigen plannen heeft, n.l. om haar zwa ger Roelof Martijn (de heer G. de Weerd) op de boerderij te vragen, daar deze erg is achteruitgegaan. Oom Roe lof, welke als oudste zoon recht op de boerderij had, is in het testament niet genoemd. In het 2e bedrijf, vier maand later, is oom Roelof op de boerderij, en op de ver jaardag van Leentje ontspint zich de strijd om de erfenis, waarbij het fel toe gaat. Lammert en gedeeltelijk ook Antje, kiezen de zijde van hun schoonmoeder. Zij spreken van roddelpraatjes, welke van haar en Roelof rondgaan. In het laatste bedrijf blijkt, dat de overleden Jan Martijn zijn broer Roelof bij het vragen van Leentje net voor is geweest. Roelof was verliefd op Leentje, maar Jan is hem 46 jaar geleden te vlug- af geweest, omdat naar oud gebruik slechts aan de gehuwde zoon de boer derij kon toevallen. Roelof is Leentje niet onverschillig geweest, zoals Hen drikje, de oude meid, uit de doekjes weet te doen en Leentje bekend dit ook aan Roelof. Hun jeugdliefde zal in vervul ling gaan. De notaris (de heer W. Belt man) komt er aan te pas en zal het aan deel van Leentje op naam van Roelof stellen, die de boerderij ook wel toekomt omdat hij haar geheel weer in de hoogte gewerkt heeft. De kinderen krijgen een legaat, maar dochter en zoon verlaten het huis. Schoondochter en schoonzoon geven moeder gelijk. Als het doek valt, zijn de beide oudjes een paar. Het stuk karakteriseert de hebzucht en de moeilijkheden, welke zich bij boe delscheidingen dikwijls voordoen. Het werd onder regie van de heer J. F. Liese keurig gespeeld. Zonder de anderen te kort te doen mag gezegd worden, dat Mej. Kelderman met de rol van Leentje wel het beste spel had. De voorzitter bracht de spelers dank voor hun mooie opvoering en bood de dames een klein presentje aan. De heer Nienhuis beantwoordde die dankwoorden en zeide met veel genoe gen in Holten gespeeld te hebben. Men wil gaarne nog eens terugkomen. Na een verloting met mooie prijzen werd er nog ruim een uur gezellig ge danst bij de muziek van de Goorse Band. P.v.d.A. HEEFT KOPGROEP KLAAR. De afdeling van de Partij van de Ar beid heeft in haar Dinsdag in café „De Waag" van de heer K. ter Horst ge houden ledenvergadering de kopgroep voor haar candidatenlijst voor de ge meenteraadsverkiezing vastgesteld. In deze vergadering, welke plaats vond onder voorzitterschap van de heer H. Soer, werden enkele ingekomen stukken behandeld en werd als afgevaardigde naar het van 2628 Maart a.s. te Den Haag te houden partijcongres aangewe zen de secretaris, de heer W, Beijers en als diens plaatsvervanger de heer A. Jansen. Eerstgenoemde hield een inleiding over het Urgentieprogramma gemeente-poli tiek, zoals dit in het te Utrecht gehou den gemeene-congres is voorbereid en gaf een kort verslag van deze bijeen komst. Daarna werd behandeld het advies van het bestuur betreffende de candi- daatstelling voor de gemeenteraad. Na dat de daarin genoemde candidaten van alle kanten besproken waren werd de volgende kopgroep voor de cxandidaten- lijst vastgesteld: 1. G. J. Aaftink (aftr.), 2. A. Jansen (aftr.), 3. H. Soer (aftr.), 4. G. Brands en 5. PI. W. Kromdijk. De staart van de lijst zal nog nader worden vastgesteld, nadat de daarvoor aangezochte candidaten hun bewilliging hebben gegeven. De candidaatstelling voor de raads verkiezing is op Dinsdag 14- April en de stemming op Woensdag 27 Mei. COLLECTE TIJDENS BIOSCOOPVOORSTELLING. De buscollecte, welke tijdens de Za terdagavond in Amicitia gehouden bios coopvoorstelling, waarbij de film van de stormramp vertoond werd, vanwege het Roode Kruis gehouden is, heeft voor het Rampenfonds f52.70 opgebracht. Het geld is aan de plaatselijke penningmees ter afgedragen. UITVOERING H.M.V. H.M.V. hoopt de uitgestelde jaarlijkse uitvoering nu te houden op Donderdag 19 Maart in Amicitia. Aanvang half 8. 0.C.H. verleent hieraan medewerking. Het zal zeer waarschijnlijk een ver kort programma zijn, daar H.M.V. nog sukkelt met ziekte. Mochten er nog donateurs zijn, die 'n toegangskaart willen hebben, bij de penningmeester zijn deze nog in be perkte mate verkrijgbaar. VERFWERK BUREAU GEMEENTEWERKEN. Bij de Zaterdagmorgen vanwege het gemeentebestuur gehouden inschrijving voor het verfwerk van de directiekeet, voor de dienst van gemeentewerken, welke achter het gemeentehuis komt te staan, kwamen de volgende bedragen uit de bus: J. Webbink f 495, H. H. J. Stok kers f 490, W. Koopman f 485, G. Broek- maat f475, fa. A. Schipper en fa. G. J. Gervedink Nijhuis en Zn. f 445. Het werk is aan laatstgenoemde opgedragen. A.R. KIESVERENIGING. De leden van de A.R. Kiesvereniging kwamen Dinsdagavond onder voorzit terschap van de heer P. van der Meulen in maandelijkse vergadering bijeen in de consistorie der Geref. Kerk. De voorzitter opende deze vrij goed bezochte vergadering met gebed na het lezen van Hebr. 11 vs. 1-10. Nadat de secretaris, de heer R. Rei- nink, de notulen had gelezen en enige ingekomen stukken waren afgehandeld, werd gesproken over de groslijst met 't oog op de a.s. gemeenteraadsverkiezing. Na een drietal stemmingen voor de groslijst werd eveneens bij stemming de candidatenlijst als volgt vastgesteld: 1. G. Landeweerd (raadslid); 2. P. v. d. Meulen; 3. W. Rietberg; 4. J. Beldman; 5. G. W. Rietman; 6. R. Reinink. Na afhandeling van enige zaken van ondergeschikt belang werd deze verga dering door de heer Reinink met dank gebed gesloten. AGENDA Maandag 16 Maart 7.30 uur: Gezellige avond van de Buurtvereniging School- kring Dijkerhoek in café „Het Bonte Paard". Maandag 16 Maart 8 uur in het gebouw Salland te Wijhe: Vergadering van het Verenigd College van het Waterschap Salland (zie annonce). Maandag 16 Maart om 7.30 uur in ge bouw Irene: Vergadering Chr. Hist. Kiesvereniging. Donderdag 19 Maart om half acht in Amicitia: Uitvoering van H.M.V. Vrijdag 20 Maart om 8 uur in hotel Holterman: Boekbespreking door de heer Kolk van Laren voor de B.D.V., O.L.M. en Plattelandsvrouwen. Vrijdag 20 en Zaterdag 21 Maart in het schoolgebouw te Espelo: Jaarfeest der C.J.M.V. Jeugdclubs. Vrijdagavond 20 Maart om 7.30 uur in Rehoboth: Vergadering Chr. Jonge Boeren Organisatie. Woensdag 25 Maart: Jaarfeest van de Herv. Meisjesver. „Martha" en „Jong Leven" in Irene. Donderdag 26 Maart 7.30 uur in Irene: Filmavond van het C.N.V. Zaterdag 28 Maart: Laatste dag voor in diening verzoeken voor standplaatsen met ijs enz. op particuliere grond bij het Gemeentebestuur. (Zie officiële publicatie.) Zaterdag 3 April: Filmavond over Z. Afrika van de Ned. Reisvereniging in Amicitia. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Hermina, dv. F. W. W. H. Bekkernens en H. Meilink, Espelo 70. Johan Karei Christiaan, zv. J. v. Beek huizen en S. F. Buys, Holterberg 78. Ondertrouwd: J. van der Meulen, 28 jr., Holten en H. Kolkman, 24 jr., Laren (Gld.). Overleden: E. Pinkert, 71 jr., wed. v. L. Haverslag, Dijkerhoek 21. A. G. van Bruggen, 64 jr., echtg. v. M. Heij- enk, Dorpsstraat 9. J. Nikkels, 65 jr., echtg. van T. Scheperman, Aalpolsweg 6 (overleden te Deventer). Ingekomen: J. Spakman van Hilver sum naar Oranjestraat 44. ARJOS-VERGADERING. De Anti-Revolutionaire Jongeren Stu dieclub (ARJOS) kwam Donderdagavond 5 Maart j.l. in vergadering bijeen. De leiding berustte bij de vice-voorzitter, de heer A. J. Nijkamp. Deze opende de vergadering met ge bed, nadat gezongen was Psalm 106 3 en gelezen was Psalm 2 (onberijmd). In een zeer kort openingswoord wer den de aanwezigen door de voorzitter welkom geheten, inzonderheid de heer Chr. Bramer uit Den Plam, die namens het Provinciaal Arjosbestuur het jaarlijks clubbezoek bracht. Door di secretaresse mej. De Haze- winkel, werden hierna de notulen gelezen. Vervolgens kwam het poliiiek maand overzicht aan de orde, dat verzorgd werd door de heer H. Beltman. Uitvoerig werd stilgestaan, wat het binnenland betreft, bij de nationale ramp en de gevolgen er van, alsook bij het ontwerp voor een nieuwe Zondagswet. Verder werd nog aangeroerd o.a. het wetsontwerp ontslag bepalingen bij arbeidsovereenkomst, de kwestie van de tweede Technische Ho geschool, de benoeming van het A.R. Tweede Kamerlid, Dr. J. van Baal, tot gouverneur van Nieuw-Guinea, en de voorbereiding voor de a.s. gemeente raadsverkiezingen. Wat het buitenland betreft, werd gehandeld over het rumoer in België rondom de jonge koning Boude- wijn I, de handhaving van de traditionele Zondag in Engeland, de Europese Defen sie Gemeenschap, het anti-Zionisme in Rusland, de dood van Stalin en het con flict in Perzië tussen de Sjah en Mossa degh. Enkele dezer punten gaven aanleiding tot een geanimeerde discussie, die 0111 des tijds wille bekort moest worden. Na de pauze werd heropend met het zingen van „Wilt heden nu treden". De heer Chr. Bramer kwam nu aan het woord met het onderwerp: „De Kroon en de kabinetsformatie". Op duidelijke en overzichtelijke wijze werd dit onder werp door de heer Bramer ontwikkeld. Aan de hand van voorbeelden uit het verleden werden door hem verschillende verkeerde verhoudingen en invloeden naar voren gebracht, die bij een kabinetsfor matie een rol kunnen spelen. Het vormen van z.g. parlementaire ka binetten werd afgekeurd en met name ook de in onze tijd veel voorkomende on derhandelingen tussen formateur en fractievoorzitters tijdens de formatiepo gingen. De heer Bramer noemde dit een onwaardige koehandel. Het ideaal, dat ook in onze A.R.-kringen steeds meer veld wint, noemde referent, als de macht van de Kroon en het parlement elkaar in evenwicht houden en een zelfstandige kabinetsformateur optreedt. Helaas ont brak de tijd om over dit onderwerp van gedachten te wisselen. De volgende vergadering werd gesteld op 1 April a.s. Gezongen werd nog „Nooit kan 't ge loof te veel verwachten", waarna de heer Bramer voorging in dankgebed.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1953 | | pagina 1