GROTE BAZAR Plaatselijk Nieuws No. 9. Jaargang 5. ZATERDAG 7 MAART 1953. Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD 7-- t.7 7 7 t x -t -tr 7 Uitgave van de Stichting ,Jloltens Nieuwsblad" z m r j tsprys van dié blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal te Holten Teief k 5488-234 Adv.-pnjs: 115 m.m.(a contant) f 1.50. Iedere r, t Bezoekt de op WOENSDAG 11 MAART (Biddag) in GEBOUW „REHOBOTH" OPENING om 11.30 uur door de Edel Achtbare Heer Burgemeester, Mr. W. H. ENKLAAR. DONDERDAG 12 MAART geopend van 4 tot 9 uur. Na 9 uur verkoop van overgebleven goederen. 4 J TAL VAN ATTJtACTÏESs SCHIETEN, SJOELEN, GRABBELTON, RINGWERPEN enz. enz. SCHITTERENDE PRIJZEN! U kunt er o.a. smullen van heerlijke oliebollen. Degenen die deze bazar willen steunen met goederen of der- gelijke, kunnen dit Maandagmiddag a.s. in het gebouw „Reho- both" bezorgen. ALLES IS WELKOM. VERGADERING „JONG HOLTEN". De heer Joh. Lubbers volgt de heer Veneklaas Slots op als voorzitter. In 1953 bedrijfskeuring. In de vorige vergadering van „Jong Holten" werd reeds afscheid genomen van voorzitter J. H. Veneklaas Slots, doch aangezzien in de voorzittersvaca ture niet kon worden voorzien, hanteer de de reeds afgetreden voorzitter in de vergadering, die Vrijdagavond in hotel G. Müller werd gehouden, tot de pauze nogmaals de voorzittershamer. Tijdens deze matig bezochte ledenvergadering werd ais voorzitter gekozen de heer Joh. Lubbersen, die door de heer Veneklaas Slots hartelijk werd gelukgewenst met zijn verkiezing. Ik ben er van overtuigd, aldus de pas afgetreden voorzitter, dat de heer Lubbersen zijn beste krachten zal geven aan „Jong Holten" en gaarne doe ik beroep op de leden om de heer Lubbersen bij het werk, dat hij op zich heeft genomen, te steunen. De nieuw gekozen voorzitter, de heer Lubbersen, dankte voor het in hem ge stelde vertrouwen, terwijl tevens een woord van dank werd gesproken tot de heer Veneklaas Slots, die tal van jax-en de afdeling op zo voortreffelijke wijze heeft geleid en tot de heer H. Blankena, die tijdelijk met het voorzitterschap was belast. In deze vergadering werd als be stuurslid gekozen de heer B. Volkerink, aangezien de heer H. Reilink, die in de vorige vergadering werd gekozen voor het bestuurslidmaatschap, had bedankt. De heer J. Arfman werd als penning meester benoemd. Bedrijfskeuring. Een voorstel van het bestuur om dit jaar een bedrijfskeuring te houden in- plaats van de gebruikelijke gras- en ak- kerbouwkeuring, werd na een toelichting van bestuurszijde aangenomen. In tal van afdelingen heeft reeds bedrijfskeuring plaats, waarbij de gehele bedrijfsvoering onder de loupe wordt genomen. Bij be drijfskeuring wordt ook gelet op veever zorging, onderhoud gebouwen, landbouw werktuigen enz. en het behoeft dus geen betoog, dat een dergelijke keuring van veel groter belang moet worden geacht dan een gras- en akkerbouwkeuring. Er zal bij bedrijfskeuring minstens 3 keer worden gekeurd. Tien leden gaven zich op voor deel name aan de bedrijfskeuring en drie voor het volgen van een spoed-opleidingscur- sus voor keurmeester. Het ophalen der contributie werd uit besteed aan de heer J. H. Schooien (Groenland, Markelo). Kalveropfokclubs. In deze Vergadering werd nogmaals uitvoerig gehandeld over de kalveropfok clubs en van bestuurszijde werd thans medegedeeld, dat in deze zal worden sa mengewerkt met de plaatselijke afdeling der Chr. Jonge Boeren Organisatie. Er zal een bestuur gevormd worden, waarin 2 leden van „Jong Holten" en 2 van de C.J.O. zitting zullen hebben. De heer G. Brinks (C.J.O.)die als secretaris zal fungeren, werd tevens bereid gevonden de kalveren te schetsen. Ruim 20 leden gaven zich op voor deel name en ook bij de C.J.O. bestaat voor deze kalveropfokclubs flinke belangstel ling. Het ligt in de bedoeling om twee kal veren te schetsen, zodat bij het eventueel uitvallen van één der dieren, het reserve- kalf kan worden voorgeleid. Men kan deelnemen zowel met rood bonte als met zwartbonte dieren. De kalveren moeten geboren zijn tus sen 1 Oct. 1952 en 1 April 1953. Bij de keuring, die zo mogelijk zal samenval len met de jaarlijkse fokveedag, zullen de kalveren in 2 rubrieken worden on dergebracht: a. geboren tussen 1 Oct. en 31 Dec. '52; b. geboren tussen 1 Jan. en 31 Maart '53. Nadelig saldo over 1952. Wegens verhindering van de penning- .meester, de heer E. Veneklaas, werd het financieel verslag over het afgelopen boekjaar uitgebracht door de heer Vene klaas Slots, De ontvangsten over 1951/1952 be droegen f 1434.96, de uitgaven f 1742.47, zodat er een nadelig saldo is van f 307.51. Hierbij moet worden opgemerkt, dat in de loop van 1952 een nieuwe zaaimachine werd aangekocht, die uit de kas werd betaald. Vragen uit de practijk. De „Vragenbus", die door het bestuur in ere werd hersteld, voorziet zeker in een behoefte, want er kwamen deze avond reeds tal van vragen uit de bus, waaronder enkele over bemesting, die door de adviserende leden, de heren Kol- deweij en Snijders, op duidelijke wijze werden beantwoord. BEVORDERINGEN. Onze plaatsgenoot, de heer EI. H. Fran sen, is dezer dagen bevorderd tot res. 2e luit. der Technische Troepen. - Onze plaatsgenoot, de heer G. Wis- sink, is onlangs bevorderd tol cornet bij de luchtdoel-artillerie. HET NED. VOLKSTONEEL IN „AMICITIA". De opvoering van het toneelstuk „Het is tijd, Dr Schweitzer", Zaterdag van de vorige week in Amicitia door het Ned. Volkstoneel, zal niet voor iedere bezoe ker dezelfde bekoring hebben gehad. Het was niet een gemakkelijk te begrijpen stuk en de betekenis van de dikwijls fijnzinnige dialogen zal velen nog wel eens ontgaan zijn, maar uit de stilte viel duidelijk af te leiden, dat men in elk ge val door het prachtige spel van Ben Groeneveld en zijn kleine groep gegre pen was. Inhoud en spel waren spannend en boeiend, hetgeen voor een belangrijk deel komt doordat deze beroepsartisten de fi guur, welke zij uitbeelden en de rol, welke zij vertolken, op een dikwijls mees terlijke wijze weer te geven. Het was goed, dat Ds Knipscheer, op verzoek van de bestuurdersbond daar toe gaarne bereid, voor de aanvang van de uitvoering een korte inleiding hiéld, waarin hij de persoon van Dr Schweitzer belichtte en korte toelichting gaf op het stuk. De inhoud werd er duidelijker door. De voorzitter van de N.V.V. bestuur dersbond, de heer W. Beijers, heette bij de aanvang burgemeester en predikant met hun echtgenoten welkom en wees er op, dat door de goede samenwerking tussen het N.V.V. en het Ned. Volks- Toneel een kleine bijdrage wordt gele verd tot de culturele verheffing van het platteland. Hij dankte daarvoor het Volkstoneel en betreurde het, dat niet alle leden aanwezig waren, want voor hen in de eerste plaats zijn deze voor stellingen bedoeld. Hij bracht dank aan de Holtense zakenmensen, dat zij weer zulke mooie prijzen voor de verloting be schikbaar stelden, waardoor, met de schenking van de vermakelijkheidsbe lasting door het gemeentebestuur, naar hij hoopte nog een bedrag in het Nat. Rampenfonds zou kunnen worden ge stort. Van het stuk zouden wij willen zeg gen, dat de Engelsman Gilbert Cesoron het geschreven heeft na. een interview, dat hij in 1949 met Dr Schweitzer, de wereldvermaarde organist, professor, philosoof en medicus had voor Radio- Luxemburg. Het speelt zich af 's nachts in het bureau van 't hospitaal van Dr Schweit zer in het oerwoud van Lambarene in tropisch Afrika in Augustus 1914. De gehele handeling in de drie bedrijven vol trekt zich in de nacht van zijn arrestatie en internering door de Fransen, want Dr Schweitzer was als Elzasser van Duitse nationaliteit. In de drie bedrijven staan de persoon en het werk van Dr Schweitzer (Ben Groeneveld) in het middelpunt en daar omheen bewegen zich de figuren van Pater Charles de Ferrier (Hans van Meertenvan Commandant Lieuvin (Jack Dixon), van de Administrateur Leblanc (Ludzer Eringa) en zuster Ger- maine (Emmy Lopes Dias). Uit de dikwijls diepzinnige gesprekken treden de motieven naar voren, welke Dr Schweitzer en ook de anderen bewo gen hebben in dit deel van donker Afri ka een bijna bovenmenselijke taak te vervullen. Bij de een roeping, voor de an der plicht. Twijfel omtrent het resultaat van hun zending, twijfel ook in hét be staan van een opperwezen en anderzijds een onuitwisbaar Godsvertrouwen, o.a. bij Dr Schweitzer en de pater, strijden om de voorrang. Tussen deze gesprek ken en de te verrichten arbeid door in de broeiende atmosfeer van de Afrika-^ nacht klinken de onheilspellende gelui-' den de monotone klank van de tam tam en het gezang der inboorlingen op uit het oerwoud. De voortekenen van de naderende oorlog hebben hen in on rust gebracht. En daar tussendoor speelt zich nog af de echt menselijke rivaliteit tussen de commandant en de administrateur om de liefde van zuster Germaine. Gedesillusieerd uit Europa ge komen zonder de ware beweegredenen voor een opofferende taak in het oer woud, maar ten slotte gegrepen door de edele motieven vah een Dr Schweitzer en een Pater Ferrier. Als aan het slot van het laatste bedrijf Leblanc zegt: „Het is tijd, Dr Schweitzer", en hem als het ware uit zijn levenstaak wegrukt is het zuster Germaine, die blijft om het grote werk van Lambarene te trachten in stand te houden. Aan het slot van de opvoering sprak de voorzitter een dankwoord en bood hij Mw. Emmy Lopes Dias bloemen aan. Er volgde toen een zeer verdiend en spontaan applaus. Met een verloting met tal van mooie prijzen werd deze avond besloten. BEELDEN OVER DE STORMRAMP. De bioscoop-exploitatie Jac. Miedema te Deventer presenteert Zaterdag 7 Maart a.s. in Amicitia de Nederlandse film „De Jantjes", naar het bekende toneelstuk van Herman Boubcr, met een keur van Nederlandse artisten. Geen hypermodern filmwerk, maar een rolprent, welke nog tot de verbeelding spreekt. In deze voorstelling worden uitgebreide opnamen vertoond van de stormramp, welke het zuid-westelijk deel van ons land in de rampnacht van 1 Februari j.l. getroffen heeft. Men zie de annonce in dit nummer. JAARFEEST C.J.M.V. „VRIENDENSCHAAR". Zaterdag 21 Febr. hield de C.J.M.V. „Vriendenschaar" haar 7e jaarfeest in „Irene". De leiding berustte bij de heer A. Westerik. De zaal was goed gevuld, toen met lied en gebed werd geopend. De heer A. Pikkeriet gaf een goed verslag, waaruit bleek, dat de vereni ging 26 leden telt en de jongensclub 24 leden. De penningmeester kon zijn boe ken met een batig saldo sluiten. De avond werd gevuld met declama tie en een een-acter, terwijl na de pauze voor het voetlicht werd gebracht het toneelstuk „Met gedoofde lichten". Dit werd goed vertolkt, zodat ieder om half twaalf voldaan huiswaarts keerde. In de pauze werd op koffie getrak teerd en werd de gewoonte getrouw een verloting gehouden. BILJARTEN. De Dijkerhoekse biljartclub „D.B.C." bracht de vorige week Dinsdag een te genbezoek aan de biljartclub „Holter- man". De Holternaren wonnen met 334 tegen 259 caramboles. De opbrengst van het potspel kwam ten goede aan het Rampenfonds en be droeg f 21.50. JAARVERGADERING PLATTELANDSVROUWEN. De afdeling Holten van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen hield Woens dagavond der vorige week in hotel Hol- terman haar jaarvergadering onder voorzitterschap van haar presidente, mevr. H. Maats-Kevelam. De vergadering werd geopend met 't zingen van het Bondslied. Bij de ingekomen stukken waren tal van mededelingen van het hoofdbestuur. Er worden badhanddoeken beschikbaar gesteld met het bondsinsigne, welke f 4 kosten en waarvan de baten komen in het Rampenfonds. Voorts zal dit jaar slechts één afge vaardigde van het hoofdbestuur naar het congres in Canada gaan en zullen de kosten van de tweede afgevaardigde, waarvoor een zegelactie is gevoerd, aan het Rampenfonds worden afgedragen. Het hoofdbestuur heeft er voorts bij de ledén op aangedrongen deze zomer een evacuétje in de vacantie te iogeren te vragen. Door de secretaresse, mevr. J. Jansen- van de Brink, werd een uitvoerig jaar verslag uitgebracht, waaraan wij ontle nen, dat in het afgelopen jaar 3 nieuwe leden tot de afdeling toetraden, zodat zij thans 83 leden telt. Uit het finantieel verslag van de pen- ningmecstercssc, mevr. H. Boode-Rcn- sen, bleek, dat de inkomsten f 434.35 en de uitgaven f 428.91 bedroegen, zodat er een batig saldo was van f 6.49. De af deling heeft nog een klein saldo op de Boerenleenbank. De kascommissie, bestaande uit de dames G. P. K. Enklaar-van Andel en N. Holterman-Muller, had de boekhou ding in orde bevonden, zodat de pen- ningmeesteresse dank gebracht werd voor haar beheer en haar décharge werd verleend. In de plaats van mevr. Enklaar werd mevr. G. H. A. Weijl-Goldstein in de nieuwe kascommissie benoemd. Bij. de bestuursverkiezing werd mevr. J. Jansen-van de Brink, welke aan de beurt van aftreden was, met bijna alge mene stemmen herkozen. Zij nam haar herbenoeming aan. Door mevr. D. Mulder-Nijhof werd verslag uitgebracht van haar bezoek aan de Algemene Najaarsvergadering te Utrecht. Bij de rondvraag werd door de presi dente meegedeeld, dat op 20 Maart a.s. de heer Kolk uit Laren een boekbespre king zal houden over het boek „De Gou den Zweep". Op 12 Mei zal een zomer- uitstapje worden georganiseerd. Aan de familie Holterman-ten Berge werd dank gebracht voor het gebruik van de ver gaderruimte. De vergadering kreeg een nogal be wogen karakter, omdat enkele leden 't op enige punten niet met het gevoerde beleid eens waren. De overige leden konden hun bezwaren echter niet onder schrijven. Na de beantwoording van verschillen de vragen sloot de presidente de vrij goed bezochte vergadering. paasveetentoonstelling TE RIJSSEN. De grote voorjaarsmarkt op 30 Maart aanstaande te Rijssen zal een bijzonder karakter dragen, doordat op dezelfde dag ook de door de vereniging tot bevor dering van het marktwezen te organiseren Paasveetentoonstelling zal worden gehou den. Tiet achterste gedeelte van de vee markt zal hiervoor worden ingericht. De grote voorjaarsmarkt zal hierdoor in be langrijkheid stijgen, want evenals in 1952 wordt er flinke belangstelling verwacht. De kwaliteit vee, die op de vorige tentoonstelling werd aangevoerd, was al dus de jury zeer goed. De inschrijvers waren hier wel borg voor, aangezien en kele bekende vetmesters uit de Betuwe hun prima vee voor de tentoonstelling hadden ingeschreven. Waren in 1952 60 stuks vee ingeschreven, dit jaar verwacht men een groter aantal, mede door de flinke prijzen, die beschikbaar worden gesteld. De kampioensprijs voor het beste Paasbeest der tentoonstelling zal f100,- bedragen. Ook zal de Rijssense veemarkt, ingaan de 2 Maart, een t.b.c.-vrije markt wor den, Wat dus betekent, dat alleen run deren met witte, wit-groene en rode certificaten mogen worden aangevoerd. Ook dit is een belangrijke verbetering. JAARVERGADERING CONTROLEVERENIGING HOLTEN Veeverbetering, beier vetgehalte. Het werk van de Controlevereniging Holten e.o. breidt zich nog gestadig uit, zo verklaarde de voorzitter, de heer M. Boode, in de Donderdagavond in café „Het Bonte Paard" van de heer II. Kloos terboer te Dijkerhoek gehouden jaarver gadering, in zijn openingswoord. Aanvankelijk opgericht door de stam boekfokkers, welke de controle van het melkvet voor de beoordeling van de re sultaten van de fokkerij van node had den, zijn zo langzamerhand veehouders het grote nut van de controle gaan in zien, zodat de vereniging sterk in le dental is toegenomen en er thans 275 telt met ruim 2300 koeien. In deze vergadering gaf de penning meester, de heer P. Dijkstra, directeur van de Coöp. fabriek van melkproduc ten „De Vrijheid" een overzicht van de financiële toestand, welke niet ongunstig genoemd mag worden. De contributie werd in verband hiermede gebracht op f5,- per koe per jaar. Nadat de kascommissie, bestaande uit de heren II. Markvoort en J. Jansen, een gunstig rapport had uitgebracht, werd de penningmeester, onder dankzegging voor zijn veelvuldige arbeid, gedechar geerd. In de plaats van de heer Jansen werd de heer J. W. Stevens tot lid van de nieuwe kascommissie aangewezen. De heer Markvoort bleef hierin zitting hou den. Door de controleur, de heer J. W. Jan sen werd vervolgens het technisch ver slag uitgebracht, waaraan wij ontlenen, dat het gemiddeld vetgehalte van alle koeien met 0.07 procent is gestegen^ hetgeen weer een belangrijke vooruitgang betekent. In dit verslag werd er vooral op ge wezen, dat de registratie van de kalveren, vooral als zij nakomelingen van beste stieren zijn, dringend noodzakelijk is met het oog op het aantonen van de afstam ming voor later. Vermeld kan nog worden, dat de ver eniging momenteel 15 monsternemers in dienst heeft. Ook aan dc heer Jansen werd dank gebracht voor zijn arbeid in het belang der vereniging. Na bespreking van verschillende meer huishoudelijke aangelegenheden sloot de voorzitter de vergadering. KLEURENFILM OVER DE BIJEN. De afdeling Holten van de Ned. Ver. tot bevordering van de bijenteelt heeft Dinsdagavond j.l. in het stationskoffie huis van de heer VI. Kalfsterman de prachtige kleurenfilm der vereniging la ten vertonen, getiteld: „Imrnen en Im kers". Zij had daarvoor behalve haar le den ook de vereniging „Jong Holten" en dc CJO uitgenodigd. Het was jammer, dat zo weinigen aan haar oproep gehoor hebben gegeven,, want deze vierdelige kleurenfilm was de moeite waard om ge zien te worden. Zij werd afgedraaid door de algemene secretaris 'van het hoofdbe stuur, de heer R. P. Groeneveld te Wa- AGENDA: Vrijdag 6 Maart 7.30 uur (precies) in gebouw Rehoboth: Jaarvergadering van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding ener School met de Bijbel te Holten. Zaterdag 7 Maart 8 uur in Amicitia: De vrolijke Nederlandse film „De Jan tjes" en beelden van de stormramp. (Zie annonce.) Maandag 9 Maart: Ledenvergadering O.L.M. in het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfsterman. Spreker de heer van Kreulen, adj .-secretaris van de O.L.M., over: „Wat doet onze alge mene landbouworganisatie voor haar leden?" Maandagavond 9 Maart vanaf 7.30 uur: Inname zegelkaarten 2e halfjaar 1952 Sociaal fonds Bouwbedrijf bij P. van Doorne, H. J. Wansinkstraat 25. Dinsdag 10 en Woensdag 11 Maart: Jaarfeest C.J.M.V. (dorp) in Irene. Dinsdag 10 Maart 7.45 uur in café „De Waag" van de heer K. ter Horst: Ledenvergadering Partij van de Ar beid. Bestuursverg. 7.30 uur. Dinsdagavond 10 Maart 8 uur in de con sistorie der Geref. Kerk: Vergadering der A.R. Kiesvereniging „Nederland en Oranje". Woensdag 11 Maart (Biddag)Bazar ten bate van de Chr. Kleuterschool in gebouw „Rehoboth". Tal van attrac ties. Woensdag 11 Maart (Biddag) 7.30 uur in Amicitia: Uitvoering van Volkson derwijs met „Hoera Petroleum". Woensdag 11 Maart (Biddag) en Donder dag 12 Maart: Bazar ten bate van de Chr. Kleuterschool in geb. Rehoboth. Tal van attracties. Donderdagavond Amerikaanse verkoop van overgeble ven goederen. (Zie adv.) Woensdag 11 Maart (Biddag): Grote ver koping van prima Amerikaanse leger- goederen bij Manufacturenhandel A. Mulder, Oranjestraat. Woensdag 11 Maart 7.30 uur: Dansen in hotel Müller, Deventerweg. (zie adv.) Donderdag 12 Maart 7.30 uur: Vergade ring Alg. Ned. Bouwbedrijfsbond in café „De Waag" van de heer K. ter Horst. Spreker districtsbestuurder H. Timmer over de Werkloosheids- en Wachtgeldregeling Bouwbedrijf. Donderdag 12 Maart 8 uur: Vergade ring Herv. Vrouwenvereniging in Irene. Donderdag 12 Maart in het Parkgebouw te Rijssen: Ned. Kamerkoor (zie an nonce). Zaterdag 14 Maart 8 uur: Gezellige avond van de Motor- en Automobiel club „De Holterberg" in hotel Vosman. Maandag 16 Maart 7.30 uur: Gezellige avond van de Buurtvereniging School- kring Dijkerhoek in café „Het Bonte Paard". Maandag 16 Maart 8 uur in het gebouw Salland te Wijhe: Vergadering van het Verenigd College van het Waterschap Salland (zie annonce). Woensdag 25 Maart: Jaarfeest van de Herv. Meisjesver. „Martha" en „Jong Leven" in Irene. Donderdag 26 Maart 7.30 uur in Irene: Filmavond van het C.N.V. Zaterdag 3 April: Filmavond over Z. Afrika van de Ned. Reisvereniging in Amicitia. geningen, geassisteerd door dc heer Seu- ninga van de afdeling Handel, die tevens bij de beelden een toelichting gaf. De voorzitter der afdeling, de heer Joh. Wolters, opende de bijeenkomst met een speciaal welkomstwoord tot de heren van het hoofdbestuur. Het eerste deel van de film handelde over het leven der bijen in de korf en ide kast en gaf een duidelijk beeld van de levensgewoonten en de organisatie der bijen. Het tweede deel toonde de toe schouwers de bijen met de bloemen, de z.g. drachtplan ten en zo zag men de koolzaadvelden, de prachtige boomgaar den in de Betuwe en Zuid-Limburg, de prachtige heidevelden, witte klaver en zelfs de ordinaire paardebloem. Het der de deel vertoonde verschillende bijenstan den in de praktijk en bevatte een practi- schc les in korf-imkeren en het slot de suikerdenaturatie, de organisatie van de bijenhouders, de export van bijenvolken met de daaraan verbonden keuring en de imkersdag te Assen. Het slot toonde te vens de groei aan van de vereniging, die in 1897 begon met enkele honderdtallen leden en in 1947 uitgegroeid was tot 24.000 leden. Momenteel telt zij dit aan tal niet meer, want na de aanvankelijke goede jaren na de bezetting is de renda biliteit van het bijenhouden afgenomen. Er is niettemin momenteel weer een op leving te onderkennen, welke zich wel zal voortzetten, nu de Minister als zijn plan bekend gemaakt heeft, dat hij aan hen, die een cursus in het imkeren met goed gevolg bezocht hebben (kosten pl.m. f4,-) twee bijenkasten cadeau zal geven (waarde pl.m. f80,-). Men ziet van re geringswege dus belangrijke voordelen in het behoud van de bijenstand. Voor wie er wat zorg aan besteden kan, is de moeite ook thans nog wel lonend, zo werd ons gezegd. De voorzitter dankte aan het slot de beide operateurs voor hun komst naar Holten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1953 | | pagina 1