Borgstellingsfonds Salland en Omstreken Plaatselijk Nieuws No. 8. Jaargang 5. ZATERDAG 28 FEBRUARI 1953. Verschijnt elke Zaterdag. WSBLAD De abonnementsprijs van dii blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5Jf8S - 2SJf Adv.-prijs115 m.m. a contant1.50. Iedere m.m. meer f 0.06 Ik geloof, dat het zijn nut kan hebben om de aandacht van belanghebbenden eens te vestigen op de mogelijkheden, welke het Borgstellingsfonds Salland en Omstreken, waarbij ook onze gemeente is aangesloten, voor bepaalde ingezete nen van Holten kan hebben. In het jaarverslag 1951 van dit Borg stellingsfonds wordt op duidelijke wijze het doel van dit fonds uiteengezet. Ik moge dit hieronder laten volgen: „Het doei der Stichting is het bevor deren van de belangen van ondernemers op het terrein van ambacht, detailhan del en dienstverlening in haar gebied, voor zover de onderneming naar het oordeel van het Dagelijks Bestuur in wezen levensvatbaar is, de ondernemer als vakkundig, zakelijk onderlegd en be trouwbaar kan worden beschouwd en niet gebleken is, dat hij op andere wijze geholpen kan worden. Zij zal hiertoe: a. zich borg kunnen stellen, in het bijzonder tegenover een geldverstrek- kende instelling met welke zij een des betreffende overeenkomst heeft aange gaan; b. adviezen kunnen geven, in het bij zonder van bedrijfseconomische aard; c. bijstand kunnen verlenen voor het inrichten van en het toezicht houden op de administratie van de onderneming; d. regelingen met crediteuren kun nen treffen, derden financieel of anders zins bij de betrokken onderneming kun nen interesseren en verder alle bemid delende handelingen verrichten, welke ten doel hebben een verbetering van de onderneming tot stand te brengen, een en ander na overleg met en uitsluitend voor rekening en risico van de betrok kene; e. in het algemeen alle handelingen kunnen verrichten, welke aan het be reiken van haar doel bevorderlijk moe ten worden geacht, onder welke ook be grepen het uitvoering geven aan aan wijzingen, welke haar van overheids wege bereiken voor zover die met haar doelstelling in overeenstemming zijn. De onder a bedoelde hulpverlening kan alleen verleend worden aan per sonen wier onderneming ten tijde van het indienen der aanvrage minstens 2 jaren wettig is gevestigd, terwijl boven dien de onderneming gevestigd moet zijn in een gemeente, welke op een door 't Algemeen Bestuur vastgestelde wijze door storting van gelden of door het stellen van een garantie heeft deelgeno men in het kapitaal der Stiching en tot de inkomsten bijdraagt. De onder b tot en met d bedoelde hulpverlening kan worden gegeven aan de eerder genoemde personen, wier on derneming gevestigd is in die gemeen ten, uit of door welke op enigerlei, door het Algemeen Bestuur aanvaarde wijze, tot het inkomen der Stichting wordt bij gedragen. Ter uitvoering van algemene lande lijke regelingen kan op aanwijzing van of onder goedkeuring van de Minister van Economische Zaken hulp worden verleend aan alle eerder genoemde per sonen, wier ond.erneming gevestigd is in het gebied van het fonds, onafhankelijk van deelname van of uit de gemeente." Het zal U uit het voorgaande wellicht duidelijk zijn, dat 't Borgstellingsfonds in hoofdzaak zijn bemoeiingen vindt on der de kleine middenstandsbedrijven. Het gaat er om, hen, die tot de econo misch zwakken behoren of die om bij zondere redenen met bepaalde moeilijk heden hebben te kampen, de helpende hand te bieden. Het fonds kan zich b.v. bij het ver krijgen van z.g. handelsgeld borg stel len tegenover de crediteur. Dat dit onder bepaalde voorwaarden dient te geschieden, zal duidelijk zijn. De behulpzame hand wordt geboden bij het opzetten van een goede boek houding. Raad en voorlichting voor een goede en economische bedrijfsvoering behoren mede tot de taak van 't Borg stellingsfonds. Bemiddeling in zakelijke problemen, welke samenhangen met het aangaan, nakomen of ontbinden van overeenkom sten enz., wordt door het fonds even eens gaarne verleend. Het. fonds kan interveniëren bij be lasting-autoriteiten, arbeidsbureaux of bij het treffen van regelingen met cre diteuren. Kortom, 't Borgstellingsfonds wil de kleine middenstander, die in moeilijkhe den is geraakt, met raad en daad ter zijde staan. Het is mij uiteraard niet bekend of op dit ogenblik ook te Holten aan de steun van dit Borgstellingsfonds behoefte be staat. Mochten er in deze gemeente zijn, die aan de helpende hand van dit Borgstel lingsfonds behoefte hebben, dan moge ik hen verwijzen naar de heer C. J. Pluim, administrateur van het Borg- steliingsfonds voor Salland en Omstr., Van Haersma de Withlaan 21 te Apel doorn. Op grond van het feit, dat onze ge meente bij dit fonds is aangesloten, wordt deze hulp niet alleen gaarne, maar ook om niet verleend. W. H. ENKLAAR, burgemeester. JAARVERGADERING C.B.T.B, De leden van de afdeling Holten van Chr. Boeren- en Tuinders Bond (C.B. T.B.) kwamen Donderdagavond in het gebouw „Irene" in f eestvergadering bij een. De Voorzitter, de heer H. Landeweerd Hzn., opende deze vergadering met ge bed na het lezen van Matth. 25 113 en sprak naar aanleiding van het gele zen Schriftgedeelte een kort openings woord. Door de secretaris, de heer J. W. Rietberg, werd hierna het jaarverslag uitgebracht, waaruit o.rn. bleek, dat het ledental 81 bedraagt. Door de penning meester, de heer A. Bronsvoort, werd financieel verslag uitgebracht over het afgelopen boekjaar. De inkomsten be droegen f 928.28 en de uitgaven f 752.68, zodat er een batig saldo is van f 175.60. De commissie voor kascontrole, die be stond uit de heren H. J. Aanstoot en M. Nijland, had boeken en bescheiden in orde bevonden en de penningmeester werd dank gebracht voor zijn beheer. In de kascommissie 1953 werden be noemd de h.h. H. J. Aanstoot en M. Nij land. In de bestuursvacatures, die ont stonden wegens vertrek van de heer J. Mersma en aftreden van de heer J. Overmeen (reglementair niet herkies baar) werden gekozen de heren G. Stam en H. Stevens (Paalman). Na de pauze waarin een kop koffie werd geserveerd werd door de heer W. Rietberg, assistent Landb. Voorl. Dienst, een inleiding gehouden over het belangrijke onderwerp: „Ons grasland". Op 't gemengd bedrijf, aldus spreker, is van de oppervlakte cultuurgrond on geveer 2/3 grasland en V3 bouwland en de hoofdmoot van het bedrijfsinkomen moet dus komen van het grasland. Er is echter lange tijd niet teveel aan dacht aan het grasland besteed en er werd ook weinig gedaan aan werkelijke verbetering van het grasland. Met het doel de kwaliteit van het grasland te verbeteren werd er weinig gescheurd en Wanneer er opnieuw moest worden in gezaaid liet de samenstelling van het grasmengsel veelal zeer te wensen over. bemesting was zeer eenzijdig. Slak- kenmeel werd meer dan voldoende ge strooid, maar stikstof werd weinig ge bruikt. Dit laatste is de laatste jaren geheel veranderd. Veel slechte weidegronden zijn gescheurd en opnieuw ingezaaid met de beste grasmengsels. De subsidie op graszaad, die de laatste jaren werd ge geven, heeft hiertoe belangrijk bijge dragen. Deze verbetering van het grasbestand is gepaard gegaan met een beter gebruik en betere en doelmatiger bemesting. Uitvoerig stond de heer Rietberg ver volgens stil bij het gebruik van het gras land en de 3 methoden van beweiding: a. standweidingssysteemb. omweidings- systeem; c. rantsoenbeweiding. Dit laatste systeem is verreweg te pre fereren, doch het vereist ontegenzegge lijk meer werk, al moet er direct aan toe gevoegd worden dat men dit extra werk dubbel en dwars betaald krijgt. Het omweidingssysteem wordt door steeds meer veehouders min of meer toe gepast. Bij omweiden moeten de per celen zo groot worden genomen, dat de koeien er 6 dagen in kunnen weiden. Direct nadat de koeien er uit zijn de mest even slepen en een lichte stikstofgift toedienen. Bij het standweidingssysteem (weiden in grote percelen) wordt veel gras ver trapt. De melkgift schommelt soms erg, doordat de koeien in het begin volop gras hebben en later te kort komen. Veel z.g. „geilpollen" blijven staan en men krijgt een ruige zode. Als V5 van de weide-oppervlakte uit pollen bestaat, wordt gedurende een paar maanden V5 van de oppervlakte onpro ductief. Bij deze methode van beweiden is per koe meestal meer dan 1 are per- dag nodig om af te grazen, terwijl bij omweiding of rantsoenbeweiding resp. 0.8 en 0.5 are voldoende moet worden ge acht. Naar aanleiding van het onderwerp werden nog tal van vragen gesteld, die door de heer Rietberg op duidelijke wijze werden beantwoord. Het was reeds bij elven toen de heer Rietberg deze jaarvergadering met dank gebed sloot. FUNCTIE-WIJZIGING E.H.B.O.-AFDELING. In verband met hef bedanken van de heer-G. J. Bouwhuis als penningmees ter van de afdeling E.H.B.O. is als zo danig gekozen de heer H. van Zeben, welke reeds secretaris der afdeling is. In Maart zal de contributie over het le kwartaal geind worden (f 1.30 con tributie en f 1.20 cadeaupot). HOLTENS NIEUWSBLAD VOOR VER PLEEGDEN ÏN HET ZIEKENHUIS. Wanneer er ingezetenen zijn, die voor langere tijd in een ziekenhuis of sana torium verpleegd moeten worden, zul len wij hen gaarne gratis „HOLTENS NIEUWSBLAD" doen toekomen, als men bij de Administrateur, de heer H. Beltman, Kolweg 19, of bij de Redactie even het juiste adres van verpleging opgeeft. Wanneer men 't ziekenhuis weer ver laat, moet dit natuurlijk direct even worden opgegeven, zodat toezending kan worden gestaakt. UITVOERING OP BIDDAG. Op Woensdag 11 Maart hoopt, op uit nodiging van de afd. Holten van Volks onderwijs, in Amicitia op te treden het zelfde gezelschap uit Deventer, dat het vorige jaar „In de Groene Kaketoe" gaf. Thans zal worden opgevoerd het blij spel: „Hoera! Petroleum". De opvoering belooft een even groot succes te worden als het vorige jaar. In tal van omliggende plaatsen trad dit gezelschap ook in deze winter weer op, o.a. te Rijssen in het Parkgebouw. Uit de verslagen, die de bladen over deze uitvoeringen gaven en uit mede delingen van bezoekers blijkt duidelijk, dat de spelers van het begin tot het einde het publiek in spanning weten te houden, terwijl de kostelijke humor, die telkens naar voren komt, meermalen 'n daverende lach doet opklinken. Voor de wijze, waarop dit 'stuk ver tolkt wordt, niets dan lof. Houdt daarom de avond van 11 Maart vrij voor deze uitvoering en voorziet u tijdig van kaarten. Men verwacht een uitverkochte zaal. Voor kaartverkoop enz. zie men de advertentie in dit blad. UITVOERING NED. VOLKS TONEEL. De Bestuurdersbond van het N.V.V. verzoekt ons mede te delen, dat in hotel Holterman nog pl.m. 40 kaartjes voor de uitvoering van het Ned. Volkstoneel met het mooie toneelspel „Het is tijd, Dr Schweitzer" beschikbaar zijn. LEVERING DIRECTIEKEET GEMEENTEWERKEN. Woensdagmorgen werden ten gemeen tehuize de volgende inschrijvingsbiljet ten ingediend voor de levering van een uitneembare directiekeet voor de huis vesting van de dienst van bouw- en woningtoezicht en openbare werken: G. J. Meijer f 4701 E. J. Koopman 4663 E. Achterkamp en H. M. Dollekamp 4530 A. Scheperman 4200 A. Vukkink en Zn. 4198 R. J. Paalman, Dijkerhoek 4149 D. J. Langkamp 4137 G. J. van den Bos 4131 A. Rietman 4100 G. J. Kromdijk 4042 J. W. Nijland 4005 Fa. A. Koopman en Zn. 3900 De levering is aan laatstgenoemde firma opgedragen. BOERDERIJEN AANBESTEED. Door de heer L. C. van de Bovenkamp, architect alhier, werd Donderdag in het café „Het Anker" van de heer J. Maats in het openbaar aanbesteed het her bouwen van de door de oorlog verwoeste boerderij van de heer J. A. Kölling aan de Reilinksteeg alhier. Er werd als volgt ingeschreven: Perceel I: de massa zonder schilder werk: Gebr. Tempelman, Markelo 48947 G. J. van den Bos, Holten 48687 Gebr. Meerman en Zn., Holten 48300 G. H. Kromdijk, Holten 47600 Fa. A. J. ter Steege, Rijssen 47560 Fa. Roetgerink, Enter 47552 J. W. Nijland, Holten 47500 Gebr. ten Brinke, Enter 46580 Gebr. Timmerman, Wierden 46330 M. J. Dollen en Zn., Wierde'n 46250 Stam en Smeijers, Rijssen 46200 Fa. A. Koopman en Zn., Holten 45950 A. ter Harmsel, Rijssen 45748 J. Dollen en Zn., Wierden 44935 Gebr. ten Hove, Enter 43997 Gebr. Kolkman, Wierden 43987 Perceel II: Schilder- en behangweik: W. Koopman, Holten 1600 Fa. Gervedink Nijhuis, Holten 1575 Gebr. Maats, Holten 1495 H. J. Wolters en A. Wennekes, Rijssen 1357 Fa. A. Schipper, Holten 1347 Te zelfder tijd werd door de heer v. d. Bovenkamp aldaar aanbesteed het her bouwen van een boerderij van mevr. M. Kloosterboer-Groothaar te Bathmen. De hoogste en laagste inschrijvers waren hier voor perceel I: Fa. Stam en Smeijers, Rijssen 38340 J. Dollen en Zn., Wierden 33340 Voor perceel II: F. H. Volkers, Bathmen 1315 H. Lunenborg, Bathmen 894 De gunningen zijn overeenkomstig 't bestek in beraad gehouden. BURGERLIJKE STAND. Gehuwd: J. Willems, 22 jr. en G. van der Heide, 20 jr., Markelo. Overleden: Harmina Fransen, 90 jr., wed. van E. Oolbekkink (overleden te Enschede). Ingekomen: H. J. van der Veen van Hengelo (O.) naar Waagweg 2. W. A. Oosterhuis en gezin van Almelo naar Deventerweg 55. Vertrokken: G. G. v. Rooijen en gezin van Deventerweg 55 naar Almelo. L. Chr. Driessen van Holterberg 42 naar Valkenburg-Houthem. Voor prettig reizen blijft alléén, De HAVI-TOURS toch nummer één Rijssen, Telef. 300, b.g.g. 364 DIJKERHOEK NAAR AMERIKA. De gelagkamer van café „Het Bonte Paard" was Vrijdagavond van de vorige week niet helemaal gevuld met belang stellenden voor de lezing, welke daar gehouden werd, maar er was toch een flink aantal leden, dat aan de oproep van de drie organiserende verenigingen, n.l. de bedrijfsvereniging, de „Schoolkring Dijkerhoek" en de afdeling van de plat telandsvrouwen, gehoor gegeven had om deze avond bil te wonen. De Rijkslandbouwconsulent voor Over ijssel, Ir. G. K. Veldman uit Hengelo, welke in het voorjaar en de zomer van 1952 enkele maanden in Amerika ver toefd heeft, gaf er zijn indrukken weer, welke hij van deze prachtige reis heeft opgedaan en was vergezeld van zijn as sistent, de heer Lammers, die de licht beelden verzorgde. De studiereizen, welke verschillende landbouwspecialisten en leiders van de landbouworganisaties in 't afgelopen jaar naar Amerika maakten, hebben niet al leen belangrijk studiemateriaal opgele verd voor de diensten en organisaties, waaraan de betrokkenen verbonden zijn, maar zij hebben ook een populaire be tekenis gekregen, nu verschillenden van hen lezingen houden om de opgedane in drukken en ervaringen aan de boerenbe volking door te geven. Er heerste reeds een gezellige sfeer, toen de heer G. H. Wanders deze bijeen komst opende. Zijn welkomstwoord gold in het bijzonder Ir. Veldman en zijn as sistent, de heer Lammers. De heer Wandërs deelde nog mede, dat de gezellige avond van de buurtver eniging, die wegens de nationale ramp uitgesteld was, waarschijnlijk in de eerste weken van Maart, waarschijnlijk op 16 Maart, gehouden zal worden. Ir. Veldman hield daarna z'n interes sante causerie, waarvan wij slechts enkele punten kunnen aanstippen, maar waaruit de aanwezigen toch wel de indruk heb ben gekregen van de enorme uitgestrekt heid van de Verenigde Staten van Ame rika en de ontzaggelijke mogelijkheden, welke daar ook op landbouwgebied aan wezig zijn. Zeker 40 millioen Ameri kanen bezitten een auto en wanneer zij ieder 5 mensen in hun car nemen, dan is de hele bevolking in auto's ondergebracht. Ir. Veldman heeft in het bijzonder studie gemaakt van de landbouwvoor lichting en wel in de staat Montana, waar hij niet alleen geruime tijd vertoefd heeft op de Landbouwhogeschool, maar ook het leven in de praktijk meegemaakt heeft bij een collega-landbouwconsulent. In Nederland zijn de consulenten zeer gespecialiseerd en zo zijn er voor de landbouw, de veeteelt, de tuinbouw, voor het pluimvee enz. In Amerika bestaat deze specialisatie niet en moet de consulent, welke een enorm groot werkgebied heeft, met alle takken van het bedrijf op de hoogte zijn. Wel kan hij het advies inwinnen van ge specialiseerde deskundigen van die school. Hier heeft een consulent 12.000 bedrij ven onder zich, maar daar maar pl.m. 1200, maar er zijn er bij van 22.000 ha. De methoden van voorlichting verschil len dan ook aanmerkelijk van de hier gebruikelijke. Daar geschiedt zij hoofd zakelijk met vlugschriften, bulletins, cir culaires; maar vooral de radiopraatjes zijn er zeer belangrijk en worden door de gehele familie beluisterd. Spr. heeft ook zo'n praatje mogen verzorgen en con stateerde later, dat men wel degelijk ge luisterd had. Óp bedrijven van 40Ó bun der verbouwde de boer op 100 bunder z'n landbouwgewassen als granen, bieten en vooral lucerne; 300 bunder was prairie- gras, waarvan de beesten moddervet wa ren. De koeien lopen er winter en zo mer buiten en hebben tegen de koude van soms wel 30 graden slechts weinig bescherming. Zij worden dan gevoederd met graanmeel, lucernehooi en mogen vooral hun gewicht niet verliezen. Op het genoemde bedrijf van 22.000 hectare zag spr. 12 combines naast el kaar aan het werk bij de tarwe-oogst. Bij dit gezicht voelt de Hollander zich toch wel even Idein. In 14 dagen werd op dat bedrijf de tarwe geoogst. Met prachtige filmplaatjes werd de aanwezigen een beeld gegeven van het Amerikaanse land en leven. AGENDA: Vrijdag 27 Febr.: Ledenvergadering Ver. „Jong Holten", in hotel G. Mül- ler. Zaterdag 28 Febr.: Opvoering door het Ned. Volkstoneel van het toneelspel „Het is tijd, Dr Schweitzer", in Ami citia. Zaterdag 28 Febr. 1.30 uur: Vergade ring Actie-comité's Waterschap Sal land in hotel De Zwaan te Raalte. Maandag 2 Maart 7.30 uur: Ledenver gadering van de Controlevereniging in café „Het Bonte Paard" te Dijker- hoek. Dinsdag 3 Maart, 7.30 uur: Kleurenfilm van „Immen en Imkers" in 't Stations koffiehuis van M. Kalfsterman. Spr. de heer R. P. Groeneveld van de Ned. Imkersvereniging. Donderdag 5 Maart: Muziekuitvoering H.M.V. in Amicitia, met medewer king van O.C.H. om 7.30 uur. (Zie annonce.) Vrijdag 6 Maart 7.30 uur (precies) in gebouw Rehoboth: Jaarvergadering van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding ener School met de Bijbel te Holten. Maandag 9 Maart: Ledenvergadering O.L.M. in het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfsterman. Spreker de heer van Kreulen, adj .-secretaris van de O.L.M., over: „Wat doet onze alge mene landbouworganisatie voor haar leden?" Dinsdag 10 en Woensdag 11 Maart: Jaarfeest C.J.M.V. (dorp) in Irene. Woensdag 11 Maart (Biddag)Bazar ten bate van de Chr. Kleuterschool in gebouw „Rehoboth". Tal van attrac ties. Donderdag 12 Maart 7.30 uur: Vergade ring Alg. Ned. Bouwbedrijfsbond in café „De Waag" van de heer K. ter Horst. Spreker districtsbestuurder H. Timmer over de Werkloosheids- en Wachtgeldregeling Bouwbedrijf. Zaterdag 14 Maart 8 uur: Gezellige avond van de Motor- en Automobiel club „De Holterberg" in hotel Vosman. Maandag 16 Maart 7.30 uur: Gezellige avond van de Buurtvereniging School kring Dijkerhoek in café „Het Bonte Paard". Woensdag 25 Maart: Jaarfeest van de Herv. Meisjesver. „Martha" en „Jong Leven" in Irene. Zaterdag 3 April: Filmavond over Z. Afrika van de Ned. Reisvereniging in Amicitia. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 9 en 10.30 uur Ds Pietersma en 7 uur Ds Knipscheer. Dijkerhoek. 10 uur Ds Nijeboer. In alle diensten collecte voor de In wendige Zending. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de Chr. Kleuterschool. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN, Gevonden: Gebreide want; zinken -teil; bruin lederen herenhandschoen; portemonnaie met inhoud; gebreid wantje, blauw. Verloren: Gebreide linker dames- want; wieldop „Minor"; glacé bruin le deren herenhandschoen. Inlichtingen op het Groepsbureau der Rijkspolitie, Oranjestraat 55, Holten (telef. 352). DE EERSTE BOUWKAS-WONING. Wij vernemen, dat zeer binnenkort zal worden begonnen met de bouw van de eerste woning door bemiddeling van de Bouwkas Noord-Nederlandse Ge meenten. Het wordt een woning van de bouwspaarder J. A. Ulfman, op een per ceeltje grond aan de Kolweg. De bouw werd vertraagd door de tijdelijke stop zetting der rijksbouwpremie. Het eerste schaap is dus in Holten over de dam, nadat in de prov. Over- ijsel en Gelderland samen al 158 wonin gen van deze semi-overheidsbouwkas zijn voltooid en bewoond en nog 226 in aanbouw zijn. JAARVERGADERING CHR. ORANJEVERENIGING. In één van de lokalen van de School met dc Bijbel werd Woensdagavond een goed bezochte jaarvergadering gehouden van de Chr. Oranjevereniging „Vreest God, Eert de Koning". De voorzitter, de heer J. Kroon, opende deze vergadering met gebed, waarna een kort woord van welkom werd ge sproken. De secretaris, de heer Js. Beldman, las vervolgens de notulen, waarna het jaarverslag over 1952 werd uitgebracht. Dit jaarverslag was door de heer Beld man geheel op rijm gesteld. In niet min der dan 50 coupletjes van elk 4 regels liet hij 1952 de revue passeren. Blijkens hét verslag van de penning meester, de heer H. J. Westerik, bedroe gen de inkomsten over 1952 f 818.95 en de uitgaven f 744.77, zodat er een batig saldo geboekt kon worden van f 74.18. De commissie voor kascontrole, die be stond uit de heren Hs. Landeweerd Hzn. en J. W. Jansen, had boeken en beschei den in orde bevonden, weshalve werd de

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1953 | | pagina 1