Plaatselijk Nieuws Gebruikte kleren voor eigen gemeente No. 7. Jaargang 5. ZATERDAG 21 FEBRUARI 1953. Verschijnt elke Zaterdag. NS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5Jf8S - 2Slf Adv.-prijs115 m.m. d contant) 1.50. Iedere m.m. meer 0.06 OPBRENGSTEN VOOR HET RAMPENFONDS. De kerkcollectes voor het Nationale Rampenfonds hebben opgebracht in de Ned. Herv. Kerk f 1117.78, in Bethanië te Dijkerhoek f 119.48 en in de Geref. Kerk f 935.Aan geld is in onze ge meente ingezameld een totaal bedrag van f 32.259.14. Hooilevering. De hooilevering is prachtig verlopen. De heer Rietman kwam met een staf van helpers bijna handen tekort, om het door de pers te laten verwerken. Bijna ieder een bracht meer dan hij aanvankelijk had toegezegd, zodat de totale opbrengst naar schatting om de 80.000 k.g. zal lig gen. Op het stationsemplacement ston den Donderdag grote stapels hooibalen, welke verladen moesten worden. De spoorwagons waren inmiddels gearri veerd en Vrijdagmiddag kon de grote hoeveelheid worden afgevoerd. De heer Schutte regelde hier de zaak en verschil lende commissieleden kwamen nog even helpen. HET IS TIJD, DR. SCHWEITZER, Wie Albert Schweitzer eens heeft ont moet en vooral: wie hem in zijn Afri kaanse omgeving heeft ontmoet schrijft Johan Winkler zal daarna steeds van die ontmoeting en van die uitzonderlijke mens willen getuigen, op welke manier dan ook. Gilbert Cesbron deed het door zijn toneelstuk „Het is tijd, Dr. Schweitzer" te schrijven. Deze schrijver maakte kennis met Al- bert Schweitzer toen deze in 1949 Europa bezocht en Cesbron hem voor Radio- Luxemburg moest interviewen. Onder de indruk van diens persoonlijkheid ging hij zich in Schweitzers leven en werken ver diepen en toen hij daarbij op de periode van diens internering tijdens de eerste wereldoorlog stuitte, besloot hij een toneelstuk over Schweitzer te schrijven. Er is over de persoon van Dr Schweit zer zeer veel te schrijven, doch gebrek aan plaatsruimte noodzaakt ons slechts in het kort iets over het toneelstuk aan te stippen. De schrijver heeft de internering van de professor-filosoof-organist-dokter aangegrepen om in zijn stuk tegenover elkaar te stellen precies de vier men sen waarop het ginds in Lambarene, in Afrika, in heel de wereld aankomt: de militaire commandant, de burgerlijke administrateur, de katholieke pater, de protestantse dokter. De man van het gezag, de man van het beheer, de man van de christelijke devotie en de man van de christelijke, helpende daad. Vier mannen en een vrouw de verpleeg ster Germaine zonder wier aanwe zigheid geen der vier mannen zo dui delijk zijn diepste wezen en sentimenten zou openbaren als nu in dit stuk. Het allesbeheersende is het offer. We hopen, dat velen zulen opgaan om dit stuk van het Ned. Volks Toneel mee te beleven. O.L.M. wroagt extra bijdrage voor boeren in hei rampgebied. Jaarvergadering stelt bestuursver kiezing uit. In de Vrijdagavond van de vorige week in de zaal van hotel Vosman gehouden ledenvergadering van de afd. Holten van de OLM herdacht de voorzitter, de heer J. H. Sprokkereef, de getroffenen van de overstromingsramp in de zuidweste lijke provincies van ons land en prees hij de offervaardigheid, welke ook door de Iloltense bevolldng voor de zwaar be proefde bevolking van het rampgebied aan de dag is gelegd. Ieder heeft op zijn wijze in de leniging van de nood bijge dragen en het deed hem goed, dat zo vele landbouwers van hun dikwijls schaarse hoeveelheid hooi nog wat heb ben willen afstaan. Dit is yoor velen werkelijk een offer. Bijdrage voor standorganisaties De secretaris van het hoofdbestuur, Ir. Y. van der Wal, welke in deze vergade ring aanwezig was voor het houden van een lezing over zijn bezoek aan Amerika, vertelde nog hoe de hoofdbesturen van OLM, CBTB en ABTB direct de andere morgen bijeengekomen waren om zich te beraden over de voedselvoorziening van 't vee uit de getroffen gebieden. Door deze snelle actie kon al onmiddellijk hooi en stro naar de gebieden, waar het vee is ondergebracht, worden getransporteerd. Over de distributie werd overleg ge pleegd met het Rode Kruis en het Min. van Landbouw. Aangezien de standorganisaties in de getroffen gebieden en met name de Zeeuwse Maatschappij van Landbouw voor grote moeilijkheden komen te staan, wordt in alle provincies een actie ge voerd om alsnog f 1- per lid voor deze organisaties beschikbaar te stellen. Het aldus verkregen bedrag zal door liet Kon. Ned. Landbouwcomité worden verdeeld. Ir. v. d. Wal deelde niet het pessi misme van enkelen uit de vergadering, dat dit met moeilijkheden gepaard zou gaan. Het zijn in de eerste plaats de boeren, welke zwaar getroffen zijn en wij boeren kunnen en moeten hen hel pen. In elk deel van de gemeente zijn wel mensen, die deze gulden willen op halen. De bijdrage is geheel vrij •willig. Jaarverslag secretaris. De secretaris, de heer II. Vosman, zei in zijn jaarverslag, dat het afgelopen jaar zich kenmerkte door een goede oogst en een flinke plas melk. De landbouw- export ging crescendo, de t.b.c.-bestrij ding gaat goed vooruit, terwijl ook de pluimveehouders een goede terugblik op hun resultaten kunnen werpen. Een na delig baconcontract is de oorzaak, dat de varkenshouderij op het kleinbedrijf be denkelijk aan het verzanden is. De op richting van een varkensfokvereniging kan_ hierin wei verbetering brengen. Het ledental liep terug van 226 op 220, omdat '10 leden bedankten en 4 nieuwe leden toetraden. Er werden twee lezin gen en één excursie gehouden, terwijl de afdeling vertegenwoordigers heeft in de districtscommissie van de Stichting van de Landbouw, de PBH-adviescom missie, het schoolbestuur der lagere land bouwschool, de sociale verzekeringscom missie. De strijd op de akker en in de stal |is als het leven in een ingedijkte polder. Willen wij haar behouden, dan moeten we met liefde onze contributie aan de penningmeester afdragen. Het verslag oogstte een hartelijk ap plaus en de voorzitter bracht de secre taris daarvoor dan ook een hartelijk woord van dank. Geldmiddelen niet ongunstig. Uit het verslag van de penningmeester, de heer B. Voordes, bleek, dat de afde ling over het afgelopen jaar niet on gunstig geboerd heeft. De inkomsten en uitgaven bedroegen resp. f3824,07 en f 3653,93, zodat er nog een overschot was van f 170,14. De tuinaanleg voor de land bouwschool heeft de afdeling van het hoofdbestuur terug ontvangen. Na het verslag van de kascommissie, de heren G. H. Noteboom en H. Slijkhuis, welke de boeken keurig in orde bevonden had, werd de penningmeester met een hartelijk dankwoord gedechargeerd. De nieuwe kascommissie zal bestaan uit de heren G. H. Noteboom en W. Ste vens. Bestuursverkiezing uitgesteld. De bestuursverkiezing bracht deze keer ernstige bezwaren. De aftredende be stuursleden, de heren J. H. Sprokkereef, T'. Noteboom en H. Vosman, waren niet herkiesbaar. In hun plaats waren door het bestuur candidaat gesteld: le. vaca ture: (alphabetisch) J. H. Holterman, A. Reilink en II. Stevens; 2e vacature: G. J. Barnelink, J. W. Stevens (Espelo) en J. H. Veneklaas Slots; 3e vacature: G. J. Bosman, J. Oplbekkink en G. J. Wessel- dijk. In de boezem van het bestuur was er door de niet aftredende leden over ge sproken, zo werd verklaard, dat deze vernieuwing door het gelijktijdig aftre den van voorzitter en secretaris niet in het belang der afdeling zou zijn. De ver gadering ondei'schreef dit standpunt en wilde een van beide laten blijven, maar tenslotte werd besloten de verkiezing uit te stellen en in een volgende vergadering een zodanige reglementswijziging voor te steRcn. dat het aftreden van de belang rijkste functionarissen niet kan samen vallen. In het begin van de vergadering werd de gift van f 100,- aan het rampenfonds door de leden goedgekeurd. Er werd medegedeeld, dat de heer Gunst, welke hier onlangs een lezing hield, niet aan de OBM verbonden is, maar als adviseur van de OLM in ver zekeringsaangelegenheden optreedt. Men kan hem over alle aangelegenheden op het gebied van de verzekering raadple- gen. Aangaande de gcluiddcmping van het viaduct, waaromtrent men nog geen re sultaten heeft gezien, is overleg gepleegd met de burgemeester. Deze zal de di rectie van de NS nog eens om inlichtin gen vragen. Boerenleven in Amerika. Verduidelijkt met tal van lantaarn plaatjes heeft Ir. v. d. Wal een boeiende lezing gehouden over zijn verblijf van 7 weken in Amerika. Begrijpelijk kon hij daarbij slechts glo bale indrukken opdoen. Spr. schetste allereerst de staatkundige verhoudingen in Amerika, waar een groot aantal zelf standige staten een statenbond vormen. Amerika is een eeuw geleden pas goed bevolkt en voelt zich sterk verbonden met Europa, omdat practisch iedere Ame rikaan nog verwanten heeft in Europa. Tot goed begrip van de Amerikaanse mentaliteit moet men bedenken, dat de Europeanen niet voor hun plezier naar dat land zijn gegaan en dat is de reden, dat de Amerikanen een sterk materialis tische inslag hebben. Allen hebben de sterke drang in zich om snel rijk te wor den, Zij hebben allen een sterk liberale inslag, het socialisme heeft er dan ook weinig aanhang. Iedereen wil vrij zijn. Onze boeren vragen om bedrijfszeker heid. De Amerikaanse boer, die zich in weinig onderscheidt van de burger, verdient soms veel geld, maar hij kan het ook slikken als hij er diep onder door moet. Deze vrijheidsdrang is ook ken- llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Nu het Roode Kruis heeft medege deeld, dat op verdere toezending van ge bruikte kleding geen prijs wordt gesteld en velen wellicht deze kleren nog bij de hand hebben liggen, heeft de Commissie voor de Gezinsverzorging in onze ge meente gemeend, dat het nuttig zou kun nen zijn de inwoners onzer gemeente er opmerkzaam te maken, dat zij voor hun werk gaarne zou beschikken over een kledingdepot, waaruit zij behoeftige ge zinnen zou kunnen helpen. De gezinsverzorgster komt in zo menig gezin, waar deze hulp zo welkom zou zijn, terwijl men tevens in voorkomende gevallen de diaconieën met de kleren- voorraad van dienst kan zijn. De dames, die zich met het werk der gezinsverzorging hebben belast, zullen gaarne Dinsdagmiddag a.s. tussen 2 en 3.30 uur op de raadzaal in het gemeente huis kleren, die men missen kan in ont vangst nemen. Een ieder wordt gaarne op deze mo gelijkheid om goede gedragen kleding (waaronder baby- en kïnderkleertjes, schoenen enz.) een nuttige bestemming te geven, opmerkzaam gemaakt. Het tijdstip der inname vindt men hierboven. Voor de buurtschappen Dijkerhoek en Espelo is een afzonderlijk verzamelpunt vastgesteld. De inlevering kan aldaar geschieden om 3.15 uur in de scholen en zal verzorgd worden door de dames M. Reiiink-Kers en H. Boode-Rensen. merkend voor de opvoeding van de jonge Amerikaan. Kinderen van 12 en 13 jaar bezitten reed» een grote mate yan be wegingsvrijheid, welke voordelen, maar voor de familieverhouding soms ook grote nadelen biedt. Ze zijn dikwijls moeilijk door de ouders in het gareel te houden. Typisch is het groot aantal echtschei dingen en de toenemende reacties, welke deze teweeg brengt. Spr. was net in de verkiezingstijd in Amerika en hoorde, dat Stevenson,hoewel hij zeer populair was, duizenden stemmen gemist heeft, omdat hij een gescheiden man is. Hier is een scheiding tussen boer en burger, welke evengoed aan de boer als aan de burger ligt. In Amerika is deze practisch niet aanwezig. Men heeft daar ontzag voor de boeren en deze voelen zich op hun beurt evengoed ondernemers als de burgers. Uitvoerig ging spr. nog na hoe bij de Amerikaanse boer de zakelijke menta liteit veel sterker ontwikkeld is als bij onze boeren. De regering verschaft er b.v. veel gemakkelijker credieten. Alles is er volkomen ingesteld op het afbctalings- systeem, zonder dat dit tot veel exces sen leidt. Amerika is een rijk land. Als men de Ionen beoordeelt moet men echter tevens bekijken hoeveel men er daar voor kan kopen. Artikelen met veel arbeidsloon zijn er erg duur, zonder arbeidsloon goed koop. Hier demonstreert zich het gebrek aan arbeidskrachten. Daaromzijn de meeste huizen van vele gemakken voor zien. Maar de Amerikaan moet er hard voor werken en hij doet dat ook. De boerderijen zijn er door de regel gemengde bedrijven, maar meestal zeer sterk gemechaniseerd en gespecialiseerd, of melkvee, of varkens, of kippen, of b.v. geheel ingesteld op vleesproductie. Vooral de maisteelt is er zeer belangrijk, omdat een groot deel van het fand veel zuide lijker ligt dan Nederland en een vaste landklimaat heeft. Aan de hand van filmplaatjes toonde de heer v. d. Wal de aanwezigen tal van bijzonderheden op de boerenbedrijven aldaar. De voorzitter bracht hem tenslotte dank voor zijn mooie lezing. VARKENSFOKKERIJ KAN AANZIEN LIJK VERBETERD WORDEN. De uitkomsten van de varkensmesterij kunnen nog aanzienlijk verbeterd wor den, zo bleek in de Dinsdagavond in het Stationskoffiehuis van de heer M. Kaïf- sterman gehouden eerste ledenvergade ring van de onlangs opgerichte varkens fokvereniging, wanneer de fokkerij dooi de aankoop van beter fokmateriaal om hoog gebracht kan worden. Deze baten zullen echter niet op korte termijn zicht baar worden, maar kunnen pas over een langere termijn verkregen worden. De jonge vereniging wil deze taak echter met kracht ter hand nemen om bij de Holtense boeren het inzicht te doen postvatten, dat hier door een ge zamenlijk optreden wijde perspectieven liggem De inspecteurs van het varkensstam boek voor Overijsel, de heren J. H. Hols- brink uit Almelo en H. Demme uit Raalte, hebben de aanwezige leden in een korte beschouwing, verduidelijkt met lichtbeelden, aangetoond welk materiaal er momenteel in Overijsel aanwezig is, dat aan de gestelde eisen voldoet. De voorzitter, de heer II. Markvoort, opende de door de slechte toestand der wegen niet druk bezochte vergadering met er op te wijzen, dat het met |de mes- terij momenteel niet zo best gesteld is. Met de fokkerij gaat het wel wat be ter, maar de wereldmarkt wil geen spek meer afnemen en dus zal men door het fokken van een beter type vleesvarken moeten trachten betere uitkomsten te verkrijgen. Dit kan o.m. bereikt worden door de aankoop van beter fokmateriaal. Het succes hangt veel af van de samen werking tussen fokvereniging en beerhou- ders. Statuten vastgesteld. De vergadering hield zich allereerst bezig met de vaststelling van statuten en huishoudelijk reglement. Aan de hand van een voorbeeld van de fokvereniging te Goor werden deze na een ampele be spreking vastgesteld. De vereniging zal de naam dragen van Varkensfokvereni ging „Holten en Omstreken" en zal zich aansluiten bij het Varkensstamboek voor Overijssel. Bestuur benoemd. Het bestuur, dat de voorbereidingen voor de oprichting heeft getroffen, werd definitief gekozen. Omdat de beide beer- houders, de heren G. J. Weijers en D. B. Krikkink, ambthalve deel zullen uit maken van het bestuur, moest nog een vijfde bestuurslid worden aangewezen. Gekozen werd de heer Sprokkereef, welke zich echter vanwiege zijn vele werkzaamheden niet beschikbaar kon stellen en de vergadering aanried iemand te kiezen, welke nog over vrije tijd be schikte. Na een tweede stemming werd gekozen de heer G. W. Baltus. Buiten ,deze bestaat het bestuur dan uit de he ren: II. Markvoort, voorzitter; W. Ren- sen, secretaris; Jhr. G. H. A. van Coe- verden en E. Jansen, leden. Contributie vastgesteld. Hierna werd besloten de contributie voor het thans ingetreden jaar vast te stellen op f 2,50. Teneinde de toetreding tot de vereni ging wat gemakkelijker te maken, zal dit' jaar nog geen entreegeld worden ge heven, doch de volgende jaren zal dit wel verschuldigd zijn. Vaststelling dekgeld. De vaststelling van het dekgeld leverde aanvankelijk enige moeilijkheden op, om dat in verband met de belangen van de beerhouders, zolang geen andere beren worden aangeschaft, geen verschil ge maakt kan worden tussen leden en niet- leden. Tenslotte werd een voorstel aanvaard om zo spoedig mogelijk te komen tot aanschaffing van goede kwaliteit be ren, waarbij de vereniging de beerhouderis een bijdrage zal verlenen. Zodra dit het geval is, zal het dekgeld enigszins kun nen worden verhoogd. Aangezien de vereniging nog niet over voldoende middelen beschikt, ,zal een be roep worden gedaan op de landbouwor ganisatie en veevoederhandelaren om haar een subsidie te verlenen. Ook hoopt men, dat haar van de zijde van het stamboek de nodige medewer king zal worden verleend. Hierna werden de lichtbeelden ver toond en gaf de heer Holsbrink een toe lichting daarop. Het doel der vereniging moet zijn door het houden van zo goed mogelijke zeugen en kwaliteitsberen tot verbetering van het ras te komen. Ge streefd wordt naar een vleesvarken met zware achterhand, vrij lange brede bo venbouw en lichte gesloten voorhand en met solied, niet te grof beenwerk. De voorzitter bracht aan het slot van de avond de beide inspecteurs dank voor hun komst naar Holten. i BURGERLIJKE STAND. Geboren: Paul Antonius, zv H. Wan- sink en G. Teela, Look 24. Willem, zv A. Lubberdink en H. Middelesch, Neerdorp 52. Bernard Dinant, zv A. Lubberdink en H. Middelesch, Neer dorp 52. Willy, dv Joh. Tuitert en A. Lueks, Neerdorp 72. Overleden: J. H. Graven, 72 j., echtg. van J. Oplaat, Holterbroek 36. Ingekomen personen: Ch. W. Reeves van Nijmegen naar Dorpsstraat 49. W. H. P. Braaksma van Djakarta naar Holterberg 71. A. F. F. Joseph van Semarang naar Holterberg 71. W. Scholman van Rijssen naar Neerdorp 86. E., G. en R. Robbers van Rot terdam naar Holterberg 71. Vertrokken personen: H. J. Bosman van Dijkerhoek 77 naar Deventer. G. van der Meulen van Kolweg 15 naar Deventer. J. E. Tulier van Deventer- weg 7 naar Olst. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 10 uur (Bed. H. Doop) Ds Knipscheer en 7 uur Ds van Slooten. Dijkerhoek. 10 uur Ds Nijeboer. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor Art. 13 K.O. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau der Rijkspolitie, Oranjestr. 55, tel. 352. Gevonden: 5 zilverbons, 1 gebr. want, 1 ceintuur, 1 paar gebreide wanten, 1 bruine alpinomuts. Verloren: 1 gebr. want, 1 reserve wiel. AGENDA Vrijdag 20 Febr.: Hervatting danseur- sus Hotel G. Müller, Deventerweg. Vrijdag 20 Febr., 7.30 uur: Lezing met filmplaatjes, door Ir. Veldman, rijks- landbouwconsulent te Hengelo, in café „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek. Vrijdag 20 Febr., 8 uur: Vrouwen We reldgebedsdag in gebouw Rehoboth. Zaterdag 21 Februari, 7 uur: Uitvoering van de Gymnastiekvereniging „Bato" in Amicitia. (Zie annonce). Zaterdag 21 Febr.: Jaarfeest C.J.M.V. „Vriendenschaar" in Irene. Maandag 23 Febr. 4 uur: Vergadering Waterschap „Salland" in het gebouw „Salland" te Wijhe (zie annonce). Dinsdag 24 Febr. van 2 tot 3.30 uur: Inname gedragen kleding door Com missie Gezinsverzorging in de raads zaal ten Gemeentehuize. Dinsdag 24 Febr. 7.30 uur: Vergadering afd. Dijkerhoek Bond v. Plattelands vrouwen. De heer Witteveen spreekt over onze groentetuin. Woensdag 25 Febr., 7.30 uur: Jaarver gadering van de afd. Holten van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in Hotel Holterman. Woensdag 25 Febr., 's avonds 7.30 uur: Jaarvergadering Chr. Oranjevereni ging in een lokaal van de School met de Bijbel. Donderdag 26 Febr. en Zaterdag 28 Febr. Jaarlijkse uitvoering J.M.V. en C.J. V.F. in het Jeugdgebouw A.R.K. te Okkenbroek. Donderdagavond 26 Febr.: Jaarvergade ring Chr. Boeren- en Tuindersbond in gebouw Irene. Donderdag 26 Febr. 8 uur: Vergadering Herv. Vrouwenvereniging in Irene. Vrijdag 27 Febr.: Ledenvergadering Ver. „Jong Holten", in hotel G. Mül ler. Zaterdag 28 Febr.: Opvoering door het Ned. Volkstoneel van het toneelspel „Het is tijd, Dr Schweitzer", in Ami citia. (Zie annonce.) Dinsdag 3 Maart, 7.30 uur: Kleurenfilm van „Immen en Imkers" in 't Stations koffiehuis van M. Kalfsterman. Spr. de heer R. P. Groeneveld van de Ned. Imkersvereniging. Donderdag 5 Maart: Muziekuitvoering „H.M.V." in Amicitia. Dinsdag 10 en Woensdag 11 Maart: Jaarfeest C.J.M.V. (dorp) in Irene. Woensdag 11 Maart (Biddag)Bazar ten bate van de Chr. Kleuterschool in gebouw „Rehoboth". Tal van attrac ties. Woensdag 25 Maart: Jaarfeest van de Herv. Meisjesver. „Martha" en „Jong Leven" in Irene. Zaterdag 3 April: Filmavond over Z. Afrika van de Ned. Reisvereniging in Amicitia. DE VERKIEZINGEN NADEREN. Tot leden van het hoofdstembureau, tevens centraal stembureau, voor de ver kiezing van de leden van de gemeente raad zijn bij besluit van Burgemeester en Wethouders benoemd de heren M. Teeselink, pl.v. voorzitter, H. Soer, J. Wegstapel en S. Sikkes, leden, en A. Jansen, G. Landeweerd en W. Beijers, pl.v. leden. De burgemeester is ambts halve voorzitter. Als zittingslokaal is aangewezen de burgemeesterskamer. De stembureaux zijn als volgt samen gesteld Stemdistrict I: (gymnastieklokaal Dorpsschool)Mr W. H. Enklaar, ambtshalve voorzitter, A. Jansen en G. Landeweerd, leden; B. H. Brouwer, A. J. Goldstein en S. Sikkes, pl.v. leden. Stemdistrict II (lokaal bijz. school) M. Teeselink, voorzitter, H. Meijerman en H. Soer, leden; G. J. Bouwhuis, J. Kroon en J. Schippers, pl.v. leden. Stemdistrict Hl (lokaal lagere land bouwschool) J. Wegstapel, voorzitter, J. Rietberg en A. J. Snijders, leden; G. J. Aaftink, W. Beijers en G. Wissink, pl.v. leden. Stemdistrict IV (lokaal school Dijker hoek) B. J. Veneklaas Slots, voorzit ter, J. Derksen, W. Landuwer, leden; P. Dijkstra, G. M. L. Rouwenhorst en G. H. Wanders, pl.v. leden. De candidaatstelling heeft plaats op Dinsdag 14 April en de stemming op Woensdag 27 Mei a.s. THEORIE EN PRAKTIJK MOETEN HAND IN HAND GAAN. In de afgelopen maanden zijn door de heer G. H. Wanders cursussen voor vol wassenen gegeven in landbouwboekhou- den en weide- en voederbouw, welke zijn ingesteld op initiatief van de Ver eniging „Jong Holten" afd. der B.O.O. De eindlessen dezer cursussen werden met enig officieel cachet Woensdag avond gegeven in de Lagere Landbouw school, waarbij o.m. tegenwoordig wa ren de heer Olde Riekerink van Hen gelo namens het Rijkstoezicht op het Landbouwonderwijs, de leden van de plaatselijke commissie van toezicht, de heren J. H. Sprokkereef, M. Bouwhuis en H. Vosman; de bestuursleden van Jong Holten, de heren H. Blankena en J. Arfman; en de heer A. J. Snijders. Voordat zij bevorderd werden, zijn de 21 cursisten nog even goed aan de tand gevoeld en de door de heer Wanders ge stelde vragen werden vlot beantwoord;

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1953 | | pagina 1