ZONDAG Uit het plaatselijk parlement Nederland door een ramp getroffen Vrijwilligers gevraagd No. 5. Jaargang 5. ZATERDAG 7 FEBRUARI 1953. Verschijnt elke Zaterdag. NIEUWSBLAD Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. k 5A8S - 2SJ, Adv.-pnjs1—15 m.m. (a contant) f 1.50. Iedere m.m. HDLTENS De abonnementsprijs van du blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal MAAR DE HULP IS GROOT. De verschrikkelijke ramp, die in de nacht van Zaterdag op Zondag de be woners van onze Kustprovincies heeft getroffen, waardoor bijna geheel Zee land overstroomd is en ook andere delen zwaar getroffen zijn, heeft ook in onze plaats een goif van medeleven doen ont staan met ue duizenden slachtoffers van deze natuurramp. Toen Zondagmorgen de radio de eer ste berichten Draent, welke vreselijke gebeurtenissen zich in de nacht in dat aeei van ons land hadden afgespeeld, waren net onze predikanten, weiKe zich terstond met de burgemeester in verbin ding stelden en het kerkvolk er reeds op voorbereidden, dat hier spoedig iets zou moeten worden gedaan. Later op de dag werd het duidelijk, hoe men zich een nulpactie had gedacht en waar het Rode Kruis en de Gemeen tebesturen werden genoemd als organi satoren van deze hulpverlening, kwam het bestuur van de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis en E.H.B.O. met de burgemeester bijeen om de voorberei- dingen te treffen voor een geldinzame ling ten behoeve van het Nationaal Rampenfonds. Het eerste werk was alle ingezetenen op te roepen voor een bijeenkomst in Amicitia om een taakverdeling op te stellen. Er werden diezelfde avond ruim duizend circulaires voor huis-aan-huis- bezorgmg klaar gemaakt en deze wer den ae volgende dag door de P.T.T. bij alle mwoners bezorgd. EEN ALGEMENE COLLECTE. Er volgde de samenstelling van een comité van aanbeveling, waarin behalve het Rode Kruis- en E.M.B.O.-bestuur de i landbouw- en handelsorganisaties ver tegenwoordigd waren en waarvan de burgemeester het voorzitterschap op zich nam, en de andere morgen werden op de secretarie de collectelijsten en de wijkindeiingen gemaakt, zodat men des avonds direct spijkers met koppen kon slaan. De opkomst in Amicitia was 's avonds zo groot, dat lang niet allen, welke hun medewerking wilden verlenen, er een plaats konden krijgen. De lijsten waren in een ommezien uitgezet en de laatste werd zelfs bij opbod verkocht en bracht f 50.op, voordat daarin dus nog maar iemand zijn handtekening had kunnen zetten. Tijdens deze bijeenkomst gaven de verenigingsbestuurders blijk zich een duidelijke voorsteilmg te kunnen maken van de nood, welke gelenigd moest wor den. Personeel en directie van de Coöp. Fabriek van Melkproducten „De Vrij heid" gaven de-stoot door f275.op tafel te tellen. Andere verenigingen en organisaties volgden hun voorbeeld en met een dankbaar applaus werden tel kens flinke bedragen via de microfoon bekend gemaakt. Zo volgden niet min der dan acht en dertig verenigingen 't goede voorbeeld en stelden f 3225.be schikbaar, welk bedrag de andere dag nog werd aangevuld tot ruim f4300. MINIMUM f 10.000.—. Er werd een minimumopbrengst van f 10.000 genoemd, toen de burgemeester de nood had geschetst en de voorzitter van het Rode Kruis een uiteenzetting had gegeven van de gang van zaken, opdat men begrijpen zou, dat hier niet met guldens, maar met tientallen gul dens gewerkt moest worden, omdat van ieder een offer gevraagd werd. OPBRENGST 28.000 GULDEN. Woensdagmorgen, toen de lijsten zo successievelijk binnenkwamen, bleek, dat het hart van de Holtense bevolking ge sproken had en dat men de portefeuilles had getrokken. Er was een weldadig aan doende offervaardigheid betracht. Steeds hoger werd het bedrag, dat binnen kwam en toen ten slotte alle lijs ten binnen waren, bleek dat de lijstcol- lecte f 23.655.82 had opgebracht. Met de bijdragen van de verenigin gen kon Donderdagmiddag een bedrag van f 28.287.88 aan het Nationaal Ram penfonds worden overgemaakt. School kinderen hadden hun spaarpotten gele digd, onze Indonesische landgenoten, wel ke hier vertoeven, brachten f 40.50 bij elkaar, het personeel en de fa. Krekel en de O.A.D. en haar personeel brachten flinke bedragen bij elkaar, kortom het was een prachtig resultaat, waardoor iedereen getroffen was. De naam van onze plaats mocht met ere door de radio genoemd worden met een gemiddelde van f 28.per gezin, al bleek later, dat er tal van plaatsen wa ren, welke nog wel anders uit de hoek gekomen waren. TAL VAN ACTIVITEITEN. Er kwamen tal van verzoeken binnen om iets te kunnen doen in het bedreigde gebied of voor de slachtoffers der over stroming, maar vanzelfsprekend moest zoveel mogelijk in organisatorisch ver band worden opgetreden en waar Holten ver van de getroffen gebieden verwij derd ligt, konden de omliggende streken beter die eerste hulp verschaffen. KLEDING EN BEDDEGOED. De vrouwenverenigingen meenden ten slotte niet langer werkeloos te mogen toezien en in overleg met de Rode Kruis- afdeling besloten zij een inzameling van kleding en dekking te houden. Woensdagmiddag kwam echter via de radio van het Hoofdbestuur van het Rode Kruis het bericht, dat er voldoende kle ding was ingezameld, zodat deze inza meling moest worden stopgezet, maar dat er grote behoefte was aan dekens, beddegoed en huisraad. Het was voor de talrijke vrouwen in Amicitia even een teleurstelling, dat zij geen kleding mochten inzamelen, maar achteraf bleek, dat ook de inzameling van beddegoed een groot succes was ge worden. Nog dezelfde avond ging het bij eengebrachte goed weg naar Eindhoven en konden aldaar in de grote sporthal van Philips 425 lakens, 347 slopen, 78 wollen dekens, 12 gestikte dekens, 52 molton dekens, 28 kinderdekens, 7 veren bedden en nog tal van badhanddoeken, theedoeken en kussens worden afgele verd. Een kleine nalevering zal nog kun nen geschieden omdat nog verschillende bedgoederen nadien binnenkwamen. Men was er daar blij mee, want het goed werd direct doorgestuurd naar Roo sendaal en omgeving. OUD EN JONG LEEFT MEE. Hoe ook bij deze actie oud en jong mee leeft bleek nog eens weer duidelijk door een aardig voorval. Toen in een gezin de dames het doel van hun komst had den verteld en gesproken hadden over dekens en lakens, ging een peuter van nog geen vijf jaar stilletjes naar zijn ledi- kantje en kwam met een lakentje naar beneden. Ook hij had begrepen, iets te moeten doen voor de zwaar getroffen mensen, waarover men had gesproken. WAARSCHIJNLIJK GEEN EVACUE'S. Van de rondgang der dames werd tevens gebruik gemaakt om op te nemen hoeveel slachtoffers eventueel in onze ge meente zouden kunnen worden opgeno men. Het is echter bijna zeker, dat de bewoners van het overstroomde gebied niet naar onze provincie zullen worden geplaatst. Men laat ze liever kort bij huis. Hetzelfde is het geval met het vee, waarvoor de collectanten de aanwezige plaatsruimte hadden opgehoord. Ook dat blijft zo kort mogelijk bij de getrof fen gebieden. HOOI-INVENTARISATIE. Dat er een veelzijdige hulp verlangd wordt, bleek Donderdagavond in het ge bouw Irene, waar de plaatselijke Stich ting van de Landbouw op verzoek van de burgemeester de boeren had bijeen geroepen om te spreken over een inza meling van hooi, welke gevraagd was door de Prov. Voedselcommissaris. Uit de uiteenzettingen van de burge meester en de voorzitter van de Stich ting bleek, dat het in de eerste -plaats ging om een opname van de hoeveel heden hooi, welke men voor de getrof fen gebieden nog beschikbaar zou kun nen stellen. De commissie zag wel in, dat velen krap in het hooi zitten, maar anderzijds kan de gevraagde hulp niet geweigerd worden. Het betreft hier geen vordering, zo werd gezegd, maar 'n vrij willige levering, waarvoor vrijwilli gers gevraagd werden om te horen hoe veel ieder missen kan. Iedere hoeveel heid zal dankbaar worden geaccepteerd. Als de levering nodig is ontvangt ieder daarvan bericht. De opgemaakte lijsten gingen ook nu vlot van de hand in deze behoorlijk be zochte vergadering en afgesproken is, dat men de ingevulde lijst Zaterdagmor gen tussen 9 en 11 uur op het Gemeen tehuis (raadzaal) zou komen inleveren met vermelding van het aantal kilo's hooi. Slechts als men geen hooi over heeft, mag stro geleverd worden, want het is om hooi te doen. CHOCOLADE EN LOLLY'S BRACHT f 26.30 OP. Hoe alles ingesteld wordt op een zo ruim mogelijke hulpverlening, bleek j.l. Donderdagavond op de vergadering van de CJBO en CBPB, welke in Rehoboth gehouden werd. Men had voor de ramp 'n feestvergadering uitgeschreven, maar de bijeenkomst kreeg nu een meer ge past karakter met een inleiding en de behandeling van huishoudelijke aange legenheden. De aangekochte prijsjes, bestaande uit chocoladerepen en lolly's, mochten van de aanwezigen niet naar de winkel terug; zij werden bij opbod verkocht ten bate van het Nationaal Rampenfonds en brachten f 26.30 op. Zo gaan we naar de f 30.000, welk bedrag als eerste mijlpaal mag worden gesteld. Er komen millioenen binnen, maar er zullen milliarden nodig zijn en zo zal zeker in de naaste toekomst nog dik wijls een offer van ons volk gevraagd worden. Laten we proberen ze bijeen te brengen. LECTUUR EN SPEELGOED. Ook de jeugd wil initiatieven ontwik kelen en zo hebben verschillende jonge lui van de voorzitter van het plaatselijk comité toestemming gekregen voor de jeugdige slachtoffers van de overstro mingsramp boeken, tijdschriften en ook speelgoed bijeen te brengen. Zaterdagmiddag zullen ze rond gaan, voornamelijk in het dorp en de Holter- berg, om deze goederen in te zamelen, in ae hoop, dat de bezitters van boeken en speelgoed daarvan het nodige willen afstaan. Wij hopen van harte, dat zij succes zullen hebben. Deze gaven zullen de kinderharten kunnen verkwikken, als de vluchtelingen weer in hun haai d~ steden zijn teruggekeerd. Laten wij dus ook in dit opzient onze plicht verstaan. VERLIESLIJSTEN TER INZAGE. De eerste verlieslijst van het Rode Kruis is afgekomen en op het gemeente huis ter inzage gelegd, zodat degenen, die in onzekerheid verkeren over ver wanten of bekenden in het getroffen ge bied, haar daar kunnen inzien. Met de volgende lijsten zal net zo gehandeld worden. Vergadering Woensdag 28 Januari 1953. (Slot). Behandeling van de begroting van de gemeente en de gemeente-bedrij ven voor het dienstjaar 1953. Bij de artikelsgewijze behandeling van de begroting was het de heer Aaitink, die de eerste opmerking maakte en wel bij volgnummer 72: „Presentiegeld leden stembureaux". Een bedrag van f 2.50 per dag is volgens de heer Aaftink te wei nig en ook de heer Soer was het in dezen met z'n fractiegenoot volkomen eens. Er zijn hem gemeenten bekend waar tot f 15.per dag wordt gegeven. Het kan gebeuren dat er leden zitting krijgen, die loon derven en dan is een vergoe ding van f 2.50 niets. De heer Landeweerd was het met de heer Soer volkomen eens. De leden, die momenteel zitting op het stembureau hebben, interesseert het niet of er f 2.50 gegeven wordt of f 1.maar het kan ook anders worden. Iedereen, ook een arbeider, moet in aanmerking kunnen komen. De Voorzitter vond het presentiegeld als zodanig ook veel te laag, maar men moet niet uit het oog verliezen, dat men die dag ook verder alles vrij heeft. Wan neer men de presentiegelden gaat ver hogen moet de post „Vertering ten be hoeve van het bureau van stemopne ming" aanmerkelijk naar beneden. Hier voor voelde de raad weinig en dus bleef het presentiegeld een riks. De „Rechten ingevolge de woonwagen- en woonschepenwet" zijn door B. en W. geraamd op f 200.en het was de heer Jansen, die bij de behandeling van dit punt de vraag stelde of er aan de paar- destal op het woonwagenkamp aan de Markeloseweg nog iets gebeuren moet. Een tijdje geleden, aldus de heer Jansen, was het allemaal auto's wat de klok sloeg, doch het schijnt dat de hoog conjunctuur voorbij is, want de paard- jes komen weer meer in gebruik en deze dieren moeten toch een goed onderkomen hebben. De Voorzitter vindt het voor de paar den erg jammer, maar de woonwagen bewoners hebben indertijd zelf de stal afgebroken en spr. voelt daarom niets voor het bouwen van een nieuwe stal. Er komt verder binnenkort een nieuwe regeling betreffende de woonwagenkam pen. (centraal kamp voor een bepaalde streek) en het heeft daarom geen zin om nu nog vernieuwingen aan te bren gen. Bescherming Burgerbevolking. Hiervoor is door B. en W. voor 1953 geraamd f 2500.wat de heer Aaftink nog al hoog voorkwam, doch nadat de Voorzitter hierop een toelichting had ge geven, waarbij tevens werd gewezen op de noodzakelijkheid van de B.B., werd deze post goedgekeurd. Verzekering brandweerpersoneel. Het brandweerpersoneel is, naast de normale verzekering ingevolge de onge vallenwet verzekerd tegen de gevolgen van aan hun overkomen ongevallen bij brandblussing, oefeningen, e.d. tot maxi maal f 6000.bij overlijden, f 12.000. bij blijvende invaliditeit, f 5.per dag bij tijdelijke onbekwaamheid. Op voorstel van de heer Jansen, die deze bedragen, evenals verschillende an dere leden, te laag vond, werd besloten de bedragen te verhogen tot resp. f 10.000.—, f 20.000.— en f 6.—. Uitzending en verpleging van kin deren in Gezondheids- en Vakantie koloniën. De kosten per kind per verpleegdag bedragen momenteel f 2.90. Het rijk en de provincie verlenen subsidie in deze llllllllllllllllllllllllllllllllllll^ Dag van verootmoediging, gebed en offer In verband met de mededeling van de regering, dat de a.s. Zondag zal zijn een dag van bijzondere verootmoedi ging, Van gebed en van offer, delen de Kerkeraden van de Ned. Herv. Gemeen te en van de Geref. Kerk mede, dat op Zondagmorgen 'n speciale dienst wordt gehouden, wegens de ramp, welke ons land getroffen heeft. Aan de uitgang van de kerk zal een coiiecte worden gehouden voor het Nat. Rampenfonds. Illllllillllllllllllllllllllh kosten en daarnaast heeft de afd. Hol ten van het Centraal Genootschap voor Kinderherstellingsoorden een verzoek ge richt tot de plaatselijke diaconieën en tot het gemeentebestuur om subsidie. Volgens de heer Soer moeten de ouders van wie kinderen worden uitgezonden f 1.per dag bijdragen en spr. stelt de vraag of dit voor minvermogende ouders met te veel is. Het zou jammer zijn dat uitzending om financiële redenen niet door kon gaan. Hiervoor behoeft volgens de Voorzit ter geen zorg te bestaan, want zo nodig zal de gemeente boven het geraamde subsidiebedrag van f 15Ü.gaan. Op een vraag van de heer Soer, hoe ver of het eigenlijk is met de school- tandverzorgmg, üeelde de Voorzitter mede, dat men zich hieromtrent geen al te grote illusies moet maken. Bij het on derzoek naar de mogelijkheid van een dergelijke verzorging is gebleken, dat vooral door een gebrek aan tandartsen, de moeilijkheden voor de schooltandver- zorging in dit district momenteel te groot zijn om hiertoe een dienst op te richten. De Voorzitter is het met de heer Soer volkomen eens dat de schooltandver- zorging van zeer groot belang is en hij zal daarom proberen deze zaak nieuw leven in te blazen. Bij behandeling van volgnummer 138: „Drinkwatervoorziening" (waarbij een bedrag van f 700 wordt geraamd, te be talen wanneer minder water wordt afge nomen dan gegarandeerd werd) vestigde de heer Soer de aandacht op het slechte drinkwater in het Broek en hij stelt de vraag of hier nu niets aan te doen is. De Voorzitter antwoord hierop, dat er onderhandelingen gaande zijn met de be trokken instanties, doch belanghebben den moeten nu met een verzoek om aan sluiting komen. Natuurlijk zullen er fi nanciële consequenties aan een e.v.t. aan sluiting verbonden zijn, doch het is on mogelijk ten aanzien hiervan thans reeds cijfers te noemen. De heer Landuwer ziet er niet veel van klaar komen als de belanghebben den met een verzoek moeten komen, doch de heer Rietberg was van mening, dat dit nog wel eens mee kon vallen en hij zou graag zien, dat er doorgewerkt werd. Exploitatie ziekenauto. Bij de vaststelling der begroting voor 1948 werd besloten in de exploitatiekos ten van de ziekenauto door Aanstoot en Müller, over de jaren 1948 tof en met 1952 telkens een bijdrage te verlenen van f 200.per jaar. Op de begroting 1953 staat thans nog dit bedrag en de heer Soer vraagt hier omtrent opheldering. Volgens de Voorzitter wordt er van de ziekenauto weinig gebruik gemaakt en de exploitanten spraken reeds over ver koop van de ziekenauto, die toch eigen lijk in deze gemeente niet gemist kan worden. B. en W. stellen daarom voor om de eerste 5 jaar de subsidie van f 200.te handhaven onder uitdrukke lijke voorwaarde, dat de exploitanten de eerste 5 jaar de wagen niet verkopen. Na deze toelichting ging de raad ac- coord met het voorstel van B. en W. Schoonheidscommissie van de baan. B. en W. hadden op de begroting een bedrag van f 500 geraamd als „Advies- kosten van de Schoonheidscommissie", doch de raad voelde niets voor het hand haven van deze post. De eerste, die zich tegen deze post ver zette, was de heer Soer. Wat doen we eigenlijk met deze commissie, die maar al te vaak tegenstrijdige adviezen geeft, zo vroeg spr. Ook de heer Landuwer had voor deze commissie, waarvan men veel meer last dan lust heeft, weinig waardering, doch blijkbaar kan ze toch niet helemaal ge mist worden, want toen over deze kwes tie gestemd werd, sprak de heer Lan duwer zich uit voor handhaving van de geraamde post. Voor handhaving stem den ook de heren Veneklaas Slots en Wegstapel. Na de stemming deelde de Voorzitter mede, dat men met de Rijkssubsidie- gevallen toch te biecht zal moeten bij de schoonheidscommissie, waarop Wethou- Er bestaat in het overstroomde gebied op korte termijn een grote behoefte aan twijghout voor het herstel van dijken. De heren G. Vruggink c.s. hebben het hout in hun twijg waard op de grens van Dijkerhoek en Espelo voor dit doel be schikbaar gesteld. De Burgemeester van Holten vraagt thans vrijwilligers om dit twijg te slaan. Zij die zich hiervoor beschikbaar wil len stellen moeten zich Maandagmorgen om half negen, voorzien van 'n scherpe hiep, melden aan de twijgwaard. Voor inlichtingen omtrent de plaats wende men zich tot de heer G. Vruggink, café Stationszicht. der ïeeselink opmerkte„Dan wordt het weinig anders". Onderhoud van wegen, voet- en rijwielpaden. Bijna in iedere raadsvergadering wordt er over de wegen gesproken en ook in deze begrotingsvergadering zijn hierover de tongen in beweging gekomen. De Voorzitter van de Wegencommissie, wet houder Veneklaas Slots is, volgens bur gemeester Mr W. H. Enklaar, geen moei te veel als het om de wegen gaat en ik heb mij ontzettend geërgerd, toen ik hoorde, dat een van onze boeren inge zetenen hem (Venekiaas Slots) had ver weten, dat hij als voorzitter van de We gencommissie te kort was geschoten en dat de gemeenteraad enkel voor de be langen van het dorp op de bres staat. De boerenwegen hebben onze volle aan dacht steeds gehad en wij zuiien hieraan volledige aanuaent blijven scnenken, doch ik ben van memng, dat ae autowegen door de Holterberg en de rijwielpaden nummer één zijn en ook moeten blijven. We zullen hieraan heel wat moeten doen met het oog op het vreemdelingenver keer, wat voor onze gemeente een niet te onderschatten bron van inkomsten be tekent. Tot de boeren, aldus de Voorzitter, zou ik willen zeggen: pak zelf ook eens aan en laat het met allemaal op de gemeente aankomen. Bespaar ons de „jeremiades" over de slechte wegen. We zijn hierom trent volkomen op de hoogte en we zul len ons best. doen om uit de narigheid te komen. Ik heb wel eens de indruk gekregen dat men liever 10 keer door de drek loopt naar het gemeentehuis om z'n nood te klagen inplaats dat men zelf even een schop grijpt om het gat te dichten. De heer Aaftink is het met de Voor zitter eens, dat de autowegen en rijwiel paden in de Holterberg prima in orde moeten zijn, doch de gemeente kan dit onmogelijk alleen bekostigen. Spr. zou bij de Provincie om een flinke subsidie willen verzoeken. Andere gemeenten worden belangrijke subsidies verstrekt om de industrialisatie te bevorderen. Onze gemeente komt niet in aanmerking voor industrievestiging, doch we moeten het hier hebben van de vreemdelingen. Holten staat op de kaarten in Zwolle aangemerkt als vacantie-oord en het is m.i. alleszins billijk dat onze gemeente een financiële bijdrage ontvangt om het vreemdelingenbezoek te stimuleren. Verschillende boerenwegen verkeren volgens de heer Aaftink in een onhoud bare toestand en er wat aan gedaan moe ten worden. Spr. is van mening dat de afwatering hier en daar nogal te wensen overlaat en zou het hakhout langs de verschillende wegen willen rooien. Dit brengt toch niets op en het is een bederf voor de wegen. Wethouder Teeselink is het niet eens met de voorzitter, als deze beweerd dat de boerenwegen wel aan hun trek zijn gekomen. Hij is van mening, dat de boe renstand nu wel eens voorrang mag heb ben. In andere gemeenten doet men veel meer aan de boerenwegen. Ook de heer Rietberg is het hiermede volkomen eens en hij beweerd dat men aan de wegen wel precies kan zien als men de Holtense gemeentegrens over schrijdt. Tenslotte werd besloten om de post voor onderhoud van wegen te verhogen met 5000 gulden, zodat hiervoor thans is geraamd een bedrag van f 14.400. De 45 werklozen uit Deventer zullen nu spoedig aan de slag gaan, o.a. op de we gen en als dit experiment goed bevalt kunnen we nog meer mannen uit Deven ter inzetten. B. en W. hebben in Almelo een object bekeken wat ook door werk lozen uit Deventer werd uitgevoerd en dit is niet tegengevallen. Bij behandeling van volgnummer 77 (Ink. gew. dienst) „Begrafenisrechten" werd door de heer Soer gevraagd of de mensen verplicht worden tot het plaat sen van stenen zerken op de Nieuwe Be graafplaats. Dit is volgens de Voorzitter geenszins het geval, doch we zien wel liever een stenen zerk dan een houten grafpaal. Van verplichting of dwang is geen sprake, doch de ambtenaar, die op het gemeentehuis deze zaken behandeld, laat de mensen wel weten, dat we liever een stenen grafzerk geplaatst zien.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1953 | | pagina 1