ONZE KROONPRINSES 15 JAAR „Jong Holten" nam afscheid van voorzitter Veneklaas Slots No. 4. Jaargang 5. ZATERDAG 31 JANUARI 1953. Verschijnt elke Zaterdag. NIEUWSBLAD Uitgave van SejticMing Holtens Nieuwsblad» Adv.-prijs: 1-15 m.m. (a contantf 1.50. Iedere r HOLTENS De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal Hartelijk gefeliciteerd Foto: Paul Euf Er was op de jaarvergadering van „Jong Molten' afdeling van de jö.O.O., die Vrijdagavond in hotel „Holterman" werd gehouden, veel goeds te beluiste ren, doch de voorrzitter, de heer J. M. Veneklaas Siots, heeft niet geaarzeld, om ook de minder goede dingen bij de naam te noemen. Met deze minder goede dingen be doelen we de tanende belangstelling voor het verenigingsieven. Voor onze verga deringen, aldus de heer Veneklaas Siots, bestaat nog een behoorlijke belangstel ling, doch de werkelijke intense warme belangstelling is bij een groot deel van onze leden totaal zoek. Dit openbaart zich o.a. telkens weer als op de leden een beroep wordt gedaan om zich op te geven voor een cursus. Men moet om het vereiste aantal cursisten bij eikaar te krijgen de leden er als 't ware bij slepen. Een groot aantal van onze leden is blijkbaar niet of in ieder geval onvol- dende doordrongen van de noodzaak van organisatie en meeleven met het organi- satiewerk. De toekomst vereist warme belangstelling voor het organisatieleven en we moeten bedenken dat we tegen woordig alleen met hard werken niet klaar komen. Spr. deed tenslotte een hartelijk be roep op de leden van „Jong Holten" om hun lakse houding te wijzigen en hier voor in de plaats te stellen een actief deelnemen aan het organisatie- en ver enigingsleven. Nadat het Bondslied was gezongen, werden door de secretaris, de heer A. Groteboer de notulen gelezen, die onver anderd werden goedgekeurd en vastge steld. Bij de ingekomen stukken was een schrijven van het Prov. Bestuur, waarin werd medegedeeld, dat de Landdag 1953 in Markelo zal worden gehouden. Dich terbij, aldus de voorzitter, is onmogelijk en Holten moet op de Landdag in Mar kelo daarom sterk vertegenwoordigd zijn. Volgens de heer Groteboer in zijn jaar verslag is 1952 voor de boer een goed jaar geweest. Zowel de opbrengst van weide als akker stemmen tot dankbaar heid. Door de veelal hoge bigge.nprijs was het mesten van varkens niet altijd lonend. In het jaarverslag werd dank gebracht aan de adviserende leden, aan de donateurs en aan de heer A. Keilink, die ruimte beschikbaar stelde voor het opslaan van de verschillende landbouw machines der vereniging en die tevens het onderhoud van deze machines op zich nam. Het ledental der vereniging daalde met 21. Op 1 Januari 1952 be droeg het aantal leden 182 en op 31 Dec. 1952 was dit 161. Van de 46 leden, die in het afgelopen jaar bedankten, ging een aantal over naar de O.L.M. Er traden 25 nieuwe leden toe. Aangezien de penningmeester, de heer E. Veneklaas, deze avond niet aanwezig kon zijn, werd er geen financieel ver slag uitgebracht over het afgelopen jaar. Als leden van de kascontrole-commis sie 1953 werden benoemd de heren D. B. Krikkink en A. Ribbink. Bestuursverkiezing. Er moest deze avond worden voorzien in niet minder dan 3 vacatures. Eigen lijk waren er 4 vacatures, doch de heer Joh. Lubbersen, die in de afgelopen zo mer pas was benoemd in de vacature van E. Veneklaas Hzn., was genegen om de eerste 3 jaren in functie te blijven. Op voorstel van het bestuur werd de heer Lubbersen met algemene stemmen her inplaats van de heren J. H. Veneklaas Slots, J. A. Jansen en E. Veneklaas Ezn., die niet herkiesbaar waren, werden ge kozen de heren J. Arfman, H. Reilink J.Wzn. en E. Keuterman. Uitslag graslandkeuring 1952. 1. H. J. Arfman 137 punten 2. Gebr. Veneklaas Slots 124.5 3. A. H. Stegink 123.5 4. A. J. Ribbink 123.3 5. H. J. Nijland 123 6. J. W. Haverslag 122.4 7. J. W. Reilink 122 8. H. Stevens 122 9. H. Blankena 120.3 10. H. Meijerman 118 11. P. G. Cats H7.8 12. Gebr, Boode, E 65 116 13. J. W. Stevens, D 97 114.8 14. Gebr. Boode, E 64 113.5 15. G. J. Meilink Hl De zeven eerstgenoemden ontvingen prijzen, die bestonden uit klein landbouw gereedschap. Oprichting kalveropfokclub. Met het doel, meer animo en liefde te kweken voor de veefokkerij, zullen in samenwerking met de Chr. Jonge Boe ren Org. (C.J.B.O.) en de Jonge Boeren Bond (R.K. Org.) kalveropfokclubs worden opgericht. Door deze 3 organi saties van landbouwjongeren werd reeds een centrale commissie in het leven ge roepen en in tal van plaatsen bestaat grote belangstelling voor de kalveropfok clubs. Het ligt in de bedoeling om deze kal veren één keer per jaar. bijv. ter ge legenheid van de jaarlijkse fokveedag of jongveekeuring voor te leiden, waar bij dan o.a. gelet zal worden op exteri eur, toileteren, verzorging en voorbren ging. De kalveren moeten één maand na de geboorte worden opgegeven en 5 weken na de geboorte worden geschetst. Het bleek dat er voor deelname aan deze kalveropfokclub voldoende belang stelling bestond en het bestuur zal ter zake de nodige stappen doen. Nadat 10 aandelen van de zaaimachine waren uitgeloot, kreeg de heer A. Gro teboer de gelegenheid om het program ma van de Streekontwikkelingsdag, die op Donderdagmiddag 19 Februari a.s. in het Parkgebouw te Rijssen zal worden gehouden, bekend te maken. In de mid dagvergadering zal een rede worden ge houden door Ds P. W. van Arkel, Ned. Herv. pred. te Ruurlo, over het onder werp: „Verhouding tussen jongens en meisjes", terwijl Mej. T. Boekei uit Gro ningen een hoogst interessante lezing zal houden over haar reis naar Joego slavië. Het avondprogramma zal worden ge vuld met een toneelwedstrijd, waaraan deelnemen de afdelingen Goor, Holten en Markelo. De eerste prijswinnaar mag met de eerste prijswinnaars uit andere delen der provincie uitkomen in de finale op de Algemene Jaarvergadering 1953. „Jong Holten" zal op de Streekont wikkelingsdag te Rijssen de komische klucht „Plannes en Drika krijgen een zui geling" spelen. De voorzitter wekte de leden op om de Streekontwikkelingsdag te Rijssen te be zoeken en een aantal leden gaf zich voor bezoek op. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de secre taris, de heer A. Groteboer, B 119, en bij de heer H. Blankena, Espelo 29. Donderdag 4 Februari zal in het café Kloosterboer te Dijkerhoek een bijeen komst worden belegd in samenwerking met de Bedrijfsvereniging „Dijkerhoek". De heer E. Aaftink, ambtenaar bij de Plantenziektenkundige Dienst (P.D.) te Hengelo (Ov.), zal in deze bijeenkomst spreken over „Verbouw van eigen poot- goed", terwijl er verder enige actuele films op landbouwgebied vertoond zullen worden. Nadat de heren A. J. Lammertink (lid Prov. Bestuur) te Markelo en B. J. Groot Bronsvoort (ere-lid van „Jong Holten") te Loo-Bathmen, een enkel woord hadden gesproken en dank had den gezegd voor de ontvangen uitnodi ging, richtte de vice-voorzitter, de heer H. Blankena, zich met een afscheids woord tot de scheidende voorzitter, de heer J. H. Veneklaas Slots, die tal van jaren eerst als secretaris en later als voorzitter zijn beste krachten aan „Jong Holten" heeft gegeven. Ook de directeur der Coöp. Landbouw- vereniging, de heer M. Bouwhuis, advi serend lid van „Jong Holten", richtte woorden van waardering tot de heer Veneklaas Slots, met wie tal van jaren op prettige en nuttige wijze werd samen gewerkt, waarbij tevens de wens werd uitgesproken, dat er ook met de nieuw gekozen bestuursleden een goede samen werking mocht zijn. Spreker betreurde het, dat het mee leven met de organisatie te wensen over laat en hij deed een dringend beroep op de leden om hun houding te wijzigen. Sta achter Uw organisatie met hart en ziel. Een groot aantal leden is erg mooi, aldus de heer Bouwhuis, maar dit is uiteinde lijk niet het belangrijkste. „Jong Hol ten" heeft tenslotte meer aan 50 wak kere leden, die opbouwend werk verrich ten, dan aan 160 leden, die slapen en maar ja-knikken op alles wat wordt ge zegd. Toen ik onlangs op een vergadering van de plaatselijke afdeling van de Chr. Jonge Boeren was, trof het mij, hoe bijna alle leden deelnamen aan de bespreking over een bepaald onderwerp en dit is m.i. wat we hebben moeten: ieder lid een actief lid. Nadat de heer Veneklaas Slots dank had gezegd voor de waarderende woor den, die tot hem werden gericht en door hem een woord van dank en afscheid was gesproken, vólgde sluiting der ver gadering. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: Bacosleutel; padvinders- riem; handschoen; ceintuur; nummer plaat van auto (M 15727). Verloren: Ceintuur (zwart, rood en geel geblokt); bankbiljet van f 10; porte- monnaie, inhoud f 30. Inlichtingen: Groepsbureau der Rijks politie te Plolten, Tel. 352. DE „TEGAHAJA'S" NAAR BARNEVELD. Onze plaatselijke Krontjongband „Te- gahaja's" ontving de eervolle uitnodi ging om het muzikale gedeelte te verzor gen van de jaarlijkse V.V.M. Personeels- avond, die dit jaar in Barneveld gehou den zal worden op Vrijdagavond 12 Maart a.s. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 10 uur de Eerw. Heer H. Nijeboer en 7 uur Ds Swijnenburg. In beide diensten collec te Inwendige Zending. Dijkerhoek. 10 uur Ds Knipscheer (Bed. H. Avondmaal). Collecte Inw. Zending. Geréf. Kerk. 10 en drie uur Ds R. A. Hoogkamp. In beide diensten collecte -voor Algemeen Chr. Doeleinden. Met ingang van Zondag 1 Februari zullen de middagdiensten weer aanvan gen om 3 uur. HET FEEST IN, ESPELO. Dit is langzamerhand een begrip ge worden, dat de laatste tijd op ieders tong ligt hier in de Holtense buurtschap Es pelo. Er wordt veel over gesproken, over het 50-jarig bestaan van de school en algemeen is men van oordeel dit luis terrijk te vieren. Nu, het ogenblik was dan Dinsdagavond 27 Jan. aangebro ken, waarop de feestcommissie in de school bijeen kwam om dit halve-eeuw- feest voor te bereiden. Algemeen was men van oordeel, dit feit op enigszins bijzondere wijze te her denken. Over het „waarom", het „waar" en het „hoe" van dit feest heeft men op deze avond zijn gedachten laten gaan. Als datum werd bepaald 4 en 5 Juni. Reeds kregen enkele leden een op dracht van de commissie enige punten nader uit te werken. Met de verkregen inlichtingen zullen op een volgende ver gadering de festiviteiten verder worden voorbereid. FILMAVOND TE ESPELO. Donderdag 22 Jan. kwam in de school te Espelo een vijftigtal ouderen bijeen om de eerste filmavond bij te wonen. Met kunst en vliegwerk was de school omgetoverd in een filmzaal. En al wa ren de meeste aanwezigen de schoolban ken ontgroeid, toch konden allen nog behooi-lijk zitten. Na een kort openingswoord van het hoofd, de heer H. J. Hiddink, werd be gonnen met het vertonen van een film over Giethoorn. Hierna volgden nog een film over de K.L.M., over Java en over de hooioogst in de Alpen, terwijl tot slot een komische film werd gedraaid. Zonder in bijzonderheden te treden over de diverse films, kan gezegd wor den, dat eerstgenoemde films een cul turele strekking hadden. In de pauze werd een demonstratie gegeven met de voor Espelo aan te schaffen filmstrookprojector en werden verdere plannen om te komen aan de nodige financiën nader uitgewerkt. De avond werd besloten met het uit spreken van de hoop, dat deze kern van aanwezigen uit mag groeien, wat de cul turele vorming ten plattelande ten goede zal komen. LEZING VAN Ir. VELDMAN OVER ZIJN REIS NAAR DE VER. STATEN. Op Donderdag 5 Februari 's avonds 7.30 uur hoopt Ir. Veldman, Rijksland- bouwconsulent te Hengelo, in gebouw Amicitia een lezing te houden over zijn reis naar de Ver. Staten. De heer Veldman is vorige zomer 4 maanden in de Ver. Staten geweest voor een studiereis en wil nu vertellen, wat hij alzo gezien heeft en beleefd. Er zullen ook plaatjes vertoond wor den, waardoor men enigszins een beeld krijgt van het grootse en mooie van dat land. Het zal natuurlijk zeer interes sant zijn dit te horen en te zien. De toegang is vrij voor iedereen. H.H.V. „DE RIETVOORN". Op Vrijdag 23 Jan. hield de H.H.V. „De Rietvoorn" haar jaarlijkse leden vergadering, ditmaal in café „De Wip- pert". De voorzitter, de heer Joh. v. Geen huizen, wenste allen nog een voorspoe dig 1953 toe, zowel in het gezin als met de hengelsport. Hij sprak er zijn spijt over uit, dat de opkomst niet groter was, n.l, 20 leden. Daarna werd door de secretaris, de heer H. G. KI. Velderman, het jaarver slag voorgelezen en werd hem door de voorzitter dank gebracht voor het vele werk in het afgelopen jaar verricht. De penningmeester, de heer W. Ool- bekkink, had opwekkend nieuws, er was n.l. aan contributie ontvangen een bedrag van f 335.29, terwijl de uitgaven bedroegen f 259.94, zodat over 1952 een batig saldo van f75.35 aanwezig was. Ook hem werd een hartelijk woord van dank gebracht. De heer I-I. A. Wittenberg werd vervolgens in de kascommissie ge kozen. De aftredende bestuursleden, de heren II. G. Klein Velderman, W. Ool- bekkink en H. J. Oolbekkink, werden herkozen en namen hun benoeming aan. Vervolgens werd besloten ook in het komende seizoen een reisje te maken naar Lemmer, waar gevist zal worden in de zg. Rotterdamse Bocht en wel op Maandag 6 Juli, bij een deelname van minétens 20 leden. Het wedstrijdprogramma werd aan 't bestuur overgelaten. Na verschillende besprekingen, o.a. over de karpervisse rij, sloot de voorzitter de gezellige ver gadering. IN MEMORIAM NOTARIS H. W. TEESSELINK. Zoals de dagbladen reeds gemeld heb ben, is Zondagmorgen in het St. Geer truiden Gasthuis te Deventer op 83- jarige leeftijd overleden notaris H. W. Teesselink te Markelo. Notaris Teesse link werd op 10 Juli 1869 te Hellen- doorn geboren en behaalde in 1892 het candidaals-examen. Op 10 October 1904 werd hij tot notaris benoemd ter stand plaats Markelo. Vele decennia lang was het notariaat te Holten gevestigd. Notaris Teesselink was als opvolger van notaris Bos, de tweede notaris, welke Markelo als stand plaats kreeg toegewezen. Een belangrijk deel van zijn levenstaak heeft de overledene in onze gemeente vervuld. Vanaf 1904 heeft hij elke week tenminste éénmaal zitting gehouden in hotel Holterman (vroeger café Kalfster- man) en ontelbaar is het aantal acten, dat hij daar heeft gepasseerd. Ontelbaar is ook het aantal belastingbiljetten, dat hij daar heeft ingevuld en het aantal goede raadgevingen, die hij daar de in woners van Holten op allerlei gebied heeft gegeven om verder van het aantal openbare verkopingen nog maar niet te spreken. De overledene genoot een krachtige ge zondheid en heeft tot voor kort slechts sporadisch op de zitdagen ontbroken. Hij was een der oudste practiserende notaris sen in Nederland. Hij was een krachtige persoonlijkheid met een mild hart aan wie velen in onze plaats grote dank verschuldigd zijn. Zoals gemeld, heeft hij in vroegere ja ren. toen er nog weinig gedaan werd op het gebied van de voorlichting der land bouwende bevolking en het materieel wel- 'zijn dier bevolkingsgroep nog veel te wensen overliet, veel bijgedragen tot ver betering van deze toestand. -Hij propa geerde het gebruik van kunstmest en nieuw zaai- en pootgoed en nam zelf ontginningen ter hand. De boerderij „Im- prové", thans bewoond door de familie Krikkink, is er o.m. het levend bewijs van. De begrafenis van zijn stoffelijk over schot heeft Donderdagmiddag j.l. onder zeer grote belangstelling op de algemene begraafplaats te Markelo plaats gehad. De grote vraag is nu wie zijn opvolger zal zijn en welke standplaats hem zal worden toegewezen. Natuurlijk hoopt een ieder van ganser harte, dat dit de rech terhand van wijlen de heer Teesselink, de candidaat-notaris de heer B. H. Plui- mers, zal zijn, die al zo vele jaren de oude notaris in zijn moeilijk ambt ge assisteerd heeft. Er zullen er zeker ook zijn, die hopen, dat Holten in haar oude rechten op het notariaat hersteld zal worden. OUDERAVOND TE DIJKERHOEK. Vrijdagavond der vorige week werd in gebouw „Bethanië" te Dijkerhoek een ouderavond gehouden, die georganiseerd werd door de onderafdelingen van dfe CJMV en de CJVF. De heer G. J. Ulfman opende deze bij - eenkomst door het laten zingen van Gez. 136 en ging daarna voor in gebed. Hij heette de aanwezigen hartelijk wel kom op deze ouderavond, die was be legd om de ouders een inzicht te geven van het verenigingsleven. De Schriftlezing werd gehouden uit Lucas 5 1-11, handelende over de won derbare visvangst. Spreker, meende hier een vergelijking te mogen trekken, omdat de leidsters en leiders der vereniging als vissers voofl mensen optreden om de vissen (leden) te vangen. Hij merkte hierbij op, dat het soms heel moeilijk is en dat er meerdere keren „visjes" worden uitgestoten, maar dat men ze toch niet laat gaan. Vóór de pauze werd door de jongens club „Jonge Kracht" een tweetal stuk jes opgevoerd, getiteld „Gerrit Groei- AGENDA Vrijdag 30 Jan. Jaarvergadering Boeren dochtersvereniging. Na de pauze le zing door de heer Snijders, hoofd der Lagere Landbouwschool. Vrijdag 30 Jan. vergadering Herv. Man- nenvereniging in „Irene", 7.30 uur. Vrijdag 30 Jan. Voeder- en weidedag in het Parkgebouw te Rijssen, 1.30 uur. Vrijdag 30 Jan. Ledenvergadering afd. Dijkerhoek Ned. Bond v. Platteland vrouwen om 7.30 uur in café „Het Bonte Paard". Spreker Dr J. P. Na gelhout. Zaterdag 31 Jan.Laatste dag voor aan vragen bouwvolume bij het Gemeente bestuur. Zaterdag 31 Jan. Oranje-avond in Irene om 8 uur door O.C.H., Tegehaja's en de Jelionca's. Zaterdag 31 Jan. 7.30 uur: Bal in Ami citia. (Zie annonce.) Maandag 2 Febr., 7.30 uur: Gezellige avond buurtver. „Schoolkring Dijker hoek", met medewerking Almelo's Ca baretgezelschap, in café „Het Bonte Paard". Maandag 2 Febr. v.m. 10 uur: Houtver koping in café Bakker, Haarstraat 50 te Rijssen. (Zie annonce.) Dinsdag 3 Febr. 2 uur: Officiële opening dekstation Coöp. K.I.-vereniging Zuid- West Overijssel, in café „Het Bonte Paard". Dinsdag 3 Febr. 7.45 uur: Ouderavond O.L. Dorpsschool klassen 4 t.m. 8 in Gymnastieklokaal. Woensdag 4 Febr. Lezing met films over teelt van pootaardappelcn enz. door de heer Aaftink van de Landbouwvoor- lichtingsdienst voor leden Bedrijfs vereniging en B.O.O. in café „Het Bonte Paard", 7 uur. Donderdag 5 Febr. Lezing van Ir. Veld man, Rijkslandbouwconsulent te Hen gelo over zijn reis naar Amerika, in Amicitia, 7.30 uur. Vrijdag 6 Febr.: Jaarvergadering C.H. Kiesvereniging in Irene. Vrijdag 6 Febr. 7.30 uur: Ledenvergade ring afd. E.H.B.O. in hotel Holter man. Maandag 9 Febr. 7.30 uur: Vergadering Varkensfokvereniging bij M. Kalfster- man. Woensdag 11 Febr., in Irene: Jaarfeest Meisjesver. „Martha" en „Jong Le ven". O.a. opvoering toneelstuk „Le- vensschaduwen" Vrijdag 13 Febr. Jaarvergadering OLM om 7.30 uur in hotel Vosman. Lezing door Ir. Y. van der Wal over „Boeren leven in Amerika". Donderdag 19 en Zaterdag 21 Februari. Uitvoering van de Gymnastiekvereni ging „Bato" in Amicitia. Vrijdag'20 Febr., 7.30 uur: Lezing met filmplaatjes, door Ir. Veldman, rijks landbouwconsulent te. Hengelo, in café „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek. graag" en „Stagnatie in de dorpsschool". Deze stukjes werden aardig gespeeld, terwijl de vrolijke noot niet ontbrak. De aanwezigen werden in de pauze ge- tracteerd op een kop koffie met een koekje. De meisjesclub „De Madeliefjes" ver zorgde het tweede gedeelte van de avond. Zij voerden een drietal stukjes op, ge titeld: „De kostschool", „Onmogelijke vi site" en „Slimme Jet". Het waren vro lijke stukjes, die zeer in de smaak vielen. Door een negental meisjes werd een lintenspel ten beste gegeven, met orgelbe geleiding van mej. II. Schutte. De heer Ulfman bracht de leden dank voor het gebodene en hoopte, dat de aan wezigen een indruk hadden gekregen van hetgeen er zoal op de verenigings avonden wordt gedaan. Met het zingen van de Avondzang en gebed werd deze bijeenkomst beëindigd.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1953 | | pagina 1