PLANNEN VOOR 1953 Plaatselijk Nieuws No. 3. Jaargang 5. ZATERDAG 24 JANUARI 1953. Verschijnt elke Zaterdag. Adv.-vrijs1—15 m.m. (a contant)f 1.50. Iedere m.m. meer f 0.06 Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal te Holten. Telef. K 5483 - 284 Begrotingstekort f 27.500. Bijzondere Rijksbijdrage moet uit komst bieden. Uit de ontwerp-begrotingen van onze gemeente voor het nieuw-ingetreden jaar: Ten eerste de nieuwe kapitaalsvoorzie- ningen: hen, eenvoudige garage voor de door de bevolking van Dijiterhoek aange schafte motorspuit, te maken van beton elementen en te plaatsen op een stukje gemeentegrond in het centrum van Dij kerhoek. Een crediet voor een voorlopig plan voor de stichting van een natuurpad. Burgemeester en Wethouders achten zulk een natuurbad in deze gemeente, rijk aan natuurschoon, doch geheel ver stoken van water, zowel voor het aan zienlijke vreemdelingenverkeer als voor de inwoners der gemeente en daarvan wel in de eerste plaats voor de jeugd van grote betekenis. Het schoolzwem men kan daarbij een belangrijke plaats innemen. Zowel de bevordering van de volksgezondheid als een goede sport beoefening speelt hierbij een rol. De ge meente zal de beschikking kunnen krij gen over een uitermate geschikt terrein. Aan de hand van een deskundig rapport over de mogelijkheden, vooral op finan cieel gebied, kan dan het gemeentebe stuur zich nader beraden. Dan kan ook beter worden beoordeeld of de exploita tie en misschien ook de stichting zelf aan het particuiler initiatief kan worden overgelaten of dat de gemeente deze zelf ter hand zal dienen te nemen. Opgenomen is een post voor verbete ring en verbreding van het noordelijk ge deelte van de Burg. Van der Boreh- straat (van hoek Koninginnelaan tot de provinciale weg naar Kaalte). Voorge steld wordt een nieuwe bestrating, waar mogelijk tot 6 m. breed, na ophoging waar nodig, en insluiting door trottoir banden. Een nieuwe vrachtauto voor gemeen tewerken met garage wordt verlangd. De dienst van gemeentewerken kan niet economisch genoeg werken met de be staande auto, die ook nog enkele dagen per week moet worden gebruikt voor 't vuilnisophalen. Het herstel van de oorlogsschade aan straatwegen in de buurtschappen is op nieuw opgenomen. Burgemeester en Wethouders uiten de hoop, dat gedu rende dit jaar met de werkzaamheden zal kunnen worden aangevangen, wan neer althans met de wederopbouw over eenstemming is verkregen. Het asphalteren van gedeelte Beuse- bergerweg, Borkeldsweg en Helhuizer- weg (naar v.m. arbeidskamp) zal in 1953 worden voortgezet en beëindigd. De nieuwe openbare Dorpsschool, waar de Raad al enkele malen over heeft ge sproken, blijkt ook op de begroting, met een crediet voor de bouw van een nieu we onder wijzers woning bij deze school. Hierdoor komt de bestaande onderwij- zerswomng vrij voor het t.z.t. te benoe men hoofd der openbare u.l.o. school aan de Dorpsstraat. Voor de school in Dijkerhoek zullen volgens het ontwerp de laatste nieuwe bannen worden aangeschaft. Enkele ex tra credieten voor leermiddelen, o.a. gymnastiekmateriaal, aan de verschil lende scholen, zijn uitgetrokken. Van deze, niet volledig opgesomde ka- pitaaisposten, moet nog worden genoemd de voorgenomen vervanging van het meubilair op de raadszaal in het gemeen tehuis. Tot slot'nog enkele bijzonderheden in de gewone dienst. De straatverlichting zal in 1953 naar raming f6500.— kosten, gedeeltelijk is dit hogere bedrag dan voorheen een ge volg van de gewijzigde tarieven, gedeel telijk van de meer 'intensieve verlichting langs de hoofdwegen. De zo noodzakelijke bescherming van de bevolking in oorlogstijd vergt naar raming in 1953 aan voorbereidende maatregelen f 2500. Voor wegenonderhoud is uitgetrokken f 9400.waarin is begrepen een bedrag van f 5000.voor de ten laste van Hol ten komende kosten van de tewerkstel ling van werkloze arbeiders uit Deven ter. In dit verband wordt de aantrek king van losse arbeiders in het zomer seizoen dit jaar niet nodig geacht. Voor leermiddelen e.d. aan de open bare scholen wordt een bedrag van f 8.50 per leerling berekend (vorig jaar f 7.50). De landbouwhuishoudcursus zal, wan neer het rijk de begroting van die cursus goedkeurt, de gemeente een som van f" 1137.13 kosten. Voor maatschappelijke zorg moesten wederom hoge bedragen worden uitge trokken. Credieten zijn opgenomen voor toepassing van de werkvoorziening van werkloze hand- en hoofdarbeiders. En het resultaat? Zoals reeds bij de aanbieding werd medegedeeld, een te kort op de gewone dienst van f 27.500, waarvoor het gemeentebestuur een be roep op het rijk zal doen om verhoging van de bijzondere rijksbijdrage. Gedeeltelijk vindt, aldus B. en W., dit tekort zijn oorzaak in de allerwege ver- hoogde prijzen en lonen, hetgeen zijn weerslag vindt in de kosten van het nor male bestuur der gemeente, zowel op het gebied van de administratie als bij het onderhoud der gemeente-eigendommen. Verschillende hogere uitgaven noem den wij hierboven reeds. De inkomsten van de gemeente, met name de belastinguitkeringen van het rijk en de belastingvervangende uitkerin gen uit het gemeentefonds, hebben de noodzakelijke stijging van uitgaven bij lange na niet gevolgd. Zij zijn in genen deel aangepast aan een hoger verzor-i gingspeil van de gemeente. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 10 u. Ds Knip- scheer (Bed. H. Doop) en 7 uur Eerw. Heer Nijeboer. In beide diensten collecte voor het Jeugdwerk. Dijkerhoek. 10 uur Ds Poldervaart van Nijver dal. Coll. voor het Jeugdwerk. Geref. Kerk. 10 en 2.30 uur Ds Hoog kamp. In beide diensten extra collecte voor de Theol. Hogeschool te Kampen. VRACHTAUTO KANTELDE EN VIEL DOOR WINKELDEUR. Zaterdagmiddag had op de hoek van de Dorpsstraat en de Larenseweg een aanrijding plaats, welke ernstige gevol gen had kunnen hebben. De veehandelaar ten Dolle uit Win terswijk was met zijn vrachtauto op weg naar het abattoir om een koe weg te brengen. Waarschijnlijk door onbe kendheid met de drukke verkeerssitu atie ter plaatse en zich niet voldoende overtuigd te hebben dat de weg vrij was, stak hij de Dorpsstraat over op het mo ment, dat de dienstbus van de O.A.D. van 3.10 naderde. Een botsing was niet meer te vermijden. Door de schok kantelde de vrachtauto en viel door de winkeldeur van Gebr. Schuppert, welke vernield werd. Ook twee rijwielen wer den vernield. Onze plaatsgenote, mej. Joh. Dikkers, welke de winkel wilde bezoeken, ont snapte aan het grote gevaar van de kan telende auto, door snel de winkel bin nen te stappen. Zij kreeg enkele ver wondingen door glasscherven. De vrachtauto werd met vereende krachten weer overeind gezet en kon, evenals de koe, op eigen kracht verder gaan. De bus werd Van voren bescha digd, maar van de reizigers kreeg nie mand enig letsel. Zij werden met een andere bus verder vervoerd. De Rijkspolitie uit Almelo is geruime tijd bezig geweest om de situatie op te nemen en liet met de beschadigde voer tuigen remproeven nemen. Het gebeur de trok grote belangstelling. MOOIE RESULTATEN KINDERPOSTZEGELACTIE. In het verslag je, dat de secretaresse van het damescomité voor de Kinder postzegelactie, mevr. H. J. Bal-Keiier, heeft uitgebracht, wordt dank gebracht aan allen, die meegewerkt hebben aan het welslagen van deze actie. Het ge meentebestuur, het G.E.B., de school kinderen, de hoofden van scholen, de heer Berends, die het kinderpostkan toortje belangeloos beschikbaar stelde, de heer A. Muller, die het vervoerde, wordt dank gebracht, en in het bijzon der O.C.H., dat een deel van haar re cette schonk. Nu dit jaar alle scholen aan de actie „Voor het Kind door het Kind" hebben meegedaan, is de verkoop in 1952 sterk gestegen. De scholen verkochten voor totaal f 663.75 aan kaarten en zegels. Verder leverde het huisbezoek 't meeste RAADSVERGADERING. De gemeenteraad komt Woensdag 28 Januari om 2 uur ten gemeentehuize bij een ter behandeling van de volgende agenda: 1. Ingekomen stukken en medede lingen. 2. Voorstel tot wijziging van 't plan tot verharding van de Jeurlinksweg en de Aaltinkssteeg. 3. Behandeling van de begrotingen van de gemeente en de gemeente-be drijven voor het dienstjaar 1953. 4. Voorstel tot vaststelling van het ..bedrag per leerling wegens uitgaven voor het openbaar gewoon lager onder wijs voor het jaar 1953. 5. Voorstel tot het verlenen van een voorschot op de 'vergoeding ex art. 101 der L.O.-wet 1920 aan het bestuur der Bijz. Lagere school voor het jaar 1953. 6. Rondvraag. GENDERINGEN DANKT HOLTEN. Aangrijpend toneelspel in Irene. Voor een geheel volle zaal heeft de toneelclub uit de Herv. Gemeente te Gendringen (Gld.) Donderdagavond het ernstige toneelstuk „Een schip vaart uit" opgevoerd. Het was een goede avond. De inhoud van het stuk was aangrijpend en ont roerend. Uitgebeeld werd de strijd van een predikantengezin in een vissers plaats, waar de dominé gebukt ging on der grote zorgen, hem aangedaan door een zwager-aannemer, die zijn hart had toegesloten en alleen een eer stelde in een dikke geldportefeuille, daardoor de goede naam van de predikant en van zijn verloofde dochter door het slijk halend. In acht genomen, dat door ziekte van vier der spelers invallers waren mee gekomen, mag worden gezegd, dat er goed is gespeeld. In het bijzonder kan worden genoemd de vertolker van de rol van de oude zeeman Jozef. De kerkvoogdij had deze gelegenheid te baat genomen om haar medewerkers en medewerksters aan het Verjaardag fonds deze avond aan te bieden. De pre sident-kerkvoogd, de heer Sikkes, stak hen voor de aanvang van het spel een pluim óp de hoed voor de bereidwillig heid om dit Verjaardagfonds te doen slagen en deed een beroep op allen om met liefde en accuratesse dit werk te blijven doen. Ook enkele invalide gemeenteleden, die anders nooit zo'n avond meemaken, woonden deze voorstelling bij. Tevens waren genodigd de collectan ten van de zendingscollecten, het perso neel van de zondagsschool en zij, die tijdens de predikantsvacature hun auto op verschillende Zondagen voor de hoor- commissie beschikbaar stelden. Allen werd hartelijk dank gebracht voor hun steun aan het kerkewerk. Het is wel eens goed, aldus de heer Sikkes, dat zij bij gelegenheid eens voor het voetlicht worden gehaald en ten aanhore van de gemeente een bedankje krijgen. De kerk voogdij en de kerkeraad kunnen het kerkewerk niet alleen doen en 't werkt bemoedigend, wanneer, zoals nu weer is gebleken, dit werk wordt gedragen door de gehele gemeente! De secretaris-kerkvoogd van Gendrin gen, de heer Sondergeld, greep deze -ge legenheid aan om de Holter Gemeente te danken voor de steun bij de weder opbouw van 't verwoeste jeugdgebouw. Vanaf 1948 werd ongeveer f 5000 ge offerd, hetgeen een zeer belangrijke bij drage betekent in de kosten van die her bouw. Men hoopt dit jaar het jeugdge bouw te kunnen doen herrijzen. Ds Knipscheer dankte na afloop van de voorstelling allen, de hiertoe had den geholpen, in het bijzonder nog de auto-ondernemers, die enkele invaliden hadden vervoerd om deze avond bij te wonen. BEROEP ONTVANGEN. De heer H. Nijeboer, vicaris der Ned. Herv. Kerk alhier in verband met de vacature wegens vertrek van Ds Jac. de Vries, heeft een beroep ontvangen van de Herv. Gemeente te Oosterhaule (Fr.) succes op. Verkocht werden 4354 zegels van z cent (scholen 930), 700 van 5 ct., 924 van 6 ct., 3340 van 10 ct. (scholen 1240) en 200 van 20 ct. De toeslag voor het kind bedroeg bij deze totale omzet f 352.35. Totaal werd voor f 921.10 aan kinderzegels verkocht. Aan kaarten werd voor f 532.50 ver kocht, waarvan f431.25 door de school kinderen. Tenslotte kon nog een be drag van f 30.— als extra-bijdrage aan het Ned. Comtié worden afgedragen. Het verslagje besluit met hartelijk dank uit te spreken aan de kopers en medewerkenden. Het is een prachtig resultaat. DE DOOD VRIEND OF VIJAND? In zaal „Vosman" werd Maandag avond een bijeenkomst belegd door het „Wachttoren-Genootschap", beter be kend als Jehova-getuigen. Een kleine 60 belangstellenden, w.o. pl.m. 25 Holte naren, luisterden naar de rede van de heer H. J. Koopman uit Epse, vertegen woordiger „Wachttoren-Genootschap die met een enkel woord werd ingeleid door de heer Ter Schegget uit Deventer. De heer Koopman, die zich een zeer be gaafd spreker toonde, sprak pl.m. drie kwartier over het onderwerp „De dood vriend of vijand?" Uitvoerig stond spreker stil bij de Schepping der eerste mensen, zondeval, bestemming der mensen, de nieuwe aarde en de nieuwe hemel. Volgens spreker heeft de mens met zijn politieke wereld stelsel en zijn moderne vorderingen op «medisch en wetenschappelijk gebied geen werkelijke hoop gebracht, dat er voor de gevaarlijke en in verwarring brengende tijden, waarin wij thans leven, genezing is of er een geneesmiddel voor bestaat. Nadat de heer Koopman zijn rede waarnaar met stille aandacht werd ge luisterd had uitgesproken, was er ge legenheid om met spreker van gedach ten te wisselen of hem vragen te stel len. Hiervan werd geen gebruik ge maakt, doch nadat de heer Ter Schegget de vergadering met een kort woord had gesloten, bleven enkele bezoekers nog geruime tijd met spreker discussiëren over verschillende teksten uit de bijbel. Waterschap „De Schipbeek heeft nog vele problemen, maar de geest is goed en optimistisch. (Van onze speciale verslaggever). Het waterschap „De Schipbeek" heeft nog vele problemen, die om een oplos sing vragen. Een van de belangrijkste is wel dat van het Duitse stroomzand, waartegen de leden van het dagelijks be stuur en van het Verenigd College al ja ren zitten op te kijken. Vele malen is het in de vergaderingen ter sprake gekomen, men heeft er mee gevent tot in Den Haag toe, er zijn zelfs besprekingen ge weest met autoriteiten van over de grens, maar.de oplossing laat op zich wach ten. Hoewel dus nog niets is te zeggen van het resultaat der gevoerde acties, het waterschap maakt zich niet onge rust en is gematigd optimistisch. In ieder geval geeft men het Duitse zand niet de gelegenheid de onderlinge harmonie te verstoren. Want, in tegen- steliling met de jaren voor de oorlog, toen de verbeteringswerken van de oude schilderachtige beek een ondiep kanaal maakten, en de administratie van het waterschap plotseling uitgroeide tot een moderne instelling, was men het in de vergaderingen van het dagelijks bestuur en het verenigd college lang niet altijd met elkaar eens, en werden er vaak harde noten gekraakt. Een ander probleem is dat van de wa terbeheersing. Hierover is in kringen buiten het waterschap niet veel bekend, omdat er blijkbaar angstvallig voor ge waakt wordt dat hierover iets zal wor den gepubliceerd. Maar dat dit probleem eveneens dringend om een oplossing vraagt, dat is herhaaldelijk gebleken uit losse opmerkingen in openbare vergade ringen. Zelfs in de openbare vergadering, wel ke Donderdag 15 Januari in het water schapsgebouw te Markelo werd gehou den, kwamen deze problemen nog even om de hoek kijken. En dat, terwijl deze vergadering een bijzonder feestelijk ka rakter droeg. Als gast was n.l. aanwezig de heer J. H. Groothornte uit Neede, die jarenlang deel heeft uitgemaakt van het dagelijks bestuur, maar wegens het be reiken van de 70-jarige leeftijd had moe ten aftreden. Aanvankelijk lag het in de bedoeling in een vorige vergadering al afscheid te nemen, maar het „feestvar ken" was toen helaas wegens ziekte verhinderd aanwezig te zijn. Het feestelijk tintje van de vergadering werd nog eens extra verguld doordat de periodiek aftredende leden van het dagelijks bestuur, de heren Sprokkereef uit Holten, en Van der Veen uit Diepen- heim, met nagenoeg algemene stemmen werden herbenoemd. Dit was voor bei den een aardige gelegenheid om te wij zen op de goede geest, die in het water schap heerst, en op de uitstekende en hartelijke samenwerking. In de vacature Groothornte kon men niet dadelijk voorzien. Een eerste vrije stemming gaf aan geen der candidaten de volstrekte meerderheid. Een tweede vrije stemming was nodig, maar leverde evenmin resultaat op. Hierdoor was een derde vrije stemming noodzakelijk, nu tussen de twee candidaten die de meeste stemmen op zich hadden verenigd, n.l. de heer A. J. Groothornte (voor het eerst in de vergadering aanwezig, neef van het afgetreden lid van het dagelijks bestuur) en de heer Kormelink, beiden uit Neede. De eerste derde stemming was ongeldig, daar beide candidaten ijverig hadden meegestemd, en dat is nu eenmaal verboden. De tweede derde stemming bracht dan uiteindelijk de heer Kormelink uit de bus. Afscheid Groothornte. AGENDA Vrijdagavond 23 Januari, 7.30 uur: Jaar vergadering „Jong Holten" in hotel „Holterman". Vrijdag 23 Jan.: Verkoop boeken Volks onderwijs (zie annonce) Dinsdag 27 Jan. Aanvang opruiming in Holtense Boekhandel P. A. Bos. (Zie annonce.) Dinsdag 27 Jan. Televisie-uitzending in café Vruggink, aanvang 8 uur. (Zie annonce.) Donderdag 29 Jan. Jaarvergadering der Herv. Vrouwenvereniging in „Irene", 8 uur. Donderdag 29 Jan. Demonstratie met hooiblazer en gecomb. hooi-schoven- blazer bij de heer J. W. v. Schooten, Erve „De Weuste", nam. 2 uur. (Zie annonce.) Vrijdag 30 Jan. Jaarvergadering Boeren dochtersvereniging. Na de pauze le zing door de .heer Snijders, hoofd der Lagere Landbouwschool. Vrijdag 30 Jan. vergadering Herv. Man nen vereniging in „Irene", 7.30 uur. Vrijdag 30 Jan. Voeder- en weidedag in het Parkgebouw te Rijssen, 1.30 uur. (Zie annonce.) Vrijdag 30 Jan. Ledenvergadering afd. Dijkerhoek Ned. Bond v. Platteland vrouwen om 7.30 uur in café „Het Bonte Paard". Spreker Dr J. P. Na gelhout. Zaterdag 31 Jan.Laatste dag voor aan vragen bouwvolume bij het Gemeente bestuur. Zaterdag 31 Jan. Oranje-avond in Irene om 8 uur door O.C.H., Tegehaja's en de Jelionca's. (Ze annonce.) Maandag 2 Febr., 7.30 uur: Gezellige avond buurtver. „Sehoolkring Dijker hoek", met medewerking Almelo's Ca baretgezelschap, in café „Het Bonte Paard". Woensdag 4 Febr. Lezing met films over teelt van pootaardappelén enz. door de heer Aaftink van de Landbouwvoor- lichtingsdienst voor leden Bedrijfs vereniging en B.O.O. in café „Het Bonte Paard", 7 uur. Donderdag 5 Febr. Lezing van Ir. Veld man, Rij kslandb ouwconsulent te Hen gelo over zijn reis naar Amerika, in Amicitia, 7.30 uur. Woensdag 11 Febr., in Irene: Jaarfeest Meisjes ver. „Martha" en „Jong Le ven". O.a. opvoering toneelstuk „Le- vensschaduwen' Vrijdag 13 Febr. Jaarvergadering OLM om 7.30 uur in hotel Vosman. Lezing door Ir. Y. van der Wal over „Boeren leven in Amerika". Donderdag 19 en Zaterdag 21 Februari. Uitvoering van de Gymnastiekvereni ging „Bato" in Amicitia. Vrijdag 20 Febr., 7.30 uur: Lezing met filmplaatjes, door Ir. Veldman, rijks- landbouwconsulent te Hengelo, in café „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Alide Gerda Jantine, dv. H. Landeweerd. en H. Stam, Beuseberg 161. Ondertrouwd: A. J. W. van der Pluijm, 19 jr., H. J. Wansinkstraat 20 en G. B. Geelen, 18 jaar, Goor. Overleden: A. Beltman, 84 jr., echtg. van A. J. Bekman, Holterbroek 51. Ingekomen: G. Volkerink van Steen- wijk naar Neerdorp 73. Vertrokken: J. E. Traanman van Dij kerhoek 96 naar Raalte. RALLEY VAN MONTE CARLO. Onze plaatsgenoot, de heer Joh. Haze- meijer (met zijn mede-passagiers) is nog juist op tijd met zijn Mercedes in Monte Carlo aangekomen. Hij is onderweg ge slipt en heeft een spatbord verloren, maar persoonlijke ongelukken hebben zich niet voorgedaan. Of hij in de prij zen zal vallen, hangt nog af van de te houden remproeven en de tijdrit. Door vele sprekers werd de heer Groot hornte op hartelijke wijze gehuldigd. In het bijzonder werd gewezen op zijn ge degen kennis van de waterschapsproble men, voornamelijk in het district Neede. De heer Groothornte zag er nimmer tegen op zich persoonlijk en ter plaatse op de hoogte te stellen van eventuele moeilijkheden en mogelijkheden. Voorts prees men de zuinigheid, welke de heer Groothornte steeds betracht wilde zien. Hij vond dat juist met geld van anderen extra voorzichtig moest worden omge sprongen. Namens de leden, van het Verenigd College en het dagelijks bestuur en mede namens de beide hoofden van diensten, bood de watergraaf, de heer G. J. Be- rendsen uit Markelo, een fraaie brief opener aan. Later werden de hartelijke woorden nog eens extra met volle glaasjes onder streept in café Smit. Daar kregen tevens de herbenoemde leden van het dagelijks bestuur en het nieuw-benoemde lid, de heer Kormelink, een tweede gelegenheid hun dank te betuigen. „Zonder hoofdelijke stemming" werd besloten een gedeelte van die dank te laten staan tot na afloop van een vol gende vergadering. Want je kunt van het Duitse stroomzand te veel krijgen, het is ook niet goed met dankbetuigin gen te worden overladen. Van alles mondjesmaat, dat is het beste. BILJARTCLUB „DE WAAG" ONDERGING DE VUURDOOP. De biljartclub „De Waag" speelde de zer dagen in café Schoot te Heeten haar eerste uitwedstrijd tegen de Eerste Hee- tense Biljartclub en onderging daarmede de vuurdoop. De Holtenaren hebben zich daar uit stekend geweerd, want met 11 spelers bereikten zij in 25 beurten een; totaal van 452 caramboles. De thuisclub behaalde met hetzelfde aantal leden een totaal van 364 punten. Bij deze gelegenheid werden over en weer enkele vriendelijke woorden gewis seld. Namens de Holternaren sprak de heer K. ter Horst een kort dankwoord tot de Heetense biljarters, waarin hij er op wees, dat de jonge club eigenlijk met lood in de schoenen naar Heeten getogen was, omdat men meende nog veel te moeten leren. De overwinning was dan ook wel als een verrassing gekomen. Hij nodigde de Heetense club uit voor een revanchewedstrijd in café „De Waag". Mevr. Schoot zeide hierop, dat het de Hetenaren wel een beetje was tegenge vallen, omdat zij ietwat op een overwin ning gerekend hadden. Zij zouden in Holten echter gaarne revanche komen nemen. i Deze revanchewedstrijd werd bepaald op Donderdag 29 Januari a.s. in café „De Waag".

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1953 | | pagina 1