1 Plaatselijk Nieuws Xv:- m H.K.H. PRINSES MARGRIET die Maandag a.s. haar tiende verjaardag hoopt te vieren Werving Bescherming Bevolking. Jaarvergadering Chr. Gem. Zangvereniging Vergadering „Jong Holten m No. 2. Jaargang 5. ZATERDAG 17 JANUARI 1953. Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting Eoltens Nieuwsblad" Adv m m sfr contant) f 1.50. Iedere m.m. meer 0.06 te Holten. Telef. E 51,83 -231, r j Op 19 Januari e.k. zal in Overijssel en daarbij ook in Holten de werving voor de Bescherming Bevolking een aanvang nemen. Er is over het wezen van de Bescher ming Bevolking reeds zoveel geschre ven, dat ik meen dit gevoegelijk achter wege te mogen laten. Er wordt van u in de komende weken echter verwacht, dat u bij u zelf nagaat of er voor u bij de organisatie Bescher ming Bevolking geen taak ligt, of uw verantwoordelijkheid jegens u zelf, uw gezin en onze plaatselijke gemeenschap niet medebrengt, dat u zich schaart in de rijen van hen, die in tijden van nood, bescherming willen trachten te geven aan het volk van Holten tegen de on heilen van een oorlog. Wij moeten zorgen gereed te zijn, op dat wij niet onvoorbereid worden ge vonden als eens, hetgeen God moge ver hoeden, het oorlogsgeweld boven ons zou losbarsten. Thans is het de tijd om te tonen, dat gij in de nood wilt helpen. Door dit kenbaar te maken door uw aanmelding bij de organisatie Bescher ming Bevolking, helpt gij goed en doel matig, wanneer gij zoudt wachten tot de nood aan de man is, heeft uw hulp in verhouding slechts geringe waarde. Beseft uw verantwoordelijkheid en gaat niet voorbij aan het beroep, dat op u, op ons allen wordt gedaan. De Burgemeester van Holten, Mr. W. H. ENKLAAR. „SOLI" MISSCHIEN DIT JAAR NAAR HET CONCOURS. De heer Van Bolhuis, musicus te Enschede, bood het koor een groot werk aan, om ter gelegenheid van Kerstfeest 1953 uit te voeren. De leden van de Chr. Gem. Zangver eniging „Soli Deo Gloria" alhier kwa men Dinsdagavond der vorige week in gebouw „Rehoboth" in jaarvergadering bijeen. De voorzitter, de heer J. Wiggers, liet bij de aanvang zingen Psalm 89 1, las hierna Ps. 103 en ging vervolgens voor in gebed, waarna een kort welkomst- en openingswoord werd gesproken. Een hartelijk woord van dank sprak de heer Wiggers tot de dirigent, de heer W. van Erkelens te Enschede, die in liet af gelopen jaar weer zijn beste krachten aan „Soli" heeft gegeven, aan de Kerk voogdij der Ned. Hcrv. Gemeente voor het beschikbaar stellen van het kerkge bouw in verband met de oratorium-uit voering op Dinsdag 23 December 1952, en aan de lcerkeraad der Geref. Kerk voor het beschikbaar stellen van het ge bouw „Rehoboth" voor het houden van de wekelijkse repetities. Dankbaar werd gewag gemaakt van de financiële steun die het koor in het afgelopen jaar weer van de donateurs mocht ontvangen. Mede dank zij deze fi nanciële steun is het mogelijk om ieder jaar een Kerstoratorium uit te voeren. Aan een dergelijke uitvoering zijn hoge kosten verbonden en het is daarom te be treuren, dat in dezelfde week een soort gelijke uitvoering werd gegeven, waar door „Soli" een niet onbelangrijk finan cieel nadeel moest boeken. Nadat de heer Wiggers nog een woord van dank had gesproken tot mej. Riek Lande- weerd, die ook dit jaar weer op zeer verdienstelijke wijze als sopraan-soliste aan de oratorium-uitvoering medewerkte - waarvoor haar als blijk van waardering een fraaie koperen kaarsenstandaard aan geboden werd - las de secretaris, jde heer W. Aanstoot, de notulen der vorige jaarvergadering en werd tevens door hem het jaarverslag uitgebracht over 1952. Uit het jaarverslag bleek o.m., dat het ledental in et drie was teruggelopen, zo dat dit momenteel 46 bedraagt. De financiële uitkomsten over 1952 waren, blijkens het verslag, dat door mej. D. Landeweerd werd uitgebracht, minder gunstig, getuige het nadelig saldo van rond honderd gulden. De commissie voor kascontrole, die be stond uit de heren J. Bootsma en W. v. d. Meulen, bracht bij monde van eerstge noemde een gunstig rapport uit, weshalve werd de penningmeesteresse, mej. Lan deweerd, décharge verleend voor haar beheer. Als leden van de kascontrolccom- missie 1953 werden benoemd de heren W. v. d. Meulen en G. J. Jansen. Inplaats van de heer W. Aanstoot (aftredend en reglementair niet herkiesbaar) werd als bestuurslid gekozen de heer W. v. d. Meulen. De heer Aanstoot, die 4 jaar het secretariaat waarnam, werd dank ge bracht voor het werk, dat hii in 't be lang van de vereniging verrichtte. Na de pauze - waarin chocolademelk met een koekje werd geserveerd - wer den de toekomstplannen besproken, o.a. de vraag: „Al of niet naar het concours in deze zomer?" Een deel der leden voelde veel voor een concours, doch an deren zouden nog liever een jaar willen wachten. De directeur, de heer Van Erke lens, zeide ook veel voor deelname aan een concours te voelen, doch men moet niet uit het oog verliezen, dat men moet uitkomen in de Ëre-afdeling, waarbii rekening gehouden moet worden met een verplicht 8-stemmig werk, wat, gezien de huidige bezetting van alt en tenor, moeilijkheden zal geven. Het is daarom van het grootste belang, dat nieuwe leden worden gewonnen. Besloten werd enkele zware nummers in studie te nemen om t..z.t. nader te besluiten over deelname aan een concours. Hierna werd het woord gegeven aan de heer II. v. Bolhuis, musicus te Ensche de, die ieder jaar als organist medewer king verleent aan de Kerstoratorium-uit voering van „Soli". Ik doe dit, aldus de heer. Van Bol huis, telkens weer met bijzonder veel genoegen en in de loop der jaren^ zijn er banden van vriendschap gegroeid tus sen „Solien mij, die nog verstevigd zijn, toen ik met mijn gezin om gezondheids redenen deze zomer enige maanden jn Holten vertoefde. De vriendehikheid en het medeleven, tijdens dit verbid r in deze mooie gemeente ondervonden, hebben ons goed geaaan en als tegenprestatie bied ik „Soli" mede namens mijn vrouw een grote Kerstcantate aan, die ik dezer da gen hoop te voltooien. Dit grote werk, dat geschreven is voor koor, sopraan, te nor, fluit, hobo, viool, harmonium en kerkorgel, bevat gedeelten uit oratoria van Bach en Handel en enkele heden daagse componisten. Het geschenk werd namens „Soli" door de heer Wiggers in hartelijke dank aanvaard en zal ter ge legenheid van Kerstfeest 1953 worden uitgevoerd. De heer Van Erkelens verkreeg hierna het woord en dankte de leden voor de medewerking, die hij in 1952 mocht on dervinden. Spr. betreurde het, dat het ledental niet wat hoger is en deed een be roep op het koor om een aantal nieuwe leden te winnen, mede met het oog op het grote werk, dat de heer Van Bolhuis het koor deze avond heeft aangeboden. Laat ieder lid in z'n eigen omgeving nog eens rondzien. Wanneer ieder lid even z'n best doet, kunnen we zeker een aantal nieuwe leden begroeten op de eerstko mende repetiiieavond. Na gehouden rondvraag werd deze goed bezochte en gezeüige vergadering door de heer Aanstoot met dankgebed gesloten. UITSLAG VARKENSMEST- WEDSTRIJD TELEURSTELLEND. De heer Banis (voorzitter G.O.S.) Spek en vet op de wereldmarkt bijna waardeloos. Gestreefd moet worden naar prima vleesvarkens. We herinneren ons allemaal nog zo le vendig' de tijd, dat spek en vet met goud betaald werden en dat van deze produc ten bij hoge uitzondering 100 of 200 gram op de bon beschikbaar werd ge steld. De tijd van slager, niet zo dik, o slager, niet zo vet" scheen toen voor goed voorbij en hoe vaak hoorde men in die laatste jaren van de 2e wereldoorlog en de eerste jaren na de oorlog niet voor spellen, dat deze kieskeurigheid voor lopig wel uit de wereld zou zijn. Met dit „voorlopig" bedoelde men dan een aantal jaren en zeker niet de korte spanne tijds, die ons nu nog maar scheidt van die ja ren, dat spek en vet alleen maar vol doende op tafel was bij hen, die het ge not van huisslachting hadden of bij hen, die in staat waren om fnet „zwart geld" te betalen. Dat de vraag naar spek en vet de laatste tijd niet groot is, was ons bekend, maar dat deze producten op de wereldmarkt bijna waardeloos zijn, nee, daar hebben we toch even verbaasd van gestaan, 't Was de heer J. Banis uit Almelo, voorzitter van de G.O.S., die dit Maandagavond in een ledenvergadering van de vereniging „Jong Holten", afd. der B.O.O., mededeelde. Deze vergadering, die onder leiding sstond van de voorzitter, de heer J. H. Veneklaas Slots, was goed bezocht en werd geopend met een woord van wel kom door de voorzitter, die zich in 't bijzonder richtte tot de spreker, de heer Banis, tot de heren G. Stam en M. Bouw huis, resp. voorzitter en directeur der Goöp. Landbouw vereniging „Holten", tot de heren Koldewey, Wanders en Snijders, adviserende leden en tot de heer W. Riet berg, ass. Landbouwvoorlichtingsdienst. Terugziende op 1952, aldus de heer Ve neklaas Slots in zijn openingswoord, kun nen we als boeren dankbaar zijn en staan de aan het begin van een nieuw jaar, wil len we de hoop uitspreken, dat ons werk en onze vlijt beloond mogen worden. De varkensmestwedstrijd, in 1952 door de GOS uitgeschreven, heeft voor „Jong Holten" niet die uitslag gebracht, die we graag hadden gezien. Integendeel: het resultaat is zeer pover te noemen. Op de ranglijst van 106 deelnemers bezet „Jong Holten" de 70ste plaats. Als oorzaak noemde de heer Veneklaas Slots het feit, dat hier veel te weinig aan de varkens- fokkerij wordt gedaan, terwijl het groot aantal varkenshandelaren in deze ge meente aan deze mislukking wel niet vreemd zal zijn. Bij de ingekomen stukken was een schrijven van de herën J. Jansen en E. Veneklaas, die zich genoodzaakt zagen als bestuurslid te bedanken. In de komende jaarvergadering zal in de ontstane vaca tures worden voorzien. Nadat door de heer H. Blankena een uitvoerig verslag was uitgebracht over de te Zwolle gehouden Algemene Najaars vergadering der BOO, werd het woord gegeven aan de heer J. Banis te Almelo, die een inleiding hield over „Het mesten van varkens". De heer Banis begon met de mede deling, dat de varkensmestwedstrijd, die door'de GOS (Gelderlanden Overijssel) in 1952 werd gehouden, niet aan de ge stelde verwachtingen heeft voldaan. Spr. zou nog niet direct van mislukken willen spreken, maar de uitslag is toch wel te leurstellend. De varkenspest gooide roet in het eten, zodat men het merken van de voor mesten bestemde biggen met het oog op smetstofverspreiding heeft moe ten staken, doch een andere oorzaak moet worden gezocht in het ontbreken van het juiste type varkens. Het staat er met de kwaliteit van onze varkens helaas niet al te best voor. In de jaren 1931-1940 ging het met onze fok kerij goed en viel een aanmerkelijke kwa liteitsverbetering waar te nemen, waar door ook de binnenlandse prijs (die steeds gebaseerd is op de exportprijs) steeg. In de tweede wereldoorlog werd onze var kensstapel praktisch „uitgemoord" en in de naoorlogse jaren werd er maar luk raak gefokt om zo snel mogelijk weer een flinke varkensstapel te krijgen. Men heeft hierbij de kwaliteit totaal uit^ het oog verloren, terwille. van de kwantiteit. Verbetering is thans dringende eis, willen wij ons in de toekomst op de wereldmarkt handhaven. Het prijsverschil op de we reldmarkt is enorm. Spek en vet zijn bijna onverkoopbaar. Voor het spek kan men hoogstens nog f 1,25 a f l,o0 per kilogram maken, doch voor varkensreu- sel bestaat bijna geen belangstelling en ik vraag me af waar we de reusel zouden moeten laten als de margarine-industrie ze niet afnam. Het varkensvlees (schou der en ham) kost 6-8 per kilogram, dus is het duidelijk, dat we onze koers vol komen moeten wijzigen en ons moeten toeleggen op het fokken van prima vlees varkens. Alleen die landen zullen in de toekomst een kans hebben, die datgene op de wereldmarkt brengen, wat de con sument vraagt. Wij (de GOS) hadden gedacht, dat we met het organiseren van een varkensmestwedstrijd een flinke stap in de goede richting zouden komen, doch deze stap is niet zo groot geworden als we hadden gehoopt. Toch hebben we door deze wedstrijd belangstelling gewekt bij onze jongere landbouwers voor betere mestvarkens en dit is van zeer groot be lang. Ook in 1953 zal weer een dergelijke wedstrijd worden uitgeschreven, doch de GOS, die in '52 een bedrag van f12000.- aan premies voteerde, zal het in 1953 wat kalmer aan doen. Hoe groot het be drag voor 1953 zal worden, is nog niet definitief, maar het bestuur heeft een bedrag in 't hoofd van rond f2000.-. Een belangrijk middel om de koers te wijzi gen, ziel de heer Banis ook in uitbetaling naar kwaliteit, waarbij een prijsverschil moet gelden van minstens 20 a 30 cent per kilogram en niet zoals thans het ge val is van 6 cent per kilogram, wat de vrijhandel in ajje gevallen ook nog^ niet uitbetaalt, omdat men in deze kringen bij het pond of ook nog wel in de „roes" koopt. De kwaliteit van onze slachtvarkens kan op betrekkelijk korte termijn aan merkelijk verbeterd worden, maar dan moet de overheid (Bedrijfsscha- voor Vee en Vlees) doorpakken (prijsverschil gro ter) en als de overheid dit niet doet, zul len de boeren dit zelf moeten doen, wat eigenlijk ook de weg is. De coöperatieve slachterijen hebben thans 40 h 45 pet. van de slachtvarkens in handen. Ons streven moet zijn 70 h 80 pet. en wanneer wij dit hebben, zuUen wij zelf onze zaken regelen, niaar vooreerst moeten wij blij ven hameren op een prijsverschil van minstens 20 a 30 cent per kilogram. Aan het slot van zijn rede sprak de heer Banis nog over coöperatie en de co öperatieve gedachte in het algemeen. Het is volgens spr. betreurenswaardig, dat wij na 50 jaar Coöperatie er nog op uit moe ten trekken om belangstelling te wekken voor onze Coöperaties, die voor onze boe ren zo ontzaggelijk veel hebben betekend en nog steeds betekenen.^ Is de belang stelling voor de Coöperatie bij onze jon geren verflauwd en zijn onze jongeren niet meer zo enthousiast? Spreker gelooft dit niet, doch mocht dit wel het geval zijn, dan ligt de schuld hiervan bij de ouderen, die veelal te weinig propagan- FotoPaul Huf dist zijn voor de Coöperatie, waaraan zij toch zo veel te danken hebben. Voor hén, die verflauwen, jongeren of oude ren, zou het gewenst zijn, dat we de toestand van vóór 50 jaar eens één jaar terugkregen. Zo besloot de heer Banis zijn inleiding, waarvoor de heer Vene klaas Slots hem hartelijk dankte, als mede voor de cheque, die spreker na mens de GOS overhandigde voor deel name aan de varkensmestwedstrijd. Namens de Coöp. Landbouw Vereen. „Holten" en het Centraal Bureau te Rot terdam overhandigde de voorzitter, de heer G. Stam, een bedrag groot f 170.-, zijnde de totale premie voor 68 varkens, die tijdens deze mestwedstrijd uitslui tend gevoederd werden met CLO-meel. De Coöp. Landbouw Vereen. „Holten" gaf fl.- en het Centraal Bureau te Rot terdam gaf f 1.50 premie per gemestt varken. Ook voor dit bedrag werd door de voorzitter hartelijk dank gezegd. Uitslag varkensmestwedstrijd. De prijs, die beschikbaar was gesteld voor een schot mestvarkens, werd ge wonnen door A. Pekkeriet, terwijl de prijzen voor 1 of 2 mestvarkens werden gewonnen door E. Krikkinlc, J. W. Haver slag en B. G. Cats. De prijzen, die bestonden uit gebruiks voorwerpen en geld, werden door de heer Veneklaas Slots aan de winnaars uitgereikt. Uitslag gewassenkeuring. Voor de gewassenkeuring bestond in de afgelopen zomer weer grote belangstelling en tal van leden zetten hun beste beentje voor om de beste rogge, haver, mais, aardappelen en bieten te verbouwen. De keuringscommissie trof de beste gewas sen aan op het bedrijf van de Gebr. Meijerman, B 101 (57 punten) en de fraaie wisselbeker, die het vorig jaar door de heer A. Ribbink werd gewonnen, kwam in ieder geval voor 1 jaar in het bezit van de Gebr. Meijerman. Het scheelde echter maar weinig of de wissel beker was nog 1 jaar bij de heer Ribbink gebleven, want hij bezette met 55.17 punten de tweede plaats. 3. A. H. Stegink, Neerdorp 75 54.60 pt. 4. Gebr. Veneklaas Slots, Espelo 81 53.12 pt. 5. J. W. Reilink, Dij kerb o elc 45 52.70 pt. 6. Gebr. Lubbersen, Neerdorp 93 52.30 pt. 7. Gebr. Belckernens, Beuzeberg 97 52.25 pt. 8. J. W. Haverslag, Espelo 23 52.20 pt. 9. Gebr. Boode, Espelo 65 51.22 pt. 10. F. Bekkernens, Espelo 70 59.25 pt. 11. A. Reilink, Reilinksteeg 49.57 pt. 12. H. Markvoort. M 324, Markelo 49.37 pt. 13. LI. Nijland, LIolterbroelc74 48.87 pt. 14. J. Markvoort, Holterbroek 95 48.75 pt. 15. Gebr. Arfman, Holterbroek 47 48.25 pt 16. LI. Stevens, Beuzeberg 118 47.65 pt. 17. J. W. Stevens, Dijkerhoek 97 47.50 pt. 18. H. Blankena, Espelo 29 47 pt. 19. Gebr. Groteboer, Beuzeberg 119 46.80 pt. 20. B. G. Cats, Beuzeberg 93 46.10 pt. 21. Gebr. Boode, Espelo 64 44.50 pt. 22. Gebr. Schooien, M 299, Markelo 40.30 pt. Nadat de heer Veneklaae Slots de wisselbeker en de 6 beschikbaar gestelde prijzen, die bestonden uit klein landbouw gereedschap, met een gepast woord had uitgereikt, werd het woord gegeven aan de heer W. Rietberg, ass. Landbouwvoor lichtingsdienst, die een uiteenzetting gaf over de cursus „Veevoeding", die bij vol doende deelname gegeven zal worden. De jonge landbouwers waren blijkbaar wel overtuigd van het nut van deze cursus van totaal 4 lessen, want een voldoend aantal (als maximum werd gesteld 15 deelnemers) gaf zich spontaan op. De eerste les zal worden gegeven op Dinsdag 13 Januari a.s. in de Landbouw school, des namiddags om 2 uur. Nadat de heer Rietberg nog enkele vragen uit de praktijk op duidelijke wijze had beantwoord en de heer Snijders een aantal lantaarnplaatjes betreffende grondonderzoek had ver.oond, werd deze geslaagde vergadering door de voorzitter met een enkel woord gesloten. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Bernardus Johannes Maria, dv. LI. Voorveld en J. M. Kloppenberg, Holterberg 58. Johanna Maria, dv. H. M. Meijerink en A. M. Schrijver, Espelo 12. Ondertrouwd: J. Willems, 22 jr., Bur gemeester v. d. Borchstraat 25 en G. v. d. Heide, 20 jaar, Markelo. Overleden: H. Klein Teeselink. 61 jr., Beuseberg 36. M. Jansen, 61 jr., echtg. van J. A. Rietberg, Beuseberg 45 (over leden te Deventer). Vertrokken: G. J. Steunenberg van Boskampspad naar Goor. H. J. Paal man van Neerdorp 87 naar Hellendoorn. VOEDER- EN WEIDEDAG. De Stichting voor de Landbouw orga niseert in samenwerking met de Riiks- landbouwvoorlichtingsdienst op Woens dag 21 Jan. een z.g. voeder- en weide- dag. Op deze belangrijke bijeenkomst in verband met het voederprobleem zul len Ir. J. Jepma, rijks veeteeltconsulent, van de Proefboerderij te Heino, lezin gen houden, welke vooral voor de land bouwers in dit gebied van belang zijn. Wij verwijzen naar een advertentie in dit nummer.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1953 | | pagina 1