Op de drempel van het Nieuwe jaar. Het Jaar dat henenging Een jaar ging heen Plaatselijk Nieuws AGENDA No. 52. Jaargang 4. WOENSDAG 31 DECEMBER 1952. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5/f88 - 23Jf Adv.-prijs115 m.m. d contantf 1.50. Iedere m.m. meer f 0.06 Het is mij een prettige gedachte om, staande op de drempel van het Nieuwe jaarmij met een enkel woord tot U te mogen richten. Ons allen bestormen in de dagen, waarin wij thans leven, velerlei ge dachten. Wij maken voor ons zelf de balans op van ons doen en laten in het jaar, dat thans ten einde neigt. Wij denken aan het verdriet, dat in ons leven kwam en wij staan stil bij het goede, dat wij mochten ondervinden. Het zijn alle bespiegelingen, die in ons bovenkomen, nu wij weer staan voor een nieuw begin. Bij de een zal de dankbaarheid, bij de ander de berusting het zwaar tepunt zijner overpeinzingen zijn, doch bij ons allen zal toch, hoe ook het leven voor ons was in de afgeslo ten tijdkring, de gedachte, dat God ons ondanks alles nabij is gebleven en dat Zijn hand ons geleid heeft, een reden tot dankbaarheid moeten zijn. Wanneer wij zo op de Oudejaars avond kunnen ontdekken, dat God zelfs in de woestijn van ons leven ons nabij is geweest, dan kunnen wij daar uit tevens de kracht putten om moe dig het nieuwe jaar tegemoet te tre den, dat in voorspoed en in tegen spoed, alle dreiging en ongunst der tijden ten spijt, toch een jaar onzes Heer en zal zijn. Wanneer ik U allen een rijk geze gend Nieuwjaar toewens, dan doe ik dit niet, zonder dat ik U dank zeg voor de wijze, waarop zovelen Uwer in het afgelopen jaar zelfstandigzo wel als in verenigingen, organisaties en besturen hebben bijgedragen aan het bevorderen van het algemeen plaatselijk belang. Dat Overheid en burgerij elkander ook weder in het nieuwe jaar zullen mogen vinden in harmonieuze samen werking en overleg is een wens voor 1953waarbij wij allen slechts ge baat zijn. Mr W. H. ENKLAAR, Burgemeester van Holten. TERUGBLIK OP DE VOORNAAMSTE GEBEURTENISSEN IN 1952. Hier volgen dan de voornaamste ge beurtenissen, zoals wij ze uit de vermelde nummers van ons blad optekenden: 5 Jan.: De burgemeester Mr W. H. Enklaar schreef over de woningbouw- perspectieven in 1952. - De heer Wiersma werd benoemd tot schoolhoofd in Elim (Dr.). - De Dijkerhoekse molen vroeg de aandacht. 12 Jan.: Aangekondigd werd de twee de burgerzinlening voor de woningbouw. - Toneelavond van de N.V.V. Bestuur- dersbond met „De wereld heeft geen wachtkamer". 19 Jan.Belangrijke lezing van de heer B. Oosterveld over rundveefokkerij. - Diefstal van koperen pompen. - De plaat selijke commissie voor de N.V. Bouwkas Noord-Nederlandse Gemeenten vraagt de aandacht. 26 Jan.: V.V.M.-leveranciers waren te vreden over de melkopbrengsten. - Voor uitgang bij de runder t.b.c.-bestrijding. - Tal van plaatsgenoten ontvingen ere teken Orde en Vrede. 2 Febr.: Het geheel gerestaureerde en gemoderniseerde „Irene" werd heropend. Een gebouw om trots op te zijn. - Het echtpaar H. J. Zweers-Flierman was in de afgelopen dagen 50 jaar getrouwd. - De muziekver. H.M.V. was tevreden over het afgelopen jaar. - Belangrijke kerke lijke verkiezingen. - O.C.H. bracht bij bels spel „Esther". - Raad keurde slui tende begroting goed, maar wil geen zui veringsinstallatie bouwen. - Belangrijke bedragen voor wegverbeteringen. 9 Febr.: Afdeling van de V.V.D. opge richt. - De heer H. Oolbekkink was in een der voorgaande dagen 40 jaar voor de P.T.T. op stap. 16 Febr.: De Holtense Kunstclub hield een mooie avond in Amicitia. - Eerste le denvergadering der bedrijfsvereniging Holten. - Mej. D. Kuiper als gezinsver zorgster aangesteld en aanbevolen. - Vergaderingen fokvereniging en C.B.T.B. 23 Febr.: Uitbreidingsplan Zomerhuis jes in wording. - Jong Holten had een actief jaar. - Burgemeester Enklaar ere lid van de O.L.M.-afdeling. 1 Maart: De burgemeester, Mr W. H. Enklaar, herbenoemd als burgemeester. - Steravond N.C.R.V. in Irene. 8 Maart: De heer J. Groendijk be noemd tot onderwijzer aan de bijzondere school. - Drukke samenkomst op vrou wen-wereldgebedsdag. - Jaarfeest C.J. M.V. „Immanuel" te Dijkerhoek en „De Vriendenschaar" uit de Beusebrg. 15 Maart: Rode Kruis-afdeling defini tief opgericht. - Propaganda-avond N.R. V. - Ouderavond o.l. Dorpsschool. 22 Maart: Stichting „Holtens Nieuws blad" definitief. - Jaarvergadering School met de Bijbel en „Jong Holten. - Het ge zin Geerligs vertrok naar Canada. - Raad besluit tot bouw van 8 woningen. - De heer Potjewijd wordt onderwijzer aan de Bijz. School. - Mooie avond van de bos- brandweer. - Dijkerhoek kreeg een be drijfsvereniging. - Kinderhoofdjes ver dwijnen uit de Oranjestraat. - Bazar Re- hoboth bracht f 2000 op. 29 Maart: V.V.V. hield goede jaarver gadering. - Naamgeving H. J. Wansink- straat. - Goede ouderavond in Espelo. - „De Vrijheid" boekte gunstige resulta ten. 5 April: G.O.S. en Boerenleenbank hadden een goed jaar. - Jaarvergadering Chr. Oranjevereniging. 12 April: Gemeenteraad besloot in principe tot stichting U.L.O.-school. - Keur- en slachtrechten verhoogd. - Jaar vergadering schoolkring Dijkerhoek. - Ds de Vries beroepen naar Australië. - Begrafenisvereniging opgericht. 19 April: Geslaagd concours-hippique van de Bergruiters. - De echtparen Jan senDijkink en StamLandeweerd naar Canada vertrokken. 26 AprilZiekenfonds boekte overschot van f 14,468.26. - De heer B. J. Slotman opende zijn nieuwe zaak. - Het echtpaar H. J. WansinkGijsbers in het goud. 3 Mei: Een zonnige Koninginnedag. - De heer Tilanus sprak in Irene. - Af scheid van de heer J. Wiersma. - Ds E. G. J. Bal werd 80 jaar. - O.A.D. wint toerwagenrally. s 10 Mei: De heer Joh. Wolters 40 jaar jachtopziener. - De heer B. Soer vertrok naar Nieuw-Guinea. 17 Mei: Oproep „Reist ook eens per trein". Dienstregeling verbeterd. - Eerste wedvluchten van de Bergvliegers. - Echt paar G. Koopman-Flierman in het goud. 24 Mei: Geslaagde puzzle-rit van de Holterberg. - Bosbrand op de Holterberg. - Aanbesteding gemeentewoningen. 31 Mei: Bezoek Belgische en Luxem burgse journalisten. - Raad besluit: Bur gemeester krijgt ruime ambtswoning. - Zomerhuisjesplan vastgesteld. 7 Juni: H.G.K. naar de afd. Uitmun tendheid. - Mr Verplanke sprak voor de A.R. - Ds de Vries heeft het beroep naar Australië aangenomen. 14 Juni: Scholen gingen op reis. - De heer H. Wansink Mzn. overleden. 21 Juni: De heer F. v. d. Leeuw sprak voor de V.V.D. over de middenstands problemen. - In memoriam H. W. Over- meen, - Winkelsluiting kwam aan de orde. - Personeel Gebr. Wansink reisde 2 dagen naar Duitsland. 28 Juni: Mooi uitstapje Vrouwenver eniging „Ora et Labora". - Echtpaar J. ManeschijnPot in het goud. - Nieuwe wandelkaart V.V.V. - Holten ging ter stembus. 5 Juli: V.V.V. organiseert vacantie- programma. - Geslaagd school- en volks feest in Voorsweide. - Mej. R. Schup- pert. aan groot gevaar ontsnapt bij val van oorlogsschip. - Drogisterij „De Vij zel" geopend. 12 Juli: Ds Jac. de Vries nam afscheid met gezin voor vertrek naar Australië. - J. H. Paalman 25 jaar aan 't slachthuis. - K.I.-stal aanbesteed. 19 Juli: Buurtver. Schoolkring Dijker hoek op reis. - Dorpsstraat naar Duits land. - Mooie tocht voor de ouden van dagen. - De heer G. Rosman 40 jaar bij Gebr. Wansink. 26 Juli: Beilen brengt H.M.V. geen vaandel. - De heer H. J. Maag nam af scheid van de school voor vertrek naar Gasselternijveen. - Scholensportdag. - Talrijke excursies. 2 Aug.: Plannen voor een natuurbad in wording. Bezoek aan Canadese be graafplaats. - Openluchtspel van O.C.H. 9 Aug.: Uitslag van bevolkingsonder zoek was gunstig. - Volksonderwijs zal haar bibliotheek overzetten aan platte landsbibliotheek. 16 Aug.: In het V.V.V.-vacantie-pro- gramma. traden de motorkozakken uit Zenderen op, de Markelose boerendan- sers en het tamboer- en pijpercorps uit Nijverdal. - Ds H. J. van Oost heeft de toezegging van beroep niet aanvaard. 23 Aug.: Uitgaande van de Holtense zakenmensen werden excursies en uit stapjes gemaakt naar fabrieken. - Voor bereiding herziening uitbreidingsplan voor gemakkelijker bebouwing van de Holterberg. 30 Aug».: Jongerenreis uit Espelo. - Schietvereniging „De Eendracht" opge richt. - Propaganda-comité Bescherming Bevolking samengesteld. - H.M.V. besloot naar het concours te Groenlo te gaan. 6 Sept.: De heer H. J. Potman nam deel aan de Rode Kruis-boottocht. - Het echtpaar J. G. P. MüllerTeeselink in het goud. - Mr Vixseboxse naar Straats burg. 13 Sept.: In Groenlo begint de vic torie. H.M.V. behaalde daar het vurig begeerde vaandel. Grootse huldiging der muzikanten. - Voorbereiding paardenfok- dag. - Het echtpaar D. J. StegemanL. Schaesberg in het goud. 20 Sept.: Fokdag „Holbatheo" te Dij kerhoek. - Ds Hoogkamp bedankt voor beroep naar Zaamslag. - Het gezin Olthof vertrok naar Canada. - Dijkerhoek vier de feest. 27 Sept.Geslaagde modeshow van Fa. Wonnink in Amicitia. - Oriënteringsrit van de Bergruiters. - Ds Warns door Herv. Gem. beroepen. - Fokveedag in Kalfstermansweide. - Vergadering der Dierenbescherming. 4 Oct.: Varkensmestwedstrijd had gunstig resultaat. - Plattelandsvrouwen bespraken het winterprogramma. 11 Oct.Belangrijke punten in de raad. Plannen voor natuurbad en nieuwe dorps school. Bestemming oude school tot u.l.o. Verharding Jeurlinksweg en Aal- tinkssteeg vlot nog niet. - Plattelands bibliotheek gestart. 18 Oct.: Ir Baas sprak voor de O.L. M.-afdeling. - Ds Warns verkoos Holten niet als standplaats. - Grondruiling voor zuiveringsinstalatie. - Oriënteringsrit van de Bergruiters een succes. - „De Een dracht" opende haar buksbanen. 25 Oct.: Dijkerhoek op de bres voor de brandweer. - Filmavond Rode Kruis. - A. Mulder opende zijn nieuwe winkel. 1 Nov.: De heer Jac. Louwerse tot gem.architect benoemd. - Prachtige uit voering van H.M.V. - De K.I. neemt steeds groter vlucht. Stal spoedig gereed. 8 Nov.: Dijkerhoek en omgeving brachten f 2650 bijeen voor een motor brandspuit. - Mooie opvoering van O.C.H. met „Het witte Legioen". - Kinderpost zegelactie gestart. - Goede zanguitvoe ring van H.G.K. 15 Nov.: Holtense Handelsvereniging houdt weer een winkelweek. - Drukke vergadering voor de zelfstandige handel in Amicitia. 22 Nov.: „De Noordpool" ontvouwt- haar plannen. - De heer H. Kolkman, oud-wethouder, overleden. - Arjos actief in haar jaarvergadering. - Geheime zen der gepakt. - Grote bazar voor en in „Irene". 29 Nov.: Winkelweek door de burge meester met toespraak geopend. - De melkritten waren goedkoper. - Ouder avond lagere landbouwschool. - Ds van Roon heeft beroep naar Holten niet aan genomen. 6 Dec.Canadese ambassadeur bezocht militaire begraafplaats. - Onfortuinlijke Deen rijdt zijn spaarcenten (belegd in auto) uit Canada in de soep. - Belang rijke vergadering van afd. O.L.M. en Be drijfsvereniging Holten. 13 Dec.: Winkelweek slaagde uitste- kend. - Ambtswoning burgemeester aan- besteed. - Geslaagde ontspanningsavon- den van* Jong Holten en de B.D.V. - I Ouderavond Chr. Kleuterschool. 23 Dec.: Tal van Kerstwijdingsavon- den. - Kerstcantate Herv. Kerkkoor. - j Varkensfokvereniging opgericht. - Bazar I Irene bracht f 2373.28 op. - In memori- am Mej. H. Wonnink. - Raad besluit tot bouw 9-klassige lagere school. - Grond voor natuurbad beschikbaar, plannen in voorbereiding. 30 Dec.Ds J. H. Israël beroepen naar Herv. Gemeente. - Prachtige zanguitvoe ringen van „Soli Deo Gloria" en Rijssens Mannenkoor in de Herv. Kerk. - Ge slaagde cross van de Bergruiters. - E.H.B.O.-cursisten behalen op één na allen het diploma onder leiding van dok ter Nagelhout. PRACHTIGE UITVOERING VAN RIJSSENS MANNENKOOR. De kerst-uitvoering van Rijssens Man nenkoor, onder leiding van zijn dirigent, de heer Albert Sommer, Zaterdagavond gehouden in de Ned. Herv. Kerk en ge- 1 arrangeerd in verband met de N.R.V.- i kerstreis, is een evenement geworden. I Onder doodse stilte hebben de ruim 300 bezoekers geluisterd naar de prach tige mannenzang van dit uit bijna 100 leden bestaande koor, geheel beheerst door de luttele armbewegingen van zijn dirigent, welke in ons kerkgebouw wel een van zijn beste prestaties leverde, j Prachtige, meest op het kerstgebeuren betrekking hebbende liederen, werden i met bijna volkomen beheerste stemmen ten gehore gebracht. Zachte melodieën, soms aanzwellend tot een machtig forto, door het koepelend gewelf der kerk een wijle gevangen gehouden, vielen te be luisteren. Deze zang werd nog opgeluisterd door een fluitsolo van de heer J. H. Kosterbok uit Rijssen in „De Fluyt van Pan" van Jos de Klerk, door enkele soli van de heer D. Bakker, bariton, uit Rijssen in 1 de negro spiritual „Npbody Knows" van 1 een onbekende componist en na de pauze door het optreden van de soliste Mevr. F. Langenhof-Engelbarts, sopraan, even- eens uit Rijssen, in „Hoe leit dit Kinde- j ke" en „Slaap nu mijn Jezuke", beiden van Martin Koekelkorn. Dit optreden werd afgewisseld door declamatie van de heer H. F. M. de Leeuw uit Nijverdal, welke prachtige verzen las, ook op het Kerstfeest betrekking hebbende. Een van de mooiste liederen was wel het bekende negerlied „My old Kentucky Home" en zeker het moeilijkste, maar daarom niet minder goed gezongen „Her wonnen paradijs" van Kees Kef. Na een korte pauze volgden de kerst liederen, o.m. „Die Nacht" van Fr. Schu bert en de hierboven genoemde, waarin Mevr. Langenhof, met haar prachtige so praan, meezong. Haar optreden, evenals dat van de andere solisten, verhoogde de kunstzin van het programma. Men kan zich afvragenwat doet de declamatie er bij? Ons antwoord luidt: Zij gaf aan het geheel een zekere wijding, evenals de ope ning en sluiting door Ds M. J. W. Knip- scheer, die in twee gedeelten het kerst evangelie las. Met het bekende kerstlied van Fr. Gru- ber „Stille nacht, heilige nacht" werd de zang, welke de toehoorders geboeid en ontroerd heeft, besloten. Ook de N.R.V.- gasten hebben zeer van dit optreden van Rijssens Mannenkoor genoten, dat eigen lijk ter hunner verstrooiing door enkele plaatsgenoten werd georganiseerd. Na de uitvoering kwamen de gasten en het koor nog geruime tijd in Amicitia bijeen, waar de reisleider, de heer W. Havenaar uit Delft, en de voorzitter van Rijssens Mannenkoor, de heer Bever- dam, woorden van dank gewisseld heb ben. Hier zong het koor nog in 't dialect „Mieri Riessen" en gaven de leden van de C.J.M.V.band „De Tegehaja's" een aardig programma onder leiding van de heer Jansen. Ook zong de heer D, Bak ker nog enkele liederen. VERANDERINGEN BIJ DE RIJKSPOLITIE. In de plaats van de heer D. Eshuis, wachtmeester le kl. der Rijkspolitie al hier, die zoals bekend benoemd is tot instructeur aan de Rijkspolitieschool te Nistelrode (N.B.), is naar hier overge plaatst de wachtmeester Hoekman uit Nistelrode. BEGRAFENIS MEJ. H. WONNINK. Maandag van de vorige week werd on der grote belangstelling het stoffelijk overschot ter aarde besteld van Mej. Hermina Wonnink op de algemene be graafplaats alhier. Mej. Wonnink was 55 jaar leidster van de Herv. Zondagsschool, gedurende welk groot aantal jaren zij de schooljeugd bij bels onderricht heeft gegeven. De tegen woordige leider der school, de heer B. H. Brouwer, herinnerde aan haar grote ver diensten in deze en gaf een overzicht van haar zegenrijke arbeid, waarvoor hij de overledene alsnog dank bracht. De leer lingen der school zongen daarna haar lievelingslied: „Er ruist langs de wol ken". Ds M. J. W. Knipscheer sprak woorden van troost tot de nabestaanden en bad ten slotte het „Onze Vader", waarna de heer G. Wissink, als neef van de over ledene, dank bracht voor de betoonde be langstelling en het medeleven. SCHIETWEDSTRIJDEN VAN „DE EENDRACHT" TROKKEN VEEL BELANGSTELLING. Het schieten is een geliefde sport voor vele Holternaren, zodat het niet te ver wonderen is, dat de wedstrijden, welke de schietvereniging „De Eendracht" op de 2e Kerstdag in Amicitia organiseerde, zich in een grote belangstelling mochten verheugen. Behalve een groot aantal schietsport- i liefhebbers uit Holten en omgeving, kwa- men afgevaardigden van de vereniging uit Rijssen, Nijverdal, Hengelo enz. deze i wedstrijden bezoeken. Van des morgens 10 uur tot 's avonds half acht werd er doorlopend geschoten op de beide banen in de zaal, terwijl ook de ouderwetse schiettent in de paarden stal, met windbuksen, doorlopend veel belangstelling had. Alleen deze schieterij bracht de vereniging baten, welke de nog ledige kas goed kan gebruiken. Tijdens de wedstrijden gaven zich een aantal nieuwe leden op. Na afloop van de wedstrijden werden de prijzen met een toepasselijk woord uit gereikt door de voorzitter, de heer Joh. van Geenhuizen, welke zelf de medaille won voor de beste schutter in de schiet tent. De uitslagen luiden als volgt: Voor leden K.N.V.v.S.: Vrije baan: 1. J. H. Nijenhuis, Hengelo, 56 p.2. Riemersma, Hengelo, 56 p.; 3. K. Tharner, Rijssen, 56 p. (max. 60 p.). Pers. baan: 1. P. J. Bos, Nijverdal, 56 p.; 2. Riemersma, Hengelo, 55 p.; 3. P. J. Pennings, Nijverdal, 53 p. (max. 60 p.). De prijzen bestonden uit kransen, tak ken en medailles. Overige banen: Personele baan: 1. H. G. Klein Velderman, 52 p.2. W. ten Ber ge, 45 p.; 3. F. J. Sluiter, 41 p.; 4. H. Klein Velderman, 41 p.; 5. G. Jansen, 41 p. en 6. H. Gervedink Nijhuis, 41 p. Vrije baan: 1. H. Klein Velderman, 55 p.; 2. W. ten Berge, 55 p.; 3. G. Jansen, 55 p.; 4. F. J. Sluiter, 50 p.; 5. G. H. Wessels, Rijssen, 49 p. en 6. H. G. Klein Velderman, 48 p. Het betrof hier me dailles en geldprijzen. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllL Dinsdag 30 Dec., 7.15 uur: Ledenverga dering „Jong Holten" in café K. ter Horst. Uitreiking prijzen varkensmest wedstrijd door de heer J. Banis, voor zitter van de G.O.S. Dinsdagavond 6 Jan. 7.30 uur: Jaarver gadering Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria" in geb. „Rehoboth". Zaterdag 17 Jan. 7.30 uur: Feest avond N.V.V. Bestuurdersbond in café Maats. Goorse Toneelvereniging geeft „Bazuinen rond Jericho". Over enkele uren zullen de kerkklok ken het moment aankondigen, dat het jaar 1952 is heengegaan. Een goed jaar voor de één, een minder goed jaar, mis schien zelfs een slecht jaar voor ande ren. Een jaar met z'n vreugden en z'n zorgen, maar voor alles nog een jaar, waarin de vrede gehandhaafd bleef. Voor dit laatste alleen reeds moeten wij de goede God dankbaar zijn. Dankbaar om dat ondanks de grote spanningen in de wereld het gezonde verstand het heeft kunnen winnen van het onverstand, de liefde van de haat. Want al zijn die drei gingen dan niet rechtstreaks merkbaar in ons kleine Holten, de berichten uit de kranten drukken toch onwillekeurig een stempel op het dagelijks leven en ver vullen ons met meer zorg, dan dat deze internationale spanningen er niet waren. Wij zullen ons, voor wat de pogingen tot het behoud van de vrede betreft, moe ten richten naar de overheden, welke over ons gesteld zijn en ons steentje moeten bijdragen in de zich vormende Europese- en Internationale gemeenschap, die voor het béhoud van onze democratische rech ten en vrijheden een dam opwerpt tegen iederé macht, welke onze vrijheid zou willen aanranden. In dit opzicht zouden wij een ernstig beroep willen doen op de niet-dienstplichtige jongemannen in onze gemeente, zich aan te sluiten bij de Na tionale Reserve, die een onderdeel vormt in het grote geheel van maatregelen, wel ke de vrije volkeren treffen voor het be houd van hun zelfstandigheid. De blik werpend op onze plaatselijke gemeenschap, zouden wij willen zeggen, dat 1952 ondanks de vele zorgen weer een jaar is geweest van gezonde initia tieven, zowel in de burgerlijke sector als op kerkelijk terrein. De opsomming van de voornaamste ge beurtenissen, welke wij elders laten vol gen, kan ons hierin een inzicht verschaf fen. Mogen wij allen de plaatselijke over heden onze steun blijven verlenen, ook al kunnen wij het op sommige punten niet altijd met het gevoerde beleid eens zijn. Wij hebben onze persoonlijke belangen. De overheid zorgt voor het algemeen be lang, dat wel eens van ons persoonlijk belang afwijkt. Als krant mochten wij in het afgelo pen jaar weer van velen een grote en dikwijls belangeloze medewerking on dervinden, niet alleen hier maar ook in Nijverdal, waar ons blad gedrukt wordt. Wij willen geen namen noemen, maar allen recht hartelijk bedanken voor het geen zij, middels ons blad, voor het alge meen belang en het algemeen welzijn van onze gemeente gedaan hebben. Daar voor toch in hoofdzaak spannen wij ons in en het is daarbij van zo'n grote waar de als men op de hulp van anderen mag rekenen. Het geeft de moed om die ar beid met vreugde te verrichten. Gaarne willen wij ook in de toekomst op aller steun en medewerking rekenen. Het is moeilijk om in de toekomst te zien, maar het staat wel vast, dat wij slechts door grote inspanning en gestage arbeid de gestelde doelen kunnen berei ken. Holten heeft een arbeidzame bevol king met grote handels- en onderne mingslust. Moge deze zich in de toekomst kunnen uitleven, door de vestiging van wat industrie, want wij geloven, dat deze op de duur een onmisbare factor zal wor den voor het economische leven in onze plaats. Richte ons oog zich hierop en op de bevordering van het vreemdelingenver keer, waaraan nog meer gedaan kan worden dan thans geschiedt, en voor wel ker baten we ons grotere offers zullen moeten getroosten. Ook het geestelijk en culturele leven vraagt onze volle aan dacht, zal de techniek en de zorg voor het bestaan de mens niet overvleugelen. De woningbouw is bij onze overheid in goede handen, dat hebben de achter ons liggende jaren wel bewezen, al zullen er meer verlangens blijven bestaan dan be vredigd worden. Grote spoed met de nieuwe plannen is daarom wel geboden. Op de drempel van het nieuwe jaar wensen wij onze lezers en lezeressen Gods onmisbare zgen toe en bovenal veel ge luk en voorspoed in de komende twaalf maanden. W. B.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1952 | | pagina 1