1 Biiiiil :tó: Biisiïti» Kerstoverdenking Christus' geboorte' "ÉS 21 II! „Het Licht der wereld" PLAK ÉÉN MAAND KINDERZEGELS I KERSTFEEST 1952 gy iefdesAo. 51. Jaargang e nogr DINSDAG 23 DECEMBER 1952. ïgriji I vai >elan Dijl nkeld Rica HOLTENS NIEUWSBLAD eboei uiskej /ene! 6 abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal is A Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5Jf8S - 28Jf Adv.-prijs115 m.m. d contantf 1.50. Iedere m.m. meer f 0.06 rman tor J n di rons' emac „Omdat voor hen geen plaats was in de herberg." Lucas 2:7. Het eerste deel van de Kerstgeschie denis is toch maar een triest verhaal. Dat kunnen alle schone vertellingen en schilderijen niet wegnemen. Want als Maria en Jozef na hun grote tocht in Bethlehem aankomen, ontvangt de vaderstad haar kinderen toch wel zeer hardvochtig. Het interesseert Bethlehem absoluut niet, dat ze gekomen zijn. Er is geen plaats voor hen. En zo wordt i<s Jezus geboren in een stal, daar in het ®ee3achterhuis van die Bethlehemse herberg, waar het vol is van mensen die genoeg [hebben aan hun eigen misère. Het is alles triest en hard; die gewone narig heid dezer wereld, die keiharde ellende van onverschilligheid en liefdeloos heid, die ons het geloof zou doen ver liezen. Maria en Jozef zullen ook hun moeite daarmee gehad hebben. Dat is immers het minste, dat ze verwacht ten, dat God zou zorgen voor 'n plaatsje voor Zijn Zoon. Maar er is geen plaats. De Zoon van God is aangekomen in een vijandige, afwijzende wereld. Het enige woord, dat zij voor Hem heeft, is: Geen plaats! En dat niet alleen hier in Beth lehem, maar al de dagen van Zijn leven hier op aarde. Want straks is daar Gol gotha, waar wij mensen Hem hebben uitgestoten. Geen plaats! Het is de schaduw van het kruis, die valt over de geboorte in de stal. En nu gaan we straks Kerstfeest vieren,.toch Kerstfeest vieren. Want God is gekomen, toch gekomen. Hij heeft Zich niet laten weerhouden door de hele vijandige mensenwereld. Hij heeft ge noegen genomen met het plaatsje, dat de wereld Hem liet, de stal. Om toch maar hier te kunnen zijn, om toch maar bij ons te kunnen zijn. Dat is de onbe grijpelijke dwaze liefde Gods. Want Hij is gekomen. Dat is de blijde boodschap van Kerstmis. Nu komt daar echter nog iets bij, iets, waardoor twee mensen innig bij deze geboorte zijn betrokken. Die twee men sen zijn Maria en Jozef, en dat „iets" is het geloof. Want het is door het ge loof, dat Maria de moeder van de Zoon van God is geworden. Het is langs de weg van het gelóóf, dat Christus in deze wereld is gekomen. Daarom is het Kerst feest ook een geloofsfeest. We kunnen het niet anders dan in het geloof vieren. Wij kunnen Christus alleen in het geloof ontvangen. En Hij kómt. Maar waar? j In ons hart? Kan dat dan de herberg k A z^n' waarnaar Hij in Bethlehem tever- geefs zocht? Wat hebben wij Hem aan r B te bieden? Niets. Wat blijft er over? De I stal. Meer heeft Bethlehem Hem niet J I gelaten, en meer kunnen wij Hem niet |j bieden. Want arm is ons hart en leeg B is ons leven. Niets is er in ons, dat waar- Ij dig is Hem te ontvangen. Het enige wat I wij voor Hem kunnen zijn, is de stal. I Gaat nu de heerlijkheid van 't Kerst- -1 evangelie voor ons open? Want juist daar is Hij gekomen. Niets kan Hem verhinderen woning bij ons te maken. Alles doorbreekt Hij om te gaan huizen in zondige mensenharten. Maar de weg, die Hij daarvoor kiest, is^evenals bij Maria en Jozef, het gelóóf. Dat is Kerstmis. Wij vieren het gehoor zamende de roeping om in het geloof een stal voor Christus te zijn. Meer kun nen wij Hem niet aanbieden. Als wij dat dan ook maar doen. Als wij die stal dan ook maar voor Hem openstellen. Dan komt Hij om ons hart te vervullen met de vrede en de liefde Gods, de vergeving en de overwinning. Dan vieren we Kerstfeest. M. J. W. KNIPSCHEER. ir dt N.R.V. KERSTREIS NAAR HOLTEN. Verschenen is de reisgids voor de N.R.V. Kerstreis naar Holten, waarvoor zich reeds 46 dames en heren hebben op gegeven. Zij telt 12 bladzijden en ziet er keurig verzorgd uit. Behalve de in ons vorig nummer reeds genoemde eve nementen, wTelke het gezelschap zal kunnen meemaken, als de causerie van heer Piet Bos, de Kerstuitvoering van Rijssens Mannenkoor, zullen ook de Tegehaja's hun medewerking verlenen. Zij geven op 2e Kerstdag ter gelegen heid van hun 5-jarig bestaan een uitvoe ring in „Irene" met een kerstspel en kerstzang. Overdag maakt het gezelschap auto bustochten door Salland, Twente en de Achterhoek. BENOEMD TE RIJSSEN. De heer L. Nijland, schrijver ter secre tarie alhier, is met ingang van 15 Febr. benoemd tot klerk le klas ter secreta rie van Rijssen. Zoals bekend, woont de heer Nijland in Rijssen. HERV. KERK KOCHT GROND. Door de Kerkvoogdij van de Ned. Herv. Kerk is dezer dagen van de heer T. Stokkers een perceel grond aange kocht aan de Oranjestraat (naast de heer H. H. J. Stokkers) om daarop t.z.t, een tweede pastorie te kunnen bouwen. pp» De geboorte van Christus De opdracht in de Tempel De aanbidding der Koningen BIJ HET SCHILDERIJ „CHRISTUS' GEBOORTE Het drieluik-schilderij, dat is afgedrukt bij de Kerstmeditatie, is een van de reli- gieuse werken van de Zuid-Ned. schil der Hans Memling, geboren omstreeks 1433 in Duitsland en overleden in 1494- te Brugge. De Vlaamse schilder Rogier is zijn leer meester geweest. Ofschoon geen geeste lijke verwantschap tussen meester en leerling bestaat, is daarentegen atelier gemeenschap vast te stellen. Men moet Memling's werk beschouwen in verband met de Nederduitse kunst van de 15de eeuw. Of hier alleen zijn Duitse afkomst geldt of dat hij zijn jeugd ook in het vaderland doorbracht, kan nog niet vast gesteld worden, doch zeker is, dat er ver wantschap bestaat in de subtiele geest en uitvoerige verteltrant van Memling en Middelrijnse schilders. Doch Memling heeft zich ontwikkeld als een volkomen Nederlandse meester, zowel in composi tie als in coloriet en vorm. Men kan zijn werken in twee hoofdgroepen verdelen, de religieuse stukken en het portret. Het hier afgebeelde werk is een van zijn minder bekende schilderijen en hangt in het Sint Jans-hospitaal te Brugge. HET KERSTGEBEUREN IN ZANG EN MUZIEK. KERSTORATORIUM Uitvoering in de Ned. Herv. Kerk op Dinsdagavond 23 December 1952 door de Chr. Gem. Zangver. „SOLI DEO GLORIA m.m.v. ANTON VONK, tenor, RIEK LANDEWEERD, sopraan, IT. VAN BOLHUIS, harmonium, H. ZWIERS, hobo, ANTON KOOPMAN, kerkorgel. Entrée f 1.pl. bel. Aanv. 8 u. Deuren open 7.30 u. Voorverkoop bij de bekende adressen. Op de avond van de uitvoering kaartverkoop in garage H. Müller, Smidsplein. Donateurs ontvangen op vertoon van donatiekaart 1952 per kaart één toegangsbewijs a 20 cent. Het kerkgebouw is verwarmd. VOLGENDE VERSCHIJNDAG. Ons volgende nummer verschijnt op 30/31 Dec. Nieuwjaarsgroeten moeten zo spoedig mogelijk worden opgegeven. KINDERPOSTZEGELACTIE VERLOOPT GOED. Het werk van het damescomité voor de Postzegelactie heeft reeds goede re sultaten opgeleverd. Tot nu toe werden verkocht 1251 kinderzegels van 2 ct., 290 van 5 ct., 421 van 6 ct., 1011 van 10 ct. en 40 van 20 ct., welke aan bijsxag meer dan 115 gulden hebben opgebracht. Het Kinderpostkantoortje is voortdu rend enkele uren per dag des morgens geopend. Deze week zal het ook des middags open zijn, wanneer de drukte aankomt voor de Kerst- en Nieuwjaars kaarten. De dames hopen nu maar, dat de ge hele bevolking bij het kopen van haar postzegels het kantoortje zal aandoen, omdat slechts op deze wijze de moge lijkheid bestaat dat een behoorlijk be drag voor het bedreigde kind kan wor den afgedragen. DE BURGEMEESTERSWONING. Ged. Staten hebben hun goedkeuring gehecht aan de bouw van de ambtswo ning van de burgemeester, zodat spoe dig tot gunning kan worden overgegaan. KERSTWIJDING HERV. VROUWENVERENIGING. Donderdagavond 18 December hield de Herv. Vrouwenvereniging een Kerstwij ding in Irene. Nadat de presidente, Mej. J. Wolters, de aanwezigen welkom had geheten, verzocht zij te zingen Gez. 7: „Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen" enz. Daarna ging de Eerw. Heer Nijeboer voor in gebed en las vervolgens het Kerst evangelie uit Lucas 2, in aansluiting waarmee hij een toespraak hield. Ter ver duidelijking werden enige filmpjes ver toont vanaf de aankondiging door de Engel aan Maria tot de geboorte van het Kind Jezus te Bethlehem en de aanbid ding van de wijzen uit het Oosten, die de ster gevolgd waren. Ter afwisseling werden Kerstliederen gezongen met orgelbegeleiding van Mej. H. Slotman. Natuurlijk volgde een kerst- tractatie en ging het bekende zieken- busje rond voor een kerstgave. Mevr. RoelofsHoeve las een gedicht en Mej. Dikkers en Mej. Ter Beek deden een kerstverhaal. De Eerw. Heer Nijeboer bracht ons de groeten over van een der leden, Mevr. SteunenbergMaats, die al enkele weken ziek was en nu voor onder zoek is opgenomen in 't ziekenhuis. Aan het einde van de vergadering werd de Avondzang: ,,'k Wil U, o God, mijn dank betalen" gezongen, waarna de Eerw. Heer Nijeboer de vergadering be sloot met dankzegging en gebed voor de zieken thuis en in het ziekenhuis. Het was een goede avond. KERST WIJDEN GS A V OND VAN DE B.D.V. De Holtense Boerendochtersvereniging afd. van de B.v.O.L.O. hield Vrijdagavond in hotel Kalfsterman een goed bezochte en stemmige Kerstwijding. Bij de aanvang van deze bijeenkomst werd gezongen „Nu daagt het in het Oosten", waarna de presidente Mej. J. H. Wolters een hartelijk welkom toeriep aan de talrijke leden der afdeling. De Weleerw. Heer H. Nijeboer las het Kerstevangelie en besprak het kerst gebeuren, zoals dat uit de bijbel tot ons gekomen is. Mej. D. Meilink las het gedicht „De herders", terwijl Mej. H. Nijland „Het buiïg Kerstfeest" declameerde. Na een korte pauze met de gebruike lijke tractatie, droeg Mej. Wolters „De Kerstgeschiedenis" op rijm voor van D. van der Stoep, dat met grote aandacht werd gevolgd. Na het zingen van „Dankt, dankt nu allen God", sloot de vicaris, de heer Nijeboer, deze mooie avond met dank gebed. PROVINCIALE WEGWERKER. Tot wegarbeider bij de prov. water staat alhier is benoemd de heer J. H. Leeftink te Markelo, welke in de plaats komt van de heer J. Kappert, alhier, welke binnenkort met pensioen gaat. „SOLI" BEZOCHT ORATORIUM UITVOERING IN NEEDE. Bijna alle leden van onze plaatselijke Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Glo ria" gingen Zaterdagavond per O.A.D.- bus naar Neede om in de Ned. Herv. Kerk aldaar te luisteren naar de uitvoe ring van het Kerstoratorium „Het Licht der Wereld" door de Chr. Gem. Zang vereniging „Looft den Heer", welk ora torium Dinsdagavond 23 Dec. door „Soli" zal worden uitgevoerd in de Ned. Herv. Kerk alhier. De zangers en zangeressen van „Soli" hebben geen spijt gehad van dit uitstapje naar Neede, want hetgeen te beluisteren viel stond op hoog peil. Mej. Riek Lan- deweerd, die als sopraan-soliste aan deze uitvoering medewerkte, heeft zich op zeer verdienstelijke wijze van haar moei lijke taak gekweten. Ze zong de verschil lende recitatieven zeer goed en gaf een bezielende vertolking van het bekende „Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen", welk lied gezongen werd met begeleiding van orgel en hobo. Ook de tenor, Anton Vonk uit Hilversum, beschikt over een fraaie stem en hij zingt zijn partij zeer be schaafd. Dinsdagavond zal „Het Licht der We reld" door „Soli" worden uitgevoerd in de Ned. Herv. Kerk. Tekstboekjes, waar in het gehele werk dus ook de door de aanwezigen te zingen liederen staan afgedrukt zijn op de avond van de uitvoering verkrijgbaar in de garage van de heer Müller, Smidsbelt, waar ook de kaartverkoop plaats heeft. Men lette ook op de advertentie in dit nummer. Voor de aanvang van de uitvoering van Pl.m. 7.308 uur zal door de heer Anton Koopman een programma van Kerst- muziek worden gespeeld. (Wijze: Nu sijt wellecome.) Slechts door enk'le vromen Werd de Heer verwacht: Het mensdom lag verzonken In duist're nacht. Plots klonk tot de herdertjes Een zoete Eng'lenstem: „Jezus is geboren! Gaat vlug naar Bethlehem."' Jezus kwam neer. Hij kwam redding brengen, Heil en zaligheid, Een machteloze wereld 't Was nu Gods tijd. 's Vaders Liefde, rijk en vrij, Werd heden openbaar. Geef Hem, mens, uw harte; Dat vraagt Hij slechts, voorwaar. Jezus kwam neer. Wie in Hem geloven, Vinden rust en vrêe; Hun werken alle dingen Ten goede mee. 't Godd'lijk hemels Kindeke In Bethlems schaam'le stal; Hij is, ja! de Koning, Die eeuwig heersen zal. Jezus kwam neer. 't Koninkrijk der heem'len Is door God bereid; Eens zal het zich ontplooien In heerlijkheid. Vangt de eeuw'ge heilstaat aan Van 't nieuw Jeruzalem, Knielen zelfs de heid'nen Ootmoeodig neer voor Hem. Jezus komt weer! Dan wordt op deze aarde Alles weer hersteld. Geen haat meer, smart of lijden, Geen ruw geweld. Maranatha: Jezus komt! Hij brengt gerechtigheid, Vrede op de aarde Tot in der eeuwigheid! Jezus komt weer! H. C. VAN LEEUWEN. „Casa Nostra", Holten. HERVORMDE DIACONIE. We verwijzen gaarne naar de adver tentie van de Hervormde Diaconie in dit nummer. KERSTCANTATE HERV. KERKKOOR Zondagavond heeft het Herv. Kerk koor in een speciale zangdienst in de Herv. Kerk een Kerstcantate ten gehore gebracht onder leiding van haar dirigent, de heer H. F. Heleenders. In deze dienst ging voor Ds M. J. W. Knipscheer en zongen de talrijke kerk gangers de Gezangen 18 en 15. Na de voorlezing van het kerstevan gelie en een korte predikatie, zong het koor de kerstcantate en „Stille nacht, heilige nacht". Met het gezamenlijk zingen van „Ere zij God" en dankgebed werd deze zang- dienst bzsloten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1952 | | pagina 1