Plaatselijk Nieuws De Winkelweek is uitstekend geslaagd. Wanneer verschijnt de krant Pastorie of Jeugdherberg. AGENDA No. 50. Jaargang 4. ZATERDAG 13 DECEMBER 1952. Verschijnt elke Zaterdag. De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5^88 - 28Jf Adv.-prijs115 m.m. (d contantf 1.50. Iedere m.m. meer f 0.06 pon iren Woensdagavond speelde het laatste be drijf van de winkelweek in het Stations koffiehuis van de heer M. Kalfsterman, waar de uitslag van de lintwedstrijd werd bekend gemaakt. Er was voor dit laatste bedrijf een flinke belangstelling, zodat de heer G. Wissink, die de afwezige voorzitter, de beer H. J. Wansink, verving, niet voor eèn lege zaal behoefde te spreken, toen hij de ingezetenen van Holten dank bracht voor het feit, dat zij aan de op roep van de Holtense Handelsvereniging om zoveel mogelijk in eigen plaats te kopen, zo spontaan gevolg hebben ge geven. De winkelweek is, maar dat heeft de heer Wissink niet in het publiek gezegd, wat de omzetten betreft, gunstig ver kopen, zodat de zakenmensen over het algemeen dan ook zeer tevreden waren. Dat is hun van harte gegund, want zij hebben zich veel moeite en kosten ge troost om het de kopers naar de zin te maken en men hoort al veel te vaak van moeilijkheden bij de middenstand. De heer Wissink heeft voorts de re dactie van Holtens Nieuwsblad bedankt voor haar medewerking bij deze St. Ni- colaasactie en woorden van erkentelijk heid gesproken tot enige jongelui, die het bestuur bij zijn omvangrijke taak geassisteerd hebben. Uitslag wordt bekend gemaakt. Hij verzocht toen Mej. T. Harmelink de gezegelde enveloppe te openen, waar in door Notaris Teeselink te Markelo de totale lengte van de uitgestalde linten was gedeponeerd en toen dit geschied was bleek, dat zij 46 meter en 94 centi meter bedroeg. Toen de lengte bekend was had het bestuur nog even de moeilijke taak uit de bijna 600 binnengekomen opgaven de prijswinnaars aan te wijzen, doch deze zaak had men goed voor elkaar, zodat het comité al spoedig weer in de zaal terug was om bij monde van de ijverige secretaris, de heer H. J. Bouwhuis de uitslag bekend te maken. De prijswinnaars. Deze lengte was door niemand opge geven, maar Mw. Jenny van de Vlies was er het dichtste bij met 1 centimeter ver schil, n.l. 46.93 M., en zij verwierf daar mede de le prijs: een complete keuken- uitzet met een keur van prachtige groene geëmailleerde potten en pannen. De ove rige prijzen werden aan de volgende in zenders toegekend, waarbij een enkele maal geloot moest worden: 2e prijs, pendule: J. A. Schuppert, Pas toriestraat (46.90 M.) 3e prijs, wollen deken: G. Brands, v .d. Borchstraat (46.90 M.) 4e prijs, doos taartvorkjes: H. G. Jan sen, Larenseweg (46.88 M.) 5e prijs, naaikastje: G. J. Boode (46.85 M.) 6e prijs, wasteil: B. J. Bosschers, (47.05 M.); 7e prijs, broodtrommel: J. A. Aanstoot (46.81 M.); 8e prijs, aluminium pan: D. J. Paalman (46.76 M.) 9e prijs, 12 zilv. lepeltjes: A. Tuitert, Kol weg (47.12 M.) 10e prijs, 6 kop en schotelsA. Rietman, (47.15 M.) 11e prijs, melkstelJ. Megelink 12e prijs, waterketelG. Koopman 13e prijs, 6 zilv. lepeltjes: D. J. Tiekink; 14e t.m. 26e pr., kop en schotel met pop pen taai-taai: W. Tulier, H. J. Westerik, Joh. Baltus, W. Beumer, H. Koopman, W. Reilink, J. A. Jansen Manenschijn, J. Verveda, J. Huzen, F. Dollekamp, G. W. Wolters, Joh. van Geenhuizen en P. Flik. Een groot aantal prijzen werd dezelfde avond nog opgehaald. Laatste grabbelton. Vermelden we nog, dat voor de grab belton in de feestzaal van hotel Vosman Maandag een zeer grote belangstelling bestond. Van 's middags 3 uur tot 's avonds 10 uur heeft men hier de laatste winkeliersbonnen ingeleverd, zodat de bus aan het slot van de avond net pre cies leeg was. Er werden die avond tal van extra hoofdprijzen uitgereikt, zodat er aanmerkelijk meer uit de bus geko men is dan de beloofde f 300.Het was in de zaal en in hotel Vosman een ge zellige bedoening, die aan deze verkoop acties enige bekoring geeft. Even afrekenen. Het Bestuur van de Handelsvereniging verzoekt ons ten slotte nog onder de aan dacht van de deelnemende winkeliers te brengen, dat het Maandag komt afreke nen (prijzen betalen) en dan gaarne de nota gereed wil zien. IN DE BRANDWEERPOT. Als erkentelijkheid voor de blussing van de strobergbranden bij zijn woning, enkele maanden geleden, heeft de heer J. Nijland een dotatie in de brandweer- pot gedaan. KERSTORATORIUM „HET LICHT DER WERELD". Evenals in de afgelopen jaren hoopt ook dit jaar de Chr. Gem. Zangvereni ging „Soli Deo Gloria" (dir. de heer W. van Erkelens te Enschede) een Kerst oratorium uit te voeren. Voor dit jaar viel de keus op het prachtige oratorium „Het Licht der Wereld" van de bekende componist Her man de Wolff. Het is een werk voor gemengd koor en mannenkoor, met solo's voor sopraan en tenor en wordt uitgevoerd met bege leiding van orgel en hobo. De tenorsoli worden gezongen door Anton Vonk uit Hilversum, lid van het N.C.R.V. vocaal ensemble, terwijl de sopraansoli worden gezongen door mej. Riek Landeweerd, lid van „Soli". We geven bij dit oratorium een korte toelichting. Deel I; Na het ritornello (inleiding) begint het koor het „Advent" met het motief „Uit de diepten roep ik tot U" (Ps. 130), welk deel fugatisch is door gewerkt. Vervolgens neemt de alt het motief over: „Ik verwacht den Here", wat door sopraan en de andere stem men wordt overgenomen. De sopraan- soliste zingt aan het slot van het le deel met begeleiding van orgel en hobo het bekende lied: „Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen, Verlos mij van mijn bange pijn. Zie, heel mijn hart staat voor U open, en wil Uw tempel zijn". Deel II: Het gemengd koor begint met: „Verheug U zeer, gij dochter Sions", waarna de tenor vervolgt met de aan kondiging van de geboorte van de Mes sias door de engel Gabriël. De sopraan soliste zingt aan het einde van dit deel de aria: „Mijn ziel maakt groot den Plere", welke door het gehele koor wordt overgenomen. Deel III: De geboorte (naar aanlei ding van Joh. 1). Het koor begint met: „In den beginne was het Woord" enz. en de gemeente zingt hierna: God, vlees voor ons, voor mensen, ja! O diept', o rijkdom van gena! Buig, zondig mensdom, buig U neer, Aanbid Gods liefd' en zing Gods eer. De tenor vervolgt dan met de mooie aria: „En het geschiedde in dezelfde dagen" (Lukas 2 1-7). Het koor ant woordt hierop met „Want alzo lief heeft God de wereld gehad", waarna deel 3 wordt besloten met het bekende: „Hallelujah, looft den Heer, Hoogste heem'len, geeft Hem eer", te zingen door de gemeente. Deel IVPastorale „De Engelen en de Herders". Na het ritornello, wat orgel en hobo verzorgen, zingen sopraan en alt een aria, waarin de verschijning aan de herders in Efratha's veld wordt ver tolkt. Hierna zingt het gehele koor het. machtige „Ere zij God", waarna man nenstemmen dit deel beëindigen met: „Laten wij naar Bethlehem gaan". Deel V, „Simeon", is geschreven voor solist (tenor) en gemengd koor, waarbij ook de hobo een belangrijk aandeel heeft als tegenmelodie van de Evange- lis-partij. Deel VI, „De Wijzen", voor solist (te nor) en mannenkoor, begint met 'n aria: „De wijzen uit het Oosten zijn te Jeru zalem gekomen", en wordt, nadat het mannenkoor heeft gezongen, besloten met het zingen van: „Komt laat ons knielen met d' Oosterse wijzen" door 't gehele koor. Een „Epiloog", dat als deel VII tot besluit wordt gebracht, vormt niet al leen een prachtig, maar tevens een machtig slot. Het koor begint vierstem mig met ,,'t Licht dezer wereld is red dend verschenen". Dit deel is ook fuga tisch doorgewerkt en eindigt in massale koorklank: „Heem'len, wilt Uw zang ons lenen, 't Licht der wereld is ver schenen". Het oratorium wordt besloten met 't gemeenschappelijk zingen van „Dankt, dankt nu allen God", waarbij de sopraan de cantus firmus heeft. Ds Hoogkamp zal deze avond openen, terwijl een kort slotwoord zal worden gesproken door Ds Knipscheer. Moge dit oratorium worden uitge voerd tot stichting van velen en boven al tot eer van God, die ons in het „Licht der wereld" alles geschonken heeft. Moge het een waardige voorbereiding vormen voor het Kerstfeest 1952. SCHIETWEDSTRIJDEN IN AMICITIA. Voor het schieten op de buksbanen van de onlangs opgerichte schietvereni ging „De Eendracht" bestaat Dinsdag avond in Amicitia steeds een flinke be langstelling. De vereniging gaat op de 2e Kerst dag, Vrijdag 26 Dec. a.s., in Amicitia schietwedstrijden houden voor de vrije baan, waarvoor medailles en verder geld prijzen beschikbaar zijn. Ook overweegt men nog een ouderwetse schiettent in te richten met windbuks voor schijven en bewegende doelen. Wij brengen onder de aandacht van onze lezers en adverteerders, dat de krant voor de Kerstdagen uitkomt op Maandag 22 December a.s. en voor de jaarwisseling op Woensdag 31 Decem ber daaraanvolgende. ADVERTENTIE-PRIJSVRAAG. Het nummer van 22 December, dat met vier pagina's verschijnt, is zeer geschikt om te adverteren voor de feestelijkheden van Kerstdagen en Nieuwjaar. Het bevat behalve interessante bijzonderhe den uit de historie van Holten een prijs vraag voor oud en jong, waaraan prij zen verbonden zullen zijn in de vorm van waardebonnen, te besteden bij onze ad verteerders. Uit omgekeerde letters in verschillende advertenties moet een slagzin gevormd worden voor de inzending waarvan een bon wordt afgedrukt. Zendt tijdig Uw advertentie, opdat zij met zorg opgemaakt kan worden. NIEUWJAARSGROETEN. Het nummer van 31 December is o.m. bestemd voor de nieuwjaarsgroeten. Deze vorm van nieuwjaarwensen komt meer en meer in zwang. Zij is eenvoudig en goedkoop en Uw wensen worden door het lezend publiek op de keper bekeken. Wij hopen de bekende adverteerders te bezoeken. Mocht U niet tijdig bezocht zijn of niet eerder een nieuwjaarsgroet hebben opgegeven, zendt ons haar dan zo spoedig mogelijk. Zijn wij goed ingelicht, dan heeft de kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente zich dezer dagen beraden over het verbou wen van de Pastorie aan de Oranje straat of het bouwen van een nieuwe predikantswoning. De oude, grote villa, met z'n grote en hoge vertrekken, lokt in deze tijd niet erg aan tot bewoning en het feit, dat de vacature der tweede predikantsplaats nog niet is vervuld, zal daaraan waar schijnlijk wel niet helemaal vreemd zijn. Vooral voor een jong echtpaar is zo'n groot huis niet erg aantrekkelijk. De bovenstaande geruchten hebben de vraag doen rijzen of deze pastorie niet geschikt te maken zou zijn voor jeugd herberg en of er dan geen combinatie te vinden is om haar te exploiteren. De met vacantia rondtrekkende jeugd zou er waarschijnlijk een prettig en vei lig onderdak kunnen vinden en deze vorm van sociaal toerisme gaat, als we de experts mogen geloven, een grote toe komst tegemoet, zodat er steeds meer behoefte aan jeugdherbergen zal ont staan. Er zijn reeds enkele jeugdherbergen in deze omgeving, o.a. te Delden en Gorssel, maar we geloven niet, dat dit voor onze plaats als steeds meer bekend wordend centrum van toerisme, een be zwaar zal zijn. Het gebouw is zeer gunstig gelegen aan de grote verkeersweg, het heeft een ruime tuin voor een korte verpozing, ter wijl het bezit van een jeugdherberg voor Holten, o.a. vanwege de reclame, die er van uit kan gaan, gunstige perspectieven zou openen. Wij kennen het huis niet als zodanig om te kunnen beoordelen of het voor dit doel geschikt te maken is, maar wij stel len de vraag aan de orde, omdat het nu wellicht het geschikte moment is een en ander te onderzoeken. KERSTCANTATE VAN HET KERKKOOR. Tijdens de Zangdienst, Zondag 21 Dec. des avonds 7 uur, zal door het Kerkkoor een Kerst-cantate worden gezongen, on der leiding van de heer Heleenders. Or ganist is de heer A. Koopman, de solo's worden gezongen door enkele damesleden van het koor. MUTATIE O.L. DORPSSCHOOL. Mej. G. den Heijer, onderwijzeres aan de O.L. Doi-psschool alhier, kan tijdelijk haar werkzaamheden niet verrichten wegens ziekte. De heer H. J. A. Koldewey, gepen sioneerd hoofd der school, is thans tij delijk werkzaam aan de O.L. Dorps school. CROSS MOEST WEER AFGELAST WORDEN. De cross country, die de L.R. „Berg- ruiters" Woensdag hadden georganiseerd in de Beuzeberg, rnoest in verband met de weersomstandigheden weer worden afgelast. Het bestuur heeft daarna nog plannen beraamd voor Vrijdag 12 De cember, doch kon hieraan geen uitvoe ring geven, gezien de gesteldheid van het parcours. Wanneer of de cross nu zal worden ge reden is niet bekend, doch in dit jaar zal hiervan hoogstwaarschijnlijk niets meer kunnen komen. RAADSVERGADERING. De Gemeenteraad komt Dinsdag 16 December des namiddags 2 uur ten ge meentehuize in openbare vergadering bijeen ter behandeling van de volgende agenda. 1. Notulen van de vergadering van 8 October 1952. 2. Ingekomen stukken en medede lingen. 3. Voorstel tot het verlenen van 'n voorlopige opdracht tot 't ontwerpen van een nieuwe school voor openbaar gewoon lager onderwijs in het dorp Holten. 4. Voorstel tot verhuur van een per ceeltje Tuingrond. 5. Voorstel tot vaststelling van het maximum-bedrag aan crediet in reke ning-courant voor 1953 met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten. 6. Voorstel tot benoeming van leden van commissies voor het jaar 1953. 7. Voorstel tot het verlenen van ge meentelijke subsidies voor 't jaar 1953. 8. Voorstel tot wijziging van de ver ordening op keur-, waag- en slachthuis rechten. 9. Verzoek om vergoeding ingevolge art. 13 der L.O.-wet 1920. 10. Rondvraag. AANBESTEDING AMBTSWONING BURGEMEESTER. Zaterdagmorgen van de vorige week werd ten gemeentehuize door Burge meester en Wethouders aanbesteed het bouwen van een ambtswoning voor de burgemeester aan de Raalterweg en Jeurlinkssteeg, onder architectuur van de heer L. C. van de Bovenkamp, archi tect alhier. Er was voor dit werk een behoorlijke belangstelling en de laagste inschrijvers bleven daardoor onder de begroting. Er werd als volgt ingeschreven: Perceel 1, het gehele werk, met uit zondering van het glas-, schilder en behangwerk (begroting f 41601). H. Schipper en Zn., Almelo 58.270 B. J. Paalman, Holten 49.528 A. Koopman en Zn., Holten 46.600 Gebr. ten Brinke, Enter 45.700 A. ter Harmsel, Rijssen 45.700 Gebr. Tempelman, Markelo 45.667 Hengstman en Schapink, Wierden 45.480 A. de Wilde, Enter 44.800 Gebr. Ten Hove, Enter 44.750 Gebr. Kolkman, Wierden 44.724 Gebr. KI. Lebbink, Okkenbro,ek 43.976 W. H. Woolderink, Wierden 43.160 Stam en Smeijers, Rijssen 43.135 J. W. Nijland, Holten 42.350 Gebr. Timmerman, Wierden 42.250 G. J. van den Bos, Holten 42.175 H. Obdeijn en Gebr. ten Zijdhof, Heeten 41.965 D. J. Langkamp, Holten 41.738 M. J. Dollen en Zn., Wierdën 41.690 E. Achterkamp en A. M. Dollekamp, Holten 40.175 J. H. Lichtenberg, Rijssen 39.750 A. Vukkink en Zn., Holten 39.270 Perceel 2, glas-, schilder-, behang werk. Gervedink Nijhuis en Zn., Holten 3285 Gebr. Maats, Holten 3279 W. H. Kienhuis en Zn., Rijssen 2970 A. Schipper, Holten 2860 v. Putten en Nijland, Rijssen 2773 J. Webbink, Dijkerhoek 2750 De laagste inschrijvers zijnonze plaatsgenoten de heren A. Vukkink en Zn. en J. Webbink. De gunning is in beraad gehouden. Met bijkomende kosten zal de bouw van dit plan pl.m. f 52.000 kosten. Het betreft hier het tweede plan, dat ont worpen werd. Het eerste plan, dat meer de vorm had van een landhuis, werd door Ged. Staten te duur bevonden, zodat hierop bezuinigd moest worden. Een bezuini ging tot het bedrag als door Ged. Staten gewenst, was echter met dit plan niet door te voeren, zodat een tweede plan gemaakt werd. Het ware te hopen, dat men in Zwolle nu snel een gunstige beslissing neemt, opdat het hoofd der gemeente spoedig een aanvaardbare woning krijgt en de mensen aan het werk kunnen komen. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Wilemina Hendrika, dochter van J. W. Wegstapel en H. H. Slijkhuis. Vertrokken personen: P. G. D. Giskes en gezin van Holterberg 51 naar Zwolle II. W. Vasters van Borkeld 4 naar Mar kelo; M. H. Lemaire, geb. den Bak en gezin van Holterberg 71 naar Almelo; W. K. van den Oever en gezin van Hol terberg 71 naar Ommen; J. Webbink en gezin van Dijkerhoek 49 naar Almelo. COMMISSIONNAIR VERDUISTERDE GELDEN. De Deventer recherche heeft de 41-ja- rige eommissionnair in granen E. te De venter aangehouden wegens verduiste ring. Hij heeft o.a. de fa. R„ molenaar en graanhandel alhier, opgelicht voor f 900.Hij werkte o.m. voor een firma te Meppel, voor welke hij voorgaf geld te innen. In Terwolde had hij bij de Gebr. W. f 1100 los gekregen, zodat hij f 2000 verduisterde. De oneerlijke eommission nair is ter beschikking van de Justitie te Zutphen gesteld. Vrijdag 12 en Zaterdag 13 Dec.: Jaar feest C.J.M.V. „De Bouwers" in de school te Espelo, 7 uur. Opvoering van „De antieke klok". Zaterdag 13 Dec.: Verwerpen bij bakke rij Hartsuiker. Zaterdag 13 Dec., 7 uur: Verwerping bij Bakker A. M. Nijkamp te Dijkerhoek en bij Bakker J. Visser te Okken- broek. (Zie annonces.) Dinsdag 16 Dec., 9 uur: Ledenvergade ring Schietvereniging „De Eendracht" in hotel Holterman. Donderdag 18 Dec., 8 uur: Herv. Vrou wenver. Kerstwijding in Irene. Donderdag 18 Dec., half acht: Vergade ring Herv. Mannenvereniging in ge bouw „Irene". Vrijdag 19 Dec., 7.30 uur: Vergadering Chr. Hist. Kiesvereniging „Holten" in „Irene". Spreker: Mr G. Vixseboxse. Vrijdag 19 Dec., 7.30 uur: Kerstwijding Boerendochtersvereniging in hotel Holterman. Zaterdag 20 Dec., 6 uur: Verwerpen en schieten bij A. Paalman, Raalterweg N 54. Maandag 22 Dec. Ledenvergadering Bedrijfsver. Dijkerhoek in café „Het Bonte Paard". Spreker de heer Habers over: „Boekhouding L.E.I.-bedrijven". Dinsdag 23 Dec. 8 uur: Uitvoering in de Ned. Herv. Kerk van het Kerstorato rium „Het Licht der Wereld" door de Chr. Gem. Zangver. „Soli Deo Gloria" Donderdag 25 Dec., le Kerstdag, 2-5 u.: Kerstfeestviering Zondagsschool Es pelo in de Espeloschool. Vrijdag 26 Dec., 9.30 uur: Schietwed strijden van de Schietvereniging „De Eendracht". Zaterdag 27 Dec.: Uitvoering Rijssens Mannenkoor in de Ned. Herv. Kerk alhier. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau der Rijkspolitie te Holten, Oranje straat 55, tel. 352. Gevonden: 1 handschoen; 1 grolse want; 1 bivakmuts; 1 vulpen. Verloren: 1 paar grolse wanten; 1 paar grolse wanten; 1 paar dameswanten; 1 padvindersriem. Donderdagmorgen zijn ten gemeente huize een paar verkeerde klompen mee genomen, toebehorende aan de heer A. J. Roeterdink, Holterbroek 96 te Holten, Post Bathmen. VERGADERING ARJOS. De Arjos hield Vrijdagavond der vo rige week haar maandelijkse vergade ring in Rehoboth. De leiding berustte bij de voorzitter, de heer H. Beltman, die de vergadering opende met gebed, nadat gezongen was Ps. 133 3 en ge lezen Rom. 13 8-10. Na een kort woord van welkom bracht de voorzitter verslag uit van de Prov. Jaarvergadering, die op 22 Nov. te Zwolle werd gehouden. In dit ver slag werd o.a. medegedeeld, dat de secretaresse, mej. D. Hazewinkel, ver kozen was tot lid van het provinciaal bestuur. Namens de afd. Holten felici teerde de voorzitter mej. Hazewinkel met haar nieuwe functie en werd de wens uitgesproken, dat zij nog veel vruchtbaar werk mag verrichten als lid van het provinciaal bestuur. We zijn er trots op, dat ook de Arjos in Holten in uw persoon vertegenwoordigd is in het provinciaal bestuur, zo besloot de voorzitter. Nadat door de secretaresse de notu len waren gelezen, hield de heer Hans Bouwhuis een inleiding over 't onder werp „Bediijfsorganisatxe". Hoewel dit een zwaar en moeilijk onderwerp is, volgde toch nog een ge animeerde bespreking, die om des tijds wille gesloten moest worden. Op de moeilijke technische punten werd niet te diep ingegaan, doch in alle eenvoudigheid werden de grondbe ginselen voor de bedrijfsorganisatie besproken. Met nadruk werd er op gewezen, dat het A.R. uitgangspunt voor de bedrijfs organisatie is de „souvereiniteit in eigen kring", dit in tegenstelling met 't Socialistisch standpunt der „functionele decentralisatie" en het Roomse begin^ sel van het „subsidiariteitsbeginsel". Na een korte pauze, waarin thee met een koekje geserveerd werd, bracht de heer G. Kolkman Gzn. het maandelijks politiek overzicht. In dit overzicht werd aandacht geschonken aan de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen, het rassenprobleem in Zuid-Afrika, de op stand van de Mau Mau in Kenya. Bij de bespreking werd inzonderheid de be tekenis van de presidentsverkiezing in de U.S.A. onder de loupe genomen. De volgende vergadering zal worden gehouden op Dinsdag 30 December a.s. Na gehouden rondvraag werd gezon gen Ps. 89 1. waarna de heer Bouw huis voorging in dankgebed.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1952 | | pagina 1