.N 4 WINKELWEEK Plaatselijk Nieuws De Winkelweek door de Burgemeester met toespraak geopend. St. Nicoiaasfeest op de scholen. iitlÉiêdN fWffffffffWW No. 48. Jaargang 4. ZATERDAG 29 NOVEMBER 1952. Verschijnt elke Zaterdag. T NS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5Jf8S - 23Jf Adv.-prijs115 m.m. a contantf 1.50. Iedere m.m. meer f 0.06 VA O ÏRIJ De winkelweek van de Holtense za kenmensen is Dinsdagavond door de bur gemeester officieel geopend. In zijn toespraak in de waranda van hotel Holterman heeft Mr Enklaar nog eens weer duidelijk de doelstelling on derstreept, welke de winkeliers met deze winkelweek hebben. Zij willen de kopers als het ware op het hart binden: gaat onze deur niet voorbij, want het zal U meevallen wat wij U aan te bieden heb ben. Het devies: „Koopt elders niet wat eigen plaats U biedt" behoeft niet tot autharkie te leiden, want er zullen ook nog wel dingen overblijven, welke men elders moet vinden. Maar het meeste is ook hier wel te koop en gaat dus niet te lichtvaardig naar de stad om het daar te kopen. De zakenmensen hebben geredeneerd: „De cost gaet voor de baet uit". Bij deze winkelweek staan zij met een cadeautje klaar. Deze kosten hebben zij er gaarne voor over om de klanten van dienst te zijn. Spr. hoopte, dat allen straks tot de conclusie zullen komen, dat de Holtena ren aan hun wensen gevolg hebben ge geven en dat de overuren, welke gemaakt moeten worden ook rijke vrucht hebben afgeworpen. De opening werd daarna bezegeld met een handdruk voor de voorzitter der Hol tense winkeliersvereniging, de heer H. J. Wansink, welke de burgemeester, nadat de muziek van H.M.V. geklonken had, met een kort woord inleidde: De heer Wansink zeide in zijn wel komstwoord, dat het de Holtense Han delsvereniging veel genoegen doet, dat de burgemeester steeds open staat voor haar wensen. Ook H.M.V. verdient alle lof, want het is steeds spontaan bereid aan de initiatieven der zakenmensen mu zikale luister bij te zetten. Ons doel is, de mensen op straat te hebben, aldus de heer Wansink, opdat zij onze etalages komen bekijken of naar binnen stappen en zich daar hetgeen zij wensen laten voorleggen. Er is voor elke beurs wat wils. Deze winkelweek brengt voor de zakenmensen kosten mee, maar die hebben zij er graag voor over. Er wor den weder bonnen uitgegeven, waarvoor men kan deelnemen aan de grabbelton, zonder nieten, en elke avond aan prijzen f300.terwijl er nog een lintwedstrijd is, waaraan ieder gezin door middel van een bon in Holtens Nieuwsblad een keer gratis kan deelnemen. Hij verzocht de burgemeester daarna de officiële opening te willen verrichten. Na afloop hiervan bood hij de burge meester en diens echtgenote een klein geschenk aan, hetwelk deze mede namens zijn vrouw gaarne wilde aanvaarden. Met een pittige mars van H.M.V., dat nog verschillende avonden haar mede werking zal verlenen, werd deze opening besloten. H.M.V. zal op Maandag 1 Dec. en Woensdag 3 December in het Dorp weer een muzikale rondgang maken, terwijl op Donderdag 4 Dec. Dijkerhoek zal worden bezocht. De winkeliers hebben weer veel zorg besteed aan hun etalages, zodat het zeker de moeite waard is met de kinderen eens een rondgang te maken langs alle uit stallingen. ALARMOEFENING NATIONALE RESERVE. De Nationale Reserve hield Maandag geheel onverwacht een alarmoefening. De vrijwilligers in de gehele omgeving werden pas des avonds plotseling opge commandeerd, dat er parachutisten bij Deventer geland waren. Zij moesten zich op een centraal punt verzamelen en wer den toen onverwijld met legerauto's naar de bedreigde punten vervoerd. In ruim een uur tijds waren alle groepen vol ledig gealarmeerd en in de nabijheid van Deventer gebracht. De oefening verliep vlot en toonde de paraatheid van deze reserve-troepen. KINDERPOSTZEGELACTIE IN VOLLE GANG. Nu de schoolactie voor de kinderpost zegels waarvan wij de opbrengst bin nenkort hopen te publiceren is be ëindigd, heeft het damescomité zich be raden op andere middelen om de verkoop der kinderzegels te stimuleren. Daarvoor zal dezer dagen bij het post kantoor een klein huisje worden ge plaatst, vervaardigd door onze plaatse lijke kunstschilder, de heer Herman Be rends, waarin gedurende de weken tot eind December, voornamelijk natuurlijk vóór de Kerstdagen en Nieuwjaar, door de dames van het comité met één van de schoolkinderen zitting zal worden gehou den om te trachten de mensen, welke postzegels nodig hebben, deze te verko pen. Vrijdagmorgen hebben schoolkinderen uit Dijkerhoek en Espelo in navolging van de aanbieding door Ineke Hoog- en Annie van de Bos by de uit- voering van O.C.H., de burgemeester een zakje met kinderzegels aangeboden. Het waren uit Dijkerhoek de zusjes Bertha en Aaltje Kolkman en uit Espelo Toosje Kolkman. De uitreiking had plaats in tegenwoordigheid van de presidente en de secretaresse van het comité. Aangezien de kinderpostzegels ook ver krijgbaar zijn bij de leden van het co mité, laten wij de namen hieronder vol gen: Presidente Mevr. J. Jansenvan de Brink, Secr.-Penningm.esse Mw. H. J. BalKeiler en leden de dames Mas- sinkSchutten, W. G. Berendsde Graaf, B. BeijersHolterman, E. E. Hid- dinkHassink, E. v. d. Ridder en H. WandersGreve. Ten slotte melden we nog, dat de uit voering van O.C.H. voor het comité ruim f 150.heeft opgebracht. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 9 uur de Eerw. Heer H. Nijeboer, 10.30 uur de Eerw. Heer H. Nijeboer, 19 uur Ds Verbeek Wolthuys. In alle diensten collecte voor Gendringen. Dijkerhoek. 10 uur Ds Knipscheer. Col lecte voor Gendringen. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds R. A. Hoog kamp. In beide diensten extra collecte voor de Hulpbeh. kerken in de classis Deventer. CANADESE AMBASSADEUR ZAL BEGRAAFPLAATS BEZOEKEN. De nieuwe Canadese Ambassadeur Mr Thomas A. Stone, za op 5 December a.s. in gezelschap van de Commissaris der Koningin in Overijssel, Ir J. B. G. M. ridder de van der Schueren, de Canadese begraafplaats op de Holterberg bezoe ken. Mr Stone zal zich op de hoogte wil len stellen van de laatste rustplaats van vele van zijn landgenoten, welke hier be graven liggen. TOONKAMER Fa. GEBR. WANSINK. De fa. Gebr. Wansink had Woensdag en Donderdag in de achterzaal van hotel Holterman een toonkamer ingericht voor aardewerk en Arti-nieuwzilveren ge bruiksvoorwerpen. Zij toonde daar o.m. de bekende „Pas aan serviezen". Tal van da mes hebben van deze gelegenheid ge bruik gemaakt om eens van deze mo derne serviezen en artikelen kennis te nemen. Alles was keurig en overzichtelijk uitgestald, zodat men zich een goed beeld van deze gebruiksvoorwerpen kon vor men. De toonkamer is verlengd tot en met Maandag 1 December a.s. Indien de grijze Bischop niet plotseling verhinderd wordt, hoopt hij, vergezeld van zijn knecht, op Vrijdag 5 December onze plaats tegen ongeveer 9 uur des voormiddags binnen te rijden om de jeugd van beide scholen te kunnen be groeten en te verblijden met zijn verras singen. O.L. DORPSSCHOOL. Om kwart voor 10 zullen moeders met kleuters de goede Sint kunnen ontmoe- ,ten in het gymnastieklokaal, evenals vo rige jaren. Hierna staan de lagere- en middelklassen op het programma. Des namiddags gaan de leerlingen van genoemde klassen van de film en de trac- tatics genieten in Amicitia. De oudere kinderen gaan de week daarop naar de Deventer Schouwburg. BIJZONDERE SCHOOL. Na de gezamenlijke begroeting van de Sint met de leerlingen van de o.l. Dorps school en de optocht krijgen de leerlin gen van de School met de Bijbel een film voorstelling in het gebouw „Rehoboth", van de heer Donker, waar Sinterklaas de kinderen komt bezoeken en natuurlijk de goede gaven niet zullen ontbreken. 's Middags bezoekt de Sint de leerlin gen van de Chr. kleuterschool. Ook bij deze gelegenheid zal het aan belangstel ling van de ouders voor deze blijde ge beurtenis niet ontbreken. IN DIJKERHOEK. De kinderen van de Dijkerhoekse school gaan St. Nicolaas ophalen van café „Het Bonte Paard", waar de grijze Sint na z'n vermoeiend bezoek aan de beide dorpsscholen een ogenblik zal toe ven. In school vindt de tractatie plaats en worden de liederen gezongen. Na de mid dag volgt een filmvoorstelling, welke meer voor de groteren bedoeld is. De le den van de oudercommissie en vele moe ders zullen hier zeker nietontbreken. IN ESPELO. Dezelfde morgen komt de grijze bis schop kook nog in de school te Espelo, waar de klintjes onder leiding van het onderwijzend personeel een klein reper toire van Sinterklaasliedjes hebben in gestudeerd. Wegens de inwendige ver bouwing kon men geen kindervoorstel ling op het programma zetten, zoals het vorige jaar. Hiervoor in de plaats komt een Poppenkastvertoning, welke niet minder in de smaak zal vallen. Ook hier worden de ouders verwacht en is er nog hoop op een cadeautje. van 26 November tot en met 6 December 1952. Het Bestuur van de Holtense Handelsvereniging vestigt op het vol gende de aandacht: Alle zaken zijn gedurende de winkelweek ook op Maandag 1 Dec. tot 9 uur geopend. De deelname aan de grabbelton door inlevering der winkeliers bonnen kan geschieden op: MAANDAG 1 DEC. van 6-10 uur in hotel Müller; WOENSDAG 3 DEC. van 6-10 uur in Amicitia; DONDERDAG 4 DEC. van 6-10 uur in „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek; MAANDAG 8 DEC. van 3-10 uur in Feestzaal Vosman. ELKE AVOND 300.— AAN PRIJZEN IN DE GRABBELTON, GEEN NIETEN. ZENDT DAAROM VOORAL GEEN KINDEREN, MAAR KOMT ZELF UW GELUK UIT DE TON GRABBELEN. De gewone prijzen uit de grabbelton worden direct uitgereikt. De hoofdprijzen worden eerst des avonds 10 uur bekend gemaakt. De winkeliersbonnen worden uitsluitend afgegeven op goederen, welke gedurende de winkelweek worden afgeleverd en betaald. Aangezien de mogelijkheid bestaat, dat niet ieder gezin nog in het bezit is van de gratis bon voor de lint wedstrijd, welke de vorige week in Holtens Nieuwsblad werd opgenomen, is deze nogmaals in dit nummer afgedrukt. Ieder gezin mag slechts eenmaal deze bon in leveren. De uitslag van de lintwedstrijd wordt bekend gemaakt WOENSDAG 10 DEC. des avonds 8 uur in het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalf sterman, alwaar de prijzen in ontvangst kunnen worden ge nomen. Aan de lijst van deelnemende winkeliers moet nog worden toegevoegd de naam van de heer E. J. WESTERIK. Koopi elders niet, wai eigen plaats U biedt! OUDERAVOND LAGERE LANDBOUWSCHOOL. Donderdagavond werd in het school gebouw een Ouderavond gehouden van de Lagere Landbouwschool onder voor zitterschap van Mr W. H. Enklaar als voorzitter van het schoolbestuur. De voorzitter heeft in zijn welkomst woord gewezen op de toenemende bete kenis van de school, terwijl door het hoofd, de heer A. J. Snijders, gesproken werd over doel, betekenis en inrichting van het landbouwonderwijs. In de pauze was er gelegenheid om de school te bezichtigen, terwijl na de koffie tal van vragen werden beantwoord en filmstroken werden vertoond. Wij hopen in een volgend nummer uit voeriger op deze ouderavond terug te komen. DE SCHONE DINGEN IN HET LEVEN. Op uitnodiging van de afdelingen Bath- men, Dijkerhoek en Holten van de Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen hield Mevr. van de Stapele uit Steenwijk Vrijdag avond van de vorige week in café „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek een lezing met als onderwerp: „De schone dingen in ons leven". De vice-presidente van de afdeling Dij kerhoek opende de bijeenkomst met de mededeling, dat Mevr. Wanders verhin derd was als presidente deze vergadering te leiden. Zij herinnerde er aan, dat dit de eerste keer was, dat drie afdelingen gezamenlijk een lezing bijwoonden en hoopte, dat dit in de toekomst vaker zou gebeuren. Mevr. v. d. Stapele, die hierna het woord verkreeg, hield een boeiende en sympathieke lezing over het aangegeven onderwerp. De schone dingen, waarop zij doelde, zijn de kleine alledaagse dingen, die zo vaak niet gezien worden, omdat we nog niet geleerd hebben ze te zien. We leren ze ook niet zien als we ons zelf niet ontwikkelen en dat kost inspan ning. Maar het is meestal zo, dat alles wat de moeite waard is om te leren in spanning kost. De vrouw is vormgeefster en staat meestal dichter bij allerlei din gen als de man. We moeten proberen te behoren tot de bewust levende mensen, aldus mevr. v.a d. Stapele en belang stelling hebben voor de mens. We moe ten tijd en aandacht weten te vinden voor ons eigen innerlijk, zodat we ons zelf goed leren kennen en daardoor een eigen stijl kunnen ontwikkelen. Spr. wilde helemaal niet de indruk wekken de wijs heid zelf in pacht te hebben, maar graag de dingen laten zien zoals ze zijn. Zo moeten we critisch staan tegenover veel dingen, welke ons te koop worden aan geboden en niet alles mooi vinden wat ons aangeprezen wordt, maar zoeken naar datgene dat bij ons past. We moe ten onze tijd goed vullen, want wie haar tijd goed vult kan pas spreken van ver vullen. Het betekent o.a., de tijd weten te vinden voor het lezen van een goed boek of een gedicht, dat ons soms zo weet te ontroeren, en maakt dat we ons een ander mens voelen. Mevr. v. d. Sta pele gaf een voorbeeld door de declama tie van „De Landman", een gedicht van Aart v. d. Leeuw, dat onder doodse stilte werd aangehoord. Na het stellen van enkele vragen bracht Mevr. Tik uit Bathmen de spreek ster dank voor de prachtige causerie en sloot de vergadering. UITGIFTE BOEKEN. In verband met de St. Nicolaas zal de uitgifte der boeken van de plattelands bibliotheek plaats hebben op Donderdag 4 Dec. om 3.30 uur en 7.30 uur n.m. Ds VAN ROON HEEFT BEDANKT. Ds A. van Roon te Pijnacker heeft voor het beroep naar de Ned. Herv. Gemeen te alhier bedankt. AGENDA: Vrijdag 28 Nov. 7.30 uur: Lezing door Mej. Gunther voor de Boerendochters, in Hotel Holterman. Zaterdag 29 Nov., 7.30 uur: Bakker T. Koopman, Larenseweg B 7Verwer pen en schieten van krentebrood, spe culaas, enz. (Ziie annonce). Zaterdag 29 Nov.: Winkelweek-bal in Amiciua, 7 uur. St. Nicolaas aanwezig. (Ziie annonce). Zaterdag 29 l\ov., 7 uur: Verwerpen en scnieten van krentebrood bij oaxker Beiaman, Markeioseweg, en bij baKKer J. Geitink te Dijkerhoex (zie annonce Maandag 1 Dec.Grabbelton Winkelweek Hotel Muller, 610 uur nam. Woensdag 3 Dec.: Idem in Amicitia. Donderdag 4 Dec.: Idem in 't Bonte Paard te Dykernoek. Dinsdag 2 Dec.: Ledenvergadering Be- drijisverenigmg „Holten 7.30 uur in hotel Holterman. Woensdag 3 Dec.: Ledenvergadering van de aid. Holten der O.L.ivi. 7.30 uur in hotel Hoiterman. Met gratis verloting. Woensdag 3 Dec.: Vergadering Herv. Mannenver., 7.30 u., benedenzaal Irene. Woensdag 3 Dec., 99.45 uur v.m. ver koop kuipen en vaten bij Caié Het Bonte Paard, Dijkerhoek (zie an nonce). Donderdag 4 Dec., 7.30 uur Vergadering Chr. boerinnen Plattelands nond m gebouw „Rehoboth". Vrijdag 5 Dec. en Zaterdag 6 Dec.: Ont spanningsavonden „Jong Hoiten" en b.D.V. met opvoering „isioesem in de wind", in Amicitia, 7.30 uur (zie an nonce). Vrijdag 5 Dec., 6 uur: Verwerpen enz. bij A. Jr-aalman, Raaiterweg N 54 (idem op 20 Dec.) (zie annonce). Vrijdag 5 Dec., 7 uur: Verwerpen bij bak ker R. Slotman, Oranjestraat 75. Zaterdag 6 Dec.: Aanbesteding burge meestershuis v.m. 11 uur ten gemeen tehuize. Zaterdag 6 Dec.: Cross country L.V.R, „Bergruiters" in de omgeving van het erve „Menum". Maandag 8 Dec.: Grabbelton winkel week 310 uur n.m. in Feestzaal Vos man. Woensdag 10 Dec., 8 uur: Vaststelling uitslag Lintwedstrijd winkelweek bij M. Kalfsterman. Donderdag 11 Dec., 8 uur: Vergadering Herv. Vrouwenver. in Irene. Donderdag 18 Dec., 8 uur: Herv. Vrou wenver. Kerstwijding in Irene. MELKRITTEN WAREN GOEDKOPER. Voor de Dinsdag in het Stationskoffie huis van de heer M. Kalfsterman ge houden aanbesteding van de melkritten der Coöp. Fabriek van Melkproducten „De Vrijheid" bestond grote belangstel ling. De ritten gingen door elkaar pl.m. 10 goedkoper weg dan het vorige jaar. De voorzitter, de heer J. Wegstapel, bracht de deelnemers aan de inschrij ving dank voor het vlot verloop der aan besteding. GESLAAGD. Te Almelo slaagde dezer dagen voor het diploma „Machinesehrijven" onze plaatsgenoot de heer G. Beldman Tzn., Markeioseweg. PRO REGE - PROT. ENT. THUISFRONT Door het Prov. Verband Overijssel van de Ned. Mil. Bond „Pro Rege" te Zwolle werd Maandagavond in gebouw „Irene" een propaganda-f ilmlavond georgani seerd in samenwerking met het Prot. Int. Thuisfront. De bijeenkomst werd op de gebruike lijke wijze geopend door Ds M. J. W. Knipscheer, die in zijn openingswoord zijn teleurstleling uitsprak over het feit, dat de belangstelling niet groter was. Hierna werd een schitterende film ver toond over de reis van Koningin Juliana en Prins Bernard naar Amerika en Ca nada, bij welke gelegenheid ook tal van Nederlandse emigranten gezinnen werden opgezocht. Na het vertonen van deze film werd 'n kort propaganda-woord gesproken door Ds G. van 't Riet, geref. pred. te Sint Jansklooster, die op onderhoudende wijze vertelde van zijn ervaringen als legerpre- dikant in Indonesië. Spr. deed een dringend beroep, om Pro Rege en het P.I.T. te steunen bij het zegenrijke werk dat in het belang van onze militairen door genoemde instellin gen wordt verricht, o.a. door middel van de militare tehuizen. Nadat het prachtige filmwerk „Wij le ven vrij" was vertoond, sloot Ds R. A. Hoogkamp deze bijeenkomst met dank aan God. Voor de kindervoorstelling, die 's mid dags plaats vond, bestond flinke belang stelling. De jeugd heeft tijdens deze voor stelling echt genoten van enige mooie kleurenfilms, van de reis van het Ko ninklijk paar en een film over de oplei ding van soldaten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1952 | | pagina 1