Uit hel plaatselijk parlement lïh Plaatselijk Nieuws De Hervorming in Holten „Kom r in GROTE BAZAR L.R. „Bergruiters" iet csNo. 44. Jaargang 4. riet ang leid 5 AN ski )ph( en -v oorl ZATERDAG 1 NOVEMBER 1952 Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD aanj at \De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5Jf8S - 28Jf Adv.-prijs115 m.m. a contantf 1.50. Iedere m.m. meer f 0.06 rbai ig\ at 1 t isl Twee raadsvergaderingen binnen een etmaal. De heer Jac. Louwerse te Qoltgensplaat benoemd als ge meente-architect. Verharding van wegen: Jeurlinksweg of Helhui- zerweg? De raad kwam Woensdagavond j.l. on- ,er voorzitterschap van burgemeester W. H. Enklaar in vergadering bijeen, "ethouders de h.h. M. Teeselink en B. J. Veneklaas Slots. Secretaris de heer S. jsikkes. Afwezig de heer J. Wegstapel. inncj Burgemeester Enklaar opende de ver- :undgadering, doch hierna ging de raad di- grcjrect in besloten zitting, om te spreken iover de benoeming van een gemeente- is ^architect. Na deze besloten zitting die bijna een uur duurde deelde de Voorzitter mede, dat er bij de raad nogal bezwaren bestonden tegen het benoemen van een candidaat, waarmee men kennis had ge maakt. Teneinde aan de verlangens van de raad tegemoet te komen werd beslo ten om Donderdagmiddag een spoed eisende vergadering te beleggen en deze jn benoeming af te doen, nadat de drie can- didaten gelegenheid hebben gehad zich ^aan de leden voor te stellen. lckt vóór deze spoedeisende vergadering hebben de h.h. Jac. Louwerse, gemeente re architect te Ooltgensplaat, en G. Vos, ge- .1 d meente-architect te Ter Aar, zich aan ordjde leden voorgesteld. De 3e candidaat, de heer J. v. d. Burg uit Oldebroek, heeft 'van de gelegenheid om zich voor te stel- ""~~len, geen gebruik gemaakt. I Bij gehouden stemming werd als ge- jmeente-architect met ingang van een na- jder te bepalen datum benoemd no. 1 van jde voordracht, de heer Jac. Louwerse [te Ooltgensplaat. Twee stemmen wer- ^den uitgebracht op de heer Vos. De heer ;Aaftink was afwezig, zodat 8 stemmen op jwerden uitgebracht op de heer Louwerse. lng J Ingekomen stukken. Bij de ingekomen stukken was een schrijven (verzoek) van het gemeente- personeel, om niet toe te treden tot de —^ziektekostenregeling, zoals deze door de I afdeling Overijssel van de Vereniging Ivan Ned. Gem. middels een gemeen- schappelijke regeling aan de gemeente re [besturen in Overijssel is voorgelegd. De raad had geen bezwaar tegen het j voorstel van de Voorzitter om dit adres in behandeling te nemen, zodra de ziekte- P j kostenregeling aan de orde zal worden tie. Eindelijk een oplossing? 7 51 Verschillende malen is in de raad reeds .gesproken over de vergoeding van de binnenbetimmering van de voormalige [woning van de heer F. Gerritse en ook deze avond kwam deze kwestie weer aan de orde naar aanleiding van een schrij ven van de heer Gerritse. In zijn schrij- n elven zegt de heer G. o.m., dat een deel 30rjvan de betimmering niet meer aanwezig fis. Hij vraagt hiervoor een vergoeding s^11jvan f 400.—. Voor het uitgebroken ma- ur J teriaal zou adressant f 200.neer willen tellen onder voorwaarde, dat de gemeen- j te f 400.vergoed voor het zoekge- >beijraakte materiaal. i B. en W. hebben deze zaak bekeken, aldus de Voorzitter, en zijn bereid om ivoor het ontbrekende electrische mate- i riaal f 90.voor de eternietplaten f 40 %jen voor het verloren gegane isolatiecar- ton f 25. te vergoeden, als de heer Ger ritse bereid is op te geven hoeveel M.2 hout er mankeert. Indien hij dit kan aan tonen, zouden B. en W. ook hiervoor nog iets willen vergoeden. Z.h.st. ging de raad accoord met het voorstel van B. en W. (Slot in 't volgende nummer). A.R. KIESVERENIGING. De leden van de A.R. Kiesvereniging „Nederland en Oranje" kwamen Maan dagavond voor de eerste keer in dit winterseizoen in vergadering bijeen. Wegens verhindering van de voor zitter, de heer P. v. d. Meulen, stond de vergadering onder leiding van de heer J. Beldman, die deze bijeenkomst open de met gebed na het laten zingen van Ps. 118 11 en het lezen van 1 Petrus 2 vers 6-17. Nadat de voorzitter 'n kort openings woord had gesproken, las de secretaris, de heer R. Reinink, de notulen, welke onveranderd werden goedgekeurd en vastgesteld. Als afgevaardigden naar de Provinciale Partij vergadering te Zwolle op 1 Nov. werden benoemd de heren P. v. d. Meulen, A. Rietman en J. Beldman. Na afhandeling van de huishoudelijke agenda werd door de heer Reinink een inleiding gehouden over het „Passief Vrouwenkiesrecht". Op dit onderwerp volgde een geanimeerde discussie. Nadat besloten was eind November Weer te vergaderen, sloot de heer v. d. Meulen de vergadering met dankgebed. Telkenjare op 31 October worden op vele plaatsen in den lande zowel kerke lijke als interkerkelijke samenkomsten belegd, waarin de kerkhervorming her dacht wordt. In deze herdenkingsdien sten pleegt men doorgaans de beteke nis te belichten, welke de reformatie in ons land heeft gehad in en buiten de kerk. Daarenboven is menig artikel in de pers van kerk en wereld aan dit onderwerp gewijd. Het is dan ook niet onze bedoeling het aantal artikelen met nog één te vermeerderen. Ditmaal wil len wij de lezers enige mededelingen doen over de reformatie in Holten. Reeds op 3 Januari 1581 klaagt Hen- ricus Verheiden, cameraar van het ka pittel van Deventer, dat hij te Holten de tienden niet kan innen vanwege de aanwezigheid van soldaten en ruiters. In 1591 veroverde prins Maurits de stad Deventer en bracht haar weer aan Staatse zijde. Evenals op andere plaat sen in de Verenigde Nederlandse gewes ten werd de gereformeerde godsdienst in deze stad de alleen heersende. Hier na vatte men de reformatie van het platteland in het oog. Daarbij werd veel tegenstand ondervonden, aangezien het platteland nog geheel in handen was van de vijand. Zes jaar na de val van Deventer vond er een ommekeer plaats. Twente werd van de vijanden bevrijd. Voor de classis Deventer was nu het ogenblik aangebroken haar activiteit te ontplooien in de onder haar ressor terende gemeenten. Daartoe behoorde ook Holten. De parochie van Holten was een dochter van die te Rijsesn, waar de heilige Dionysius patroon was. Volgens J. de Graaf, schrijver van het boekje „Uit het archief der marke van Holten", bestaat de mogelijkheid, dat deze heilige ook de patroon van Holten is geweest, omdat de naam van de pa troon der kerk te Holten ontbreekt. De Holtense kerk moest aan de predikant te Rijssen jaarlijks een „uytganck" be talen van „een mudde rogge ende een mudde garste". Johannis Smit werd bij provisie aan gesteld tot predikant te Holten en te Markelo. De pastoor en de kerkmeesters te Holten werden bij de magistraat ont boden om over het onderhoud van Smit te spreken. De pastoor, genaamd Her man Bu'shof, legde 15 Juli 1598 aan de kerkeraad de getuigenis af „van sijn ehelicker copulatie met sijn huysvrouw" door Daniël Swave, predikant te Gees teren en verzocht tot de gemeente te worden toegelaten. Hij werd daarop, na zijn geloof openlijk bekend te heb ben, in de consistorie tot lidmaat aange nomen en vervolgens des Zondags tot de tafel des Heer en toegelaten. De classis examineerde hem, waarna hij één jaar Holten heeft gediend en toen Olst als standplaats kreeg. De pastoor van Olst hield de loop van het evangelie sterk tegen. Hij dreigde de eenvoudigen, die de gereformeerde prediking beluister den, met „de verdoemenisse ende anders". Ter vervanging van de ontslagen pas toors moest de classis omzien naar man nen, die de gereformeerde religie wa ren toegedaan. Eén van de pastoors, die hun congé gekregen hadden, betuigde op 20 April 1602 voor de classis zijn in stemming met de reformatie. Het was Joannes Ketteler te Holten. In de daar op volgende synode onderwierp hij zich aan een examen, waarna hij als predi kant werd aangenomen. Holten wilde hem gaarne behouden. Hoewel Ketteler nog tot 1604 predikant te Holten is ge weest, heeft de Graaf hem merkwaar dig genoeg niet opgenomen in de pre dikantenlij st, als bijlage bij bovenge noemd boekje gevoegd. Ketteler's plaats werd in 1604 ingenomen door Christo- phorus Hallein. De classis zorgde met hulp van de overheid voor een behoor lijk onderhoud der predikanten. Dit was ook wel nodig, want de kerk van Hol ten kon daarvoor niet alleen zorg dra gen, aangezien haar inkomen'nauwelijks f 200.bedroeg. De predikant J. Rhe- demannus, die Holten diende van 1607 tot 1627, moest in 1610 zelfs in een on dicht huis wonen. Aan de reformatie, welke zich inmid dels snel had uitgebreid, werd in 1605 door Spinola tijdelijk paal en perk ge steld. Twente kwam grotendeels weer in Spaanse handen. Vele predikanten, o.m. ook Hallein van Holten, namen de wijk naar Deventer en werden daar als hulppredikers aangesteld. Na de vlucht van Hallèin zijn de Katholieken twee jaar met grote ijver werkzaam geweest om het katholieke geloof stevig in hoofd en hart der bevolking te prenten. In 1607 kwam de reeds genoemde Rhedemannus naar Holten. Vanaf die tijd deed de hervorming te Holten ge staag haar werk. De voorziening in de bediening des Woords stond steeds op de voorgrond. De classis trad echter ook meermalen op, als het belang van de gereformeerde religie daarmede was gediend. Kerkelijke personen, als school meesters en kosters, wier doen en laten op de gemeente van invloed was, ge droegen zich wel eens in strijd met de reformatie. De magistraat van Deven ter kreeg het verzoek de koster te Hol ten af te zetten en in zijn plaats te be noemen een koster-schoolmeester „die religion thoegedaen". De classis heeft met een en ander ge daan, wat zij in het belang der gerefor meerde godsdienst nodig achtte. Mogen deze enkele mededelingen, welke wij grotendeels ontleenden aan een geschrift van dr J. C. van Slee, een bescheiden bijdrage vormen om onze lezers een blik te geven in de reforma tie te Holten. W. O. PRACHTIGE UITVOERING H.M.V. Bijprogramma (film) beneden peil. Nummers zijn keurig uitgevoerd. Voor het concert, dat Holtens Muziek vereniging (H.M.V.) Zaterdagavond in Amicitia gaf bestond flinke belangstel ling. De voorzitter van H.M.V., de heer A. Westerik, sprak een kort openings woord en herinnerde er aan, dat deze uitvoering oorspronkelijk in Februari ^eeds zou worden gegeven, doch wegens familie-omstandigheden van een van de leden moest hier toen van worden afge zien. Spr. heette de aanwezigen hartelijk welkom, waarbij hij zich in 't bijzonder richtte tot de afgevaardigden van de plaatselijke en naburige zustervereni gingen en sprak verder een woord van dank tot de dirigent, de heer Heleenders voor diens prettige en eminente leiding. De heer Westerik herinnerde er aan, dat H.M.V. deze zomer twee keer naar het concours ging (Beilen en Groenlo), wat voor de vereniging grote kosten meebracht. Hij deed daarom een harte lijk beroep om H.M.V. financieel te blij ven steunen en deze avond loten te ko pen tot dekking van de kosten, die aan deze uitvoering zijn verbonden. Onder leiding van de heer Heleenders werd hierna met het afwerken van het programma, dat zeven nummers bevat te, begonnen. Het korps opende met de pittige mars „Mijn regiment" van Blan kenberg. Deze mars werd correct ge speeld en de vertolking rechtvaardigde hoge verwachtingen ten opzichte van de andere nummers. In deze verwachtingen zijn de aan wezigen door korps en dirigent niet te leurgesteld. Het 2e nummer, ouverture „Dichter und Bauer" van Franz von Suppé, werd mooi uitgevoerd. Pittig soms, dan weer sierlijk, kortom, dit zware werk werd gebracht zoals het be hoort. Na de altijd weer mooie wals „Wiener Praterleben" van Translateur volgde een parafrase over „Het ruw houten kruis". Dit gewijde nummer is prachtig voorgedragen en met bezieling gespeeld. No. 5 van het programma was ouver ture „Karei van Frankrijk", een van de concourswerken van dit jaar. Ook deze ouverture werd op volkomen verant woorde wijze gebracht, evenals de selec tie uit Zeller's operette „Der Vögel- handler". No. 7: Finale, werd geen finale, want de aanwezigen applaudiseerden zo lang durig en spontaan, dat een toegift in de vorm van een pittige mars hun niet onthouden mocht worden. De voorzitter van de Supportersver eniging van H.M.V., de heer J. Wiggers, dankte korps en dirigent voor het prach tige programma, dat werd uitgevoerd, en deed verder een hartelijk beroep op de aanwezigen en op alle ingezetenen om H.M.V. te blijven steunen. Na de pauze volgde een filmvoorstel ling door de exploitatie Miedema van Deventer. Zo goed als het muzikale pro gramma voor de pauze was, zo slecht was het filmprogramma daarna. We zijn van deze firma iets beters gewoon en we hadden dan ook verwacht, dat deze avond iets op het witte doek was ge bracht, waarover het publiek ten volle tevreden was geweest. Van een „samenraapsel", zoals deze avond werd vertoond, willen we in de toekomst gaarne verschoond blijven. SUCCESSEN VAN „BERGRUITERS". Verschillende leden van onze Rijver- eniging, die Zaterdag deelnamen aan de cross-country te Balkbrug en Ruurlo, hebben prachtige successen weten te behalen. In Ruurlo moest M. Bolink met Lyda de wisselbeker verdedigen en hij deed dit met succes, door het parcours in de tijd van 4 min. 1.4 sec. te rijden (de snelste tijd van de dag). Tweede werd G. Hulsman met Albert (4 min. 29 sec.), terwijl T. Beldman met Miss Blanche vierde werd in 4 min. 38 sec. De 10e plaats in deze sterk bezette en zware cross was voor J. Struik met Henny (5 min. 29 sec.). In de Nieuwelingen-cross startten ook 4 Bergruiters, die zich plaatsten als volgt: 4. H. J. Wansink met Robby (4 min. 17 sec.); 6. H. J. Bosschers met Parel (4 min. 25 sec.); 7. Joh. Brons voort met Klein Duimpje (4 min. 25.2 sec.); 8. F. Veltkamp met Nectar (4 min. 30 sec.). Een tweede groep Bergruiters ging Zaterdag naar Balkbrug, waar H. Beld man met Figurant een wisselbeker ver dedigen moest. Henk deed dit met suc ces en de fraaie beker blijft dus in elk geval nog een jaar in de prijzenkast van de Bergruiters. In deze zware cross was de 5e plaats voor G. Bolink met Harry en de 10e voor E. Aaltink met Perhaps. Bij de Nieuwelingen (lichte cross) was de le plaats voor J. W. Hulsman met Ivonne. Piet Harting werd met Heimud 8e en H. Schoneveld 11e. Al met al dus een succesvolle dag voor onze ruiters. Het lag aanvankelijk in de bedoeling om Woensdag a.s. (Dankdag) hier de jaarlijkse cross te houden, doch het be stuur heeft hiervan afgezien met 't oog op de bazar, die de Bergruiters die dag houden in zaal Vosman. Men heeft de leden dan op de bazar nodig. Derhalve werd de cross uitgesteld tot eind Nov. dt o tt op Woensdag 5 November (Dankdag) ten bate van de in zaal „Vosman". TAL VAN ATTRACTIES. PRACHTIGE PRIJZEN. Opening': 12 uur. Entree vrij. DE KLAPROOSCOLLECTE. Op 11 November, de dag, dat in 1918 de wapens gestrekt werden in de eerste wereldoorlog, wordt in vele landen jaar lijks de klaprooscollecte gehouden. De klaproos is het symbool van het oorlogs graf, dat voor millioenen in de wereld een dierbare herinnering vormt aan hem, die daarin zijn laatste rustplaats gevon den heeft. De opbrengst der collecte moet in ons land het Ned. Oorlogsgraven Comité in staat stellen ouders en verwanten der gesneuvelde soldaten, welke onbemid deld en niet in staat zijn de kosten te dragen van een bezoek aan hun graven, daarin tegemoet te komen. Velen zijn sedert dc bevrijding daartoe door het N.O.C. in staat gesteld en het zijn steeds weer ontroerende momenten, wanneer groepen nabestaanden uit an dere landen op de oorlogskerkhoven een wijle toeven bij de graven hunner dierbaren. Tot deze voor hen gelukkige en voor ons van innige dankbaarheid getuigende momenten, kunnen wij allen bijdragen door de klaprooscollecte met een milde gift te steunen. Het is voor ons allen, wanneer wij ons onze toestand gedurende de bezetting nog eens weer duidelijk realiseren en ons bij herhaling verheu gen over onze bevrijding, een zedelijke plicht aan de gevallenen voor onze vrij heid te denken en voor hun nabestaan den een financieel offer te brengen. De klaprooscollecte zal in onze ge meente op Woensdag 5 Nov. (Dankdag) gehouden worden door de leden van „Jong Holten" en de C.J.B.T.O. Laat het ook in dit opzicht een werkelijke dank dag zijn. „KOM D'R IN". BAZAR VAN DE „BERGRUITERS". De leden van de L.R. „Bergruiters", daarbij geassisteerd door hun vrouwen, verloofden en een aantal „vrijwilligers", verrichten met veel enthousiasme de voorbereidende werkzaamheden, die aan de grote bazar voorafgaan, welke Woensdag a.s. (Dankdag) in zaal Vosman zal worden gehouden ten bate van de kas der vereniging. Men doet zijn uiterste best om van deze bazar iets goeds te maken en als de voortekenen niet bedriegen, slaagt men hierin volkomen. Het is moeilijk om op een bazar iets nieuws, iets attrac tiefs te brengen, doch we geloven, dat de Bergruiters hierin zullen slagen. Naast de verschillende attracties, zo als sjoelen, schieten, ringen werpen etc., heeft men een verloting op touw gezet met als hoofdprijs een bout van een koe, terwijl er verder tal van fraaie prijzen beschikbaar worden gesteld. De loten, die 50 cent per stuk kosten, gaan vlot van de hand. De bazar, welke Woensdag om 12 uur zal worden geopend, zal ongetwijfeld veel belangstelling trekken. Men raad plege voor nadere bijzonderheden de raambiljetten, de huis aan' huis-circu laire en de advertentie in dit nummer. AGENDA: Vrijdag 31 Oct.: Bestuursvergadering v. N.V.V. Bestuurdersbond. Zaterdag 1 Nov. 8 uur: Oprichting Bil jartclub café K. ter Horst. Maandag 3 Nov. 7.30 uur: Ledenverga dering P.v.d. A. in café „De Waag". (Vergadering 30 Oct. ging niet door.) Dinsdag 4 Nov. 7 tot 10 uur 's av.: De monstratie petroleumhaarden enz. in hotel Holterman (zie annonce). Woensdag 5 Nov. (Dankdag)Grote bazar onder het motto „Kom d'r in" ten bate van de L.R. ^Bergruiters" in zaal Vos man. Woensdag 5 Nov. (Dankdag): Uitvoering O.C.H. in Irene met „Het Witte Le gioen". (Zie annonce.) Woensdag 5 Nov. (Dankdag): Uitvoering H.G.K. in Amicitia. Woensdag 5 Nov. (Dankdag): Bal in ho tel Müller, Deventerweg. Woensdag 5 Nov. (Dankdag) Klaproos collecte huis aan huis. Woensdag 5 Nov. (Dankdag) van 10 tot 4 uur: Grote verkoop van een schitte rende partij Amerikaanse legergoede- ren bij A. Mulder. Donderdag 6 Nov. 7.30 uur: Lezing met kleurenfilm over verbouw en verwer king van mais, door Dr de Bast in Amicitia. Donderdagavond 6 Nov. 7.30 uur: Ver gadering Chr. B.P.B. in Rehoboth. Spreker: de heer v. d. Berg, bloemist te Rijssen. Donderdag 13 Nov. 7.30 uur in Amicitia. Spreker: de heer Doppen over het on derwerp: „Voldoet coöperatie in het algemeen aan de gewekte verwach tingen?" (Zie annonce.) Zaterdag 15 Nov.: Uitvoering van O.C.H. met „Het Witte Legioen" in Amicitia. Donderdag 20 t.m. Zaterdag 22 Nov.: Bazar voor „Irene". Vrijdag 21 Nov., 8 uur: Lezing voor de Plattelandsvrouwen door mevr. v. d. Stapele in café „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Hendrik Jan, zv. H. J. Bal- tus en J. E. Teeselink, Beuseberg 11. Ingekomen: A. M. Bosman van Raalte naar Dijkerhoek 99. Vertrokken: G. Bouwhuis en gezin van Stationsstraat 14 naar Rijssen. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 9 en 1.30 uur (Bed. H. Doop) Ds Knipscheer; 's av. 7 uur Ds Knipscheer (Herdenking van de Kerkhervorming). In alle diensten collecte voor Inwen dige Zending. Dijkerhoek. 10 uur Ds Poldervaart van Nijverdal. Collecte voor Inwendige Zending. Dankdag. Holten. 10 uur Ds Knip scheer. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds Hoogkamp. Dankdag 10 uur Ds Hoogkamp. Zondag wordt gecollecteerd voor Art. 13 K.O. (Emer.-pred.) GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: muntbiljet van f 1; wollen kindermutsje; grijze ceintuur; sleutel. Verloren: twee papieren zakken van Sluis; duimstok. DEMONSTRATIE PETROLEUM KACHELS EN -HAARDEN. Wij verwijzen gaarne naar de demon stratie in hotel Holterman op Dinsdag 4 Nov. a.s. met de bekende Rolls-Clow petroleumkachels, -haarden en -fornui zen, waarover mén bijzonderheden vindt in een annonce in dit nummer. FILMAVOND WESSANEN'S KON. FABRIEKEN N.V. In Amicitia werd Donderdagavond een filmavond belegd door Wessanen's Kon. Fabrieken N.V. te Wormerveer, welke N.V. in onze gemeente vertegen woordigd wordt door de fa. Rozendom. De aanwezigen werden hartelijk wel kom geheten door de heer J. H. Wege ner te Lochem, Landbouwkundige bij de N.V. Wessanen, die bij een tweetal prachtige kleurenfilms een deugdelijke toelichting gaf, terwijl de heer Wegener verder een leerzame causerie hield over kalveropfok, veevoeding, melkwinning, samenstelling van veevoeders enz. Voor de pauze werd de film „Met Wessanen door Denemarken" vertoond en na de pauze „Met Wessanen door Ne derland". Beide films gaven een duide lijk beeld van de landbouw in beide landen. BUS VERLOOR ACHTERAS. Van de dienstbus der O.A.D., welke Donderdagmorgen om 7.10 uur in de rich ting Deventer vertrok, liep in Bathmen in de scherpe bocht voor de zuivelfa briek aldaar de achteras af, zodat zij niet verder kon. Er gebeurden geen per soonlijke ongelukken, maar het verkeer werd zodanig geblokkeerd, dat de bus eerst weggetakeld moest worden. De rei zigers arriveerden met grote vertraging op de plaats van bestemming.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1952 | | pagina 1