Ir. Baas sprak voor 0.L,M. ea Jong Holten, NIEUWS IN HET KORT Uit het plaatselijk parlement 10 (No. 42. Jaargang 4. ZATERDAG 18 OCTOBER 1952 Verschijnt elke Zaterdag. st HO T NS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5Jf8S - 28Jf Adv.-prijs115 m.m. a contant1.50. Iedere m.m. meer f 0.06 i g :1: Ir-, ORGANISATIE MAAKT ,ortj BOERENSTAND STERK. ra; Dinsdagavond sprak Ir J. Baas, voor zitter van de Overijsselse Landbouw- ireMaatschappij, in het Stationskoffiehuis 3fyan de heer M. Kalfsterman voor leden van de algemene landbouworganisaties lY.n onze gemeente over „Actuele Land- oouw vraagstukken". Het waren voornamelijk de jongeren, jjvelke waren opgekomen om te luiste- *en naar de belangwekkende lezing van ;r. Baas. De voorzitter van de O.L.M.-afdeling, srnie heer J. H. Sprokkereef, leidde de jyj-jjieer Baas met een kort woord in, waar- enJrij hij enkele vooraanstaande plaats- senoten op landbouwgebied welkom neette en vooral de jongeren opwekte de j Organisaties uit te bouwen door leden je winnen. I. M Doel standsorganisaties. Ir Baas, hierna het woord verkrijgen- ïe, begon zijn lezing met er op te wij len, dat met het vallen van de bladeren ie boer, naast zijn commerciële beslom- neringen, weer meer aandacht gaat ichenken aan het organisatiewerk. De hiervoor geëigende weg is de itandorganisatie, in casu de O.L.M., [welke onder meer ten doel heeft geza- Phtynenlijk met eerbiediging van elkan- irc%ers politieke en godsdienstige overtui ging de problemen, welke zich voor- Hoen, te bespreken en op te lossen. In de standorganisatie voelen we de pols slag van de boerenstand, want daarin Jigt het leven en het bedrijf van de boer. In de wintermaanden behoren dan pok hoofdbestuur en secretariaat voe ling te houden met de afdelingsverga deringen. De standorganisatie is echter keen klachtenbureau. Heeft men be- zwaren, dan kome men er terstond mee yoor de dag met het doel om op te fc>ouwen. Ook in geestelijk en cultureel )OIopzicht moeten wij een positieve bijdra ge leveren voor de plattelandsgemeen schap. Het landbouwbeleid. Sprekende over het beleid ten aan- P^zien van b.v. de varkens- en de melk prijs is hij van oordeel, dat de boeren it.o.v. dit beleid mede-verantwoordelijk izijn. Dat beleid moet niet alleen aan 't [1 feestuur worden overgelaten; ook niet 'in een tijd, dat het goed gaat, want wan neer er een kentering komt, staat men #jte ver af van de problemen, zilj Het valt niet te ontkennen, aldus spr., ;dat deze problemen tegenwoordig der mate ingewikkeld zijn, dat zij voor som- ®mige ouderen bijna niet meer zijn te volgen. In dit opzicht zou spr. de oude ren dan ook de raad willen geven, de jongeren een goede opleiding te geven, opdat zij zich voldoende ontwikkelen ;om de problemen aan te kunnen. Bij de vorming van de jonge mensen is niet jalleen kennis nodig, maar ook karakter- Vastheid, verantwoordelijkheidsgevoel jen eerlijkheid. Men moet er vooral op ^passen de jongeren niet voortdurend af ite remmen in hun initiatieven en en thousiasme. Een schouderklop is beter. nil Niet als spreker, maar als O,; luisteraar. Het moest eigenlijk zo zijn, aldus spr., jdat ik hier deze avond niet stond als jspreker, maar als luisteraar, want de ^problemen op uw bedrijven zijn zo tal- jrfejk, dat ik er dan wat van door zou jkunnen geven. In de buurtschap kunnen jvele moeilijkheden door naoberhulp op- jgelost worden, doch er zijn er zovele, waarmede dat niet kan, dat een organi- „pjsatie nodig is. Daarvoor is een apparaat nnodig, dat geld kost, maar waardoor be langrijke voordelen, zij het lang niet al- Itijd duidelijk zichtbaar, in de zakken der boeren terugvloeit. Spr. wijst in dit iverband op de arbeiders, welke voor de instandhouding hunner organisaties belangrijke bedragen offeren. De boer wil gaarne spectaculaire en tastbare resultaten zien. Maar de resul taten, welke de organisatie bereiken, zijn helaas niet altijd terstond zichtbaar, maar niettemin zeer belangrijk, het geen spr. met verschillende voorbeelden aantoont. De melkprijs. Dezer dagen zullen met de Minister de onderhandelingen worden geopend over de melkprijs, waarbij de Stichting van de Landbouw de volgende uitgangs punten heeft: le. De minimum garantieprijs is de kostprijs plus 10 pet. (De gemiddelde kostprijs ligt op 18,5 cent; gevraagd wordt f 20.35 per 100 kg.). 2e. Een vrijlating van de straatprijs ^en consumptiemelkregeling, 3e. Betaling voor consumptiemelk: kostprijs plus 20 pet. Een moeilijk punt is hier, aldus spr., it de kostprijs in Overijssel hoger ligt dan b.v. in Friesland. Kostprijs drukken. Wij hebben daarom de plicht ook hier de kostprijs te verlagen op een wijze, welke door spr. met voorbeelden wordt aangegeven. Evenwel dient men op een economisch geleid bedrijf een rechtvaar dige beloning te ontvangen. Doen we vandaag niet alles om de kostprijs te verminderen, dan zijn we als de man, die de trein mist, maar dan mogen we over de gemiste kansen niet mopperen. Subsidieregeling kleine bedrijven. Ten aanzien van de subsidieregeling voor de kleine bedrijven zegt spr. nog, dat hij persoonlijk een groot voorstan der is van de cultuur-technische wer ken. Varkensprijs. Met betrekking tot de varkensprijs zegt spr., dat de richtprijs is vastgesteld op f 2.57 per kg. Bij de boeren is een grote ongerustheid ontstaan over het stopzetten van de bacon-export naar Engeland. De O.L.M. heeft zich dan ook terstond telegrafisch met de Minister in verbinding gesteld. Als gevolg, dat de georganiseerde boer direct zijn stem heeft laten horen, mag wel gezegd wor den, dat de regering Maandag begint met het doen opkopen van varkens. Jongeren naar voren. Aan het slot van zijn inleiding hield Ir. Baas een warm pleidooi voor de jon geren. Zij zijn het, zo richtte hij zich tot de ouderen, die uw werk zullen moe ten voortzetten en zij hebben daarvoor een goede vakopleiding, maar ook goede voorbeelden nodig. Spaarzaamheid is b.v. een van de grote deugden, doch ook aan de geestelijke waarden mogen wij niet voorbijgaan. Zij geven steun en houvast in het leven. Als de tijd daar is, dat gij uw bedrijf aan een van uw kin deren overgeeft, laat het dan geen ver knoeide zaak zijn, aldus spr. Nadat nog verschillende vragen waren beantwoord, bracht de voorzitter Ir. Baas hartelijk dank voor zijn prachtige inleiding en wenste allen wel thuis. Wat Leni Rosner beleefde. Dat kunt U zien en horen Maan dagavond a.s. om 8 uur in „Ami citia", waar het Ned, Roode Kruis een filmvoorstelling geeft tegen een entree van slechts 50 cent. Het is een film, die door haar mense lijkheid en haar eenvoud een on uitwisbare indruk achterlaat. Een film, waarvan een van Ned. groot ste dagbladen schreef: „Hier weer eens een werk, dat iets te zeggen heeft, waar niet het klatergoud en de onbenulligheid de hoofdrol spe len, maar het menselijk medege voel. Een sympathieke film". Om 4.15 uur wordt een speciaal kinderprogramma gegeven. Toe gang vanaf 6 jaar. Entrée 20 cent. CHR. PLATTELANDSVROUWEN EN MEISJES VERGADERDEN. De leden van de afd. Holten van de Chr. Plattelandsvrouwen en Meisjesbond kwamen Donderdagavond, onder leiding van Mevrouw Wegstapelvan Linden- berg in vergadering bijeen. De presidente opende deze vergadering met gebed, nadat gezongen was Psalm 46 1, waarna de leden hartelijk welkom werden geheten op deze eerste verga dering in dit winterseizoen. Door mevr. WiggersAanstoot werd een inleiding gehouden over het onder werp: „Het Plattelandsmeisje thuis". Op deze inleiding volgde een geanimeerde bespreking. Wegens bedanken van mevr. Wegsta pelvan Lindenberg werd met meer derheid van stemmen als presidente ge kozen mej. L. Tromop. Als 2e presidente werd gekozen mej. H. Stam Gd., terwijl in plaats van mej. Stam als penning- meesteresse werd gekozen mej. J. Lan de weerd Hd. Mevrouw Wegstapel die tevens als lid van de vereniging bedankte sprak een kort woord tot de leden en dankte voor de medewerking, die zij steeds mocht ondervinden. Zij hoopte ais gast nog verschillende keren de vergaderin gen van de afdeling te bezoeken. Nadat mej. Tromop een hartelijk woord van dank had gesproken tot de scheidende presidente voor het vele werk, dat zij in het belang van de afdeling verrichtte, sloot mej. Stam deze vergadering met dankgebed. MOETEN WIJ STRAFFEN EN HOE? Voor de afd. Holten van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen sprak Ds J. E. Cannegieter van Deventer Donderdag avond in hotel Holterman over het on derwerp: „Moeten wij straffen en hoe?" Spreker werd met een kort welkomst woord ingeleid door de presidente, mevr. PI. Maats-Kevelam, nadat voor de komst van Ds Cannegieter nog enkele huishoudelijke aangelegenheden waren afgedaan. In een breedvoerig en met talrijke voorbeelden verduidelijkt betoog ging ds Cannegieter vervolgens op het onder werp van deze avond in. Bij de beant woording van de vraag „Moeten wij straffen?" moet vooral in het oog gehou den worden, dat de straf moet dienen tot verbetering van het individu, daar om kan de straf niet gemist worden. Bij de vraag „Hoe moeten wij straf fen?" dienen we de achtergrond te we ten waarom het kwaad gepleegd werd. Het gebeurt maar al te dikwijls, dat de eigenlijke schuldige niet gestraft wordt of buiten schot blijft. Opgepast moet worden, dat vooral niet gestraft wordt alleen om het gezag te laten gelden. Ouders moeten de kin deren ook gelegenheid geven zich tegen een onrechtvaardige bestraffing te kun nen verdedigen en bij een of ander ver grijp er niet direct ruw op ingaan. Belangrijk is, aldus Ds Cannegieter, hoe degene, die gestraft wordt, deze straf aanvaardt. Of de gestraften deze ver diend of onverdiend vinden. Ouders moeten ten aanzien van hun kinderen niet alleen aandacht schenken aan de vraag, of ze behoorlijk gevoed en gekleed worden, maar vooral ook aandacht schenken aan het geestelijk leven en de geestelijke ontwikkeling. Zij moeten zich de tijd gunnen hun kin deren aan te horen en trachten zich in hun gedachtenwereld te verplaatsen. Tenslotte wees de inleider er op, dat vergeving ook een vorm van straf kan zijn. Zij kan zoveel zeggen als: „nu ver wacht ik een ander gedrag van je" en zodoende een straf vormen. Aan het slot van zijn causerie bracht de presidente Ds Cannegieter dank voor zijn gedocumenteerde lezing. ONDERLINGE CROSS COUNTRY „DE BERGRUITERS". De leden van de L.R.V. „De Bergrui ters" hebben Zaterdagmiddag op de Bor- keld een onderlinge cross country gere den, waaraan zowel de senioren als de nieuwelingen deelnamen. Nu het cross-seizoen weer voor de deur staat, is een onderlinge kamp van het grootste belang, mede met het oog op het samenstellen van de groepen voor de verschillende cross country's. De tijden, die in deze onderlinge cross werden gemaakt, mogen er zijn en ver schillende ruiters zullen in de komende wedstrijden ongetwijfeld bij de sterksten behoren. De uitslag was als volgt: Groep I (senioren)1. M. Bolink met „Lyda" (4 min. 5.8 sec.)2. G. Hulsman met „Albert" (4 min. 17 sec.)3. H. Beldman met „Figurant" (4 min. 20.5 sec.)4. T. Beldman met „Diana" (4 min. 39.2 sec.)5. G. Bolink metHarry" (4 min. 40.8 sec.); 6. T. Beltman met „Miss Blanche" (5 min. 18.8 sec.)7. J. Struik met „Henny" (5 min. 25.8 sec.) 8. E. Aaltink met „Perhaps" (5 min. 29.2 sec.). Groep II (nieuwelingen)1. H. J. Wansink met „Robby" (4 min. 46.2 sec.) 2. J. W. Hulsman met „Ivonne" (4 min. 49.2 sec.); 3. J. W. Baltus met „Jimas- ca" (5 min. 0.4 sec.)4. H. Schoneveld met „Robina" (5 min. 27 sec.)5. F. Veltkamp met „N.N." (5 min. 28 sec.) 6. P. Harting met „Heimud" (5 min. 35.2 sec.)7. Joh. Bronsvoort met „Klein Duimpje" (5 min. 50.2 sec.)8. G. Kei zer met „Prins" (6 min. 7.4 sec.); 9. J. Keuterman met „Corry" (6 min. 57.4 sec.)10. J. Jansen met „Bruine Nar" (7 min. 2.6 sec.)11. H. J. Bosschers met „Parel" (7 min. 6.4 sec.). De lengte van het parcours was voor beide groepen gelijk, n.l. 1500 meter, doch voor de senioren waren enige hin dernissen aangebracht. Zaterdag 18 October nemen een groot aantal leden van „De Bergruiters" deel aan de cross country, die te Dalfsen wordt gehouden. ORIENTERINGSRIT TE PAARD. Uitslag van de op Zaterdag 4 October door de L.R. „De Bergruiters" gehouden oriënteringsrit. Er verschenen 27 ruiters aan de start. Er werd in twee groepen gereden, n.l. groep A: leden van de Rij vereniging, en groep B: niet-leden. De uitslag in groep A was: 1 H. Beld man Tzn. (6); 2 Piet Harting (10); 3 J. A. Jansen (12); 4 G. Bolink Joh.zn. (13); 5 H. J. Bosschers (16); 6 F. Veltkamp (17); 7 G. Hulsman (20); 8 J. W. Hulsman (29); 9 Joh. Bronsvoort (30); 10 E. Aaltink (40); 11 G. Bolink (42); 12 M. Bolink (62); 13 Jhr. van Coeverden (90); 14 G. Keizer (97). De uitslag in groep B was: 1 J. Bo link (13); 2 T. Beltman Tzn. (16); 3 J. Keuterman (20); 4 H. J. Wansink (20); 5 J. Maats (23); 6 J. A. Ulfman (24); 7 H. Pieffers (25); 8 Dick Harting (31); 9 E. Wechstapel (47); 10 B. Stegeman (55); 11 G. Müller (65); 12 H. J. Beld man Gerh.zn. (66); 13 B. J. Kruimelaar (183). (Tussen haakjes de strafpunten.) De prijzen, de bestonden uit luxe- en gebruiksvoorwerpen, werden 's avonds door de heer J. Wiggers in hotel Müller aan de Deventerweg met een gepast woord aan de winnaars uitgereikt. Deze oriënteringsrit voor de Berg ruiters een experiment viel buiten gewoon in de smaak en zal een volgend jaar opnieuw worden gehouden. Onge twijfeld zal de deelname dan nog wel groter zijn. NAJAARSINSPECTIE NED. RUNDVEE STAMBOEK. Door de heer R. W. Weijers, inspec teur van het N.R.S., werden de volgende koeien in het Stamboek ingeschreven: Nancie 2 met bc 75 punten van H. J. Jansen; Juliaantje met bc 76 p. van H. Vrolijk; Janna met b 77 p. van dezelfde; Bertha 2 met b 77 van dezelfde; Dina 6 met b 77 van G. J. Meilink; Gerritje 6 met b 80 van de zelfde; Gerritje 7 met b 77 van de zelfde; Dina 9 met b 81 van W. J. ten Den; Olga 1 met b 78 van dezelfde; Alida 8 met b 79 van dezelfde; Jannie met b 77 van dezelfde; Grada 7 met b 81 van dezelfde; Jannie 8 met b 77 van Wed. T. Boode; Marijke met bc 76 van dezelfde; Ivore met b 77 van H. Krikkink; Corrie met b 77 van G. J. Rensen; Roosje 4 met b 77 van G. W. Reilink Azn.; Dora 9 met b 78 van dezelfde; Dora 12 met b 77 van de zelfde; Jo 2 met b 79 van dezelfde; Jo 3 met b 77 van dezelfde; Daatje 2 met bc 76 van Joh. Wansink; Sjoerda met b 79 van dezelfde; Mies je met b 80 van dezelfde; Hetty met b 77 van dezelf de; Anna met b 77 van dezelfde; Coba met bc 76 van G. Bekman; Hendrika met b 79 van Joh. Bekkernens; Coba met bc 76 van H. Landeweerd; Ko 15 met bc 76 van M. Veltkamp; Lientje met bc 76 van dezelfde; Olga 2 met bc 76 van H. Meijerman; Ber tha 2 met b 78 van dezelfde; Doortje met bc 76 van H. Rietberg; Aaltje 2 met b 79 van dezelfde; Bertha met bc 76 van dezelfde; Dina 4 met b 77 van dezelfde; Hilda van Schoolwijk met bc 76 van J. Jansen J.Azn. In het Keurstamboek werden inge schreven Gerritje 4 metb 79 punten van G. J. Meilink en Derkje met b 79 van Joh. Wansink. Twee stieren werden definitief inge schreven: Hentjës Hoen met bc 76 p. van Joh. Wansink en Marga's Theo met b 77 van de Stierhouderij Borkeld. BURGERLIJKE STAND. Gehuwd: T. Nieuwenhuizen, 31 jaar, Haarlemmermeer, en G. Kolkman, - 27 jaar. Vertrokken: G. Kolkman van Beuse- berg 58 naar Haarlemmermeer. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: schilmesje; mestvork; kin- derportemonnaie m. inhoud; duimstok. Verloren: bruine beer; rood-wollen ceintuur; glacé dameshandschoen; duim stok. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 9 uur (Bed. H. Av.) en 10.30 uur (Bed. H. Av. en Dankz.) Ds Knipscheer; 's av. 7 uur Zangdienst. (Collecte voor het Kerk koor.) Dijkerhoek. 10 uur (Voorb. H. Av.) Eerw. Heer Klein Onstenk. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds Vogelaar van Almelo. (In beide diensten extra collecte voor de verwarming.) Ds Warns van Wanneperveen heeft het beroep naar de Herv. Gemeente van Holten niet aangenomen. •fr De Rijkspolitie alhier arresteerde Zondagavond op de Deventerweg een dronken bestuurder van een personen auto, een zekere H. K. uit Adorp, die de weg onveilig maakte en bijna een ma rechaussee op een motorrijwiel aanreed. K. onderging de bloedproef. De auto werd in beslag genomen. De Nijverdalse accordeonvereniging „N.K.A.C." gaf Zaterdag j.l. in „Amici- tia" een uitvoering. Onder leiding van de heer Wieldraaijer werd een gevarieerd programma ten gehore gebracht. De 9-jarige Herman Evers zong „Naar de speeltuin" en de heer Mensink bracht aardige solo- en jodelzang voor de mi crofoon. Het was een drukbezochte en gezellige avond, welke met bal besloten werd. De jonge schietvereniging „De Een dracht" opende Dinsdagavond onder grote belangstelling haar winterbanen voor de buks in „Amicitia". Wegens ver hindering van onze burgemeester, loste adjudant Petter na een toespraak van de voorzitter, de heer Joh. van Geenhui zen, het eerste schot. De heer Petter waarschuwde tegen stroperij in het jachtveld met munitie van de club. Er wordt in het vervolg elke Dinsdagavond geschoten met prachtige concoursbuksen. *k Voetbal: Holten 1 is Zondag vrij. Holten 2 speelt om 2.30 uur een thuis wedstrijd tegen Enter 3. Dijkerhoek ont vangt om 2 uur R.K.S.V. 2. G. H. Schooien van de lichting 1952, Borkeld 86, is voor een jaar vrijgesteld van de dienst wegens kostwinnerschap. De Rijkspolitie alhier heeft in ver band met diefstal van een partij darmen ten nadele van de heer G. de Lochemers J. H. en gebr. J. L. aangehouden. Een van de broers is na verhoor naar Almelo overgebracht. De anderen zijn op vrije voeten gesteld. AGENDA: 13-20 Oct.: Kinderpostzegelactie „Voor het kind door het kind". Vrijdag 17 Oct.: Eerste uitgifte boeken Plattelandsbibliotheek 7.30-8 uur in O.L. Dorpsschool. Verkoop oude boe ken Volksonderwijs. Zaterdag 18 Oct.: Vanaf 2 uur verkoop oude boeken. Zaterdag 18 Oct.: L.R.V. „Bergruiters" naar Cross-Country te Dalfsen. Zaterdag 18 Oct. 8 uur: Gratis proefles Vlot Engels in hotel Vosman (zie an nonce). Zaterdag 25 Oct. 7.30 uur: Uitvoering H.M.V. in Amicitia (zie annonce). Dinsdag 28 Oct. 7.30 uur: Filmavond Schoolkring Dijkerhoek in „café „Het Bonte Paard". Woensdag- 5 Nov. (Dankdag)Grote bazar onder het motto „Kom d'r in" ten bate van de L.R. ^Bergruiters" in zaal Vos man. Woensdag 5 Nov. (Dankdag): Uitvoering O.C.H. in Irene met „Het Witte Le gioen". Woensdag 5 Nov. (Dankdag): Uitvoering H.G.K. in Amicitia. Woensdag 5 Nov. (Dankdag): Jaarlijkse Cross Country van de „Bergruiters". Zaterdag 15 Nov.: Uitvoering van O.C.H. met „Het Witte Legioen" in Amicitia. Donderdag 20 t.m. Zaterdag 22 Nov.: Bazar voor „Irene". Vrijdag 21 Nov., 8 uur: Lezing voor de Plattelandsvrouwen door mevr. v. d. Stapele in café „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek. (Slot.) Voorstel tot ruiling van grond ten behoeve van de bouw ener water zuiveringsinstallatie. Op 31 Maart 1952 besloot de raad tot het laten opmaken van een plan voor een waterzuiveringsinstallatie en on langs hebben B. en W. contact opgeno men met het Rijksinstituut voor de zui vering van het afvalwater. Op aanbe veling van genoemd instituut hebben B. en W, aan het Ingenieursbureau Dorr- Oliver N.V. te Amsterdam opdracht ver strekt een plan voor een waterzuive ringsinstallatie te ontwerpen. Het op maken van een volledig plan is evenwel voor een groot deel afhankelijk van de plaats, waar zulk een installatie moet worden gebouwd. De meest geschikte plaats menen B. en W„ daarbij geadvi seerd door genoemd ingenieursbureau, te hebben gevonden in een perceel bouwland, hetwelk in eigendom toebe hoort aan Gerrit Willem Maneschijn en diens broers en zusters. Dit perceel, hetwelk een grootte heeft van 61.80 is gelegen aan de Peterswaterleiding en ligt alleszins gunstig. De eigenaren hadden met het oog op hun bedrijfsvoe ring ernstige bezwaren tegen verkoop van dit perceel, doch waren aan de an dere kant zeer wel genegen om de ge meente te helpen. B. en W. stellen de raad daarom voor om met genoemde fa milie het hun toebehorende perc. grond te ruilen met een stuk grond, dat. aan de gemeente toebehoort en wel het noord westelijk gelegen gedeelte van het per ceel weiland in het Holterbroek, tot 'n oppervlakte van 70 are. De pacht van dit perceel loopt op 1 November a.s. af, zodat dit zeer geschikt is om voor een gedeelte van de hand te doen. De we derpartij heeft zich tot deze grondrui- ling bereid verklaard onder de volgende voorwaarden en bedingen: 1 de overdrachtskosten komen ten laste van de gemeente; 2 de kosten van inrit en afscheiding van het perceelsgedeelte in het Holter broek komen ten laste van de erven Maneschijn; 3 er geschiedt geen geldelijke verre kening wegens meer of minder overge dragen grond; 4 de overdracht aan de gemeente van het perceel bouwland geschiedt vrij van hypotheek; 4 het perceelsgedeelte in het Holter broek zal vanwege de gemeente met pi ketten worden aangegeven.^ Wanneer, aldus de Voorzitter, met de bouw van deze waterzuiveringsinstal latie zal worden begonnen, is niet te zeggen, maar het geldt ook in dezen: Regeren is vooruitzien. Dat het er eens van zal komen staat als een paal boven water. Er is thans een geschikt perceel te krijgen en we zullen hiervan moeten profiteren. De heer Aaftink (PvdA) zou de instal latie dichter, aan de Larenseweg willen bouwen, omdat men dan geen lang stuk riolering behoeft aan te leggen. Ruiling van grond is spr. in principe tegen, doch hij kan zich in dit geval hierbij neer leggen. De heer Landeweerd (AR) is niet te gen ruiling als zodanig, maar aangezien hij zich steeds heeft verzet tegen bouw van deze kostbare installatie, zou het inconsequent zijn als hij voor de ruiling

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1952 | | pagina 1