bemerkt Mcï^c,g j %sm *3 Grote Majaarsmarkt f 1 Trekking Mcirktverloting I October a.s.: JPlaatselijk Nieuws Uit tiet plaatselijk parlement si No. 41. Jaargang 4. ZATERDAG 11 OCTOBER 1952. Verschijnt elke Zaterdag. f HOLTENS NIEUWSBLAD ai1— 1 i; 1 Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad" x rn t a£)e abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal te Holten Telej K 5J/83 _23Jf Adv.-prijs: 115 m.m. a contant) f 1.50.Iedere n.m. meer f 0.06 p J PLATTELANDSBIBLIOTHEEK er START OP 17 OCTOBER. ;il Het lezend publiek in Holten heeft Sjjaren lang kunnen profiteren van de ^Volksbibliotheek, welke het eigendom a|s van de afdeling „Volksonderwijs". In 't klein begonnen was het aantal boeken langzamerhand gegroeid tot 'n paar duizend. Zal een bibliotheek echter blijven flo reren, dan moet elk jaar een flink aan tal boeken kunnen worden aangekocht, terwijl ook de aanwezige boeken goed Jlonderhouden moeten worden. ai Een en ander vraagt meer geld dan ai in de laatste jaren voor dit doel be schikbaar was. Vele plaatsen in Overijssel zijn thans laangesloten bij de Plattelandsbiblio- "Hheek, die door subsidies van het Rijk, -de Provincie en de aangesloten Gemeen ten jaarlijks de beschikking heeft over een belangrijk bedrag en daardoor in staat is heel wat boeken op allerlei ge- bied aan te schaffen. Zoals waarschijnlijk bekend is, is de gemeente Holten nu ook aangesloten bij i bedoelde bibliotheek. De eerste zending boeken werd uit Zwolle ontvangen. De bibliothecaresse zal voor het uitlenen aan de lezers zit ting houden elke Vrijdagavond van 7.30 tot 8 uur op de gewone plaats in de Dorpsschool. Voor het eerst op Vrijdag 17 October a.s. Wat gebeurt nu met de aanwezige boeken van de Volksbibliotheek? Er is besloten deze tegen een vastgestelde prijs, welke, al naar de toestand van 't ■boek, varieert van f 0.15 tot f2.te jverkopen. Stellig zullen velen van deze gelegen heid gebruik willen maken om voor wei nig geld enige goede, waardevolle boe- ,ken aan te schaffen. 1 Op Vrijdag 17 October, 's avonds half ■acht, zal in de gangen van de Openbare jschool de verkoop beginnen en op Za- fterdag 18 Oct., 's middags 2 uur, worden |voortgezet. H De boeken zullen dan op tafels wor gden uitgestald, zodat ieder zich zal kun- jnen overtuigen van kwaliteit en inhoud. jGESLAAGDE PROPAGANDA-AVOND OP DIERENDAG. j Onder auspiciën van de afd. Almelo ivan de Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren vond Zaterdagavond 4 October een geslaagde propaganda-avond plaats. Hoewel de opkomst, vooral van de ouderen, groter had kunnen zijn, was 't toch zeer verheugend, dat de jeugd be- I hoorlijk vertegenwoordigd was. I Met een kort welkomstwoord opende Dr Smolders de avond en wees vooral de jeugd op haar verantwoordelijkheid 1 ten opzichte van het dier, waarna enige lantaarnplaatjes vertoond werden, aan tonende vele gevallen van zeer erger lijke dierenverwaarlozing. Na de pauze vertoonde Dr Smolders wel zeer fraaie opnamen uit het dieren leven, die zeer in de smaak vielen. Na afloop sloot Dr Smolders deze ge klaagde bijeenkomst met een passend woord, inhoudende een opwekking om te komen tot een afdeling van de Dieren bescherming in Holten. j TUSSEN TRACTOR EN DORSGARNITUUR BEKNELD. Donderdagmorgen zou men op de boerderij van de heer A. Kolkman in de Beuseberg gaan dorsen. Bij het verzet ten van de tractor is deze de zoon, F. -Kolkman, die even op de machine was geklommen, uit de hand gelopen, waar door hij tegen de "dorsmachine op botste juist op de plaats, waar de vader aan het werk was. Deze geraakte tussen tractor en dorsmachine bekneld en liep daardoor verwondingen en inwendige kneuzingen op. Hij had veel pijn. Dokter I Nagelhout verleende de eerste hulp. De patient wordt thuis verpleegd en zal ge ruime tijd rust moeten houden. Zijn toe stand was Vrijdagmorgen bevredigend. De bestuurder, de heer H. Rietman, is nog op de tractor gesprongen, om te trachten de botsing te voorkomen, het- geen hem echter niet meer mocht ge lukken. De buren, welke opgekomen waren om hun naoberplichten te vervullen, konden onverrichterzake naar huis gaan. ulHet dorsen kon niet doorgaan. di SLACHTINGEN IN HET 3de KWART. Ill Gedurende het 3e kwartaal werden ;c in het gemeentelijk abattoir geslacht 1 b paard, 1266 runderen, 43 kalveren, 11 nuchtere kalveren en 21 varkens. In de waag werden gewogen 1932 varkens. KINDERPOSTZEGELACTIE. Het Comité Kinderpostzegels schrijft ons: De actie „Voor het kind door het kind" zal plaats vinden van 13 tot 20 October a.s. De kinderen van al de scho len van Holten zullen trachten bij U 'n bestelling te noteren voor de levering van deze postzegels, die 17 November door de P.T.T. in omloop zullen worden gebracht. Pl.m. 50.000 kinderen zullen weer pro fiteren van de landelijke actie. Stel de kinderen niet teleur, zij zul len u volledig inlichten wat te krijgen is en tegen welke prijzen. Het comité Holten heeft meerdere plannen, deze zullen in de eerstvolgen de weken bekend gemaakt worden. De postzegelgrootverbruikers kunnen een bezoek van enige comitéleden tege moet zien, maar eerst de actie: BURGERLIJKE STAND. Geboren: Willem Jan, zv. W. H. Mark voort en J. Jeurlink, Holterbroek 93. Bernd Roland, zv. D. Eshuis en I. G. Haberland, Oranjestraat 95. Jan Hen drik, zv. A. J. Podt en C. van Vlaande ren, Dijkerhoek 19. Hendrik. Jan, zv. J. Rensen en J. W. Stevens, Dijkerhoek 98. Aaltjen Hendrika, dv. T. Paalman en J. H. Smit, Tuinstraat 10. Ondertrouwd: Th. Nieuwenhuizen, 31 j., Haarlemmermeer en G. Kolkman, 27 jr., Beuseberg 58. J. Rosman, 27 jr., Dorpsstraat 25 en G. Schuppert, 25 jr., Pastoriestraat 37. Gehuwd: J. D. Holterman, 24 jr. en J. M. Aaltink, 23 jr. G. Achterstraat, 28 jr., Ede en G. van der Meulen, 27 jr. Ingekomen: A. ten Veen van het Cen traal Bevolkingsregister te 's Graven- hage naaf Aalpolsweg 30. Wed. H. ten Veen-Rast en gezin van het Cen traal Bevolkingsregister te 's Graven- hage naar Aalpolsweg 30. H. J. Paal man van Enschede naar Neerdorp 87. M. van Hien en gezin van Bandung naar Holterberg 71. J. Corveleijn en gezin van Bandung naar Holterberg 42. Vertrokken: W. C. B. Kleijn v. Oran jestraat 38 naar Amsterdam. V. E. Palm en gezin van Holterberg 42 naar Noordwij k. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 9 en 10.30 uur Ds Pietersma (Voorb. H. Av.); 's av. 7 uur Ds Knipscheer. Dijkerhoek. 10 uur Ds Knipscheer. Geref. Kerk. 10 uur (Bevestiging ambts dragers) en 3 uur Ds Hoogkamp. In beide diensten extra collecte voor de verstrooide Gereformeerden in het buitenland. VOOR HET KIND DOOR HET KIND! In het plaatselijk comité heeft ook mevr. Assink (van het postkantoor) zit ting genomen. Ingezonden. Afscheid Dr P. S. R. Kosters. Sinds 1 Januari 1921 heeft Dr P. S. R. Kosters als chirurg in Deventer ge werkt. Wie het werk van een chirurg van na- nabij volgt weet, dat dit wil zeggen: meer clan 30 jaar ingespannen arbeid met een soms niet te dragen verantwoor delijkheid, daar de beslissing, over leven of dood voortdurend afhankelijk is van zijn kennen en kunnen. En hoe voortreffelijk heeft Dr Kos ters dit werk gedaan. Als één van de-eersten, die in ons land de longchirurgie beoefende, heeft hij zich op dit gebied een grote naam verworven, doch ook op andere, meer speciale ge bieden van de chirurgie, blonk lrij uit. Indien wij bedenken, hoevele duizen den aan hem herstel van gezondheid en misschien het behoud van hun leven te danken hebben, dan kan liet niet anders of velen zullen van de gelegenheid ge bruik willen maken Zaterdag 25 October a.s., tussen 4 en 6 uur van hem afscheid te nemen tijdens de receptie in het St. Geertruiden Gasthuis of Ziekenhuis, 11. J. Ph. Feseyurstraat 9 te Deventer. Onderstaand comité wekt U dan ook gaarne op tot het doen blijken van Uw belangstelling, o.a. door het zenden van een bijdrage voor een aan te bieden ge schenk, per postwissel of door over schrijving op girorekening No. 319785 ten name van de heer B. Groot Huize,Bloem- straat 24 tc Deventer, met vermelding: „Geschenk Dr Kosters". Bijdragen voor ditzelfde doel kunnen ook gedeponeerd worden in een bus, welke geplaatst is op de kantoren van het Ziekenfonds v. d. Arbeidende Stand, Polstraat 7, Deventer, liet Algemeen Af- delings-Ziekenfonds ADZZ, Brink 34, De venter en de Administratie van het St. Geertruiden Gasthuis of Ziekenhuis, II. J. Fesevurstraat 9 te Deventer. Namens het Comité: G. v. d. GRONDEN, voorzitter; B. GROOT HULZE, penningmeester; L. KRAAYENZANK, secretaris, Tjoenerstraat 62, Deventer. Telefoon 4141, St. Geertruiden Gast huis, Deventer. Noot van de Redactie: Wij hebben aan het bovenstaande ingezonden stuk gaarne plaatsruimte verleend, omdat ook talrijke inwoners van onze gemeente baat gevon den hebben bij de grote kunde van deze bekwame chirurg. Wij laten hieronder nog enkele bijzonderheden volgen om trent zijn persoon: Dr P. S. R. Kosters werd op 4 Mei 1888 geboren te Enschede en studeerde te Leiden. In 1916 deed hij zijn artsen examen en was daarna tot 1922 assistent bij Prof. Dr Zaayer te Leiden, een dei- grondleggers van de longchirurgie en Dr Kingma Boltjes van het Bergweg Zie kenhuis te Rotterdam. In 1926 promo veerde hij op het onderwerp: „Verslag van de chirurgische kliniek der Rijks universiteit te Leiden". Dr Kosters was sinds 1921 werkzaam als chirurg in het St. Geertruiden Zie kenhuis te Deventer, eerst in samenwer king met Dr Goedhuis, sinds 1 Januari 1931 alleen. De laatste jaren wegens de steeds toenemende chirurgische werk zaamheden (in 1920 bedroeg het aantal operaties 223, in 1951 pl.m. 1600) in sa menwerking met Dr Slingenberg. Hij heeft sinds einde vorige jaar we gens gezondheidsredenen geen praktijk meer uitgeoefend. Dr Kosters is één der pioniers op het gebied van chirurgische behandeling der long tuberculose, in samenwerking met Dr Vos Sr. in Hellendoorn en Dr. Sickenga te Alrnen. Hij maakte voor dit onderdeel der chirurgie verscheidene studiereizen naar het buitenland, sprak er over op congressen, terwijl ook publicaties op dit gebied van zijn hand verschenen zijn. Een groot aantal artsen werkte kortere of langere tijd op zijn afdeling. Verschei dene chirurgen ontvingen van hem een gedeeltelijke en zelfs hun gehele oplei ding. In de Woensdagavond gehouden raads vergadering, waarin de heer Meijerman afwezig was, heeft de burgemeester, Mr W. H. Enklaar, plannen geopenbaard in zake een natuurbad en de stichting van een openbare lagere school teneinde de Dorpsschool voor het mulo-onderwijs te bestemmen. Plannen voor Natuurbad. 's Raads Voorzitter zeide bij het punt mededelingen, dat het goed is, dat de le den eens een blik werpen in de keuken van B. en W., opdat zij kunnen zien wat daarin gaar wordt gestoomd. Een natuurbad kan niet gemist wor den en daarom hebben B. en W. zich be raden over de aanleg, daarvan, waarbij van de zijde van de Prov. Planologische dienst reeds de instemming is ontvan gen. Vooral ook met het oog op het vreemdelingenverkeer moeten we zo langzamerhand komen tot de stichting- van een bad. Er is thans contact opgeno men met het Ingenieursbureau van de Ver. van Ned, Gemeenten te A.mersfoort, welks directeur, de heer Verheij, het be zichtigde terrein een goede greep noem de, maar het is thans nog een zoeken en tasten hoe dit project financieel moge lijk zal worden. De burgemeester vroeg machtiging om een klein opzetje te maken met een ex ploitatie-overzicht, welke de raad gaarne verleende omdat men, zoals de heer Jan sen opmerkte, dit plan ten zeerste toe juicht. Onverwacht plan voor mulo-school. Wel een geheel onverwacht plan lan ceerde de burgemeester toen lxy vervol gens bekend maakte, hoe B. en W. zich de oplossing van het stichten van een mulo-school voorstellen. B. en W. willen een nieuwe lagere school bouwen, de mulo in de dorpsschool onderbrengen, waardoor tevens enkele lokalen voor het landbouwhuishoudon- derwijs beschikbaar komen en het gym nastieklokaal weer geheel aan zijn oor spronkelijke bestemming kan beantwoor den. Het wordt dan uitsluitend beschik baar gesteld voor de gymn.ver. „Bato", terwijl de overige verenigingen, welke thans van het lokaal gebruik maken, naar een klasselokaal kunnen verhuizen. Voor het lager onderwijs is men geheel uit de school gegroeid. Verbouwing le vert grote moeilijkheden op en men be hoeft daarvoor dan geen gekke dingen te doen, terwijl dit, aldus de burgemees ter, de kans van het leven is om de la gere school, met het oog op de veilig heid van de kinderen aan de grote ver keersweg-, een andere plaats te geven. Alleen het bouwen van een gymnastiek lokaal zou reeds f 70.000.kosten. Het stichten van een lagere school naar het z.g. seriebouwsysteem, dat door de Mi nister sterk geprotegeerd wordt en waar voor geen bouwvolumen nodig zijn, zou alleen reeds een besparing van eén halve ton betekenen. Het zou ook een snellere verwezenlijking van de mulo-plannen be tekenen, doch het bezwaar is, dat de plaatselijke aannemers er dan niet aan te pas komen. B. en W. willen Vrijdag daarom een kijkje nemen naar een Pa- nagro-school, welke te Naarden gebouwd is, maar komen natuurlijk met een nader voorstel, omdat ook de gewone bouw mogelijkheden onderzocht zullen worden. Men is met deze oplossing wat ge heimzinnig geweest, omdat B. en W. van mening waren, dat de raad de eerste moest zijn, welke van deze plannen ken nis kon nemen. Op vragen van de heren Derksen, Aaf- tink en Soer antwoordde de voorzitter. dat het een school met tien lokalen zal moeten worden in verband met het bouw systeem, het tegenwoordige gymnastiek lokaal komt dan in gebruik voor beide dorpsscholen en de dorpsschool is zeker geschikt voor mulo-onderwijs. Er is op de systeembouw nog wel iets aan te merken, daarom willen B. en W. ook alle mogelijkheden onderzoeken. De Inspecteur kan zich met deze plannen wel verenigen. Als streefdatum wil men aanhouden de opening van de mulo tegen 1 Sept. van het volgende jaar. Verschillende vragen werden nog be antwoord, waarna de heer Wechstapel opmerkte, dat de mulo-school gebouwd moet worden of als de openbare school niet meer aan de eisen voldoet, dan moet men een nieuwe lagere school stichten en de mulo in de oude school onderbren gen. Nog lichtelijk verrast door de voor gestelde oplossing gaf de raad B. en W. gaarne de gevraagde machtiging om op dit stramien voort te borduren. Reinigingsrechten. Aangezien de kosten van liet extra huisvuilophalen, waarvoor een minimum gold van 7.50 gulden, wat aan de hoge kant is, besloot de raad deze minimum- kosten, waarvoor de gemeente-auto zal rijden, tot f 5.(2 M.2) terug te bren gen; men zal dan eerder geneigd zijn de auto te bestellen, hetgeen in het be lang van de hygiënische toestand is. Er werden voorts enkele bezwaarschriften omtrent het reinigingsrecht afgedaan. Een voorstel tot wijziging van de sub sidie-regeling ten behoeve van de cen trale dienst voor geestelijke volksgezond heid werd met een hamerklop aanvaard. Beroepschrift A. Muller. Meer stof tot bespreking gaf het be roepschrift van de heer C. A. Muller tegen het afwijzend besluit van het da gelijks bestuur om thans in plaats van pannen golfplaten te mogen gebruiken als dakbedekking van zijn in 1951 aan de molen gebouwde kunstmestloods. De Voorzitter lichtte uitvoerig toe, hoe deze dakbedekking al lang een steen des aanstoots is. Hoewel B. en W., zulks op grond van de toenbestaande bouw verordening, geen toestemming gaven voor het gebruik van golfplaten, zijn deze er door reclamant toch opgelegd. Bij wijze van boerenbedrog werd er stro overheen gedaan. Wij vonden dit, aldus de voorzitter, in genendele oirbaar en daarover is dan ook veel corresponden tie gevoerd. Men vond echter bij de heer Muller geen gehoor. Na wijziging van de verordening, waarbij golfplaten in door B. en W. te beoordelen gevallen toege- staan zijn, werd opnieuw een verzoek ontvangen. Men kon echter geen ver gunning verlenen voor iets dat er al was. Tegen deze afwijzing nu is de heer Mul ler in beroep gekomen. Formeel deugt daar niets van en kan de raad niet be sluiten alsnog deze dakbedekking toe te staan. Het is daarbij helemaal niet de bedoeling om de heer Muller onaange naam te zijn, maar men zou de deur open zetten voor iedereen om maar dit mate riaal te gebruiken. Bovendien, een grove onbillijkheid tegenover hen, die dure rub- beroid moesten gebruiken. Men zou dan kunnen zeggen: de brutalen krijgen in Holten toch hun recht. De heer Jansen betreurde het, dat men duur materiaal moet gebruiken als het goedkoper kan, terwijl de heer Lan- deweerd de vraag stelde, of het hier een gezagskwestie geldt. De Voorzitter zette uiteen, dat dit een ere-kwestie is geworden voor B. en W. Tegen het besluit van Ged. Staten, waar bij deze geen goedkeuring wilden ver lenen aan de wijziging der verordening, waarbij in sommige gevallen golfplaten zijn toegestaan, zijn wij bij de Kroon in beroep gegaan. G. S. hadden geen ver trouwen in het beleid van B. en W. t.a.v. het gebruik van deze golfplaten. Voor de Raad van State heb ik mij over dit gebrek aan vertrouwen verontwaardigd getoond en de Kroon heeft daarna be slist, dat hij wel vertrouwen in ons be leid had. Het zou nu toch wel van een heel slecht beleid getuigen, wanneer wij bij de eerste keer, dat het dorpsschoon in gevaar komt, de golfplaten zouden toelaten. Het zou betekenen mooie woor den van B. en W., maar Ged. Staten hadden gelijk. Dit alles had vermeden kunnen wor den, wanneer de heer Muller tijdig in beroep was gekomen. Hij is uit en te na AGENDA: Zaterdag 11 Oct., 7.30 uur: Uitvoering van de Accordeonver. N.K.A.C. uit Nijver- dal in Amicitia. Na afloop bal. Maandag 13 Oct.: Grote Najaarsmarkt te Rijssen. Tevens trekking markt- verloting. Dinsdag 14 Oct. 7.30 uur: Lezing van Ir. J. Baas, voorzitter der O.L.M., over: Actuele landbouwvraagstukken" voor de leden der afd. O.L.M. en Jong Holten in café Kalfsterman. 13-20 Oct.: Kinderpostzegelactie „Voor het kind door het kind". Vrijdag 17 Oct.: Eerste uitgifte boeken Plattelandsbibliotheek 7.30-8 uur in O.L. Dorpsschool. Verkoop oude boe ken Volksonderwijs. Zaterdag 18*Oct.: Vanaf 2 uur verkoop oude boeken. Woensdag 5 Nov. (Dankdag)Grote bazar onder het motto „Kom d'r in" ten bate van de L.R. ,,Bergruiters" in zaal Vos man. Woensdag 5 Nov. (Dankdag): Uitvoering O.C.H. in Irene met „Het Witte Le gioen". Woensdag 5 Nov. (Dankdag): Uitvoering H.G.K. in Amicitia. Woensdag 5 Nov. (Dankdag): Jaarlijkse Cross Country van de „Bergruiters". Zaterdag 15 Nov.: Uitvoering van O.C.H. met „Het Witte Legioen" in Amicitia. Donderdag 20 t.m. Zaterdag 22 Nov.: Bazar voor „Irene". gewaarschuwd, dit materiaal niet te ge bruiken. De heren Landeweerd en Jansen meen den, dat men de platen kan laten kleu ren en dat de raad alsnog toestemming zou kunnen verlenen. Hier rammelde de Voorzitter even met de portefeuille. U kunt toestemmen, maar dan draag ik het besluit ter ver nietiging voor aan de Kroon. Nadat Wethouder Veneklaas Slots nog had verklaard, dat men in Rijssen al naar dit geval verwijst en de heer Jan sen enig respijt voor de verwisseling der dakbedekking had bepleit, besloot de raad zonder hoofdelijke stemming de heer Muller in zijn beroepschrift niet- ontvankelijk te verklaren. Verharding Jeurlingsweg en Aaltinkssteeg. Het voorstel van B. en W. om de Jeur- linksweg, welke reeds op de begroting staat, te verharden, gelijktijdig met de Aaltinkssteeg, waardoor een mooie rond weg wordt verkregen, noemde de Burge meester een zaak met veel aspecten. De kosten worden door de Heide Mij. geraamd op f 40.000.de subsidie van de cultuurtechnische dienst bedraagt f 16.000, zodat er nog f 24.000 nodig is, waarvan reeds f 2i.000 op de begroting staat. Om met een verhoging van slechts f 3000 twee wegen te verharden, lokte B. en W. wel, aldus de voorzitter. In café 't Klein Viaduct is aan de aan gelanden gevraagd: wat is het jullie waard? De Heihuizen heeft f7000 ge tekend en die heeft onze liefde, maar dit is een kans die aangegrepen moet wor den. vooral met het- oog op de nieuwe begraafplaats. Gezien het grote gemeentebelang is de aangelanden gevraagd de weg is op sommige plaatsen verdacht smal en hier zal heel vroeger de ploeg wel eens uit gegleden zijn geeft ons de nodige grond en betaal jullie de afrastering. De stemming was goed en op de heer Rei- link na hebben allen zich hiertoe bereid verklaard. Deze zou 270 M. moeten af- staan, maar heeft er zelf geen belang bij, omdat hij reeds een verharding naar zijn grond heeft. De heer Aaftink vraagt of ook alleen op de Jeurlinkssteeg subsidie wordt ver leend. Hij vindt de Aaltinkssteeg een slin gerpaadje. De heer Soer vindt, dat de Heihuizen nu op het tweede plan komt, terwijl men zich daar een flink offer wil getroosten. Als rondweg vormen de genoemde wegen een gevaarlijk kruispunt bij hotel Mul ler, terwijl men voor begrafenissen van de Beuseberg zeker deze weg vooreerst niet zal gebruiken, omdat men zich aan bepaalde gebruiken gebonden voelt. De jongeren misschien wel. De heer Landuwer vindt het een mooi plan, terwijl de heer Wegstapel zegt, dat de heer Réilink zuiver uit gemccnschaps-

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1952 | | pagina 1