3 Heeft U zich al opgegeven als bloedgever? Weest een kraanMeldt U aan ^Plaatselijk Nieuws id SPORT. silo. 38. Jaargang 4. Boi. ZATERDAG 20 SEPTEMBER 1952. Verschijnt elke Zaterdag. 1 A NIEUWSBLAD nin9e abonnementsprijs van dit blad ilter NAAR CANADA. 'sm: Donderdag j.l. is onze plaatsgenoot J. epV Olthof en zijn gezin scheep gegaan ...laar Canada, naar het land, dat reeds i^Jrelen uit de gemeente Holten in de ge legenheid stelt een nieuw bestaan op te Douwen. Het gezin Olthof zal voorlopig deiHjn intrek nemen ten huize van de wel bekende oud-Holtenaar B. H. Veldhuis, steile thans met de zijnen woonachtig is te Hagersville in de provincie Ontario. Zoals in de Geref. Kerk bij het vertrek NGiran een emigrerend gezin of zelfstandig persoon gebruikelijk is, werd Zondag j.l. aan het eind van de namiddaggodsdienst- befening namens kerkeraad en gemeente bar Sei bedraagt f 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5Jf88 - 2SJf Adv.-prijs1—15 m.m. (d contant1.50. Iedere m.m. meer f 0.06 an het gezin Olthof afscheid genomen 5.%oor Ds Hoogkamp. De pastor-loei zei allereerst, dat het 'n goede gewoonte is ora enige aandacht te N(j)esteden aan het vertrek van een gezin, antiM- kerkelijk meelevend is. 'ujj De predikant wenste hen toe, dat zij onder inwachting van Gods zegen zullen Qitrachten in het tweede vaderland een 3lintiieuw bestaan te vinden. Spr. hoopt, dat het gezin niet alleen materiële, doch bovenal geestelijke zegeningen mag ont vangen. Ldeij Ds Hoogkamp sprak de hoop uit, dat de Heere de ouders wijsheid mag schenken, steieneinde hun kinderen in de vreze Gods te kunnen opvoeden. Tenslotte wenste spr. de vertrekkenden Gods veilig geleide toe. K De gemeente zong de scheidende fami- j-j^lie daarop staande toe Psalm 121 4: „De Heer' zal U steeds gadeslaan". ,tlJ H.M.V. TOONDE HAAR NIEUWE nJ AANWINST. g] De muziekvereniging H.M.V. maakte hoiWoensdagavond een muzikale rondgang uijom de plaatsgenoten het pas verworven inefederatievaandel te tonen, dat de afgelo- n dpen week in de etalage van de fa. Gebr. mbeWansink prijkte. G<; Behalve de eigen verlichting voerde de istoet een groot aantal kinderen met lam pions en fakkels mee, zodat er met een beetje goede wil van een lampion- en fakkeloptocht kon worden gesproken, entfj Door de weersomstandigheden het begon na een goed uur wat te regenen kon het gehele dorp niet worden af gewerkt en moest men zich beperken tot —het westelijk deel en het centrum. Via de Dorpsstraat, Burgemeester v. d. Borch- •♦♦'straat en Raalterweg trok men zelfs langs de Jeurlinksweg naar hotel „De Kleine Viaduct" om zodoende ook de be woners van de Bekkenkamp te bereiken. Ook de Stationsstraat, Larenseweg, Smidsstraat en Kerkstraat kregen een beurt, waar de bewoners het vaandel bij het licht der benzinelampen konden gadeslaan. Op een nader aan te kondigen dag hoopt men de overige dorpsgenoten met een bezoek te vereren, et FOKDAG VAN DE VERENIGING „HOLBATHEO". Terwijl de bel van de draaimolen tel kens haar metalen stem liet klinken, had op een ander terrein in de onmid dellijke nabijheid de keuring van de tal rijke prachtige paarden plaats, die door de leden van de fok vereniging ,,Holba- theo" ter gelegenheid van de tweede fok- dag waren bijeengebracht. Een keur van veulens, enters, merriën enz. was hier bij elkaar om in een edele wedkamp te dingen naar het kampioen schap van deze dag, verdeeld in de ru brieken en naar het Gronings en Gelders type, dat hier steeds meer gefokt wordt. De voorzitter, de heer W. Staring, hield een korte toespraak en later wees de bur gemeester, Mr Enklaar, op het belang 'van deze fokdagen, welke een stimulans vormen voor de fokkerij, waardoor het paard de strijd tegen de mechanisatie met haar tractoren enz. niet behoeft te ver- t liezen. Want het dreigt daardoor in de [verdrukking te komen. Dr Nieuhof de secretaris van de V.L.N., gaf ons zijn indrukken, welke wij in ons t—t—; volgend nummer hopen weer te geven, evenals de gedetailleerde uitslagen, wel- ke om des tijds wille achterwege moeten j blijven. eend Kampioen bij het Gelders type werd I Primosa van de heer H. Deten, Dijker- ;j^| hoek (vader Kanselier). Reserve kam- i pioen werd Oliena van de heer W. Scholt- hof, Schoolt (vader Kornet). Kampioen Gronings type Polphine van J de heer M. Boode, Espelo (vader Ideaal); DTl reserve kampioen Korry van E. Aaltink, Dijkerhoek (vader Zidzard). j Wij hopen op deze dag uitvoeriger terug te komen. MOTORSPORT. Woensdagavond organiseerde de Motor en Automobielclub „De Holterberg" haar laatste oriënteringsrit in dit seizoen. Het parcours liep door vele straten van ons dorp, vervolgens naar de Holterberg, Nieuw-Heeten en terug over Dijkerhoek, Holterberg naar de finish bij hotel Vos man. Gestart waren 26 deelnemers, waarvan het merendeel niet tijdig aan de finish verscheen. De uitslagen luiden: Motoren: 1. H. Heijenk te Holten,'21 strafp.; 2. T. Dan- tuma te Goor, 24 strafp. Auto's: 1. Wolthuis te Almelo, 45 strafp. JAARVERGADERING E.H.B.O. Donderdag 11 September hield de plaat selijke E.H.B.O.-afdeling haar jaarverga dering in hotel Vosman. Na de opening door de voorzitter en behandeling van de ingekomen stukken volgde het jaarver slag. Hieruit bleek, dat de vereniging, op gericht door een 20-tal ingezetenen, tot 50 leden uitgroeide. Hiervan hebben 23 de aanvangcursus met succes gevolgd en staan voor de taak het diploma te be halen. De penningmeester bleek in staat een klein batig saldo te vormen, maar daar van moet nog afgedragen worden aan het Hoofdbestuur, terwijl de cursus voor de Bescherming Bevolking ook een aanslag op de kas doet. Gehoopt wordt, dat door deelname van leden-cursisten de uitgaven tot een minimum beperkt zullen blijven en de overheid, indien een beroep op haar wordt gedaan, de helpende hand zal bie den, evenals geschiedde in het afgelopen jaar. De voorzitter dankte secretaris en pen ningmeester voor hun verslagen en deel de mede, dat na een gehouden bespreking tussen het bestuur van onze afdeling en het Hoofd Bescherming Bevolking, de heer De Goede uit Rijssen, er volledige overeenstemming bereikt werd betreffen de de te houden cursus en verdere samen werking. Een dringend beroep deed de voorzit ter op alle E.H.B.O.-ers om zich op te geven voor de Bloedtransfusiedienst van het Rode Kruis. Donderdag 25 September zal een bus met vrijwilligers naar Rijs sen gaan. De gezellige bijeenkomst werd vervol gens door de voorzitter gesloten. GEMEENTE-CHAUFFEUR G. J. AITINK ONDERSCHEIDEN. Op de Zaterdag 13 September j.l. in hotel Memphis te Enschede gehouden afdelingsvergadering van Bondsconsuls der A.N.W.B. in Overijssel, is aan onze plaatsgenoot, de heer G. J. Aitink, chauffeur in dienst der gemeente, het getuigschrift voor 12y2"jar^ëe trouwe dienst met daarbij behorend insigne uit gereikt door het hoofdbestuurslid van de A.N.W.B., Ir N. Vis. De chauffeurs, welke bij deze gelegen heid werden onderscheiden, werden door de heer Vis op hartelijke en ernstige wijze toegesproken, waarbij dezeer op wees, dat deze onderscheidingen door de chauf feurs ten volle waren verdiend, doch dat het dragen van het insigne op hen voor de tqekomst ook weer bijzondere ver plichtingen legde, omdat zij zich steeds er van bewust moeten zijn, dat het in signe hen stempelt tot chauffeurs, die ge durende 121/2 of 25 jaren trouw hun ver antwoordelijk werk verricht hadden en in het verkeer steeds correct waren opge treden. Daarna werden de chauffeurs met hun werkgevers een voor een naar voren ge roepen en gecomplimenteerd, zo ook de heer Aitink met onze burgemeester en de gemeente-opzichter, de heer Holterman. Wij hopen, dat onze vriend Aitmk in goede gezondheid over een aantal jaren wederom in dezelfde vergadering mag verschijnen om het bondsinsigne voor 25- jarige trouwe dienst bij de gem. Holten in ontvangst te nemen. Ds HOOGKAMP BEDANKTE. Ds Hoogkamp, pred. der Geref. Kerk, maakte Zondagmorgen aan de gemeente bekend, dat hij voor het beroep,dat de kerk van Zaamslag (Zeetfws-Vlaande- ren) op hem had uitgebracht, had be dankt. BROMFIETSER MAAKTE LELIJKE TUIMELING. Woensdagnamiddag sloeg de heer G. Veldhuis van de Kolweg op de Larense weg bij Baltus met de bromfiets over de kop, doordat het touw, waarmee hij enige zakken meel had vastgebonden op de voorbagagedrager, in 't voorwiel terecht kwam. Veldhuis sloeg met het hoofd tegen de straat, waardoor een gapende wonde ontstond, die door Dr Kole werd ge hecht. DONORS GEVRAAGD VOOR HET ROODE KRUIS. Op verzoek van het Bestuur van de plaatselijke afdeling van het Ned. Roode Kruis herinneren wij er aan, dat de bloed- afgifte voor de bloedplasma-actie voor de donors uit deze gemeente zal plaats hebben op Donderdag 25 Sept. a.s. in het Parkgebouw te Rijssen. Er hebben zich reeds een aantal per sonen voor dit doel opgegeven, doch het afdelingsbestuur zou nog gaarne de aan gifte van een groot aantal vrijwilligers en vrijwilligsters tegemoet zien. De bloedafgifte is een heel eenvoudige ingreep, welke zonder de minste moeite en pijn geschied, zodat iedere gezonde man en vrouw zich zonder bezwaar voor dit doel kan opgeven. Het vervoer ge schiedt kosteloos en men is met een paar uur weer in Holten terug. Spoedige aangifte bij een der bestuurs leden is met het oog op het bespreken van een vervoermiddel zeer gewenst. Zij, die reeds het vorige jaar als donor optraden, worden verzocht het toen uit gegeven diploma mee te brengen, voor het bijplakken van een zegel. GEZINSVERZORGING VOORKOMT GEZINSZORG. Met deze gedachte is de Commissie voor Gezinsverzorging haar werk begon nen en helpt de gezinsverzorgster de ge zinnen. Welke gedachte hebt U hierover? Het blijkt nog maar al te vaak, dat men niet weet dat er een gezinsverzorgster in onze gemeente is, en welke taak zij heeft te vervullen. De taak van de gezinsverzorgster be staat in tijdelijk geheel of gedeeltelijk vervangen van de huisvrouw. Zij biedt hulp in die gezinnen, waar de vrouw des huizes niet in staat is haar taak naar be horen te vervullen, b.v. door ziekte, en verricht daarom alle huishoudelijke bezigheden. Wanneer in een huishouden de zaak aan de grond gelopen is vader moet elders naar z'n werk of werkt op 't land, moeder ligt op bed te piekeren, 'n paar kleine kinderen kruipen rond, wie zal op ze letten, wie zal voor het eten zorgen, waar zullen ze zo gauw hulp vandaan halen is het. dan geen uitkomst, als men een gezinsverzorgster kan krijgen, die de zaak op gang houdt en alles regelt? Ja maar, zeggen sommigen, wij hebben nog buren. Dit is in onze dorpsgemeen schap wel mooi, maar de buren hebben ook hun bezigheden en hebben vaak geen tijd om in de buurt een huishouding te helpen. Die gezinnen, welke reeds hulp van de gezinsverzorgster hebben gehad, hebben dit zeer gewaardeerd. Dit is een stimu lans voor de gezinsverzorgster en de leidinggevende dames bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. En dan de kosten! Dit ziet men veelal ook nogal somber. Van hen, die hulp van de gezinsver zorgster krijgen, wordt gevraagd of zij naar draagkracht een kleinigheid in de kosten willen bijdragen. De overige onkosten worden gedragen door Rijk en Gemeente en door de Diaco nieën der Geref. en Herv. Kerk. Wij hopen, dat de Gezinsverzorging de Gezinszorg helpt verminderen en dat zij, evenals in andere gemeenten, mag groei en tot heil van ons Gezinsleven. Helpt U ook mee? De Commissie voor Gezinsverzorging te Holten. KIJK UIT BIJ HET ZOEKEN VAN EIKELS! Langs de wegen met eikenbomen kan men de laatste week de jeugd weer vol ijverig bezig zien met het zoeken van eikels, waarbij men dan voorkeur heeft voor de z.g.n. Amerikaanse. Dat de jongelui op deze wijze hun „fi nanciële positie" gaan versterken is na tuurlijk prachtig, maar laat men vooral de gevaren van deze zoekerij niet uit het oog verliezen. Zonder acht te slaan op het veelal drukke verkeer vliegt men de weg op en worden de eikels met stokken en stenen van de bomen geknuppeld. Ook dit laatste is zeer gevaarlijk. We zagen dezer dagen hoe zo'n vallende knuppel juist op een luxe auto terecht kwam, waarbij de voorruit aan splinters ging en de bestuurder gewond raakte aan hoofd en handen. Jongelui, wees daarom uiterst voor zichtig en KIJK UIT!!! JONG LEVEN EN KRENTENBROOD. De familie J. Oosterkamp ontving dezer dagen in verband met de geboorte van hun dochtertje Philippina van O.C.H., waarvan de heer Oosterkamp de artistieke leider is, een groot en prach tig versierd krentenbrood. Bij de aan bieding waren bijna alle spelers en speelsters tegenwoordig en werden nog eens even oude herinneringen opgehaald. MUZIEK OP VONDERSCHOTTEN H.M.V. bracht gouden echtpaar serenade. Zaterdagavond ging „H,M,V," per fiets naar de Vonderschotten om een mu zikale hulde te brengen aan het echt paar Stegeman-Schaasberg, dat Donder dag 11 Sept. 50. jaar was getrouwd. We gens omstandigheden was de „gouden brulfte" uitgesteld tot Zaterdag en daar om wachte „H.M.V." ook tot Zaterdag avond met de feestmuziek. „H.M.V." speelde een 3-tal pittige mar sen en het bekende „Lang zullen ze le ven", waarna de voorzitter, de heer A. Westerik namens het korps hartelijk fe liciteerde. Het gouden echtpaar en de familie wa ren zeer erkentelijk voor deze blijken van „muzikale" belangstelling en boden de muzikanten een feestdronk aan. BEDRIJVIGHEID IN DE LUCHT. De postduivenvereniging „De Bergvlie- gers" hield op 23 Augustus haar laatste vlucht met de jonge duiven vanaf Arlon (België). De afstand bedroeg 294 km. De duiven werden om 10 uur gelost. De le kwam binnen 2.30.24 uur en de achtste om 2.48.29. De volgorde was: 1, 3 en 8 G. J. Schoneveld; 2 W. v. d. Pluijm; 4 J. Aaftink; 5 L. Gazan; 6 A. Meerman; 7 J. Veldhuis. De taart, beschikbaar gesteld door de heer L. Pagrach, werd gewonnen door de heer W. v. d. Pluijm. De eindstand van de jonge duiven is als volgt: le kamp 1 G. J. Schoneveld 421.7 p.; 2e kamp 2 Joh. Veldhuis 353.1 p.; 3 L. Gazan 328.1 p.; 4 W. v. d. Pluijm 301 p.; 5 Schuppert en Rosman 190.7 p.; 6 J. Haan 177.6 p.; 7 G. Steunenberg 152.5 p.; 8 A. Meerman 87.7 p.; 9 J. Aaftink 27.9 p.; 10 H. J. Aaftink 27.9 p.; 11 H. ten Velde 25.2 p. Op 6 September had een vlucht plaats vanaf Venlo over een afstand van 103 km. Het betrof hier oude en jonge dui ven, welke werden gelost om 1 uur. Aan komst le duif 2.36.07 uur; aankomst 18e duif 3.02.47 uur. De volgorde was als volgt: 1 J. van Geenhuizen; 2, 6, 9 en 12 G J. Schoneveld; 3 J. Haan; 4, 8, 15 en 18 W. v. d. Pluijm; 5, 13 en 17 H. Veldhuis; 7 A. Meerman; 10 en 16 H. J. Aaftink; 11 W. Aaftink; 14 L. Gazan. De thermosfles en sigarettenkoker, be schikbaar gesteld door de „Smid van de Kol", werd gewonnen resp. door J. van Geenhuizen en W. v. d. Pluijm. Tenslotte werd op 13 September met jonge en oude duiven gevlogen vanaf Roermond. Afstand 125 km. De lossing geschiedde om 12 uur. Het resultaat was, dat de le duif arri veerde om 2.03.23 uur en de laatste, 19e, om 2.14.25 uur. De uitslag was in dit geval als volgt: 1, 4, 6, 11 en 15 G. J. Schone veld; 2, 8, 12 en 16 W. v. d. Pluijm; 3 en 18 J. Haan; 5 en 17 Joh. Veldhuis; 7 L. Gazan; 9 J. Aaftink; 10 en 14 L. Gazan; 13 en 19 H. J. Aaftink. De fles wijn van een onbekende winke lier werd gewonnen door de heer JHaan. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: 2 sjaals met diverse kleu ren; damesrijwiel; psalmboekje; 2 cein tuurs; vrachtautowiel met band; grijs bruin geblokte slipover (in Sportdal). Verloren: muntbiljet van een gulden; rood lederen ceintuur; glacé handschoen (wit); kist met 9 jonge hennen en blauw zijschot van hardboard; sleutel aan een riempje; actetas met inhoud. Inlichtingen: Bureau der Rijkspolitie te Holten. MIEN HOOLTEN. De verknochtheid van de mens aan zijn geboortegrond is over het algemeen zeer groot. Bij de Holtenaren is de liefde voor eigen plaats wel zeer sterk ontwik keld, hetgeen hog eens weer moge blij ken uit onderstaande dichterlijke ontboe zeming, welke ons door een ingezetene werd aangeboden en die wij gaarne een plaatsje geven: Doar woer Twente en Salland biej mekare komt, Woer de mölle dreejt en woer de biej en bromt, Woer de busse. zingt eur eeuwenoale leed, Doar, doar is mien Hoolten, dat verget ik neet. Woer de stadsleu sommers picnict in de bos, 's Harfs de paddenstöle scheet ut 't gröne mos, Woer 'nen eekhoorn nösselt in 'nen hoogen boom, Doar, doar is mien Hoolten, joa, doar is mien home. Woer de rogge steet de glooien in den ênk, 's Oavonds over bos en wei 'nen nevel hênk, Woer de boern warkt, dag in dag uut op 't laand, Dear, doar is mien Hoolten, in 't mooie Twentelaand. Woer 'k later ook zal komen in de weerld, A'k ooit zwarven mut, heel wiet van huus en heerd, Nooit verget ik Hoolten, hoe 't mie ook geet, Umdet in det darp mien oalders huusken steet. (Nadruk verboden.) DIKE. AGENDA Vrijdagavond 19 Sept.: O.L. Dorps school, aanvang 7.30 uur. Aanvang Di plomacursus E.H.B.O. Donderdag 20 t.m. Zaterdag 22 Novem ber: Bazar voor „Irene". Maandag 22 Sept. 8 uur: Ledenvergade ring der B.D.V.'s in café Kalfsterman. Woensdag 24 Sept.: Modeshow van de Firma E. Wonnink in Amicitia. Donderdag 25 Sept.: Bloedplasma-actie Parkgebouw te Rijssen. Vertrek Hol- tense deelnemers vermoedelijk 7.30 u. vanaf O.A.D. Donderdag 25 Sept. 7.30 uur: Lezing over het Belgisch Protestantisme door Ds Pichal, Belgisch predikant, in Irene. Donderdag 25 Sept. half acht: Vergade ring Herv. Vrouwenvereniging in ge bouw „Irene". Vrijdag 26 Sept. 8 uur: Ledenvergade ring afd. Holten van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in hotel Holterman. Zaterdag 27 Sept.: Fokveedag. Dinsdag 14 Oct. 7.30 uur: Lezing van Ir. J. Baas, voorzitter der O.L.M., over: Actuele landbouwvraagstukken" voor de leden der afd. O.L.M. en Jong Holten in café Kalfsterman. Woensdag 5 Nov. (Dankdag): Jaarlijkse Cross Country van de „Bergruiters". Woensdag 5 Nov. (Dankdag)Grote bazar ten bate van de „Bergruiters" in zaal Vosman. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Johan, zv. G. J. den Heijer en J. W. Vrugteveen, Borkeld 46. Jo hanna Wilhelmina, dv. J. W. v. Schoten en W. de Vries, Woonwagenkamp. Ondertrouwd: G. Achterstraat, 28 jr., Ede en G. van der Meulen, 27 jr., Kol weg 15. Gehuwd: G. Steunenberg, 28 jr. en H. Rosman, 27 jr., Rijssen. Ingekomen: G. van der Meulen van Ede naar Kolweg 15. B. Pottjewijd en gezin van Zelhem naar Stationsstraat 5. Vertrokken: J. H. Olthof en gezin van Pastoriestraat 25 naar Hagersville (Ca nada). HOLTEN 1—G.F.C. 2, 1—4. Deze ontmoeting tegen de Goorse re serves is in alle opzichten voor de talrijke bezoekers een teleurstelling geworden. De verwachting bestond, dat, nu onze plaat selijke vertegenwoordigers met jonge krachten waren aangevuld, welke in de serie wedstrijden, die aan deze competitie voorafgingen, goed werk hadden ver richt, er een kleine overwinning uit de bus kon komen. Dat is helaas niet gelukt, want de rood-zwarten bleven in alle op zichten onder de maat en de mindere van de bezoekers. Aanvankelijk kwam dit nog niet zo tot uitdrukking, maar naar mate het spel vorderde, kwamen de te kortkomingen naar voren. Gebrek aan combinatievermogen en samenspel, onvol doende controle en baltechniek en ten slotte geen voldoende uithoudingsvermo gen, waren o.m. de verschijnselen, welke bij een enigszins behoorlijke training in veel mindere mate hadden behoeven voor te komen. De bezoekers hebben, ook al door het slechte schieten, van hun overwicht on voldoende geprofiteerd, anders was de nederlaag nog groter geworden. Zij maakten het eerste doelpunt, toen er ongeveer 10 minuten gespeeld was, doch deze voorsprong behielden ze niet lang, want uit een corner maakte Bul- sink, die van de spilplaats goed naar vo ren was gekomen, met een onhoudbaar schot de gelijkmaker (11). Hiermede kwam de rust. Na de hervatting werd het vonnis aan Holten voltrokken. Successievelijk namen de bezoekers de leiding en werd de stand opgevoerd tot 14 en daarbij kwamen lat en paal nog enkele malen als red dend medium tussenbeide. De scheidsrechter leidde goed, maar was enkele malen niet zeker van zijn zaak. Het programma voor Zondag luidt: Nijverdal 2—Holten 1 2.30 uur Holten 2—Goor Vooruit 2 2.30 uur Enter 3Dijkerhoek 1 12.uur Gezien het feit, dat Nijverdal 2 altijd nogal een zwak zusje geweest is in haar afdeling, voorspellen we een gelijk spel of een kleine overwinning van Holten 1. Holten 2 en Dijkerhoek zullen het tegen hun resp. tegenstanders wel moeilijk krij gen. We verwachten in beide gevallen een kleine nederlaag. KINDERVERLAMMING EN DE SPORT. In de laatste Officiële Mededelingen van de afd. Twente van de K.N.V.B. deelt 't afdelingsbestuur het volgende mede over de Juniorencompetitie: „Op advies van onze afdelingsarts, de heer T. S. Velsing, is besloten deze maand nog niet met de competitie voor de junio ren te beginnen. Niemand behoeft zich hierover ongerust te maken, het is uitsluitend een voor zorgsmaatregel. Indien iemand kinderverlamming krijgt en hij zou gevoetbald hebben, dan wordt het op de sport geschoven. Om dit nu te voorkomen beginnen we deze maand nog niet."

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1952 | | pagina 1