1~LM*V* bij „herexamen schitterend geslaagd ffi] Plaatselijk Nieuws iel No. 37. Jaargang 4. ZATERDAG 13 SEPTEMBER 1952. Verschijnt elke Zaterdag. NIEUWSBLAD ïen tei' De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5^88 - 28Jf Adv.-prijs115 m.m. d contant1.50. Iedere m.m. meer 0.06 W, vv De heer J. P. Harmsen, Algemeen Secretaris van de Neder landse Federatie van Harmonie- en Fanfaregezelschappen overhandigt het prachtige vaandel aan voorzitter Westerik. De heer Heleenders ziet voldaan toe. (Foto: H. Koopman Jr.). In Groenlo werd het zo vurig be- geerde Federatie-vaandel veroverd. I Zes eerste prijzen in vijf jaar. Glorieuse intocht en grootse huldi- ging. „Wilhelmina'' uit Rijssen, „Wierdense Harmonie" en „Mar- keio's Fanfare" verzorgden de feestmuziek. i i Met 107 punten, resp. 53 voor het keuzenummer en 54 voor het verplichte 'werk is H.M.V. Zaterdag j.l. terugge- I! keerd van het Groot Nationaal Federa- 'j tief Muziekconcours, dat ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der „Leo Har monie" te Groenlo werd gehouden. In gezelschap van een groot aantal supporters ging „H.M.V." naar Groenlo, waar men bij aankomst direct de fraaie nieuwe muziekkoepel kon betreden om de beide nummers voor de jury, (he bestond uit de heren De Morée te Olst, Ogier te 's-Hertogenbosch en Van Me ver te Rot terdam, uit te voeren. De heer Heleenders liet eerst 't keuze nummer, de ouverture „Karei van Frank rijk" van Boiëlden, spelen en daarna het verplichte werk, de 3-delige suite van Meindert Boekei „Introductie, Elegie en Capricioso". Er kwamen deze dag 3 koren in de Vaandelafdeling uit, n.l. „De Eendracht" luit Hummelo, het Kon. Fanfare-corps L Wilhelmina" uit Heerde en „H.M.V.". „Wilhelmina", reeds in het bezit van jhet Federatie-vaandel, kwam voor een 2e j wimpel, en het corps uit Hummelo voor ihet vaandel, waarvoor men bij een vorig J concours in deze zomer evenals H.M.V. Ijuist één puntje te weinig had be- jhaald. „De Eendracht" behaalde de vo rige keer precies dezelfde punten als „H.M.V." in Beilen, n.l. 51 voor het keuzenummer en 49 voor het verplichte werk. Aangezien „H.M.V." niet tijdig aanwe zig was, speelde eerst 't corps uit Hum melo, waarna „H.M.V." aan bod kwam. Achter ons zaten twee heren, die blijk baar kennis van muziek hadden, ge- Lhoord de op- en aanmerkingen, die wer- 'den gemaakt. Toen „H.M.V." de num- ist mers, waarnaar met stille aandacht werd geluisterd, had „gemaakt", vroegen wij deze beide heren naar hun mening. Eén van hen wist zeker, dat ons corps voor ieder nummer de 50 had behaald, maar de ander was hiervan nog niet zo zeker. Beide waren het er over eens dat het in ieder geval beter was geweest dan het corps uit Hummelo. Na Holten kwam toen nog Heerde en de wijze waarop dit corps de nummers bracht, was schitterend, en het publiek iwas er dan ook van overtuigd, dat het corps een flinke eerste prijs had be haald en daarmee tevens de 2e wimpel. Onder de leden van „H.M.V." liepen de meningen erg uiteen. De één vond dat het beter was gegaan dan in Beilen, ter wijl de pessimisten en dat waren er heel wat zeker wisten, dat het fout was en men gerust niet op het vaandel moest rekenen. j We polsten de heer Heleenders, doch |verden o'ok hiervan weinig wijzer. Het bedenkelijke gezicht, dat de dirigent trok, gaf onze goede verwachtingen een knauw, doch we kregen weer volop moed, toen een dirigent van naam ons ver klaarde: „H.M.V." heeft een best stuk muziek gemaakt en als ik mijn mening moet zeggen, dan zijn ze er ruim". De man met de bekende „Eerste prijs"- kaarten wist zeker, dat „H.M.V." een eerste prijs had behaald, maar of er voor ieder nummer de vereiste 50 punten wa ren kon hij niet zeggen. De spanning was te lezen van de ge zichten der muzikanten en de talrijke supporters, die zich in een grote groep hadden opgesteld bij de tent van de prij- zencommissie. Eindelijk beklom de voorzitter van de concourscommissie, de heer Buve, de tent en maakte de uitslag bekend. Deze uitslag was voor „De Eendracht" uit Hummelo wel zeer teleurstellend, 98 punten, 2e prijs, doch voor „H.M.V." en de supporters een reden om te juichen, want met totaal 107 punten, resp. 53 en 54, werd een fraaie eerste prijs behaald en daarmee tevens een Federatie-vaandel. Nadat ook de uitslag van. „Wilhel mina" uit Heerde (115 punten met lof) was bekend gemaakt, werden de voor zitter, de heer A. Westerik, en de diri gent, de heer Heleenders, op de tent geroepen en werd hun onder een harte lijk speechje van de Algemeen Secreta ris van de Federatie, de heer Harmsen uit Brummen, het vaandel overhandigd, waarvoor de heer Westerik met enkele welgekozen woorden hartelijk dankte. Met vliegende vaandels en slaande trom plus een vrolijke mars trokken corps en supporters naar hotel „De Mo riaan". Op het parkeerterrein bij het hotel speélden de muzikanten nog enige mar sen en gaven de supporters uiting aan hun vreugde door een rondedans, waarna in de hotelzaal de bloemetjes nog even tjes buiten werden gezet. Hartelijke ontvangst. Onderwijl was Holten met 't heuge lijke nieuws op de hoogte gesteld en werden de nodige voorbereidingen ge troffen voor een gepaste ontvangst- In Markelo, Rijssen en Wierden was men ook al gauw met het succes van „H.M.V." op de hoogte en „Markelo's Fanfare", „Wilhelmina" en „Wierdens Harmonie" spoedden zich naar Holten, om hun succesvolle zustervereniging een muzikale hulde te brengen. Op de hoek bij Slotman hadden de 3 corpsen zich opgesteld en ook zeer vele in gezetenen hadden zich daar verzameld om „H.M.V." een hartelijke ontvangst te bereiden. Er volgde een muzikale op tocht door het dorp, die door honderden werd gadegeslagen. In de muziektent waaraan door de mannen van het G.E.B. de feestverlichting was aangebracht had hierna de officiële huldiging plaats, waarvoor enorme belangstelling bestond. Nadat de muzikanten, de dirigent en mevrouw Heleenders hadden plaats ge nomen in de tent, voerde als eerste spre ker het woord de voorzitter van de Sup portersvereniging „H.M.V.", de heer J. Wiggers, die herinnerde aan de fraaie successen, die elkaar met de regelmaat van de klok zijn opgevolgd) 1948 Joure: le afdeling, 116 punten le prijs (met lof) 1949 Wolvega: afd. Uitmuntendheid, 114 punten, le prijs (met lof) 1950 Eist (G.)Ere-afd., 100 punten, le prijs; 1951 Hengelo (G.)Ere-afd., 107 punten, le prijs; 1952 Beilen (Dr.)Vaandelafd., 100 pun ten, le prijs; 1952 Groenlo: Vaandelafd., 107 punten, le prijs en Federatie-vaandel. In 5 jaar tijds, aldus de heer Wiggers, presteerde „H.M.V.", het, onder de emi nente leiding van de heer Heleenders, om van de le afdeling op te klimmen naar de Vaandelafdeling, terwijl tevens het prachtige Federatie-vaandel werd veroverd. Hoe moeilijk het is om als Fanfare gezelschap in het bezit te komen van het Vaandel, moge blijken uit het feit, dat er in de provincie Overijssel slechts 2 fan farecorpsen zijn, die het Vaandel bezit ten, n.l. „Apollo" uit Olst en „H.M.V." te Holten, terwijl „H.M.V." in Twente het enige fanfarecorps is, dat het Vaan del heeft (daverende toejuichingen). Een corps, waarop Holten trots mag zijn en dat ons aller bewondering en grote waar dering verdient. Spr. deed verder een hartelijk beroep op de ingezetenen om ook in de toekomst „H.M.V." moreel en financieel te blijven steunen, zodat ook de plannen, die er steeds blijven, verwezenlijkt kunnen wor den. Men denke niet, dat „H.M.V." op zijn lauweren gaat rusten, nu het vaan del binnen is. Aan dit Federatie-vaandel behoren de wimpels, waarvoor om ze te behalen, dezelfde eisen gelden als voor het vaan del zelf, n.l. 50 punten voor ieder num mer. Jammer was het, zo ging spr. verder, dat één van de leden van het corps, mej. Janny Stokkers, niet mee kon gaan naar Groenlo als gevolg van een keelaandoe ning. Vrijdagavond bij de „generale" voel de Janny zich al niet helemaal fit, maar ze hoopte dat het nog mee zou vallen, zodat ze toch nog mee kon naar Groenlo. De toestand verslechterde echter en Jan ny, een zeer trouw lid van „H.M.V.", moest thuis blijven. Dit deprimeerde de andere leden van het corps natuürlijk, en de heer Heleenders, die wij in Eiber gen ontmoeten, trok een zeer bedenkelijk gezicht, toen men hém vertelde, dat Jan ny thuis was gebleven. Dit thuisblijven had tot gevolg, dat dc heer H. Stokkers enige solo-trekjes in ijltempo moest in studeren, terwijl ook met de 2e dirigent, de heer Henny Fransen, enkele gedeel ten moesten worden doorgenomen, aan gezien Henny wegens dienstplicht de laatste repetities niet mee kon maken. De moeilijkheden, die zich ter elfder ure nog voordeden, zijn echter glansrijk overwonnen en „H.M.V." heeft zich de plaats in de Vaandal-afdeling ten volle waardig getoond, getuige het eclatante succes, dat te Groenlo werd behaald. De Burgemeester spreekt. Burgemeester Mr W. H. Enklaar, spre kende namens het gemeentebestuur, bracht hulde aan „H.M.V." en haar diri gent voor de geleverde prestatie. „H.M. V." heeft in Groenlo niet allen haar eigen naam, maar ook die van onze mooie ge meente hoog gehouden. Wij mogen als Holtenaren trots zijn op ons mooie mu ziekcorps. De burgemeester bood, onder het uitspreken van de beste wensen voor de toekomst, een bijdrage uit de ge meentekas aan. Veel toespraken en cadeaux. Namens de V.V.V. „Holtens Belang" sprak de heer A. J. Goldstein; namens „Wilhelmina" uit Rijssen de heer Pijf- fers; namens de „Wierdense Harmonie" de heer H. J. Eshuisnamens „Markelo's Fanfare" de heer Hargeerds; namens „H.G.K." de voorzitter de heer Dolle- kamp; namens de Chr. Gem. Zangver eniging „Soli Deo Gloria" de heer J. Bootsma; namens „O.C.H." de heer C. Koopman; namens de Holtense Oranje vereniging de heer H. J. A. Koldewey en namens de Chr. Oranjevereniging de heer J. Kroon. Bijna alle afgevaardigden lie ten hun gelukwensen vergezeld gaan van bloemen of een enveloppe met inhoud. Veel bijval oogstten de dames Brands en Oolbekkink, toen zij namens de vrou wen van de muzikanten een grote doos overhandigden aan voorzitter Westerik, welke doos gevuld bleek te zijn met door de dames gemaakte werkstukjes (kleed jes etc.) voor de verloting, die bij gele genheid van de jaarlijkse uitvoeringen wordt gehouden. Evenals de heer Kolde wey boden ook de dames aan de heer Heleenders een doos sigaren aan. Nadat de heer Wiggers nog een woord van dank had gesproken tot de heren W. ten Berge, J. Oolbekkink en M. Tromop voor de belangeloze medewer king, die werd verleend door het ter beschikking stellen van luxe auto's en een vrachtwagen voor het vervoer van pauken etc., werd een enkel woord ge sproken door de dirigent, de heer Heleen ders, die de leden van het corps harte lijk dankte voor de medewerking, die hij steeds mag ondervinden. In 't bijzonder richtte de heer Heleenders zich tot de heer H. H. J. Stokkers, die in de plotse ling ontstane moeilijke situatie voor een schier onmogelijke taak werd geplaatst, doch die zich hiervan zeer verdienstelijk heeft gekweten. Voorzitter Westerik dankt. Dé voorzitter van „H.M.V." bankte in een kort slotwoord voor de huldiging, die het corps ten deel viel en voor de bloemen en financiële bijdragen, die deze avond werden geschonken. Hartelijke woorden van dank sprak de heer Westerik ook tot de zusterver enigingen uit Rijssen, Wierden en Mar kelo en tot de heer Heleenders, voor al hetgeen hij voor „H.M.V." heeft gedaan. Wij hebben er alle bewondering en waar dering voor, aldus de voorzitter, die de heer Heleenders namens de vereni ging een enveloppe met inhoud over handigde. De heer Westerik deelde tenslotte nog mede, dat „H.M.V." een volgend jaar hoogstwaarschijnlijk niet naar het con cours zal gaan, maar dat de Holtense Gemeenschap meer zal worden gediend. De huldigingsbijeenkomst werd hierna met een mars van „H.M.V." besloten, waarna men zich naar het café Vrug- gink begaf, waar de muzikanten en hun dames alsmede de heer en mevrouw Heleenders de gasten waren van de Sup portersvereniging. De collecte, die ten bate van het uniformfonds werd gehou den, bracht f 50.op. Geruime tijd bleef men hier nog napra ten over het prachtige succes, dat deze dag in Groenlo werd behaald. Wij vernamen nog, dat „H.M.V." Woensdagavond een optocht door 't dorp zal maken, waarbij het Federatie-vaan del, dat te Groenlo werd behaald, aan de ingezetenen zal worden getoond. Het ligt in de bedoeling, dat er een aantal lampions en fakkels zullen worden mee gedragen, zodat deze optocht een fees telijke aanblik zal krijgen. Het vaandel is te bezichtigen in de etalage van de fa. Gebr. Wansink. ARJOS-VERGADERING. De A.R.-jongerenstudieclub vergader de op Donderdagavond 28 Aug. j.l. in gebouw „Rehoboth" onder leiding van haar voorzitter, de heer H. Beltman. Na het zingen van Ps. 146 1, 5 en 8 werd geopend met gebed en gelezen Matth. 22 34-40. De aanwezigen werden verwelkomd en de voorzitter sprak de wens uit, dat het een prettige en leerzame vergadering mocht zijn, waar de kennis van de A.R.- beginselen vermeerderd en de liefde tot die beginselen versterkt mocht worden; dat het bovenal een vergadering mocht zijn tot eer van Gods naam. De secretaresse, Mej. Tr. Kolkman, las vervolgens de notulen. Mej. D. Kolkman Jr. kwam nu aan het woord met een inleiding over: „De Over heid en het sociaal-economisch leven". Hierop volgde een zeer geanimeerde bespreking. De discussie ging ten eerste over de houding der kerk in de vorige eeuw tegenover de sociale wantoestanden. In de tweede plaats discusseerde men over de vraag, of de overheid de sociale voorzieningen in onze tijd niet te ver doortrekt, waardoor alle persoonlijke ver antwoordelijkheid verloren gaat. De con clusie was, da t het staats-socialisme hier in veel te ver gaat. Het blijkt, dat het liberalisme der vorige eeuw en het socia lisme dezer eeuw beiden veel te ver doorslaan en als actie en reactie tegen over elkaar staan. Toen de machtsver heffing van het individu en nu de macht van de massa, van de staat in feite. Alleen wanneer men luistert naar het grote gebod van Christus: God liefheb ben boven alles en de naaste als ons- zelven, kunnen er goede verhoudingen ko men in het sociaal-economisch leven. Nadat pauze gehouden was, werd her opend met het zingen van de beide be kendste coupletten van-ons volkslied, dit in verband met dc op handen zijnde verjaardag van H.K.H. Prinses Wilhel mina. Het woord was nu aan Fre Stam, die de politieke rondblik gaf. Dc kabinetsformatie was wel dc hoofd schotel van dit tweede ondenverp. Er was praktisch geen tijd voor bespreking. Dc volgende vergadering werd vastge steld op 26 September a.s. Onderwer pen: „Bedrijfsorganisatie" door Hans Bouwhuis en een politiek overzicht, dat verzorgd zal worden door de dames Janna en Trui Stam. Bij de rondvraag bedankte Hans de Zwaan als lid, daar hij vertrekt naar Drijber (Dr.). Gezongen werd Gezang 28 1, waar na Fre Stam voorging in dank aan God. GESLAAGD. Onze plaatsgenoot, de heer J. van der Veen, slaagde te Amsterdam op 3 en 4 September j.l. voor het examen hulp- monteur volgens 't leerlingenstelsel VEV. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: Staafzaklantaarn; portemon- naie met inhoud; snoer glaskralen; bril; zweefvliegtuigje; actentas met inhoud; damessjaal. Verloren: Snoer imitatieparels; porte- monnaie met inhoud; vulpen; hondenhals band. Inlichtingen aan het groepsbureau der Rijkspolitie, Oranjestraat 55, tel. 352. AGENDA 8 t.m. 13 Sept.Vacantie Brood- en ban ketbakkerij B. J. Slotman, Oranjestr. 8 t.m. 13 Sept.: Huis-aan-huis-collecte voor de tuberculose bestrijding. (Zie annonce en bericht onder letters D.E.L. in vorig nummer). Woensdag 17 Sept.: 's Avonds 7 uur: Oriënteringsrit Motor- en Automobiel club „De Holterberg". Start: Hotel Vosman. Donderdagavond 18 Sept.: 7.30 uur: Begin Aanvangscursus E.H.B.O. Ook voor nieuwe leden. 19 September: Paardenfokdag „Holba- theo" te Dijkerhoek. (Zie annonce). Vrijdag 19 Sept.: School- en Volksfeest in Dijkerhoek. (Zie annonce). Vrijdagavond 19 Sept.: O.L. Dorps school, aanvang 7.30 uur. Aanvang Di plomacursus E.H.B.O. Donderdag 20 t.m. Zaterdag 22 Novem ber: Bazar voor „Irene". Woensdag 24 Sept.: Modeshow van de Firma E. Wonnink in Amicitia (zie annonce). Zaterdag 27 Sept.: Fokveedag. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 uur Ds Poldervaart, 10.30 uur Ds Poldervaart. Dijkerhoek. 10 uur de Eerw. Heer Klein Onstenk. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds Hoogkamp. In beide diensten is de 3e collecte be stemd voor het Gereformeerd Jeugd werk. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Bertha Johanna, dv B. J. Krikkink en J. H. Meilink, Beuseberg 55. Bertus, zv A. Paalman en A. Ulfman, Beuseberg 68. Jan Gerard, zv H. J. A. Deijk en H. J. Vincent, Larenseweg 4. Philippina, dv J. Oosterkamp en G. Baan, Kerkstraat 12. Ondertrouwd: J. H. Ebrecht, 26 jaar, Beuseberg 92, en F. Tempelman, 25 jaar, Look 68. H. Huisken, 31 jaar, Mar kelo, en J. Aaftink, 27 jaar, H. J. Wan- sinkstraat 17. Ingekomen personen: J. Koordes geb. Companje van Rijssen naar Holter- roek 7. Vertrokken personen: C. Wijnnobel van Dijkerhoek 22 naar Arnhem. J. M. Wilmerink van Burg. v. d. Borch- straat 29 naar Deventer. BLOEDPLASMA-ACTIE RODE KRUIS. Het bestuur van de afdeling Holten van het Ned. Roode Kruis verzoekt ons het volgende mede te delen: De bloedplasma-actie van het Neder landse Roode Kruis zal voor deze omge ving plaats hebben te Rijssen op Maan dag 22 September, Dinsdag 23 Septem ber en Donderdag 25 September a.s. in het Parkgebouw aldaar. De Holtense bloedgevers zullen op Donderdag 25 September a.s. hun mens lievende daad kunnen verrichten. Het af delingsbestuur zal het vervoer naar Rijs sen organiseren en het vertrekuur der autobus - zo mogelijk autobussen - nog nader bekend maken. Het roept nu reeds alle Holtenaren op, welke bloed voor de plasma-actie van het Roode Kruis beschikbaar willen stel len, zich op te geven bij een van de na volgende bestuursleden, t.w. Mevr. Bron, Mej. D. Nijkamp, Mej. R. Schlamilch en de heren W. ten Berge, H. Tuller, G. Weijl en W. Reijers. Zij, die het vorige jaar als donor zijn opgetreden, worden verzocht het hun uit gereikte diploma op dc dag van de bloed- afgifte mede te brengen, ter. bijplakking van het tweede zegel. FLINKE AANGIFTE VOOR PAARDENFOKDAG. Onder voorzitterschap van de heer W. Starink te Bathmen werd Maandagavond 8 September j.l. in 't café „Het) Bonte Paard" van de heer Kloosterboer te Dij kerhoek een vergadering gehouden van de Warmhloedpaardenfokvereniging „Hol- batheo". De vergadering besloot de jaarlijkse fokdag te houden op Vrijdag 19 Septem ber a.s. te Dijkerhoek in de weide van de heer Kloosterboer. Evenals het vorige jaar bestaat er voor deze fokdag weer grote belangstelling. Niet minder dan 70 paarden werden reeds opgegeven, waaronder enige Gel derse Entermerries, die onlangs werden aangekocht op de Centrale keuring te Bennekom. Tevens werd besloten om een demonstratie te houden van fokmerries voor boerenwagens, zowel één- als twee spannen. Verschillende organisaties en particulieren hebben voor deze fokdag prijzen toegezegd in de vorm van me dailles. De heer Starink sprak aan het einde van de goed bezochte vergadering een kort slotwoord, waarbij hij de wens uit sprak, dat de fokdag 1952 goed mocht slagen. KAMPIOEN OP HET PISTOOL. Onze plaatsgenoot, de wachtmeester le klasse der Rijkspolitie D. Eshuis, be haalde bij de op Woensdag j.l. te Nij megen gehouden schietwedstrijden der Ned. Politie Sportbond de le prijs en tevens het oostelijk kampioenschap op het pistool.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1952 | | pagina 1