Plaatselijk Nieuws Abonnementsgeld 34. Jaargang 4. ZATERDAG 23 AUGUSTUS 1952. Verschijnt elke Zaterdag. EUWSBLM) if 'e,9e abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal k( Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5483 - 234 Adv.-prijs1—15 m.m. (a contantf 1.50. Iedere m.m. meer f 0.06 irr' het groene kruiswerk mag fj NIET stagneren. M Het Bestuur van het Groene Kruis [erzoekt ons nog eens de aandacht te iestigen op het grote belang van het Kruiswerk. 1 Deze week heeft de penningmeester Ie contributiekwitanties doen uitgaan in daarbij is gebleken, dat verschillende eden zich niet geheel bewust zijn, dat iet volle bedrag der contributie nodig is vil het zegenrijke werk van het Groene itruis kunnen blijven doorgaan. Als alle contributie binnenkomt, dan rormt dit een bedrag van f 3626, terwijl i.v. in het afgelopen jaar ruim f 4200 ïodig was. Nu word er wel een bijdrage ran het Rijk ontvangen, maar er kan ook \$en jaar komen, dat de kosten door ver- iieuwing en bijzondere gevallen wat ho- [er liggen en dan moet het bedrag er Uïok zijn. De verzorging van de zieken, van de ;.b.c.-patiënten, van de zuigelingen, de Riitlening van instrumenten, de moeder- ursussen en het werk van het consul- ;atiebureau enz. enz. moet kunnen door gaan en daar moeten allen gezamenlijk —le schouders onder blijven zetten. In vergelijking met bijna alle andere jemeenten in Overijssel is de contributie ran onze kruisvereniging laag, omdat het lalaris van de wijkverpleegster voor een jelangrijk deel door de gemeente wordt jedragen. Het bestuur doet dan ook een beroep op alle leden om het mooie werk ter vereniging gezamenlijk te blijven jragen. LI OPLEIDING MIDDENSTANDSDIPLOMA. 8g' Het Instituut Gallus, waarvoor vele ^faren de heer De Haan uit Rijssen op- 'eidde, en waarvoor thans onze plaats genoot de heer W. Muller de opleider Bfe zal spoedig weer beginnen met de Opleiding voor het Middenstandsdiploma 1953. Candidaten raden wij ernstig aan, zich pet bekende instituten in verbinding te itellen, zoals het bovenstaande er een s en niet in zee te gaan met instituten vaar men niets van weet, want er is h dit verband veel kaf onder het koren. Wij verwijzen naar de annonce in dit nimmer voor eventuele aanmelding. ;ei MARKELOSE ACCORDEONCLUB MAAKTE MOOIE MUZIEK. y[ De Markelose accordeonvereniging jw.I.K." heeft Dinsdagavond in de mu- iiektent in het kader van het V.V.V.- [acantieprogramma een aardig stukje iiuziek gebracht. d/] Voordat het zover was werd het ge luld van het vrij talrijke publiek echter vat op de proef gesteld, want de van ïotel Holterman geleende piano bleek liet te stemmen met de accordeons, zo- lat naar een ander klavier moest wor- Ilen omgezien. Gelukkig was het bestuur tan H.G.K. bereid haar vleugel voor dit Boel af te staan, maar mankeerde het ■tog even aan een vervoermiddel om de üeide muziekinstrumenten te ver wisse - -en. Toen dat geschied was, kwam er een lardig programma, dat met veel genoe gen door de aanwezigen beluisterd is. Onder leiding van de heer W. Dolle- tamp speelde het Markelose gezelschap „ien achttal aardige nummers, waarvan „Wien bleibt Wien", „Vinetta klokken", antFascination" en de Mars uit Atalaij wel le meeste indruk maakten. Het weer was niet aangenaam voor ?^en langdurig zitje in de buitenlucht, jljnaar het klankvolle spel en de aardige /erlichting der muziektent vergoedden ■f^eel. Het programma werd dan ook zo |lot mogelijk afgewerkt. i Namens de V.V.V. bracht de heef Beijers, die ook een kort openingswoord sprak, de Volksfeestcommissie, die deze ■A-wond voor haar rekening nam en de A^iarkelose dames en heren, dank voor nKe mooie avond. Ook bracht hij dank i Ivoor 't beschikbaar stellen van de piano, ^kij herinnerde er aan, dat Vrijdagavond •^hedenavond) de Tegehaja's op dezelfde plaats een programma der lichtere muze jjullen geven. UITSTAPJE Fa. GEBR. DIKKERS. ere Maandag 18 Augustus maakte de fam. Pikkers met haar personeel en hun ver wanten een uitstapje naar Rotterdam. p-Prompt op tijd, al bij het krieken van ue dag, vertrok de meest modern inge richte autobus van de O.A.D. en werd '/ia Deventer en Amersfoort naar de ^Domstad gereden, waar de koffie werd gebruikt. Van hier werd de reis voortgezet naar 3tajie Maasstad, waar men reeds om ruim uur arriveerde. Het gezelschap werd kier ontvangen en rondgeleid door een vertegenwoordiger uit het Int. Zaken- [0 even. Onder deskundige leiding werd net Beursgebouw bezichtigd en werd tevens een rondvraag gemaakt door de jiavens van Rotterdam. Tijdens deze fondvaart was men in de gelegenheid ,)m de Karei Doorman (vliegkampschip) van zeer nabij te bezichtigen. Verder T. Werd een wandeling gemaakt door de ge weldige Maastunnel en werd een bezoek gebracht aan de diergaarde Blijdorp. In een der hotels werd om 6 uur ge dineerd, waarna de terugreis om half negen werd aangevangen. Op de terugweg werd in Hoevelaken nog even gepauzeerd voor een kop kof fie. Hoogst voldaan kwam het uit ruim 50 personen bestaande gezelschap om half één weer in Holten aan. KRENTENBROOD INZET DER VLIEGERIJ. De postduivenvereniging „De Berg- vliegers" nam Zaterdag j.l. weer met een 66-tal duiven deel aan een wed vlucht. Nu vanaf Libremont in België, dat op een afstand van 274 km. van onze plaats ligt. De gevleugelde vrienden werden gelost om 10.45 uur. De eerste duif was op hok terug om 2.04.55 uur en de laatste welke voor een prijs in aanmerking kwam om 2.18.45 uur. De uitslag van deze vliegerij was, dat de duiven de volgende eigenaren tot prijs winnaars maakten: 1 en 13 J. Schone- veld; 2, 5 en 11 D. Muller; 3 Schuppert en Rosman; 4, 8 en 10 L. Gazan; 6 en 7 Joh. Veldhuis; 9 W. v. d. Pluym en 12 H. J. Aaftink. Het door de heer L. Gazan beschikbaar gestelde krentenbrood ging naar de heer D. Muller, die zijn dubbeltje op de goede duif had gezet. DE GYMNASTIEK BEGINT WEER. Het bestuur van de gymnastiekvereni ging „Bato" verzoekt ons mede te delen, dat de gymnastieklessen weer zullen be ginnen op Donderdag 28 Aug. a.s. op de gewone uren. UITSTAPJE KLANTEN EN PERSONEEL Fa. C. A. MULLER. De fa. C. A. Müller maakte Dinsdag 19 Aug. j.l. met klanten en personeel (ruim 100 personen) met een 3-tal tou ringcars van de O.A.D. een uitstapje. Via Deventer, Loenen en Klarenbeek werd naar het gedenkteken bij de Woeste Hoeve tussen Apeldoorn en Arnhem ge reden, waar een ogenblik halt werd ge houden. Van hier ging de reis naar de Posbank bij Arnhem. Helaas was het prachtige uitzicht, dat men vanaf dit hoge punt heeft, door het regenachtige weer niet zo mooi. Nadat in het restaurant „De Posbank" dë koffie was gebruikt, ging de reis via Arnhem, Rhenen (militair kerkhof op de Grebbeberg) en Utrecht naar Loosdrecht, waar een boottocht ge maakt werd op de Loosdrechtse plassen. Tijdens de boottocht viel de regen bij stromen neer, doch er was desondanks tijdens deze tocht een zeer goede stem ming. Van Loosdrecht werd naar Hilversum gereden, waar ieder gedurende 2 uur zijn eigen weg kon gaan. De terugreis ging via Soestdijk (Ko ninklijk Paleis) en Apeldoorn, waar men zich geruime tijd kostelijk amuseerde in de bekende uitspanning „Prins Bernhard- dal". Hoogstvoldaan kwam het gezelschap om pl.m. elf uur weer in Holten aan. Het weer werkte deze dag helaas niet mee, doch de goede stemming bleef tij dens de gehele tocht bewaard. FOKVEEDAG. De commissie voor het houden van een fokveedag vergaderde onder voorzitter schap van de heier J. Veneldaas Slots.. Het hoofdpunt van de agenda bevatte het al of niet houden van een fokveedag. Met algemene stemmen werd besloten om ook dit jaar weer een fokveedag te organi seren. Vervolgens kwam ter sprake welke dieren ingezonden mogen worden. Alge meen was men van oordeel, dat men met de t.b.c.-bestrijding wel zover gevorderd was, dat alleen van de A en B-veeslagen mag worden ingezonden. Laat men ook vee van de G-bedrijven toe, dan zijn er weer A- of B-bedrijven, welke hun vee dan niet durven in te zenden. De datum werd vastgesteld op Zaterdag 27 SepH, De keuringen dienen om 9 uur aan te vangen, omdat men anders 's middags te laat klaar komt. De keuring van afstammelingen van één stier, welke het vorig jaar moest ver vallen, dient dit jaar, als het enigszins mogelijk is, wel plaats te hebben. Indien m gelijk zal door de commissie aan de inzenders eenzelfde vergoeding uitgekeerd worden als het vorige jaar, voor tegemoetkoming in de transportkos ten. De datum van aangifte zal op 3 Sep tember a.s. gesloten worden. De vergadering werd door de voorzitten gesloten met de wens, dat ook dit jaar de fokveedag mocht slagen. SCHIETVERENIGING OPGERICHT. De bijeenkomst, welke een aantal lief hebbers van de schietsport Woensdag avond in hotel Holterman had belegd, heeft terstond geleid tot oprichting van van een schietvereniging. In de vergadering, welke met een kort woord werd ingeleid door de heer Joh. van Geenhuizen, waren o.m. aanwezig de heer A. D. van Zuilekom, secretaris van de schietvereniging „Almelo'' te Almelo en adjudant Petter en wachtmeester Es- huis van de Rijkspolitie, welke door de initiatiefnemers waren uitgenodigd om de nodige inlichtingen te verstrekken. De heer Van Zuilekom gaf een over zicht van de gang van zaken bij de schiet verenigingen en wees er o.a. op, dat het karabijnsehieten de aanleg vraagt van een buitenbaan, welke zeer hoge kosten met zich brengt. Met het oog op de veiligheid worden daaraan n.l. zeer hoge eisen ge steld en zo zijn er de laatste tijd banen gesticht, waarvan de kosten varieerden tussen 30.000 en 100.000 gulden. Het is begrijpelijk, dat hieraan door een jonge vereniging niet valt te denken. Bovendien is het praktisch uitgesloten om nog in het bezit te komen van karabijn- of ge weermunitie, zodat een dergelijke schiet baan voor hier voorlopig wel uitgesloten is,. Hij adviseerde dan ook om over te gaan tot de aanlegvan een buksbaan, waarop men op 50 meter kan schieten, terwijl men in de winter zonder enig be zwaar ook in een zaal kan schieten, daar voor zijn goede veiligheidsmaatregelen te nemen en het geschiedt door praktisch alle schietverenigingen. Spr. adviseerde de aanwezigen verder, indien men tot op richting overgaat, om zich terstond bij de Koninklijke Ned. Vereniging van Ned. Scherpschutters aan te sluiten, zuik3 met het oog op de centrale inkoop van mu nitie. Ook de heer Petter gaf nog verschil lende inlichtingen en zegde toe aan de vereniging zijn medewerking te verlenen, zoveel als zulks in zijn vermogen lag. Er werden lijsten van namen opge maakt van candidaten, welke aangeschre ven kunnen worden en na uitvoerige be spreking besloot men tot oprichting ener vereniging over te gaan, waarbij de aan wezigen zich staande de vergadering aan sloten. Men hoopt Donderdag 28 Aug. a.s. om 8 uur in hotel Holterman een ledenverga dering te beleggen. Op deze vergadering zjjn alle schietsportvrienden hartelijk wel kom. Tot leden van het voorlopig werk comité werden aangewezen de heren H. Klein Velderman, Joh. van Geenhuizen, J. Löjirj Fr. Sluiter, W. ten Berge en F. L. Tromop. Aan de heer Van Zuilekom werd dank gebracht voor zijn komst naar Holten, waarbij de voorzitter de hoop uitsprak, dat deze de jonge vereniging nog met zijn deskundige adviezen zou willen blijven bijstaan. De heer Van Zuilekom ver klaarde na afloop der vergadering, dat de zaal van Amicitia zeer geschikt is te maken voor buksbaan. EEN VIERTAL BOUWWERKEN AANBESTEED. Vrijdag van de vorige week werd door de heer L. G. van de Bovenkamp, archi tect alhier, in hotel Vosman een viertal bouwwerken aanbesteed, zoals hieronder vermeld, welke door oorlogshandelingen verloren waren gegaan. De hoogste en laagste inschrijvers wa ren a. voor het bouwen van een woning en verbouwing van een schuur, voor reke ning van de heer H. Stam in de Look: Metsel-, timmerwerk enz. Gebr. ten Brinke, Enter f18300, Gebr. ter Stege, Rijssen f15330. Schilderwerk: Fa. A. Schipper f529, A. v. d. Berg, Markelo f 480. Begroting perceel I en II resp. f 16300 en f 500. b. voor het bouwen van een landbouw- schuur voor rekening van de heer W. Landuwer in de Beuseberg: Metsel- en timmerwerk enz.: Schuite maker en Pluimers, Enter f 18696, Gebr. ter Ilarmsel, Rijssen f 15200. Schilderwerk A. v. d. Berg, Markelo f188, Fa. Schip pers, Holten f 133. Begroting resp. f 17877 en f 200. c. voor het bouwen van een landbouw- schuur voor rekening van de heer E. Vor- kink in de Beuseberg. Metsel- en timmerwerk enz.: Schuite- makers en Pluimers, Enter f 18797 en Gebr. Ligtenberg, Rijssen f 16318. Schil derwerk: Gebr. Maats f248 cn Fa. A. Schipper, beiden te Holten f 164. Begro ting resp. f 17613 en f 225. d. voor het bouwen van een schuur voor rekening van de heer J. Wegstapel te Dijkerhoek: Metsel-, timmerwerk enz.: A. Jansen te Holten f8983 en Gebr. Tempelman te Markelo f7500. Schilderwerk: A. v. d. Berg, Markelo f140, W. Webbink_ te Dijkerhoek f95. Begroting resp. f7500 en' f145. De gunning werd overeenkomstig het bestek in beraad gehouden. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: Portefeuille met inhoud; da messokje; jongensjasje (linnen); kussen tje; blauwe meisjiesmantelduimstok. Verloren: Portemonnaie met inhoud; portemonnaie met inhoud; vulpen en vul potlood; capuchon van regenmantel. Inlichtingen op het bureau der Rijks politie te Holten, Oranjestraat 55, tele foon 352. HET GELUK NIET NAAR HOLTEN. Het bestuur van de afdeling Holten van het Centraal Genootschap voor Kinder herstellingsoorden en Gezondheidskolonies ontving de trekldngslij st van de jubileum- loterij, ten bate van het Nederlandse zwakke ldnd. Op geen van de loten, die in Holten en omgeving zijn verkocht (nr. 138101 tot nr. 138300 blijkt een prijs te zijn ge vallen. Abonne's op Holtens Nieuwsblad bui ten de Gemeente Holten worden beleefd verzocht hun abonnementsgeld tweede halfjaar f 2.30 te willen voldoen op giro rekening 175587 van de Coöp. Boeren leenbank te Holten. Bij het overmaken even vermelden: Abonnementsgeld Holtens Nieuwsblad. Mocht de overschrijving op 30 Augus tus nog niet in ons bezit zijn, dan ont vangt men een postkwitantie (+25 ct. inningskosten) Vertrouwende op aller welwillende medewerking, Adm. HOLTENS NIEUWSBLAD. EXCURSIE NAAR N.V. KOOPMAN'S VEEVOEDERFABRIEKEN, LEEUWARDEN. Vrijdagmorgen, 15 Aug., was het „vroeg dag" voor verscheidene veevoe derafnemers van Willem ten Velde. Om half zes 's morgens werd reeds gestart voor de reis naar Frieslands hoofdstad. De heenreis voerde ons over de Hol- terberg naar Nijverdal, Hellendoorn, Om men, Balkbrug, de Wijk, Meppel. Om precies zeven uur 's ochtends stonden we voor de grote spoorbomen bij het sta tion Meppel. Na een mooie rondrit door de binnenstad van Meppel vervolgden we onze route door Nijeveen naar Steenwijk. Hier werd koffie gedrongen en een stukje brood gegeten. Vandaar ging de reis over Wolvega en Oudeschoot naar Hee renveen. Van hier ging het via Akkrum, Irnsum, Roordahuizen naar Leeuwarden. Om half tien reden we Frieslands hoofd stad binnen. In restaurant „Bellevue" dronken we koffie en werd het meegenomen brood aangesproken, waarna eerst op het pro gramma stondbezichtiging der grote veemarkt. Deze markt is op Roterdam na de grootste van ons land. Vooraan paar den, daarna vet- en slachtvee, vervolgens gebruiksvee, pinken, kalveren en nuch tere kalveren. Overdekt: de varkens, groot en klein, en het wolvee, schapen en lammeren. Drie verdiepingen boven elkaar. Terloops liet één der deelnemers op de paardenmarkt een paard lostrekken en werd „vóórgedraafd" maar tot koop werd wijselijk maar niet besloten, evenals een andere, die bood op een toom big gen. Dit alles verwekte later nogal hila riteit. Inmiddels was het middag gewor den en werd in „Bellevue" de warme maaltijd gebruikt. Het dinetje liet zich goed smaken en daarna werd naar Koop- mans Meelfabrieken gereden. Op deze rit kwamen we nog langs de grootste straf gevangenis in ons land, rondom in het water liggende. Bij Koopman's Meelfa brieken aangekomen, begaven we ons naar het ontvangstgebouw, waar door één der excursieleiders, de heer Bouw man, een kort welkomstwoord werd ge sproken en een en ander verteld over de oprichting, ontwikkeling en uitbreiding der fabrieken in de loop der jaren. Er werden drie groepen gevormd, waarna onder leiding van een employé, de eigen lijke excursie door de reusachtige gebou wen een aanvang nam. Kantoorgebouw met laboratorium, timmerwerkplaats, walsenslijperij, machine-reparatie, las- inrichting en smederij, de opslagplaats der grondstoffen, en vier en twintig silo's met een gezamenlijke inhoud van 30 mil- lioen kilogram, fabrikatie der mengvoe ders en rundveekoeken, enz. enz., trok ken in hoge mate onze belangstelling. In dit zeer moderne, grote bedrijf wor den de mengvoeders samengesteld en vervaardigd, die mede tot de allerbeste voeders in den lande gerekend kunnen worden (na toepassing van serieus in de practijk genomen proeven), getuige de eigen proefboerderij te Hardegarijp met 40 stuks stamboekkoeien, een varkens- mesterij te Franeker (200 varkens), als mede een kippenbedrijf van 1000 kippen. Voorts heeft Koopman's Meelfabrieken meer dan 500 personen in loondienst. Na de zeer leerzame excursie werd door de firma Koopman thee met gebak aangeboden en was er nog gelegenheid tot het stellen van vragen, waarvan een druk gebruik werd gemaakt. De heer Mr v. d. Meij, directeur der N.V. Koopman's Veevoederfabrieken, hield een korte toespraak, terwijl tevens een enkel woord werd gesproken door de heer Ten Velde. Van een bezoek aan de proefboerderij en het pluimveebedrijf van de fa. Koop man te Hardegarijp moest in verband met besmettingsgevaar worden afgezien. Verder werd een bezoek gebracht aan Sneek, waar door een aantal deelnemers een boottochtje werd gemaakt op het prachtige meer. Via Heerenveen werd naar Oranjewoud gereden, waar men zich geruime tijd kostelijk vermaakte in de speeltuin en de prachtige doolhof. Op de terugreis werd te Zwolle nog even gepauzeerd, Hoogstvoldaan arriveerde het gezel schap om ruim 11 uur weer in Holten. AGENDA: 18-23 Aug.: Vacantie Fa. Gebr. Dikkers, bakkerij Hartsuiker en Wed. van Zon. 18 t.m. 23 Aug.: Vacantie horlogerie en radiohandel H. J. Bouwhuis. Vrijdag 22 Aug.Optreden van de Kront jongband „De Tegehaja's" op de mu ziektent. Zaterdag 23 Aug.: Op Kalf stermans- weide: Het Reizend Auto-paleis. Zaterdag 23 Aug.: Internationale mo torraces te Tubbergen. 25 t.m. 30 Aug.: Wegens vacantie ge sloten T. Koopman, Larenseweg B 7. Woensdag 27 Aug.: Vergadering Chr. Nat. Vakverbond met alle aangesloten leden in „Rehoböth", aanv. 8 uur. Donderdag 28 Aug. en Vrijdag 29 Aug.: Herkeuring van maten en gewichten in 't Gymnastieklokaal der o.l. Dorps school (zie de off. publicatie). Donderdag 28 Aug.: Ledenvergadering der schietvereniging in hotel Holter man, 's avonds 8 uur. Alle sportlief hebbers zijn welkom. Donderdag 28 Aug.: Aanvang der gym nastieklessen van „Bato". 28 Aug.: Vergadering Herv. Vrouwen vereniging in „Irene", aanvang 8 uur. Zaterdag 30 Aug.„De Bergruiters" naar de Prov. Kampioenschappen te Delden. 1 t.m. 6 Sept.: Vacantie W. Beldman, Markeloseweg. 1 t.m. 6 Sept.: Wegens vacantie geslo ten Fa. W. Maats en Zn., Dorpsstr. 36. Maandag 1 Sept.: Aangifte voor mid denstandscursus instituut Gallus (bij W. Muller, nam. 7.30 uur (zie an nonce). Woensdag 3 Sept.: Fietstocht afd. Dij kerhoek Plattelandsvrouwen. Vertrek voorm. 8.30 uur bij Broekhuis (in plaats van Woensdag 27 Aug.). Zaterdag 6 Sept.: H.M.V. naar het Na tionaal Federatief Muziekconcours te Groenlo. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 uur Ds Jebbink, 10.30 uur Ds Jebbink (Be diening H. Doop). Dijkerhoek. 10 uur Ds Pietersma. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds Hoogkamp. In beide diensten extra collecte voor de Christelijke Kleuterschool. DRUKKE KERMISMARKT ZONDER VERMAAK. De Kermismarkt was Donderdag druk bezocht. Er werd echter weinig rundvee aangevoerd en ook de aanvoer van scha pen was deze keer niet erg groot. De aanvoer bedroeg 10 neurende koeien van f 700.- tot f 1050.-; 46 scha pen, lammeren van f50.- tot f70.- en oude schapen van f70.- tot f 110.- per stuk; 228 biggen van f47.- tot f57.-. Handel vlot. Er was veel kramerij, maar weinig ver maak, want de autoscooter van de heer Oudse was nog niet gereed, omdat een paar knechten tevoren het werk opgaven, 's Avonds werd er nog een druk gebruik van gemaakt. Voorts waren een kinder- vermaak, dat op erge jonge kinderen was ingesteld, een schiettent en enige werp- tenten. HULPMONTEUR. Onze plaatsgenoten de heren J. van der Veen, Kolweg en J. Jansen, Espelo 27, slaagden dezer dagen te Enschede voor het diploma VEV-hulpmonteur. Officiële publicatie. OPENBARE KENNISGEVING. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Holten maken bekend, dat dit jaar voor de herkeuring van maten, ge wichten en meetwerktuigen zitting zal worden gehouden in het gymnastieklo kaal van de o.l. dorpsschool te Holten en wel: op 28 Augustus a.s. van 1012 en 13.3016.30 uur, voor hen, wier ge slachtsnaam begint met A tot en met M; op 29 Augustus a.s. van 9.3012 en 13.3016 uur, voor hen, wier ge slachtsnaam begint met N tot en met Z. Firmanamen kunnen ten deze als ge slachtsnamen worden beschouwd. Voor nadere bijzonderheden betreffen de de behandeling van de maten, ge wichten en meetwerktuigen vóór de- aanbieding ter keuring en het laten her keuren bij verzuim of verhindering om van bovengenoemde zitting gebruik te maken, wordt verwezen naar de verschil lende plaatsen in de gemeente aangesla gen openbare bekendmaking. De aandacht wordt er nog op geves tigd, dat de maten, gewichten en meet werktuigen vóór 1 October 1952 gestem peld moeten zijn met de letter t en dat- die, welke gestempeld zijn met het af- keuringsmerk (driehoek), niet in win kels enz. mogen worden teruggebracht. Holten, 19 Augustus 1952. Burgemeester en Wethouders voornoemd, W. H. ENKLAAR, Burgemeester. S. SIKKES, Secretaris.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1952 | | pagina 1