lpo: V.V.V.-Vaeantieprogramma Plaatselijk Nieuws Abonnementsgeld GEVAERT: Scaldis film FOTO VAK LEEUWEN LP. ïterft0, 33, Jaargang 4- ZATERDAG 16 AUGUSTUS 1952. Verschijnt elke Zaterdag. 2 ye abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5483 - 2SJf Adv.-prijs115 m.m. (d contantf 1.50. Iedere m.m. meer 0.06 thiel De avond, welke de Motor- en Auto- winfoobielclub „De Holterberg" Zaterdag j.l. lood door het optreden van de Motor- de%zakken uit Zenderen in het Sportdal vsn 't optreden van de Markelose boeren- lansers op initiatief van de Volksfeest- >peijonimissie in het kader van het V.V.V.- deiacantieprogramma viel zeer in de an imaak. Beide evenementen mochten zich id n een grote belangstelling verheugen. iart( Het programma gaat voort met )^)er' een ruiter-demonstratie van de Lande- •Y3 lijke rijvereniging „De Bergruiters" a j op heden Vrijdagavond in Kalf- "r stermansweide. Aangezien het alweer 01 w wat vroeger donker wordt begint de voorstelling om half acht. Het programma zal bestaan uit het [ampioensnummer, pyramidecarroussel, S. lebsantie-nummer, vrijheidsdressuur en ipringen. De toegang is vrij, doch men s voornemens ter dekking van de kosten jven met de pet rond te gaan. vj Dit is de tweede maal, dat de Berg- 'ateuiters in het V.V.V.-vacantie-program- d 2aa optreden. Hun vorige demonstratie, ïntiia. met de Pushbalwedstrijd, was heel i hhooi en is zeer gewaardeerd geworden. 'k°( De motoi*- en automobielclub „De J Holterberg" organiseert Maandag, 18 Augustus a.s, een oriënteringsrit over it h een afstand van 50 k.m. door onze mooie omgeving. Zomergasten, welke hier met motor of stigiuto vertoeven, zijn hartelijk welkom n ,foor deelname. De start vindt om 7.31 uur plaats bij jafé Vruggink in de Stationsstraat. De jocht gaat uitsluitend over harde wegen, s 3em. snelheid 36 k.m. 1 Inschrijfgeld motoren f 1.25, auto's sste 1-50- Vermoedelijk zal Dinsdag, 19 Aug. a.s., des avonds half acht uur de Mar- jTE kelose accordeonvereniging een con- m I eert geven op de muziektent achter anti het gemeentehuis. aa'; Het bestuur van de Volksfeestcom- Missie is in onderhandeling met dit ge selschap. Als het optreden doorgaat, zal emMt door middel van een circulaire en aan- j Makbiljetten nader worden bekend ge naakt. Op Vrijdag, 22 Augustus a.s., des avonds 8 uur zal de Krontjongband „De Tegehaja's" optreden in de mu ziektent achter het gemeentehuis. De Tegehaja's zijn een onderafdeling derfan de plaatselijke C.J.M.V. en hebben al ujJalrijke successen geoogst met hun aar- lig programma, bestaande uit Zuid-Afri- lt kaanse liedjes en zangnummers van Vrij Sn Blij. Zij ontvingen al verschillende teren een uitnodiging om elders te ko oien spelen. De muziektent zal voor deze ••Gelegenheid een feestelijke verlichting ^rijgen. Met het oog op de kosten zal van vol wassenen een entrée van 25 cent en van anderen een bedrag van 10 cent ge- vraagd worden. Kinderen beneden de 10 jaar hebben geen toegang. MOTORKOZAKKEN GAVEN RIJKUNST TE ZIEN. Het optreden van Harry Kroeze met gijn motorkozakken was Zaterdag j.l. fcijna niet doorgegaan. Om zeven uur re gende het nog dat het goot en leek het jer niet op, dat het droog zou worden. e (Plotseling scheurden echter de wolken e jen het is de gehele avond prachtig weer ,- gebleven. P j Velen hebben toen het aardige en P spannende programma gadegeslagen, r jdat deze motoracrobaten te zien gaven. 6 Vooral Kroeze zelf bleek een volleerde {stuntrijder, die staande op de benzine- (tank het veld over toerde en daarbij nog >#Jpp z'n gemak een cigaret aanstak. De levende brug en het gecombineerde op- treden van de 5 kunstrijders op drie mo ktoren bracht ook de andere leden van het gezelschap in de baan. Het waren Jan Kroeze, K. Spoor, J. Annink, B. Boer man en P. Wassinlc. Zij gaven in de voetbalwedstrijd op motoren prima staaltjes te zien van mo- •ï-Storbeheersing. Ook de dochters van de heer Kroeze, ïtia en Thea, bleken in de verschillende Jnummers op de motor niet voor een klein tje vervaard te zijn. Het nummer „De kruiser Piet Hein" was ongeëvenaard. Zes man op een motor met een grote vlag in top en daarbij nog acrobatische toeren is toch wel iets bijzonders. De avond werd besloten met een g sprong over twaalf mensen en door een ibrandende hoepel. Het was een waar dige afsluiting van een aardig program ma, waarvoor de heer Beijers het ge zelschap namens de V.V.V. dan ook dank •«bracht, evenals de motorclub en de voet balvereniging voor de door hen verleende medewerking. PERSOONLIJK ONMISBAAR. Aan de dienstplichtige J. W. Haver slag is een jaar vrijstelling van de dienstplicht verleend wegens persoonlijke onmisbaarheid. MARKELOSE BOERENDANSERS TRADEN HIER OP. Een evenement, dat in het kader van het V.V.V.-programma bijzonder in de smaak gevallen is, was het optreden van Markelose boerendansers Dinsdag j.l. in Kalf stermans weide. De organisatie ging uit van de Volksfeestcommissie en het was haar secretaris, de heer H. J. Bouw huis, die de aanwezigen een kort wel komstwoord toeriep. In de kleine optocht, welke vanaf Slotman geformeerd werd, hadden de Markelose boeren en boerinnen in hun ouderwetse klederdracht en met hun witte klompen aan veel bekijks, op het plankier, dat in de weide was opgesteld, vielen de ouderwetse dansen zeer in de smaak. Onder leiding van de harmonicaspeler, de heer Eggink uit Laren, brachten zij tal van dansen, welke nu niet meer of althans sporadisch worden gedanst. De „riepe garste" en „haoksebargen" beho ren wel tot de alleroudsten, de „Hendri- kusman" wordt hier als gezelschapsdans nog wel eens gedanst. Voor de vreemde lingen hadden deze dansen, o.a. „Smiet het wief weg", die na de pauze werd ge geven, wel een bijzondere bekoring door het elan, waarmede ze vertoond wer den, vooral ook doordat de heer Eggink de dames en heren uitnodigde zelf mee te dansen. Voor de aanvang van dit optreden had den op een andere plaats op het terrein nog schietwedstrijden plaats, welke ech ter mede door het avonduur van korte duur waren en waarbij de jeugdige H. Bolink de titel van Koningsschutter ver overde. In de pauze reikte de burgemees ter hem de medaille uit met waardebon en ontvingen de winnaars, de heren J. Haan en G. Jansen, hun le en 2e prijs. Onze burgemeester, Mr W. H. Enklaar, bracht aan het slot de boerendansers dank voor hun aardige vertoning en sprak de hoop uit, dat de vele vreem delingen nog eens weer in Holten zou den komen om hun vacantie door te brengen en van het V.V.V.-vaeantie- programma te genieten. In de tent van de heer K. ter Horst was inmiddels de feestverlichting ont stoken en .werd de gehele avond bij de muziek van een goede band nog gezellig gedanst. BOUWVAKPATROONS OP REIS. De leden van de afd. Holten van de Bouwvakpatroonsbond maakten Maan dag met hun dames het jaarlijks uit stapje. Om 6.30 uur startte de luxe O.A.D.- touringcar en werd via Deventer naar Harderwijk gereden, waar de boot ge reed lag voor het maken van een tochtje langs de gigantische Zuiderzeewerken. Van Harderwijk ging men naar Utrecht, waar onze oud-plaatsgenoot, meester Kenemans, zich bij het gezel schap voegde. Men had de heer Kenemans verzocht, om in één van Utrechts hotels een koffie tafel te bespreken en tijdens deze koffie tafel bleek, dat de heer Kenemans zich op voorbeeldige wijze van zijn taak had gekweten. Nadat men het fraaie P.T.T.-kantoor in de Domstad had bezichtigd, werd de reis voortgezet naar Doorn, waar in het paleis van ex-keizer Wilhelm de vele kunstschatten werden bezichtigd. Via Rhenen (Grebbeberg) en Arnhem werd naar Apeldoorn gereden, waar men nog kort verbleef voor het bezichtigen van de schitterende feestverlichting. Hoogstvoldaan arriveerde men om pl.m. 11 uur weer in Holten. MOTORRACES TUBBERGEN. Een van de allermooiste stukken land- schapsschoon van heel ons land wordt ongetwijfeld gevormd door de driehoek Albergen-Tubbergen-Fleringen, 't mach tige circuit Tubbergen. Alleen daarvoor reeds zou het ver antwoord zijn om duizenden in deze vacantie-maand naar Twente te lokken. Ook het circuit zelf, misschien het snelste van Nederland, is voor insiders en outsiders een bezoek dubbel waard. En dat zal in de toekomst nog beter worden. Dit jaar n.l. zal voor 't laatst op dit oude circuit geraced worden, want direct na de race zal het circuit in de befaamde haakse bocht bij Albergen worden verbeterd in die zin, dat deze scherpe bocht zal worden afgerond. Daardoor zal dit mooie circuit nog be duidend sneller worden. Voor het aanvangsuur der races zie men de advertentie n dit blad. DAGTRIP VAN DE BUURTVER. „ONS GENOEGEN". De leden van de Buurtvereniging „Ons Genoegen" (Burg. v. d. Borchstraat) maakten Woensdag hun jaarlijks uit stapje naar Valkenburg. Gezien de grote afstand, die deze dag moest worden afgelegd, was het om 5 uur al aantreden en het was nog maar enkele minuten over vijf, toen de comfor tabele touringcar van de „O.A.D." van het plein voor de garage afgleed. Via Zutphen, Arnhem, Nijmegen en Gennep werd naar Arcen gereden, waar in het Maashotel omstreeks half acht de koffie al wachtte. Daarna ging de tocht verder via Venlo, Roermond, Sittard en Meerssen naar Valkenburg, waar een bezoek werd ge bracht aan de Gemeentegrot, Ruïne en Model Steenkolenmijn. Tijdens het diner in hotel „Limburgia" werd het woord gevoerd door de voor zitter van „Ons Genoegen" en leider van deze mooie trip, de heer H. J. Wansink. Vanuit Valkenburg werd de reis voort gezet naar Vaals (forellenkwekerij) en Drielandenpunt. Gaarne had men in dit deel van Limburg met zijn schitterende natuur en prachtige panorama's nog wat willen toeven, maar de klok was onver biddelijk. Om pl.m. 7 uur ging het via Nijmegen, Arnhem en Zutphen huistoe. Om pl.m. 12 uur arriveerde men weèr in Holten, waar in de restauratie van de heer Löhr nog een half uurtje werd na gepraat over deze buitengewoon ge- TAMBOER- EN PIJPERCORPS „O.K.K." UIT NIJVERDAL OOGSTTE GROOT SUCCES. In het kader van het V.V.V.-vacantie- programma 1952 werd Donderdagavond in het Sportdal een demonstratie gegeven door het Tamboer- en Pijpercorps van de Chr. Gymnastiekvereniging „Oefening Kweekt Kracht" uit Nijverdal, onder lei ding van de heer Boerrigter. De tamboers en pijpers, uitgedost in fleurige wit-blauwe uniformen, stapten op de hoek van de Rijssenseweg uit de bus en marcheerden van daar naar het Sportdal. Tijdens deze mars trokken ze enorm grote belangstelling en deze be langstelling was volkomen verdiend, want deze mars was in één woord: af. Correct, elegant en sportief. De tamboer-maitre, mej. Joke Bos- sink, kweet zich op schitterende wijze van haar taak. In het Sportdal gaf het Tamboer- en Pijperkorps onder leiding van de heer Boerrigter, nog verschillende nummers, afgewisseld met marsmuziek van H.M.V., terwijl H.M.V. na het optreden van O.K.K. nog een aantal marsen speelde. DE KERMISMARKT. Donderdag, 21 Aug. a.s., wordt hier de jaarlijkse Kennismarkt gehouden, welke altijd veel belangstelling trekt. Behalve veel kramerijen worden altijd naast rundvee en biggen veel schapen op deze markt aangevoerd. Nu in verband met het verkeer de ker- misinrichtingen niet meer in het centrum van het dorp, o.a. op de Smidsbelt, kun nen worden opgesteld, heeft zij als ker mis veel van haar bekoring verloren, maar toch kan het op het marktterrein in Kalfstermansweide 's morgens een ge zellige drukte zijn. Wij hopen, dat landbouwers en vee handelaren zullen medewerken om de markt nog eens weer iets van haar oude luister terug te geven. Er komen verschillende kermisverma kelijkheden, waaronder waarschijnlijk de autoscoter van het Algemeen Amuse mentsbedrijf te Bloemendaal. TOEZEGGING BEROEP NIET AANVAARD. Ds H. J. van Oost, Ned. Herv. predi- knat te Vriezenveen, heeft de toezeg ging van beroep naar de Herv. gemeente alhier niet aanvaard. BENOEMD. Onze plaatsgenoot, de heer Mr R. C. Dijksterhuis, volontair ter secretarie al hier is met ingang van 1 Sept. a.s. be noemd tot adjunct-commies ter secreta rie van Franekeradeel te Franeker. OPRICHTING SCHIETVERENIGING. De schietwedstrijden tijdens de ont spanningsavond van de Volksfeesttcom- missie zijn voor een aantal dorpsgenoten aanleiding geworden om eens te spre ken over de oprichting van een schiet vereniging. Deze sport telt in deze ge meente veel liefhebbers en beoefenaars en daarom wil men op Woensdag, 20 Augustus a.s., in hotel Holterman bij eenkomen om hier zo'n vereniging te stichten. Wij verwijzen belangstellenden naar de annonce in dit nummer. De be doeling is te komen tot het oprichten van een karabijn- en buksbaan. Een be stuurslid van de Almelose schietvereni ging, de heer H. J. Fikkert, en de groeps- en postcommandant der Rijkspolitie zul len nadere inlichtingen geven. RONDE VAN OVERIJSSEL. Het puikje van de Nederlandse ama teurs zal a.s. Zaterdagmiddag (morgen) in Rijssen aan de start verschijnen voor de eerste Ronde van Overijssel. In to taal ongeveer 80 renners, waarvan de meesten klinkende successen in binnen- en buitenland op him naam hebben staan. Voor de Ronde van Overijssel bestaat allerwege in de provincie grote belang stelling. Start en finish van dit wielergebeu- ren zijn te Rijssen. De renners worden om ongeveer half twee in Holten verwacht. Gereden wordt via Oranjestraat, Dorpsstraat en Deven- terweg. Abonne's op Holtens Nieuwsblad bui ten de Gemeente Holten worden beleefd verzocht hun abonnementsgeld tweede halfjaar f 2.30 te willen voldoen op giro rekening 175587 van de Coöp. Boeren leenbank te Holten. Bij het overmaken even vermelden: Abonnementsgeld Holtens Nieuwsblad. Mocht de overschrijving op 30 Augus tus nog niet in ons bezit zijn, dan ont vangt men een postkwitantie (+25 et. inningskosten) Vertrouwende op aller welwillende medewerking, Adtn. HOLTENS NIEUWSBLAD. f 1.50 TELEF. 260. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 uur en 10.30 uur Ds van Slooten. (In beide diensten collecte voor het Zuiderzee- fonds). Dijkerhoek. 10 uur Ds Knipscheer. (Collecte Zuiderzeefonds). Geref. Kerk. 10 uur en 3 uur Ds de Boer van Uithuizen (Gr.). (In beide dien sten is de derde collecte bestemd voor het evangelisatiewerk in het IJselmeer- gebied en het geestelijk werk in de zie kenhuizen (personeel en verpleegden). BURGERLIJKE STAND. Ondertrouwd: G. J. Brinkman, 24 jaar, Bathmen, en J. W. Bronsvoort, 26 jaar, Neerdorp 2, Holten. Joh. Koordes, 24 jaar, Holterbroek 7, Holten, en J. Compagne, 20 jaar, Rijssen. Ingekomen personen: G. H. Kromdijk van Gorssel naar Borkeld 1. A. van der Meulen van Gorssel naar Kolweg 15. J. Kolkman van Hellendoorn naar Look 21. J. Pinkster van Almelo naar Look 94. Vertrokken personen: G. D. Vrielink en gezin van Zwartepad 2 naar Goor. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Inlichtingen op het Groepsbureau der Rijkspolitie, Oranjestraat 55, tel. 352. Gevonden: 1 staaflantaarn, 1 snoer parels, 1 portemonnaie met inh., 1 zilve ren schakelarmband, 1 zakmesje, 1 por tefeuille met inh., 1 kinderportemonnaie met inh., 1 herenpolshorloge met leren bandje. Verloren: 1 reservewiel met band, 1 motor-luchtpomp, 1 rijbewijs (oud mo del A), 1 damesvest (wol), 1 fototoe stel in foudraal, 1 zwembroek met riem en badhanddoek, 1 vulpotlood (3 kleu ren), 1 hond. Ds DE VRIES VERTELT VAN ZIJN REIS NAAR AUSTRALIë. a.b. m.s. „Nelly", 28 Juli '52. Voor Kaapstad. We varen nu 17 dagen en zijn nu bijna op de helft. Na de krijtrotsen van Dover en de Spaanse kust bij Kaap Finisterre kwamen we na 6 dagen 's avonds te 10 uur op de Canarische eilanden aan bij de stad Téneriffe, die prachtig aan een zeebaai, omringd door bergen, is ge legen. Het was een fantastisch gezicht, al die lichtjes, naar boven de berg op stijgende. Om 11 uur liepen we in de lauw-warme tropennacht onder de pal men over de ruime, met café's en bazars omzoomde pleinen van Teneriffe. Tot 3 uur 's nachts is daar alles in vol be drijf, maar 's middags van 1 tot 6 zit alles dicht. We ruilden wat pakjes cigaretten, die hier aan boord goedkoop kosten (50 ct. per pakje) voor 'n Teneriffes armbandje en voor 'n enkel pintje koel bier, dat er prima was. Men zag langs de straten pracht sleeën van wagens, maar er lagen ook, zomaar op de keien, langs de pleinen, arme drommels, soms met kinderen, te sla pen. En nu varen we na Teneriffe al weer elf dagen, waarin we niets anders zagen dan lucht en water. Het leven aan boord is vrij eentonig. Om de 2 dagen 's av. filmvoorstelling. Het eten is hier over dadig goed. Velen zijn zeeziek. We hebben de laatste vier dagen door de straffe wind een behoorlijke deining gehad. Overmorgen (Woensdag) hopen we 5 uur 's ochtends te Kaapstad aan te komen. Dan nog 16 dagen. In Kaap stad gaan we weer. van boord. We ver langen daar allen naar! AGENDA: 8 t.m. 16 Aug.: Vacantie van de smeden H. KI. Velderman en A. Kolkman. 11 t.m. 16 Aug.: Vacantie H. Tuller, Deventerweg. 11 t.m. 16 Aug.: Vacantie gemeente ontvanger. Vrijdag 15 Aug.: Ruitersportdemonstra tie van „De Bergruiters", 's avonds 7.30 uur, vermoedelijk in de Kalfster- manweide. 16 t.m. 23 Aug.Vacantie H. Hartsuiker- Wed. van Zon. Zaterdag 16 Aug.: Kosteloze inenting tegen pokken. Zaterdag 16 Aug. en Zondag 17 Aug.: School- en Volksfeest te Larensebroek (zie annonce). Zondag 17 Aug.: Sluiting opgave deel name Jongerenreis Espelo. Maandag 18 Aug.: Oriënteringsrit Mo tor- en Autoclub „De Holterberg" (zie V acantieprogramma) 18-23 Aug.: Vacantie Fa. Gebr. Dikkers en bakkerij Hartsuiker. 18 t.m. 23 Aug.: Vacantie horlogerie en radiohandel H. J. Bouwhuis (zie an nonce). Dinsdag 19 Aug.: Uitstapje klanten en personeel fa. Chr. A. Müller naar Arnhem, Hilversum (Loosdreehtse plassen) en Apeldoorn. Woensdag 20 Aug.: Oprichtingsverga dering schietvereniging hotel Holter man, nam. 8 uur (zie annonce). Woensdag 20 Aug.: Reisje van jongeren uit de Schoolkring Espelo naar Zuid- Limburg. Donderdag 21 Aug.: Kennismarkt (zie annonce). Vrijdag 22 Aug.: Optreden van de Kront jongband „De Tegehaja's" op de mu ziektent (zie het vacantieprogramma). Zaterdag 23 Aug.: Interantionale mo torraces te Tubbergen (zie annonce). Woensdag 27 Aug.: Vergadering Chr. Nat. Vakverbond met alle aangesloten leden in „Rehobóth", aanv. 8 uur. Zaterdag 30 Aug.: „De Bergruiters" naar de Prov. Kampioenschappen te Delden. Zaterdag 6 Sept.: H.M.V. naar het Na tionaal Federatief Muziekconcours te Groenlo. Officiële publicaties. VOORBEREIDING HERZIENING UITBREIDINGSPLANNEN. Het hoofd van het gemeentebestuur van Holten brengt ter openbare kennis, dat de Raad dier gemeente in zijn ver gadering van 13 Augustus 1952 heeft besloten te verklaren, dat de herziening van het uitbreidingsplan in onderdelen voor het dorp Holten, alsmede van het gedeelte van het uitbreidingsplan in hoofdzaken, gelegen binnen een strook van 1500 m. rondom genoemd plan in onderdelen, wordt voorbereid. Holten, 14 Augustus 1952. Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, W. H. ENKLAAR. WIJZIGING BEBOUWINGSVOOR SCHRIFTEN, BEHORENDE BIJ HET UITBREIDINGSPLAN IN ONDERDELEN. Het hoofd van het gemeentebestuur van Holten brengt ter openbare kennis, dat van 18 Augustus 1952 af gedurende veertien dagen voor een ieder ter ge meente-secretarie ter inzage ligt het be sluit van de Raad dier gemeente van 13 Augustus 1952 nr. 2327 tot vast stelling van een verordening tot wijzi ging der bebouwingsvoorschriften, ter nadere beschrijving van de bestemmin gen der gronden in onderdelen, bepaald in het uitbreidingsplan in onderdelen der gemeente Holten. Holten, 14 Augustus 1952. Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, W. H. ENKLAAR. Uw JAC. DE VRIES. SCHOONHEID VAN STAD EN LAND. Burgemeester en Wethouders van Holten maken bekend, dat Gedeputeerde Staten van Overijssel de verordenende bevoegdheid betreffende de bescherming van de schoonheid van stad en land, voorzover deze de kom van het dorp be treft, aan het gemeentebestuur hebben teruggegeven. In verband met de vaststelling van nieuwe bepalingen in de Algemene Poli tieverordening betreffende wering van ontsierende reclame in de kom van het dorp Holten, vestigen wij er de aandacht op, dat van ons college voor het hebben van opschriften een vergunning is ver eist. Voor reclame-objecten, waarvoor van Gedeputeerde Staten reeds toestemming werd verkregen, behoeft bij ons college niet opnieuw vergunning te. worden aan- Een ieder wordt verzocht vóór 15 Sep tember a.s. desbetreffende aanvragen aan ons college in te zenden. Burgemeester en Wethouders van Holten, W. H. ENKLAAR, Burgemeester. S. SIKKE.S, Secretaris.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1952 | | pagina 1