El «Plaatselijk Nieuws GEVAERTScaldis film F0Ï0 VAN LEEUWEN No. 32. Jaargang 4. ZATERDAG 9 AUGUSTUS 1952. Verschflnt elke Zaterdag. al, d :vra g matj NIEUWSBLAD 200 De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5Jj8S - 23Jf Adv.-prijs115 m.m. d contantf 1.50. Iedere m.m. meer 0.06 DEMONSTRATIE „DE BERG RUITERS In het kader van het V.V.V.-vacantie- l| programma 1952 werd Woensdagavond oc in de weide bij 't café Kalfsterman een demonstratie gegeven door de Landelijke Rijvereniging „De Bergruiters", voor i welke demonstratie ook vooral van de M zijde der gasten zeer grote belangstel ling bestond. Er waren zeker 6 a 700 belangstel- "1 lenden. De heer Wiggers sprak namens de rijvereniging een kort openings- en welkomstwoord en gaf via de geluids installatie van „Radio Bouwhuis" een toelichting op het programma. Na de voorstelling van de ruiters volg de het carrousselrijdcn en een spring» nummer, waaraan werd deelgenomen door de heren M. Bolink met „Lyda", G. Hulsman met „Albert", W. Hulsman met „Ivonne", T. Beldman met „Golden Fic tion" en H. Beldman met „Figurant". Bijzonder geslaagd was de vrijheids dressuur van de heer Struik met „Henny". Van de voetbalwedstrijd te paard werd door de aanwezigen bijzonder ge noten. Het was een zeer amusant num mer, waarbij de paarden een grote bal van pl.m. 1.25 hoogte moesten „spelen". Verschillende paarden hadden in het spel met deze grote bal veel plezier. De heer Wiggers gaf van deze wedstrijd een in teressant verslag via de geluidsinstal latie. Als slotnummer van het mooie pro gramma werd een strovuur aangelegd, waarna de rit door de vlammen volgde. Al met al een demonstratie, waarvan het talrijke publiek zeer heeft genoten en waarop de rijvereniging met voldoe ning mag terugzien. De voorzitter van de V.V.V., de heer A. J. Goldstein, sprak een woord van dank tot de rijvereniging voor hun me- 1S'! Het V.V.V.-vacantieprogramma ^Pr(! In het kader van dit programma ^■^racht O.C.H. Zaterdag een openlucht- &pel onder de Feestbomen op de Holter- 1 berg, waarvan men een verslag elders in dit blad kan vinden en werd Donder- ^•Qdagavond op initiatief van de suppor- L.Vfcersvereniging van de muziekvereniging H.M.V. door het Tamboer- en Pijperkorps "~"™"„O.K.K." uit Nijverdal in het met ge kleurde lampjes verlichte Sportdal en l xotnet medewerking van H.M.V. zelf een aardige demonstratie gegeven. Ook hier- ng van kan men elders een verslag vinden. Het volgende punt uit het vacantie- ng programma is egeii het optreden van de bekende motor kozakken uit Zenderen op Zaterdag 9 Augustus, des avonds 7 uur in het Sportdal. v| De motorkozakken brengen, zoals uit nd ide overal opgehangen reclamebiljetten blijkt, een wereldstadprogramma. Een zeer aantrekkelijk programma, ..waarbij vooral de aandacht wordt ge- ^^vraagd voor het optreden van Harry Kroeze en zijn sportieve echtgenote Mevr. KroezeKling en de zusjes Thea en Ria Kroeze. Men moet daarbij wel rekening houden ze met het betrekkelijk vroege aanvangs- >f~ juur ('s avonds 7 uur), daar het bij wat U donker weer reeds om pl.m. 9 uur don ker is. Verder zorgt de Volksfeestcommissie voor een aardig programmapunt: een grote ontspanningsavond op Dins dag 12 Aug., des avonds in Kalfster- mansweide aan de Stationsstraat, o.a. met schijf- en vogelschieten en het optreden van de Markelose boeren- dansers. Dit laatste zal vooral voor onze zo mergasten een zeer aantrekkelijk optre den zijn, omdat in de dansen van de Mar- ^.kelose boeren en boerinnen in hun ouder- ®^wetse klederdracht een stukje folklore tot uitdrukking wordt gebracht. Dit op- j. treden vangt aan om half acht. Verder zal bij het schijf- en vogelschie ten gestreden worden om de titel van Koningsschutter. Wie de titel van Koning behaalt, zal zeker iets bijzonders te beurt vallen, dat is tenminste zo de gewoonte. Dit programmapunt begint reeds om half zeven. En dan kunnen na afloop van de boe- rendanserij de jongelui zelf met de benen van de vloer, want er komt een flinke danstent van onze plaatsgenoot, de heer i K. ter Horst, met een prima band. Nadere bijzonderheden omtrent dit programma vindt men in een adverten tie in dit blad. En ten slotte zullen in de komende week „De Bergruiters" op Vrijdag 15 Aug. a.s., des avonds half acht vermoedelijk in de Kalfstermansweide wederom een ruitersportdemonstratie geven. Ruiter- >aa sportvertoningen, welke vooral bij de zomergasten zeer in trek zijn. Het programma van hun optreden zal nog nader door middel van aanplakbil- jetten worden bekend gemaakt. Het is een lust voor het oog de prach- I tige paarden te zien, die overdag het gewone boerenwerk doen en des avonds in prima stijl hippische sport van de beste soort te zien geven. Bij de verloting, die na afloop werd gehouden, werd de strandbal, die viel op lot nummer 750 (groen) niet afgehaald. De koper van het lot no. 750 kan deze bal afhalen bij de heer Wiggers, Kol- weg 17. LAND- EN TUINBOUW- BEDRIJFSLEER. Het Hoofd van de o.l. school te Dij- kerhoek, de heer G. H. Wanders, slaag de te Utrecht voor het examen leer kracht land- en tuinbouwbedrijfsleer. Een belangrijke aanwinst voor de heer Wanders, waarmede wij hem gaarne ge lukwensen. BEVOLKINGSONDERZOEK LEVERDE GEEN GEVALLEN VAN ACTIEVE T.B.C.-PROCESSEN OP. Blijkens het rapport, dat dezer dagen verschenen is betreffende de statistische bewerking van het bevolkingsonderzoek op de mogelijke aanwezigheid van long- tuberculose door middel van scherm beeld-fotografie, uitgebracht vanwege het Bureau voor Bevolkingsonderzoek te Den Haag, zijn, bij het onderzoek, dat alhier gehouden werd van 17 tot en met 25 Oc tober 1951, geen gevallen van open ac tieve, gesloten actiève en dubieus actieve t.b.c.-processen naar voren gekomen. In 3477 gevallen werden geen afwijking van betekenis geconstateerd, t.w. bij 1719 on derzochte en 36 nader onderzochte man nen en 1758 onderzochte en 27 nader on derzochte vrouwen. Genezen t.b.c.-pro cessen werden geconstateerd bij 197 per sonen, t.w. 124 onderzochte en 20 nader onderzochte mannen en 73 onderzochte en 13 nader onderzochte vrouwen. In 52 ge vallen werden geen speciale longafwij kingen en in 129 gevallen varia afwijkin gen waargenomen. 10 personen zijn voor het nader onderzoek niet op het consul tatiebureau verschenen. Bij het onder zoek werden 3867 personen onderzocht, t.w. 1937 mannen en 1930 vrouwen en nader onderzocht 66 mannen en 45 HOLTEN—ROERMOND. Zaterdag 26 Juli hield de Postduiven vereniging „De Bergvliegers" een wed vlucht vanaf Roermond met jonge dui ven (afstand 125 km.). De duiven werden gelost om 12 uur en kwamen als volgt binnen: 1, 5 en 11 Jan Haan; 2 J. Schoneveld; 3 en 10 W. v. d. Pluijm; 4 en 17 L. Gazan; 6 G. Steunenberg; 7, 8 en 14 D. Muller; 9, 13, 15 en 18 Joh. Veldhuis; 12 en 16 Schuppert en Rosman. Aankomst eerste duif 1.37.00 uur; en aankomst laatste prijswinnende duif 2.03.22 uur. Door kapper W. Drenth waren 24 stukken toiletzeep beschikbaar gesteld, welke werden gewonnen door W. v. d. Pluijm (16 st.) en L. Gazan (8 st.). Zaterdag 2 Aug. wordt met de oude duiven vanaf Libourne gevlogen. Dit is voor de oude duiven de laatste vlucht. De belangstelling voor deze vlucht is zeer gering. Met de jonge duiven wordt Zaterdag a.s. gevlogen vanaf Maastricht. PLECHTIGE KR AN SLEGGING OP DE CANADESE BEGRAAFPLAATS. Maandagmiddag hebben zeven Ame rikaanse en twee Canadese cadetten van de luchtmacht als afgevaardigden van de Air Cadet League in Canada, in ge zelschap van het bijna voltallige dage lijks bestuur van Almelo en enkele le den van de Rotaryclub aldaar, nadat in Almelo verschillende plechtigheden had den plaats gevonden, een bezoek gebracht aan de Canadese begraafplaats op de Hol ter berg. In hun gezelschap waren voorts de Militaire Attaché van Canada, Kolonel Johnston, een kapitein van de Ameri kaanse iuchtmajcht, de heer G. Kolff, president en kolonel buitendienst Ver- steegli, bestuurslid van de Kon. Ned. Ver. voor de Luchtvaart, de vertegenwoordiger van de Commandant der Ned. Lucht strijdkrachten, Kapitein Koudijs en nog enkele andere autoriteiten. De Commissaris der Koningin, Ir. Rid der de van der Schueren en onze burge meester, Mr,. W. H. Enklaar, die de ontvangst in Almelo bijwoonden, waren vooruit gekomen en wachtten met enkele leden van het plaatselijk oorlogsgraven- comité het gezelschap aan de ingang van de begraafplaats op. Aangezien de gasten nogal op zich lie ten wachten was er veel belangstelling ontstaan voor hetgeen stond te gebeuren!. Na de begroeting bij de aankomst begaf het gezelschap zich naar het bovenste terr as, w aar door de cadet John White- ley uit Port Arthur een krans gelegd werd bij het monument. Ook de burge meester. van Almelo, Mr. Ravesloot en de heer Kolff legden kransen. De cadet Wliiteley uit Port Arthur stond bij deze plechtigheden in het mid delpunt van de belangstelling, omdat Al melo voornamelijk bevrijd werd door een regiment, dat uit deze Canadese stad af komstig was. Hij had o.a. een som geld meegebracht uit Port A|rthur voor de Rotaryclub in Almelo. Bij de bezichtiging van de begraaf plaats, welke als altijd weer een bijzonder verzorgde indruk maakte, werden de gra ven bezocht tan vijf gesneuvelden uit Port Arthur, t.w. van Corporaal J. R. L. Fortes, Cqms W. A. Guerard, Gunner M. Door Kolonel Johnston werden foto's van deze graven gemaakt. Na het bezoek aan het kerkhof werd het gezelschap in hotel „Hoog Holten" ontvangen door het gemeentebestuur, waar ook wethouder Veneklaas Slots en de gem een te-secretaris, de heer Sikkes, ter begroeting aanwezig waren. Hier werd de thee aangeboden en hebben de gasten vooral genoten van het prachtige uit zicht vanaf het terras. Tijdens deze ontvangst hadden we nog even de gelegenheid cadet Whiteley te vragen de groeten over te brengen aan 0e Canadese korporaal Joc Minoletti, welke de leiding had bij de aanleg van de begraafplaats en in Port Arthur woon achtig is. De buitenlanders vertrokken daarna naar Den Haag; over enkele dagen bren gen zij nog een bezoek aan Engeland. SUCCESVOLLE OPVOERING O.C.H. De opvoering door O.C.H. van het zi- geunerspel in drie bedrijven van Arie van der Lugt, „Verdeeld Kamp",, on der de aloude feestbomen, heeft Zater dagavond van de vorige week veel toe schouwers getrokken. Omstreeks 900 be zoekers hebben met grote belangstelling en zeker niet zonder spanning het goede spel van onze amateurs gevolgd, want het was er tijdens het spel, behalve wanneer er in de verte een trein voorbij denderde, muisstil. Jammer was het, dat in het laatste bedrijf een onweersbui kwam opzetten en de daaraan vooraf gaande wind en lichte regen velen noop ten om de plaats der opvoering te ver laten. Er ging toen n.l. iets van de concentratie voor het spel, zowel bij de bezoekers als de spelers verloren en tlie is er niet helemaal weer geweest. Want juist het laatste bedrijf moest de climax brengen van dit spel, dat de toeschouwers verplaatste naar de dichte bossen van Hongarije, waar de zigeu- nerstammen nog in vrijwel ongedwongen staat naar de hun heilige ritus heetten te leven. Zigeunerhoofdman Stefan Borkos. Het spel beweegt zich voornamelijk om de drie hoofdfiguren: Stefan Borkos (Jan Oosterkamp), de fiere en trotse onge kroonde koning der zigeunortroep, diens zoon Ionel (Jan Iiolt er man), een flinke wilskrachtige jongeman, welke voorbe stemd is om zijn vader op te volgen en de adjudant van Stefan Géza Szikuska (Henk Koopman), welke op verrader lijke wijze tweespalt trachtte te zaaien tussen vader en zoon, om zelf de macht in handen te nemen. Daaromheen zijn de figuren geweven vain een Alex Legoska (Jaij Krilckink), die om zijn laffe streken,zwaar gestraft wordt, van Katinka Szaboska (Mientje Bosman), de oude geheimzinnige waar zegster, van Kyra (Aclri Har ting), de lieftallige dochter van Géza, die haar om beurten uitspeelt tegen lonél, de hoofd - manszoon en Muki Baltos (G. Steunen berg), welke haar minnaar is. Op de achtergrond in het bos branden de kampvuren en onder het spel ver schijnen af en toe de zigeunerkinderen, (welke bij de samenzwering, welke er broeit, in de weg lopen. Als in het eerste bedrijf Alex Legoska om een van zijn daden door de hoofdman uit liet kamp wordt gestoten, komt het tot een woordenduel tussen de zoon en de vader. De zoon wil een trouw volge ling van zijn vader zijn, maar verwerpt de onmenselijkheid der heilige zigeuner- wet, welke de dader uitwerpt. De va der meent uitsluitend door de ijzeren vuist zijn troep in bedwang te kunnen houden en wordt door de houding van Géza, zijn adjudant, gesterkt jn zijn opvatting, dat de zoon het vaderlijk gezag tracht te ondermijnen. Illona (Ali Jansen), zijn vrouw, tracht hem dit denk beeld uit het hoofd te praten. Ontevreden elementen hebben zich bij Géza, de adjudant, aangesloten en Ka tinka, de heks, ziet donkere wolken bo ven het kamp en voorspelt een ramp. Margitka (Dika Stegeman), zijn sluwe vrouw, steunt Géra in zijn verraderlijke praktijken. Een van de aangrijpendste scènes vormt het moment, waarop Stefan Borkos zijn zoon Ionel het kamp uitzendt. Zijn kre ten van spijt klinken angstig in de don kere nacht. Tenslotte worden Géza, Kyra cn Ionel aan de schandpaal gebracht en onder be waking gesteld van Muki Baltos en Mi chael Zinckè (Dik Muller) en gaat Ste fan Borkos in tegenwoordigheid van de raad van zeven over hun lot beslissen. Tijdens de zitting komen Gayula (Herin. Koopman) en Gabriël Szück (H. Slot) met een brief van vier en zeventig vrije zigeuners om te protesteren tegen de veroordeling van Ionel. Ionel wordt hoofdman. Uit de verhoren komt nu vast te staan, dat Ionel onschuldig is aan oproer. Hij buigt zich voor zijn vader en deze roept hem uit tot hoofdman van de lroep|« Géza en zijn trawanten, die met pisto len gewapend een aanslag op Borkos in de zin hadden, worden overmeesterd en de jonge hoofdman schenkt hen in zo verre genade, dat zij niet gedood wor den, maar het vrijbos moeten verlaten.; Stefan Borkos wendt zich dankbaar tot Illona, zijn vrouw: „Ons kamp is niet meer verdeeld". Alle spelers en speelsters hebben zich hen toegewezen rol op een uitstekende' wijze weten te vertolken. Natuurlijk waren er wel kleine te kortkomingen, die waren er ook ten aan zien van de entourage, hoe goed deze zich overigens ook leent voor een open luchtspel. Dc plaats is zeker geschikt om stukken op te voeren met wat diepere inhoud, dan dit zigeunerspel. De verlichting en de geluidsweergave waren door onze plaatsgenoten, de he ren J. van Bruggen en H. J. Bouwhuis, uitstekend verzorgd. De costuums en de grimering brachten het spel in een sfeer, zoals men zich die voor kan stellen bij een voor 20 jaar in Hongarije levende zigeunergroep. De grime was verzorgd door onze plaatsgenoot, de heer Joh. van Geenhuizen. De heer Beijers bracht OCH tenslotte namens de VVV dank voor de keurige opvoering van dit openluchtspel en wees nog eens weer op de samenwerlang van de plaatselijke verenigingen en de VVV om de zomergasten wat verstrooiing te bieden. f 1.50 TELEF. 260. TAXATEUR VEEWET. In verband met de maatregelen van de regering om bij het voorkomen van mond- en klauwzeer de besmette dieren af te slachten, heeft de burgemeester onze plaatsgenoot, de heer J. G. Holter - man Aangewezen als taxateur ingevolge 0e Veewet. De heer Hol terman heeft zich bereid verklaard deze aanwijzing te aanvaarden. Hij zal tot taak hebben met het oog op eventuele schadeloosstellingen de waarde van de af te slachten dieren te bepalen. Tot nu toe is men bij de enkele mond en 5dau,wzeer-gevallen, welke zich na het afkondigen van deze maatregel heb ben voorgedaan, slechts tot afslachting overgegaan van de dieren, welke niet een voorbehoedende inenting hadden onder gaan. Het is natuurlijk de vraag of dit zo blijven zal. Gang van zaken aldus: In geval van afmaking van besmette of verdachte dieren wordt aan de eige- tiaar een schadeloosstelling uitgekeerd uit de rijkskas. Daartoe worden de die ren tevoren getaxeerd door een deskun- idige, die door de burgemeester wordt aangewezen. Indien door de veehouder of door de inspecteur, ofwel door de burgemeester geen genoegen wordt genomen met deze taxatie, geeft de burgemeester hiervan direct kennis aan de kantonrechter. Deze laatste wijst dan twee nieuwe deskundi gen aan, die tezamen met de eerste des kundige opnieuw de dieren taxeren en bij meerderheid van stemmen beslissen. Als de drie deskundigen het onderling niet eens zijn, dan geldt het middelste bedrag. Na de taxatie ontvangt de vee houder van de burgemeester een bewijs!. Het daarop vermelde bedrag wordt hem uit 's rijks kas uitgekeerd. Een zelfde gedragslijn. De Veehouderij Commissie acht het van belang, dat in de verschillende delen des lands zoveel mogelijk eenzelfde ge dragslijn t.a.v. de bepaling der schade vergoeding zal worden gevolgd. Zij ver trouwt, dat bij de toepassing van deze voor het betrokken bedrijf zo harde maat regel zoveel mogelijk rekening zal wor den gehouden met de situatie ter plaatse, o,.a. of op het betrokken bedrijf de die ren geënt waren en dat de uit te keren vergoeding de te lijden schade zoveel mogelijk nabij komt. Deze vergoeding dient zo spoedig mogelijk aan de vee houder te worden uitgekeerd. Waar de gevaren voor de veehouders, ,"die hun veestapel niet of niet tijdig of niet volledig hebben laten inenten, thans bijzonder groot zijn geworden, wordt door de Veehouderij Commissie nogmaals ge wezen op het grote belang van een tijdige voorbehoedende enting tegen mond- en klauwzeer. AKTE FRANS L.O. Onze plaatsgenoot, de heer H. J. Hid- tdink, hoofd der school te Espelo, be haalde te Utrecht de akte Frans L.O. AKTE A ESPERANTO. Voor de akte A Esperanto slaagde te Deventer de heer Jan W. Roelofs. JONGERENREIS ESPELO. Op Woensdag 20 Augustus zal met de jongeren van de Schoolkring Espelo 'n reis gemaakt worden naar Z.-Limburg, waar o.m. een bezoek zal worden ge- "bracht aan Valkenburg met zijn grot en aan Vaals met zijn drielandenpunt. Het Vertrek is bepaald op 4.30 uur 's morgens vanaf de school. Voor deze unieke reis door het prachtige land schap van Z.-Limburg kan men zich tot en met 17 Aug. opgeven bij: B. Volke rink, Neerdorp 95; Slijkhuis, Espelo 44; Nijenhuis, C 183; en Markvoort, Espelo 35, welke persenen gaarne nadere in- betreffmid^kostei^enz^zul- AGENDA: 2 t.m. 9 Aug.: Vacantie van de smeden G. v.d. Bos, G. H. Broekhuis, H. Haan, B. Jansen, Fa. H. Stokkers, E. J. Wes- terik. 4 t.m. 9 Aug.: Wegens vacantie gesloten J. van Bruggen, Kerkstraat. 4 t.m. 9 Aug.: Vacantie bakkers Wed. B. J. Slotman-Bulsink. 4 t.m. 9 Aug.: Vacantie A. Fransen. 4 t.m. 9 Aug.: Wegens vacantie gesloten de gezamenlijke Bouwvakpatroons. 4 t.m. 9 Aug.: Vacantie G. v. d. Bos Jr., Rijwielhandel, Larenseweg. 8 t.m. 16 Aug.: Vacantie van de smeden H. KI. Velderman en A. Kolkman. Zaterdag 9 Aug.: Motorspórtdemonstra- tie met optreden van Motor-kozak ken uit Zenderen in 't Sportdal om 7 uur (zie annonce). 11 t.m. 16 Aug.: Vacantie H. Tuller, Deventerweg. 11 t.m. 16 Aug.: Vacantie gemeente ontvanger (zie off. publicatie). Dinsdag 12 Aug.: Coöp. Boerenleenbank gesloten wegens vacantie. Dinsdag 12 Aug.: Ontspanningsavond met Koningschieten en optreden van Markelose boerendansers op Kalfster- manweide (zie annonce). Vrijdag 15 Aug.: Ruitersportdemonstra tie van „De Bergruiters", 's avonds 7.30 uur, vermoedelijk in de Kalfster- manweide (zie V.V.V. Vacantie-pro- gramma). Zaterdag 16 Aug.: Kosteloze inenting tegen pokken (zie off. publicatie). Zondag 17 Aug.: Sluiting opgave deel name Jongerenreis Espelo (zie be richt). 18-23 Aug.: Vacantie Fa. Gebr. Dikkers. Dinsdag 19 Aug.: Jaarlijks uitstapje v. klanten en personeel Fa. C, A. Mül- ler, Look. Woensdag 20 Aug.: Reisje van jongeren uit de Schoolkring Espelo naar Zuid- Limburg. Raadsagenda De Gemeenteraad komt Woensdag 13 Aug. 1952, des avonds 7 uur, ten ge meentehuize bijeen ter behandeling van de navolgende agenda: I. Notulen van de openbare verga dering van 23 Mei 195*2. 2. Ingekomen stukken en mede delingen. 3. Voorstel tot wijziging van de Alg. Politieverordening. - 4. Voorstel tot het in voorbereiding verklaren van de herziening van uit- .breidinsplannen. 5. Voorstel tot wijziging van de be bouwingsvoorschriften, behorende bij het uitbreidingsplan in onderdelen. 6. Voorstel tot het toekennen van premie voor woningsplitsing. 7. Voorstel tot het verlenen van medewerking voor de aanschaffing van schoolmeubelen en leermiddelen door 't bestuur van de bijz. lagere school. 8. Voorstel tot wijziging van de sala risverordening voor het gemeenteperso- neel: a. verhoging beloningen schoon maakster gemeentehuis en schoonmaak sters O.L. Dorpsschool; b. aanvulling i.v.m. de instelling van de functie van gemeente-architect, tevens hoofd van bouw- en woningtoe zicht. 9. Voorstel tot vaststelling van in structies voor gemeente-architect, te vens hoofd van bouw- en woningtoe zicht en voor de gemeente-opzichter. 10. Voorstel tot vaststelling van een verordening, houdende een interim-re geling ziektekosten gemeentepersoneel 1952. 11. Voorstel tot wijziging van de verordening tot instelling van commis sies van bijstand voor de gemeente-be drijven. 12. Benoeming van leden van de licht-, slachthuis- en wegencommissie voor het zittingsjaar Sept. 1952-53. 13. Mededeling inzake de wijziging der stroominkooptarieven door de N.V. Electriciteitsfabriek „IJsselcentrale". 14. Voorstel tot wijziging van de verordening, regelende de voorwaar den voor de levering van electr. stroom. 15. Voorstel tot verhoging van de subsidie voor 1952 aan de Holtense Naai- en Handwerkschool. 16. Bezwaarschriften tegen aansla gen hondenbelasting 1952. 17. Begrotingswijzigingen. 18. Rondvraag. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 uur Ds Knipscheer. Dijkerhoek. 10 uur Ds Lentz van Hel- lendoorn. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds Dragt van Haren (Gr.). In beide diensten extra collecte voor het eigen verenigingsgebouw Rehoboth. Wat betekent H.A.V.I. (H)et (A)dres (V)oor (l)edereen RIJSSEN, Telef. 300, b.g.g. 364 HOLTEN, Kolweg 36

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1952 | | pagina 1