m Cultureel Programma ÜSI ^Plaatselijk Nieuws ui Gevallenen worden geëerd. Brandmelding. Zakverbanddoos No. 31. Jaargang 4. ZATERDAG 2 AUGUSTUS 1952. Verschijnt elke Zaterdag. ERB HOLTENS NIEUWSBLAD ,De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5Jt8S - 2SJ, Adv.-prijs115 m.m. d contantf 1.50. Iedere m.m. meer 0.06 >##*»LANNEN VOOR EEN NATUURBAD. if Velen hebben zich in de loop van de aren reeds het hoofd gebroken hoe we eremh onze plaats een zwembad - en dan ien up to date natuurbad - rijk zouden tunnen worden, zonder dat dit jaarlijks jrote verliezen met zich mee zou brengen. De bad- en zwemgelegenheid, welke uit1' voor inSezetenen i'i de Schipbeek jestond', was niet ideaal, maar voor plaat elij k gebruik kon dat nog enigszins. Om ratiejen aantrekkingspunt voor de vreemde- ^.Bingen te worden en zij ten enen male on geschikt. We zeggen daarmee niet, dat het bad fx'Fan „Neptunis" niet geschikt is voor Padvinders en andere kampeerders, welke •••n deze omgeving goede kampeerplaatsen finden en dat deze er niet een druk ge- ENpruik van hebben gemaakt en nog maken, naar een afstand van 5 km. uit het cen trum der gemeente is voor onze andere leasten te ver en wat de mensen met initiatieven voor ogen stond was toch ook ■S (jvel iets geheel anders. i Nadat voor de tweede wereldoorlog r mkele pogingen om tot de daad te ko- kCPien' waren mislukt, was de publicatie Fan de plannen voor een zwembad te jTwello in het Deventer Dagblad van 13 Juli 1946 opnieuw aanleiding voor het ►♦♦pestuur van de Bad- en Zwemvereniging iNeptunis" om de hoofden bij elkaar te Uitteken, om zich over de stichting van een ^ivlito bad in Holten te beraden. i Wij weten niet of het plan van Twelio 'NZjverkelijkheid is geworden, maar het zag bv op de tekening aanlokkelijk uit en het r pracht weer hoop in de harten van hen, aie zich in onze plaats ook reeds eerder r pver deze materie hadden beraden. Il Er werd contact opgenomen met de Koninklijke Ned. Zwembond, welke al gemene gegevens en bouw-technische ÜENichtlijnen verstrekte voor de bouw van niet overdekte zweminrichtingen, maar 'e'x£toen er een bespreking met de DUW trdev°l§de om te trachten een eventuele aan- lNc'e" met rijkssubsidie te bewerkstelligen bleken er vooral ook uit hoofde van het ebrek aan materialen - het was toen nog _aaar 1946 - zulke ernstige bezwaren te bestaan, dat men het hoofd in de schoot bloest leggen om nog maar eens te wach- ^^ten tot gunstiger tijden zouden aanbrekeii Als we ons niet vergissen is er nadien nóg eens een poging ondernomen van de zijde van de VVV, maar ook deze moest I op niets uitlopen, omdat van particuliere Calzijde niet het kapitaal te verwachten was, dat in een enigszins aanvaardbaar bad geïnvesteerd moet worden. In 1946 verklaarde de burgemeester in de gemeenteraad, dat van de zijde van 6J'e' gemeentebestuur medewerking was te verwachten voor de stichting van een zwembad - het ging toen tevens om de (onteigening van het Sportdal - indien van de zijde van het particulier initiatief jvoorstellen konden worden tegemoetge- - zien. liet is duidelijk, dat deze toen niet. zijn fjjgjgckomcn en dat zij zonder garantie van de gemeente ook nu niet zijn te verwach- 3pn, maar het probleem van de stichting 'van een bad is thans nader tot een op- lossing gekomen, nu de burgemeester dit llllllp'oorjaar in een vergadering van de ge meenteraad heeft verklaard, dat in vcr- ENlband met de openbare werkenpolitiek van de regering, ter bestrijding van de (werkloosheid, het gemeentebestuur o.m. ook het maken van een zwembad op de lijst van openbare werken heeft doen ^plaatsen en deze materie daardoor dus meer in de sfeer van het gemeentebeleid iis getrokken. i Naar dezer dagen bekend is geworden fis het dagelijks bestuur der gemeente thans bezig zich te oriënteren omtrent ÏJde plaats waar een natuurbad eventueel ■'zou kunnen verrijzen. Dit doet de hoop ilevendig houden, dat er nu eindelijk iets flIlUjzal gebeuren, dat meer kans van slagen heeft, dan de vorige initiatieven. Al is ^jhiermede niet gezegd, dat Holten nu (spoedig een natuurbad zal bezitten. IJ Wil het echter een blijvende plaats innemen in de rij van vacantic-oorden, u dan zal er werkelijk binnen afzienbare 'tijd iets moeten gebeuren in dit opzicht, (want een goed natuurbad vormt een on- rmisbare trekpleister voor de vacantic- gangers. Het zal de ingezetenen echter ver- heugen te vernemen, dat aan deze Ikwestie momenteel grote aandacht wordt j geschonken. VIJF MAAL DE VIERDAAGSE. I Onze plaatsgenoot, de heer B. Stok- rfjlcers, besteller bij de PTT, heeft Zatèr- dag j.l. voor de vijfde maal de Vier- fdaagse te Nijmegen zonder mankeren vol bracht:. Hij verwierf daarmede de zil veren plaquette. NIEUWE VOORZITTER MOTORCLUB In verband met het bedanken van de heer H. J. Bouwhuis als voorzitter van de Automobiel- en Motorclub ,,De Hol terberg" vergaderde deze Donderdag avond in het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfsterman. Na gehouden stemming werd tot voor zitter gekozen de heer J. Arfman. Voorts verwierven stemmen de heren H. W. Goorman, Joh. van Geenhuizen, J. G. Maats en H. J. Wansink. BEZOEK AAN DE CANADESE MILITAIRE BEGRAAFPLAATS. Een gezelschap van zeven Amerikaan se en twee Canadese cadetten, een kolo nel van de Civil Air Patrol en een ka pitein van de Amerikaanse Luchtmacht brengen Maandagmiddag een bezoek aan de Canadese Militaire Begraafplaats en zullen daar een krans leggen. Zij brengen op die dag een bezoek aan Almelo, waar verschillende plechtighe den plaats vinden en waar de cadet Whitley uit Port Arthur een krans zal leggen bij het bevrijdingsmonument. Uit deze stad kwam een belangrijk deel van het Lake Superior Regiment, dat in Maart 1945 Almelo bevrijdde. De buitenlanders worden begeleid door de heer Kolff, president van de Kon. Ned. Vereniging voor de Luchtvaart en Kolonel b.d. Versteegh, als vertegen woordiger van de Chef Staf van de Ned. Luchtstrijdkrachten. Het bezoek aan Twente wordt beslo ten met een bezoek aan onze plaats, waar zij door burgemeester Mr W. H. Enklaar en wellicht enkele leden van het plaatse lijk Oorlogsgravencomité, ontvangen zul len worden en waarbij behalve door het buitenlands gezelschap ook door de bur gemeester van Almelo, Mr Ravesloot, en de president van de Kon. Ned. Ver. voor de Luchtvaart een krans gelegd zal wor den bij het monument op de Canadese Begraafplaats. Op welk uur Maandag middag deze kranslegging zal plaats vin den is nog niet precies bekend. Zo de zon het wint van de regen, Winnen de HAVI-TOURS het op de wegen. RIJSSEN, tel. 300 (b.g.g. 364). HOLTEN, Kolweg 36. Ter nagedachtenis aan de gevallenen in de laatste wereldoorlog en in Indonesië heeft de regering oorkonden doen ver vaardigen, om aan de nabestaanden te worden uitgereikt. In de garnizoensplaat sen heeft deze uitreiking plaats door de commandanten, in de kleinere gemeen ten hebben de burgemeesters op verzoek van de regering deze taak op zich geno men. Vrijdagmiddag van de vorige week had ook in onze gemeente een eenvoudige plechtigheid plaats, waarbij de burge meester, Mr. W. H. Enklaar, aan de ver wanten van de uit onze gemeente af komstige militairen deze oorkonde uit reikte. In de raadszaal sprak de burgemeester dc verwanten van zes gesneuvelde plaats genoten toe en herinnerde er aan hoe zij nog elke dag en elk uur een offer bren gen, doordat zij een zoon, man of broer missen uit de kring der hunnen. Dit samenkomen is niet, aldus Mr.. Enklaar, om nog eens extra aan dit grote verlies te herinneren, maar omdat de re gering er behoefte agn gevoeld heeft op persoonlijke wijze uitdrukking te geven aan haar diepe erkentelijkheid jegens de gevallenen, voor de plichtsvervulling, waarvoor zij het offer van hun leven heb ben moeten brengen. Nadat de burgemeester aan de ver wanten van de sergeants W. Jansma van der Ploeg en B. J. van Zon en van de dienstplichtigen H. Klein Horstman, A. Koopman, G. J. Paalman en J. Meerman de koker met keurig uitgevoerde eenvou dige oorkonde had overhandigd, las hij de volgende verzen van een gedicht van Mr. A. J. G. Vlaskamp, een Deventernaar, welke verscheidene gedichten publiceer de in „Kerk en Volk" en in „Astra,"i. Aan de moeder van de gesneuvelde dienstplichtige A. W. Wegslapel, welke niet aanwezig kon zijn, zal de oorkonde alsnog worden uitgereikt. In October 1945 schreef Dr. Vlas- kamp Kom, Iaat ons stille staan bij hen die zijn gevallen, Wier leven, ach te vroeg, zo wreed werd opgeëisclit. Wij zijn thans bij elkaar, hier weer vereend, wij allen, Wij allen....? Kijk eens na die lange droeve lijst Van hen, die men hier nooit meer ziet, Zij keeren niet. Zij hoorden eens bij ons en hun plaatsen zijn verlaten, Hun stoel is leeg, hun beder 's slechts herinnering. Die heeft de rauwe beul althans ons moeten laten: De wreede herinnering aan hem, die van ons ging. Nader mijn Godhun laatste lieci. Zij keeren niet Laat ons een wijle stille staan, het hoofd gebogen, Dan moeten wij weer voort, vooruit op 's levens baan. Maar altijd zullen daar voor onze gcestesoogen Gestalten en gezichten, ons zo dierbaar, staan. D(ie blijven, hoe ook 't leven vliedt, Maar zijzij keeren niet voor de zomermaanden. Wij hebben de indruk, dat de evene menten, welke in de afgelopen weken in het kader van het V.V.V.-vacantiepro- gramma door enkele plaatselijke vereni gingen gegeven werden, door talrijke vreemdelingen bezocht werden en bij hen wel in de smaak vielen. Het concert, dat H.M.V. onder leiding van haar 2e dirigent, de heer Fransen, Zaterdagavond van de vorige week gaf, was druk bezocht en ook de Paarden sportdemonstratie van de Landelijke Rij- vereniging „De Bergruiters" in Kalf- stermans weide trok Woensdagavond, ondanks het enigszins dreigende weer, de belangstelling van vele zomergasten. Gaarne vestigen we thans de aandacht op het OPENLUCHTSPEL van O.C.H. geti teld: „Verdeeld kamp" van Arie. van der Lugt, dat Zaterdag 2 Augustus, des avonds om precies 8 uur gegeven zal worden onder de z.g. Feestbomen op de Holterberg. In ons vorige nummer gaven wij reeds een korte omschrijving van de te ver wachten uitvoering en we kunnen daar nog aan toevoegen, dat de costuums, de paarden en de verlichting aan het spel een romantische aanblik zullen verlenen en dat het zeker de moeite waard is deze avond vrij te houden voor het bezoek aan dit openluchtspel. De voorverkoop der kaarten is reeds in volle gang en er is ook van buiten veel belangstelling voor dit openluchtspel blijkens de talrijke aanvragen om plaats bewijzen, welke reeds binnenkwamen. Er wordt zoveel mogelijk voor zit plaatsen gezorgd en ten gerieve van hen, voor wie het lopen naar de plaats van de opvoering een bezwaar vormt, zullen tegen een kleine vergoeding bussen van de O.A.D. lopen vanaf de Smidsbelt (in het centrum van het dorp) tot aan de Feestbomen. Vertrek om 5 min. over half acht en 10 min. voor acht. De aandacht wordt er nog op geves tigd, dat het op de Holterberg verboden is te roken. Onder voorbehoud, dat de besprekin gen met de instanties, welke hun mede werking in deze moeten verlenen, gun stig verlopen, geven wij hier in een pro gramma, dat we de titel zouden willen geven van „HOLTEN ROERT DE TROM" de aankondiging van het optreden van het Tamboer- en Pijperkorps „O.K.K." uit Nijverdal on der leiding van de heer Boerrigter op Donderdag 7 Augustus a.s., des av. 8 uur in het Sportdal met medewer king van de Holtense Muziekvereni ging „H.M.V.". Het korps telt meer dan 60 medewer kenden en zal haar medewerking ver lenen tegen een matige entrée (zie de advertentie in dit nummer), waarvan de baten ten goede komen aan het uniform fonds van onze muziekvereniging. Door middel van aanplakbiljetten zul len nadere bijzonderheden omtrent dit optreden worden aangekondigd. Men lette dus op deze aankondigingen. Het belooft een mooie avond te worden. Ten slotte maken we nog melding van het optreden van De Motorkozakken uit Zenderen, op Zaterdag 9 Augustus a.s. op een nog nader aan te geven uur in het Sport dal of eventueel ander terrein, waarbij vooral de aandacht zal worden gevraagd voor het optreden van Harry Kroeze en zijn sportieve echtgenote Mevr. KroezeKlinge en de gezusters Thea en Ria Kroeze. De motorkozakken bieden een zeer ge varieerd en aantrekkelijk programma, met enkele zeer sensationele stunts, waarvoor zij echter een zeer vlak terrein nodig hebben. Wij hopen, dat de voetbalvereniging „Holten" bereid zal worden gevonden, haar terrein voor dit doel beschikbaar j te stellen, aangezien dit hiervoor uiter- i mate geschikt is en ook met het oog op het publiek zeer centraal gelegen. j In ons volgend nummer hopen wij om- trent dit optreden in het kader van het j V.V'.V. vacantie-programma nadere me- j dedelingen te kunnen doen, evenals van het programma, dat de Volksfeestcom missie heeft samengesteld voor Dinsdag 12 Aug. a.s. met o.a. 't optreden van de Markelose Boeren- dansers en het Koningsschieten op Kalfstermansweide. Men lette o.a. 'op de aanplakbiljetten, welke hieromtrent spoedig zullen wor den aangeslagen. DIPLOMA ZAAKVOERDER. De heer J. Arfman, kantoorbediende bij de fa. Gebr. Wansink, behaalde dezer dager het diploma zaakvoerder voor land- bouwverenigingen. VACANTIE-TIP. NEEM AÏR-WÏCK MEE OP REIS! Drogisterij VAN LEEUWEN Telef. 260 Brand moet onmiddellijk telefonisch gemeld worden aan no. 333 (gemeente huis). Buiten kantoortijd aan no. 234 (commandant brandweer). Krijgt men geen gehoor, dan aan 352 (Rijkspolitie). Zeg rustig en duidelijk waar de brand is, zodat de brandweer zich niet ver gissen kan en zeg wat er brandt. Knip deze regels uit en plak ze voorop Uw kleine telefoongids. Er kan mis schien voor duizenden guldens door gered worden. AANBESTEDING VOORHUIS BOERDERIJ. Zaterdag j.l. werd in 't Stationskoffie huis van de heer M. Kalfsterman door het architectenbureau L. C. van de Bo- venkamp cn M. van Guililc publiek aan besteed het timmer- en metaalwerk enz. voor de bouw van een nieuw voorhuis aan de boerderij van dc heer H. J. Ste- geman op de Lichtenberg. Er werd als volgt ingeschreven: A. Rietman f 13360 Gebr. ten Brinke, Enter 13260 A. Koopman en Zonen 13251 A. Jansen 12028.80 J. W. Nijland 12025 B. J. Paalman 12020 G. J. van de Bos 11980 II. G. Jansen en H. Klein Velder- man 11970 A. ter Harmsel, Rijssen 11931 G. Koenderink, Enter 11936 II. Ligtenberg, Rijssen 11895 A. Vukkink 11837 D. J. Langkamp 11655 Gebr Kolkman, Wierden 11587 Ter Steege, Rijssen 11580 Klein Zandvoort, Markelo 11132 B. J. Roosdom, Markelo 11072 Schuitemaker en Pluimers, Rijssen 10980 E. Achterkamp 10839 Waar geen plaatsnamen zijn vermeld, zijn de inschrijvers plaatsgenoten. GESLAAGD. Geslaagd voor de acte Bedrijfsecono mie de heer G. H. Wanders, hoofd openb. lagere school te Dijkerhoek. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: regenjas; ceintuur: jongens-- jasje: netje met twee ballen; hoofddoek; kinderjasje; zonnebril in étui; kinder- portemonnaie; zakmesje; damespolshor loge met bandje; kindenvagendek. Verloren: wollen deken; fototoestel in étui; actetas met inhoud; zonnebril, pas send op gewone bril; grijze mantel (top per); damesvest; vulpotlood; linnen tas; portemonnaie met inhoud; Inlichtingen op het Groepsbureau der Rijkspolitie, Oranjestraat 55, Tel. 352. H.M.V. CONCERTEERDE. Onder leiding van haar 2e dirigent, de heer Henny Fransen, gaf LIMV Zaterdag avond in het kader van het VVV vacan- tieprogramma. '1952 een concert in de muziektent achter het gemeentehuis. Velen - waaronder tal van gasten - hebben genoten van 't goede programma, dat HMV ten beste gaf. Het concert werd geopend met de pittige mars „Lc Chef de Corps" van V. Bury, waarna als tweede nummer werd gebracht de mooie ouverture „Char les de France" van Boieldieu. Dit nummer werd op het concours te Beilen veel beter gespeeld, anders was het zeer zeker geen le prijs geworden. Gezien de omstandigheden, waaronder deze avond dit nummer moest worden uitgevoerd - enkele leden waren afwe zig en de heer Fransen had practise!} geen gelegenheid gehad om dit en ver schillende andere werken van dit pro- pramma vóór het concert nog even door te nemén - was het zeer behoorlijk. De 3-delige suite van Meindert Boekei, als verplicht werk uitgevoerd op het concours te. Beilen, werd beter gespeeld dan het vrije nummer, al ging het dan niet helemaal zonder vlekjes. i. „De Vogelkoopman" van Zeiler en de prachtige wals „Wiener Praterleben" van Translateur werden schitterend vertolkt. Het mooie gewijde nummer „Het ruw houten kruis" kon helaas niet worden uitgevoerd wegens ziekte van één der leden. Hopelijk kan dit bij een volgende gelegenheid. De pittige mars, als finale gebracht, werd geen finale, want het talrijke pu bliek dwong als toegift nog af de bekende mars „Hoor, de muzikanten". I Dc voorzitter van de VVV, de heer A. J. Goldstein, sprak een kort slotwoord, waarin hij in 't bijzonder een woord van dank sprak tot de heer Fransen, die bijna geheel onvoorbereid het heeft durven wa gen dit concert te dirigeren. Dat hij het er desniettemin zo keurig heeft afgebracht, pleit voor de technische kwaliteiten van deze jonge dirigent. AGENDA Maandag 28 Juli t.m. 2 Aug.: Vacantie schoenmakers. 28 Juli t.m. 2 Aug.: Vacantie H. Smit, Bakker. Zaterdag 2 Aug., 8 uur: Openluchtspel O.C.H. onder de Feestbomen in de Holterberg. (Zie Cult, programma.) 2 t.m. 9 Aug.: Vacantie van de smeden G. v. d. Bos, G. H. Broekhuis, H. Haan, B. Jansen, Fa. H. Stokkers, E. J. Wes- terik (zie annonce). 4 t.m. 9 Aug.: Wegens vacantie gesloten J. v. Bruggen, Kerkstraat. 4 t.m. 9 Aug.: Vacantie bakkers Wed. B. J. Slotman-Bulsink. 4 t.m. 9 Aug.: Vacantie A. Fransen (zie annonce). 4 t.m. 9 Aug.: Wegens vacantie gesloten de gezamenlijke Bouwvakpatroons (zie annonce). 4 t.m. 9 Aug.: Vacantie G. v. d. Bos Jr., Rijwielhandel, Larenseweg (zie an nonce). Maandag 4 Aug. van 2-6 uur: Grote ver koping Amerikaanse legergoederen bij Alb. Mulder, Oranjestr. (zie annonce). Woensdag 6 Aug.: Uitstapje buurtver. „Ons Genoegen" naar Valkenburg. Donderdag 7 Aug.: Optreden Tamboer en Pijpercorps O.K.K. uit Nijverdal om 8 uur in het Sportdal (zie annonce en Cultureel Programma). 8 t.m. 16 Aug.: Vacantie van de smeden H. KL Velderman en A. Kolkman. Zaterdag 9 Aug.: Motorsportdemonstra tie met optreden van Motor-kozak- ken uit Enter om 8 uur (Zie Cult. Programma). Dinsdag 12 Aug.: Koningsschieten en optreden Markelose boerendansers op Kalfstermansweide (zie Cultureel Programma). Dinsdag 19 Aug.: Jaarlijks uitstapje v. klanten en personeel Fa. C. A. Mül- ler, Look. 1 1.60 Op Uw vacantietocht onmisbaar. Drogisterij VAN LEEUWEN Telef. 260 OPGAVE BRANDBLUSMIDDELEN De Commandant van de Brandweer vestigt er de aandacht van de vergun ninghouders voor kampeerboerderijen en kampeerplaatsen op, dat zij hem, voorzover zulks nog niet. is geschied, 'n opgave moeten zenden van de brand- blusmiddelen, welke in of op de resp. kampeerplaatsen aanwezig zijn. Er moeten voldoende voorzorgsmaat regelen tegen brand getroffen worden, zoals in de vergunning is omschreven. VAN DE BROMFIETS GEVALLEN. Vorige week Zaterdag kwam in de Dorpsstraat, nabij café Maats, een echt paar uit Hengelo met de bromfietsen in elkaar. De vrouw kwam te vallen en kreeg een ernstige hoofdwonde, welke door het lid van de EHBO, de heer H. Tulier, voorlopig verbonden werd. Zij moest later per auto naar haar woon plaats worden teruggebracht. De brom fiets werd vrij ernstig beschadigd. EEN GELUK BIJ EEN ONGELUK. De juistheid van het spreekwoord, dat er dikwijls een geluk bij een ongeluk komt, ondervond dé familie J. Nijland op het Erve Meilink Zaterdagavond. Op een moment, dat niemand enig onraad vermoedde, riep een van de kinderen plotseling, dat er brand was in een rog- geberg en toen men haastig toeschoot stonden inderdaad een roggeberg en een stromijt in lichterlaaie. Door het alarm, dat gemaakt werd en door de rookontwikkeling stroomden buren en zomergasten uit pension Beu- mer toe, juist nog vroeg genoeg om te zien, dat het rietendak van de belen dende grote landbouwschuur reeds vlam gevat had en noodzaakte tot onmiddel lijk ingrijpen. Gelukkig hielden enkelen 't hoofd koel en zaten zij in een ommezien met enkele emmers water op 't dak en konden zodoende de vlammen nog op tijd doven. De inmiddels gealarmeerde brandweer was toen ook spoedig ter plaatse en kon met twee stralen op de drinkwaterlei ding de taak van de actieve blussers overnemen. Onmiddellijk naast de schuur staat de boerderij van de fam. Nijland en de brandweer had dan ook zeker een moeilijke taak gekregen om deze te be houden, indien de schuur geheel in brand geraakt ,was. Nu kon zij het vuur spoedig meester worden door de beide roggemijten uit elkaar te gooien en de garven stuk voor stuk met water te besproeien, waarbij zij goede., hulp ontving van de noabers. Er gingen bij deze brand enkele kost bare minuten verloren, omdat niet het juiste nummer werd opgebeld, om welke reden wij in de komende nummers van ons blad de meldingsnummers van de brandweer zullen vermelden. De schade, welke door verzekering ge dekt wordt, beloopt naar schatting dui zend gulden. Behalve de bergen gingen 20 vim nieuwe rogge verloren.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1952 | | pagina 1