Vacantieweek - 0+A+D+~week gflr VRAAGT ONZE UITGEBREIDE PROGRAMMA'S Plaatselijk Nieuws Cultureel programma ZONNEBRANDOLIE Azaron-erême No. 29. Jaargang 4. ZATERDAG 19 JULI 1952. Verschijnt elke Zaterdag. 3.63( 3.601 1.00 1.99( 179; HOLTENS NIEUWSBLAD „De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad" i.o. te Holten. Telef. K 5J,8S - 23J, Adv.-prijs1—15 num. (d contant1.50. Iedere m.m. meer f 0.06 108' ;t be mjas 8951- ituur u dei 552. n vai ver REIS BUURTVERENIGING „SCHOOLKRING DIJKERHOEK". Woensdagmorgen pl.m. 4 uur startten 2 bussen van de ÜAD met leden van „De Scïiooikring'" naar Zuid-Limburg. Via Zutpben-Arnhem-Nijmegen werd gereden t Juinaar liet plaatsje Arcen, waar men om 7 uur al rustig achter een kop koffie zat Vandaar werd gereden naar Roer mond, waar het bedrijf van de eiermijn -—werd bezichtigd. Een enorm bedrijf, waar Iper dag 1.200.000 eieren worden gesor teerd en verwerkt. Daarna werd het koelhuis bezichtigd, waarbij de deelne mers een overzicht kregen van het koe len van vleeswaren. Beide inrichtingen' waren zeer interessant. Van Roermond ging de tocht verder naar Zuid-Limburg. Even werd gestopt bij een Limburgse boerderij om die te .bezichtigen. Wat een verschil bij de boerderijen in deze omgeving. In het plaatsje Klimmen werd de kasteelboer derij „De Rivieren" bezichtigd. Daar wa ren bovendien de K.I.-stieren van die omgeving gestationneerd. üok^ wel in- Sgti teressant voor verschillende reisgenoten. J Hierna ging de tocht naar Valkenburg en was het tijd de inwendige mens te versterken, hetgeen geschiedde in hotel „Limburgia", waar allen zich tegoed de- den aan een warme maaltijd. Na het eten werd onder leiding van KJES gidsen in 2 groepen een rondgang ge maakt door de gemeentegrotten. Allen waren onder de indruk van het geweldige, dat daar vóór honderden jaren door men- l senhanden verricht was. Na deze rondgang ging de reis naar 17ERS Margraten, waar duizenden Amerikanen hun laatste rustplaats hebben gevonden. Een indrukwekkend gezicht, waar ieder een stil z'n gedachten even over liet gaan. Van hier ging de tocht verder via Sle- uaken naar Vaals en het Drielandenpunt. Een machtig gezicht van die hoogte over een gedeelte van Duitsland. Nu werd de terugtocht aanvaard. Via Heerlen, Sit- tard, Roermond naar Arcen, waar even gepauzeerd werd. Bovendien had men JULI daar een prachtig gezicht over dë Maas. Via-Nijmegen-Aruhem werd gereden naar Zulphen, waar men nog even gezellig bij elkaar zat. Even voor 12 kwamen de reisgenoten tin Dijkerhoek aan, bijna allen voldaan, van een tocht, waar men, gezien de af- stand, geweldig tegen op zag. Ill© Deze reis zal nog lang in herinnering blijven. BUURTVERENIGING DORPSSTRAAT ---MAAKTE REIS NAAR DUITSLAND. Er is altijd organisatorisch talent voor nodig om zo'n reisje in elkaar te zetten, imaar onder leiding van de heer Van eenhuizen Sr. en zijn helpers en de OAD was het zo voor elkaar. Chauffeur Lam- mers stond met de nieuwste autobus klok slag 6 uur in de morgen bij café Maats >fed voor ^eur en cven ^ater Sin8en we weg, zo verhaalt een van de deelnemers IJC/j aan deze tocht, nagewuifd door allen in de buurt, die achterbleven en misschien J wel een tikjc bewondering voor ons had den vanwege de moed om deze reis bui ten ons vaderland te wagen. Het regende, maar niemand twijfelde er aan, dat het ook weer mooi weer zou I worden. In Hengelo (O.) stond de heer Ter Haai-, een van de directeuren van s nam, de OAD, gereed om voor dit reisje de ;hman| nodige bijstand te verlenen. Om kwart ontanti voor zeven stonden we aan de grenspost „De Poppe" achter Oldenzaal, om onge veer drie kwartier later de Hoüandse en ook de Duitse afsluitbomen te passeren. De Duitse douanabeambten waren wel IQ extra vriendelijk tegenover Maats, de ca féhouder, met wiens gemoedelijk karak- neu-j ter zij juist de vorige dag bij hun bezoek den, 2; aan Holten hadden kennis gemaakt. Ook ftands 0p de verdere reis scheen hij veel aan- ien eni trekkingskracht op de Duitsers te heb- i ben, want in het sappige Twentse dialect taksel- Werd menige opmerking geplaatst, waar- iuigen,; 0p dan als regel een plezierig onderhoud oedige volgde. Het regende nog toen het gezel- ïieuwe! schap in Bentheim aankwam, maar dat verhinderde niet om even de trappen van >en alsj het kasteel „Bentheim" te beklimmen, oin ca. 60j vandaar door de machtige kantelen van dit reusachtig bouwwerk de prachtige erijen,! omgeving te bewonderen. Na een kopje koffie in het Gasthuis van Johann Lage- mann gebruikt te hebben, ging het over tg der! Schüttorff en Rhcine naar Ibbenbüren, waarbij gedurende de rit het^ zonne- 1 tje verscheen en de stemming er in kwam want als echte Hollanders begon de hele j bus te zingen: „Waar de blanke top der duinen Onderweg werd aangelegd bij een uit spanning aan de voet van de hoogte, waar vanaf een nieuw opgebouwde rodelbaan weer een gezellig uurtje werd doorge- bracht en de meeste bezoekers in de Cl Ui sleed jes van de hoogte ufstoven. Voor Tecklenburg werd door de mees [ten de bus verlaten om onder leiding door schitterende bossen langs de be kende rotsen, de Dörenther klippen, das Hockendes Weib en die drei Kaiserst- kuhle verder te wandelen. Een buitengewoon interessante tocht, maar ook zeer vermoeiend. De weg was lang en hobbelig van de vele losse ste nen en het beklimmen van de rotsen' vergde veel inspanning. Moeite en in spanning werden echter beloond door de schitterende vergezichten. Dalen, om zoomd door bossen, waartussen een enkel kerktorentje met enkele huizen, overgoten door stralend zonlicht. Allen waren blij in hotel Westphalen in Brochtenbeek bij een glas Münchener Löwenbrau te zijn aangeland. Enkelen, die de tocht per bus hadden gemaakt, waren het plaatsje ingestapt om kennis te maken met de enkele be woners, die hun vriendelijk voorlichting gaven. In Tecklenburg werd in hotel „De drie Kronen" de warme maaltijd gebruikt en later het stadje bezichtigd. De terugreis ging over Munster, waar nog de sporen te zien waren van de bom bardementen uit de laatste wereldoorlog. Wat de meesten opviel was, dat er zo weinig van de verwoestingen te zien was, hetgeen de veronderstelling deed opko men, dat de berichten van destijds wel wat overdreven waren geweest. Over Bachhorst en Burgsteinfurt ging het naar Gronau. In de laatste pleister plaats Hardemann werd door het bestuur het overgebleven Duitse geld ingezameld. Te middernacht waren we weer thuis. Dankbaar voor de goed geslaagde tocht EXCURSIE „JONG HOLTEN". „Jong Holten" heeft Woensdag van de vorige week haar jaarlijkse excursie gemaakt. Deze keer ging de tocht naar Duitsland. Men vertrok al vroeg met prachtig zomerweer vanaf de garage van O.A.D. en reeds om half acht werd de grens be reikt, waar de passencontrole ruim een uur in beslag nam. Via Rheine ging 't naar Ibbenbuhren, waar koffie werd gedronken. Zodra men buitenslands was kon men het verschil al opmerken, zo wel de" gebouwen als de vruchten op 't veld lieten zich over het algemeen sober aanzien. Ook de bediening liet nogal eens te wensen over. Na de koffie werd een kleine wande ling gemaakt door de berg- en rots achtige omstreken van Ibbenbuhren. Om half één arriveerden we in Teck lenburg,- een aardig plaatsje, waar het niet aan buitenlandse toeristen ont breekt. Na een wandeling door de stad te hebben gemaakt, ging het om half 3 naar Munster, waar we om half 5 aan kwamen. Ook her werd de stad bezich tigd; deze is trouwens niet veel meer dan puinhopen. Hier kan men dan ook duidelijk zien, dat de vele bommenwer pers in de oorlogsjaren nog wel eens raak gegooid hebben. Het was al weer 6 uur, toen we van daar de terugreis aanvaardden en via Gronau wederom na controle de grens passeerden. Om de dag goed te besluiten, ging 't naar de speeltuin „De Waarbeek" in Hengelo. Nadat allen hun dorst gelest hadden zat een ieder al spoedig in de roeibootjes, auto's en verdere vermake lijkheden. Het was dan ook gauw half 11 en we ook daar weer vertrekken moesten. Zeer voldaan kwamen we om half 12 weer in Holten aan, waar een ieder van mening was, dat volgend jaar weer een soortgelijke tocht moest wor den gehouden. Het is echter jammer, dat er van de 200 leden maar zo'n kleine kern meeging, zodat men met de dames slechts één bus kon vullen. De voorzitter van de Holtense Han delsvereniging, de beer H. J. Wansink, voerde hier als eerste spreker het woord en bracht dank aan allen, die aan het welslagen van deze tocht hadden mede gewerkt. Een zeer bijzonder woord van dank mag hierbij wel wore en gebracht aan de autobezitters, zonder wiens spontane medewerking een dergelijke tocht hoogst waarschijnlijk achterwege zou moeten blijven. Spr. dankt ook burgemeester Mr W. H. Enklaar voor zijn aanwezigheid en be treurde het dat Z.E.A. dit jaar het uit stapje niet mee kon maken. Woorden van dank werden verder ge sproken tot dr Nagelhout (medische verzorging, zr Ronner, tot de heer Boks, die de rit van vandaag had „voorgere den", tot H.M.V. voor de muzikale ont vangst, tot de fam. Holtermanten Berge voor het beschikbaar stellen van „Amicitia", tot de politie van hier en elders voor de keurige regeling van het verkeer (een bijzondere pluim kreeg de politie van Emmen), tot de ordonnan sen en verder tot allen, die op een of andere wijze hun medewerking hadden verleend aan het welslagen van deze tocht. Burgemeester Mr W. H. Enklaar sprak een kort woord en betreurde het zeer, dat hij deze keer niet van de partij had kunnen zijn. Een woord van bijzondere dank, aldus de burgemeester, moet worden gebracht aa de heer H. J. Wansink, die in ver band met deze tocht weer zo veel werk heeft moeten verrichten. Hartelijk dank ook aan de leden van de Holtense Han delsvereniging en de autobezitters voor hun spontane medewerking. Namens de oudjes sprak de heer J. H. Bolink woorden van oprechte dank tot allen, die hun medewerking hadden ver leend aan het welslagen van deze prach tige tocht. Met een vlotte ma>,s van H.M.V. werd dit samenzijn besloten en gingen de oud jes huistoe. vol aangename herinnerin gen aan hun uitstapje 1952. De collecte, die ten bate van H.M.V. werd gehouden bracht bijna f 60.op. Het bestuur van H.M.V verzocht ons de oudjes hartelijk te willen bedanken voor dit mooie bedrag (Red. H. N.). gedurende de zomermaanden CONCERT „SQLI DEO GLORIA". In het kader van het V.V.V. vacantie- programma zal Dinsdagavond 22 Juli ora half 9 in de muziektent achter het Ge meentehuis een concert worden gegeven door de Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria" (directeur de heer W. Erke- lens te Enschede). De volgende nummers zullen a capella worden gezongen: 1. Zangersmars Mijn vaderland Jagerslust Sneeuwklokjes Herfst Morgenhymne Mr H. Graaf van Hogendorp J. Nauta G. Nienhuis H. W. de Wolf Leo Smeets R. Beintema OUDJES BELEEFDEN GENOEGELIJKE DAG. De Holtense ouden van dagen maak ten Donderdag onder begunstiging van ideaal zomerweer hun jaarlijkse uit stapje, dat hun ieder jaar wordt aange boden door de Holtense Handelsver eniging (H.H.V.). Pl.m. 130 oudjes maakten dit jaar de reis, met als einddoel Emmen, mee. Om pl.m. half twee zette de lange ka ravaan zich in beweging en werd via Rijssen en Wierden naar Hardenberg ge reden, waar in hotel Leering de dorst werd gelest. In Emmen werd natuurlijk een bezoek gebracht aan het prachtige Noorder Die renpark. Na de broodmaaltijd werd via Zweeloo en Dalen naar Steenwijksmoer gereden, waar de grote boortoren van de N.A.M. werd bezichtigd. Langs de Dedemsvaart Moerheims kwekerijen) reed men naar Balkbrug, waar verversingen werden aangeboden. Dit was de laatste pleisterplaats en over Ommen en Nijverdal ging het huis toe. Om pl.m. 9 uur arriveerde het grote gezelschap in de allerbeste stemming bij Slotman, waar H.M.V. gereed stond om de oudjes naar Amicitia te brengen, waar onder het genot van een kopje koffie VOOR naar DROGISTERIJ VAN LEEUWEN Telefoon 260. UIT DE BOCHT GEVLOGEN. Dinsdagmiddag is onze plaatsgenoot, hotelier W. ten Berge, met zijn motor, die hij enige dagen geleden had gekocht, op de Raalterweg bij Volkering uit de bocht gevlogen. De onfortuinlijke rijder kwam er zelf met enige lichte schaaf- wondjes af en ook het motorrijwiel is niet ernstig beschadigd. Even nadat ten B. was „gestrand", verscheen dc vrachtwagen van de Fa. Gebr. Wansink, die de motor met zij span mee naar Hloten kon nemen. De oorzaak is niet te wijten aan te snel rijden, doch aan het feit, dat de heer ten B. een motor met zijspan be reed, waarin hij geen ervaring heeft. Zijspanrijden is voor een groot deel routinewerk en indien men deze routine mist, maakt men veelal brokken. JAARVERGADERING H.G.K. Op Vrijdag 4 Juli j.l. hield Holtens Gemengd Koor zijn jaarlijkse ledenverga dering in hotel Muller aan de Deventer - weg. Bij de opening der vergadering sprak de voorzitter, de heer Joh. van Geenhui zen, een kort welkomstwoord, waarin hij het succes memoreerde, behaald op het concours te Brummen en de hoop uit sprak, dat HGK op deze weg mag voort gaan. De verslagen van de secretaris, de heer Joh. Lit tink, en de penningmeeste- resse, Mevr. J. Otter-Paskamp, werden door de vergadering behandeld en goed gekeurd. Een bestuursvoorstel om de vereniging te doen toetreden tot de Kon. Ned. Zangersbond, werd aangenomen. Voorts werden besproken de jaarlijkse uitvoering op Dankdag en de deelname aan een concours in 1953. Hierna volgde de bestuursverkiezing. Mevr. J. Otter-Paskamp en de heer Aaftink werden met grote meerderheid van stemmen herkozen. De heer Joh. van Geenhuizen, welke eveneens periodiek af trad, stelde zich niet herkiesbaar. In zijn plaats werd gekozen de heer W. Dolle- kamp. v Na de rondvraag sprak de scheidende voorzitter de leden toe, waarna deze ten slotte bij monde van de secretaris har telijk bedankt werd oor het \ele en vaak moeilijke werk, dat hij voor de vereniging Vaste rots van mijn behoud R. Beintema 8. Achter Hem aan H. W. de Wolf (Wijziging voorbehouden.) „Soli Deo Gloria" werd opgericht in Januari 1939. Het koor telt 46 leden. De wekelijkse repetities worden Dins dagsavonds gehouden in gebouw Reho- both aan de Stationsstraat. Dirigent van „Soli" is de heer W. Er- kelens uit Enschede, die sinds Sept. '48 aan het koor is verbonden. De bezetting van sopraan en alt is voldoende, docht enige goede tenoren en bassen zullen met vreugde worden be groet. Met het oog op de jaarlijkse uitvoe ring aan de vooravond van het Kerst feest nam het koor enige weken geleden in studie het prachtige Kerstoratorium „Het licht der wereld" van Herman de Wolf. De partituur van dit oratorium telt niet minder dan 60 pagina's en mede met het oog op het instuderen van dit omvangrijke werk zou het zeer wenselijk zijn, dat een aantal dames en heren de gelederen van „Soli" kwam versterken. Het bestuur bestaat uit de volgende personen: J. Wiggers, voorzitter; W. Aanstoot, secretaris; J. Bootsma, alg. adjunct; mej. H. Landeweerd, penning- meesteresseen mevr. Blom-Verhoef f. Op Zaterdag 26 Juli geeft de muziek vereniging H.M.V. een concert in de mu ziektent achter het gemeentehuis, onder leiding van haar directeur, de heer J. F. Heleenders. Het aanvangsuur wordt nog nader bekend gemaakt. In verband met gebrek aan plaats ruimte hopen wij in ons volgend nummer vollediger op dit concert terug te komen. Tenslotte vestigen wij er de aandacht op dat in het kader van het vacantie- programma van de V.V.V. de Nationale Reserve en de plaatselijke afdeling van de E.H.B.O., de eerstgenoemden waar schijnlijk versterkt met andere afdelin gen, morgenmiddag (Zaterdag) een ge zamenlijke oefening zullen houden in of nabij het dorp. De aanvangstijd is waar schijnlijk pl.m. 2.30 uur. bij insectenbeten en steken ter voor koming van buitvorming en jeuk. DROGISTERIJ VAN LEEUWEN Telefoon 260. LANDBOUWHUISHOUDCURSUS. Het bestuur van de landbouwhuishoud- school verzoekt ons mede te delen, dat er voor de in September a.s. aanvangende cursus dier school nog enkele leerlin gen geplaatst kunnen worden. De op gave moet zo spoedig mogelijk geschie den bij Mevr. Nagelhout. BESTRIJDT DE COLORADOKEVER. Door de rijkspolitie, alhier is in samen werking met de coloradokevercontroleur, de heer J. Brink, tegen drie landbouwers proces-verbaal opgemaakt, omdat zij geen of onvoldoende maatregelen had den getroffen voor de bestrijding van de coloradokever. In een van de aardappelvelden trof de. politie op een nlant 72 larven aan. Het is duidelijk, dat de landbouw niet van deze plaag verlost wordt, wanneer er geen actieve bestrijding van de colo radokever plaats vindt en het is vanzelf sprekend dat er in het hier gesignaleer de geval scherp door de politie wordt opgëtreden. AANBESTEDING RIOLERING. Zaterdagmorgen van de vorige week werd door het gemeentebestuur aanbe steed het leggen van 50 meter riolering in de Burgemeester van der Borchstraat en 250 meter in de Aalpolsweg (Elta). Door drie plaatsgenoten werd als volgt ingeschreven J. W. Klein Horstman en Zn. f 4189, fa. J. Krekel en Zn. f 3938 en fa. H. Koopman en Zn. f 3690. Het werk is aan de laagste inschrij- AGENDA Maandag 14 Juli t.m. Zaterdag 19 Juli: Grote Zomeropruiming bij Alb. Mul der. Zaterdag 19 Juli: Demonstratie Natio nale Reserve en E.H.B.O. in 't V.V.V. vacantieprogramma. Maandag 21 t.m. Zaterdag 26 Juli: Va- cantie Coöp. Landbouw Handelsver. „Holten" afd. Holten. 21 t.m. 26 Juli: Wegens vacantie geslo- ten: W. Geltink, Dijkerhoek. Dinsdag 22 Juli: Concert „Soli Deo Glo ria" op de muziektent. (Zie Cultureel programma.) Woensdag 23 Juli en vervolgens elke Woensdagavond oefenavond van de E.H.B.O.-ploeg. Zaterdag 26 Juli: Concert van H.M.V. in de muziektent. (Zie Cult, programma.) Maandag 28 Juli t.m. 2 Aug.: Vacantie schoenmakers (zie annonce). BURGERLIJKE STAND. Geboren: Willemina Janna, dv. G. Hos- mar en G. A. op den Dries, Holterberg No. 50. Gehuwd: H. Ulfman, 30 jr. en G. T. Kers, 20 jr. Ingekomen: A. J. Engbers van Hen gelo (O.) naar Holterberg 52. S. Bouma van Heerenveen naar Hol ter broek 15. H. Piek van Roden naar Oranjestraat 21. J. W. W. Bluemink van Lochem naar Look 43. Vertrokken: E. Veneklaas van Dijker hoek 100 naar Coevorden. J. C. Heg- gelman van Holterberg 56 naar Echteld. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 uur Ds Swijnenburg van Nijverdal. Dijkerhoek. 10 uur Ds Knipscheer (Bed. H. Avondmaal). Geref. Kerk. Half tien (Bed. H. Av.) en 3 uur (Bed. H. Av. en Dankz.) Ds Hoogkamp. GESLAAGD VOOR V.M.T.O. Onze plaatsgenoot, de heer H. Koop man T.zn., slaagde te Deventer voor het eindexamen van de 2-jarige cursus Voor bereidend Middelbaar Technisch Onder wijs. H.M.V. TOCH NAAR BEILEN. In tegenstelling met ons bericht in 't nummer van Zaterdag j.l. gaat H.M.V. toch naar Beilen. Dit was, zoals men zich zal herinne ren, oorspronkelijk ook de bedoeling, doch in overleg met het bestuur van de muziekvereniging te Eibergen, waar slechts enkele korpsen hadden inge schreven, terwijl in Beilen het program ma rijk was bezet, werd besloten om niet naar Beilen, maar naar Eibergen te gaan. Het spreekt vanzelf,- dat de organi serende vereniging te Beilen met het wegblijven van H.M.V. accoord zou moe ten gaan en daar men dit niet deed, gaat H.M.V. alsnog naar Beilen. In een onderhoud, hetwelk het H.M.V.- bestuur onlangs had met het bestuur van de organiserende vereniging uit Ei bergen waarbij een functionaris van de Federatie aanwezig was had men de indruk gekregen, dat Beilen met een en ander accoord zou gaan en dat de Federatie de vlag zou zijn, die in dit geval de lading dekte. Groot was dan ook de verbazing, toen het H.M.V.-bestuur begin dezer week een telefoontje uit Beilen kreeg en men mededeelde, dat men door het weg blijven van H.M.V. grotelijks was teleur gesteld. Maandagavond om half tien kwamen enige bestuursleden van de vereniging te Beilen in gezelschap van de heer Boenderveger uit Coevorden, voorzitter van de afd. Drente van de Federatie en lid van het hoofdbestuur, naar Holten, en uit het onderhoud, dat men met deze heren had, bleek, dat men Beilen in dit geval links had laten liggen. De H.M.V.-ers waren eensgezind van mening, dat men, nu de zaken zo liggen, Zaterdag naar Beilen moet, om daar deel te nemen aan het grote concours, dat wordt georganiseerd ter gelegen heid van het zilveren jubileum van de afd. Drente van de Federatie van Har monie- en Fanfare-gezelschappen in Ne derland. In de vertrektijd van de supporters bus (sen) is geen wijziging gekomen. Dit blijft dus 1 uur vanaf Smidsbelt. De con certwedstrijd in Beilen begint om pl.m. 3 uur, dus zal men verschillende koren kunnen beluisteren, voordat H.M.V. de tent opgaat. Willen de supporters, die mee gaan naar Beilen, s.v.p. precies op tijd (1 uur) present zijn? CORRESPONDENTIE. Ook deze week moesten enkele verslagen blijven over staan. Wij hopen de volgende week

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1952 | | pagina 1