ÉÉu - t 1 tlitslag der Tweede Kamerverkiezing en Verkiezingsuitslagen in Holten l mmJ 4 -- a a w en 1 I Plaatselijk Nieuws Ill "0RA ET LAB0RA" EEN GOUDEN ECHTPAAR troufo. 26. Jaargang 4. ZATERDAG 28 JUNI 1952. Verschijnt elke Zaterdag. i, ter ondei trali t ooi HOLTENS NIEUWS ;elijk(- laehtjte abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal estaa' ingen altijf erlee Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" i.i te Holten. Telef. K 5488 - 284 Adv.-prijs: 1—15 m.m. (a contantfl.50. Iedere m.m. meer 0.06 ;inger Aangezien er momenteel tal van ab- kunionneé's van onze krant geen dagblad e karezen, geven we hieronder een overzicht omran de uitslag van de Woensdag gehou- bur jen stemming voor de verkiezing van de utorifweede Kamer, vrij- Deze verkiezing bracht een grote ver rassing, doordat de Partij van de Arbeid 1 zetels, de V.V.D. 1 zetel en de partij egeldfan de heer Welter 1 zetel wonnen, ten hoev^oste van de K-v-p-> die 2 zetels, de A.R., werciie 1 zetel en de Communisten, welke 2 daar:etels verloren. paald De K.V.P. en de P.v.d.A. hebben thans eder 30 zetels en doordat de Partij van de Arbeid pl.m. 16.000 stemmen meer be haalde dan de Katholieke Volkspartij, is zij momenteel de grootste partij in de Kamer. Men verwacht in Den Haag, dat Dr Drees kabinetsformateur zal worden. H.M. de Koningin heeft reeds de besprekingen met de voorzitters van de beide Kamers en de vice-president van de Raad van State geopend. Verwacht wordt, dat bin nen enkele dagen de politieke leiders hun advies aan Hare Majesteit zullen uit brengen. Hier volgt een overzicht van de stem menverhoudingen: een- li el elden Lefin- 1 ge :ullen Aantal stemmen In percenten Zetelverdeling t r ar uj en 1952 1948 1952 1948 1952 1948 1 K.V.P. 1.539.464 1.531.154 28,67 31,04 30 32 2 P.v.d.Arb. 1.545.414 1.263.058 28,97 25,60 30 27 3 A.R. Partij 603.269 651.612 11,31 13,21 12 13 C.H. Unie 476.175 453.226 8,92 9,19 9 9 5 V.V.D. 471.005 391.925 8,83 7,95 9 8 6 Communisten 328.571 382.001 6,16 7,74 6 8 7 Staatk. Ger. 129.134 116.937 2,42 2,37 2 2 8 Kath. Nat. 144.435 62.376 2,71 1,26 2 1 9 R. en Vrijh. 18.973 0,35 10 Soc. Unie 17.989 0,34 11 Jong. Cons. 9.982 0,19 12 Geref. Pol. 35.510 0,66 13 Middenstand 25.143 40.949 0,47 0,83 Overige partijen 39.721 0,81 Totaal 5.335.064 4.932.959 100 100 100 100 Wanneer 't aantal Tweede Kamerleden ÜOOrverhoogd za!l worden van 100 op 150, Uteitzullen zitting hebben voor de K.V.P. 45 Leden, voor de Partij van de Arbeid 45, voor de A.R. 17, voor de C.H. 14, voor de V.V.D. 13, voor de Communisten 9, voor ^*de Staatk. Geref. 3 en voor de Kath. Nat. ^^^Partij (Weiter) 4. In onze plaats is de stemming bijna geruisloos verlopen. Er is, doordat 't niet hooide, druk gestemd. Slechts de zieken en ouden van dagen, welke niet per auto vervoerd konden worden, hebben niet aan de stemming deelgenomen. De opkomst aan de stembureaux ver liep zeer geleidelijk. Druppelsgewijze kwamen de kiezers hun stem uitbrengen. Slechts bij de aanvang van de stemming was er een wat grotere toeloop van hen, die naar het werk moesten. Er hebben ruim 70 kiezers uit andere gemeenten, welke hier met vacantie ver toeven, aan de stemming deelgenomen. Wij geven hier nog een overzicht van de uitslagen in onze gemeente vanaf '37: OT «S ec 5© «e 'S* 00 O >o O rH t-4 ?-l y-i S rH KAMER 1952 M PARTIJEN U c 'fc," O a Stembureau o3 drijf 03 TA cö tt w cl M 1 2 3 4 H ?au 1 K.V.P. 27 30 66 73 70 81 5 5 13 39 62 2 P.v.d.A. 601 532 723 565 639 701 256 211 239 47 753 3 A.R. 412 298 431 366 443 396 142 103 155 25 425 4 C.H. 885 979 840 1064 1188 1095 315 261 261 390 1227 5 V.V.D. 102 233 361 464 388 339 70 150 105 54 379 6 Communisten 8 17 33 26 38 21 8 4 5 17 tÊk 7 Staatk. Geref. 13 10 13 17 16 22 7 6 8 2 23 8 K.N.P. (Weiter) 12 1 3 4 i 9 Recht en Vrijheid 1 2 3 10 Soc. Unie 1 1 1 3 11 Jong Cons. Verbond 9 1 9 1 11 12 Geref. Pol. Verbond 2 2 4 13 Middenstandspartij 16 3 2 1 6 w Protestantse Unie 92 Totaal geldige st. 2048 2089 2559 2575 2819 2655 806 758 792 561 2917 Van onwaarde 46 92 66 65 16 17 21 9 63 UITSTAPJE HERV. VROUWENVER. 11111111 Gisteren (Donderdag) maakte boven genoemde vereniging onder leiding van Ds en Mevr. de Vries een dagtochtje per touringcar van de O.A.D. Over Lochem en Ruurlo ging het op Montferland aan, waar in de voorheen Duitse plaats Elten in het Kurhaus, onder koffie en gezel lige kout, een ogenblik gerust werd. Een prachtig uitzicht op de Rijn en Emmerik werd bewonderd en de ruïnes van de laatste oorlog in ogenschouw genomen, evenals het oorlogsmonument. Hierna werd over Zevenaar en Arn hem naar Nijmegen gereden, waar ge geten werd en de dames gelegenheid kregen te winkelen. Via Beek en Berg en Dal bereikte men de Heilige-Landstichting, waar een rond gang werd meegemaakt. Van Nijmegen zette men koers naar Eist, waar bij een Ibongerd heerlijke kersen werden veror- jberd. Hier was het, dat door enkele [dames in ernst gepleit werd voor het opeten, óók der kersenpitten, daar dit de gezondheid zou bevorderen, hetgeen aan leiding was tot nog wonderlijker verha len over gezondheidsmaniakken, die een ei mèt schaal plegen op te eten. Inmiddels was de stemming, aange wakkerd door een vriendelijk zonnetje, van monter tot uitbundig gestegen, zo- I dat enthousiast de tocht naar Arnhem vervolgd werd, waar weer werd gegeten en gewinkeld. Park Sonsbeek met z'n schone watervallen werd bezocht en fotografisch werd de groep van vijf en ■dertig vrouwen, met dominee in 't mid- den(!), vereeuwigd. Langs de Woeste Hoeve, waar werd stilgehouden bij het sobere, doch indrukwekkende monument, dat herinnert aan de 117 door de Duit sers aldaar neergeschoten verzetslieden, reed men op Apeldoorn aan, waar in de uitspanning Julianatoren een laatste ver frissing gebruikt werd en enkele speel tuinliefhebsters naar hartelust schommel den, wipten, draaiden envielen! Zeer voldaan en door alle indrukken danig vermoeid ging het al zingende op huis aan. Toen de dames om goed 10 uur in ons dorp uitstapten, waren allen het er over eens een fijne dag, waarop geen wanklank werd gehoord, te hebben mee gemaakt. Het slotlied, dat gezongen werd: ,,'k Wil U, o God, mijn dankbetalen, U prijzen in mijn avondlied", was hiervan de tolk. OUDEN VAN DAGEN GAAN NAAR EMMEN. Bij de Maandagavond in hotel Vosman gehouden besprekingen van het bestuur der Holtense Handelsvereniging met de autobezitters is besloten de ouden van dagen dit jaar weer een autotocht aan te bieden. Er zal echter van hen, die het betalen kunnen, een bijdrage van f 5 gevraagd moeten worden, vanwege de hoge kosten, welke zo'n tocht meebrengt. Men is voornemens Emmen te bezoe ken, de grote Drentse gemeente, welke door de industrialisatie van de laatste jaren een grote en bloeiende plaats is ge worden met tal van interessante bijzon derheden. De heenreis gaat over Wierden, Vrie- zenveen, Hardenberg, Coevorden en terug denkt men te rijden over Balkbrug, Om men en Nijverdal. De streek, waar men door komt biedt buitengewoon veel af wisseling. In een advertentie in dit no. vindt men nadere bijzonderheden over aanmelding en vertrektijden. PROT. KLEUTERSCHOOL. Het bestuur van de Prot. Kleuterschool schrijft ons: Met ingang van 1 Juli a.s. is tot hoofd van deze school benoemd mej. A. Vis- scher te Nijverdal, thans werkzaam aan de Kleuterschool aldaar. We hebben nu weer een bevoegde kracht. Mej. Visscher heeft Acte A be haald en gaat straks verder studeren voor de hoofdacte. Onze school is thans weer gevestigd in Irene, waar de kleuters meer ruimte en vrijheid hebben, zodat wij de ouders, die hun kleuters naar de kleuterschool wen sen te sturen, met klem aanraden: stuur ze naar Irene, want daar is het goed. H.M.V. NAAR EIBERGEN. Voor de vijfde (achtereenvolgende) maal sinds 1948 gaat H.M.V. naar het mu ziekconcours. Dit jaar was oorspronkelijk de keus gevallen op Beilen (Dr.), doch het concours te Beilen was overbezet en na overleg met de besturen van de orga niserende verenigingen werd gesloten om deel te nemen aan het concours dat op Zaterdag 19 Juli te Eibergen wordt ge houden. Zoals bekend komt H.M.V. uit in de Vaandelafdeling Fanfare en 't grote doel, dat men zich dit jaar heeft gesteld, is het veroveren van het Federatievaandel. Om in het bezit te komen van dit prach tige vaandel zal men zowel voor het ver plichte- als voor het vrije werk min stens 50 punten moeten behalen. Het be halen van bijv. 106 punten (49 voor het vrije- en 57 voor het verplichte werk) betekent een fraaie eerste prijs, maar geen federatievaandel. In Eibergen moet Zaterdag 19 Juli wor den uitgevoerd als verplicht nummer een 3-delige Suite van de bekende compo nist Meindert Boekei. De delen van deze suite zijn: Introductie, Elegie en Capric cio. Het vrije- of ook wel genoemd het keuze-nummer is de ouverture „Charles de France" (Karei van Frankrijk) van Boieldieu in een arragement van A. Cour- tain. Beide nummers zijn zeer zwaar. KINDER- EN YOLKSFEEST. Het bestuur van de Chr. Oranjevereni ging „Vreest God, eert de Koning" orga niseert ter gelegenheid van de verjaar dag van Z.K.H. Prins Bernhard Maandag middag 30 Juni een Kinder- en Volks feest op de weide van de heer M. Teese- link aan de Rijssensestraatweg. Men raadplege omtrent de verschillen de volksspelen en de deelname hieraan de advertentie in dit nummer. BUURTVERENIGING „DE TOREN" OP REIS. De leden van de buurtvereniging „De Toren" kwamen Donderdagavond onder voorzitterschap van de heer J. Ooster kamp in korte vergadering bijeen in de schoenmakerswerkplaats van de heer W. Oolbekkink, ter bespreking van het jaar lijkse uitstapje. Besloten werd om op Donderdag 14 Augustus een reisje te maken naar Rot terdam (Dierentuin, rondvaart, Maastun nel), Den Haag en Scheveningen. DEMONSTRATIE MET WASZUIGER. In het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfstermar. werd Vrijdagavond door de heer Orval uit Deventer, vertegen woordiger V.K. producten, een demon stratie gegeven met de nieuwe Engelse Waszuiger. De aanwezige dames waren zeer ver rast over de bereikte resultaten en ver schillende van hen schaften direct een apparaat aan. Deze kleine waszuigers ongetwijfeld een gemakkelijke en onmis bare hulp in de huishouding zijn te krijgen bij de fa. Klein Velderman aan de Kolweg. GESLAAGD. Voor het diploma Mulo-B slaagde j.l. Donderdag te Deventer onze plaatsgenoot H. Koopman, Larenseweg. CONTACTPERSONEN VOOR REGIONALE OMROEP. Mevr. Wanders te Dijkerhoek en de heer A. Snijders zijn door de burgemees ter aangezocht om op te treden als con tact personen voor de regionale omroep. Zij hebben dit verzoek aangenomen. DIJKERHOEKSE KINDEREN HADDEN PRETTIGE MIDDAG. De drie laagste klassen van de school te Dijkerhoek hebben in gezelschap van het onderwijzend personeel Donderdag middag een uitstapje gemaakt naar de speeltuin „De Platvoet" met een bus van de O.A.D. Ze hebben het daarbij bijzonder getrof fen, want de zon kwam heerlijk door de wolken breken en de kinderen konden zich bij een prettige temperatuur bijzon der vermaken met de talrijke attracties, welke in zo'n speeltuin te vinden zijn. Daarbij werden ze op gule wijze ont haald, zodat het voor de kleintjes een genotvolle middag is geweest. Omstreeks 6 uur waren ze weer in Dijkerhoek terug om thuis te vertellen van wat ze allemaal beleefd hadden. RIETVOORN KAN WEER VISSEN. Na aanvankelijke moeilijkheden met het bestuur van het Waterschap „De Schipbeek" zijn de Holtense Hengelaars vereniging „De Rietvoorn" en de Rijs- sense Hengelaarsclub pachters geworden van het viswater in de Schipbeek van de Wippert tot de Hoge Brug. De simme tjes van onze hengelsportliefhebbers be hoeven dus niet werkloos in de kast te blijven liggen. Veel succes, vissers! TOEGELATEN TOT DE H.B.S. Uit onze gemeente zijn na een gehou den examen de volgende leerlingen van de lagere scholen geslaagd voor de H.B.S. te Deventer. Uit de 6e klas van de school te Dij kerhoek wordt tot de H.B.S. B toege laten Gerrit Tuitert uit het Holterbroek. Van de o.l. Dorpsschool worden tot de H.B.S. A toegelaten Cees van Bruggen en Jantje ten Velde. Goed zo, jongens! Onthoudt het nu en voor altijd De H.A.V.I.-Tours geven het volle profijt I Ryssen, Tel. 300, b.g.g. 364 Holten, Burg. v. d. Borchstr. 22 DE DUIVEN VLOGEN WEER. Zaterdag 21 Juni hield de Postduiven vereniging „De Bergvliegers" een wed vlucht vanaf S. Maxeuce. Afstand 425 km. De duiven werden gelost om 9.30 uur en kwamen als volgt binnen: 1 en 9 G. Steunenberg; 2, 6 en 7 Jan Haan; 3 Joh. Veldhuis; 4 Schuppert en Rosman; 5 J. Schoneveld; 8 W. v. d. Pluijm; 10 H. Meerman. Aankomst le duif 2.55.39 uur; aankomst laatste prijswinnende duif om 3.54.08 uur. De taart, die beschikbaar was gesteld door de vereniging, werd gewonnen door de heer Joh. Veldhuis. De stand in de afd. Mid-fond is thans als volgt: 1 Jan Haan, 348.8 p.; 2 J. Scho neveld, 263.8 p.; 3 Schuppert en Rosman, 221.8 p.; 4 Joh. Veldhuis, 198.5 p.; 5 G. Steunenberg, 188.9 p.; 6 J. F. van Geen huizen, 183.3 p.; 7 W. van der Pluijm, 141.5 p.; 8 D. Muller, 80.9 p.; 9 H. Aaf- tink, 59.6 p.; 10 A. Meerman, 53.9 p.; 11 H. Meerman, 22.7 p. Er is in de kopgroep weinig verschil in punten en vol spanning wachten we af wie er Zaterdag 5 Juli eerste en twee de kampioen in de afd. Mid-fond worden. Zaterdag 28 Juni wordt vanaf Orleans gevlogen. Er zijn 22 duiven ingekorfd en deze vlucht is de eerste in de afdeling Fond. Zaterdag 5 Juli wordt weer gevlogen vanaf St. Maxeuce (zelfde vlucht als op Zaterdag 21 Juni), wat dan tevens de laatste vlucht is in de afd. Mid-Fond. EINDDIPLOMA GYMNASIUM. Onze plaatsgenote Mej. Fransje Bos slaagde dezer dagen te Deventer voor het einddiploma gymnasium A. NIEUWE WANDELKAART. Verschenen is een nieuwe herdruk van de wandelkaart van Holten, vervaardigt door de heer A. J. Goldstein, voorzitter van de V.V.V. De kaart is geheel bijgewerkt wat de situaties van wegen, gebouwen enz. be treft en maakt een zeer aantrekkelijke indruk. Zij vormt een prettige gids voor de vreemdelingen, maar is ook onmis baar voor plaatsgenoten, die nog niet voldoende in de gemeente bekend zijn, omdat er practiseh alle boerderijen op te vinden zijn. Zij is van een handig formaat met een aardige tekening op het voorblad van de heer Blokland Jr., terwijl in de vouwbla den een schat van gegevens omtrent onze plaats is opgenomen, alsmede een groot aantal advertenties van de hotels en andere zaken in onze gemeente. Be halve als kaart kan zij daardoor tevens als folder voor het vreemdelingenverkeer dienst doen. Het geheel maakt een typografisch goed verzorgde indruk. De kaart is ge drukt door de Erven J. J. Tijl te Zwolle. Zij is voor 50 cent verkrijgbaar in de plaatselijke boekhandel. AGENDA: Maandag 30 Juni: School- en Volksfeest Chr. Oranjevereniging in „Voorswei- de" aan de Rijssensestraat. 1 Juli: 'Uitstapje personeel Fa. Gebr. Schuppert naar Rotterdam en omg. Woensdag 2 Juli, 8 uur: Samenkomst Herv. Vrouwenver. „Ora et Labora" in Irene. Afscheid van Ds en Mevr. de Vries. Woensdag 2 Juli en vervolgens iedere Woensdagavond oefenavond E.H.B.O., gymnastieklokaal Dorpsschool. Woensdag 2 Juli: Excursie „Jong Hol ten" naar Duitsland (Rheine, Ibben- büren, Türingerwald). Vertrek vanaf O.A.D. uiterlijk 6.15 uur v.m. Zaterdag 5 Juli: Laatste dag voor aan melding autotocht Ouden van Dagen (zie annonce). Maandag 7 Juli: Buurtvereniging Dorps straat maakt 'n reisje naar Duitsland. Dinsdag 8 Juli: Excursie met de Fa. Gebr. Dikkers naar het Centraal In stituut voor veredeling landbouwge wassen te Wageningen. Woensdag 9 Juli: Reisje Buurtvereniging Schoolkring Dijkerhoek door Limburg. Donderdag 10 Juli: Autotocht Ouden van Dagen naar Emmen en omgeving. Ver trek 12 uur precies (zie annonce). Woensdag 15 Juli: Excursie afd. O.L.M. via Afsluitdijk naar Marken en Volen- dam (Woensdag 9 Juli vervalt). BURGERLIJKE STAND. Geboren: Wietsche, dochter van L. .Schuppert en C. Keuning, Larenseweg 37. Hermannus, zoon van D. B. Krikkink en J. Brinkman, Espelo 34. Bertus, zoon van J. Kolkman en H. Tempelman, Lichtenberg 4. Johanna Willemina, dochter van J. W. Baltes en J. Volke rink, Holterbroek 42. Gehuwd: W. Otten, 29 j., Rijssen, en G. Stam, 27 j. G. J. Huisman, 31 j., en G. Jansen, 26 j. Overleden: Hendrik, zoon van G. H. Schorfhaar en H. J. Stukker, oud 8 jaar, Deventerweg 58 (overl. te Deventer). Ingekomen personen: J. H. Groothaar van Markelo naar Holterbroek 84. G. L. Tanke van Almelo naar Holterberg 61. H. Steunenberg van Gorssel naar Burg. v. d. Borchstraat 8. J. E. F. Durand van Soerabaja naar Holterberg 42. H. Salomon van Groesbeek naar Holterberg 71. Vertrokken personen: R. Geertsema van Beuseberg 102 naar Rolde. H. T- Assink van Look 51 naar Enschede. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Inlichtingen Groepsbureau der Rijks politie, Oranjestr. 55, Telef. 352. Gevonden: 1 sleutel, 1 zaklantaran, 1 herenhoed, motorsleutels, 1 zilverbon, 1 ceintuur, 1 bril in etui, 1 dames-regen mantel. Verloren: 1 vulpen, 1 boodschappentas, 1 benzinedop D.K.W., 1 fluwelen tas (broodtas), 1 portemonnaie met inh., 1 zilveren vulpotlood. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 uur Ds J. A. van Boven uit Den Hoorn. Dijkerhoek. 10 uur Ds de Vries. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds Smeenk van Almelo. (In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de Hulpbehoe vende Geref. Kerken in Nederland). VOGELPEST. Aan het einde van de vorige week is plotseling vogelpest uitgebroken onder de pluimveestapel van de Wed. J. W. Vas- ters op de Borkeld. De ziekte had een kwaadaardig karakter, zodat terstond een groot aantal hoenders aan de ziekte is bezweken, terwijl de anderen vanwege de Veeartsenijkundige dienst te Zwolle zijn afgemaakt. Ontsmetting van de hok ken heeft daarbij plaats gehad. Ook onder het pluimvee van de heer R. van Blokland op 't Nippertje is de ziekte uitgebroken. Hier betreft het bruine kip pen, welke blijkbaar niet zo vatbaar zijn voor deze overigens zeer besmettelijke ziekte. Ook hier zijn de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen genomen, als het ophokken der dieren, enz. Op Zaterdag 28 Juni (heden) hoopt het echtpaar J. Manenschijn en J. ManenschijnPot hun gouden huwelijksfeest te herdenken. Tezamen hebben zij een leeftijd van 152 jaar, waarvan de heer Ma nenschijn er 78 voor zijn rekening neemt. Beide echtgenoten zijn nog goed gezond, al is de echtgenote wel zeer aan haar woning gekluisterd. De heer Manenschijn is in onze gemeente geen onbekende. Hij heeft gedurende een reeks van jaren als besteller der P.T.T. veel droeve en heugelijke tijdingen bij de ingezetenen bezorgd, afgezien nog van het enorm aan tal zakelijke berichten, dat door zijn handen is gegaan. Het zal het gouden paar, dat wij van harte nog vele jaren wensen, zeker met aan belangstelling ontbreken. ■m 'WsSsM: «V

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1952 | | pagina 1