Gemarkt 'ss&t Uitvoeringen Holtens Nieuwsblad Plaatselijk Nieuws m Reist met de HAVI-Tours T.T.-ASSEN Verenigingen, kondigt Uw aan in het ZATERDAG 14 JUNI 1952. Verschijnt elke Zaterdag. ?e No. 24. Jaargang 4. HOLTENS NIEUWSBLAD ne De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5Jf8S - 2SJf Adv.-prijs115 m.m. (d contantf 1.50. Iedere m.m. meer 0.06 '\e SCHOOLREIZEN ASCHOOL MET DE BIJBEL. an| ie- Begunstigd door prachtig, zonnig weer, sd hebben de leerlingen der klassen 1, 2 en ior 3 Dinsdag 10 Juni een reisje naar Arn- el- hem gemaakt. en 's Morgens om kwart over 8 vertrok ken de leerlingen met twee bussen van _i de O.A.D., uitgeleide gedaan door vele fi-v ouders. Via Laren-Zutphen werd naar het kas teel Rozendaal te Velp gereden, waar 72. een korte wandeling door het prachtige park werd gemaakt; de bekende „bedrie gertjes" zorgden voor een vrolijk ogen- a blik, waarbij de spanning van 't lopen over de kettingbrug weer vergeten was. pnï Vervolgens werd met de boot van de in\ Rederij Koppe een tochtje gemaakt naar de bekende speeltuin de Westerbouwmg, pi waar 't middag brood werd opgegeten. Omstreeks 2 uur werd naar Burgers' nf. Dierenpark vertrokken. Wat was het een d" genoegen, die ongekunstelde belangstel- I ling gade te slaan, waarmede de kinderen de dieren bekeken. Natuurlijk werd bij de apen en de olifanten langer stilge staan dan bij andere dieren. Na dit bezoek werd nog een poosje in de mooie speeltuin vertoefd, waarna om half vijf de terugreis over Apeldoorn aan vaard werd; enkele minuten over zes kwamen de bussen de Stationsstraat in- rii' gereden, waar vele ouderen de kinderen ;en reeds opwachtten. Gelukkig hadden zich geen ongevallen voorgedaan en konden allen dankbaar voor deze dag huiswaarts len >ol, I II keren. We hopen, dat de leerlingen van de hogere klassen, die 10 Juli naar Minia tuurstad te 's Gravenhage-Scheveningen gaan, even mooi weer zullen treffen. SCHOOLKRING ESPELO OP REIS. Maandag j.l. maakten de ouderen uit de Schoolkring Espelo him jaarlijks uit stapje. Hoewel de animo niet zo groot was als voorgaande jaren, hadden zich Maan- dagmorgen bij de school een dertigtal reislustigen verzameld. De reis ging via Deventer, Apeldoorn, Amersfoort, Amsterdam naar Monniken- dam, van waaruit een boottocht werd ge maakt naar het eiland Marken met zijn typische klederdrachten, welke zeer de aandacht trokken van het reisgezelschap. Na een verblijf van ruim een uur, waarin men de gelegenheid kreeg een Markens huisje van binnen te bezichtigen, waarna er nog tijd was om een wandeling door het dorp zelf te maken, gingen de Espe- loërs weer scheep en met een matige snel- heid ging het toen over de Gouwzee, die vanwege het gunstige weer geen rimpeltje i vertoonde, in de richting Volendam. Hier werd de koffiemaaltijd gebruikt, waarna X men ook dit karakteristieke plaatsje ging bezichtigen. X De tocht werd voortgezet via Purmer- end, Velsen naar IJmuiden, waar een be_ X zoek werd gebracht aan de sluizen, van welke de Noordersluis, de grootste ter T wereld, wel bijzonder de aandacht trok. Verder werd nog een bezoek gebracht aan de pieren van IJmuiden, zodat een ieder nog een indruk meenam van de onmetelijke wateren, die Nederland in 't Westen begrenzen. Hierna werd de terugtocht aanvaard via Amsterdam, Amersfoort, Apeldoorn, 's Avonds keerden allen voldaan in de buurtschap terug. MOTORSPORTSUCCES. Onze plaatsgenoot, de heer D. Muller, behaalde Donderdag in een door de Rijs- i sense Motorclub gehouden oriënteringsrit over een afstand van 60 km. de le prijs. Als duo-passagier fungeerde de heer A. Bouwhuis. DE BERGVLIEGERS. Zaterdag 31 Mei j.l. hield de P°st~ duivenvereniging „De Bergvliegers' de laatste wedvlucht in de afd. „Vitesse en wel vanaf Quievrain. Afstand 275 km. De duiven werden gelost om 11.00 uur en kwamen als volgt binnen: 1, 7, 9 en 11 J. Schoneveld; 2 en 8 G. Steunenberg; 3 A. Meerman; 4 H. J. Aaftink; 5 W. v. d. Pluym6 W. Aaftink; 10 D. Miiller; 12 Joh. Veldhuis. De hoofdprijs, die bestond uit een door de heer G. Vruggink beschikbaar ge stelde liter jenever, werd gewonnen door de heer J.Schoneveld met zijn eerste duif. De eindstand in de afd. „Vitesse luidt als volgt: 1:. J. Schoneveld met 295.3 punten; le kampioen. 2. W. v. d. Pluym met 182.2 punten; 2e kampioen. 3. H. J. Aaftink met 148.5 punten. 4. Jan Haan met 129.9 punten. 5. G. Steunenberg met 113.3 punten. 6. Rosman en Schuppert met 79.8 pt. 7. Joh. Veldhuis met 71.3 punten. 8. \V. Aaftink met 62.1 punten. 9. A. Meerman met 59.8 punten. 10. D. Muller met 50.8 punten. 11. H. Meerman met 48.3 punten. 12. J. F. van Geenhuizen met 21.8 pt. De strijd in de afdeling „Vitesse' is nu beslist, doch nu beginnen de Mid- fond (middel grote) vluchten. Wie zal kampioen in de Mid-fond worden? CIRCUS BOLTINI BRACHT HOOGSTAAND PROGRAMMA. Joke (4 jaar) en Hansje (6 jaar) brachten de bezoekers in extase. De pl.m. 600 bezoekers, die Zater dagavond het Internationaal 4 masten- circus Boltini in Kaifstermansweide vul den, hebben genoten van een hoogstaand programma, dat door de artisten werd gebracht. In tal van de 22 nummers, die het rijk gevarieerde programma telde, kwamen de paarden en Shetlanders in de manege, doch door de variatie, die er in elk nummer was, bleef het pro gramma van begin tot einde boeien. Het publiek, dat tijdens de heie voor stelling gul was met applaus, bracht een ware ovatie aan de kleine Joke Boltini (4 jaar) en haar broertje Hansje (6 jaar), die prachtige staaltjes van rij kunst ten beste gaven. Joke, gezeten op haar prachtige arabier „Ghillette", draaf de met grote snelheid door de 'manege, vond onder dit snelle rijden nog -gele genheid om te wuiven naar het publiek en liet verder enige verbluffende staal tjes van rijkunst zien. Haar broertje Hans reed met een zestal ponny's, staan de op de achterste twee, de Hongaarse Post op meesterlijke wijze. De vader van Joke en Hansje vertelde ons, dat paard rijden het liefste is, wat zijn kinderen doen en Joke wil pas dan naar bed als, ze haar nummer heeft gereden. Dat va der Boltini een tikje trots is op Joke en Hansje, zal niemand hem euvel duiden. Een buitengewoon nummer, charmant en gracieus, vormde het optreden van de Rosia's (parterre-acrobatiek), terwijl ook Captain Harry op de zwevende mast zich een ware artist toonde. Het clownnummer, gebracht door de Gavalinio's, bracht de lachspieren danig in beweging. Zeer imposant was het gezamenlijk optreden van de Vijf Belli ni -Althofi'-troupe, Jockey- en voltige rijders. Al met al een circusprogramma, dat met recht aanspraak kan doen gelden op het predicaat „uitmuntend". Maandagavond was de belangstelling zo mogelijk nog groter dan Zaterdaga\ond en ook tijdens deze tweede voorstelling werd van -het schitterende programma volop genoten. Voor TROUWPARTIJEN, TOURS, VOETBALRITTEN enz. ZEGT HET VOORT! Rijssen, Tel. 300 (b.g.g. 364). Holten, Burg. v. d. Borchstraat 22. N. o. Z. AFSCHEID Ds DE VRIES UITGESTELD. Wij vernemen, dat het afscheid van ds de Vries van de Herv. Gemeente en zijn vertrek zijn uitgesteld. De tijd voor het afhandelen van zijn zaken bleek veel te kort te zijn, terwijl hij ook geen gelegen heid had velen in de gemeente de hand te drukken. De middagdienst van a.s. Zondag in de Ned. Herv. Kerk valt dus uit. SCHOOLREISJES DORPSSCHOOL. Het reisnummer van de Dorpsschool krant, dat dezer dagen is verschenen, bevat tal van bijzonderheden over de reisjes, welke men voornemens is, met de kinderen te organiseren. Zelfs de school, welke steeds op het gestencilde blaadje prijkt, heeft deze keer wielen gekregen en er komt midden in de zomer rook uit de pijp. De heer Brouwer is dus nogal wat van plan met zijn discipelen. 'Zoals men weet, is het treinreisje naar Valkenburg afgezegd, omdat het uur van vertrek en terugkomst zo ver uiteen- lagen en het eerste zo vroeg gesteld was, dat hieraan niet begonnen kon worden. In de plaats daarvan zijn nu de volgende reizen vastgesteld: v In de eerste plaats een fietstocht naar Giethoorn met overnachting in Jeugdher bergen op 25, 26 en 27, Juni a.s. Wij (noemen enkele plaatsen op de route: Schoonlieeten (kasteel), Zwolle, Zwart sluis, Mcppel, Wanueperveen, Vollenho- ve, Staphorst, Ommen, Lemele. Misschien ook Kampen en Genemuiden. Er zijn voormannen (en vrouwen) en plaatsvervangers aangewezen, rijwielre parateurs en verslaggevers en zo heeft ieder een taak. Vandaag (Vrijdag) zijn de kleintjes gestart voor een reisje per OAD naar Arnhem, waarbij een bootreisje op het programma staat naar de Westerbouwmg cn een bezoek aan het openluchtmuseum^ Ook hier is alles in de perfectie ge regeld. Op 20 Juni gaan de middenklassen per Kindertrcin naar Haarlem. Hierbij staan tal van aardige bezichtigingen en attracties op het programma. Er is bij gunstig weer gedacht aan pootjebaden. De kindertrein vertrekt om 7.30 uur uit Holten. Het nummer bevat voorts nog een me dedeling over een goede afdracht voor de oudercommissiekas en de voorlopige aanmelding van 49 leerlingen voor de eerste klas. NAAR DE STEMBUS. Op Woensdag 25 Juni a.s. gaat het kiesgerechtigde deel van het Ned. volk naar de stembus om te stemmen voor de verkiezing van 100 leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Voor de verkiezing van de leden van de vertegenwoordigende lichamen is onze gemeente verdeeld in 4 stemdistricten, welke in verband met de nieuwe huis nummering van een enigszins andere sa menstelling zal zijn dan voorheen. Om de kiezers le oriënteren laten wij hieronder de samenstelling van de stern- districten volgen. Op de oproepingskaart, welke men enkele dagbn vóór de dag van de stemming ontvangt, is het nummer van het stemdistrict met een groot cijfer aangegeven, alsmede de plaats, waar men stemmen moet. Aan deze oproeping moet men zich houden. Van de gelegenheid om van elders hier te stemmen zullen pl.m. 80 personen en van hier elders te stemmen ruim 30 per sonen gebruik maken, terwijl omstreeks 40 personen wegens ziekte of andere verhindering voor zich bij volmacht zul len laten stemmen. De mogelijkheid dit op te geven was Donderdag j.l. gesloten. Stemdistrict 1, waarvoor het stembu reau gevestigd is in het gymnastiek lokaal der O.L. Dorpsschool: van het dorp Holten: Binnenstraat, Bos kampspad, Deventerweg, Kerkplein, Kerkstraat, Larenseweg, Oude De venterweg, Pastoriestraat en Smids- straat; de buurtschappen: Beuseberg de nrs. 1 t.m. 150, Holterbroek de nrs. 1 t.m. 63. Stemdistrict 2, stembureau gevestigd in een lokaal van de bijzondere school aan de Stationsstraat: van het dorp Holten: Burg. van der Borchstraat, Dorpsstraat, Industrie straat, Jeurlinksweg, Kerkhofsweg, Koninginnelaan, Meermansweg, Mo- lenbelterweg, Oude Diepenveenseweg, Raalterweg, Sparrenweg, Stationsstr. Waagweg en Zwartepad; de buurtschappen: Holterberg en Neer dorp. Stemdistrict 3, stembureau gevestigd in een lokaal van de lagere land bouwschool aan de Oranjestraat: van het dorp Holten: Aalpolsweg, Kol- weg, Oranjestraat, Rietmolenstraat, Rijssenseweg, Tuinstraat en de H. J. Wansinkstraat; de buurtschappen: Beuseberg de nrs. 151 en hoger; Borkeld, Lichtenberg en Look. Stemdistrict 4, stembureau gevestigd in een lokaal van de O.L. school te Dijkerhoek: de buurtschappen: Dijkerhoek, Espelo en Holterbroek de nrs. 64 en hoger. AANBESTEDING. In hotel Vosman werd de vorige week door de heer L. C. van de Bovenkamp, }arcüitect alhier, aanbesteed het her bouwen van een door oorlogsgeweld ver woeste boerderij voor rekening van de heer J. Meesterberends in het Neerdorp. Perceel 1 betrof de massa en perceel 2 Biet schilder- en behangwerk. Er werd als volgt ingeschreven: J. W. Nijland, Holten f 19.245.- A. Vukkink en Zn., Holten 19.893.- Fa. A. Koopman en Zn., Holten 20.115.- Fa. H. Koopman en Zn., Holten 20.195.- Gebr. ten Brinke, Enter 20.300.- G. J. v. d. Bos, Holten 20.448.- Fa. W. Meerman en J. Voordes, om te trachten het marktwezen weer nieuw leven in te blazen. De heer Wansink is voorts een aantal jaren voorzitter geweest van de afdeling der OLM en hieruit kwam voort, dat hij weer deel uitmaakte van een van de twee plaatselijke commissies voor de voedsel voorziening, welke onze gemeente aan vankelijk 'telde en waren ingesteld ter ondersteuning van het werk van de PBH. Toen hij indertijd bij de uitbreiding van het Waterschap „De Regge" meen de, dat de belangen van de landbouwers in de Look door deze uitbreiding niet waren gediend, trad hij op als voorzitter van het actie-comité. Uit dien hoofde is hij nog enkele jaren plaatsvervangend hoofdbestuurslid geweest van dat water schap. Voor enkele jaren lietzijn gezond heidstoestand hem niet meer toe om actief aan het verenigingsleven deel te nemen. Hij heeft toen geleidelijk zijn functies neergelegd. Vrijdagmiddag is zijn stoffelijk over schot op de Oude Begraafplaats onder grote belangstelling 'aan de schoot der aarde toevertrouwd. Per HAVI-Tours naar de op 28 Juni. Vertrek 6.45 uur. Opgeven bij J. de Groot, Burg. v. d. Borchstraat 22. 20.724.- 20.851.- 20.965.- 21.650.- 21.840.- 23.477.- 23.525.- f 598.- 675.- 790.- Ilolten Fa. Mensink en De Wilde, Nijverdal Fa. A. J. ter Steege en Zn., Rijssen M. J. Dollen en Zn., Wierden Fa. Stam en Smeyers, Rijssen D. J. Langkamp, Holten B. J. Paalman, Holten Perceel 2: Fa. A. Schipper, Holten Joh. Webbink, Holten G. Nijland, Rijssen De gunning is in beraad gehouden. IN MEMORIAM DE HEER H. WANSINK Mzn. Maandagmorgen is te zijnen huize, voor velen nog vrij onverwacht, op 74-jarige leeftijd overleden de heer H. Wansink Mzn., in de Look. De heer Wansink heeft gedurende vele jaren een belangrijke plaats ingenomen in het leven van de plaatselijke landbouworganisaties en is tien jaar lid van de raad geweest voor de liberale kicsvereen., wat thans de VVD is. Hij was gedurende zijn laatste zittings jaren de nestor van de raad en bij offi ciële gelegenheden, o.a. bij de installatie van onze tegenwoordige burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, de woordvoerder namens de raad. De overledene heeft zich echter tij dens het meer dan 20-jarig bestaan van de markt-commissie, waarvan hij mede oprichter en later als opvolger van de heer J. Pagrach, voorzitter was, zeer be ijverd voor het marktwezen, waarin hij perspectieven zag voor de landbouw en plaatselijke middenstand. Dat het met het marktwezen - dat door de laatste oorlog ernstig benadeeld werd - niet gegaan is als velen hadden gehoopt, was zeker niet aan zijn toedoen te wijten. Na de bevrijding was hij een van de eersten BURGERLIJKE STAND. Ondertrouwd: J. Lammers, 20 j., Deven terweg 25 en E. Wegstapel, 20 j., Neer dorp 37. Gehuwd: G. J. Kolkman, 24 j. en O. Stöcker, 25 j. Overleden: H. Wansink, 74 j., weduw naar van H. M. Meijerman. Vertrokken: Wed. H. C. Schlahmilch geb. de Jager en gezin van Oranjestraat 57 naar 's Gravenhage. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: jachthond; wieldop van 'n auto; paardenlijn; vulpen; zilveren han gertje; parelsnoer met slot; colbertjasje; plastic regenmantel; kinderportemonnaie. Verloren: bankschroef. Inlichtingen bij de Groepscommandant van de Rijkspolitie, Oranjestraat. RIET VOGELS 2—HOLTEN 1 0—1 Zondagavond speelde Holten 1 haar 4e ronde Bekerwedstrijd tegen Rietvogels 2 in Almelo. De toss werd gewonnen door Rietvogels en deze verkoos het stadsdoel te verdedigen met de wind in de rug en van de zon af te spelen. Na de aftrap door Holten ontwikkelde zich dadelijk een vlug, levendig spel met het eerste kwartier Rietvogels geweldig in de aanval, geleid door de rechtervleu gel, die door technisch goed samenspel de rood-zwarte verdediging uit elkaar trachtte te rukken. De grote, forse mid- voor van Rietvogels probeerde steeds zijn kans te krijgen en te benutten, maar Rinus schaduwde hem goed en zodoende werd door de Holtense verdediging de voorhoede van Rietvogels geen moment gegeven om zich vrij te spelen, en ge beurde dit toch een enkele keer, dan stond Frits als een rots in de branding zijn doel te verdedigen. Door geestdriftig spel en de tegenstanders duchtig op de huid te zitten, zorgden de rood-zwarten er voor, dat de rust inging met blanco stand, 00. De tweede helft begon weer vinnig, maar nu kwamen de Holtenaren veel meer in de aanval. Door goed opgezette aanvallen der rood-zwarten werd de ver dediging van Rietvogels het zeer lastig gemaakt. Er was een kwartier gespeeld, toen Nijhuis door goed samenspel der voorhoede zijn kans greep en met een hard strak schot scoorde. 10 voor Hol ten. Door deze voorsprong werd het spel der gasten allengs beter en werden goede aanvallen op het doel van Rietvogels ondernomen. Een half uur was gespeeld, toen onze midvoor een ver opgebrachte bal mede- nam en hiermede trachtte de voorsprong te vergroten, maar zwaar hinderen van een der backs veroorzaakte, dat zijn schot naast ging. Daara probeerde 't onze rechtsbuiten nog eens, maar zijn hard schot kon de keeper van Rietvogels nog juist lang uitvallende uit zijn doel tikken. De Rietbewoners, ziende hun nederlaag door technisch spel niet te voorkomen, trachtten nu door hard, fors en ruw spel de rood-zwarten alsnog de zege te ont nemen, maar de Holtenaren gaven geen kans weg. Eén moment trachtte de mid voor van Rietvogels de keeper van Hol ten met bal en al in zijn doel te slaan, maar de rustig en uitstekend leidende scheidsrechter Kok ontging deze ruwe overtreding niet. Vrije trap voor Holten en een ernstige waarschuwing voor deze midvoor. Daarna klonk spoedig het eind signaal en had Holten 1 een zwaar be vochten overwinning behaald en hier mede de 5e ronde van de Twentse Beker wedstrijden bereikt. Bravo, jongens! Van de 60 deelnemende verenigingen zijn er nu nog 8 clubs over, waaronder ook Holten 1. Zondagmiddag, 2.30 uur, 5e ronde beker wedstrijd tegen De Zweef I, Nijverdal. AGENDA 16 t.m. 21 Juni: Wegens vacantie gesloten Fa. Gebr. Wansink. Dinsdag 24 Juni: Laatste dag voor op gave excursie O.L.M. bij de bestuurs leden. Maandag 30 Juni: School- en Volksfeest Chr. Oranjevereniging in „Voorsweide" aan de Rijssensestraat. Maandag 7 Juli: Buurtvereniging Dorps straat maakt een reisje naar Duitsland. Woensdag 9 Juli: Excursie der afdeling O.L.M. via Afsluitdijk naar Marken en Volendam enz. Woensdag 9 Juli: Reisje Buurtvereniging Schoolkring Dijkerhoek door Limburg. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 uur Ds Knipscheer, 10.30 uur Ds Knipscheer. Dijkerhoek. 10 uur Ds de Vries. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds Hoogkamp. In beide diensten extra collecte voor de centrale verwarming. DUIVENSPORT. Zaterdag 7 Juni j.l. hield de Post duivenvereniging „De Bergvliegers'' een wedvlucht vanaf Sint Quintin. Afstand 345 km. De duiven werden gelost om 10 uur cn kwamen als volgt aan: 1 en 12 Joh. Veldhuis; 2, 5 en 10 J. Scho neveld; 3 J. Rosman en J. Schuppert; 4 J. F. van Geenhuizen; 6 en 9 Jan Haan; 7 en 11 W. v. d. Pluijm; 8 G. Steunen berg; 13 A. Meerman; 14 II. J. Aaftink. Aankomst eerste duif 3.47.52 uur. Aankomst laatste prijswinnende duif 4.24.22 uur. De rollade, die beschikbaar was ge steld door de Fa. H. Kalfsterman en Zn. werd gewonnen door de heer Joh. Veldhuis. Deze vlucht vanaf Sint Quin tin was de eerste vlucht in de afdeling Mid-fond (vluchten boven 300 km.). De heer Schoneveld, die kampioen werd in de afdeling Vitesse, heeft thans weer de leiding genomen in de afdeling Mid-fond, doch het zal hem niet ge makkelijk vallen ook in deze afdeling het kampioenschap te veroveren. Op de Maandag jJ. te Rijssen gehouden veemarkt waren aangevoerd: 330 runde ren (vette koeien 70, vette stieren 12, melk- en kalfkoeien 106, pinken 41, gras kalveren 30, nuchtere kalveren 71), 839 varkens (drachtige zeugen 20, loopvar kens 29, biggen 790), 4 schapen. Prijzen: vette koeien, eerste kwaliteit van 'f2.90 tot f3.20; tweede kwaliteit van f2,60 tot f2,85; derde kwaliteit van f2.45 tot f2.60 'per k.g. slachtge- wicht. Vette stieren: eerste kwaliteit van f2.75 tot f2.90; tweede kwaliteit van f2.50 tot f2.70; derde kwaliteit van f2.20 tot f2.45 per k.g. slaclitge- wicht. Melk- en kalfkoeien van f500.- tot f975.-. Pinken van f450.- tot f600.- per stuk. Graskalveren van f180.- tot f400.- per stuk. Nuchtere kalveren van f35.- tot f57.- per stuk. Drachtige zeu gen van f350.- tot f420.- per stuk. Loopvarkens van f75.- tot f100.- per stuk. Biggen van f6.50 tot f7.50 per week. Schapen van f80.- tot f120.- per stuk. Vette koeien en stieren: Aanvoer ge lijk aan vorige markt met een willige handel en weer iets vastere prijzen voor een beest van eerste kwaliteit. Gebruiksvee: Aanvoer matig, prijzen iets hoger te noemen, vooral van vee met papieren. Pinken en kalveren: Aanvoer klein; echter levendige handel met gelijkblij vende prijzen. Nuchtere kalveren: Willige handel met iets stijgende prijzen. Varkens en biggen: Weer goed te plaatsen, prijzen bleven onveranderd.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1952 | | pagina 1