Pinksteren. Plaatselijk Nieuws Fa. E. WQNNINK voor al Uw Vloerbedekking Uit het plaatselijk parlement Fa. E.WONNINK voor Vitrages No. 22. Jaargang 4. ZATERDAG 31 MEI 1952. Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.15 y. kwartaal Uitgave van de Stichting „Iloltens Nieuwsblad" i.o. te Holten. Telef. K 51,88 - 2SJf Adv.-prijs1—15 m.m. (d contantf 1.50. Iedere m.m. meer f 0.06 „En zij zullen profeteren". Hand. 2 18. Pinksteren is het feest bij uitnemend heid. Dat wil er misschien moeilijk bij ons in, want Pinksteren, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest, schijnt in tegenstelling met Kerstmis en Pasen, wat ver van ons af te staan. Want Kerstmis, dat is de kribbe, en Pasen, dat is het lege graf, maar op Pinkste ren kunnen we ons de dingen zo moeilijk voorstellen. En daarom zijn we mis schien geneigd om Pinksteren als feest achter te stellen bij Kerstmis en Pasen. Maar toch is Pinksteren het feest bij uitnemendheid. Zonder Pinksteren zou den we immers geen Kerstfeest en Paas feest kunnen vieren. Want op Pinkste ren worden de ménsen er bij gehaald, op Pinksteren worden de ménsen van God uit betrokken bij de grote werken Gods zij worden door de Heilige Geest vervuld van wat God op Kerstmis en Pasen ge daan heeft, opdat zij profeteren. Op Pinksteren gaat het woord van de pro feet Joël in vervulling: Zij zullen profe teren. Dat is een groot woord, waarvoor we terugschrikken. En toch is het van zelfsprekend, dat het Pinksterevange lie dit zegt. Want mensen, vervuld van de Heilige Geest, profeteren. Door die Geest treedt immers Jezus Christus in ons leven binnen. En Hij maakt ons le- 1 ven anders, Hij maakt het zó, dat wij profeteren. Want wat Hij in Zijn leven op aarde gedaan heeft, dat doet Hij nu door Zijn Geest. De mens krijgt deel aan Zijn gehoorzaamheid en aan Zijn over winning. De Heilige Geest maakt, dat het werk van Jezus Christus wérkelijk wordt in deze wereld in de levens der mensen. Hun leven wordt een weerglans van het leven van Christus. En zo ver kondigen zij de grote werken Gods. Dat is profeteren. Tot dit werk zijn wij geroepen. Het is het enige, wat wij te doen hebben in onze dagelijkse handel en wandel. Dat wij dit doel van ons leven zo vaak missen, dat is onze zonde. Dat wij, vanuit het besef dezer zonde, bidden: Kom, Schepper, Heilige Geest!, dat is Pinksteren. M. J. W. KNIPSCHEER. BEZOEK VAN BELGISCHE EN LUXEMBURGSE JOURNALISTEN. Op hun rondreis door Nederland be zocht een 14-tal Belgische en Luemburg- se journalisten Holten en de Holterberg. Het gezelschap werd in hotel ,,'t Lösse Hoes" officieel ontvangen door het ge meentebestuur, vertegenwoordigd door de burgemeester, mr W. H. Enklaar, en de secretaris, de heer S. Sikkes, in tegen woordigheid van de heren A. J. Goldstein en dokter J. P. Nagelhout, resp. voorzit ter en vice-voorzitter van de V.V.V. Hol- tens Belang. Namens de Prov. V.V.V. was aanwezig de directeur, de heer Veldman uit Zwolle. De burgemeester wees in zijn toespraak er op, dat het zeer te waarderen valt, dat Holten wordt bezocht om ook hier stof 1 te vinden voor krantenartikelen. Spreker merkte op, dat de journalisten naar hier zijn gekomen, om hun landgenoten iets te vertellen van ons land en ons volk en daarbij iets willen zeggen van deze ge meente, die zo rijk aan natuurschoon is. Het doel van dit bezoek is de bevorde ring van het vreemdelingenverkeer tus- sen de volken en zo mogelijk een nog betere verstandhouding. Aan het diner in ,,'t Lösse Hoes" sprak de heer Goldstein als voorzitter van de V.V.V. een welkomstwoord en dokter Nagelhout gaf een uiteenzetting over de uitwisseling van schilders met Frankrijk. Spr. hoopte ook in de naaste toekomst op uitwisseling met België en Luxem burg. Verder werd nog het woord gevoerd door de heren Matth. Guilleume uit Luxemburg en Réné Martens uit België. Het gezelschap overnachtte in 't hotel „Hoog Holten" en vertrok van hier naar Steen wijk. De reisleiding berustte bij de heren J. A. Blommendael, directeur der A.N.V.V. voor België en C. Roorda, adj. Hoofd Persafd. A.N.V.V. te Den Haag. K.I. STAL TEGEN 1 NOV. GEREED. i In het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfsterman kwamen Maandagavond in een buitengewone vergadering van de i Coöp., Fabriek van Melkproducten „De Vrijheid" een groot aantal leden en leve- ranciers bijeen om te spreken over de kunstmatige inseminatie. De voorzitter van het voorlopig be- i stuur der K.I. vereniging de heer J. Weg- stapel, zette in zijn openingswoord t doel van deze vergadering uiteen en sprak er i verder zijn vreugde over uit dat zo velen gehoor gaven aan de uitnodiging tot bij - woning van deze belangrijke bijeenkomst. Uit deze grote opkomst blijkt overdui delijk de levendige belangstelling die er onder de veehouders bestaat voor de K.I., aldus de heer Wegstapel. De directeur der fabriek, de heer Dijk- i stra, deed hierna mededelingen over het samen werken met de fabrieken van Mar- i kelo en Bathmen. De fabriek te Markelo werkt ten volle mede en neemt ook voor i de helft deel in de kosten van 't bouwen van de nieuwe K.I. stal in de Dijkerhoek, doch in Bathmen is de zaak een beetje i gecompliceerd, doordat deze fabriek deel i uitmaakt van de combinatie IJsseldal I (Bathmen, Colmschate en Wesepe). Mocht toetreden van de fabriek als zo- danig niet te verwezenlijken zijn, dan is het nog altijd mogelijk dat de leden zich verenigen in een K.I. vereniging, welke vereniging dan zal kunnen samenwerken met Holten en Markelo. Mede gezien de zeer gunstige ligging van de nieuw te bouwen K.I. stal in de Dijkerhoek, wordt ernstig naar samenwerking met Holten en Markelo gestreefd. Wat betreft het verdelen van de te Al melo gestationeerde stieren is neg niets met zekerheid te zeggen. Naar schatting zullen aan Holten-Markelo 4 a 5 stieren worden toegewezen. In de toekomst zal men met de vereniging te Almelo blijven samenwerken, doch op financieel gebied staan de verenigingen geheel los van elkaar. Deze samenwerking zal o.m. be staan in het uitwisselen van sperma. Teneinde een juist beeld te krijgen van de K.I. stallen werd door een commissie uit de besturen der fabrieken te Marke lo, Bathmen en Holten, de directeuren dezer fabrieken en de architect, de heer L. C. v. d. Bovenkamp een bezoek ge bracht aan de K.I. stallen te Beuningen (bij Denekamp), Laren, Heino, Cuyk (N.B.), Steenwijk en Hellendoorn, i.v.m. de bouw van de nieuwe stal in de Dijker hoek. Architectenbureau v. d. Bovenkamp en van Guylik kwam inmiddels met het be stek gereed en de aanbesteding zal bin nenkort plaats vinden. Er zal een ruime, degelijke stal worden gebouwd, die ge heel aan de eisen voldoet, doch bij welke bouw alle luxe vermeden zal worden. In de stal zullen tien stieren kunnen worden ondergebracht. Voorlopig zou men wel met een kleiner gebouw kunnen vol staan, doch de commissie heeft gemeend er goed aan te doen door nu een flink gebouw te stichten, waarin ook plaats is voor een laboratorium, spoelinrichting en een kantoortje. Blijkens mededeling van de heer Weg stapel zal deze nieuwbouw geen verho ging van kosten (dekgeld en inseminatie- kosten) tengevolge hebben. Op verlaging van de kosten moet de eerste 2 jaar ook niet worden gerekend, doch men hoopt, dat dit na verloop van enige jaren toch wel mogelijk zal blijken. Nadat verschillende aangelegenheden nog waren besproken, werd overgegaan tot het kiezen van een bestuur. Gekozen werden de heren: H. Beldman (Schol man), voorzitter; M. Boode, secretaris; E. Aaltink; W. ten Den en G. J. Rietberg, leden. De besturen van de plaatselijke ver eniging zullen met de directeuren van de zuivelfabrieken als adviserende leden, de leden van de aankoopcommissie benoe men. Blijkens mededeling van de direc teur van „De Vrijheid", de heer P. G. Dijkstra, besloot het bestuur van de combinatie „IJsseldal" in zijn vergade ring van Donderdag j.l. tot medewer king aan de K.I. vereniging „West", zo dat de fabriek te Bathmen volledig zal samenwerken met de fabrieken te Mar kelo en Holten. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. 8.30 uur Ds de Vries en 10.30 uur Ds de Vries (zang kerkkoor). In beide diensten collecte voor het kerkkoor. 2e Pinksterdag 10 uur Ds Knipscheer. Dijkerhoek. Zondag 10 uur Ds Knip scheer. (Collecte voor kerkkoor.) 2e Pinksterdag geen dienst. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds Hoogkamp. 2e Pinksterdag 10 uur Ds Bouwman v. Nij verdal. Tijdens de Pinksterdagen is de derde collecte bestemd voor de Zending op Soemba. LEDENVERGADERING E.H.B.O. In hotel Holterman vergaderden Dins dagavond de leden van de afd. E.H.B.O. onder voorzitterschap van de heer W. ten Berge. Buiten het bestuur waren 14 leden aanwezig. Na afhandeling van verschillende inge komen stukken wordt uitvoerig gespro ken over de Bescherming Bevolking. Het blijkt, dat de E.H.B.O. hierbij een zeer belangrijke taak te vervullen krijgt, n.l. de opleiding van elementair en volledig bevoegde (gediplomeerde) E.H.B.O.-ers in B.B.-verband. Het gaat hier over een totaal van pl.m. 6000 volledig opgeleide en pl.m. 10.000 elementair opgeleide E.H.B.O.-ers over 't gehele land. De afdeling Holten hoopt, zodra een beroep op haar medewerking wordt ge daan, deze ten volle te verlenen. Als oefen avond wordt de Woensdag avond aangehouden. Op deze ofenavon- den worden ook zij verwacht, die dit jaar niet deel namen aan het onlangs gehou den examen. Vervolgens komt het aanschaffen van materieel ter sprake, want als straks de eerste gediplomeerden hun taak willen verrichten, moet er verband e.d. zijn. Wegens aftreden van de heer W. v. d. Meulen werd als bestuurslid gekozen de heer H. Tuller, die ook de leiding zal hebben op de oefenavonden. In zijn slotwoord deed de voorzitter een ernstig beroep op de leden om te blijven oefenen. o.a. ,,STER"-COCOS A.R. KIESVERENIGING. Op uitnodiging van het bestuur van de A.R. Kiesvereniging „Nederland en Oran je" spreekt Donderdagavond 5 Juni in 't gebouw „Rehoboth" Mr C. J. Verplanke van Haarlem over het onderwerp „Bij de puinhopen". Zie de annonce in dit no. GESLAAGD VOOR MELKERSEXAMEN. Op het te Heeten gehouden melkers examen slaagden de volgende cursisten van de melkerscm-sus, georganiseerd door de Coöp. Zuivelfabriek „De Vrijheid" alhier. Met uitmuntende uitslag: me]. W. H. Meilink, mej. J. W. Stevens, Johan Nik- kels, Jan Veneklaas en J. W. Vruggink. Met zeer goede uitslag: mej. M. J. H. Reilink, D. B. Nijland en H. Reilink. Met goede uitslag: mej. J. M. M. ten Den, H. J. J. ten Den en E. H. Teesselink. PAARDEN IN HET STAMBOEK. Bij de Dinsdagnamiddag bij 't café „Het Bonte Paarrd" (Kloosterboer) te Dijker hoek gehouden keuring werden van de volgende eigenaren paarden in het stam boek opgenomen: D. W. Markvoort te Bathmen; H. W. Wevers te Bathmen (Geld. type); J. G. Holterman, H. W. Mei link, J. H. Meijerma?. en J. W. Reilink, allen te Holten; W. Lankhorst te Okken- broek en F. J. Soeters te Okkenbroek (Geld. type). RUNDVEESTAMBOEK. Door de inspecteur van het N.R.S., de heer Boyink werden bij de leden van de Fokvereniging „De Fries-Hollandse" de volgende koeien ingeschreven: Teuntje met b-78 p, eig. M. Teeselink; Hiltje V met b-78 p., eig. H. W. Vene klaas; Tjitske met b-78 p., eig. D. Harting; Emma 6 met b-77 p., eig. D. Harting; Schaap 73 met b-77 p., eig. D. Harting; Eva met b-77 p., eig. H. Meijerman, Hol- terbroek; Martha met b-76 p., eig. dezelf de; Grietje 20 met b-78 p., eig. dezelfde; Antje met b-77 p., eig. E. Aaltink; Mina 5- met b-77 p., eig. T. Pinkert, Dijkerhoek; Sietske met b-77 p., eig. dezelfde; Aukje 43 met b-76 p., eig. J. Wegstapel, Neer- dorp; Martha 59 met b 81 p., eig. dezelf de; Gebke 3 met b 79 p., eig. dezelfde; Boukje 8 met b 80 p., eig. dezelfde; Bles Jitske met b-78 p., eig. dezelfde; Roosje 2 met b-77 p., eig. dezelfde; Pietje 3 met b-78 p., eig. M. Elbersen; Sjefke met b-76 p., eig. dezelfde; Hillegonda met b 79 p., eig. dezelfde; Atje met b 79 p., eig. dezelf de; Maaike met b-77 p., eig. H. Markvoort, Espelo; Renske met b-76 p., eig. dezelfde. GESLAAGD. Onze oud-plaatsgenote, mej. C. v. d. Meulen, slaagde Dinsdag te Ermelo voor het diploma Ziekenverpleging B. H.G.K. NAAR BRUMMEN. Hóltens Gemengd Koor (directeur de heer M. Warmink te Goor) neemt Pink stermaandag deel aan het concours, het welk te Brummen georganiseerd wordt door de Gem. Zangver. „Herleving". Het vrije nummer is een werkje van de Italiaanse componist Baldassari Dona- ti, n.l. „Villanella Aha Napolitana". Als verplicht nummer moet worden gezongen „Avondstond" van Otto de Vaal en Jo v. d. Stap. H.G.K. komt uit in de le afdeling. Veel succes, H.G.K.-ers! REISJES O.L. DORPSSCHOOL. Nadat bekend geworden was, dat er voor de reis naar Valkenburg reeds om kwart over vijf moest worden gestart en de kinderen 's avonds tegen elven thuis zouden komen, is dit schoolreisje afge last. Thans gaan de middelklassen per kin- dertrein naar Haarlem, Velzen, IJmuiden, Brederode en Zandvoort. De hoogste klassen zullen een meer daagse fietsreis ondernemen en in een jeugdherberg overnachten. Vermoedelijk wordt Giethoorn met de waterrijke om geving uitgekozen als doel van de tocht. Ook de Noordoostpolder zal dan worden verkend. MOTORSUCCESSEN. Bij de z.g. Watermolentocht, welke de Motorvereniging „Diepenheim*' Zondag j.l. organiseerde over een afstand van 120 km. door de Gelderse Achterhoek, be haalden de volgende leden van onze plaatselijke Motor- en Automobielclub een prijs: le pr. Herman Stokkers, 13 sirafp.2e prijs G. J. Bussink (Delden) 13 strafp.; 4e'prijs H. W. Goormau 27 strafpunten. Aan deze oriênteringrit was ook nog een fotowedstrijd verbonden. DUIVENSPORT. Zaterdag 24 Mei j.l. hield de Post duivenvereniging „De Bergvliegers" een wedvlucht vanaf Maastricht. Afstand 168 km. De duiven werden gelost om 11.15 uur en kwamen als volgt binnen: 1, 2, 7 en 8 J. Schoneveld; 3 en '13 W, v. d. Pluijm: 4 en 10 J. Rosman en J. Schup- pert: 5 en 12 H. J. Aaflink; 6, 14, lo en 17 Jan Haan; 9 J. F. van Geenhuizen; 11 H. Meerman: 16 A. Meerman. Aan komst eerste duif 2.13.12 uur. Aankomst laatste prijswinnende duif 2.26.30 uur. De prijzen, een liter oude klare en een doos sigaretten, resp. beschikbaar gesteld door de heren K. ter Horst en Arie Trekop, werden gewonnen door de heer J. Schoneveld met z'n eerste duif. Bij de duivensport onderscheidt men 3 afdelingen n.l. Vitesse, Mid-Fond en Fond. Iedere afdeling heeft 4 vluchten. Zatterdag 31 Mei is de laatste vlucht in de afdeling Vitesse (dit is beneden de 300 km.). In iedere afdeling kan men kampioen worden. W anneer de heer "Schoneveld zich a.s. Zaterdag _in de vlucht vanaf Quievrain (afstand 275 km.) weet te handhaven, is hij kampioen in de afdeling Vitesse, doch de heer v. d. Pluijm zal zeker Zaterdag een ernstig woordje meespreken. BURGERLIJKE STAND. Ondertrouwd: Joh. Baltus, 28 jr. en F. J. Toorneman, 25 jr., Diepenveen. Gehuwd: H. Stegeman, 23 jr. en B. H. Meulman, 24 jr., Rijssen. A. Stevens, 25 jr. en M. J. Veneklaas, 23 j., E. J. Lubbersen, 25 jr., Blokzijl en H. K. Nij land, 26 jr. F. J. Pasop, 26 jr. en H. B. Jansen, 23 jr. D. J. Koerselman, 39 jr., Laren (Gld.) en G. Hogenkamp, 27 jr. Joh. Nikkels, 23 jr. en H. Baltes, 20 jr. Ingekomen: B. Rossing van Markelo naar Beuseberg 102. Vertrokken: J. Smit van Espelo 91 naar Diepenveen. Jhr. F. W. H. van Coe- verden van Deventerweg 47 naar Almelo. H. Stegeman van Lichtenberg 1 naar Rijssen. H. K. Lubbersen geb. Nijland van Espelo 45 naar Blokzijl. G. Koer selman geb. Hogenkamp van Dorpsstraat 53 naar Laren (Gld.). GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: hoed; herenrijwiel; lederen damesportemonnaie; doosje leukoplast; doos met inhoud. Verloren: een enkele zeildoeken rijwiel tas; bruin lederen kinderportemonnaie met zwemkaart; kapje van zekeringen kastje van auto; zwarte vulpen. Inlichtingen op het Groepsbureau der Rijkspolitie, Oranjestraat 55, Tel. 352. ACTUALITEITEN. De reis van H.M. Koningin Juliana en Prins Bernhard naar Amerika en Canada. De bio-onderneming Miedeina le De venter brengt op Dinsdag 3 Juni a.s. een viertal voorstellingen van de reis welke ons vorstenpaar onlangs gemaakt heeft door de Ver. Staten en Canada. De film geeft er een duidelijk beeld van met welke sympathie en enthou siasme onze Koningin en haar gemaal door het Amerikaanse volk ontvangen is en zij laat ons tevens zien de ontmoeting met Nederlandse boeren en Koningin Juliana bij de Nederlandse emigranten in Canada. Een uitvoerige reportage van H.M. s onofficiële bezoek; met in het bijzonder interessante en ontroerende opnamen van het verblijf van onze Vorstin temidden van de landgenoten, die in Canada een nieuw bestaan vonden. Men ziet hier o.a. Koningin Juliana plaats nemen in een bank van een kleine school, ergens in Canada, temidden van de kinderen. Zij bladert in een school boek en neemt met interesse kennis van de inhoud. Vooral de jeugd moet kennis nemen van deze film! Burgemeester krijgt ruime ambts woning. Ruiling van wegen in de berg met grond van de heer J. J. ter Horst. Uloschool kan dit jaar nog niet béginnen. Uitbreidingsplan zomerhuisjes vastgesteld. De burgemeester krijgt een ruime ambtswoning, welke gebouwd zal worden aan de Raalterweg op het bouwterrein, dat de gemeente gekocht heeft van de heer L. Klein Ovink. In zijn Vrijdag avond gehouden voltallige openbare ver gadering heeft de raad zijn goedkeuring gehecht aan de plannen, welke B. en W. ter tafel brachten en welke voor de leden ter inzage hebben gelegen. In zijn toelichting op het voorstel zei de burgemeester, dat het dagelijks be stuur overeenkomstig de in de vorige vergadering geuite wensen een plan had laten maken - door de plaatselijke archi tect, de heer Van de Bovenkamp - en de mogelijkheid had onderzocht om dit uit te voeren. Gedeputeerde Staten staan niet onwelwillend tegenover deze bouw, zodat hieraan binnen afzienbare tijd uit voering kan worden gegeven. Bij de opstelling van het plan is niet alleen rekening gehouden met de wensen van de huidige functionnaris, maar het is ook een acceptabele woning voor alle eventuele opvolgers. Zij zal een inhoud krijgen van 739 m3 en voorzien worden van centrale verwarming. De grond is goedkoop gekocht, maar zij is duur om te bebouwen, omdat zij beneden het peil van het wegdek ligt en een diepe fundering nodig zal zijn. Deze wordt echter benut om er een ga rage in aan te brengen. Nadat in een zitting met gesloten deu ren aan de raadsleden nog nadere bij zonderheden waren medegedeeld, besloot de raad, na heropening der vergadering, z.h.st. B. en W. tot de bouw te machtigen. Een aanblik van het riante gebouw op de tekening ontlokte een van de leden de opmerking: „U krijgt inwoning". AGENDA Pinkstermaandag, 2 uur: Groot Ruiter- festijn van de L.R.V. „De Bergruiters" bij hotel „In den Zwarten Ruiter". At tractief programma (zie annonce). Pinkstermaandag 's avonds 7 uur: Dansen café „De Wippert" (zie annonce). Pinkstermaandag 's avonds 7.30 uur: Ge zellig bal in Amicitia (zie annonce). 16 Juni: Wegens vacantie gesloten Kap per W. Drent (zie annonce). Dinsdag 3 Juni, 's middags 3 en 4 uur en 's avonds 8 en 9 uur: Actualiteitenpro gramma (duur 1 uur) in Amicitia (expl. Jac. Miedema). Zie annonce. Donderdagavond 5 Juni orn 8 uur: Open bare vergadering A.R. Kiesvereniging in gebouw „Rehoboth". Spreker: Mr C. J. Verplanke van Haarlem (zie annon ce). Maandag 7 Juli: Buurtvereniging Dorps straat maakt een reisje naar Duitsland. De burgemeester sprak zijn bijzondere erkentelijkheid uit, dat men thans tot de oplossing van zijn woonruimte-moei lijkheden had besloten en waardeerde de vriendelijke geest, die hieruit spreekt. Ruiling bergwegen. Minder vlot was het gegaan met het voorstel van B. en W- om enkele met name genoemde wegen in de Holterberg - in een vorig nummer is het voorstel gepubliceerd - aan het openbaar ver keer te onttrekken en deze voor enkele stukken cultuurgrond te ruilen met de heer J. J. ter Horst te Rijssen. Bij de mondelinge toelichting van het voorstel wees de voorzitter er op, dat de heer Ter Horst aan deze dode stukken weg z'n grond heeft liggen, hetgeen de reden is, dat hij ze gaarne in eigendom wil hebben. Zij hebben voor de gemeente en het vreemdelingenverkeer weinig betekenis, maar de overdracht is van belang om het ergerlijke stropen van reeën te kunnen tegengaan. Bovendien zijn B. en W. te eerder tot deze ruiling geneigd, omdat men er be hoorlijke stukken cultuurgrond voor weer krijgt en de heer Ter Horst de gemeente zeer welwillend gezind is geweest bij de aanleg van enkele autowegen, welke voor een gedeelte op zijn grond liggen. Verschillende leden lieten tegen deze overdracht nogal wat bezwaren horen. De heer Jansen vond het jammer, dat deze wegen nu voor het vreemdelingen verkeer kunnen worden afgesloten, ter wijl zijn partijgenoot, de heer Aaftink, niet gerust was over de toezegging van de voorzitter, dat de heer Ter Horst het bonafide vreemdelingenverkeer niets in de weg zal leggen. Als er bordjes „ver boden toegang" staan kan de politie een bekeuring maken en als de toerist de bordjes ziet, denkt hij: verder mag ik niet, aldus de lieer Aaftink. De heer Rietberg merkt nog op, dat men toch al de klacht hoort, dat er overal bordjes staan, terwijl de heer Landewreerd van mening is, dat minder gemeentewegen ook minder wandelplaat sen betekenen. De heer Derksen zou de toegang open willen blijven stellen door wandelkaar- ten te doen afgeven door de jachtopzie ner Wolters. De voorzitter wijst er op, dat het enige doel is de reeënstroperij tegen te gaan. De heer Soer zegt al eens weggejaagd te zijn en hij is toch geen stroper. Zijn vraag is: hoe kan een particulier, die grond aan de Peukelsweg heeft, in het vervolg bij zijn grond komen. Wethouder Veneklaas Slots wijst er op, dat het weggedeelte, waaraan par ticuliere grond ligt, niet verkocht wordt. De voorzitter zegt, dat men oolc denken moet aan het verleden, waarbij de vreemdelingen geen moeilijkheden in de weg gelegd zijn. Dat de vreemdelingen niet aan hun trek kunnen komen, moet men hier toch niet al te zwaar laten wegen. Nadat wethouder Teeselink naar aan leiding van bezwaren van de heren Jan sen, Soer en Aaftink nog medegedeeld heeft, dat de heer Ter Horst heeft toe gezegd, dat de toestand voor het gewone publiek er niet anders op zal worden, stelt de voorzitter voor om dit in het be sluit uitdrukkelijk vast te leggen. De heer Landeweerd is er in principe hierom tegen, omdat de gemeentewegen ten allen tijde voor de vreemdelingen moeten openstaan. Met de stemmen van de heren Jansen, Aaftink, Landeweerd en Soer tegen, wordt het voorstel tenslotte met 7-4 stemmen aangenomen. Verklaring van de heer Soer. Aan hei begin van de vergadering werd door de heer Soer een verklaring afge legd. Spr. zeide in een vorige vergade ring bij de bespreking van de electrici- teitstarieven nogal kritiek gehad te heb ben op de leiding van het GEB. Hij had nadien met de lieer Westerik en de bur gemeester een onderhoud gehad, waarbij hem gebleken was, dat de leider van het bedrijf aan het verschil in vastrecht niet zoveel had kunnen veranderen, als hij gedacht heeft en dat dit althans geen zoden aan de dijk zette. Hij wilde daar om een gedeelte van de geuite kritiek terugnemen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1952 | | pagina 1