Motorsport Raadsvergadering Ledenvergadering 0. L. M. Economische samen werking in Europa. tgsfo. 21. Jaargang 4. ZATERDAG 24 MEI 1952. Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD rMe abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal be- Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5Jf88 - 2SJf Adv.-prijs115 m.m. (d contant1.50. Iedere m.m. meer 0.06 fc GESLAAGDE REÜNIE EN PUZZLERIT. Motorclub „Siddeburen" won de V.V.V.-beker. De reünie, welke de afdeling Overijs- ïl van de K.N.M.V. op Hemelvaartsdag rganiseerde, bracht uit tal van plaatsen ïotorrijders en automobilisten naar Hol- bn, waar bij hotel Müller aan de De- ènterweg het trefpunt was. Het was aar Donderdagmorgen tussen 11 en 1 ur een drukte van belang, doch dank tj de voortreffelijke organisatie had al- ;s een zeer vlot verloop. Toen het tijdstip, waarop de deelne- ingiers binnen moesten zijn, was verstre- en en men zich had verzameld in de aal van hotel Müller, riep de voorzit- br van de Holtense Motor- en Automo- ielclub „De Holterberg", de heer H. J. louwhuis, alleen een hartelijk welkom ae in het „Schoonste oord van Overijs- el". In 't bijzonder richtte de heer Bouw- .uis zich tot de leden van de Motorclub ""Siddeburen" (bij Delfzijl), die de groot te afstand aflegden, tot Dr Nagelhout :ls 2e voorzitter der V.V.V., en tot de (eer v. d. Berg te Zwolle, voorzitter van ie afdeling Overijssel der K.N.M.V. Namens de afd. Overijssel der K.N. t.Y. sprak de heer v. d. Berg een kort /oord en zeide o.m., dat men deze reünie ÏHg.ls een experiment moet zien. Het expe- iment is echter volkomen geslaagd en en volgend jaar zullen we zeker weer ieze reünie houden. Een groot aantal aotorrijders en automobilisten kwam fandaag naar Holten met z'n prachtige mgeving en ik ben er van overtuigd, lat ze geen spijt zullen hebben van deze ,ocht. Een hartelijk woord van dank ora>racht spr. ook aan de Holtense Motor- [les!lub, waarvan men zeer veel medewer- cing mocht ondervinden, aan de man- len van de Rijkspolitie, die assistentie verleenden en aan het gemeentebestuur Voor de medewerking, die verleend werd. Dr J. P. Nagelhout, sprekende namens [le Holtense V.V.V., juichte het van harte ,oe, dat de afd. Overijssel der K.N.M.V. enieze reünie in Holten heeft willen hou- len en unaniem heeft het bestuur van htsïe V.V.V. dit als een eer voor de ge- 'rs.neente beschouwd. aaJ Holten, met de Holterberg. 't schoon ste oord van Overijssel, roept U, K.N. k.V.ers, een hartelijk welkom toe en yenst U veel genoegen tijdens Uw korte r|/erblijf in deze gemeente. Hij wensen LiU een heerlijke rit door onze prachtige Dmgeving en hopen daarbij dat Holten inet zijn schoonheid in Uw herinnerin- ?en een goede plaats mag blijven inne- jnen, een plaats waar U eens naar terug verlangt, en waar thans vriendschaps banden versterkt of nieuwe gemaakt izerden. Dr Nagelhout reikte hierna een iraaie beker uit aan de voorzitter van de Vlotorclub „Siddeburen", welke beker 3oor de V.V.V. beschikbaar was gesteld ivoor die vereniging, die de grootste af- »tand had afgelegd. Voor de prijs, beschikbaar gesteld voor jle vereniging met het grootste aantal deelnemers, kwamen de clubs uit Hen gelo (O.) en Vroomshoop, met ieder 29 deelnemers in aanmerking, zodat beslo ten werd deze prijs toe te kennen aan die vereniging, die in de oriënteringsrit met de minste strafpunten uit de bus zou komen. De Hengeloërs wonnen het glans rijk van de mensen uit Vroomshoop. De vier plaquettes, die beschikbaar waren gesteld voor de deelnemers, die op fiet juiste tijdstip of het dichtst daarbij gelegen, binnen kwamen, werden als volgt gewonnen: J. Meerlo, Rijssen (11.26 uur), G. E. Velten, Enter (11.26 uur), H. Schuurman, Vroomshoop (11.51 uur), H. J. Schutte, Hengelo (11.51 ie uur). Op het vastgestelde tijdstip (11.17 uur) kwam geen enkele deelnemer bin nen. De prijzen werden door de heer v. d. Berg, voorzitter van de afd. Overijssel der K.N.M.V., met een gepast woord aan de winnaars uitgereikt. ld Oriënteringsrit. Aan de oriënteringsrit, die als besluit van deze zeer geslaagde dag werd geor- jganiseerd door de Holtense Motorclub, inamen 96 motorrijders en automobilisten jdeel. Van deze 96 meldden zich 62 aan jde finish, waarvan vele met een zeer groot aantal strafpunten. 'I Bij dit kleine ritje van 45 kilometer [moest men de volle 100 aandacht heb ben, hetgeen ook wel blijkt aan de vele (uitvallers, n.l. 34. i Men moest o.a., rijdende op de Laren- feeweg in de richting Holten: na Neder landse vlag eerste weg rechts. Bij Aan- stoot hing de Nederlandse vlag op de ikop, derhalve is het dan de Belgische jvlag. Velen is dit niet opgevallen en reed men de Beusebergerweg op, hetgeen na tuurlijk fout was, want bij Wegstapel i(Diesenplas) hing de Nederlandse vlag en moest men de Pastoriestraat inslaan. Verder rijdende op de Markelose weg [moest men na telefoonnummer 277 de ,eerste weg rechts. Nu stond voorbij café !„De Poppe" de jeep van de fa. Gebr. [Wansink rechts van de weg, waarop het [bewuste nummer. Meer dan de helft der D. deelnemers is dit ontgaan, met als ge- 6^olg een eindeloos zoeken tot zelfs in [Diepenheim en onder de rook van Neede. De uitslag van dit hoogst interessante ritje is: Motoren: 1. S. Dantuma, Goor, 3 str.- punten; 2. G. J. Kerkhof, Enschede, 5 str.pt.; 3. A. Meulenbelt, Nijverdal, 5 str.pt.; 4. G. Smit, Nijverdal, 6 str.pt.; 5. G. Tadema, Zwolle, 7 str.pt.; 6. L. Barské, Enschede, 10 str.pt.7. W. Oord man, Hengelo, 14 str.pt.; 8. J. Ensink, Hengelo, 48 str.pt.; 9. G. W. Bokhorst, Vroomshoop, 60 str.pt.; 10. H. Meulen belt, Vriezenveen, 63 str.pt. Auto's: 1. B. ter Waarbeek, Hengelo, 2 str.pt.; 2. E. Schoesetter, Enschede, 6 str.pt.; 3. G. Geerdink, Enschede, 9 str.pt.; 4. J. Reinders, Vroomshoop, 13 str.pt. De prijzen, die bestonden uit bekers, kransen, lauwertakken en medailles wer den door de voorzitter van de Holtense Motorclub, de heer H. J. Bouwhuis, met een gepast woord uitgereikt, die in zijn slotwoord tevens een hartelijk woord van dank sprak tot allen, die aan het wel slagen van deze dag hadden medege werkt. AANVULLENDE AGENDA voor de openbare vergadering van de Raad op Vrijdag 23 Mei, 's av. 7.30 u. 8a. Voorstel tot de bouw van ambts woning voor de burgemeester. 8b. Voorstel tot het verhogen van de deelname in de leninggarantie en tot het stellen van een garantie wegens jaarlijk se wateropbrengst in verband met een uitbreiding van het waterleidingnet langs de Larenseweg naar perceel Beuseberg 16. 8c. Voorstel tot wederverkoop van een strook grond aan de H. J. Wansinkstraat- oostzijde achter de te bouwen woningwet woningen. RUITERFESTIJN OP PINKSTERMAANDAG. Het altijd actieve bestuur van de Land. Rijvereniging „De Bergruiters" organi seert op Pinkstermaandag 'n groot ruiter- festijn op een terrein in de onmiddellijke omgeving van het hotel „In den Zwarten Ruiter". Het programma, dat geboden zal wor den, biedt voor „elck wat wils" en men behoeft nu niet bepaald een paardenken ner te zijn om deze middag te genieten van hetgeen onze landelijke ruiters zullen presteren. Bij het nummer Vrijheidsdressuur zal men o.m. kunnen zien hoe de viervoeters zich neervleien om daarna goed te vinden, dat de ruiters per fiets over hen heen rijden. De veelzijdigheid van het landbouwrij- paard zal op dit festijn weer duidelijk ge demonstreerd worden en we twijfelen er niet aan, of „De Bergruiters" zullen weer een programma bieden, waarvan zal worden genoten. BOSBRAND IN DE HOLTERBERG. De omgeving van de Canadese be graafplaats begint berucht te worden, wat het optreden van bosbrand betreft. Vrijdagmorgen omstreeks 10 uur werd door de wachtmeester Limbeek van de Rijkspolitie, die daar juist passeerde, 'n begin van brand ontdekt in de z.g. Wul- lenberg. Zelf vatte hij het vuur terstond aan, terwijl zijn echtgenote de mensen van de begraafplaats waarschuwde, en deze de heer Voorveld, zodat van de brandtoren de melding terstond door kwam en brandweer en bosbrandweer onmiddellijk konden uitrukken. De brand, die reeds gretig voedsel begon te vin den, kon door dit snelle optreden tot een minimum beperkt worden. De vraag blijft, hoe deze brand ont staan is. Het is niet onmogelijk, dat de heide en humuslaag ter plaatse ge smeuld hebben en door de zonnewarmte tot ontbranding zijn gekomen. Op de plaats werden ten minste tal van voor werpen gevonden, welke er op wijzen, dat hier waarschijnlijk met Hemel vaartsdag mensen geweest zijn. De uiterste voorzichtigheid met vuur blijft in bos en heide geboden. ERNSTIGE AANRIJDING. Op de gevaarlijke hoek Dorpsstraat Stationsstraat had Hemelvaartsdag om 1.30 uur een ernstige aanrijding plaats, waarbij de 16-jarige Harry Leusink uit Enschede, Wonende Deurningerstraat 139, zwaar werd gewond. L. kwam met enige vrienden uit de Stationsstraat rijden en reed, zonder acht te slaan op het grote verkeer, de Rijks weg op, juist toen de heer J. H. Spiele, eveneens uit Enschede, met zijn auto pas seerde. Leusink werd door de wagen van S. gegerepen en tegen het wegdek ge smakt. Dokter Nagelhout, die snel ter plaatse was, constateerde een zware hersenschud ding en liet de knaap per ziekenauto naar het ziekenhuis te Enschede over brengen. In Dijkerhoek werd een 15-jarige En- schedeër aangereden door een luxe auto, toen hij met een bromfiets rondjes ging rijden om de boom voor het café van de heer Kloosterboer. Hij kwam bij deze „show" op de rijksweg terecht en werd door 'n juist passerende wagen gegrepen. De knaap kwam er met de schrik en enige ontvellingen af, doch de bromfiets voor deze dag gehuurd werd totaal vernield. FRAAIE SUCCESSEN. Door de Landelijke Rijvereniging „De Bergruiters" werd Hemelvaartsdag deel genomen aan 't grote concouds hippique, dat te Markelo georganiseerd werd door de Land. Rijvereniging „Markelo". Aan dit concours namen verder nog deel de L.R.V. te Markelo,. Diepenheim, Almelo, Vriezenveen, Wierden, Hellen- doorn en Goor-Delden. Het aantal deelnemers Was zeer groot en de concurrentie zwaar. Desondanks hebben onze plaatselijke ruiters fraaie successen weten te belialen, n.l.: Dressuurproef voor achttallen: 3e prijs „De Bergruiters" (le achttal); eervolle vermelding idem (2e achttal). Individuele dressuurproef voor nieuwe lingen: 3e prijs Jhr. van Coeverden met Goltine; 6e prijs mej. Nanny Vosman met Robbie. Individuele dressuur: klasse B (licht) 1. H. Beldman met Golden Fiction; kl. B (zwaar) 2. M. Bolink met Lyda; 5. J. Struik met Henny. Springconcours voor nieuwelingen: 2. E. Aaltink met Perhaps. Springconcours B.L.M.Z.: 1. H. Beldman met Golden Fiction. Schoonste landbouwrijpaard: 1. G. Hulsman met Albert; 5. H. Beldman met Golden Fiction. Equipe springen: 1. L.RlV. „De Berg ruiters" (M. Bolink met Lyda, G. Huls man met Albert en H. Beldman met Miss Blanche). Aan dit equipe springen mocht van elke vereniging slechts één equipe deel nemen. De drie ruiters van „De Berg ruiters" leverden bij dit nummer 'n unieke prestatie door het parcours foutloos af te leggen. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: vulpenhouder; deel van een autobermlamp; gouden broche; kist (inh. dekzeil). Verloren: kilometerteller van rijwiel; zware hamer; uitschuifbare auto-antenne. Inlichtingen op het Groepsbureau der Rijkspolitie, Oranjestraat 55 (tel. 352). Voorzitter acht landbouwpolitiek Minister Mansholt een succes. De afdeling O.L.M. hield Woensdag avond onder voorzitterschap van de heer J. H. Sprokkereef een ledenvergadering in het Stationskoffiehuis van de heer Kalfsterman. In zijn openingswoord heet te hij in het bijzonder welkom de heer A. J. Snijders, het hoofd der lagere land bouwschool. De heer Sprokkereef was van mening, dat het gevoerde landbouwbeleid van Mi nister Mansholt succes heeft gehad. Hield men aanvankelijk in de akkerbouw gebieden de granen vast, waardoor prijs stijgingen ontstonden, aan het einde van de staltijd bleken er nog zoveel binnen landse granen te zijn, dat daardoor de vrije granen in prijs bijna gelijk kwamen te liggen met de bonvoeders. De heffing op granen, om hiermede de gemengde bedrijven op de benen te hou den, wordt dan ook steeds minder urgent, hetgeen door het hoofdbestuur van de O.L.M. onder de aandacht werd gebracht van de Stichting van de Landbouw. Na deze korte inleiding deelde de voor zitter nog mede, dat de burgemeester Mr W. H. Enklaar, onder dank, zijn be noeming tot ere-lid der afdeling heeft aanvaard. Zoals reeds werd gepubliceerd, is via het Gemeentebestuur bericht binnengeko men van de Ned. Spoorwegen, dat men naar aanleiding van het adres der gezamenlijk landbouworganisaties ter plaatse zal overgaan tot vermindering van het lawaai bij het passeren van de treinen bij het passeren van de treinen op het viaduct in de Dorpsstraat, door het aanbrengen van een geluiddempende laag op de bestaande brandplaten. Besloten werd een excursie te hou den naar de Zuiderzeewerken en de Hoge Veluwe in het tijdvak van 812 Juli a.s. Ten aanzien van de inning der contri butie werd besloten, dat zulks per post- kwitantie zal geschieden, tenzij de pen ningmeester iemand bereid mocht vin den, deze inning ter hand te nemen. Hem werd in deze vrij mandaat gegeven. Punten Algemene Vergadering. De afgevaardigden naar de Algemene Vei'gadering van de O.L.M. zullen daar de aandacht vestigen op de grote wild- schade, welke door vei'schillende land bouwers in Espelo van de reeën wordt ondervonden en aandringen op beper king daarvan. Voorts zullen zij wijzen op de nood zaak van een spoedige totstandkoming van de Publiekrechtelijke Bedrijfs-Orga- nisatie (P.B.O.) en naar de reden vra gen van het lange wachten op deze be drijfsorganisatie. Tot afgevaardigden naar deze vergade ring werden aangewezen de heren A. Reilink en D. Veneklaas. Tot plaatsver vanger wei'd aangewezen de heer E. Rietberg. Na een korte rondvraag werd de ver gadering met een woord van dank voor de opkomst door de voorzitter gesloten. ZOMERVACANTIE. De zomervacantie der o.l. scholen in onze gemeente begint Zaterdag 26 Juli en duurt tot en met Maandag 25 Augus tus. SCHOOLREISJES. Pl.m. 100 leerlingen van de o.l. Dorps school zullen op 6 Juni a.s. per kinder- trein van de N.S. een schoolreisje maken naar Valkenburg. Behalve het verblijf in Valkenburg staat die dag ook een autorit naar Vaals op het programma. Ruim 100 jongere kinderen gaan op 13 Juni een reisje maken naar Arnhem. Aangezien zij al enkele keren in Hellen- doorn zijn geweest, is nu een z.g. drie jarenplan geprojecteerd, t.w. Hellen- doorn, Veluwe en Arnhem, dat telkens herhaald zal worden. Toen voor een paar jaar een gezel schap Engelse parlementsleden hier op bezoek was als gasten van de Staten- Generaal, vond te hunner ere een maal tijd plaats, waarbij ik het genoegen had aan te zitten. De leider van de Engelse delegatie, een lid van het Hogerhuis en dus „a Peer of the Realm" (een moeilijk te vertalen uitdrukking, die ongeveer be tekent: een der edelen van het Konink rijk) hield een tafelrede. De Noble Lord begon met een tafelrede en sprak al dus: „Toen Adam en Eva uit het para dijs werden verdreven, beklaagde Eva zich bitter over de ongemakken, die zij te verduren kreeg, doch Adam ant woordde wijsgei'ig: „Lieve meid, maak daar nu niet zoveel drukte over; wij leven in een tijd van overgang" Sinds dien, zo zei de spreker, hebben onder alle omstandigheden en onder alle tij den de mensen dit tegen elkaar her haald." Ook de mensen van de tegenwoor dige tijd hebben en waarachtig niet ten onrechte het gevoel, dat zij in een periode van overgang leven. De staatkundige eenheden, die in de loop van eeuwen in Europa zijn gegroeid, vormen langzamerhand een belemme ring voor de uitbouw van een groot scheepse productie. Wij denken in Euro pa nog steeds in naties, terwijl de we reld door continenten wordt beheerst. In de Verenigde Staten van Amerika is de industriële productie tot een on gekende hoogte gestegen, wijl men daar het voordeel heeft voor één markt van 150 millioen mensen te werken. Er is één muntstelsel. Het verkeer van goe deren wordt geen belemmeringen in de weg gelegd, wijl de 48 staten, die te zamen de U.S.A. vormen, onderling geen invoerrechten kennen. In 't Oosten van Europa komt een ontzaglijk rijk als Rusland eveneens met een bewonderens- waardge productieverhoging naar voren. Ook daar heeft men te doen met één markt van circa 160 a 170 millioen men sen, één muntstelsel en een vrij verkeer van goederen over een ontzaglijk ge bied. Daartegenover kan West-Europa met zijn onbegrijpelijke verdeeldheid het in de wereld niet langer bolwerken. De 17 staten en staatjes, ieder met zijn eigen invoerrechten, maken 'n grootscheepse uitbouw der Europese industrialisatie volkomen onmogelijk. De productie-verhoudingen doorbre ken de nationale grenzen en eerst lang- zamei'hand wordt men zich daarvan bewust. In de Europese gemeenschap voor kolen, ijzer en staal is deze ge dachte voor het eerst verwerkelijkt. Hierbij wordt één mai-kt geschapen bin nen de zes deelnemende landen, n.l. Frankrijk, West-Duitsland, Italië, Ne derland, België en Luxemburg, voor de drie artikelen: steenkool, ijzer, staal. Invoerrechten voor deze artikelen worden binnen het gebied dier zes lan den afgeschaft en overal zal dezelfde prijs voor hetzelfde artikel in rekening gebracht worden. Dit geeft de mogelijkheid tot coördi natie in de voortbrengingen en tot uit schakeling van verouderde bedrijven. Slechts wanneer in navolging van Amerika ook in West-Europa de pro ductie op grote schaal kan worden ge organiseerd, zullen de kosten en dus ook de prijzen, waarvoor de artikelen verkrijgbaar zijn, belangrijk kunnen worden verlaagd. Eerst dan zal er een kans bestaan, dat het levenspeil in W.- Europa niet alleen wordt gehandhaafd, doch behoorlijk zal worden verhoogd. In een wereld, die in continenten denkt, is een verdeeld Europa, waai'in de staten en staatjes onderling kibbelen en vechten en hun verschillen nog niet kunnen overbruggen om tot samenwer king t.e komen, gedoemd ten achter te blijven. Alle krachten zullen moeten worden ingespannen om, in dit tijdperk van overgang, ook West-Europa als een werelddeel aaneen te smeden, teneinde niet alleen de materiële welstand, maar daardoor ook onze geestelijke vrijheden en verworvenheden te handhaven en te verdedigen. J. VAN DE KIEFT. AGENDA. Vrijdag 23 Mei: Raadsvergadering, 7.30 u. Pinkstermaandag, 2 uur: Groot Ruiter- festijn van de L.R.V. „De Bergruiters" bij hotel „In den Zwarten Ruiter". At tractief programma. Donderdag 29 Mei, 8 uur: Hervormde Vrouwenvereniging in Irene. Dinsdag 27 Mei: Ledenvergadering E.H. B.O. in hotel Holterman om 8 uur. Dinsdag 27 Mei: Stamboekkeuring van de Ned. Ver. Landbouwtuigpaard bij café „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek. 16 Juni: Wegens vacantie gesloten Kap per W. Drent (zie annonce). Vrijdag 30 Mei: Excursie „Jong Holten" naar proefboerderij te Heino per fiets. Vertrek vanaf O.A.D. 12 uur; vanaf de Vale Mars 12.15 uur. Maandag 7 Juli: Buurtvereniging Dorps straat maakt een reisje naar Duitsland. Zaterdag 24 Mei: Schietwedstrijden van de Ov. Bond van Jachtopzieners op de Holterberg. Terrein Overijssels Land schap, nabij „De Dieken". PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 uur en 10.30 uur (Bed. H Doop) Ds Knipscheer. In beide diensten collecte voor Gen- dringen. Dijkerhoek. 10 uur Ds de Vries. Collecte voor Gendringen. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de Chr. Kleuterschool. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Gerda, dv. B. J. Paalman en G. Rothman, Pastoriestraat 23. Gehuwd: H. J. Oostervelt, 22 jr., Rijs sen en J. A. Schoneveld, 19 jr. B. Fa- ber, 28 jr. en G. J. van Essen, 28 jr. Overleden: H. Kappert, 67 jr., echtg. v. J. H. Oolbekkink. Janna Stoevenbeld, 79 jr., wed. v. G. J. Kolkman. Ingekomen: K. Nijerees geb. Jonker, v. Almelo naar Burg. v. d. Borchstraat 47. Vertrokken: F. C. Bertram en gezin van Holterberg 42 n. Almelo. H. Haarman van Espelo 66 naar Olst. B. A. Herder van Espelo 17 naar Hellendoom. AANBESTEDING Woensdag werd in 't Stationskoffiehuis door het Architectenbureau Van de Bo- venkamp en Van Guilik aanbesteed het bouwen van een boerderij voor rekening van de heer J. Meester berends. De hoogste en laagste inschrijvers voor de bouw in massa waren resp. M. J. Dol len en Zn. te Wierden voor f 22.350; en G. J. v. d. Bos te Holten voor f 19.332. Voor het schilderwerk waren de hoog ste en laagste inschrijvers resp. Firma Gerveding Nijhuis en Zn. te Holten voor f687; en Fa. H. Schipper te Holten voor f527. Op de gunning is beraad. ORANJEVERENIGING. Onder voorzitterschap van de heer H. J. A. Koldeweij heeft de Holtense Oranje vereniging Vrijdag 16 Mei een ledenver gadering gehouden in een van de lokalen der O.L. Dorpsschool. De opkomst was niet groot. De heer Koldeweij wees er in zijn ope ningswoord op, dat de vereniging niet zo zeer bedoeld is als een volksfeestcommis sie, maar zich in hoofdzaak belast met de verzorging van het kinderfeest op de ver jaardagen van H.M. de Koningin en de andere leden van het Koninklijk Huis. Mej. W. E. Wolters bracht het jaarver slag uit, waaraan wij ontlenen, dat de vereniging momenteel 200 leden telt. Met Koninginnedag werden de kinderen van de Doi'psschool getracteerd en een goo chelaar trad voor hen op. Uit 't jaarverslag van de penningmees ter, de heer M. Bouwhuis bleek, dat er 'n klein batig saldo was. De rekening werd door de heren B. H. Brouwen en J. Aan stoot onderzocht en goed in orde bevon den, zodat de penningmeester onder dankzegging werd gedechargeerd. De aftredende bestuursleden, mej. Wol ters en de heer H. Soer, werden met alge mene stemmen herkozen. GIFTIGE SPUITMIDDELEN. Er wordt blijkbaar niet voldoende aan dacht aan geschonken, dat de spuitmid- delen, welke men in deze tijd van het jaar op de akkers gebruikt ter bestrij ding van onkruid enz., bijzonder giftig en dus voor mens en dier gevaarlijk zijn. Zo is ons bekend, dat door vergifti ging met deze middelen een tweetal hon den gestorven is en dat ook een drietal eenden het slachtoffer van deze spuit- middelen geworden zijn. Het zal natuurlijk zeer moeilijk zijn om dieren, welke men niet binnen houdt, voor deze gevaren te vrijwaren, maar het is bedenkelijk, dat lege dozen, waarin dit vergift in poedervorm verpakt is ge weest, bij de akkers blijven slingeren en dat kinderen daarmee spelen, zoals is voorgekomen. Wij zouden allen, die deze vergiftige bestrijdingsmiddelen gebruiken, ernstig op het hart willen binden, daarmee steeds de grootst mogelijke voorzichtig heid in acht te nemen, opdat hun han delen niet tot ernstige gevolgen aanlei ding kan geven.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1952 | | pagina 1