[1 Plaatselijk Nieuws ik Veertig jaar jachtopziener. Officiële publicatie. Verkiezingen Tweede Kamer der Staten-Generaal. ZATERDAG 10 MEI 1952. n irtlGHLDlU AU ITAAiA No. 19. Jaargang 4. f HOLTENS NIEUWSBLAD Verschijnt elke Zaterdag. De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad te Holten. Telef. K 5J;8S - 284 Adv.-prijs: 1—15 m.m. (acontant) 1.50. Iedere m.m. meer f 0.06 vi Gevallenen op plechtige 2 wijze herdacht. De herdenking van de gevallenen in n {de laatste wereldoorlog had Zaterdag- roo avond plaats met een eenvoudige krans- uitlegging op de Canadese militaire be- :el( graafplaats op de Holterberg en een 'jicj plechtige samenkomst van de oud-strij- laie ders en ingezetenen bij het monument der 3rè gevallenen aan de Molenhei terweg. Op de Canadese begraafplaats, waar velen de graven der gesneuvelden met orr verse snijbloemen voorzien hadden, legde ste de burgemeester, Mr. W. II. Enklaar, met enkele leden van de afdeling Holten van het Ned. Oorlogsgraven Comité, een krans namens de afdeling. •dai Ter herdenking van de gesneuvelde ui plaatsgenoten had om ruim half acht ui een stille gang plaats van de Herv. Kerk ei af naar het monument aan de Molenbei - vee terweg. De oud-strijders trokken op on der leiding van de heer G. van de Bos, atst bii welke stoet zich de burgemeester joc en de overige leden van het dagelijks be- j situur onzer gemeente aansloten. In te- har gcnstelling tot vorige jaren sloten zich ook verschillende ingezetenen aan, zoals i) dat i n de bedoeling der oud-strijders lag. Hun aantal was niet zo groot, doch dit aantal zal de volgende keren zeker toe nemen. Nadat om precies acht uur de twee minuten stilte in acht genomen waren, sprak burgemeester Enklaar enkele ivoor - t). den van herdenking en werden door hem en een tweetal oud-strijders kransen aan n. de voet van het monument gelegd, dat reeds met bloemen was getooid. De muziekvereniging HMV speelde „Blijf bij mij, Heer", waarna zij deze so- bere, maar ontroerende plechtigheid be- 1 i) sloot met het „Wilhelmus". 30 opgaven gedaan om aan deze ex- NAAR NW.-GUINEA VERTROKKEN cursie deel te nemen. Onze plaatsgenoot, de heer B. Soer, die Men moet zich uiterlijk 13 Mei a.s. ajg sergeant-ziekenverpleger reeds enkele opgeven bij de 'bestuursleden. Zover er jaren op het eiland Bialc bij Nieuw- plaats over is kunnen ook niet-leden n..-—ic-. Witman ner deelnemen. De reiskosten bedragen pLm. f6.- per persoon. Voor consumpties over de grens zorgt de OAD. De excursie zal ongeveer 1 Juli worden gehouden. Bij de rondvraag vroeg de heer W. Rietberg of er nog liefhebbers waren voor een aardappelselectie-cursus. Hier voor gaven zich 8 leden op. Guinea heeft vertoefd, is Vrijdag per Constellation van de KLM naar dit verre oord vertrokken. Hij zal daar een functie aanvaarden als hoofd van een algemeen lagere school van de Ned. Herv. Zen ding te Ocgstgeest, in de kampong So- rido. Het vliegtuig vertrekt Vrijdagavond pl.m. 9 uur van Schiphol en de heer Soer zal volgens de dienstregeling Maandag O 1 ZjCLL uv - Gevraagd werd of men nog voor de Qm g uur giak aankomen. -i Ti rv:i iiidkiI 1 i i. i i „Jong Holten" in vergadering bijeen. Dc vereniging .,-Jong Holten*', afde- ling van de^ WO. hield Dinsdagavond in café „Stationszicht" van de heer G. Vruggink een goed bezochte ledenver gadering onder voorzitterschap van de heer J. Veneklaas Slols. In zijn openingswoord heette hij in het bijzonder welkom de adviserende leden, de heer W. Rietberg, assistent der Rijks- landbouwvoorlichtingsdienst en dc adspi- rand-leden, welke in April j.l. hun eind diploma verwierven. Gezamenlijk zong men daarna het bondslied. De voorzitter deelde vervolgens mede, dat op het adres van de landbouworga nisaties thans van de zijde der Ned. Spoorwegen bericht is ontvangen, dat men trachten zal door het aanbrengen van een geluiddempende laag op de aan wezige brandplaten van het grote viaduct het lawaai, dat door dc treinen veroor zaakt wordt, tot een minimum te beper ken. Verder deelde hij nog mede, dat voor de varkensmestwedstrijd een 160 varkens zijn opgegeven, waardoor een belangrijke bijdrage in de afdclingskas te verwachten is, welke voor het werk van de vereniging zeer goed te pas zal komen. De heer W. Rietberg hield vervolgens een uitvoerig een zeer duidelijke inlei ding over het inkuilen van gras en het ruiteren van hooi. Aan de hand van tal van cijfers toonde hij aan de uiteenlo pende resultaten, welke met de ver schillende methodes bereikt kunnen wor den. Willen we goedkoper door de win ter, aldus de heer Rietberg, dan zullen we zoveel mogelijk krachtvoer op eigen bedrijf moeten winnen. Dit is mogelijk in dc vorm van kuilvoer en hooi van jong gras. door een prima bewerking en toe voegingen voor het inkuilen en door het ruiteren van het hooi, waarbij men niet zo van het weer afhankelijk is. Vele vragen werden hierna nog door spreker beantwoord. De voorzitter dankte de heer Rietberg voor zijn leerzame inleiding. Bij monde van de lieer H. Blankena werd een breedvoerig verslag uitgebracht van de op 5 April j.l. gehouden jaar vergadering der BOO te Almelo. In de pauze werden loten van de Pj GN verkocht ten bate van de* Nationale Landdag der Plattelands jongeren op 7 Mei te Resteren. Na de pauze kwam de contributiever hoging aan de orde. Het bestuur stelde voor deze van f 3.- op f 3.50 te brengen, dit in verband met dc grotere afdracht aan het hoofdbestuur. Gevraagd werd of het niet beter was direct op f4.- over te stappen, anders staan we een volgend jaar voor een zelfde geval. Met algemene stemmen werd besloten de con tributie op f4.- per jaar te brengen. Voorts werd besloten dit jaar weer een excursie te maken, 't Vorig jaar kon dit niet doorgaan wegens gebrek aan belang stelling. Het bestuur had een buitenge woon prachtige excursie op 't oog naar het Duitse grensgebied (over dc grens), indien hiervoor voldoende belangstelling bestaat. Men heeft hiervoor nodig 2 pas foto's en een bewijs van Nederlander schap, welke men persoonlijk van het ge meentehuis dient af te halen. Staande de vergadering werden al ruim hooibouw naar Heino gaat. Dit werd vastgesteld op 30 Mei. Hiervoor tevens opgave bij de bestuursleden. Tegen elf uur sloot de voorzitter de vergadering en wenste allen een wel thuis. HET GELUID WORDT GEDEMPT. Het secretariaat van de plaatselijke 1 OLM-afdeling bericht ons: Op initiatief van de plaatselijke af delingen der OLM en CBTB en van de boerenjongerenorganisaties werd met een aanbeveling van het gemeentebestuur een verzoek gericht tot de Directie van de N.V. Ned. Spoorwegen te Utrecht om maatregelen te willen treffen, het lawaai bii het passeren van treinen over het spoorwegviaduct te beperken. Genoemde directie heeft B. en W. thans medegedeeld, dat getracht zal wor den op korte termijn hierin verbetering te krijgen door het aanbrengen van een geluiddempende laag onder de brand platen. GESLIPT MET DE BROMFIETS. In het afgelopen weekend slipte de heer Bennekers uit Deventer met zijn bromfiets op de Deventerweg, doordat hij in het mulle zand naast het rijwiel pad terecht kwam. Hij kwam met zijn ge zicht zeer onzacht met de stenen in aan raking en moest bewusteloos bij de heer H. Tulier, ter hoogte van wiens woning het ongeluk gebeurde, worden binnenge dragen. De heer H. Tuller heeft hem als goed EHBO-er .direct bijgebracht en verbon den, zodat de heer B., nadat ook zijn bromfiets weer was opgekalefaterd, op eigen kracht de koekstad weer kon op zoeken. Zo blijkt het van grote betekenis, dat er op verschillende plaatsen in onze ge meente mensen zijn, die door EHBO-on derricht in staat zijn eerste hulp te ver lenen. Hetgeen vooral van betekenis is, wanneer de doktoren niet terstond be reikbaar zijn. DRIKUS VEER VERTELT. Na afloop van de ledenvergadering van de Motor- en Automobielclub „De Hol terberg", welke Dinsdag 13 Mei a.s. in Hotel Muller, Deventerweg, gehouden zal worden, te omstreeks 9 uur, zal de be kende zesdagenrijder en motorracer Dri- kus Veer uit Borculo een causerie hou den over zijn belevenissen in de races, waaraan hij heeft deelgenomen. Deze causerie is gratis toegankelijk voor niet- leden van de club. Zie voorts de agenda. COLORADOKEVER-CONTROLEUR. Onze plaatsgenoot, de heer J. Brink, is benoemd tot coloradokevercontroleur voor Holten en omgeving. KINDERUITZENDING CENTRAAL GENOOTSCHAP. Genoemde afdeling bericht ons: Evenals het vorige jaar zullen ook dit jaar enige kinderen worden uitgezonden voor verpleging in één van de Kolonie- Jiuizeri. Deze uitzending geschiedt op advies van de schoolarts en de huisarts'. In dc loop van deze maand zal door aanbieding van een kwitantie de door de leden toegezegde jaarlijkse contri butie worden geïnd. Het Centraal Genootschap bestaat thans 50 jaar en in verband hiermede wordt een nationale inzamelingsactie gevoerd, welke ten doel heeft de wederopbouw van liet herstellingsoord „Emmakinderhuis" te Wijk aan Zee, één van de koloniehuizen van het G.G., dat tijdens de oorlog bijna geheel werd verwoest. Het C.G. telt bijna 600 over het ge hele land verspreide afdelingen, die sa men ongeveer f250.000.- bij elkaar ho pen te brengen voor de wederopbouw van gemeld kindertehuis. Voor het verkrijgen van dit geld wordt o.a. een jubileum-loterij gehouden met een le prijs ter waarde van f8000.-, een 2c prijs ter waarde van f4000.-, een 3e prijs ter waarde van f2000.- en meer dan honderd kleinere prijzen, waarvan de laagste nog f25.- bedraagt, te be steden naar keuze der winners. Iïct bestuur van de afdeling Holten heeft 200 loten besteld, die per stuk 50 cent kosten. Een gedeelte hiervan is reeds verkocht en bij het innen van de contributie zullen de leden tevens in dc gelegenheid worden gesteld één of meer loten te kopen. Wij zijn er van overtuigd, dat velen dit gaarne zullen doen om zo ook mede te werken tot het verkrijgen van meer verplegingsruimte voor het zwakke kind. Het is een prachtige laak, die de heer Soer op zich genomen heeft en wij ho pen van harte, dat hij in de vervulling daarvan in dit verre land de gewenste bevrediging zal vinden. Onze beste wen sen vergezellen hem op zijn reis. VERGADERING A.R. JONGEREN. De Arjos vergaderde Vrijdagavond 2 Mei in Rehoboth onder leiding van haar voorzitter, de heer H. Beltman. In verband met de a.s. bevrijdingsherden king werd gezongen Ps. 66 5 en 6. Hierna werd met gebed geopend en ge lezen 1 Petr. 2 13-17. Allen werden hartelijk verwelkomd. Verder werd besproken 't deelnemen aan de landelijke verkiezingstoogdag op 21 Juni in Den Haag. Een aantal leden gaf zich op voor deze tocht. Men zal trachten het nuttige aan het aangenome te paren, door de hele dag te besteden aan deze reis. 's Morgens zal men er een plezier tocht van maken door Scheveningen te bezoeken, en dan 's middags naar de meeting gaan, die om half drie aan vangt. Deze toogdag moet slagen, sprak de voorzitter. Het deelnemen aan deze toogdag is toch ook een getuigen en een belijden van onze beginselen en van de Naam van Jezus Christus voor de men sen. We moeten laten zien, dat er in Nederland nog Christen-jongeren zijn, een Calvinistische jeugd, met hoger ide alen bezield dan sport en spel en zin genot alleen. Het moet blijken, dat we Jezus Christus onze Koning willen die nen, ook op het terrein der politiek, al zijn we ook nog jong. Christus heeft gezegd: Wie Mij belijden zal voor de mensen, zal Ik ook belijden voor Mijn Vader in de hemel; maar wie Mij ver loochenen zal voor de mensen, zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader in de hemel. Het wegblijven van deze toogdag is toch in zekere zin ook 'n verloochening van Jezus Christus. Laten we daarom in gesloten gelederen op 21 Juni op trekken naar Den Haag, besloot spr. Mej. Tr. Kolkman, de secretaresse, las nu de notulen, waarna mej. Minie Mulder een inleiding hield over „Het probleem van de christelijke staat". De bekende alinea uit Art. 36 der Ned. Geloofsbelijdenis kwam bij de be spreking in het geding. Conclusie was, dat het geen overheidstaak is om het rijk van de anti-Christ ten gronde te werpen en het Evangelie met de macht van het zwaard te verbreiden. Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, spreekt de Heere. Roeping der overheid is rege lend, beschermend en rechtsbedelend op te treden. Iedere levenskring moet zich ontplooien kunnen naar eigen aard en heeft souvereiniteit in eigen kring. De overheid heeft er op toe te zien, dat de verschillende kringen van samenleving elkaar niet verdrukken en moet zo doende het zwakke beschermen. Na de discussie over dit onderwerp werd gepauzeerd. Heropend werd met het zingen van het Wilhelmus, dit nog ter ere van de verjaardag onzer Konin gin. G. Hulsman Hzn. vestigde in zijn maandoverzcht de aandacht nog eens op de belangrijke politieke gebeurte nissen in binnen- en buitenland. In zonderheid handelde hij over de con gressen, die de verschillende politieke partijen houden met het oog op de a.s. verkiezingen. Om des tijds wille moest de bespreking kort zijn. De zaak-Wester ling kwam alleen ter sprake. Op 5 Juni zal de volgende vergade ring gehouden worden. Onderwerpen zijn „Politiek en Historie", door Han- nèke Veldhuis; Politiek overzicht, door Hans de Zwaan. Gezongen werd Gez. 28 1 waarna G. Hulsman voorging in dankgebed en de voorzitter de vergadering sloot. SIMAVI-COLLECTE. De Simavi-collecte, welke in de 2de helft van April gehouden werd, heeft f 103,11 opgebracht. REÜNIE VAN MOTORRIJDERS. Het afdelingsbestuur van Overijssel der Kon. Ned. Motorrijders Bond orga niseert in samenwerking met de Motor en Automobielclub „De Holterberg" een grote reünie naar Holten op Hemel vaartsdag (22 Mei). Aankomst der reu- nisten tussen 11 en 1 uur in hotel G. Muller aan de Deventer weg. Vervol gens wordt er om 3 uur een betrouw- baarheidsrit ter lengte van pl.m. 45 km. gehouden, waaraan hopelijk door alle reünisten wordt deelgenomen. Dit belooft bij eventueel mooi weel een prachtige motordag te worden. Joh. Wolters Op Maandag 12 Mei a.s. hoopt de heer Joh. Wolters op de Lichtenberg zijn 40-jarig jubileum te herdenken als jachtopziener. Dc heer Wolters ving zijn loopbaan aan op 12 Mei 1912 in dienst van Jhr. Teding van Berkhout te Olst. Op 1 Nov. 1918 trad hij in dienst van de heer J. J. ter Horst, fabrikant te Rijssen. Behalve een kundig jachtopziener en wildschut, die een grote liefde koestert voor zijn mooi beroep, is de jubilaris iemand,' die steeds een grote belangstel ling getoond heeft voor het algemeen belang. Zo is hij uit hoofde van zijn functie als lid van de oudercommissie der O.L. Dorpsschool in Maart 1925 de medeoprichter en wij mogen wel zeggen de stuwende kracht geweest voor de Ilol- tense Hand- en Naaiwerkschool, welke school sinds die tijd van grote practische betekenis is geweest voor de jonge meis jes, welke de schoolbanken hadden ver laten en zich aan de huishouding moesten gaan wijden. De jubilaris zag zeer wel in van welke enorme betekenis het zou zijn, wanneer de jonge vrouw het naai en herstelwerk in het huishouden zelf zou kunnen verrichten. De opleidingsmoge lijkheden waren toen voor beperkte beurzen nog dun gezaaid, zodat een cur sus in eigen plaats tegen betrekkelijk geringe kosten onmisbaar was. Voorts was hij medeoprichter van het algemeen ziekenfonds. In de periode, welke aan 30 Juni 1925 vooraf ging, heeft hij er toe helpen bijdragen, dat deze nuttige instelling hier vaste voet kreeg en tot een flink fonds is uitge groeid. Voorts is de heer Wolters medeoprich ter geweest- van de Holtense Vrijwillige Bosbrandweer en fungeert hij thans nog als groepscommandant van een der groe- pen voor de Holterberg, welke in de Prov. Overijsselse Stichting voor de Bos brand weerbestrij ding zijn opgenomen. Hij is de raadsman op velerlei ge bied in zijn buurt en heeft in de tweede wereldoorlog goed werk gedaan voor onze nationale zaak. Het zal de jubilaris, die een prettig en opgewekt mens is en een vlot causeur, op deze belangrijke dag zeker niet aan belangstelling ontbreken. Bij de vele gelukwensen, welke hem toegevoegd zullen worden op zijn jubi leumdag, voegen wij ook gaarne dc onze. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 uur Ds de Vries. Dijkerhoek. 10 uur Ds Knipscheer. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds Vos van Hoogkerk. In beide diensten is de 3e collecte bestemd voor het Prot. Interkerkelijk Thuisfront (P.I.T.). BURGERLIJKE STAND. Geboren: Willem, zv. J. van Beek en J. Eertink, Burg. v. d. Borchstraat 7. Berend Willem, zv. T. Stevens en H. W. Peters, Holterbroek 85. Jan Willem Marinus, zv. J. W. Nijenhuis en B. Kap- pert, Neerdorp 71. Ondertrouwd: L. G. Haverslag, 26 jr. en H. H. Schooien, 21 jr., Rijssen. G. J. Huisman, 31 jr. en G. Jansen, 26 jr. H. J. Vasters, 24 jr. en H. Leunk, 21 jr. H. J. Oostervelt, 22 jr., Rijssen en J. A. Schoneveld. 19 jr. F. J. Pas op, 26 jr. en H. B. Jansen, 23 jr. B. Faber, 28 jr. en G. J. van Essen, 28 jr. Ingekomen personen: V. E. Palm en echtg. van Bandung naar Holterberg 42. R. E. Durand geb. Urbach en gezin van Soerabaja naar Holterberg 42. C. E. Stukker geb. v. d. Ridder van Vlaardingen naar Oranjestraat 20. J. A. Slotman van Vriezenveen naar Oranjestraat 73.A. G. Jansen Mane schijn van Diepenveen naar Dijkerhoek 25. W. Brinks van Gorssel naar Hol terbroek 53. G. Jansen geb. Jansen van Olst naar Espelo 27. J. Blanken van Wierden naar Beuseberg 161. J. Brinkman van Raalte naar Espelo 28. J. Benjamins van Hoogeveen naar Beuseberg 93. Vertrokken personen: H. Burink van 'Dorpsstraat 38 naar Raalte. J. M. Ahoud van Burg. v. d. Borchstraat 10 naar Eist (Gld.). J. Wiersma en gezin van Stationsstraat 5 naar Hoogeveen. B. Brinkman van Holterbroek 61 naar Hellendoorn. H. J. van Eijber- gen van Dorpsstraat 31 naar Almelo. G. E. Kemper van Espelo 13 n. Voorst. T. v. d. Klippe van Neerdorp 23 naar Ommen. Z. Blijenberg en gezin van Holterberg 42 naar Deventer. AGENDA* Vrijdag 9 Mei: Contactvergadering van V.V.V. met plaatselijke verenigingen om 8 uur in hotel Vosman. Maandag 12 Mei: Belangrijke vergade ring A.R. Kiesvereniging „Nederland en Oranje" in de consistorie van de Geref. Kerk. Aanvang 8 uur. 1217 Mei: Collecte Sanatoria „Sonne- vanck" en „Zonnegloren". Dinsdag 13 Mei: Ledenvergadering der Motorclub in hotel Muller, aanvang half acht. Om pl.m. 9 uur: Causerie van de heer Drikus Veer over zijn wedstrijdbelevenissen (zie bericht). Vrijdag 16 Mei: Jaarvergadering Hol tense Oranjevereniging in de O.L. Dorpsschool om 8 uur (zie annonce). Woensdag 21 Mei: Aanbesteding bouw gemeentewoningen v.m. 10 uur ten Gemeentehüize. Donderdag 22 Mei (Hemelvaartsdag): Motorrijders-reunie met betrouwbaar- heidsrit. Aanvang 3 uur. STEMMEN BIJ VOLMACHT. 1. De burgemeester van HOLTEN brengt ter openbare kennis, dat ter secretarie dezer gemeente kosteloos ver krijgbaar zijn de formulieren voor de verzoekschriften om bij volmacht te stemmen ter verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Gene raal op 25 Juni 1952. 2. De gelegenheid tot het stemmen bij volmacht is opengesteld: a. voor de kiezer die blijkens een geneeskundige verklaring tengevolge van zijn licha melijke toestand vermoedelijk niet in staat zal zijn in persoon aan de stem ming deel te nemen; b. voor de kiezers die blijkens een door hem ingediende verklaring op de dag der stemming vermoedelijk zal vertoeven buiten de gemeente, in welker kiezersregister hij op de dag der candidaatstelling is opge nomen. 3. Het verzoekschrift moet uiterlijk 11 Juni 1952 door de kiezer worden in gediend bij burgemeester en wethou ders der gemeente, in welker kiezers- register hij op de dag der candidaat stelling is opgenomen. 4. Bij het verzoekschrift moet be halve de verklaring hierboven genoemd onder a of b en zonodig bescheiden tot staving daarvan, een verklaring van de gemachtigde worden ingediend, dat deze bereid is als zodanig op te treden. 5. Hij die zich bereid heeft ver klaard als gemachtigde op te treden, moet zijn opgenomen in het kiezers- register, waarin de naam van de ver zoeker voorkomt, en bevoegd zijn tot het deelnemen aan dezelfde verkiezing. 6. Een kiezer mag niet meer dan één aanwijzing als gemachtigde aannemen, behoudens dat hij een tweede aanwijzing mag aanvaarden indien het betreft het stemmen bij volmacht namens huisge noten. 7. De volmachtgever is niet gevoegd de volmacht in te trekken of in per soon aan de stemming deel te nemen. 8. Een kiezer aan wie is toegestaan in een andere gemeente aan de stem ming deel te nemen, is niet bevoegd om bij volmacht te stemmen. Holten. 8 Mei 1952. De burgemeester voornoemd, W. H. ENKLAAR. HELPT MEE AAN DE TUBERCULOSE-BESTRIJDING. De sanatoria in Nederland zijn nog overvol van de patiënten, welke daar voor de gevreesde volksziekte, de tuber culose, genezing trachten te vinden. Dat herstel kunnen zij daar inderdaad vin den, maar het kost schatten gelds. Er zijn al inrichtingen, waar de verpleeg- prijs f9.per dag bedraagt en men kan nagaan, dat deze kosten bij zeer velen niet uit eigen middelen gevonden kunnen worden. Gelukkig, dat de ziekenfondsen door een herverzekering bij de Stichting Sanatoriumverzekering „N.S.V." in vele gevallen belangrijk kunnen bijdragen, maar er is nog zeer veel nodig om de verpleging tot een goed resultaat te brengen. In verband hiermede houden de Prot. Chr. Sanatoria „Sonnevanck" en „Zon negloren" in de week van 12 tot 17 Mei in het gehele land him jaarlijkse col lecte. In onze gemeente zal zij uitge voerd worden door de schoolkinderen. Het is duidelijk, dat een vriendelijk be roep op U gedaan wordt een offer te willen brengen voor uw medemens, die onder vaak zeer moeilijke omstandig heden op genezing wacht. Geeft dus met milde hand.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1952 | | pagina 1