K. ag Plaatselijk Nieuws "Ziekenfonds had een goed jaar 'No. 17. Jaargang 4. ZATERDAG 26 APRIL 1952. Verschijnt elke Zaterdag. ROLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting Holtens Nieuvisblad" i.o. te Holten. Telef. K 5J/8S - 23Jf Adv.-prijs115 m.m. a, contant1.50. Iedere m.m. meer 0.06 Vrijwillige afdeling heeft een overschot van f 14.468,36. Het waren deze keer geen sombere klanken, welke in de jaarvergadering van het Algemeen Ziekenfonds te be luisteren vielen. De vergadering werd Maandagavond gehouden onder voorzitterschap van de heer J. H. Bolink in de zaal van de heer K. ter Horst. In zijn welkomstwoord wenste de voorzitter de leden nog een gezegend 1952 toe. De gezondheid is de grootste schat voor een mens, aldus de heer Bo link en die heeft men ook wel nodig nu de ziekenfondsleden nog steeds in de omvang der verstrekkingen besnoeid worden. Hoe minder men de dokter in zo'n geval nodig heeft hoe beter. Gunstige en ongunstige cijfers. Alvorens het jaarverslag over 1951 uit te brengen, gaf de secretaris-pen ningmeester, de heer H. Soer, de con clusies weer van het accountantsrap port over het jaar 1950, die zeer gun stig luidden voor het gevoerde beheer. Uit de cijfers van 1951 waren tal van interessante bijzonderheden af te lei den. De vrijwillige afdeling boekte een overschot van f 14.468,36, hetgeen valt toe te schrijven aan een geringer aan tal verplegingen in de ziekenhuizen dan waarop gerekend was en aan het feit, dat talrijke rentetrekkers mensen op leeftijd dus van de vrijwillige naar de verplichte afdeling werden overge schreven. De verplichte afdeling boekte een na delig slot van f 15.257,68, doch dit be drag kan door verhoging van de bij drage uit het vereveningsfonds worden opgeheven. Minder gunstig was het gesteld met het aanvuliingsfonds, dat hoge kosten voor haar rekening kreeg, doordat uit één gezin drie kinderen gedurende de volle termijn van 180 dagen, waarop men recht heeft, voor rekening van ciit fonds in Deventer in het ziekenhuis moesten worden opgenomen, dat was reeds een uitgave van 540 x f8.75. Voorts vraagt de herverzekering voor de kosten van sanatoriumverpleging, welke aanvankelijk gesteld was op t 8 en nu op f 9 per verpleegdag, aanzien lijke bedragen. Dit fonds boekte dan ook een tekort van f 4453,80. Doch dit bedrag kan grotendeels gevonden wor den door de batige saldi van vorige dienstjaren aan te wenden. De gemiddelde zielenstónd was: ver plichte afdeling 1586 (v. j. 1323); vrij willige afdeling 1359 (v. j. 1370) en aan vullingsfonds 2945 (v. j. 2693). Het to taal aantal verzekerden is ook dit jaar weer gestegen. 64 In het verslag wordt nog aangevoerd, dat de vrijwillige afdeling selfsuppor- ting moet worden, d.w.z. dat zij zich zelf zal moeten kunnen bedruipen. Het be stuur stelde de premie vast op f 1.per persoon van 16 jaar en ouder p. week. Deze premie ligt beduidend beneden die van de omliggende fondsen. De verstandhouding met de huisart sen was weer uitstekend, terwijl met de boden goed werd samengewerkt; de heer Meijer behaalde zijn getuigschrift als bode. H Uit het veelvuldig cijfermateriaal blijkt, dat de huisartsenhulp voor het verplichte fonds f 13.718,56 en de vrij- willige afdeling f 11.442,bedroeg, be nevens wegens genees- en verbandmid- delen f 1354,65 en f 1438,25. Aan specialistenhulp werd betaald 1 resp. f 8571,18 en f6723,03 en uit het aanvullingsfonds f 158,28. De tandheelkundige hulp beliep resp. O f4339,66 en f3747,27. Het aantal verpleegdagen in de zie kenhuizen en de kosten daarvan be- droegen voor de verplichte afdeling 1578 dagen f 15.698,47; vrijwillge afdeling 938 dagen f 8663,53; aanvullingsfonds 914 dagen f 8408,43. Voor het St. Geertruiden Gasthuis en D. het S. Jozef gesticht bedroeg het aan- r tal verpleegdagen resp. 597, 318 en 743 O dagen en 742, 512 en 106 dagen. Het aantal verpleegdagen naar de patiënten bedroeg: mannen 338, 87 en 39; vrouwen 712, 392 en 153; kinderen 527, 459 en 722. !l' Er werden nog bedragen uitgegeven :n voor heilgymnastiek en massage, korte :r golfbehandeling enz. voor resp. f 213, ie en f 263,Kunstmiddelen resp. f 414,90 'P en f 617,97. Ziekenvervoer f 1238,12 en f 979,22. Sanatoriumverpleging en her- verzekering vergden resp. f 166,40 en f2644,46 en aanvullingsfonds f4543,32. De algemene onkosten bedroegen dit jaar f 6933,01, waaronder f 3674,19 voor j incasso, f 1075,53 voor salarissen en aan I sociale lasten f 625,06. De inkomsten. [e De inkomsten van 't verplichte fonds )f bedroegen f 36.286,04 (voorschot vereve ningsfonds f36.000,—) die van de vrij- j willige afdeling f 54.572,48, waarin aan contributie f43.080,49; en die van het aanvullingsfonds f 9349,53, waarin aan contributie f 9342, Nadat door de heer Soer enkele vra gen beantwoord waren bracht de voor zitter hem dank voor zijn uitvoerig ver slag. 't Accountantsrapport hierover volgt nog. Bestuursverkiezing. De aftredende bestuursleden, de heren W. Beijers, G. J. Lanting en H. Soer, werden met algemene stemmen herko zen. Allen namen de herbenoeming weer aan en werden door de voorzitter gelukgewenst. Bij de rondvraag werden door het bestuur nog enkele inlichtingen gegeven over de huidige stand van zaken op het ziekenfondsgebied, waarna de voorzit ter de overigens niet druk bezochte vergadering sloot. VESTIGING NIEUWE TANDARTS In het pand van de heer H. Soer, La- renseweg 3, heeft zich als tandarts ge vestigd de heer W. Smeenk, welke iedere werkdag, behalve des Zaterdags, spreek uur zal houden. Het vertrek, dat vroe ger als winkel dienst deed, is geheel voor dit doel ingericht. De heer Smeenk is voornemens, zodra de mogelijkheid daarvoor aanwezig is, zich vast in onze plaats te vestigen. Wij verwijzen nog gaarne even naar de annonce in dit nummer, houdende de aankondiging van zijn vestiging in ge noemd pand. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 uur Ds de Vries, 10.30 uur (Bed. H. Doop) Ds de Vries. In beide diensten collecte voor Gen- dringen. Dijkerhoek. 10 uur Ds Knipscheer. Collecte voor Gendringen. Geref. Kerk. 9.30 uur (Bed. H. Av.) en 3 uur (Bed. H. Av. en Dankz.) Ds Hoogkamp. GROTE VOGEL IN VOORSWEIDE Woensdagmiddag streek plotseling een grote vogel neer in Voorsweide, de plaats waar jaarlijks het Oranjefeest gevierd wordt. Het was een zweefvliegtuig, de Fokker Ph 176, bestuurd door de heer J. Vastenouw uit Arnhem. De heer Vastenouw was des middags om 12.30 uur opgestegen van het vlieg veld Terlct bij Arnhem en moest een uur later wegens gebrek aan thermiek boven Holten een noodlanding maken. Hij koos daarvoor de weide van de heer M. Tee- selink, omdat deze vlak aan de grote verkeersweg, de Rijssenseweg, is gele gen en voldoende ruimte bood om een goede landing te maken. Die landing liep dan ook zeer vlot van stapel, want (het toestel schoof slechts een tiental/ meters over de grond om daarna stil te staan. Het toestel was een z.g. prestatie^ toestel, een Duits ontwerp, door de Fok kerfabrieken na de bevrijding in licentie gebouwd. Het had een gewicht van bijna 200 kg en een vleugelwijdte van 15 me ter, van vlcugelpunt tot vleugelpunt ge meten. Dit uit voornamelijk licht hout vervaardigde toestel kost ruim f 12.000.—. De heer Vastenouw, die vlieger-foto graaf is en meermalen met een geel vliegtuigje foto's van Holten uit de lucht genomen heeft, was voordien instructeur zweefvlieger. Hij was met vier andere toestellen die middag van Teriet opge stegen om te trachten het vliegveld Eelde bij Groningen te bereiken. Een ander toestel zou proberen naar Hamburg te komen. Toen hij het vliegveld opbelde om van zijn landing mededeling te doen, waren vier van de vijf opgestegen vlieg tuigen al weer aan de grond. Zelf had hij, onder een wolk vliegende, teveel risico genomen door langs een andere wolk heen te trachten een verder drijvende wolk te bereiken. Hij kwam toen buiten de thermische opstijgingen, welke zich onder deze grote cumulus wolken ontwikkelen met het gevolg, dat zijn zweeftochtje afgelopen was en hij zien moest een geschikt landingsterrein te vinden. Dit was hem wonder goed ge lukt, daar zijn toestel van hier gemak kelijk gedemonteerd en opgehaald kon worden. Bii zijn vertrek was hij door een sport- vliegtuig tot op 300 meter opgetrokken om daarna zelf zijn weg te zoeken. Hij had op een gegeven moment een hoogte van pl.m. 1250 meter bereikt. Uit de stand van de hoogtemeter bleek, dat het terrein van opstijging bij Arnhem ruim 37 meter hoger ligt dan de weide, waarop hij in Holten landde. De komst van dit zweeftoestel trok vooral onder de jeugd veel belang stelling. Het werd van de zijde van de Rijkspolitie bewaakt en later naar Arn hem overgebracht. Als een aardige bijzonderheid kan nog vermeld worden, dat de vijfde zweefvlie ger, welke deze middag in Terlct opsteeg, meer succes heeft gehad. Het was de heer J. Koek, die een po ging ondernam om de grootste overland- afstandsvlucht, welke op zijn naam stond, te verbeteren. Deze heeft met zijn zweef - kist Hamburg weten te bereiken en daar mede zijn eigen record aanmerkelijk ver beterd. BESTUURDERSBOND N.V.V. De Vrijdagavond der vorige week' in het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfsterman gehouden vergadering van de bestuurdersbond van het NVV, werd wegens ongesteldheid van de voorzitter, voorgezeten door de heer G. L. Scholten, die in een kort openingswoord de be stuurders der vakverenigingsafdelingen welkom heette. In verband met de Zonnestraal-actie werd besloten voor alle leden tezamen een gift ineens aan de vereniging Zonne straal af te staan. De aftredende leden, de heren H. Sig- gers, Spoorwegpersoneel. H. Haarman, bakkersbond en G.' Punneboom, zuivel ar beidersbond, w:erden bij enkele candi- daatstelling herkozen. In de plaats van de heer H. Heijenk van de ABVA, werd gekozen de heer H. Kolkman. De heer G. Scholten bracht hierna het financieel verslag uit van de beide gezellige avonden, welke door de bestuur dersbond in de afgelopen wintermaanden werden gegeven. De organisatie daarvan bleek een klein batig saldo te hebben op geleverd. Bij de bespreldng van deze avonden werd besloten deze in het volgend seizoen op dezelfde wijze te doen plaats vinden. Eén avond wil men uitsluitend voor de leden met medewerking van een gezel schap of conferencier en de andere avond zal tevens tegen betaling toegankelijk zijn en zal meer bedoeld zijn als propaganda- avond. De mogelijklieid werd geopperd om het Ned. Volkstoneel weer hier te krij gen en dan b.v. met „Het Woord" van Kaj Munk. Er werd nog een kascommissie be noemd voor het nazien der boeken, welke zal bestaan uit de heren T. Koopman en H. Kolkman. Na een korte rondvraag sloot de voor zitter deze geanimeerde vergadering. Een snelle omloop van het geld Verhoogt de welvaart met geweld t Ligt voor de hand Betaal contant MEI-ACTIE 1940-1945. In een huis aan huis-circulaire deelt het bestuur van de plaatselijke afdeling van de Stichting 19401945 het een en ander' mede over de actie Mei-actie 1952 voor de werving van contribuan ten van de Stichting. Ruim 400 inwoners zijn reeds contri buant en zijn in de Meidagen herkenbaar aan een kaart voor hun raam, als teken, dat zij hun ereplicht hebben verstaan. De overige gezinnen zullen nu be werkt worden en daarvoor is de jeugd in geschakeld. Geld mag men aan de kinde ren niet meegeven, dat wordt later tegen afgifte van een kwitantie door een loper opgehaald. Het is niet de bedoeling, zo zegt het bestuur in zijn circulaire, om hoge bedragen te vragen, een gulden per jaar is reeds voldoende en men heeft daar mede reeds aan zijn ereplicht voldaan, maar men stelt cr wel prijs op, dat alle gezinnen in de gemeente een offer bren gen. Aan de jeugdige propagandisten, die meer dan 5 ingevulde strookjes of een totaal bedrag van f 5.verwerven, wordt een oorkonde beschikbaar gesteld, waarop staat, dat zij aan het werk der Stichting hebben deelgenomen en dat geldt als een bewijs van dank voor de verleende bijstand aan de slachtoffers van het verzet. Wat wij samen kunnen doen, dat is trachten te zorgen, dat de vrouwen en kinderen kunnen leven in een gelijk waardig sociaal millieu als zij zouden hebben geleefd als de vaders niet als vrijwilligers gesneuveld waren. Om dit te kunnen bereiken is een aanvullende uit kering nodig, boven de buitengewone rijkspensioenen, van f 2.500.000. Laat de jongens en meisjes, die bij U komen om de strookjes op te halen, dus niet met lege handen weggaan. Geeft U dus op als contribuant! PLECHTIGE HERDENKING 3 MEI De plechtige doden-herdenking, voor afgaande aan de Nationale Feestdag, zal dit jaar plaats hebben op Zaterdag 3 Mei a.s. Om precies 8 uur zal dan weer één minuut stilte in acht genomen worden. In een gecombineerde vergadering van de oud-strijders 1940, de oud-Ind. strij ders en de plaatselijke afdeling van de Stichting 19401945 is besloten een op roep tot de gehele bevolking te richten om aan deze opmars naar de plaats van herdenking deel te nemen. De formatie, welke dan gevormd zal worden, zal worden voorafgegaan door de oud-militairen en de verdere deel nemers woorden verzocht zich daarachter aan te sluiten. In een advertentie in dit nummer zijn daaromtrent nadere bijzonderheden ver meld. ZEEUWSE AVOND. De afdeling Holten van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen hield een zeer genoeglijke z.g. Zeeuwse avond in hotel Holterman. De bijeenkomst was druk be zocht. In haar openingswoord heette de pre sidente, Mevr. H. Maats-Kevelam, in het bijzonder welkom 6 nieuwe leden, welke voor het eerst de avond van de afdeling bezochten. Er werden, voordat met het Zeeuws programma kon worden begonnen, nog tal van huishoudelijke aangelegenheden afgedaan. v Tot afgevaardigde naar de voorjaars vergadering van de bond, welke achter in Mei in Utrecht gehouden zal worden, werd aangewezen Mevr. Nagelhout. Voor de provinciale vergadering te Emmeloord, te houden op 13 Mei a.s., gaven zich verschillende deelneemsters op. Mevr. Nagelhout en Mevr. Weijl werden als afgevaardigden aangewezen. Voor de verkiezing van een lid van het provinciaal bestuur werd Mevr. Nagel hout door de afdeling Holten en ook door verschillende andere afdelingen cartdidaat gesteld. Tal van leden zullen op 6 Mei a.s. deelnemen aan het bezoek aan de ten toonstelling „Woning en Kleding", dat per OAD-bus plaats vindt. Op 9 Juli zal een fietstochtje plaats vinden naar Delden en de Twickelerbossen. Nu de kleine bijdrage in de kosten van het maandblad niet meer van de leden gevraagd wordt, zal dit bedrag worden aangewend voor het bestrijden van de kosten van dit bezoek, zo werd besloten. Om wat nauwer contact met de leden te onderhouden zullen zij bij ziekte e.d. bezoek ontvangen van het bestuur. Met het zingen van het Zeeuwse volkslied werd nu het verdere deel van de avond ingeluid. Mej. E. T. van der Zwaag begeleidde deze samenzang op haar blokfluit. Met diverse opstellen en inleidingen werden vervolgens de verschillende aspec ten van de provincie Zeeland met haar stoere bevolking belicht. Door overzich ten van de economische en culturele om standigheden en de levensgewoonten der Zeeuwen verplaatste men zich in de sfeer van de provincie. De aantrekkelijkheid daarvan werd nog verhoogd, doordat koffie met Zeeuws gebak werd rond gediend en de aanwezigen een proefje konden nemen van de verschillende ver snaperingen, welke door de leden, naar Zeeuws recept, waren vervaardigd. Het was een leerzame en genoeglijke avond, die de band tussen de leden weer versterkt heeft. BOND VOOR STAATPENSIGNERING. De afdeling Holten van de Bond voor Staatspensionncring hield Dinsdagavond haar jaarvergadering in café „De Waag" van de heer K. ter Horst, onder voor zitterschap van de heer J. F. van Geen huizen Sr. In deze vergadering werden de jaar verslagen uitgebracht en deelde de se cretaris, de heer G. J. Lanting o.a. mee, dat de afdeling momenteel 464 leden telt. De penningmeester, de heer H. Meer man, bracht voor het laatst het financieel verslag uit, aangezien zijn functie wordt overgenomen door de heer Lanting. De inkomsten bedroegen f 425.10 en de uit gaven f414,12, zodat er een voordelig saldo was van f 10,98. Dc kascommissie, bestaande uit de he ren G. J. Kromdijk en G. Oplaat, had de bescheiden geheel in orde bevonden, zo dat de penningmeester en de secretaris dank werd gebracht voor hun verslagen. Tot leden van de nieuwe kascommissie werden aangewezen de heren G. J. Krom dijk en J. H. Bolink. De aftredende bestuursleden, de heren Van Geenhuizen, A. Scheperman en H. Tulier, werden bij acclamatie herkozen. Bij de rondvraag werden plannen be sproken voor de werving van leden. Er zijn plaatsen, waar practisch ieder gezin lid is van de bond. Ook hier wil men trachten door een intensieve ledenwerf actie. door middel van huisbezoek, de afdeling te versterken, opdat er nog meer propaganda van haar kan uitgaan. Dc lieer Lanting werd aangewezen als afgevaardigde naar de op 8 Mei in hotel Krasnapolsky te Amsterdam te houden bondsvergadering. Er werd voorts nog gesproken over de stand van zaken met het Staatspensioen in verband met de invoering van de be drijfspensioenfondsen en de plannen tot vorming van een bodempensioen. Gevonden en verloren voorwerpen. Gevonden: Damesportemonnaie met in houd; zakdoek; zakdoek, waarin geld geknoopt; autobuitenband; bankbiljet; zakmes; 2 muntstukken: portefeuille; boodschappentas met inhoud. Verloren: Snoer im. parels; linker kin- derwant, bruin-groen; agfa-box (4,5x6) in bruin lederen etui (kunstleer); bruin- lederen portcinonnaie met inhoud. Inlichtingen op het Groepsbureau der Rijkspolitie te Holten, tel. 352. MARSCONCERT H.M.V. Bij goed weer hoopt HMV op Ko ninginnedag een populair marsconcert te geven in de muziektent, 's avonds van 7= 8 uur. AGENDA: Maandag 28 April: Openbare vergade ring C.H.U. in „Irene". Aanvang half acht. Spreker: de heer Tilanus, frac tieleider der C.H.U. (Zie annonce.) Maandag 28 April: Algemene vergade ring V.V.D. afd. Holten om 8 uur in hotel Holterman. Spreker de heer W. J. Leijds te Almelo, over de huidige politieke toestand. Woensdag 30 April: Chr. Oranjevereni ging. Gezellige avond in „Irene" met medewerking van „O.C.H.". (Zie an nonce). Woensdag 30 April, 'smiddags half één: Opening nieuwe zaak van de heer B. J. Slotman. Woensdag 30 April van 7 tot 8 uur: Marsconcert H.M.V. in de muziektent. Woensdag 30 April: Uitvoering H.G.K. met Oranjebal in Amicitia. Aanvang 8 uur. Donderdag 1 Mei: Meimarkt, Verkoop van Amerikaanse legergoederen. Bal in Amicitia. Zaterdag 3 Mei: Plechtige dodenherden king Monument Molenbelterweg. Zie aankondiging in dit blad. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Albert, zoon van G. J. Jan sen en E. Kolkman, Kolweg 59. Ingekomen: J. A. Reevoord van Die- penheim naar Look 86. G. Stam van Markelo naar Beuseberg 161. Vertrokken: A. Gerritse van Look 54 naar Kingston (Canada). ERNSTIG ONGELUK. Maandagmiddag, enkele minuten voor zes, is de echtgenote van de heer H. J. Kettelarij, landbouwer aan de Markelose- weg, in de nabijheid van het erve Nico- laas, een ernstig ongeluk overkomen. Zij had familie naar de dienstbus van de ÖAD gebracht, welke op dat moment uit de richting Markelo komt, en is bij het vertrek van de bus in gedachten de straat overgestoken, zonder op het drukke verkeer te letten. Zij w;erd gegrepen door de auto van de Gebr. Schorfhaar uit Markelo en tegen de grond gesmakt. Zij bekwam daarbij een ernstige wonde aan de borst en letsel aan het hoofd. Dokter Gerritsma, die de eerste hulp verleende, bracht haar met zijn auto naar de in de nabijheid staande woning, maar achtte directe op name noodzakelijk, omdat de wonde aan de borst zich ernstig liet aanzien. Met de ziekenauto uit Holten is ze daarna terstond naar het St. Jozefzieken huis in Deventer overgebracht, waar zij thans onder behandeling is van Dr. Eijck- man van der Kemp. Haar toestand is ernstig en zij moet volmaakte rust houden. De bestuurder van de auto treft geen schuld. POLITIEKE REDE TILANUS. Blijkens een annonce in dit nummer, waarnaar wij gaarne verwijzen, komt de fractieleider der CHU, de heer Tilanus, a.s. Maandag in Irene spreken. OPENING NIEUWE ZAAK. Zoals een advertentie in dit nummer aankondigt, zal de heer B. J. Slotman a.s. Woensdag 30 April, 's middags half één, zijn nieuwe winkel openen aan de Oranjestraat. Heel veel moeilijkheden moesten over wonnen worden, maar eindelijk is het dan toch zo ver gekomen, dat dit fraaie nieuwe pand kon worden geopend. We zeggen zeker niet te veel, als we deze nieuwe zaak een prachtige aanwinst voor de Oranjestraat en ons dorp noe men. Donderdagavond waren we in de ge legenheid om even een bezoek aan de zaak te brengen en ofschoon de heer en mevrouw Slotman nog druk bezig waren om alles tijdig in orde te brengen en het beeld uiteraard nog niet geheel vol ledig kon zijn, kon toch gemakkelijk wor den vastgesteld, dat hier niet alleen wat goeds, maar ook iets fraais tot stand is gekomen onder architectuur van de heer L. C. v. d. Bovenkamp. De bouw werd uitgevoerd door de fa. Mensink en De Wilde te Nijverdal, het schilderwerk door de fa. Gerverdink Nij- huis te Holten, het electriciteitswerk door de fa. Freië te Nijverdal, terwijl de win kelbetimmering, uitgevoerd in mahonie hout, werd geleverd door de N.V. GéKa- Dé te Deventer. Allen kunnen zeer tevreden zijn met hetgeen tot stand kwam. We wensen de ondernemende eigenaar en zijn echtgenote vanaf deze plaats veèy succes. Het is Woensdag a.s., om 12.30 uur, precies 7 jaar geleden, dat het pand van de heer Slotman werd verwoest en dit is dan ook de reden, dat men juist deze dag. en tijdstip voor de opening heeft gekozen. Men zal zich ongetwijfeld nog herinneren het ontzettende ongeluk, dat 3 weken na de bevrijding plaats had, toen Engelse militairen een gedeelte van een V2 achter een vrachtauto over de straat weg sleepten. Juist bij de Rijssenseweg explodeerde dit projectiel en 5 militairen en een meisje uit. Leiden, dat logeerde bij dc Fam. Ten Velde, vonden de dood, ter wijl mevrouw Ten VeldeAanstoot ern stig werd gewond.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1952 | | pagina 1