r Concours-Hippique van „De Recruiters Deze week Te veel vet in ons eten. No. 16. Jaargang 4. ZATERDAG 19 APRIL 1952. Verschijnt elke Zaterdag. erhc lend ■mgi tWOC HOLTENS NIEUWSBLAD min— - ,ordDe abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal [e g, - Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 51,88 - 28), Adv.-prijs115 m.m. (d contant1.50. Iedere m.m. meer 0.06 olie Flinke belangstelling bij hippisch festijn. Zeventien prijzen voor „De Bergruiters". •*erS Het leek er aanvankelijk niet op, dat T het concours-hippique van „De Berg- ruiters", dat Paasmaandag op het erve „Zandvoort" onder ideale weersomstan digheden werd gehouden, druk zou worden bezocht, wan tegen het aan- vangsuur (half twee) was 't aantal be- zoekers nog slechts zeer gering. Gelei- eveidelijk aan nam de belangstelling echter ij zin toe en tegen 2 uur hadden zich zeker 1000 mensen om het terrein (dat o.i. aan ^^de kleine kant was) geschaard. vv^ 's Morgens werden de dressuurproe ven gehouden, waarbij de ingeschreven landelijke ruiters onder leiding van hun instructeur, onder het critisch oog van de jury, de dressuurproeven aflegden in de klassen N en B. Mej. Ten Bos uit Almelo, bestuurslid van de Federatie Overijsel L.R.V., die onlangs wei'd be noemd tot instructrice van „De Berg ruiters", gaf aan onze plaatsgenoten de leiding bij deze dressuurproeven. De jury bij dit concours bestond uit de heren G. J. J. Vlaskamp, die tevens de Federatie van Landelijke Rij vereni gingen vertegenwoordigde, E. Rottink, J. Voorhorst en G. J. Kottelenberg. In de loop van de namiddag kwam de secretaris-inspecteur van de Kon. Ned. Ver. van Landelijke Rij verenigingen, de heer P. Voorsluis te Oud-Leusden, in gezelschap van zijn echtgenote, 'n kijkje nemen op het concours, waarbij de heer Voorsluis via de geluidsinstallatie van *V „Radio Bouwhuis" een korte toelich- ting gaf bij de verschillende nummers, die verreden werden. Een imposant nummer van het pro gramma was weer de parade, waaraan alle verenigingen deelnamen. Deze pa rade, die gehouden werd onder leiding van de voorzitter van „De Bergruiters", S de heer H. Beldman, had een vlot ver- fw loop. ,w" Bij het springconcours deed zich een klein ongelukje voor toen de heer T. Beldman met Diana via de draadver sperring tussen het publiek terecht kwam. De heer Beldman had met Dia na op meesterlijke wijze 7 van de 10 f. hindernissen genomen en vloog viak voor de 8e hindernis uit de baan. Het concoursterrein, dat toch al aan de krappe kant was, was voor een zo snel paard als Diana is zeker te klein. Was de bocht voor deze 8e hindernis ruimer geweest dan zou hoogstwaar schijnlijk dit incidentje niet hebben plaats gehad. Enkele jongens kwamen r,T! op een onzachte manier met het paard in aanraking, doch bij een door dokter Nagelhout ingesteld onderzoek bleek, dat zij gelukkig slechts enkele vlees.- wonden hadden opgelopen. Aan het einde van het concours dankte de voorzitter van „De Bergrui ters" allen die aan het welslagen van dit festijn hadden meegewerkt. De uitslagen van de verschillende nummers waren de volgende: Individuele dressuur klasse N: 1. W. Valk te Helléndoorn met Peter 6.71 p.; 2. G. J. Zwiers te Markelo met Willy 6.67 p.; 3. mej. H. Lutke Willink te Del den met Ivoriet 6.64 p.; 4. H. J. Koers te Wierden met Favoriet 6.57 p.; 5. J. J ter Weele te Delden met Nilfona 6.53 p.; 6. B. Löwick te Almelo met Gabriël 6.50 punten. Dressuurproef klasse B: 1. G. J. Hal link te Hellendoorn met Marjatta 143 p.; 2. J. J. ter Weele te Delden met Lil Lane 134 p.; 3. F. Veltkamp te Holten met Petertje 113.5 p.; H. W. Sligman te ND. sn). Markelo met Bento 132 p.; 5. B. J. Dam Wichers te Wierden met Maiglocke 129 p.; 6. mej. C. Bovenhuis te Hellendoorn met Leadore eerv. verm.; W. Temmink te Diepenheim met Kerunie eerv verm. Individuele dressuurproef kiasse B II. 1. T. Beldman te Holten met Diana 140 p.; 2. Hulsman te Holten met Albert .'39 p.; 2. M. Bolink te Holten met Lyda 139 p.; 3. H. Beldman te Holten met Figu rant 136 p.; J.-H. Meijer te Markelo met Diana 134 p.; 5. J. van Gerresheim te Hellendoorn met Nelly 132.5 p. Springconcours Nieuwelingen (hoogte der hindernissen 90 cm.): 1. G. Sligman ie Markelo met Bento; 2. F. Veltkamp te Holten met Petertje; 3. A. E. J. Wes te Delden met Freddy; 4. W. Temmink te Diepenheim met Kerunie; 5 H. Lut- tikhedde te Diepenheim met Nucunda. Keuring schoonste landbouwrijpaard ingeschreven in een Ned. Stamboek: 1. J. Heilesig te Markelo met Liza Emma; 2. mej. H. Lutke Willink te Delden met Ivoriet; 3. H. Luttikhedde te Diepen heim met Nucunda; 4. W. Baltus te Hol ten met Jimasa; 5. Jhr. van Coeverden te Holten met Coltine; 6. mej. C. Boven huis te Hellendoorn met Leadore. Keuring schoonste landbouwrijpaard niet ingeschreven in een stamboek: 1. J. H. Schuttevaar te Hellendoorn met Tello; 2. G. Hulsman te Holten met Al- bert; 3. mej. Nanny Vosman te Holten met Billy; 4. E. Aaltink te Holten met Perhaps; 5. W. Valk te Hellendoorn met Peter; 6. H. Beldman te Holten met Diana. Springconcours klasse B (hoogte der hindernissen 1 m.): 1. J. H. Hargeerds te Markelo met Kasta, 0 fouten; 2. H. Beldman te Holten met Figurant, 0 f. (Een tweede rit tussen de heren Har geerds en Beldman was nodig om de le prijswinnaar aan te wijzen. In deze rit maakte de heer Hargeerds 4 en de heer Beldman 8 fouten, zodat de heer Hargeerds eerste werd.) 3. G. Hulsman te Holten met Albert, 3 fouten; 4. J. van Gerresheim te Hel lendoorn met Nelly, 4 fouten; 5. J. H. Meijer te Markelo met Diana. 11 fouten. Springconcours klasse L (hoogte der hindernissen 1.10 m.): 1. M. Bolink te Holten met Lyda, 1 min. 26 sec. 6 fou ten; 2. A. Hamming te Almelo met Sil- verking, 1 min. 26 sec. 8 fouten; 3. J. H. Wolbrink te Markelo met Samonie, 1 min. 16 sec. 12 fouten. Springconcours klasse M (hoogte der hindernissen 1.20 m.): 1. J. J. ter Weele te Delden met Liliana, 1 min. 21 sec. 4 fouten. Equipe Springconcours. Bij dit num mer moet een equipe van 3 ruiters van éénzelfde vereniging in totaal 27 hinder nissen nemen (7 hindernissen per rui ter). Wanneer ruiter no. 1 bijv. bij de derde hindernis een fout maakte kwam no. 2 aan de beurt en tenslotte no. 3. Zowel het equipe van Markelo (Har geerds, Sligman, Wolbrink) als dat van ,,De Bergruiters" (Bolink, Hulsman, H. Beldman) nam 25 hindernissen foutloos en kwam hierdoor aan 25 punten. Bij loting waren „De Bergruiters" het gelukkigst. De derde prijs was voor het He equipe van „De Bergruiters" (Veltkamp, T. Beldman, E. Aaltink). Bij dit equipe- springen leverde de heer M. Bolink met „Lyda" een schitterende prestatie door 21 hindernissen foutloos te nemen. Na afloop van het zeer geslaagde con cours verzamelden de deelnemers zich in zaal „Vosman", waar de voorzitter van „De Bergruiters", de heer H. Beldman, de prijzen uitreikte. PAASVUREN VERLICHTTEN DE HEMEL MET EEN ROSSE GLlOED. Dc Paasdagen van '1952 zullen zeker nog dikwijls in de herinnering worden teruggeroepen door de buitengewoon fraaie weersomstandigheden, die daar aan dit jaar een bijzonder cachet gaven. Duizenden zijn naar buiten getrokken en hebben vooral op de Tweede Paas dag onder een heerlijke lentezon ge noten van de natuur, waarin het eerste lentegroen een schuchtere poging deed om zich in haar maagdelijke schoonheid te vertonen. Dc vruchtbomen beginnen alom in bloei te komen en in de akkerheggen en langs de stille landwegen staan over enkele da- gen dc krenlenbossen in een volledig bruidsloilel. i Het was, of de Paasvuren op de Eerste )Len paasc]ag de lichte avondkille wilden ver- drijven, opdat de lentewarmte onafge- broken ons deel zou worden. Dat zal hen niet gelukt zijn, er komen nog wel weer koudere dagen, maar door de droogte 'erSi van dc voorgaande weken brandden de Paasvuren in volle kracht en met een 1 warme gloed, zoals ze nooit gebrand r* vj hebben. In en om het dorp laaiden ze op: in j het Sportdal, in de weide van de lieer A. M. Tuitert, in de Lokcrenk, aan de t voet van de Zuurberg en overal waren i jong en oud present om dit aloude ge bruik van nabij mee te maken en er van te genieten. Maar het ontsteken van de „baoke" beperkte zich niet tot de omgeving van ken; en 2 het dorp, bijna in iedere buurtschap wa ren een of meer stapels opgericht, welke in tegenwoordigheid van de buurtbewo ners ontstoken werden. Vanaf dc Holterenk kon men meer dan twintig vuren zien branden en op vele plaatsen was de hemel door een rosse gloed verlicht. Uit Espelo schreef men ons daarover: Heel .Espelo rond het Paasvuur. lleeds weken voor Pasen was de school jeugd 's middags na 3 uur en op vrije dagen bezig met het bij elkaar halen van hout voor het Paasvuur. Zo verrees lang zamerhand een behoorlijk Paasvuur. Toen echter op Vrijdag en Zaterdag voor Pa sen enige ouderen de jeugd in haar enthousiasme kwamen helpen, groeide deze „boake", die stond aan de Vale Mais, op het terrein van de heer II. Markvoort, bijna tot het ongelooflijke, 9 meter doorsnee en 32 meter omtrek!. Hoog boven op de „baoke" stond een echte teerton. Zondagavond, Eerste Paasdag, werd 't Paasvuur, 's (avonds om half 9, onder enorme belangstelling en na een kort openingswoord, ontstoken door de twee oudste aanwezigen, dc heren 6. II. Boode en D. J. Nijland. In liet rossige schijnsel der vlammen stond heel Espelo, jong en oud, rond het brandende Paasvuur. Vooral de jeugd, die deze avond de kroon zag gezet op haar moeizame werk in volhardende samenwerking verricht, genoot onuitsprekelijk. Het was bij tienen, toen de bewoners GOUDEN BRUIDSPAAR Op Vrijdag 25 April a.s. hopen de heer en mevrouw H. J. Wan- sink en J. G. WansinkGijsbers de dag te herdenken, dat zij voor 50 jaar te Rijssen in het huwelijk traden. De heer Wansink is 78 jaar en zijn echtgenote 70 jaar en beiden mogen zich in een goede gezondheid verheugen, welke hen in staat stelt, nog dagelijks in het belang van hun gezin, van hun zaak en van de gemeenschap werkzaam te zijn. We zouden willen zeggen: er is niemand in onze plaats, die het aanstaande gouden bruidspaar niet kent. Bij zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, nu enkele jaren geleden, zijn de grote verdiensten van de heer Wansink voor onze plaats nog weer in het bijzonder in het licht gesteld en is hem en zijn echtgenote een waardige hulde bereid. Het zal hen Vrijdag a.s. zeker niet aan belangstelling ontbreken. van de buurtschap huiswaarts keerden j met de overtuiging, na dit eerste geza menlijke Paasvuur voor de gehele buurt-* schap, volgend jaar weer tegenwoordig te zullen zijn. NAAR CANADA. Nadat op 8 April j.l. de huwelijksvol trekking alhier had plaats gevonden, zij*, heden met het s.s. ,,'Rijndam" naar Ca nada vertrokken dc jonge echtparen Jan senDijkink en StamLandeweerd. Jan sen en echtgenote zijn voornemens zich te vestigen in Lancaster, terwijl Jarvis de plaats van bestemming is van Stam en zijn vrouw. De gewoonte getrouw nam de kerke lijke gemeente, waartoe beide paren be hoorden, van hen afscheid. Dit geschiedde op de Eerste Paasdag, aan het einde van de namiddaggodsdienstoefening in dc Ge reformeerde Kerk namens kerkeraad en gemeente door Ds 11. A. Hoogkamp. De predikant zeide, dat dc vertrek- kenden onder zijn ambtsbediening ge loofsbelijdenis hadden afgelegd, na te voren ook van hem catechetisch onder wijs te hebben ontvangen. Het feit, dat gij in de Schriften onder wezen zijt en belijdenis hebt afgelegd, legt een grote verantwoordelijkheid op U, niet alleen t.a.v. Uw eigen geestelijk leven, doch ook ten opzichte van Uw naaste, aldus spreker. Ds Hoogkamp zeide, dat wel eens de vraag gesteld wordt, of de kerken in Nederland wel wat doen in het belang van de kerk in Canada. Velen menen daarop negatief te moeten antwoorden, omdat er b.v. niet eens een collecte gehouden wordt. Hoewel het materiële niet kan en mag worden voorbijgezien, staat toch het geestelijke op de voor grond. Wanneer daarvan wordt uitge gaan, zal het antwoord op de gestelde vraag bevestigend moeten luiden, want de gemeenteleden zijn hier in Gods Woord onderwezen en kunnen Canada daarmede van dienst zijn, zo sprak Ds Hoogkamp. Spreker wenste hen toe, dat de Heere hen goed en nabij zou zijn op zee en hen in Canada niet zou onthouden de geeste lijke en stoffelijke zegeningen. Dc gemeente zong hierna de vertrek- kenden staande toe het bekende: „Halle luja, eeuwig dank en ere" (voor zover nodig gewijzigd). BURGERLIJKE STAND. Geboren: Zwaantje Marianne, dochter van H. J. W. Jansen en A. A. J. Nij- kamp. Larenseweg 31. Johanna An- tonia Gerarda, dochter van G. A. Brands en G. C. Jacobs, Oranjestraat 50. Wil- helmina Johanna, dochter van J. W. Paalman en J. Diepenbroek, Beuseberg 60. Gijsbertus, zoon van J. A. van Avesaat en G. Beldman, Aalpolsweg 10. Gehuwd: H. Stukker, 50 jaar en E. G. van dc Bidder, 38 jaar. Ingekomen personen: B. C. Ilartenbcrg en gezin van Losser naar Dijkcrhoek 51. Vertrokken personen: D. Stam en echt genote van Look 61 naar Jarvis (Canada). G. W. Jansen en echtgenote van Neer- dorp 77 naar Lancaster (Canada). W. Boekholt van Holterberg 42 naar Almelo. E. C. Schafer, geb. Frans, van Holter berg 42 naar Almelo. J. E. G. Voll van Holterberg 71 naar Almelo. G. J. Poliste van Beuseberg 161 naar De venter. JVWWWWWA/WXAAAAAAAAA/SAAA AGENDA Maandag 21 April: Jaarvergadering van Algemeen Ziekenfonds, om half acht in zaal K. ter Horst. Dinsdag 22 AprilLedenvergadering van afd. Holten Bond voor Staatspension- nering, 8 uur in café K. ter Horst. Woensdag 23 April: Zeeuwse avond van de afd. Holten van de Bond van Plat telandsvrouwen, 8 uur in hotel Hol- terman. Woensdag 30 April: Chr. Oranjevereni ging. Gezellige avond in „Irene", met medewerking van „O.C.H.". (Zie an nonce). In 1948 werd ook de eerste R.T.C. met de West gehouden. Vooreerst probeer den alle partijen om door overleg tot resultaat te komen. Het succes van die conferentie was niet al te groot. De af- gevaardienden uit de West hadden on derling nogal onenigheid en bovendien werd het ontwerp-rijksgrondwet, dat in opdracht van de conferentie werd ge maakt, later door de Nederlandse Re gering opzij geschoven. De constructie, die men had bedacht, vond zij terecht veel te zwaar. Er was voorzien in een rijksregering. In het Nederlandse kabi net zouden ook Antiliaanse en Suri naamse ministers zitting kunnen heb ben. Bovendien wenste men een pari tair samengestelde rijksraad (een soort van Raad van State), een rijkshof, en een rijksparlement. Dit laatste moest worden gevormd door een Kamer van Afgevaardigden en een Senaat. In de Kamer van Afgevaardigden hadden zit ting onze Tweede Kamerleden en de leden van de Staten van de Antillen en Suriname. De Eerste Kamer werd een Senaat door haar met vijf afgevaardig den uit de Antillen en Suriname aan te vullen. Eén ding stond nu wel vast: zowel de wijziging van de Curagaose staatsrege ling als de resultaten der conferentie wezen er op, dat Nederland wel beslo ten was om de West in de toekomst zelfstandigheid in eigen zaken te geven. In 1950 kwam een tussenregeling tot stand, waardoor dit ideaal bijna werd verwezenlijkt. De macht van de gou verneur was gebroken. De Staten kon- i den de Regeringsraad, het College van Algemeen Bestuur, ter verantwoording roepen. Deze raad bestaat uit zeven personen. Hij wordt benoemd door de Gouver neur na overleg met de Staten en de Raad van Advies, een soort Raad van State. In deze interimregeling bleef echter bij tal van niet-binnenlandse aangelegenheden de beslissing bij Ne derland. Het werkstuk. Nu is men dus in Den Haag bezig om de staatsrechtelijke verhoudingen defi nitief te regelen. Oud-Minister Van Schaik heejit aan de voorbereiding voor deze conferentie hard gewerkt. Meer dan eenmaal is hij met zijn medewer kers naar de West gevlogen. Het re sultaat daarvan is, dat alle partijen nu kunnen praten aan de hand van een concreet werkstuk. Men is het er over eens dat de banden zo licht mogelijk moeten zijn, waardoor de opzet zo een voudig mogelijk kan worden gehouden. De eigen zelfstandigheid in inwendige aangelegenheden is in dit werkstuk ge regeld. En verder is bepaald, dat er samenwerking zal zijn tussen de ge lijkwaardige partners in ret Konink rijk, als het gaat om rijksaangelegen heden die alle partijen raken, zoals b.v. de verdediging, de buitenlandse betrek kingen en het Nederlanderschap. MINISTER MANSHOLT: De prijsvorming van de melk en de bezwaren tegen verhoging van het vet gehalte waren de voornaamste onder werpen welke minister Mansholt be handelde in een rede, welke hij Don derdag te Leeuwarden voor de Bond van Coöp. Zuivelfabrieken in Friesland hield. Er is meerdere malen aangedrongen op het veranderen van prijzen en toe slagen, maar wij moeten hierbij niet uit het oog verliezen, aldus de minister, dat dit ernstige gevolgen kan hebben voor de afzet in 't binnenland. Vrij maken van de consumptiemelkprijs zou leiden tot een prijsstijging van 7-7 cent per liter. Wanneer dan bovendien, zoals wordt bepleit, ook het .vetge halte in de melk nog wordt opgevoerd, dan zou de melkprijs zelfs met 12% ct. of ruim 50 procent stijgen. Dit zou lei den tot een zeer ernstige vermindering van hét melkgebruik, namelijk van on geveer 15 procent. Ons volk heeft uit voedingsoogpunt trouwens geen behoefte aan meer vet, aldus de heer Mansholt, want dit ver bruik ligt reeds 70 procent boven het stelling van de Staten en de instelling normale. Van een verhoging van het van het College van Algemeen Bestuur, vetgehalte kan daarom, tenzij er andere dat de Gouverneur adviseerde, doch j afzetmogelijkheden ontstaan, nog geen ook eigen verantwoordelijkheid droeg. I sprake zijn. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 uur Ds Knipscheer, 10.30 uur Ds Knipscheer. In beide diensten collecte voor de geestelijke arbeid in de N.O. Polder. Dijkerhoek. 10 uur Ds de Vries. Collecte voor de geestelijke arbeid in de N.O. Polder. Geref. Kerk. 10 uur (Voorb. H. Av.) en 3 uur (Openbare Geloofsbelijdenis) i Ds Hoogkamp. In beide diensten extra collecte voor „Rehobóth". GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Week van 10 t.m. 16 April 1952. Inlichtingen op het Groepsbureau der Rijkspolitie te Holten, Tel. 352. Gevonden: 1 bandje met 5 sleutels; rood lederen portemonnaie m. inh.bruin lederen portemonnaie (heren) m. inh.; 1 dames glacé-handschoen (rechter)1 drijfriem (canvas)1 wandelstok; 2 por- temonnaies m. inh.; 1 bruin manchester broek1 bruin lederen damestas met inhoud1 bruin lederen kinderschoen (maat 6)1 oud herenrijwiel, op bag.- drager gummijas; 1 grijs-groen gebreid kinderjasje; 1 schortje met zakdoek; 1 muntbiljet; 1 vulpen (zonder merk). Verloren: 1 snoer parels (im.)1 bro che met brillanten; 1 fototoestel in br. lederen tasje. DE R.T.C. MET DE WEST. Een zoeken naar zelfstandigheid en samenwerking. Sinds enige weken wordt in Den Haag de Ronde Tafelconferentie met de West gehouden. Afgevaardigden van Surina me en de Nederlandse Antillen onder handelen met de Nederlandse delegatie onder leiding van de Minister v. Over zeese Rijksdelen, de heer Peters, over de toekomstige positie van deze ge biedsdelen in het Koninkrijk. Deze con ferentie is een uitvloeisel van de be kende 7 December redevoering van H.M. de Koningin, die zij in 1942 in Londen heeft gehouden. Daarin werd na de oorlog een rijksconferentie in uitzicht gesteld, waarin zou worden na gegaan op welke wijze men Indonesië. Suriname en de Nederlandse Antillen meer zeggenschap kon geven. Baas in eigen huis. Sindsdien heeft de West een snelle staatsrechtelijke ontwikkeling doorge maakt. Vóór 1948 werd in de Grondwet bepaald dat het bestuur over Suriname en de West alleen eenhoofdig kon wor den uitgevoerd door een gouverneur, die aan Nederland verantwoordelijk was. In de jaren 1946 tot 1948 heeft men echter alle moeite gedaan om de West „baas in eigen huis" te doen zijn. Op 21 Mei 1948 kwam een wet tot wijzi ging van de Curagaose staatsregeling tot stand, waardoor een begin werd ge maakt met het geven van eigen ver antwoordelijkheid. De voornaamste be palingen waren: de invoering van het algemeen kiesrecht, de nieuwe samen-

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1952 | | pagina 1