PAASBLIJDSCHAP Uit het Plaatselijk Parlement De Rentespaarbrieven Adreswijziging Kolweg 19 Aan onze Adverteerders I No. 15. Jaargang 4. ZATERDAG 12 APRIL 1952. Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad te Holten. Telef. K 5J,8S - 2SJf Hij is hier niet, maar. Hij is Luc. 24 6a. Ook de frisse kleuren van het voor gaar kunnen de dood in de wereld Iniet verbergen. De oorlogen en de geruchten van oorlogen blijven, en telkens worden we er aan herinnerd, dat het graf een ieder wacht. Wie leeft er, die de slaap des doods niet eens zal slapen? Geslacht na geslacht wordt naar het kerkhof uitgedragen. Daar komt nog bij dat niemand het ogenblik van zijn dood weet. Van de mens uit ge- 3 zien is alles onzekerheid. Begrijpelijk dat er in menig hart weinig vreugde is, want ge kunt toch zo maar dood 3, wezen. Echte blijdschap in leven en ster- ven kan de mens alleen hebben, als Jezus Christus zijn Heiland en Zalig maker is. Voor al degenen die in Hem gelo ven, heeft Jezus Christus op de Goede Vrijdag aan het kruis de toorn Gods op hun zonden gedragen. Voor al de gelovigen heeft de Heiland de schuld weggenomen. Hij heeft alles gedaan wat wij hadden moeten doen. Hij is 1 zelfs voor hen in de dood gegaan. Maar de dood en het graf hebben Hem _niet kunnen vasthouden. Als overwin naar ging Hij het graf uit. Met blijdschap kunnen de engelen het de vrouwen zeggen: ,,Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan". Jezus Christus leeft! En daarom zullen leven allen, die in Hem geloven. De gelovigen moeten wel sterven in deze zin, dat aan hen voltrokken wordt de scheiding tussen ziel en li chaam. Maar als dood in zijn diepste betekenis, het van God verlaten zijn, zullen ze niet ondergaan, want Jezus is voor hen gestorven. De gelovigen zullen ook eens in Christus' opstanding delen. Zoals Christus' lichaam uit het graf uit ging, zo zullen ook de lichamen der gelovigen in Jezus Christus in heer lijkheid uit het graf opstaan. Het grote paasfeest komt ook eens voor de gelovigen. Waar het dus op aankomt is of wij gelovigen zijn. Is Jezus Christus onze Heiland en Zaligmaker? Een vraag van de grootste beteke nis. Het leven buiten Jezus Christus, zegt de Bijbel, is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En de Bijbel heeft gelijk en krijgt gelijk. God geve dat wij allen kennen mo gen de rechte paasblijdschap, maar dit kan alleen door het geloof. Zoeke een ieder Jezus Christus in zijn leven. Dan gaat die Christus met hem mee in zijn leven, zal die Christus hem troosten in het uur van zijn sterven, zal die Christus hem eens doen opstaan op de grote paasmor- gen, als Jezus Christus komt op de wolken des hemels. Ds HOOGKAMP. Adv.-prijs115 m.m. a contant1.50. Iedere m.m. meer f 0.06 Gemeenteraad besloot in principe j tot stichting van een ULO-school. Electriciteilstarieven enigszins ge wijzigd. Slachttarieven moesten T! worden verhoogd. Er was Maandagavond 31 Maart j.l. zo'n grote belangstelling voor de raads vergadering, dat alle toeschouwers niet achter de balie konden en stoelen moes ten worden aangedragen om allen een plaats te geven. De ULO-school en de elecriciteitstarieven vormden waarschijn lijk de hoofdoorzaak voor deze ongewone publieke invasie in ons plaatselijk parle ment. Dc raad was voltallig, toen de burge meester, Mr. Enklaar, de vergadering Een verzoek van de heer J. J. ter Horst te Rijssen om enkele doodlopende wegen in de Holterberg te mogen over nemen, ging om prae-advies in handen van B. en W. De Voorzitter deelde verder mede, dat de bouw van woningwetwoningen B. en W. nader bepaald hebben bij de diepte van dc grond achter deze woningen, welke zij van 30 op 25 meter willen bren gen, dus wijziging der bebouwingsvoor- IIH|F schriften. De heren Jansen en Soer vonden een tuintje achter het huis voor de mensen Blfwel noodzakelijk, maar de Voorzitter (wees er op, dat de grondkosten ook weer 'F 'drukken op de huurprijs der woningen. Wethouder Veneklaas Slots juichte dit voornemen toe met het oog op behoud van cultuurgrond en vond 25 meter vol doende. De raad zal echter nader nog te be- ar* slissen hebben. Stichting openbare ULO-school. nz'; Onder grote stilte bracht de burge meester daarna het voorstel aan de orde irrom te besluiten tot het stichten van een openbare ULO-school. po B. en W. hebben deze zaak tamelijk ^lang in studie gehad, omdat er nog al |||||||een en ander aan vast zit, maar de meer derheid meent 11a ampele overwegingen de raad te moeten adviseren tot stich ting over te gaan. Het gaat om de uit- I lokking van een principebesluit, aldus .de Voorzitter en als dat er ligt, kunnen we ons realiseren, wat ons te doen staat. Er is de leden een uitvoerig gedocu- larjmenteerd voorstel toegezonden. ;U4. Burgemeester en Wethouders zeggen in jhun toelichting: Het adres van dc heren II. J. Beltman tsejc.s., waarin Uw Raad wordt verzocht te ek^bcsluiten tot de stichting ener openbare D i U.L.O.-school te Holten, heeft ons aan- jleiding gegeven ons te dezer zake ernstig Pinlte beraden. Wij hebben daarbij overwogen of het J llgrote belang, dat voor onze gemeente gemoeid is met de stichting ener open- wabare U.L.Ö.-school, opweegt tegen de financiële offers, welke onze gemeente D lldaarvoor zal hebben tc brengen. Wij hebben ons daarbij op het stand je (jpunt gesteld, dat slechts een U.L.O.- school met tenminste 3 leerkrachten en g:zo mogelijk met 4 leerkrachten in over weging mag worden genomen. De praktijk heeft bewezen, dat een U.L.O.-school met minder dan 3 leer krachten uit onderwijs-standpunt bezien onaanvaardbaar is. De adressanten hebben ten genoegc van de inspecteur van het lager onderwijs in de inspectie Deventer en van ons aanne melijk kunnen maken, dat voor een U.L.O.-school met 3 leerkrachten stellig voldoende leerlingen kunnen worden ver wacht, terwijl het in het minst niet uit gesloten moet worden geacht, dat een te stichten U.L.O.-school reeds terstond de voorwaarden bezit om tot een school met 4 leerkrachten uit te groeien. Een school met 3 leerkrachten is mo gelijk bij een gemiddeld aantal leerlin gen over het afgelopen jaar van ten minste 61 en een met 4 leerkrachten met een gemiddeld aantal leerlingen over het afgelopen jaar van tenminste 91. B. en W. becijferen de stichtingskosten globaal op f 105.000.en de jaarlijkse lasten op f 11.417.welke door ver schillende factoren zodanig verminderd worden, dat de jaarlijks terugkerende exploitatiekosten te stellen zijn op pl.m. f 7500.—. Tegenover deze financiële lasten me nen B. en W. de volgende creditposten te mogen stellen, welke uitvoerig worden opgesomd, maar ter wille van de plaats ruimte hier in enkele woorden worden weergegeven. Ie. Het opgroeiend geslacht kan niet meer volstaan met een lagere schoolopleiding. 2e. Voor de boerenzoons, welke geen emplooi meer vinden op de boerderij, is een U.L.O.-school-opleiding onmisbaar. 3e. De plattelandsjeugd staat altijd ten achter bij die van de plaats waar de U.L.O.-school staat. 4e. De la gere landbouwschool zal geen schade on dervinden van een U.L.O.-school. 5e. De Mulo-commissie van de N.O.V., die over het algemeen sceptisch staat tegenover het slichten van U.L.O.-scholen in kleine plaatsen, ziet voor Holten voldoende perspectief. 6e. Dc voedingsbodem is gunstig te noemen: gedacht wordt aan leerlingen uit Dijkerhoek, Espelo, Okken- broek, Loo-Bathmen, westelijk Markelo en het op openbaar onderwijs ingestelde deel van Rijssen. 7e. Medewerking aan het stichten van een bijzondere neutrale U.L.O. zal niet zijn tc ontgaan, zodat liet dan beter is een gemeentelijke school te stichten. Een openbare school in onze gemeente behoeft geen school te zijn van strikte neutraliteit, doch zij moet zoveel moge lijk het karakter dragen van de plaats en de streek, waarin zij wordt gesticht. Op grond van vorenstaande overwegin gen meent de meerderheid van B. en W. de raad tc moeten voorstellen tot stich ting van een openbare U.L.O.-school over te gaan. De minderheid van het college kan zich wel stellen achter de geopperde gedachten omtrent de ontwikkelingskan sen van de jeugd, maar is na afweging van de motieven pro en contra, van me ning, dat door de financiële lasten een te zware druk op de gemeente en al haar inwoners wordt gelegd, terwijl een zeker aantal zich om principiële redenen niet achter het openbaar onderwijs stellende, daarvan niet zal kunnen profiteren. De burgemeester verzocht de leden hem niet te houden aan de cijfers, die genoemd zijn, omdat dit uiteraard maar ruwe schattingen zijn. Bovendien bestaat de zekerheid, dat op grond van art. 72 der L.O.-wet het verzoek zal moeten worden ingewilligd, als adressanten om een bijzondere U.L.Ü.- school zouden vragen. De meerderheid acht het gewenst, dat de gemeente zich zelf van deze taak zal kwijten en het niet aan anderen mag overlaten. Ook gaf spreker een korte uiteenzetting van de hierboven geschetste mening van dc minderheid. De heer Jansen (pvda) kan het voorstel bijzonder toejuichen. Qe kinderen be hoeven niet meer te reizen, hetgeeh voor hen een hele opoffering betekent en het geld voor het onderhoud van scho len in andere gemeenten behoeven we niet meer te betalen. De ouders hebben ook veel minder onkosten. De heer Landeweerd (a.r.) formuleerde tijdens de bespreking principiële bezwa ren tegen het voorstel, maar begon met te betogen, dat de reisgelegenheid momen teel van die aard is, dat zij geen enkel bezwaar vormt cn om de reis behoeft dus niemand van dit onderwijs verstoken te blijven. Hij vond ook de lasten te hoog, waar geen inkomsten tegenover staan. De Voorzitter antwoordde op de ver schillende opmerkingen, dat het hier een uitnemend belang voor de gemeente be treft. Met lagere school kan niemand meer volstaan en wij moeten, nu er een landbouwschool is, voor de boerenzoons, die op het bedrijf blijven, ook iets doen voor de zich uitbreidende middenstand, cn de kinderen, die geen emplooi in de landbouw zullen vinden. De kosten ko men op u allemaal te drukken. Spr. zag in antwoord op het gezegde van de heer Aaftink deze school niet als een neutrale school, maar een, die zich aan past aan de geest van de bevolking, zo als b.v. met de Dorpsschool het geval is. Wethouder Teeselink zeide de in de toelichting bedoelde minderheid te zijn. Hij is het met de sprekers eens, dat het hier een buitengewoon' belang betref^. Voor hem vormen de kosten een bezwaar, waarbij nog niet gerekend is op de nood zaak het personeel ook woningen te ver schaffen. Meer nog is hij tegenstander, omdat ook niet iedereen in de gemeente kan en wil profiteren an het openbaar onderwijs, omdat zij dit niet aanhangen. De heer Aaftink meent, dat er ook le den zijn, die stemmen voor de school, die hun niet lekker ligt, maar als het om de groei van de gemeente gaat werken we daar wel aan mee. Op een vraag van de heren Landuwer en Rietberg omtrent het aantal leerlin gen en of dit gewaarborgd is, zegt de Voorzitter nog, dat de inspecteur grote levensvatbaarheid ziet en hij is met zijn advies niet over één nacht ijs gegaan, hetgeen door de heer Teeselink wordt beaamd. Wethouder Veneklaas Slots verdedigt zijn standpunt met te verklaren dat. of hij zijn stem geeft of niet, de school cr toch komt. De lieer Rietberg: Ik doe deze stap en ik wil ook verantwoord zijn. De heer Landeweerd betreurt het ten slotte, dat we hier niet kunnen komen tot een Prot. Ghr. school. Deze school voorziet niet, zoals in de toelichting wordt gezegd, in de geestelijke behoefte van de gemeente, omdat een deel niet op deze school zal verschijnen. Nadat de Voorzitter de heer Lande weerd er nog op heeft gewezen, dat geen aanvrage voor een Prot. Ghr. school Ier tafel ligt, wordt het voorstel met 74 stemmen aangenomen. Tegen stemden dc heren Landeweerd (a.r.), Rietberg, Teese link en Landuwer (c.h.). Kampeerverordening. Een voorstel tot hernieuwde vaststel ling van de kampeerverordening wordt na een korte toelichting van dc voorzitter z.h.st. aanvaard. Deze wijst er nog op, naar aanleiding van een opmerking van de heer Landeweerd, hoe het moet met degenen, die geen kaïnpkaart hebben, dat men deze mensen soepel moet behande len. Op de secretarie kunnen zij de an dere dag een dagkaart krijgen om zich dan de volgende dag te verwijderen. Er is daarover met de vergunninghouders van de kampeerboerderijen een vergade ring geweest en zij zijn het wel met spr. eens, dat Holten niet moet worden een oord waarvan men zegt: daar moet je naar toe, want daar mag alles. Geldlening f25.000. De Voorzitter stelt voor een aanbod van het Algemeen Pensioenfonds van de Tilburgse Wolindustrie voor een geldle ning van f25.000.a 41/,i0/o in dank te aanvaarden, waarmede de raad gaarne accoord gaat. Wijziging van de electriciteits- tarieven. Een belangrijk deel van dc vergadering wordt in beslag genomen door de de batten over het voorstel tot wijziging van de tarieven voor electriciteit, waarbij vooral de heer Soer en de Voorzitter de degen met elkaar kruisen, maar waaraan ook door de andere leden wordt deelge nomen en welke wrethouder Veneklaas Slots nog eens weer de nadrukkelijke ver klaring ontlokt: zolang hij daar zit niet en de woningbouw in Holten De inschrijving op de Nationale Woningbouwlening is gesloten en de Nederlandse gemeenten zijn in kennis gesteld van hetgeen deze lening voor elk hunner aan voorkeursinschrijvin gen heeft opgebracht. Gezien het feit, dat voor de gemeentelijke obligatielening reeds 145.000 gulden was bijeengebracht, mag het bedrag van f 75.000.dat ons nog uit de Nationale Woning bouwlening gewerd, slechts tot dank baarheid stemmen. Ook diegenen, die bij hun inschrij ving op de Nationale Woningbouw lening onze gemeente gedachten, wor de hierbij gaarne mijn dankbaarheid betuigd. Nog steeds staat echter de moge lijkheid open, één of meer spaarbrie- ven te kopen, welke in coupures van f,25.en f 100.beschikbaar zijn. Ik wil hierop gaarne nog eens Uw aandacht vestigen, omdat het hier door mogelijk is, tegen een zeer aan lokkelijke rente-vergoeding de spaar gelden van U of van Uw kinderen te beleggen. Hoe langer U de spaarbrief in Uw bezit houdt, hoe hoger het rente-percentage wordt, dat aan U ten goede komt. Het belang, dat onze gemeente heeft bij de verkoop van deze rente spaarbrieven, is, dat ook de hierdoor belegde gelden ten goede kunnen ko men van de financiering van de wo ningbouw in onze gemeente, mits U bij de aankoop dezer rentespaarbrie ven op de daaraan gehechte brief kaart de naam onzer gemeente invult. Ten einde nu de verzending van deze briefkaarten te bevorderen en ook de kopers van deze rentespaar brieven de portokosten te besparen, heb ik de kassier van de Coöp. Boe renleenbank en de Directeur van het Postkantoor verzocht hun medewer king te willen verlenen, dat desge wenst de desbetreffende briefkaart bij hen kan worden achtergelaten, zo dat verder van gemeentewege voor de verzending kan worden zorg ge dragen. Mocht U er toe besluiten Uw spaar gelden te beleggen in rentespaarbrie ven, dan beveel ik de belangen van de gemeente Holten hierbij gaarne in Uw bijzondere belangstelling aan. W. H. ENKLAAR, Burgemeester. Vanaf Maandag 7 April is het adres van de Administratie van Holtens Nieuwsblad DE HEER H. BELTMAN te zullen rusten voordat de gehele ge meente is aangesloten. I11 een vorige vergadering zijn deze tarieven ook reeds een onderwerp van langdurige bespreking geweest, aan het slot waarvan B. en W. toezegden deze zaak nog eens van alle kanten te zullen bezien en eventueel met nieuwe voorstel len te zullen komen. In een uitvoerige memorie van toe lichting, waarin veel cijfermateriaal is verwerkt, wordt door B. en W. omtrent hun standpunt o.m. het volgende gezegd: Na invoering van de bij raadsbesluit van 6 November 1950 vastgestelde nieuwe tarieven voor de afneming van electri citeit is enkele malen, zowel in de ge meenteraad alsook door groepen van aan geslotenen, kritiek uitgeoefend op deze nieuwe tarieven. Dat er kritiek is geoefend, is op zich zelf niet verwonderlijk, omdat onbillijk heden vaak door de praktijk moeten blij ken. Deze kritiek richtte zich, naast al gemene opmerkingen over de aanzienlijk verhoogde bedragen, die door alle ver bruikers zijn verschuldigd, meer spe ciaal op de volgende onderdelen: a. de gunstige berekening van het vast recht voor zolders, testruimten e.d. in boerderijen; b. dc in verhouding zwaar belaste winkelpanden, ook door de speciale be rekening voor etalage-ruim ten en c. de berekening van het vastrecht bij gebruik van apparaten en motoren van geringe capaciteit, zowel voor huis houdelijke als voor zakelijke doeleinden. Na een uitvoerige uiteenzetting cn toe- I lichting aan de hand van voorbeelden, AGENDA. Vrijdag 11 en Zaterdag 12 April Emma- bloemcollecte Groene Kruis. Maandag 14 April (2e Paasdag): Con- cours-Hippique „De Bergruiters" op de weide van de heer D. Harting. (Zie annonce). Maandag 14 April (2e Paasdag): Bios coop in Amicitia, 8 uur (zie annonce). Maandag 14 April (2e Paasdag): bij de Dikke Steen (zie annonce). Maandag 14 April (2e Paasdag), 's av. 7 uur: Bal in hotel G. Muller. Muziek „The Rythme Band" (zie annonce). Maandag 21 April: Jaarvergadering van Algemeen Ziekenfonds, om half acht in zaal K. ter Horst. Dinsdag 22 April: Ledenvergadering v. afd. Holten Bond voor Staatspensio- nering, 8 uur in café K. ter Horst Wij zonden aan de zakenmensen en adverteerders een circulaire over de mogelijkheid tot het afsluiten van een advertentie-contractje, waartoe reeds enkelen zijn overgegaan. Indien U dit rondschrijven onver hoopt niet mocht hebben bereikt, zullen wij het U alsnog gaarne toezenden. Een contractje geeft U een aanmer kelijke reductie. Adm. HOLTENS NIEUWSBLAD. stellen B. en W. voor t.a.v. zolders en tastruimten e.d. in boerderijen de uit zondering, dat deze niet meetellen voor de bepaling van het vastrecht, te doen vervallen. Dit zal als regel een verho ging brengen van pl.m. f3.30 per jaar. Met betrekking tot de winkelpanden en etalageverlichting zeggen zij van me ning te zijn, dat de lasten, welke op de schouders der neringdoenden zijn gelegd, niet onredelijk zijn. Derhalve vinden zij geen aanleiding de raad voor te stellen de tarieven op dit punt te herzien. Dat vele winkeliers hun winkels en etalages spaarzaam verlichten is naar de mening van het college een vermeende zuinig heid Ten aanzien van de tarieven voor het gebruik van apparaten en motoren van geringe capaciteit zijn B. en W. van oor deel, dat de maatstaf, waarnaar het ten deze genoemd extra vastrecht wordt be rekend, niet geheel juist is. Zij stellen hier een verminderd tarief voor. Het voorstel is verder belegd met een schematisch overzicht van de gevolgen der verhoging. Voorgesteld wordt de wijzigingen, op een enkele uitzondering na, te doen in gaan op 1 Januari 1952. Na een korte uiteenzetting van de Voorzitter, opende de heer Soer (pvda) de besprekingen door zijn bezwaren tegen de laatste tariefsherziening voor te lezen. De heer Soer herinnerde er aan, dat bij de behandeling in Oct. 1950 er van uit gegaan is, dat deze herziening f15.000.- zou moeten opbrengen om alle onrenda bele gebieden in de gemeente te kunnen aansluiten. Voor de Beuseberg zou dit tekort f2850.bedragen. Als dit be drag in verband met eventuele tegenval lers op f5000.wordt gesteld, dan blijft er ieder jaar f 10.000.over, zo meende hij. Aangezien deze uitbreidingen nog wel jaren op zich kunnen laten wachten, wordt er een kapitaal ver gaard, waarmede de aanleg kan worden betaald, maar dat was de bedoeling niet, want de verhoging zou dienen om de te korten te dekken en niet om kapitaal te vormen voor aanleg. Anders betalen, al dus de heer Soer, de lichtgebruikers van thans alleen de tekorten van de onren dabele gebieden, maar ook gedeeltelijk de aanleg en dat is, naar zijn mening, onder de huidige omstandigheden niet geoor loofd. Daarom is door zijn fractie gezegd, dat de cent kolenbijslag, welke later werd ingevoerd, eerst wel bekeken had kunnen woorden aan de hand van de uit komsten van het nieuwe tarief. Zij heeft deze dan ook aanvaard onder voorbehoud, dat de noodzaak aan de hand van dc uilkomsten zou worden aangetoond. Nu het tarief enige tijd gewerkt heeft, blijkt, dat er onbillijkheden zijn. Uit steekproeven, die hij genomen heeft, blijkt, dat bijna niemand met de 25 0/0 verhoging en de cent kolenbijslag uit komt. De verhogingen bedragen niet al leen voor de zakenmensen, maar ook voor particulieren van 40 tot 200 0/0 meer. Het blijkt, dat er vooral bij de zaken mensen veel „oneffenheden" zijn geweest, aldus spr., zodat het bedrijf veel te wei nig heeft ontvangen en misschien voor duizenden is benadeeld. Hieruit blijkt, dat de leiding niet zo bekwaam is ge weest, zoals U onlangs bij de salarisher ziening heeft willen doen geloven. In plaats van nieuwe voorstellen, was het mij liever geweest, aldus de heer Soer, eens met cijfers te komen van de winst en wat er voor de onrendabele gebieden nodig is. Er is nu bijna een jaar gewerkt met het nieuwe tarief, zodat U cijfers had kunnen noemen. Wat de voorbeelden betreft, kan spr. zich niet aan de indruk onttrekken, dat deze opzettelijk zijn gekozen om aan te

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1952 | | pagina 1