Coöp. Boerenleenbank „Holton" Plaatselijk Nieuws PRAATAVOND OVER VEEVOEDER EN KUNSTMEST. Abonnementsgeld m yicccumtantiAcuito^Ji. J Xeti ï3a£icAeA No. 10. Jaargang 4. ZATERDAG 8 MAART 1952. Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS ,ei- De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" i.o. te Holten. Telef. K 5J,S3 - 231, Adv.-prijs115 m.m. d contant1.50. Iedere m.m. meer f 0.06 Dat de vrijhandel in onze plaats nog steeds een goede naam heeft, bleek Woensdagavond nog eens duidelijk in Amicitia, waar vele landbouwers waren samengekomen naar aanleiding van de oproep van de Holtense mengvoeder samenstellers, de Firma Gebr. Dikkers, C. A. Muller, Gebr. Veldhuis en Gebr. Wansink, om eens een gezellige praat avond bij te wonen over veevoeding en kalkbemesting. Het was voor de aanwezigen niet al leen een genoeglijke maar ook een leer zame avond, welke nog eens herhaald zal worden, omdat alle problemen lang niet besproken konden worden. De avond werd geopend door de heer H. J. Wansink, welke namens de ge noemde firma's de aanwezigen welkom heette, in het bijzonder de sprekers. De heer Claessen, landbouwleraar te Mariënheem (gemeente Raalte) sprak over de veevoeding. Hij begon met er op te wijzen, dat het hooiland 'n goede bemesting verlangt, dat er op tijd ge maaid moet worden en dat vooral ook een goede winning van het hooi van groot belang is. Het hooi vormt de basis voor het stalvoederrantsoen. Wat de bemesting van het graslanci aangaat wees spr. er op, dat bij bewei ding door de uitwerpselen der dieren het fosforzuur en de kali weer op het land terugkomen, maar als het gras er afgehaald wordt om te kuilen of te hooi en is dit niet het geval en dient een zomerbemesting te worden toegepast. Behalve kalk en fosforzuur zijn de spo renelementen als koper, mangaan, mag nesium en nog vele andere, belangrijk. Om kwaliteit te oogsten moet gemaaid worden bij het begin van de bloei. Rui- teren is niet nodig bij mooi weer, maar men kan niet op een knopje drukkeij, aldus spr., en mooi weer bestellen, zo dat het verstandig is te rekenen op slecht weer en dan kunnen de ruiters goede diensten bewijzen. Geruiterd hooi bevat meer A-vitaminen, hooi waar de zon goed door is geweest veel D- vitaminen, die de kalk en fosfor in het dierlijk lichaam vastleggen. Het grote belang bij de voeding is de juiste verhouding eiwit- en zetmeel- waarde van het voedsel. Gestoomde aardappels zijn prachtig voer, maar zij bevatten alleen zetmeel en er behoort dus eiwit bij te komen. De juiste ver houding is 1 eiwit- tegen 5 zetmeel- waarae. In hooi zijn deze in de juiste verhouding aanwezig, vandaar dat men in de weidegebieden dikwijls uitslui tend hooi voert. Bieten bevatten 1 op 25, aardappelen 1 op 18 eiwit-zetmeel. Bij de samenstelling van het voeder rantsoen moet er dus gewogen worden. Uitvoerig bespreekt de heer Claessen verschillende voederschema's en wijst er op, dat men ondanks het feit, dat er veel meer ruwvoeder verbquwd moet worden, een aanvulling met eiwit wel noodzakelijk is. Men heeft wel eens van mij gezegd, dat ik altijd het krachtvoe- der wil aanpreken, aldus spr., maar als men boven de 12 liter melk wil win nen, moet er krachtvoeder bij te pas komen. Na de pauze, waarin koffie werd aangeboden, werd nog verder behan deld het onderwerp ruwvoer-melkpro- ductie. Men zal moeten proberen zoveel mogelijk goed voeder te verbouwen, best hooi, prima kuil, goede bieten en aardappelen om te stomen. Kuilvoer is prachtig voer, maar men wake tegen de zuurheid van bloed en urine. Op 10 kg. strooie men 40 gram krijt. Al onze koeien hebben gebrek aan mineralen; zij zijn zeer belangrijk. Uitvoerig wordt nog gesproken over de schadelijkheid van te kort gras, om dat dit stoffen bevat welke vergiftigd zijn. De stikstof heeft nog geen tijd ge had eiwit te vormen. Dit is op te jïeffen door bijvoedering van pulp of sroo. Spr. raadde de aanwezigen tenslotte aar. om vooral een bouwplan, weideplan (rant soenbeweiding), bemestingsplan en voe- derplan op te stellen. Ook zuiver drink water is zeer belangrijk. Het boeren vak is vandaag aan de dag moeilijk, vooral de jongeren moeten zich ontwik kelen om het bedrijf aan te kunnen. Nadat de heer Claessen uitgesproken was, gaf de heer Ansing van de N V. Haridelsmij. G. H. Eggink te Doesburg een beschrijving van de grote waarde van koolzure kalk, de Dolomietmergel. Bij laboratoriumproeven van recente datum is komen vast te staan, dat deze ook sporenelementen bevat, als borium, koper, mangaan. Het gebruik van dolo miet is belangrijk voor de kalkhuishou- ding en voor structuurverbetering, de kalk vormt het plantenvoedsel. Kool zure kalk is voor alle gronden geschikt, aldus de heer Ansing, maar van zeer groot belang voor de zandgrond en de P.H.-verhouding. Met dolomietmergel kan de productie opgevoerd worden, waaraan momenteel zo'n behoefte be staat. Een aangeboden consumptie en een sigaar vormden een prettige afwisseling tussen de bedrijven door, terwijl aan 't slot nog een verloting plaats had, waar bij ettelijke duizenden kilo's dolomiet mergel en talrijke gebruiksvoorwerpen aan de aanwezigen ten deel vielen. Een kleurenfilm gaf een beeld van de vergevorderde mechanisatie in de Amerikaanse landbouw en van de strijd, welke men daar voert tegen de erosie (het verstuiven van de bodem). De heer Wansink dankte aan 't einde der bijeenkomst de beide sprekers en stelde de toehoorders voor de komende herfst nog eens bijeen te komen, opdat dan ook gerezen vragen kunnen wor den beantwoord. JAARFEEST „VRIENDENSCHAAR „Irene" was bijna geheel gevuld, toen 23 Februari C.J.M.V. „Vriendenschaar" haar jaarfeest vierde. De avond werd gevuld met declamatie en toneel. De een-acter „Hannes en Drika krijgen een zuigeling" was kostelijk. Joh. Groteboer speelde de rol van Hannes prima. Ook het ernstige stuk „Jan, mijn zoon" werd goed voor het voetlicht gebracht. De nieuwelingen brachten het er goed af. De verloting bracht ruim f 130.op. Het kopje koffie in de pauze werd door de 'aanwezigen dankbaar geaccepteerd. De leiding was in handen van de heer A. Westerik, die de avond met gebed opende en met dankzegging sloot. JAARFEEST C.J.M.V. „IMMANUEL". Donderdagavond hield de C.J.M.V. „Immanuël" in gebouw Bethanië haar 6e jaarfeest. Deze avond werd geopend met het zingen van „Lof zij den Heer". Na gebed en Schriftlezing uit Matth. 6 25-34 heette de voorzitter, de heer G. J. Ulfman, de begunstigers en leden hartelijk welkom. Hij dankte de dona teurs voor de financiële steun en het bestuur van Bethanië voor de gebruik making van het gebouw. Hij heette ook Ds Knipscheer, die later arriveerde, hartelijk welkom. Door middel van een samenspraak werden de verslagen over het afgelopen verenigingsjaar weergegeven. Hieraan ontlenen wij, dat de vereniging momen teel 21 werkende en 3 rustende leden telt en de Jongensclub 32 leden. De financiën gaven een voordelig saldo aan van f 6.56. Daarna volgde een wedstrijd in eens gezindheid voor verloofde paren, wel bekend van de radio. De wedstrijdlei ding berustte bij de heer J. Krikkink. Als winnaar-s kwamen uit de bus mej. D. Koopman en D. van Ark met 27 pt. Tweede werden mej. M. Bosma met B. ten Have met 15 pt. Deze wedstrijd viel zeer in de smaak, gezien het applaus. De Tegahaja's zorgden ook hier voor muzikale omlijsting. Ook de diverse ernstige en luimige voordrachten vielen in goede aarde. Na de pauze, waarin de aanwezigen werden getracteerd, werd voor 't voet licht gebracht „De zoon van Berkenhof", een ernstig spel in 4 bedrijven door J. Logtmeijer. We zagen in dit stuk de zucht naar geld van boer Oosting. Deze heeft de zoon van Berkenhof verraden aan de vijand, waardoor hij in diens handen viel en werd weggevoerd. Alleen de stroper Teunis was met 't voorval op de hoogte. Het egoisme viert hoogtij, wanneer de Berkenhof door brand wordt verwoest. De zoon ziet zich genoodzaakt, hoewel hij voor veearts studeerde, de naam van de boerderij hoog te houden, door deze zelf voort te zetten en boer te worden. Wanneer er onenigheid komt tussen de stroper en boer Oosting, als eerstge noemde hem als verrader betitelt, komt hij tot inkeer en geeft toestemming voor het huwelijk van zijn dochter met de zoon van Berkenhof. Het stuk werd zeer goed vertolkt. Na afloop ging de voorzitter voor in dankgebed en gingen allen zeer laat voldaan huiswaarts. De vereniging mag op een zeer goed geslaagde avond terugzien, welke Vrij dagavond (heden) herhaald wordt. ONDERWIJZER BENOEMD. Inplaats van de heer J. Wiersma, die benoemd werd tot hoofd van de Geref. School te Elim (Dr.), is tot onderwijzer aan de School met de Bijbel alhier be noemd de heer J. Groendijk te Zeven huizen (Gr.). VROUWEN-WERELDGEBEDSDAG Vorige week Vrijdagavond kwamen ook te Holten een 130-tal vrouwen in Irene bijeen om in het kader van de Vrouwen-Wereldgebedsdag de nood van onze tijd aan God op te dragen. Zowel Herv. als Geref. vrouwen na men hieraan deel. Mej. B. Wolters (die de door ziekte verhinderde mevr. Vixe- boxse hierin verving) zette het doel der avond uiteen. Over heel de wereld, zo zei ze, komen vandaag Christenvrouwen samen om eendrachtig tot God te bid den om Zijn hulp en leiding. Klein be gonnen (in Amerika) is deze poging reeds uitgegroeid tot 'n millioenen om vattende manifestatie. Op keurige wijze werd hierna, onder leiding van mevr. Hoogkamp en mevr. de Vries, de schone liturgie met gebed en zang afgewerkt. Met goede indrukken verrijkt en ver sterkt keerde men huiswaarts. Abonne's op Holtens Nieuwsblad bui ten de Gemeente Holten worden beleefd verzocht hun abonnementsgeld (half jaar f 2.30 of voor het gehele jaar f 4.60) te willen voldoen op Girorek. 175587 van de Coöp. Boerenleenbank, Holten. Bij het overmaken even vermelden: Abonnementsgeld Holtens Nieuwsblad. Mocht de overschrijving op 22 Maart nog niet in ons bezit zijn, dan ontvangt men een postkwitantie (+20 ct. innings- kosten). Vertrouwende op aller welwillende medewerking. Adm. HOLTENS NIEUWSBLAD. DOORGAANDE RIJWIELPADEN. In het provinciaal Rijwielpadenplan, dat door Gedeputeerde Staten dezer pro vincie ontworpen is en door de Staten van Overijssel in hun vergadering van 23 Januari j.l. is vastgesteld, komen ook zes rijwielpaden voor, welke voor het grootste deel in onze gemeente zijn ge legen. Met zijn de volgende paden: nos. 108: Haarle Heihuizen Neerdorp (Ileksenweg) 5.7 K.M.109: Nieuw-He ten Holterberg Ligtcnberg Lig-, tenbergerdijk Prov. weg Nijverdal- Rijssen 11 K.M.; 110: Nrjverdal (Noet- sele) Holterbergpad 111 5.2 K.M.; 111: Holterberg (Can. begraafplaats) Ligtenberg 3.2 K.M.; 112: Ligtenberg (bij de Keizer) 2.2 K.M.; 113: Dijkerhoek Oude Deventerweg Nieuwe begraaf plaats 4 K.M. Het dezer dagen verschenen prov. blad no. 7 bevat de afkondiging van dit plan, waaromtrent wij hieronder nog enkele bijzonderheden laten volgen: Gedeputeerde Staten kunnen aan de beheerders van rijwielpaden jaarlijks een subsidie uit de provinciale kas toekennen ten behoeve van het onderhoud van rij wielpaden, welke niet langs verharde wegen liggen en welke naar hun oordeel van genoegzaam provinciaal belang zijn. De subsidie wordt elk jaar opnieuw vast gesteld en bedraagt ten hoogste 50 pet. van de onderhoudskosten tot een maxi mum van f 60.pet K.M. voor paden op veengrond, £45.voor paden op rivier- klei-grond en f 30.per K.M. voor pa den op zandgrond. De paden moeten in onderhoud zijn bij een of meer gemeen ten of bij een stichting of een reclits- persoonlijkheidsbezittcnde vereniging, die zich bezig houdt met de aanleg en onder houd van rijwielpaden. Zij moeten in goede staal van onderhoud verkeren. De aanvrage om toekenning van de subsidie over het afgelopen jaar moet on der overlegging van een gespecificeerde rekening worden ingediend vóór 1 April. Het plan omvat 233 rijwielpaden met een gezamenlijke lengte van 979 K.M. naar klasse I (veengrond) 43.3 K.M.: klasse II (rivierklei) 20.3 K.M.: klasse III (zandgrond) 915.2 K.M. Zij zijn gelegen door de gehele provin cie en leiden langs de schilderachtigste plekjes, welke ons aan natuurschoon zo rijke gewest te bieden heeft. Het is dui delijk, dat Ged. Staten hier het oog hebben op de bevordering van het toeris tisch verkeer, dat zich bepaalt bij het gebruik \an een rijwiel en dat zij willen bevorderen door in de hoge kosten van het onderhoud te helpen voorzien. Het kan er toe bijdragen ook het natuur schoon in onze gemeenten voor veler ogen te ontsluiten. PLUIMVEEHOUDERS GASTEN VAN DE Fa. WOUDA, Meer eierenmeer winstis het doel, dat iedere pluimveehouder voor ogen staat en daarom ziet hij uit naar middelen, die zijn bedrijf tot de grootste productiviteit kunnen opvoeren. Deze meerdere winst is immers alleen dan te verkrijgen, wanneer de productie omhoog kan worden gebracht en de kost prijs per ei zo laag mogelijk wordt ge houden. Rationeel voeren en uiterste selectie zijn twee factoren, die de kostprijs om laag kunnen brengen en de productie ho ger; maar op arbeidsloon, dat een belang rijk deel van de kostprijs uitmaakt, kan belangrijk worden bespaard. Teneinde de productie zo hoog mogelijk op te voeren bij een zo laag mogelijke kostprijs gaan steeds meer pluimveehou ders over tot aankoop van legnestbatte- rijen. Op het grootpluimveebedrijf van de heer G. A. de Vries te Teuge (bij De venter) en op dat van de heer \V. ten Hoopen te Lochem Jieeft men reeds enige ervaring met dit batterijsysteem, wat in Engeland reeds een twintigtal jaren wordt toegepast. Op uitnodiging van de firma N. J. Wouda's Meelfabrieken N.V. te Sneek (Allcenverkoop voor Holten: Fa. Wed. B. Mulder en Zonen, Kolweg 35) maak ten enige weken geleden een aantal pluimveehouders, verbruikers van Wou da's Veevoeders, per O AD-bus een ex cursie naar bovengenoemde pluim veebe drijven. De heer De Vries heeft al twee jaar ervaring met de .,MEWI"'-legbatterij en als we de productielijsten zien, staat men versteld, want de resultaten zijn prima. Doordat men van iedere kip de pro ductie kan nagaan, wordt voorkomen, dat onproductieve dieren worden gevoerd. Op verschillende bedrijven worden nog steeds een aantal onproductieve dieren gehouden die de winst van de goede legsters op eten. Van Teuge werd de reis voortgezet naar Lochem, waar het volautomatische legbatterij bedrijf van de heer W. ten Hoopen werd bezichtigd. Men zag hier de uit Engeland geïmpor teerde Iiarvey Legbatterij. Deze batterij werkt electrisch, wat voeuing, watervoor ziening en mestreiniging betreft. Een technisch volmaakte machine, zo, dat door één persoon in enkele uren 1000 kippen verzorgd kunnen worden. Ook op dit bedrijf waren de resultaten prima. Na bezichtiging van dit moderne bedrijf werd door de heer Ten Hoopen een lezing gehouden over de batterij - methode in 't café ,,'t Zwijnshoofd" te Lochem. Voordelen van de batterij zijn o.m.: gezonde dieren, hogere productie, voederbesparing, daar door de dieren niets verknoeid kan worden, minder ar beid en geen kippenmoeheid \an de grond en bemesting is vrijwel uitgesloten. Het batterij systeem heeft in Engeland een grote omwenteling teweeg gebracht, o.a. bij de fokbedrijven, de broedeieren- productiebedrijven, de productie van han delseieren, zowel bij het houden van meslldppen voor de vleesproductie. In het kort komen de voordelen van j het Iiarvey-systeem hierop neer: 1. Het is mogelijk, een groot aantal hennen op een zeer kleine oppervlakte te houden. 2. Volslagen controle op alle dieren, wat hun gezondheid betreft en tevens een volmaakte legcontrole, die een grote voederbesparing mogelijk maakt. 3. De eieren kunnen gemakkelijk en vlug verzameld worden, terwijl men te vens altijd schone eieren krijgt. 4. De eierbreuk wordt tot een mini mum beperkt. 5. De eierproductie wordt belangrijk verhoogd (Gem. productieverhoging in Engeland 25 procent). 6. Aanzienlijke arbeidsbesparing en daardoor loonsbesparing. 7. Geen vermorsing van voeder. 8. De kooien hebben lange levensduur en vergen een minimum aan onderhouds- en vervangingskosten, 9. Ze zijn zo ontworpen en geconstru eerd, dal infectieziekten worden voor komen, daar de dieren niet met de mest en met elkaar in aanraking komen. 10. De kooien zijn gemakkelijk te monteren en te demonteren en daardoor gemakkelijk schoon te houden. Na de causerie van de heer Ten Hoo pen werd door de heer Blok, hoofdverte genwoordiger der Fa. Wouda, nog een leerzame lezing gehouden over voeding van pluimvee, varkens en rundvee. Van de gelegenheid tot vragen stellen werd door de aanwezigen een dankbaar gebruik gemaakt. Al met al voor deze groep pluimvee houders een leerzame en genoeglijke dag. m Spaarboekjes waarop over 1951 1 nog geen rente is bijgeschreven §1 kunnen alsnog worden aange- M g boden op Maandagmiddag, 10 g gj Maart a.s. van half twee tot §1 vijf uur. g 1 HET BESTUUR. 1 JAARFEEST G.M.V. Der traditie getrouw geeft de GMV haar jaarlijkse uitvoering in „Irene,", Een pracht programma is samengesteld. De begunstigers komen Dinsdag om 7 uur. Voor Woensdag kaarten verkrijgbaar a f 1.20. Voor bijzonderheden zie men de annonce. DE BAZAR IN „REHOBOTH". De grote bazar, die Woensdag a.s. (Biddag) in gebouw „Rehoboth" wordt gehouden, zal. bedriegen de voorteke nen niet, iets bijzonders worden. Er zijn tal van attracties voor jong en oud en ook zal er een grote voor raad artikelen van zeer uiteenlopende soort ten verkoop worden aangeboden tegen schappelijke prijzen. Voor nadere bijzonderheden verwij zen we naar de advertentie in dit no. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: 2 stukken zooUeer; Baco- sleutel; gebreide sok; Baco-sleutel; 'n zakmesje; vulpen; rode baret; zakmes; dasspeld; motorhandschoen; br. wollen handschoen; zakmes. Verloren: zwart vulpotlood; porte feuille met inhoud; motorbril: port. met inhoud. Inlichtingen bij de Rijkspolitie. Hl! Haarstr. 60, RIJSSEN, Telef. 336 Voor deskundige behande ling van Uw aangifte voor de Inkomstenbelasting enz. AGENDA. Zaterdag 8 Maart, 8 uur, in Amicitia: bioscoopvoorstelling „Abott en Costel- lo in het Wilde Westen" (zie annon ce). Maandag 10 Maart, 7.30 uur: Ouder avond te Dijkerhoek. Maandag 10 Maart: Ledenvergadering afd. Holten A.B.V.A. Dinsdag 11 Maart: Vergadering van de brandweer. Dinsdag 11 Maart: Jaarvergadering van Hengelaarsvereniging in hotel Hol- terman. Aanvang 8 uur. 11 en 12 Maart: Jaarfeest C.J.M.V. in Irene. Opvoering van „Gebroeders Kalkoen". (Zie annonce.) Woensdag 12 Maart (Biddag): Uitvoe ring Vereniging Volksonderwijs in Amicitia. Woensdag 12 Maart (Biddag): Grote ba zar in Rehoboth. Tal van attracties. Opening 11.30 uur. (Zie annonce.) Donderdag 13 Maart: Ledenvergadering Jong Holten in hotel Holterman. Aan vang 8 uur. Zaterdag 15 Maart, voorm. 11 uur, aan besteding werken ten gemeentehuize (zie annonce). Maandag 17 Maart: Gezellige avond v. leden van de Bosbrandweer in Ami citia. Maandag 17 Maart, 7.30 uur: Jaarver gadering School met de Bijbel in ge bouw Irene. Dinsdag 18 Maart spreekt mej. Nico- lette Bruining voor de Plattelands vrouwen over haar reis naar Amerika. Donderdag 20 Maart: Gezellige middag Plattelandsvrouwen Dijkerhoek met optreden dichteres Johanna v. Buren. Zaterdag 22 Mrt.: Jaarfeest Herv. M.V. „Martha" en „Jong Leven" in Irene. Maandag 24 Maart: Jaarvergadering v. V.V.V. „Holtens Belang". Donderdag 27 Maart: Lezing v. Kunst- club H.K.C. over glazenierskunst in Amicitia. Maandag 31 Maart: Contactvergadering V.V.V. met de plaatselijke verenigin gen omtrent het cultureel vacantie- program. Maandag 7 April: Bij voldoende belang stelling her-opvoering Operette O.L. Dorpsschool. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Marianne Louise, dv. G. M. L. Rouwenhorst en N. A. van Esterik, Oranjestraat 82. Ingekomen: E. C. Schafer geb. Krans, van Rotterdam naar Holterberg 42. H. A. Lubhersen geb. Kolkman, van De venter naar Espelo 8. Vertrokken: G. Gerritsma v. Molen- belterweg 15 naar Hoogezand-Sappe- meer. Th. Rouwenhorst van Oranje straat 82 naar Kampen. L. E. Cardon en gezin van Holterberg 71 naar Zuid laren. F. van Pieterson en gezin van Holterberg 71 naar Bilthoven. G. C. Ottevanger en gezin van Holterberg 71 naar Epe (Gld.). A.R. JONGEREN VERGADERDEN. Onder presidium van haar voorzitter, de heer H. Beltman, vergaderde Arjos Vrijdagavond 29 Febr. in Rehoboth. Nadat gezongen was Ps. 72 1, ging de voorzitter voor in gebed en las ver volgens Psalm 72. In een kort openings woord werd de aanwezigen een harte lijk welkom toegeroepen. Tevens maak te spr. de leden attent op de twee toog- dagen, die in 't zicht komen. In de eer ste plaats de provinciale toogdag op 17 Mei in Nijverdal, waar als sprekers zul len optreden Dr J. Schouten en Prof. Dr S. U. Zuidema. In de tweede plaats de landelijke verkiezingstoogdag op 21 Juni in Den Haag. Op deze beide appèls mag geen onzer ontbreken, aldus spr. De secretaresse, mej. Tr. Kolkman, las vervolgens de notulen. Door mej. Jo Aanstoot werd een in leiding geleverd over „Gezag en vrij heid overheidstaak". Inleiding en be spreking stelden duidelijk in het licht, dat het handhaven van gezag en vrij heid de primaire overheidstaak is naar de eis van Gods Woord. Na de pauze werd gezongen „Wien Neerlands bloed". Vervolgens gaf G. Jansen J.Wzn. de politieke rondblik. Een geanimeerde bespreking volgde. De eerstvolgende vergadering werd vastgesteld op 27 Maart. Na rondvraag werd gezongen Gez. 28 1, waarna Jo Aanstoot voorging in dank aan God.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1952 | | pagina 1