ItimlniM Joitsn" Goöp. Om bel algemeen belang Plaatselijk Nieuws Mooie avond van de Holtense Kunstclub. RENTEBIJSCHRIJVING Carillon voor de Verenigde Staten van Amerika Gezinsverzorging No. 7. Jaargang 4. ZATERDAG 16 FEBRUARI 1952. Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs, van dit blad bedraagt f 1.- P. kwartaal Vitgave Adv.-prijs: 1-15 m.m. (acontant)f 1.00.Iedere De boze woorden, welke in de laatste vergadering van de gemeenteraad ge sproken zijn naar aanleiding van ons ar tikeltje „De Woonruimteverdeling", no pen tot een wederwoord. Wij hebben door het geschrevene op een rustige en, naar het ons voorkomt, bezadigde wijze gewezen op de noodzaak, dat de adviezen van de woonruimtecom missie geheim blijven en er de aandacht op trachten te vestigen, dat er ten op zichte van een bepaald gezin onrecht dreigde te geschieden. Wij hebben dit gedaan zonder persoon lijke of politieke bijbedoelingen, noch met het voornemen om iemand te kwet sten of onaangenaam te zijn, noch om stemming te maken, maar enkel en uit sluitend om te trachten te voorkomen, dat aan het leed, dat velen, geheel on opzettelijk, wordt berokkend door het woonruimtetekort, onnodig nieuw leed zou worden toegevoegd. Dat hierdoor de publieke opinie werd beïnvloed, voordat de commissie een uit spraak had gedaan is niet juist, integen deel, iedereen wist te vertellen, dat die beslissing reeds gevallen was (voordat het gemeentebestuur een uitspraak had gedaan) en het is juist ons bezwaar, dat zij ook reeds in het publiek bekend was. En verder: Holtens Nieuwsblad heeft het journalistiek fatsoen nimmer ge schonden. Het kan op z'n hoogst een keer wat voorbarig zijn geweest (sub sidie V.V.V.). Het is helemaal niet de ge woonte, dat een krant, wanneer zij een bepaald feit wenst te signaleren, eerst inlichtingen inwint bij de wederpartij. Het gebeurt zelfs wel, dat zij over meer inlichtingen beschikt dan de wederpar tij. Wel is het gebruikelijk om ingezon den stukken ter inzage te zenden aan degene, die daardoor wordt bezwaard. Deze stelregel wordt door ons in belang rijke gevallen steeds gehuldigd, mits men zich de moeite getroost ons te antwoor den of het geschrevene van commentaar te voorzien. Wat de kwestie van de Boerenleen-" bank en de eleetriciteitstarieven betreft: wij hebben in ons artikel „De woning bouw in gevaar" er slechts op gewezen, dat er in de gemeente geld te krijger- was bij een plaatselijke instelling als deze kon en wilde medewerken. Was dit een gebrek aan waardering voor deze in- De uitwisseling van Nederlandse en Franse schilders, welke nu twee jaar op gang is en waarvan dokter J. P. Nagel- hout uit Holten de geestelijke vader is, zal weinig tot de verbeelding van het publiek spreken, wanneer zij niet ge paard gaat met een levend contact met j de schilders, welke door deze uitwisse- i ling in staat worden gesteld in het bui tenland nieuwe indrukken op te doen, zich voor hun kunst uit te leven en daardoor tevens de voorwaarden op te doen voor de verbetering van hun ma teriële positie. Zo'n avond van persoonlijk contact hield de Holtense Kunstclub Donder dagavond in Amicitia en zij was druk I bezocht. Niet minder dan drie kunst- - schilders waren naar Holten gekomen om iets te vertellen van hun ervaringen en indrukken, welke zij in het afgelopen nazomer in Frankrijk hadden opgedaan. Het was de heer H. J. Balsink uit De- i venter, welke vertelde over zijn ver blijf en werken in Le Tour bij de Mo?it Blanc. Het was zijn collega Reimko i Holtrop uit Markelo, welke een cause rie hield over zijn tocht door Bretagne en daaraan een beschouwing verbond over de moderne stromingen in de schil- i derkunst, en het was tenslotte de heer Alfr. Löb uit Den Haag, welke het pu- i bliek aardige bijzonderheden wist te - schetsen over zijn verblijf en werken in Parijs. En wat natuurlijk zeer tot 't publiek sprak, waaronder velen uit Markelo en elders, waren de prachtige schilder- j stukken, etsen en aquarellen, welke die i schilders hadden meegebracht en in de zaal waren tentoongesteld, waarvan een zevental onder de leden van de club werden verloot. Op deze voor de kunst ingestelde avond demonstreerde tenslotte mevr. Ans de Mik-de Boer, de plaatselijke pot- I tenbakster, met haar draaischijf en gaf zij de aanwezigen een vluchtige indruk i van haar, buitengewone zorgvuldigheid en handigheid vereisende en uiterst fragiele dagelijkse werk. Ook van haar arbeid werden enkele exemplaren voor de verloting beschikbaar gesteld. De opening van de avond geschiedde door de burgemeester, Mr W. H. En klaar, die de club wilde noemen „De vrienden van dokter Nagelhout", om dat deze de man is, welke voor de noodlijdendheid van de kunst aller hart warm gemaakt heeft en wel op zoda nige wijze, dat dit reeds op verschil- stelling? In genen dele. Wij betreuren het nog steeds, dat deze instelling, welke de beschikking heeft over ettelijke mil- lioenen, het niet heeft kunnen opbren gen aan de gemeenschap f 300.000.te lenen voor de opheffing van het woning tekort, maar daarom is de waardering, die wij voor haar bestuurders koesteren, dezelfde gebleven. Zij dragen ten slotte de verantwoordelijkheid. En dat er on tevredenheid heerste over de eleetrici teitstarieven is in de loop der laatste maanden toch wel ondubbelzinnig ge bleken. In het algemeen belang is dit in ons blad gesignaleerd en om geen andere redenen. Wat het vreemdelingenverkeer betreft is het onze vaste overtuiging, dat wij al len ons in de komende tijd een belang rijk offer aan arbeid en geld zullen moe ten getroosten, willen wij niet spoedig tot de ontdekking komen, dat onze woon plaats niet meer mee kan komen, om dat andere plaatsen ons voor zijn ge weest, het steeds minder wordend aantal toeristen en vacantiegangers tot zich te trekken. Voor de vrijheid welke ons werd ge schonken zijn wij dankbaar. Dat we door hetgeen we schreven daarvan misbruik hebben gemaakt, kunnen we niet be amen. Men moet achter onze woorden niet de ambtenaar zoeken, maar de mens, wiens sociaal gevoel hem doet appèlleren aan die krachten in onze samenleving, welke gesteld zijn haar te stuwen en te drijven naar een hoger plan. Zo ook kan de behartiging plaats vinden van het al gemeen belang. In een vriendschappelijk onderhoud met het hoofd van de gemeente zijn de in de aanhef genoemde dingen van alle kanten besproken en tot hun juiste pro porties teruggebracht. Gebrek aan achting voor hen, die bo ven ons zijn gesteld, zal men in onze krant nimmer hebben kunnen consta teren. Holtens Nieuwsblad is wij ervaren het iedere week weer en mogen het, zon der ons aan overdrijving schuldig te ma ken, zeggen een onmisbare schakel geworden tussen de plaatselijke over heden, de talloze verenigingen en organi saties in onze gemeente en de ingezete nen. Het beijvert zich op een objectieve wijze het algemeen belang te dienen en het wil dit blijven doen in goede har monie met allen, die hetzelfde doel na streven. W. B. lende plaatsen in 't land warme weer klank gevonden heeft. Spr. verheugde zich erover, dat vanavond zo'n grote schare bijeen is om het lot te trekken, zodat enkelen hier vandaan kunnen gaan met een schilderij onder de arm. Maar het gaat hier hoofdzakelijk om de bevordering van de kunst met een grote K, welke in de plaats moet komen van de kitsch, welke grote opgang heeft gemaakt. Wij prijzen ons gelukkig, aldus de burgemeester, als we over deze schil dersuitwisseling en kunstbevordering horen spreken, dat het begonnen is in Holten en dat het onze dokter is, welke de geestelijke vader is van deze plan nen. Spr. hoopte dan ook van harte, dat dit plan in brede kring mag uit groeien. Dokter Nagelhout, welke zeide zeer gevoelig te zijn voor deze waarderende woorden van de burgemeester, dankte mevr. Numans uit Markelo voor het fi- liaaltje, dat zij in Markelo stichtte, zijn plaatsgenoot de heer M." Bouwhuis, welke zich administratief ter zijner dis positie stelde, en mevr. de Mik voor 't werk van deze en de vorige keer. Hij schetste hoe hij in 1950 en 1951 tal van hotels in Frankrijk bezocht en de hote liers warm maakte voor zijn plannen. Hij was trots op de Nederlandse artis- ten van zodanige kwaliteit als uitge zonden werden. Velen zijn door deze uit zending uit de financiële en morele ar-1- moede opgebeurd. Sommigen hebben zelfs zeer goede zaken gedaan. Ook de Franse schilders, welke hier geweest zijn, waren vol lof over de buitengewoon hartelijke wijze waarop zij hier ont vangen zijn en hebben kunnen werken. Uit artikelen in de Franse vakbladen is dit o.m. naar voren gekomen. Dokter Nagelhout vertelde o.a. dat de club 182 leden telt, welke 307 loten afnamen, waardoor f 696.50 voor uit zending van drie schilders kon worden besteed. Voor het restant zal op 27 Mrt. de glazenier Schilt uit Overveen een voordrachtavond komen houden over gebrandschilderd glas van vroeger eeuwen tot heden. Voor de pauze hield de heer Balsink uit Deventer zijn causerie over zijn verblijf aan de voet van de Mont Blanc, de machtige berg aan de zuidoost-grens van Frankrijk. Deze spreker was achter in de zaal moeilijk te verstaan, zodat veel van hetgeen hij vertelde daar ver loren ging. Hij had weinig contact gehad met de zeer gesloten en vrij primitief levende bevolking maar had er door het prach tige weer gedurende zijn verblijf veel kunnen werken. Het oeroude landschap leende zich daar ook bijzonder voor en dit kwam ook wel goed tot uitdrukking in de doeken, welke de heer Balsink had meegebracht. Le Tour lag op een hoogte van 1560 meter, zodat hij veel moest klimmen. Spr. sprak een warm woord van dank voor het initiatief van dokter Nagel hout. In de pauze werden zeven schilderij en verloot, welke ten deel vielen aan G. J. v. d. Bos (Holtrop), mevr. Mensink (Balsink), J. D. Vincent (Holtrop), mevr. de Groot te Markelo (Löb), dr. Gerrits- ma (Balsink), J. Oolbekkink (Holtrop), A. Bronsvoort (ets Löb). Verder werden stukjes aardewerk van mevr. de Mik gewonnen door H. Wansink Jr., mevr. Knipscheer, mevr. wed. Otter, G. S E. Vegter, mej. J. Cats, mevr. Koldeweij, mevr. Knijff, mevr. van Zon, W. Beijers, mevr. v. d. Bovenkamp en W. Schutrups. De heer Holtrop vertelde vervolgens op dikwijls komische wijze over zijn reis door Bretagne. In het bijzonder had hij vertoefd onder de Bretonse vissers. Ook dit van oorsprong Keltische volk leeft zeer primitief. Bijzonder mooi en veelvuldig had hij aangetroffen beel dengroepen, z.g. calvairs, welke men er overal langs de wegen en op de pleinen kan aantreffen. Hij vertelde verder van de richtingen in de schilderkunst, over het impressio nisme (schildei-kunst naar de natuur) en het expressionisme, waarbij de geest zich losmaakt van de natuur, en beval vooral aan de musea meer te bezoeken. Ook hij prees het werk van dokter Nagelhout. Tenslotte gaf de heer Löb een beeld van hetgeen hij in Parijs gezien en be wonderd had. Zelfs zijn collega's in Den Haag wisten al, dat hij hier naar toe ging, want de Haagse kranten had den er hen van verteld, hetgeen hij voor het werk van dokter Nagelhout bijzonder aardig vond. Spr. vertelde, hoe vele studenten wor den aangetrokken door de Cité Univer sitair. Omdat Frankrijks politieke in vloed sterk is gedaald, doet het alles om in cultureel opzicht aan de spits te blij ven en legt het zelfs geld toe op de maaltijden der studenten van talloze nationaliteiten en rassen, die daar ko men studeren. Hij vertelde van de ex ceptionele architectuur aan de Seine en van de schildergroep De Fau, waartoe behoren Kees van Dongen, Mathies enz. Tenslotte gaf hij nog een exposé van de- etskunst, waarvan hij enkele voorbeel den liet zien en welke kunst door hem beoefend wordt. Burgemeester Enklaar bracht in een slotwoord dokter Nagelhout dank voor zijn bijzondere ax'beid in deze en voor de mooie avond. De j op de spaarbankboekjes onzer |j 1 bank heeft plaats in de week g van 18 t.m. 22 Februari a.s. g M Ieder huisgezin krijgt bericht g g van dag en uur, waarop de g g boekjes aangeboden kunnen p g worden. Men wordt verzocht g H hieraan zoveel mogelijk te vol- g g doen. Rekening-courantverkeer M vindt normaal doorgang. g 1 Wist U, dat wij g 3 pet. rente vergoeden §f voor zogenaamde deposito-re- g g keningen (voor een jaar vast) M gj Vraagt inlichtingen! g O. EN O. DAG TE RIJSSEN. Evenals vorige jaren wordt ook dit jaar te Rijssen weer een ontwikkelings- en ontspanningsdag georganiseerd door de B.v.O.L.O. en de B.O.O. Zij wordt gehouden ixx het Parkgebouw aldaar op Donderdag 21 Febr. a.s., nam. 2 uur. Als spreker zal optreden de heer Kreu- leix, hoofd der Lagere Landbouwschool te Den Ham, die als onderwerp gekozen heeft: „Is het Platteland ten achter ge steld?" Verder wordt een reisbeschrijvende film vertoond van de heer Dorrexx uit Enschede, over: „Andorra, landje van geluk". Des avonds om 7 uur wordt door de afdeling Diepenheim opgevoerd: „Emi granten". De afdelingsbesturen raden hun bonds- vrienden aan deze prachtige en leerzame middag niet te verzuimen. Zij biedt elk wat wils en verhoogt de activiteit der verenigingen. De toegangsbewijzen zijn a f 1.25 verkrijgbaar bij de secretaris of op de e.k. vergadering. Vooral voor de jon geren wordt deze dag zeer aanbevolen. BENOEMD. Onze plaatsgenoot, de heer H. J. Maag, onderwijzer aan de School met de Bijbel, is benoemd tot hoofd der christelijke school te Gasselternijveen. Ter gelegenheid van het bezoek van H.M. de Koningin aan de Verenigde Sta ten van Amerika ligt het in de bedoeling, dat Hare Majesteit aan het Amerikaan se volk een carillon zal aanbieden, om daarmee tot uitdrukking te brengen de dankbaarheid van het Nederlandse volk voor het vele, dat het Amerikaanse volk heeft bijgedragen tot het herstel en de wederopbouw van ons volk. Teneinde ook onze gemeente in de ge legenheid te stellen in dit geschenk van ons gehele volk haar aandeel bij te dra gen, zal in de komende week in Holten een buscollecte worden gehouden. Ik moge U opwekken, deze collecte goed te willen bedenken, U daarbij rea liserende hoeveel wij te danken hebben aan de financiële hulp van het Ameri kaanse volk. De Burgemeester van Holten, W. H. ENKLAAR. lllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllilllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllU VERGADERING CHR. BOERINNEN. De leden van de afd. Holten van de Chr. Boerinnenbond vergaderden Don derdagavond onder presidium van mevr. wegstapel-van Lindenberg, die de ver gadering opende met gebed na het zin gen van Ps. 89 1, waarna gelezen werd Lukas 10 25-37. In haar woord van welkom richtte de presidente zich in het bijzonder tot zr. Brouwer van Rijssen, die zich spon taan bereid verklaarde om deze avond een inleiding te houden over haar werk als wijkvex'pleegtser. Zr. Brouwer, hierna het woord ver krijgende, vertelde op onderhoudende wijze van haar arbeid onder de zieken, nadat eerst was stilgestaan bij het ont staan van de wijkverpleging. Naar aanleiding van het gesprokene werden tal van vragen gesteld, welke door zr. Brouwer tot tevredenheid wer den beantwoord. Na de pauze werden enkele zaken van meer huishoudelijke aard afgehandeld. Als leden van de commissie voor het nazien van de boeken werden benoemd de dames T. Hulsman en J. Stam. In- plaats van mej. H. Veldhuis werd als bestuurslid gekozen mej. T. Hulsman. Nadat een woord van hartelijke dank was gesproken tot zr. Brouwer voor de leerzame causerie en tot mej. Veldhuis voor het vele werk, dat zij in 't belang van de afdeling verrichtte, werd deze bijeenkomst door de presidente met dankgebed gesloten. KORTE VERGADERING B.D.V. Op Donderdag j.l. kwam de Boeren- dochtersvex-eniging in hotel Holterman bijeen. Na de opening door de presidente werden de programma's verkocht voor de Streek-ontwikkelings- en ontspan ningsmiddag op Donderdag 21 Februari in het Parkgebouw te Rijssen. Besloten werd om op de volgende ver gadering in Maart enkele films te dx-aai- en. Na het voorlezen van een kort ver haal en gedicht werd deze korte ver gadering gesloten. BEDRIJFSVERENIGING. Bovenstaande vereniging hield op 7 Februari haar eer-ste ledenvergadering onder voorzitterschap van de heer Joh. G. Holterman. Na het huishoudelijk ge deelte kreeg de heer Paskamp, hoofd assistent R.L.V.D. te Hengelo, 't woord, die sprak over „Inkuilen en hooien" Na de verschillende methoden van in-, kuilen te hebben behandeld, kwam spr. tot de conclusié, dat de Harderland- methode de voorkeur verdient boven 't met A.I.V.-zuur of met melasse inkuilen, mits dit geschiedt met jong gemaaid gras. De kosten van deze methode zijn wel veel hoger, doch door de hoge prij zen van eiwit (pl.m. f 1.50 per kg.) is dat wel verantwoord. Vervolgens behandelde spreker de hooiwinning. Nu de drogerij hier is uit gevallen zijn we hier speciaal aangewe zen op het ruiteren. De dakruiter, welke bij de vergaderzaal was opgesteld, werd door spr. toegelicht. Aan de hand van proefnemingen werd het eiwitgehalte van jong gemaaid gras, op ruiters ge droogd ongeveer 3 pet. hoger bepaald dan het*gemiddelde eiwitgehalte van gewoon hooi. Op deze lezing volgde 'n geanimeerde bespreking. Voor de aardappelselectie gaven zich 7 leden op. Om ongeveer 11 uur sloot de voorzit ter de vergadering, na eerst de heer Paskamp hartelijk dank te hbben ge bracht voor zijn duidelijke en leerzame lezing. AGENDA Zaterdag 16 Febr.: Laatste dag aangif te voor 2-jarige Landbouwhuishoud- cursus. (Zie annonce.) Woensdag 20 Febr.: Gezellige avond Schoolkring Dijkerhoek in café „Het Bonte Paard". Aanvang 8 uur, zaal open 7.30 uur. Optreden Dries v. d. Kamp. Woensdag 20 Febr.: Jaarvergadering v. Alg. Bouwvakarbeidersbond afdeling Holten, zaal K. ter Horst, 7.30 uur. Donderdag 21 Febr.: Jaarvergadering v. afd. O.L.M. in hotel Vosman. Aan vang half acht. Donderdag 21 Febr.: O. en O. dag te Rijssen van B.v.O.L.O. en B.O.O. om 2 uur. Donderdag 21 Febr.: Opgave leerlingen Kon. Erk. Modevakschool café Kloos terboer te Dijkerhoek (zie annonce). Vrijdag 22 Febr., 7.30 uur: Ontspan ningsavond Chr. Boerinnenbond en Chr. Jonge Boerenbond in Rehoboth. (Zie annonce.) Zaterdag 23 Febr.: Jaarfeest C.J.M.V. „De Vxiendenschaar" in Irene, 7.30 u. (Zie annonce.) Zaterdag 23 Febr.: Landebjk spel „Mar tha" L.A.G. Laren in café „De Wip- pert", 's avonds 7 uur (zie annonce). Dinsdag 26 Febr., 7.30 uur: N.C.R.V.- Steravond in gebouw Irene. Donderdag 28 Febr.: Opvoering van 't toneelspel „Het Woord" in de schouw burg te Deventer. Opgave voor kaar ten bij Ds Knipscheer. Donderdag 28 en Vrijdag 29 Februari: Jaarfeest C.J.M.V. Dijkerhoek in het gebouw Bethanië. Maandag 3 Maart: Ouderavond der O.L. Dorpsschool in Amicitia. Donderdag 6 Maart: Propaganda-avond Ned. Reisvereniging in Amicitia. On derwerp: „Het mooiste van Zwitser land" (met lantaarnplaatjes). 8 uur. Men verzoekt ons opname van het volgende: De commissie voor gezinsverzorging, uitgaande van de Ned. Herv. Kerk, de Geref. Kerk en de Burgerlijke Gemeen te, heeft met ingang van Februari als gezinsverzorgster aangesteld mej. D Kuiper, Dorpsstraat 52 te Holten, voor heen werkzaam te Rijssen. De gezinsverzorgster zal tewerkge steld worden in die gezinnen in de ge meente Holten, waar de vrouw des hui zes door ziekte enz. niet in staat is haar taak naar behoren te behartigen. De taak der gezinsverzorgster bestaat in tijdelijk, geheel of gedeeltelijk vervan gen van de huisvrouw. Van haar wordt verwacht, dat zij alle huishoudelijke bezigheden verricht, zoals koken, schoonhouden en al dat gene wat tot de taak der huisvrouw ge rekend kan worden. Haar taak omvat voorts de verzorging van een eventueel aanwezige zieke, met dien verstande, dat de gezinsverzorgster niet zal treden op het terrein der ziekenverpleging. De gezinsverzorging wordt verstrekt voor ten hoogste 6 weken achtereen. Deze termijn kan in bijzondere gevallen voor telkens 2 weken worden verlengd. De werktijden worden per geval door de leidinggevende personen in overleg met het gezin vastgesteld, echter 'met dien verstande, dat de gezinsverzorgster in het algemeen niet langer dan 9 uur per dag werkt. De gezinsverzorgster heeft recht op één vi'ije middag en één vrije dag per week, welke vrije dag als regel op Zon dag moet vallen. Iedereen komt voor hulp van de ge zinsverzorgster in aanmerking. Er wordt niet gekeken naar de godsdienstige of politieke richting van de aanvrager, doch alleen naar de noodzakelijkheid van het geval. Aanvragen om hulp kunnen worden gericht tot: Mevr. Schuppert-Ebrecht, Dorpsstr. 2. Mevr. Jansen-v. d. Brink, Dorpsstr. 45. De overige contactpunten zijn: Mevr. C. P. N. Enklaar-van Andel, Holterberg 17. Mevr. W. Wansink-Muller, Holter berg 57. Mevr. G. H. A. Weijl-Goldstein, Dorpsstraat 65. Mevr. W. H. Reilink-Kers, Dijkerhoek 45. Mevr. J. Boode-Rensen, Espelo 76. Mevr. T. J. Stevens-Wegstapel, Beuzeberg 118. Mevr. L. G. Kromdijk-van der Burg, Borkeld 2. Mej. G. Kolkman, Beuzeberg 58. Mej. B. Kolkman, Borkeld, Markelo. De commissie vraagt voor de ver strekte gezinshulp van alle gezinnen, die dit kunnen dragen, een redelijke bijdrage in de onkosten, die naar het inkomen vastgesteld wordt. Het is aan de gezinsverzorgster verboden van de leden van het gezin of van personen uit de naaste omgeving van het gezin, geschenken in geld aan te nemen. De gezinsverzorgster is geheimhou ding verplicht betreffende al hetgeen zij in de gezinnen hoort of meemaakt. De commissie hoopt, dat allen die hulp van de gezinsverzorgster nodig denken te hebben, met vrijmoedigheid van de diensten gebruik zullen maken.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1952 | | pagina 1